Perakendecilikte Ürün Yönetimi Dersi 2. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Perakendecilikte Ürün Yönetimi Dersi 2. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Perakende Ürün Yönetiminde Karar Vericiler

Giriş

Perakende işletmelerde ürün çeşitlendirmesinin kararlarının hem stratejik hem de operasyonel boyutu bulunmaktadır. Ürün çeşitlendirmesi kararları, işletmenin misyonu ve vizyonu ile amaçları doğrultusunda alınır. Operasyonel satın alma kararını verenler işletmenin üst yönetimi tarafından belirlenen stratejileri gerçekleştirmek üzere bu satın almaları yaparlar. Perakendecilerin satın alma kararlarının sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için satın alma işlevinden önce yapılması gerekenler vardır. Bu bağlamda hedef pazarın belirlenmesi, hedef pazarın hangi ihtiyaçlarının karşılanacağı, perakendeci kuruluşun tipi, perakendecinin pazarda konumlandırılması, tedarikçilerin kapasiteleri, rakipler, maliyetler, ürün trendleri vb. faktörler çok önemlidir.

Satın almanın etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için öncelikle organizasyonel yapının iyi kurulması ile bu yapı içerisinde görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi gerekir. Bir sonraki aşamada ise bu görevleri yerine getirecek kişiler ve bunlarda bulunması gereken özellikler dikkate alınarak kadrolama yapılmalıdır. Satın alma işinin bilgi ve beceri yönü bulunmaktadır. Bu birimde çalışanlar gerekli bilgi ve beceri ile donatılmalıdır. Bu becerilerin kazandırılmasında da bir ölçüde usta çırak ilişkilerinden yararlanılır.

Perakende Satın Alma Organizasyonları

Bir perakende satın alma organizasyonu, perakende işinde ürünlerin tüketicilere sunulmak üzere tedarik noktalarından alınarak getirilmesi görevini yerine getiren birimdir. Küçük perakendeciler satın alma operasyonlarını diğer yönetsel görevlerin yanında yürütseler de çoğu büyük perakende organizasyonunda ürün yönetimi, kendisini işine adamış deneyimli personellerin oluşturduğu bir takımın, ürün çeşitlerini planlaması ve tedarikçilere siparişlerin gönderilmesi işlevlerinin yerine getirildiği merkezi bir operasyondur. Bu operasyonlar, genellikle şirket merkezi ya da şirket merkezine çok yakın yerlerde ve çok sayıda ürün yönetimi personeli tarafından merkezileşmiş operasyon alanlarında yürütülür. Perakende işinde satın alma organizasyonu, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin onların istediği fiyattan ve istediği zamanlarda bulundurulabilmesi için; ürün çeşitlerinin planlanması, siparişlerinin verilmesi ve mağazalarda hazır bulundurulması işlevlerini doğrudan yerine getiren birimdir.

Perakende Ürün Yönetimine Geleneksel Yaklaşım

Perakende satın alma, bir organizasyonda işletme adına ürünleri satın alan bireyin yaptığı temel işlevlerden biridir. Bu işlem örgütsel satın alma olarak sınıflandırılabilir. Geleneksel örgütsel satın alma davranışı teorisi, perakendecilerin mağazalarında satmak amacıyla ürünleri satın alırken gösterdiği davranışları açıklamaya çalışır. Örgütsel satın alma konusunda yoğun bir biçimde çalışan Webster ve Wind (1972), örgütsel satın alma süreci konusunda genel bir model geliştirmişlerdir. Perakende ürün yönetimine geleneksel yaklaşımı ifade eden bu modelin en belirgin özelliği her satın alma durumunda, satın almacının sürecin tüm aşamalarını yaşadığını varsaymasıdır. Oysa çoğu kez bu sürecin tüm aşamaları yaşanmaz ve bazı aşamalar çıkarılır. Örgütsel satın alma sürecinin aşamaları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Perakende Müşterinin İhtiyaçlarının Tanımlanması : Yeni ürün ihtiyaçlarının belirlenmesi bir dizi satın alma kararı için başlangıç noktasıdır. Birçok perakendeci için, müşteri ihtiyaçlarının takip edilmesi ürün yöneticisinin sorumluluklarından biridir. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda bilgi sağlamak için şirket içi satış verileri, ticari yayınlar, magazin dergileri gibi müşteri yayınları, tedarikçiler, pazar araştırmaları ve rakip analizleri gibi kaynaklardan yararlanılabilir.

İhtiyaçları Karşılayacak Ürün Özelliklerinin Tanımlanması : Satın alma sürecinin bu aşaması, hedef müşteriye yarar sağlayacak bir dizi ürün özelliğini seçmeyi gerekli kılar. Bu süreç, ürünler için birçok özelliğin tanımlanmasını, ya da teknik özelliklere ilişkin bir form oluşturulması ya da ürün prototipi (ilk örnek) olarak onaylanmış fiziki bir format elde edilmesini esas alır.

İstenen Özellikte Ürünü Sağlayacak Tedarikçinin Araştırılması : Belirli bir tedarikçi, bir ürün önerisinde bulunsa bile bu onun tedarikçi olacağı anlamına gelmez. Bu tedarikçi, ürünü istenilen miktarda üretebilmek için yeterli kapasiteye sahip olamayabilir ya da önerdiği fiyat, diğer tedarikçilerin fiyatları kadar rekabetçi olmayabilir. Tedarikçileri araştırma, potansiyel tedarikçileri değerlendirme ve seçme konusunda birçok seçenek bulunmaktadır.

İstenen Özellikte Ürünü Sağlayacak Tedarikçinin Seçilmesi : İstenen özellikteki ürünleri sağlayacak çok sayıda tedarikçi bulunabilir. Perakendeci tarafından tedarikçi seçimi konusunda belirli ölçütler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme uyarınca tedarikçi seçimi yapılır.

Sipariş Koşullarını Belirleme (Zaman, Miktar, Teslim) : Ürün ve tedarikçi konusunda karar verildikten sonra ürünün nasıl, ne zaman ve nerede teslim edileceği belirlenir. Bu aşamada ayrıca teslim edilecek miktarların da belirlenmiş olması gerekir.

Ürün ve Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi : Ürün yönetimi amaçlarına ulaşmak açısından, satın alma sürecinin sonuçlarının değerlendirilmesi çok önemlidir. Performansı değerlendirmek hem satış bilgileri gibi nicel ölçütleri hem de müşteri araştırmaları ve perakende satış personeli geri bildirimleri gibi nitel ölçütleri içerir. Ürün yönetimi ve satışta uzun dönemli başarı sağlamak için, satın alma hatalarını bilmek ve süreci doğru yönetmek gerekir.

