Pazarlama Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Pazarlama Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Pazarlama İletişimi Yönetimi

1. Soru

İletişim Sürecinin unsurları nelerdir?

Cevap

İletişim Sürecinin unsurları ;Mesajın Kaynağı/Göndericisi, Kodlama ve Mesaj ,Kanal, Tepki ya da Geri Bildirim,Alıcı,Gürültü’dür.


2. Soru

İletişim sürecinde mesajın kaynağı /göndericisi  nedir ve nasıl oluşur?

Cevap

Gönderici ya da kaynak başka bir insanla ya da insan grubuyla paylaşacak bilgiye sahip olan kişi ya da kurumdur. Kaynak bir kurumun kendisi olabileceği gibi örgütün bir satış elemanı ya da örgütün reklamlarında görünen bir ünlü de olabilir.


3. Soru

İletişimde mesajın kodlanması nasıl oluşur?

Cevap

Mesajın kodlanması, fikirlerin ve bilginin sembolik biçime konması, anlamına gelir. İletişim sürecinde mesajın göndericisi/kaynağı belirli semboller, sözcükler, resimler seçip bunları mesajı temsil etmek üzere alıcıya gönderir. Göndericinin hedefi bu mesajın alıcı tarafından anlaşılabilmesidir.


4. Soru

İletişim sürecinde kaç çeşit kanal türü kullanılır?

Cevap

İletişim sürecinde kişisel ya da kişisel olmayan kanallar kullanılabilir. Kişisel iletişim kanalları hedef kişi ya da gruplarla doğrudan ve yüz yüze gerçekleşir. Satış elemanları bir alıcıya satış mesajlarını gönderirken kişisel iletişim kanallarını kullanırlar. Kişisel olmayan iletişim kanalları kitlesel iletişim kanalları olarak bilinir ve mesaj birçok insana televizyon, radyo, gazete gibi kitlesel kanallar aracılığıyla bir defada gönderilir.


5. Soru

Alıcı kime denir?

Cevap

Alıcı ,mesajı gönderenin bilgi ya da düşüncelerini paylaşmak istediği kişi ya da kişilerdir. Diğer bir deyişle hedef pazarı ya da izleyiciyi oluşturan, mesajı okuyan, gören, dinleyen ve mesajın kodunu açan kişilerdir.


6. Soru

Bir satış görüşmesi esnasında müşterinin telefonlarının sürekli çalması iletişim sürecini etkileyen unsurlardan hangisine girer?

Cevap

İletişim süreci içinde birçok dış etken mesajın doğru biçimde alınmasını bozabilir ya da mesaja müdahale edebilir. Mesajı gönderenin planı dâhilinde olmayan bu müdahale bozulma ya da gürültü olarak bilinir. Mesajın kodlanmasındaki bir hata, radyo ve televizyon sinyallerinin bozulması ya da bir satış görüşmesi esnasında müşterinin telefonlarının sürekli çalması iletişimin etkinliğini azaltan gürültü örnekleridir.


7. Soru

Pazarlamada geri bildirimin önemi nedir?

Cevap

Pazarlama yöneticileri geri bildirim ile ilgilenirler; çünkü geri bildirim alıcının tepkisinin göndericiye iletilen kısmıdır. Söz gelişi kişisel satış sürecinde satış temsilcisi bir ürünü tanıtırken müşteriler soru sorabilir ya da itirazda bulunabilir. Satışçının geri bildirimi hemen alabilme üstünlüğü vardır.


8. Soru

Pazarlama iletişimi karması ya da tutundurma karmasının temel işlevi nedir?

Cevap

Pazarlama iletişimi karması ya da tutundurma karmasının temel işlevi mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmaktır ve reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlama faaliyetlerinden oluşur.


9. Soru

Tutundurma ya da pazarlama iletişimi karmasının beş aracı nedir?

Cevap

Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlamadır.


10. Soru

Bütünleşik pazarlama iletişimi neyi ifade eder?

Cevap

Bütünleşik pazarlama iletişimi

Birbirinden ayrı görülen tüm iletişim araçlarının marka hakkında tutarlı ve tek bir imaj oluşturmak amacıyla koordine edilmesini ifade eder.


11. Soru

Reklam nedir?

Cevap

Reklam, herhangi bir malın, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan biçimde yapılan tanıtım faaliyetidir


12. Soru

Reklamın genel amaçları nelerdir?

Cevap

Bir reklam amacı belirli bir hedef kitlede belirli bir dönemde başarılması gereken spesifik bir iletişim görevinin tanımlanmasıdır. Üç genel amaç; bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatmadır.


13. Soru

Reklamlar hangi konularda bilgilendirmek amacını gerçekleştirebilirler?