Satın alma teriminin kullanımında ilk sınırlama süreç ve görevlerin tanımlanması ile ilgilidir. Perakende organizasyonları büyüdükçe, satın alma operasyonları bireylerin değil takımların yürüttüğü ve çeşitli bilgi teknolojilerinin desteklediği daha karmaşık bir hal almıştır. Bu nedenle ürün yönetimi kavramı modern perakendecilikte daha geniş bir çabayı ifade eder. İkinci sınırlama satın alma sürecinde ürün ve pazar özelliklerinin önemli bir etkiye sahip olmasıdır. Dikkate alınması gereken diğer bir husus, perakendeci ve tedarikçi arasında geleneksel modellerde bulunmayan daha yakın bir ilişkinin varlığıdır. Geleneksel satın alma süreci modellerine yapılan son eleştiri, operasyonel görevlere yoğunlaşıldığı ve ürün çeşidi planlaması, alan yönetimi, tutundurma planlaması, tedarikçi geliştirilmesi ile karlılık yönetimi gibi boyutların ihmal edildiğidir.

Perakende Ürün Yönetimine Müşteri Odaklı Yaklaşım

Büyük ve karmaşık bir perakende organizasyonunun problemlerinden birisi perakendeci için satın almayı yürüten insanların perakendecilikteki gerçeklikten ayrılmasıdır. Satın almacıdan her gün mağazada olması beklenilmemekle birlikte, müşterilerinin taleplerini dikkate alabilmek için mağaza personeli ile yakın ilişkide olmalıdırlar. Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve gelecekteki istek ve ihtiyaçlarını tahmin edebilmek için yoğun pazar araştırması ve analizlerine ihtiyaç duyulur. Müşteri odaklı yaklaşım, ürün yöneticisinin üretici ve tedarikçi arasında doğrudan bir ilişki kurmasını gerekli kılar.

Bu iki organizasyon karşılaştırıldığında; geleneksel satın alma organizasyonu daha çok fonksiyon odaklı bir yapıya sahiptir. Sorumluluk sınırları açık olup, her departman daha geniş bir sürecin parçası olarak çalışır. Bu tür yapıların avantajı çeşitli alanlarda uzmanlığın oluşmasıdır. Ancak, bazen departmanların sınırları bir bariyer haline gelebilir. Tüketici odaklı satın alma organizasyonunda en önemli amaç perakendecinin müşterisine memnuniyet sağlanmasıdır. Bunu başarmak, hep birlikte sorumluluğu gerektirir. Bu yapı çok iyi bir koordinasyona ihtiyaç gösterir. Tüketici memnuniyetini sağlayacak ürünlerin her türlü sorumluluğu kategori yöneticilerine aittir.

Merkezileşmiş ve Merkezileşmemiş Perakende Satın Alma Organizasyonları

Merkezi satın alma, bir bölüm ya da birimin, şirketin diğer bölüm ya da birimlerinden bazılarının ya da tümünün gerek duyduğu bütün ürünleri tedarik eden bir sistem olarak tanımlanabilir. Büyük perakende zincirleri açısından tüm mağazalarda satışa sunulan ürünlerin bir kısmının ya da tamamının merkezi bir birim tarafından tedarik edilmesidir. Perakende satın alma aynı zamanda örgütsel bir satın alma olarak değerlendirilmektedir. Örgütsel satın alma, biçimlendirilmiş bir örgütsel yapı içerisinde ve pek çok kısıtlayıcı etken altında gerçekleştirilir. Bu nedenle, örgütsel satın alma farklı etkileşim düzeylerinde olan ve benzer örgütsel amaçlara sahip pek çok kişinin katıldığı karmaşık bir karar verme sürecidir.

Perakendeciler bazen de merkezileşmiş satın alma yerine yerel satın almayı tercih ederler. Perakendecilerin her bir mağaza için yerel satın alma yapmasını gerekli kılan birçok etken vardır. Perakende mağazada satılan ürünler görece süreklilik gösteriyorsa, departman yöneticileri sipariş verebilirler. Bazı durumlarda ürünün kendisi merkezileşmemiş satın almaya ihtiyaç gösterebilir. Her yörede yöreye özgü ürünler bulunur ve bu ürünler yerel tüketiciler tarafından özellikle tercih edildiğinden yerel olarak tedarik edilir. Bazı ürünlerin yerel olarak temin edilmesi taşıma nedeniyle maliyet avantajı sağlayabilir.

Satın Alma Organizasyonunda Yönetsel Roller

Satın Alma Direktörü : Bir perakende organizasyonunda birden fazla satın alma yöneticisi bulunabilir. Satın alma direktörleri bir perakende şirkette satın alma organizasyonunu bütün yönleriyle temsil ederler. Satın alma direktörü yerine bazen ürün direktörü unvanı da kullanılmaktadır. Satın alma direktörleri çok geniş bir alanı denetlerler. Satın alma direktörleri, şirket içerisinde ürün yönetiminin toplam hedeflerini belirlemeden sorumludurlar. Ürün yönetimi konusundaki stratejik hedeflerin başarılmasında takımlara liderlik ederler ve uzun dönemli hedeflerin başarılmasında planlama kararlarında da etkin rol üstlenirler.

Ürün Yöneticileri : Ürün yöneticileri, bir bölüm ya da birbiriyle ilgili birçok satın alma departmanını denetleyen deneyimli personellerdir. Bu seviyede yönetim, daha çok giyim mağazalarında, departmanlı mağazalarda ya da posta ile satış yöntemlerinde görülebilir. Bu seviyedeki yöneticilere bazı büyük perakende organizasyonlarında bazen direktör statüsü verilir.

Satın Alma Kontrolörleri : Satın alma kontrolörleri, satın alma ve ürün yönetimi hiyerarşisinde satın alıcılar ve ürün yöneticileri arasında bir yerde bulunurlar. Genellikle az sayıda ürün çeşitliliğine sahip departmanların satın alma ve ürün yönetimi operasyonlarından sorumlu olurlar.