Cevap

• Pazara yeni çıkan bir ürün hakkında bilgi vermek

• Bir ürün için yeni kullanım biçimleri önermek

• Pazarı bir fiyat değişikliği hakkında bilgilendirmek

• Ürünün nasıl kullanılabileceğini açıklamak

• Var olan hizmetleri tanımlamak
• Yanlış izlenimleri düzeltmek
• Alıcının korkularını azaltmak

• Bir işletme imajı oluşturmak


14. Soru

Reklamların alt amaçları nelerdir?

Cevap

 • Marka tercihi yaratmak

 • Reklamı yapılan markaya geçiş için tüketi- cileri cesaretlendirmek

 • Ürün özelliklerine ilişkin müşteri algılama- larını değiştirmek

 • Müşteriyi hemen satın alması için ikna etmek

 • Müşteriyi bir satış çağrısı almaya ikna et- mek (bir satış temsilcisi ile görüşmek üzere)


15. Soru

Reklamlar hatırlatma yaparak hangi  amaçları yerine getirebilir?

Cevap

  • Tüketicilere ürüne yakın bir gelecekte ihtiyaç duyabileceklerini hatırlatmak

  • Müşterilere ürünü nerelerden alabileceklerini hatırlatmak

  • Ürünün kullanım sezonu dışında da tüketicilerin zihninde kalmasını sağlamak

  • Zihinde ürünün farkında olma durumunu sürekli kılmak


  16. Soru

  Mesaj stratejisi neden önemlidir?

  Cevap

  Mesaj stratejisi reklam stratejisinin çok önemli bir kısmıdır; çünkü mesajın tüketicileri ikna etmesi gereklidir. Mesajın tüketicilere ürünü niçin almaları gerektiğini, ürünün hangi açılardan özel olduğunu, niçin faydalı ya da avantajlı olduğunu, sunduğu değeri iyi anlatması gerekir. Neyi iletmek istediği sorusunun cevabını verebilmek için reklamcı hedef kitlesini çok iyi tanımalı ve anlamalıdır.


  17. Soru

  Medya seçiminde izlenecek temel adımlar nelerdir?

  Cevap

  • Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek

  • Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak

  • Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak

  • Zamanlamaya karar vermek


  18. Soru

  Satış tutundurma nedir?

  Cevap

  Satış tutundurma; para ya da benzer biçimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak mal ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları ve teknikleridir.


  19. Soru

  Satış tutundurma faaliyetlerinin genel özellikleri nelerdir?

  Cevap

  1.Etki

  2.Deneme

  3.Maliyet

  4.İmaj Erzoyonu


  20. Soru

  Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Amaçları nelerdir?

  Cevap

  • Mevcut ürünlerin, diğer bir deyişle pazarda bir süredir bulunan ürünlerin satışını arttı- rabilir.

  • Ürünü kullananların tekrar satın almalarını teşvik edebilir.

  • Mevcut ürünlerin yeni kullanıcılar tarafın- dan denenmesini teşvik edebilir.

  • Yeni ürünlerin tanıtılmasına yardımcı olur.

  • Rakiplerin gelecekteki pazarlama iletişim faaliyetlerinin etkisini azaltabilir.

  • Rekabetçi pazarlama iletişim faaliyetlerine karşılık vermek amaçlı kullanabilir. (reka- betçi hareketlerden sonra)

  • Ürün kullanımını artırabilir.

  • Marka bağımlılığını teşvik edip/markalar arası geçişi azaltabilir.


  21. Soru

  Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları nelerdir?

  Cevap

  Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları ;

  1. Örnek Ürün Dağıtımı,

  2. Kupon Dağıtımı

  3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

  4. Armağan Dağıtımı

  5. Fiyat İndirimleri

  6. Para İadeleri

  7. Yarışma ve Çekilişler

  8. Etkinlik Pazarlaması

  9. Sıklık Programları


  22. Soru

  Aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

  Cevap

  • Aracılara yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olmak
  • Ürünün dağıtımını teşvik etmek
  • Raflarda elde edilecek yeri artırmak
  • Raflarda daha iyi pozisyon elde edilmesini sağlamak
  • Aracıların ürünü özel bir şekilde sergilemelerini teşvik etmek
  • Rakip ürünlere karşı aracılara ekstra teşvikler sunmak
  • Aracıların satış gücünün motivasyonunu artırmak
  • Aşırı stoklama problemlerinin ya da hareketi yavaş olan ürünlerin üstesinden gelmek
  • Kısa dönemli satış hede erine ulaşmaya yardımcı olmak örneğin, erken sipariş vermeyi teşvik etmek
  • Müşterilerin ödemelerinin yönetilmesine yardımcı olmak örneğin, erken ya da hemen ödemelerini sağlamak
  • Müşteri veri tabanı bilgisinin toplanmasına yardımcı olmak
    
    
    


  23. Soru

  Kişisel satış süreci hangi aşamaları içerir?

  Cevap

  Kişisel satış süreci; aday müşteri bulma ve yeterliliğine karar verme, müşteriye yaklaşma, ihtiyaç analizi, satış sunuşu, itirazların karşılanması, satışı kapatma ve izleme ve hizmet aşamalarını içerir.