Satın Almacılar : Satın almacı, perakendeci adına satın alma işini gerçekleştiren departmanın görünürde temsilcisidirler. Satın almacılar, satın alınacak ürünün bütün özelliklerini bilmek isterler ve bu nedenle de satın almanın nitelik yönü ile daha fazla ilgilidirler. Çünkü ürünün nitelikleri müşterinin memnuniyetini sağlayacaktır. Fiyat pazarlıkları genellikle satın almacı için bir görevdir. Ancak, bazı organizasyonlarda bu açık bir biçimde ürün yöneticilerinin sorumluluğundadır.

Stok Planlamacıları (Merchandisers) : Stok planlamacıları, satın almanın sayısal yönü ile daha fazla ilgilidirler. Genellikle satışların tahmin edilmesi, mağazalara gidecek ürünlerin sevkiyatlarını ve dağıtımını planlama sorumluluğuna sahiptirler. Bu rol bazen stok kontrolörü ya da stok planlayıcısı olarak da belirlenir. Çoğu stok planlamacısı, aynı zamanda departmanla ilgili, satış analizi ve tahmini, bütçe planlama ve ödenek ayrılması, kar marjlarının analizi ve fiyat indirimlerinin uygulanması gibi finansal yönetim sorumluluğuna da sahiptirler.

Kategori Yöneticileri : Kategori yöneticisi, ürün yelpazesi içindeki ürünlerin üretim, tedarik, mağazalara dağıtımı ve satışlarını kapsayan performanslarından sorumludur. Kategori yöneticisi sorumlu olduğu ürün kategorisinin en yüksek satış ve en yüksek karı sağlamasından sorumludur. Bu nedenle mağaza birim alanından en yüksek satış ve en yüksek karı sağlamak kategori yöneticisinin temel başarı ölçütüdür.

Satın Almacı Yardımcısı : Büyük perakende organizasyonlarında, satın almacılar, stok planlamacılar ve kategori yöneticileri bir ya da daha fazla yardımcıya sahip olabilirler. Burada bir satın almacı asistanı ile satın alma asistanı arasındaki ayrımı yapabilmek önemlidir. Bir satın almacı asistanı satın alma sürecinde çok önemli bir rol oynar ve bazı satın alma kararlarından da tamamen sorumlu olabilir. Asistanlar, departmanın işleyişi ile ilgili tam bir anlayışa sahiptirler ve takım liderlerine departmanın operasyonel yönleri ile ilgili destek verirler.

Satın Alma Asistanları : Satın alma yönetimi asistanı, takımın en genç üyesi olup, yönetim destek hizmetlerini ve departmandaki rutin görevleri yerine getirir. Perakendecilikte, satın alma ofisinde deneyimli olmak değerli bir varlık olduğundan, meslekte kariyer yapmak isteyen yeni mezun öğrenciler için bu giriş seviyesi uygun bir başlangıç olabilir.

Bölüştürücü/Stok Dağıtıcı : Bu görevi yürütenler perakendecinin her mağazasında doğru ürünün doğru zamanda bulunmasını sağlarlar. Bu rol çoğunlukla perakendecinin stok bilgi sistemleri ile bağlantılı olur.

Satın Alma Kararlarında Etkili Diğer Personel

Satın alma departmanlarında çalışanların yanında, merkezi bir satın alma organizasyonunda diğer çalışanlar ya da bölümler de satın alma kararlarının oluşturulmasında önemli bir rol oynarlar. Bunlar genellikle teknoloji uzmanları, ürün geliştirme takımları, kurumsal tasarım ekibi ve lojistik takımıdırlar.

Teknoloji Uzmanı ve Kalite Kontrolörleri : Teknoloji uzmanları ürünlerin belirli özelliklerinin değerlendirilmesi konusunda ürün yönetimi takımlarına bir üye olarak yardımcı olabilirler. Teknoloji uzmanları, ürün standartları, üretim süreçlerinde yenilikler ve hammadde kalitesi gibi konularda bilgi sahibidirler. Ürünün satış ve karlılığı konusunda uzman olmayabilirler ancak, ürünün belirli kalite standartlarını sağlaması ve perakendecinin uzun dönem başarısı üzerinde önemli rol oynarlar. Bunun yanı sıra perakendecinin kendi markası ile pazara sunduğu ürünlerin de herhangi bir yasal sorun yaratmaması ve perakendecinin imajına zarar vermemesi gerekir. Bir teknoloji uzmanı, kalite kontrol takımıyla birlikte ürün ve tesislerin perakendecinin beklentilerine uygun olmasına çaba gösterir.

Kurumsal Tasarım Takımı : Eğer bir perakendeci kendi mağaza markasında etkinse, kurumsal marka yönetimini yapmak için bir departman oluşturması gerekir. Bu durum, özellikle ürünün satışında görsel tasarımın etkin olduğu, paketlenmiş gıda ürünleri perakendeciliğinde oldukça önemlidir. Ürün ambalajlarında logo kullanımı, kurumsal tarz ve renkler önemli olduğundan, perakendeci kendi özel markalı ürünlerinde birliktelik sağlamak ve tüm tedarikçilerin aynı standardı yakalayabilmeleri için bir kurumsal tasarım rehberi oluşturabilir.

Lojistik : Gıda ve hızlı tüketim ürünleri ile ilgili satın alma kararlarında lojistik departmanının çok önemli bir yeri vardır. Bazı özel ürünlerin taşınması çok önemlidir. Bu ürünler özel depolama ve taşıma operasyonlarına ihtiyaç gösterir. Bazı ürünlerin raf ömürleri kısa olduğundan dikkatle takip edilmesi gerekir. Karlılık oranı düşük ürünlerde kar edebilmek için çok iyi bir lojistik operasyona ihtiyaç duyulur. Ayrıca, yüksek seviyede müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için ürünlerin bulunurluğu çok önemli bir etkendir.

Satın Alma Komiteleri

Organizasyon adına sipariş verme yetkisi açsından dengeli bir yaklaşım satın alma komitelerinden yararlanmaktır. Satın alma komitesi kullanmanın olumlu yönleri şunlardır: Satın alma en yüksek yetkili tarafından onaylanır, böylece karar bireysel değil tüm organizasyona ait olur. Karar verme sürecinde, perakendeci bünyesinde görev alan birçok deneyimli insanın birikimi etkili olur. Kararın belirli bir yönüne katkı sağlamak üzere gerektiğinde uzmanlar çağrılır. Satın alma komitesi kullanmanın olumsuz yönleri ise şunlardır: Komiteyi toplamak zaman aldığından, satın alma fırsatları kaçırılabilir. Deneyimli bireyler, statülerini kişisel fikirlerini komiteye kabul ettirmek için kullanabilirler. Komitenin farklı üyeleri farklı alanlarda uzmanlığa ve farklı bilgi eksikliklerine sahip olabilirler. Bu durum fikir birliğini güçleştirerek çatışmaya yol açabilir.