  24. Soru

  Yaygın kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri nelerdir?

  Cevap

  Yaygın kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri;Doğrudan posta,İnternet Araçları, E-posta ve Metin Mesajları, Telepazarlama, Kataloglar,Televizyonda Doğrudan Tepki Pazarlaması ve Kiosk Pazarlamasıdır.


  1. Soru

  İletişim Sürecinin unsurları nelerdir?

  Cevap

  İletişim Sürecinin unsurları ;Mesajın Kaynağı/Göndericisi, Kodlama ve Mesaj ,Kanal, Tepki ya da Geri Bildirim,Alıcı,Gürültü’dür.

  2. Soru

  İletişim sürecinde mesajın kaynağı /göndericisi  nedir ve nasıl oluşur?

  Cevap

  Gönderici ya da kaynak başka bir insanla ya da insan grubuyla paylaşacak bilgiye sahip olan kişi ya da kurumdur. Kaynak bir kurumun kendisi olabileceği gibi örgütün bir satış elemanı ya da örgütün reklamlarında görünen bir ünlü de olabilir.

  Gönderici ya da kaynak başka bir insanla ya da insan grubuyla paylaşacak bilgiye sahip olan kişi ya da kurumdur. Kaynak bir kurumun kendisi olabileceği gibi örgütün bir satış elemanı ya da örgütün reklamlarında görünen bir ünlü de olabilir.

  Gönderici ya da kaynak başka bir insanla ya da insan grubuyla paylaşacak bilgiye sahip olan kişi ya da kurumdur. Kaynak bir kurumun kendisi olabileceği gibi örgütün bir satış elemanı ya da örgütün reklamlarında görünen bir ünlü de olabilir.

  Gönderici ya da kaynak başka bir insanla ya da insan grubuyla paylaşacak bilgiye sahip olan kişi ya da kurumdur. Kaynak bir kurumun kendisi olabileceği gibi örgütün bir satış elemanı ya da örgütün reklamlarında görünen bir ünlü de olabilir.

  Gönderici ya da kaynak başka bir insanla ya da insan grubuyla paylaşacak bilgiye sahip olan kişi ya da kurumdur. Kaynak bir kurumun kendisi olabileceği gibi örgütün bir satış elemanı ya da örgütün reklamlarında görünen bir ünlü de olabilir.

  3. Soru

  İletişimde mesajın kodlanması nasıl oluşur?

  Cevap

  Mesajın kodlanması, fikirlerin ve bilginin sembolik biçime konması, anlamına gelir. İletişim sürecinde mesajın göndericisi/kaynağı belirli semboller, sözcükler, resimler seçip bunları mesajı temsil etmek üzere alıcıya gönderir. Göndericinin hedefi bu mesajın alıcı tarafından anlaşılabilmesidir.

  Mesajın kodlanması, fikirlerin ve bilginin sembolik biçime konması, anlamına gelir. İletişim sürecinde mesajın göndericisi/kaynağı belirli semboller, sözcükler, resimler seçip bunları mesajı temsil etmek üzere alıcıya gönderir. Göndericinin hedefi bu mesajın alıcı tarafından anlaşılabilmesidir.

  Mesajın kodlanması, fikirlerin ve bilginin sembolik biçime konması, anlamına gelir. İletişim sürecinde mesajın göndericisi/kaynağı belirli semboller, sözcükler, resimler seçip bunları mesajı temsil etmek üzere alıcıya gönderir. Göndericinin hedefi bu mesajın alıcı tarafından anlaşılabilmesidir.

  Mesajın kodlanması, fikirlerin ve bilginin sembolik biçime konması, anlamına gelir. İletişim sürecinde mesajın göndericisi/kaynağı belirli semboller, sözcükler, resimler seçip bunları mesajı temsil etmek üzere alıcıya gönderir. Göndericinin hedefi bu mesajın alıcı tarafından anlaşılabilmesidir.

  Mesajın kodlanması, fikirlerin ve bilginin sembolik biçime konması, anlamına gelir. İletişim sürecinde mesajın göndericisi/kaynağı belirli semboller, sözcükler, resimler seçip bunları mesajı temsil etmek üzere alıcıya gönderir. Göndericinin hedefi bu mesajın alıcı tarafından anlaşılabilmesidir.

  4. Soru

  İletişim sürecinde kaç çeşit kanal türü kullanılır?

  Cevap

  İletişim sürecinde kişisel ya da kişisel olmayan kanallar kullanılabilir. Kişisel iletişim kanalları hedef kişi ya da gruplarla doğrudan ve yüz yüze gerçekleşir. Satış elemanları bir alıcıya satış mesajlarını gönderirken kişisel iletişim kanallarını kullanırlar. Kişisel olmayan iletişim kanalları kitlesel iletişim kanalları olarak bilinir ve mesaj birçok insana televizyon, radyo, gazete gibi kitlesel kanallar aracılığıyla bir defada gönderilir.

  İletişim sürecinde kişisel ya da kişisel olmayan kanallar kullanılabilir. Kişisel iletişim kanalları hedef kişi ya da gruplarla doğrudan ve yüz yüze gerçekleşir. Satış elemanları bir alıcıya satış mesajlarını gönderirken kişisel iletişim kanallarını kullanırlar. Kişisel olmayan iletişim kanalları kitlesel iletişim kanalları olarak bilinir ve mesaj birçok insana televizyon, radyo, gazete gibi kitlesel kanallar aracılığıyla bir defada gönderilir.

  İletişim sürecinde kişisel ya da kişisel olmayan kanallar kullanılabilir. Kişisel iletişim kanalları hedef kişi ya da gruplarla doğrudan ve yüz yüze gerçekleşir. Satış elemanları bir alıcıya satış mesajlarını gönderirken kişisel iletişim kanallarını kullanırlar. Kişisel olmayan iletişim kanalları kitlesel iletişim kanalları olarak bilinir ve mesaj birçok insana televizyon, radyo, gazete gibi kitlesel kanallar aracılığıyla bir defada gönderilir.

  İletişim sürecinde kişisel ya da kişisel olmayan kanallar kullanılabilir. Kişisel iletişim kanalları hedef kişi ya da gruplarla doğrudan ve yüz yüze gerçekleşir. Satış elemanları bir alıcıya satış mesajlarını gönderirken kişisel iletişim kanallarını kullanırlar. Kişisel olmayan iletişim kanalları kitlesel iletişim kanalları olarak bilinir ve mesaj birçok insana televizyon, radyo, gazete gibi kitlesel kanallar aracılığıyla bir defada gönderilir.

  İletişim sürecinde kişisel ya da kişisel olmayan kanallar kullanılabilir. Kişisel iletişim kanalları hedef kişi ya da gruplarla doğrudan ve yüz yüze gerçekleşir. Satış elemanları bir alıcıya satış mesajlarını gönderirken kişisel iletişim kanallarını kullanırlar. Kişisel olmayan iletişim kanalları kitlesel iletişim kanalları olarak bilinir ve mesaj birçok insana televizyon, radyo, gazete gibi kitlesel kanallar aracılığıyla bir defada gönderilir.

  5. Soru

  Alıcı kime denir?

  Cevap

  Alıcı ,mesajı gönderenin bilgi ya da düşüncelerini paylaşmak istediği kişi ya da kişilerdir. Diğer bir deyişle hedef pazarı ya da izleyiciyi oluşturan, mesajı okuyan, gören, dinleyen ve mesajın kodunu açan kişilerdir.

  Alıcı ,mesajı gönderenin bilgi ya da düşüncelerini paylaşmak istediği kişi ya da kişilerdir. Diğer bir deyişle hedef pazarı ya da izleyiciyi oluşturan, mesajı okuyan, gören, dinleyen ve mesajın kodunu açan kişilerdir.

  Alıcı ,mesajı gönderenin bilgi ya da düşüncelerini paylaşmak istediği kişi ya da kişilerdir. Diğer bir deyişle hedef pazarı ya da izleyiciyi oluşturan, mesajı okuyan, gören, dinleyen ve mesajın kodunu açan kişilerdir.

  Alıcı ,mesajı gönderenin bilgi ya da düşüncelerini paylaşmak istediği kişi ya da kişilerdir. Diğer bir deyişle hedef pazarı ya da izleyiciyi oluşturan, mesajı okuyan, gören, dinleyen ve mesajın kodunu açan kişilerdir.

  Alıcı ,mesajı gönderenin bilgi ya da düşüncelerini paylaşmak istediği kişi ya da kişilerdir. Diğer bir deyişle hedef pazarı ya da izleyiciyi oluşturan, mesajı okuyan, gören, dinleyen ve mesajın kodunu açan kişilerdir.

  6. Soru

  Bir satış görüşmesi esnasında müşterinin telefonlarının sürekli çalması iletişim sürecini etkileyen unsurlardan hangisine girer?

  Cevap

  İletişim süreci içinde birçok dış etken mesajın doğru biçimde alınmasını bozabilir ya da mesaja müdahale edebilir. Mesajı gönderenin planı dâhilinde olmayan bu müdahale bozulma ya da gürültü olarak bilinir. Mesajın kodlanmasındaki bir hata, radyo ve televizyon sinyallerinin bozulması ya da bir satış görüşmesi esnasında müşterinin telefonlarının sürekli çalması iletişimin etkinliğini azaltan gürültü örnekleridir.

  İletişim süreci içinde birçok dış etken mesajın doğru biçimde alınmasını bozabilir ya da mesaja müdahale edebilir. Mesajı gönderenin planı dâhilinde olmayan bu müdahale bozulma ya da gürültü olarak bilinir. Mesajın kodlanmasındaki bir hata, radyo ve televizyon sinyallerinin bozulması ya da bir satış görüşmesi esnasında müşterinin telefonlarının sürekli çalması iletişimin etkinliğini azaltan gürültü örnekleridir.