Satın alma komite üyeleri perakende satın alma için bir araya geldiklerinde karar verme birimi olarak hareket ederler. Organizasyonel satın almada karar verme biriminin içerisindeki insanların rolleri şu şekilde açıklanabilir. “ Kullanıcı ”, ürünü doğrudan kullanan kişidir. Bazen “ başlatıcı ” olarak da tanımlanır. Perakende satın almada, kullanıcı, bir perakendecinin müşterisi ya da potansiyel müşterisidir. Müşterilerin perakende satın alma kararlarında doğrudan yer alması zordur ancak bir karar verme birimi, müşteri bakış açısından konuya yaklaşmak ve değerlendirebilmek için; pazar araştırma kaynaklarına ve satış personeline başvurabilir. Satın alma karar sürecinde çeşitli kaynaklardan gelen “ etkileyici ” rolü oynayan insanlar vardır. Teknoloji uzmanları, tasarımcılar, ürün geliştiricileri ve mühendisler belirli ürün özellikleri konusunda uzman görüşü sunarlar. Ürün yöneticisi ve lojistik yöneticileri daha önceki deneyimlerine dayalı olarak benzer ürünlerle ilgili satın alma yapıları ve yaşanan tedarik sorunları konusunda görüşlerini belirtirler. “Satın almacı” gündelik satın alma işlerini organize eden kişidir. Bu rol, ürünün satın alınması ile ilgili son kararı verecek olan “karar verici” rolünden farklıdır. Karar verici bir satın alma direktörü ya da satın alma yöneticisi olarak normalde satın alma ofisinde daha yüksek yetkiye sahip bir pozisyondadır. Önerileri ve satın alma planlarını inceleyerek onaylar. “Kontrol elemanının” rolü karar verme birimine gelen bilgileri kontrol etmektir. Bu rol, satın alma takımının ürün ve tedarikçi değerlendirmesini yapan bir üyesi tarafından üstlenilir. Böylece gereksiz bilgilerin gruba akışı önlenmiş olur.

Perakende Ürün Yöneticilerinde Aranan Özellikler

Perakende ürün yönetimi konusunda yüksek seviyede başarıya ulaşmak için sürece katkı yapan bireylerin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir.

Analitik Beceriler : Perakendeciliğin daha hızlı ilerleyen ve daha fazla rekabetçi bir yapıya sahip olmasıyla birlikte analitik güçlere ihtiyaç artmıştır. Ürün yönetimi işlevinin ticari yönü, yüksek seviyede rakamları okuma, grafikleri yorumlama ve sezgisel zekâya ihtiyaç gösterir.

İletişim Becerileri : Ürün yönetimi sürecinde, satın alma organizasyonu, pazarlama, lojistik, finans ve insan kaynakları ile ve belirli ölçüde mağazalarla sıklıkla iletişimde bulunur. Ayrıca satın alma departmanları tedarikçilerle sürekli ilişki içindedir. Bu yüzden iletişim becerileri oldukça önemlidir. Müzakere, ikna etme, kendine güvenme ve diplomasi gibi yetenekler sıklıkla temel iletişim becerilerine eşlik etmelidir.

Objektiflik : Satın alma organizasyonlarında kararlar, birey yerine organizasyonun yararı düşünülerek alınmalıdır. Bu yüzden kişisel zevk ve tercihler ile işletmenin yararlarını ayırmak temel bir niteliktir. Objektif olmak bir satın almacı için esnek olmayı da gerektirir.

Ürün Bilgisi : Satın alma personeli, belirli bir şekilde hazırlanmış ürün eğitimlerini alarak perakende işine başlayabilir. Teknik bilgi gerektiren bazı ürünlerle ilgili olarak iş başında eğitimler de verilebilir. Bu ürünlerin özellikleri ürün yöneticisi tarafından tam olarak bilinmelidir.

Kariyere Yönelik Eğitim İhtiyacı : Dünyada birçok üniversite tarafından perakendede uzmanlık alanları ile ilgili eğitimler verilmektedir. Bu programlardan iyi derece ile mezun olanların satın alma ve ürün yönetimi departmanlarında işe alınması sıklıkla görülmektedir. Tekstil veya gıda gibi bazı satın alma pozisyonlarına teknoloji temelli tekstil veya gıda mühendisleri gibi kişiler tercih edilse bile, ürün yönetimi ticari bir görev olduğundan teknik birikimin yanında güçlü işletme bilgisi birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir satın almacının, yukarıda belirtilen niteliklere ek olarak ikinci bir dile de sahip olması gerekli olabilir.

Satın Alma Grupları ve İttifakları

Perakende ürün yönetiminin satın alma tarafı zaman tüketen bir süreçtir. Bu süreçte, özellikle küçük bağımsız perakende kuruluşlarında önemli ölçüde uzmanlığa ihtiyaç duyulur. Bu tür perakendeciler için uygulanabilecek bir çözüm, bir satın alma grubunun üyesi olmaktır. Satın alma grupları ile satın alma organizasyonları arasındaki temel fark, satın alma organizasyonlarında aynı işverene ait mağaza adına hareket edilirken, satın alma gruplarında farklı kişi ya da kuruluşların sahip olduğu mağazalar adına hareket edilmesidir. Türkiye’de satın alma gruplarına örnek olarak İSMAR, FAYDA A.Ş. verilebilir. Bazı satın alma organizasyonları küresel boyutta satın alma ofisleri ağına sahiptir. Benzer operasyon yöntemleri ile bir perakende grubu yararına kaynak sağlarlar. Çok sayıda coğrafik alana dağılmış perakende pazarlarının önemli oyuncularını bir araya getiren satın alma grupları, satın alma ve diğer operasyonel alanlardaki uzmanlıklarını paylaşırlar. Satın alma grupları, daha büyük ve daha güçlü perakendecilerin küresel ölçekte daha geniş bir alana yayılmalarına katkı sağlar. Perakendecilikte; satın alma uzmanı, nadir bulunan ve değerli bir varlıktır. Birçok büyük perakendeci, işletme hedeflerine ulaşabilmek için bu tür değerli uzman satın almacılara sahip olmak isterler. Bu konuda yararlanılabilecek bir yöntem, bir başka perakendeci ile satın alma ittifakı oluşturmaktır.