  İletişim süreci içinde birçok dış etken mesajın doğru biçimde alınmasını bozabilir ya da mesaja müdahale edebilir. Mesajı gönderenin planı dâhilinde olmayan bu müdahale bozulma ya da gürültü olarak bilinir. Mesajın kodlanmasındaki bir hata, radyo ve televizyon sinyallerinin bozulması ya da bir satış görüşmesi esnasında müşterinin telefonlarının sürekli çalması iletişimin etkinliğini azaltan gürültü örnekleridir.

  İletişim süreci içinde birçok dış etken mesajın doğru biçimde alınmasını bozabilir ya da mesaja müdahale edebilir. Mesajı gönderenin planı dâhilinde olmayan bu müdahale bozulma ya da gürültü olarak bilinir. Mesajın kodlanmasındaki bir hata, radyo ve televizyon sinyallerinin bozulması ya da bir satış görüşmesi esnasında müşterinin telefonlarının sürekli çalması iletişimin etkinliğini azaltan gürültü örnekleridir.

  İletişim süreci içinde birçok dış etken mesajın doğru biçimde alınmasını bozabilir ya da mesaja müdahale edebilir. Mesajı gönderenin planı dâhilinde olmayan bu müdahale bozulma ya da gürültü olarak bilinir. Mesajın kodlanmasındaki bir hata, radyo ve televizyon sinyallerinin bozulması ya da bir satış görüşmesi esnasında müşterinin telefonlarının sürekli çalması iletişimin etkinliğini azaltan gürültü örnekleridir.

  7. Soru

  Pazarlamada geri bildirimin önemi nedir?

  Cevap

  Pazarlama yöneticileri geri bildirim ile ilgilenirler; çünkü geri bildirim alıcının tepkisinin göndericiye iletilen kısmıdır. Söz gelişi kişisel satış sürecinde satış temsilcisi bir ürünü tanıtırken müşteriler soru sorabilir ya da itirazda bulunabilir. Satışçının geri bildirimi hemen alabilme üstünlüğü vardır.

  Pazarlama yöneticileri geri bildirim ile ilgilenirler; çünkü geri bildirim alıcının tepkisinin göndericiye iletilen kısmıdır. Söz gelişi kişisel satış sürecinde satış temsilcisi bir ürünü tanıtırken müşteriler soru sorabilir ya da itirazda bulunabilir. Satışçının geri bildirimi hemen alabilme üstünlüğü vardır.

  Pazarlama yöneticileri geri bildirim ile ilgilenirler; çünkü geri bildirim alıcının tepkisinin göndericiye iletilen kısmıdır. Söz gelişi kişisel satış sürecinde satış temsilcisi bir ürünü tanıtırken müşteriler soru sorabilir ya da itirazda bulunabilir. Satışçının geri bildirimi hemen alabilme üstünlüğü vardır.

  Pazarlama yöneticileri geri bildirim ile ilgilenirler; çünkü geri bildirim alıcının tepkisinin göndericiye iletilen kısmıdır. Söz gelişi kişisel satış sürecinde satış temsilcisi bir ürünü tanıtırken müşteriler soru sorabilir ya da itirazda bulunabilir. Satışçının geri bildirimi hemen alabilme üstünlüğü vardır.

  Pazarlama yöneticileri geri bildirim ile ilgilenirler; çünkü geri bildirim alıcının tepkisinin göndericiye iletilen kısmıdır. Söz gelişi kişisel satış sürecinde satış temsilcisi bir ürünü tanıtırken müşteriler soru sorabilir ya da itirazda bulunabilir. Satışçının geri bildirimi hemen alabilme üstünlüğü vardır.

  8. Soru

  Pazarlama iletişimi karması ya da tutundurma karmasının temel işlevi nedir?

  Cevap

  Pazarlama iletişimi karması ya da tutundurma karmasının temel işlevi mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmaktır ve reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlama faaliyetlerinden oluşur.

  Pazarlama iletişimi karması ya da tutundurma karmasının temel işlevi mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmaktır ve reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlama faaliyetlerinden oluşur.

  Pazarlama iletişimi karması ya da tutundurma karmasının temel işlevi mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmaktır ve reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlama faaliyetlerinden oluşur.

  Pazarlama iletişimi karması ya da tutundurma karmasının temel işlevi mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmaktır ve reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlama faaliyetlerinden oluşur.

  Pazarlama iletişimi karması ya da tutundurma karmasının temel işlevi mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmaktır ve reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlama faaliyetlerinden oluşur.

  9. Soru

  Tutundurma ya da pazarlama iletişimi karmasının beş aracı nedir?

  Tutundurma ya da pazarlama iletişimi karmasının beş aracı nedir?

  Tutundurma ya da pazarlama iletişimi karmasının beş aracı nedir?