Giriş

Perakende işletmelerde ürün çeşitlendirmesinin kararlarının hem stratejik hem de operasyonel boyutu bulunmaktadır. Ürün çeşitlendirmesi kararları, işletmenin misyonu ve vizyonu ile amaçları doğrultusunda alınır. Operasyonel satın alma kararını verenler işletmenin üst yönetimi tarafından belirlenen stratejileri gerçekleştirmek üzere bu satın almaları yaparlar. Perakendecilerin satın alma kararlarının sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için satın alma işlevinden önce yapılması gerekenler vardır. Bu bağlamda hedef pazarın belirlenmesi, hedef pazarın hangi ihtiyaçlarının karşılanacağı, perakendeci kuruluşun tipi, perakendecinin pazarda konumlandırılması, tedarikçilerin kapasiteleri, rakipler, maliyetler, ürün trendleri vb. faktörler çok önemlidir.

Satın almanın etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için öncelikle organizasyonel yapının iyi kurulması ile bu yapı içerisinde görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi gerekir. Bir sonraki aşamada ise bu görevleri yerine getirecek kişiler ve bunlarda bulunması gereken özellikler dikkate alınarak kadrolama yapılmalıdır. Satın alma işinin bilgi ve beceri yönü bulunmaktadır. Bu birimde çalışanlar gerekli bilgi ve beceri ile donatılmalıdır. Bu becerilerin kazandırılmasında da bir ölçüde usta çırak ilişkilerinden yararlanılır.

Perakende Satın Alma Organizasyonları

Bir perakende satın alma organizasyonu, perakende işinde ürünlerin tüketicilere sunulmak üzere tedarik noktalarından alınarak getirilmesi görevini yerine getiren birimdir. Küçük perakendeciler satın alma operasyonlarını diğer yönetsel görevlerin yanında yürütseler de çoğu büyük perakende organizasyonunda ürün yönetimi, kendisini işine adamış deneyimli personellerin oluşturduğu bir takımın, ürün çeşitlerini planlaması ve tedarikçilere siparişlerin gönderilmesi işlevlerinin yerine getirildiği merkezi bir operasyondur. Bu operasyonlar, genellikle şirket merkezi ya da şirket merkezine çok yakın yerlerde ve çok sayıda ürün yönetimi personeli tarafından merkezileşmiş operasyon alanlarında yürütülür. Perakende işinde satın alma organizasyonu, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin onların istediği fiyattan ve istediği zamanlarda bulundurulabilmesi için; ürün çeşitlerinin planlanması, siparişlerinin verilmesi ve mağazalarda hazır bulundurulması işlevlerini doğrudan yerine getiren birimdir.

Perakende Ürün Yönetimine Geleneksel Yaklaşım

Perakende satın alma, bir organizasyonda işletme adına ürünleri satın alan bireyin yaptığı temel işlevlerden biridir. Bu işlem örgütsel satın alma olarak sınıflandırılabilir. Geleneksel örgütsel satın alma davranışı teorisi, perakendecilerin mağazalarında satmak amacıyla ürünleri satın alırken gösterdiği davranışları açıklamaya çalışır. Örgütsel satın alma konusunda yoğun bir biçimde çalışan Webster ve Wind (1972), örgütsel satın alma süreci konusunda genel bir model geliştirmişlerdir. Perakende ürün yönetimine geleneksel yaklaşımı ifade eden bu modelin en belirgin özelliği her satın alma durumunda, satın almacının sürecin tüm aşamalarını yaşadığını varsaymasıdır. Oysa çoğu kez bu sürecin tüm aşamaları yaşanmaz ve bazı aşamalar çıkarılır. Örgütsel satın alma sürecinin aşamaları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Perakende Müşterinin İhtiyaçlarının Tanımlanması : Yeni ürün ihtiyaçlarının belirlenmesi bir dizi satın alma kararı için başlangıç noktasıdır. Birçok perakendeci için, müşteri ihtiyaçlarının takip edilmesi ürün yöneticisinin sorumluluklarından biridir. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda bilgi sağlamak için şirket içi satış verileri, ticari yayınlar, magazin dergileri gibi müşteri yayınları, tedarikçiler, pazar araştırmaları ve rakip analizleri gibi kaynaklardan yararlanılabilir.

İhtiyaçları Karşılayacak Ürün Özelliklerinin Tanımlanması : Satın alma sürecinin bu aşaması, hedef müşteriye yarar sağlayacak bir dizi ürün özelliğini seçmeyi gerekli kılar. Bu süreç, ürünler için birçok özelliğin tanımlanmasını, ya da teknik özelliklere ilişkin bir form oluşturulması ya da ürün prototipi (ilk örnek) olarak onaylanmış fiziki bir format elde edilmesini esas alır.

İstenen Özellikte Ürünü Sağlayacak Tedarikçinin Araştırılması : Belirli bir tedarikçi, bir ürün önerisinde bulunsa bile bu onun tedarikçi olacağı anlamına gelmez. Bu tedarikçi, ürünü istenilen miktarda üretebilmek için yeterli kapasiteye sahip olamayabilir ya da önerdiği fiyat, diğer tedarikçilerin fiyatları kadar rekabetçi olmayabilir. Tedarikçileri araştırma, potansiyel tedarikçileri değerlendirme ve seçme konusunda birçok seçenek bulunmaktadır.

İstenen Özellikte Ürünü Sağlayacak Tedarikçinin Seçilmesi : İstenen özellikteki ürünleri sağlayacak çok sayıda tedarikçi bulunabilir. Perakendeci tarafından tedarikçi seçimi konusunda belirli ölçütler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme uyarınca tedarikçi seçimi yapılır.

Sipariş Koşullarını Belirleme (Zaman, Miktar, Teslim) : Ürün ve tedarikçi konusunda karar verildikten sonra ürünün nasıl, ne zaman ve nerede teslim edileceği belirlenir. Bu aşamada ayrıca teslim edilecek miktarların da belirlenmiş olması gerekir.

Ürün ve Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi : Ürün yönetimi amaçlarına ulaşmak açısından, satın alma sürecinin sonuçlarının değerlendirilmesi çok önemlidir. Performansı değerlendirmek hem satış bilgileri gibi nicel ölçütleri hem de müşteri araştırmaları ve perakende satış personeli geri bildirimleri gibi nitel ölçütleri içerir. Ürün yönetimi ve satışta uzun dönemli başarı sağlamak için, satın alma hatalarını bilmek ve süreci doğru yönetmek gerekir.

Satın alma teriminin kullanımında ilk sınırlama süreç ve görevlerin tanımlanması ile ilgilidir. Perakende organizasyonları büyüdükçe, satın alma operasyonları bireylerin değil takımların yürüttüğü ve çeşitli bilgi teknolojilerinin desteklediği daha karmaşık bir hal almıştır. Bu nedenle ürün yönetimi kavramı modern perakendecilikte daha geniş bir çabayı ifade eder. İkinci sınırlama satın alma sürecinde ürün ve pazar özelliklerinin önemli bir etkiye sahip olmasıdır. Dikkate alınması gereken diğer bir husus, perakendeci ve tedarikçi arasında geleneksel modellerde bulunmayan daha yakın bir ilişkinin varlığıdır. Geleneksel satın alma süreci modellerine yapılan son eleştiri, operasyonel görevlere yoğunlaşıldığı ve ürün çeşidi planlaması, alan yönetimi, tutundurma planlaması, tedarikçi geliştirilmesi ile karlılık yönetimi gibi boyutların ihmal edildiğidir.

Perakende Ürün Yönetimine Müşteri Odaklı Yaklaşım

Büyük ve karmaşık bir perakende organizasyonunun problemlerinden birisi perakendeci için satın almayı yürüten insanların perakendecilikteki gerçeklikten ayrılmasıdır. Satın almacıdan her gün mağazada olması beklenilmemekle birlikte, müşterilerinin taleplerini dikkate alabilmek için mağaza personeli ile yakın ilişkide olmalıdırlar. Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve gelecekteki istek ve ihtiyaçlarını tahmin edebilmek için yoğun pazar araştırması ve analizlerine ihtiyaç duyulur. Müşteri odaklı yaklaşım, ürün yöneticisinin üretici ve tedarikçi arasında doğrudan bir ilişki kurmasını gerekli kılar.

Bu iki organizasyon karşılaştırıldığında; geleneksel satın alma organizasyonu daha çok fonksiyon odaklı bir yapıya sahiptir. Sorumluluk sınırları açık olup, her departman daha geniş bir sürecin parçası olarak çalışır. Bu tür yapıların avantajı çeşitli alanlarda uzmanlığın oluşmasıdır. Ancak, bazen departmanların sınırları bir bariyer haline gelebilir. Tüketici odaklı satın alma organizasyonunda en önemli amaç perakendecinin müşterisine memnuniyet sağlanmasıdır. Bunu başarmak, hep birlikte sorumluluğu gerektirir. Bu yapı çok iyi bir koordinasyona ihtiyaç gösterir. Tüketici memnuniyetini sağlayacak ürünlerin her türlü sorumluluğu kategori yöneticilerine aittir.

Merkezileşmiş ve Merkezileşmemiş Perakende Satın Alma Organizasyonları

Merkezi satın alma, bir bölüm ya da birimin, şirketin diğer bölüm ya da birimlerinden bazılarının ya da tümünün gerek duyduğu bütün ürünleri tedarik eden bir sistem olarak tanımlanabilir. Büyük perakende zincirleri açısından tüm mağazalarda satışa sunulan ürünlerin bir kısmının ya da tamamının merkezi bir birim tarafından tedarik edilmesidir. Perakende satın alma aynı zamanda örgütsel bir satın alma olarak değerlendirilmektedir. Örgütsel satın alma, biçimlendirilmiş bir örgütsel yapı içerisinde ve pek çok kısıtlayıcı etken altında gerçekleştirilir. Bu nedenle, örgütsel satın alma farklı etkileşim düzeylerinde olan ve benzer örgütsel amaçlara sahip pek çok kişinin katıldığı karmaşık bir karar verme sürecidir.

Perakendeciler bazen de merkezileşmiş satın alma yerine yerel satın almayı tercih ederler. Perakendecilerin her bir mağaza için yerel satın alma yapmasını gerekli kılan birçok etken vardır. Perakende mağazada satılan ürünler görece süreklilik gösteriyorsa, departman yöneticileri sipariş verebilirler. Bazı durumlarda ürünün kendisi merkezileşmemiş satın almaya ihtiyaç gösterebilir. Her yörede yöreye özgü ürünler bulunur ve bu ürünler yerel tüketiciler tarafından özellikle tercih edildiğinden yerel olarak tedarik edilir. Bazı ürünlerin yerel olarak temin edilmesi taşıma nedeniyle maliyet avantajı sağlayabilir.

Satın Alma Organizasyonunda Yönetsel Roller

Satın Alma Direktörü : Bir perakende organizasyonunda birden fazla satın alma yöneticisi bulunabilir. Satın alma direktörleri bir perakende şirkette satın alma organizasyonunu bütün yönleriyle temsil ederler. Satın alma direktörü yerine bazen ürün direktörü unvanı da kullanılmaktadır. Satın alma direktörleri çok geniş bir alanı denetlerler. Satın alma direktörleri, şirket içerisinde ürün yönetiminin toplam hedeflerini belirlemeden sorumludurlar. Ürün yönetimi konusundaki stratejik hedeflerin başarılmasında takımlara liderlik ederler ve uzun dönemli hedeflerin başarılmasında planlama kararlarında da etkin rol üstlenirler.

Ürün Yöneticileri : Ürün yöneticileri, bir bölüm ya da birbiriyle ilgili birçok satın alma departmanını denetleyen deneyimli personellerdir. Bu seviyede yönetim, daha çok giyim mağazalarında, departmanlı mağazalarda ya da posta ile satış yöntemlerinde görülebilir. Bu seviyedeki yöneticilere bazı büyük perakende organizasyonlarında bazen direktör statüsü verilir.

Satın Alma Kontrolörleri : Satın alma kontrolörleri, satın alma ve ürün yönetimi hiyerarşisinde satın alıcılar ve ürün yöneticileri arasında bir yerde bulunurlar. Genellikle az sayıda ürün çeşitliliğine sahip departmanların satın alma ve ürün yönetimi operasyonlarından sorumlu olurlar.

Satın Almacılar : Satın almacı, perakendeci adına satın alma işini gerçekleştiren departmanın görünürde temsilcisidirler. Satın almacılar, satın alınacak ürünün bütün özelliklerini bilmek isterler ve bu nedenle de satın almanın nitelik yönü ile daha fazla ilgilidirler. Çünkü ürünün nitelikleri müşterinin memnuniyetini sağlayacaktır. Fiyat pazarlıkları genellikle satın almacı için bir görevdir. Ancak, bazı organizasyonlarda bu açık bir biçimde ürün yöneticilerinin sorumluluğundadır.