  Tutundurma ya da pazarlama iletişimi karmasının beş aracı nedir?

  Tutundurma ya da pazarlama iletişimi karmasının beş aracı nedir?

  Cevap

  Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlamadır.

  Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlamadır.

  Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlamadır.

  Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlamadır.

  Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlamadır.

  10. Soru

  Bütünleşik pazarlama iletişimi neyi ifade eder?

  Cevap

  Bütünleşik pazarlama iletişimi

  Birbirinden ayrı görülen tüm iletişim araçlarının marka hakkında tutarlı ve tek bir imaj oluşturmak amacıyla koordine edilmesini ifade eder.

  Bütünleşik pazarlama iletişimi

  Birbirinden ayrı görülen tüm iletişim araçlarının marka hakkında tutarlı ve tek bir imaj oluşturmak amacıyla koordine edilmesini ifade eder.

  Bütünleşik pazarlama iletişimi

  Birbirinden ayrı görülen tüm iletişim araçlarının marka hakkında tutarlı ve tek bir imaj oluşturmak amacıyla koordine edilmesini ifade eder.

  Bütünleşik pazarlama iletişimi

  Birbirinden ayrı görülen tüm iletişim araçlarının marka hakkında tutarlı ve tek bir imaj oluşturmak amacıyla koordine edilmesini ifade eder.

  Bütünleşik pazarlama iletişimi

  Birbirinden ayrı görülen tüm iletişim araçlarının marka hakkında tutarlı ve tek bir imaj oluşturmak amacıyla koordine edilmesini ifade eder.

  11. Soru

  Reklam nedir?

  Cevap

  Reklam, herhangi bir malın, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan biçimde yapılan tanıtım faaliyetidir

  Reklam, herhangi bir malın, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan biçimde yapılan tanıtım faaliyetidir

  Reklam, herhangi bir malın, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan biçimde yapılan tanıtım faaliyetidir

  Reklam, herhangi bir malın, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan biçimde yapılan tanıtım faaliyetidir

  Reklam, herhangi bir malın, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan biçimde yapılan tanıtım faaliyetidir

  12. Soru

  Reklamın genel amaçları nelerdir?

  Cevap

  Bir reklam amacı belirli bir hedef kitlede belirli bir dönemde başarılması gereken spesifik bir iletişim görevinin tanımlanmasıdır. Üç genel amaç; bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatmadır.

  Bir reklam amacı belirli bir hedef kitlede belirli bir dönemde başarılması gereken spesifik bir iletişim görevinin tanımlanmasıdır. Üç genel amaç; bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatmadır.

  Bir reklam amacı belirli bir hedef kitlede belirli bir dönemde başarılması gereken spesifik bir iletişim görevinin tanımlanmasıdır. Üç genel amaç; bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatmadır.

  Bir reklam amacı belirli bir hedef kitlede belirli bir dönemde başarılması gereken spesifik bir iletişim görevinin tanımlanmasıdır. Üç genel amaç; bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatmadır.

  Bir reklam amacı belirli bir hedef kitlede belirli bir dönemde başarılması gereken spesifik bir iletişim görevinin tanımlanmasıdır. Üç genel amaç; bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatmadır.

  13. Soru

  Reklamlar hangi konularda bilgilendirmek amacını gerçekleştirebilirler?

  Cevap

  • Pazara yeni çıkan bir ürün hakkında bilgi vermek

  • Bir ürün için yeni kullanım biçimleri önermek

  • Pazarı bir fiyat değişikliği hakkında bilgilendirmek

  • Ürünün nasıl kullanılabileceğini açıklamak

  • Var olan hizmetleri tanımlamak
  • Yanlış izlenimleri düzeltmek
  • Alıcının korkularını azaltmak

  • Bir işletme imajı oluşturmak

  • Pazara yeni çıkan bir ürün hakkında bilgi vermek

  • Bir ürün için yeni kullanım biçimleri önermek

  • Pazarı bir fiyat değişikliği hakkında bilgilendirmek

  • Ürünün nasıl kullanılabileceğini açıklamak

  • Var olan hizmetleri tanımlamak
  • Yanlış izlenimleri düzeltmek
  • Alıcının korkularını azaltmak

  • Bir işletme imajı oluşturmak

  • Pazara yeni çıkan bir ürün hakkında bilgi vermek

  • Bir ürün için yeni kullanım biçimleri önermek

  • Pazarı bir fiyat değişikliği hakkında bilgilendirmek

  • Ürünün nasıl kullanılabileceğini açıklamak

  • Var olan hizmetleri tanımlamak
  • Yanlış izlenimleri düzeltmek
  • Alıcının korkularını azaltmak

  • Bir işletme imajı oluşturmak

  • Pazara yeni çıkan bir ürün hakkında bilgi vermek

  • Bir ürün için yeni kullanım biçimleri önermek

  • Pazarı bir fiyat değişikliği hakkında bilgilendirmek

  • Ürünün nasıl kullanılabileceğini açıklamak

  • Var olan hizmetleri tanımlamak
  • Yanlış izlenimleri düzeltmek
  • Alıcının korkularını azaltmak