Stok Planlamacıları (Merchandisers) : Stok planlamacıları, satın almanın sayısal yönü ile daha fazla ilgilidirler. Genellikle satışların tahmin edilmesi, mağazalara gidecek ürünlerin sevkiyatlarını ve dağıtımını planlama sorumluluğuna sahiptirler. Bu rol bazen stok kontrolörü ya da stok planlayıcısı olarak da belirlenir. Çoğu stok planlamacısı, aynı zamanda departmanla ilgili, satış analizi ve tahmini, bütçe planlama ve ödenek ayrılması, kar marjlarının analizi ve fiyat indirimlerinin uygulanması gibi finansal yönetim sorumluluğuna da sahiptirler.

Kategori Yöneticileri : Kategori yöneticisi, ürün yelpazesi içindeki ürünlerin üretim, tedarik, mağazalara dağıtımı ve satışlarını kapsayan performanslarından sorumludur. Kategori yöneticisi sorumlu olduğu ürün kategorisinin en yüksek satış ve en yüksek karı sağlamasından sorumludur. Bu nedenle mağaza birim alanından en yüksek satış ve en yüksek karı sağlamak kategori yöneticisinin temel başarı ölçütüdür.

Satın Almacı Yardımcısı : Büyük perakende organizasyonlarında, satın almacılar, stok planlamacılar ve kategori yöneticileri bir ya da daha fazla yardımcıya sahip olabilirler. Burada bir satın almacı asistanı ile satın alma asistanı arasındaki ayrımı yapabilmek önemlidir. Bir satın almacı asistanı satın alma sürecinde çok önemli bir rol oynar ve bazı satın alma kararlarından da tamamen sorumlu olabilir. Asistanlar, departmanın işleyişi ile ilgili tam bir anlayışa sahiptirler ve takım liderlerine departmanın operasyonel yönleri ile ilgili destek verirler.

Satın Alma Asistanları : Satın alma yönetimi asistanı, takımın en genç üyesi olup, yönetim destek hizmetlerini ve departmandaki rutin görevleri yerine getirir. Perakendecilikte, satın alma ofisinde deneyimli olmak değerli bir varlık olduğundan, meslekte kariyer yapmak isteyen yeni mezun öğrenciler için bu giriş seviyesi uygun bir başlangıç olabilir.

Bölüştürücü/Stok Dağıtıcı : Bu görevi yürütenler perakendecinin her mağazasında doğru ürünün doğru zamanda bulunmasını sağlarlar. Bu rol çoğunlukla perakendecinin stok bilgi sistemleri ile bağlantılı olur.

Satın Alma Kararlarında Etkili Diğer Personel

Satın alma departmanlarında çalışanların yanında, merkezi bir satın alma organizasyonunda diğer çalışanlar ya da bölümler de satın alma kararlarının oluşturulmasında önemli bir rol oynarlar. Bunlar genellikle teknoloji uzmanları, ürün geliştirme takımları, kurumsal tasarım ekibi ve lojistik takımıdırlar.

Teknoloji Uzmanı ve Kalite Kontrolörleri : Teknoloji uzmanları ürünlerin belirli özelliklerinin değerlendirilmesi konusunda ürün yönetimi takımlarına bir üye olarak yardımcı olabilirler. Teknoloji uzmanları, ürün standartları, üretim süreçlerinde yenilikler ve hammadde kalitesi gibi konularda bilgi sahibidirler. Ürünün satış ve karlılığı konusunda uzman olmayabilirler ancak, ürünün belirli kalite standartlarını sağlaması ve perakendecinin uzun dönem başarısı üzerinde önemli rol oynarlar. Bunun yanı sıra perakendecinin kendi markası ile pazara sunduğu ürünlerin de herhangi bir yasal sorun yaratmaması ve perakendecinin imajına zarar vermemesi gerekir. Bir teknoloji uzmanı, kalite kontrol takımıyla birlikte ürün ve tesislerin perakendecinin beklentilerine uygun olmasına çaba gösterir.

Kurumsal Tasarım Takımı : Eğer bir perakendeci kendi mağaza markasında etkinse, kurumsal marka yönetimini yapmak için bir departman oluşturması gerekir. Bu durum, özellikle ürünün satışında görsel tasarımın etkin olduğu, paketlenmiş gıda ürünleri perakendeciliğinde oldukça önemlidir. Ürün ambalajlarında logo kullanımı, kurumsal tarz ve renkler önemli olduğundan, perakendeci kendi özel markalı ürünlerinde birliktelik sağlamak ve tüm tedarikçilerin aynı standardı yakalayabilmeleri için bir kurumsal tasarım rehberi oluşturabilir.

Lojistik : Gıda ve hızlı tüketim ürünleri ile ilgili satın alma kararlarında lojistik departmanının çok önemli bir yeri vardır. Bazı özel ürünlerin taşınması çok önemlidir. Bu ürünler özel depolama ve taşıma operasyonlarına ihtiyaç gösterir. Bazı ürünlerin raf ömürleri kısa olduğundan dikkatle takip edilmesi gerekir. Karlılık oranı düşük ürünlerde kar edebilmek için çok iyi bir lojistik operasyona ihtiyaç duyulur. Ayrıca, yüksek seviyede müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için ürünlerin bulunurluğu çok önemli bir etkendir.

Satın Alma Komiteleri

Organizasyon adına sipariş verme yetkisi açsından dengeli bir yaklaşım satın alma komitelerinden yararlanmaktır. Satın alma komitesi kullanmanın olumlu yönleri şunlardır: Satın alma en yüksek yetkili tarafından onaylanır, böylece karar bireysel değil tüm organizasyona ait olur. Karar verme sürecinde, perakendeci bünyesinde görev alan birçok deneyimli insanın birikimi etkili olur. Kararın belirli bir yönüne katkı sağlamak üzere gerektiğinde uzmanlar çağrılır. Satın alma komitesi kullanmanın olumsuz yönleri ise şunlardır: Komiteyi toplamak zaman aldığından, satın alma fırsatları kaçırılabilir. Deneyimli bireyler, statülerini kişisel fikirlerini komiteye kabul ettirmek için kullanabilirler. Komitenin farklı üyeleri farklı alanlarda uzmanlığa ve farklı bilgi eksikliklerine sahip olabilirler. Bu durum fikir birliğini güçleştirerek çatışmaya yol açabilir.