  • Bir işletme imajı oluşturmak

  • Pazara yeni çıkan bir ürün hakkında bilgi vermek

  • Bir ürün için yeni kullanım biçimleri önermek

  • Pazarı bir fiyat değişikliği hakkında bilgilendirmek

  • Ürünün nasıl kullanılabileceğini açıklamak

  • Var olan hizmetleri tanımlamak
  • Yanlış izlenimleri düzeltmek
  • Alıcının korkularını azaltmak

  • Bir işletme imajı oluşturmak

  14. Soru

  Reklamların alt amaçları nelerdir?

  Cevap

  • Marka tercihi yaratmak

  • Reklamı yapılan markaya geçiş için tüketi- cileri cesaretlendirmek

  • Ürün özelliklerine ilişkin müşteri algılama- larını değiştirmek

  • Müşteriyi hemen satın alması için ikna etmek

  • Müşteriyi bir satış çağrısı almaya ikna et- mek (bir satış temsilcisi ile görüşmek üzere)

  • Marka tercihi yaratmak

  • Reklamı yapılan markaya geçiş için tüketi- cileri cesaretlendirmek

  • Ürün özelliklerine ilişkin müşteri algılama- larını değiştirmek

  • Müşteriyi hemen satın alması için ikna etmek

  • Müşteriyi bir satış çağrısı almaya ikna et- mek (bir satış temsilcisi ile görüşmek üzere)

  • Marka tercihi yaratmak

  • Reklamı yapılan markaya geçiş için tüketi- cileri cesaretlendirmek

  • Ürün özelliklerine ilişkin müşteri algılama- larını değiştirmek

  • Müşteriyi hemen satın alması için ikna etmek

  • Müşteriyi bir satış çağrısı almaya ikna et- mek (bir satış temsilcisi ile görüşmek üzere)

  • Marka tercihi yaratmak

  • Reklamı yapılan markaya geçiş için tüketi- cileri cesaretlendirmek

  • Ürün özelliklerine ilişkin müşteri algılama- larını değiştirmek

  • Müşteriyi hemen satın alması için ikna etmek

  • Müşteriyi bir satış çağrısı almaya ikna et- mek (bir satış temsilcisi ile görüşmek üzere)

  • Marka tercihi yaratmak

  • Reklamı yapılan markaya geçiş için tüketi- cileri cesaretlendirmek

  • Ürün özelliklerine ilişkin müşteri algılama- larını değiştirmek

  • Müşteriyi hemen satın alması için ikna etmek

  • Müşteriyi bir satış çağrısı almaya ikna et- mek (bir satış temsilcisi ile görüşmek üzere)

  15. Soru

  Reklamlar hatırlatma yaparak hangi  amaçları yerine getirebilir?

  Cevap

   • Tüketicilere ürüne yakın bir gelecekte ihtiyaç duyabileceklerini hatırlatmak

   • Müşterilere ürünü nerelerden alabileceklerini hatırlatmak

   • Ürünün kullanım sezonu dışında da tüketicilerin zihninde kalmasını sağlamak

   • Zihinde ürünün farkında olma durumunu sürekli kılmak

    • Tüketicilere ürüne yakın bir gelecekte ihtiyaç duyabileceklerini hatırlatmak

    • Müşterilere ürünü nerelerden alabileceklerini hatırlatmak

    • Ürünün kullanım sezonu dışında da tüketicilerin zihninde kalmasını sağlamak

    • Zihinde ürünün farkında olma durumunu sürekli kılmak

     • Tüketicilere ürüne yakın bir gelecekte ihtiyaç duyabileceklerini hatırlatmak

     • Müşterilere ürünü nerelerden alabileceklerini hatırlatmak

     • Ürünün kullanım sezonu dışında da tüketicilerin zihninde kalmasını sağlamak

     • Zihinde ürünün farkında olma durumunu sürekli kılmak

      • Tüketicilere ürüne yakın bir gelecekte ihtiyaç duyabileceklerini hatırlatmak

      • Müşterilere ürünü nerelerden alabileceklerini hatırlatmak

      • Ürünün kullanım sezonu dışında da tüketicilerin zihninde kalmasını sağlamak

      • Zihinde ürünün farkında olma durumunu sürekli kılmak

       • Tüketicilere ürüne yakın bir gelecekte ihtiyaç duyabileceklerini hatırlatmak

       • Müşterilere ürünü nerelerden alabileceklerini hatırlatmak

       • Ürünün kullanım sezonu dışında da tüketicilerin zihninde kalmasını sağlamak

       • Zihinde ürünün farkında olma durumunu sürekli kılmak

       16. Soru

       Mesaj stratejisi neden önemlidir?