Satın alma komite üyeleri perakende satın alma için bir araya geldiklerinde karar verme birimi olarak hareket ederler. Organizasyonel satın almada karar verme biriminin içerisindeki insanların rolleri şu şekilde açıklanabilir. “ Kullanıcı ”, ürünü doğrudan kullanan kişidir. Bazen “ başlatıcı ” olarak da tanımlanır. Perakende satın almada, kullanıcı, bir perakendecinin müşterisi ya da potansiyel müşterisidir. Müşterilerin perakende satın alma kararlarında doğrudan yer alması zordur ancak bir karar verme birimi, müşteri bakış açısından konuya yaklaşmak ve değerlendirebilmek için; pazar araştırma kaynaklarına ve satış personeline başvurabilir. Satın alma karar sürecinde çeşitli kaynaklardan gelen “ etkileyici ” rolü oynayan insanlar vardır. Teknoloji uzmanları, tasarımcılar, ürün geliştiricileri ve mühendisler belirli ürün özellikleri konusunda uzman görüşü sunarlar. Ürün yöneticisi ve lojistik yöneticileri daha önceki deneyimlerine dayalı olarak benzer ürünlerle ilgili satın alma yapıları ve yaşanan tedarik sorunları konusunda görüşlerini belirtirler. “Satın almacı” gündelik satın alma işlerini organize eden kişidir. Bu rol, ürünün satın alınması ile ilgili son kararı verecek olan “karar verici” rolünden farklıdır. Karar verici bir satın alma direktörü ya da satın alma yöneticisi olarak normalde satın alma ofisinde daha yüksek yetkiye sahip bir pozisyondadır. Önerileri ve satın alma planlarını inceleyerek onaylar. “Kontrol elemanının” rolü karar verme birimine gelen bilgileri kontrol etmektir. Bu rol, satın alma takımının ürün ve tedarikçi değerlendirmesini yapan bir üyesi tarafından üstlenilir. Böylece gereksiz bilgilerin gruba akışı önlenmiş olur.

Perakende Ürün Yöneticilerinde Aranan Özellikler

Perakende ürün yönetimi konusunda yüksek seviyede başarıya ulaşmak için sürece katkı yapan bireylerin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir.

Analitik Beceriler : Perakendeciliğin daha hızlı ilerleyen ve daha fazla rekabetçi bir yapıya sahip olmasıyla birlikte analitik güçlere ihtiyaç artmıştır. Ürün yönetimi işlevinin ticari yönü, yüksek seviyede rakamları okuma, grafikleri yorumlama ve sezgisel zekâya ihtiyaç gösterir.

İletişim Becerileri : Ürün yönetimi sürecinde, satın alma organizasyonu, pazarlama, lojistik, finans ve insan kaynakları ile ve belirli ölçüde mağazalarla sıklıkla iletişimde bulunur. Ayrıca satın alma departmanları tedarikçilerle sürekli ilişki içindedir. Bu yüzden iletişim becerileri oldukça önemlidir. Müzakere, ikna etme, kendine güvenme ve diplomasi gibi yetenekler sıklıkla temel iletişim becerilerine eşlik etmelidir.

Objektiflik : Satın alma organizasyonlarında kararlar, birey yerine organizasyonun yararı düşünülerek alınmalıdır. Bu yüzden kişisel zevk ve tercihler ile işletmenin yararlarını ayırmak temel bir niteliktir. Objektif olmak bir satın almacı için esnek olmayı da gerektirir.

Ürün Bilgisi : Satın alma personeli, belirli bir şekilde hazırlanmış ürün eğitimlerini alarak perakende işine başlayabilir. Teknik bilgi gerektiren bazı ürünlerle ilgili olarak iş başında eğitimler de verilebilir. Bu ürünlerin özellikleri ürün yöneticisi tarafından tam olarak bilinmelidir.

Kariyere Yönelik Eğitim İhtiyacı : Dünyada birçok üniversite tarafından perakendede uzmanlık alanları ile ilgili eğitimler verilmektedir. Bu programlardan iyi derece ile mezun olanların satın alma ve ürün yönetimi departmanlarında işe alınması sıklıkla görülmektedir. Tekstil veya gıda gibi bazı satın alma pozisyonlarına teknoloji temelli tekstil veya gıda mühendisleri gibi kişiler tercih edilse bile, ürün yönetimi ticari bir görev olduğundan teknik birikimin yanında güçlü işletme bilgisi birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir satın almacının, yukarıda belirtilen niteliklere ek olarak ikinci bir dile de sahip olması gerekli olabilir.

Satın Alma Grupları ve İttifakları

Perakende ürün yönetiminin satın alma tarafı zaman tüketen bir süreçtir. Bu süreçte, özellikle küçük bağımsız perakende kuruluşlarında önemli ölçüde uzmanlığa ihtiyaç duyulur. Bu tür perakendeciler için uygulanabilecek bir çözüm, bir satın alma grubunun üyesi olmaktır. Satın alma grupları ile satın alma organizasyonları arasındaki temel fark, satın alma organizasyonlarında aynı işverene ait mağaza adına hareket edilirken, satın alma gruplarında farklı kişi ya da kuruluşların sahip olduğu mağazalar adına hareket edilmesidir. Türkiye’de satın alma gruplarına örnek olarak İSMAR, FAYDA A.Ş. verilebilir. Bazı satın alma organizasyonları küresel boyutta satın alma ofisleri ağına sahiptir. Benzer operasyon yöntemleri ile bir perakende grubu yararına kaynak sağlarlar. Çok sayıda coğrafik alana dağılmış perakende pazarlarının önemli oyuncularını bir araya getiren satın alma grupları, satın alma ve diğer operasyonel alanlardaki uzmanlıklarını paylaşırlar. Satın alma grupları, daha büyük ve daha güçlü perakendecilerin küresel ölçekte daha geniş bir alana yayılmalarına katkı sağlar. Perakendecilikte; satın alma uzmanı, nadir bulunan ve değerli bir varlıktır. Birçok büyük perakendeci, işletme hedeflerine ulaşabilmek için bu tür değerli uzman satın almacılara sahip olmak isterler. Bu konuda yararlanılabilecek bir yöntem, bir başka perakendeci ile satın alma ittifakı oluşturmaktır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!