       Cevap

       Mesaj stratejisi reklam stratejisinin çok önemli bir kısmıdır; çünkü mesajın tüketicileri ikna etmesi gereklidir. Mesajın tüketicilere ürünü niçin almaları gerektiğini, ürünün hangi açılardan özel olduğunu, niçin faydalı ya da avantajlı olduğunu, sunduğu değeri iyi anlatması gerekir. Neyi iletmek istediği sorusunun cevabını verebilmek için reklamcı hedef kitlesini çok iyi tanımalı ve anlamalıdır.

       Mesaj stratejisi reklam stratejisinin çok önemli bir kısmıdır; çünkü mesajın tüketicileri ikna etmesi gereklidir. Mesajın tüketicilere ürünü niçin almaları gerektiğini, ürünün hangi açılardan özel olduğunu, niçin faydalı ya da avantajlı olduğunu, sunduğu değeri iyi anlatması gerekir. Neyi iletmek istediği sorusunun cevabını verebilmek için reklamcı hedef kitlesini çok iyi tanımalı ve anlamalıdır.

       Mesaj stratejisi reklam stratejisinin çok önemli bir kısmıdır; çünkü mesajın tüketicileri ikna etmesi gereklidir. Mesajın tüketicilere ürünü niçin almaları gerektiğini, ürünün hangi açılardan özel olduğunu, niçin faydalı ya da avantajlı olduğunu, sunduğu değeri iyi anlatması gerekir. Neyi iletmek istediği sorusunun cevabını verebilmek için reklamcı hedef kitlesini çok iyi tanımalı ve anlamalıdır.

       Mesaj stratejisi reklam stratejisinin çok önemli bir kısmıdır; çünkü mesajın tüketicileri ikna etmesi gereklidir. Mesajın tüketicilere ürünü niçin almaları gerektiğini, ürünün hangi açılardan özel olduğunu, niçin faydalı ya da avantajlı olduğunu, sunduğu değeri iyi anlatması gerekir. Neyi iletmek istediği sorusunun cevabını verebilmek için reklamcı hedef kitlesini çok iyi tanımalı ve anlamalıdır.

       Mesaj stratejisi reklam stratejisinin çok önemli bir kısmıdır; çünkü mesajın tüketicileri ikna etmesi gereklidir. Mesajın tüketicilere ürünü niçin almaları gerektiğini, ürünün hangi açılardan özel olduğunu, niçin faydalı ya da avantajlı olduğunu, sunduğu değeri iyi anlatması gerekir. Neyi iletmek istediği sorusunun cevabını verebilmek için reklamcı hedef kitlesini çok iyi tanımalı ve anlamalıdır.

       17. Soru

       Medya seçiminde izlenecek temel adımlar nelerdir?

       Medya seçiminde izlenecek temel adımlar nelerdir?

       Medya seçiminde izlenecek temel adımlar nelerdir?

       Medya seçiminde izlenecek temel adımlar nelerdir?

       Medya seçiminde izlenecek temel adımlar nelerdir?

       Cevap

       • Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek

       • Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak

       • Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak

       • Zamanlamaya karar vermek

       • Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek

       • Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak

       • Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak

       • Zamanlamaya karar vermek

       • Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek

       • Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak

       • Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak

       • Zamanlamaya karar vermek

       • Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek

       • Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak

       • Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak

       • Zamanlamaya karar vermek

       • Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek

       • Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak

       • Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak

       • Zamanlamaya karar vermek

       18. Soru

       Satış tutundurma nedir?

       Cevap

       Satış tutundurma; para ya da benzer biçimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak mal ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları ve teknikleridir.

       Satış tutundurma; para ya da benzer biçimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak mal ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları ve teknikleridir.

       Satış tutundurma; para ya da benzer biçimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak mal ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları ve teknikleridir.

       Satış tutundurma; para ya da benzer biçimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak mal ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları ve teknikleridir.

       Satış tutundurma; para ya da benzer biçimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak mal ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları ve teknikleridir.

       19. Soru

       Satış tutundurma faaliyetlerinin genel özellikleri nelerdir?

       Satış tutundurma faaliyetlerinin genel özellikleri nelerdir?

       Satış tutundurma faaliyetlerinin genel özellikleri nelerdir?

       Satış tutundurma faaliyetlerinin genel özellikleri nelerdir?

       Satış tutundurma faaliyetlerinin genel özellikleri nelerdir?

       Cevap

       1.Etki

       2.Deneme

       3.Maliyet

       4.İmaj Erzoyonu

       20. Soru

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Amaçları nelerdir?

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Amaçları nelerdir?

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Amaçları nelerdir?

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Amaçları nelerdir?

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Amaçları nelerdir?

       Cevap

       • Mevcut ürünlerin, diğer bir deyişle pazarda bir süredir bulunan ürünlerin satışını arttı- rabilir.

       • Ürünü kullananların tekrar satın almalarını teşvik edebilir.

       • Mevcut ürünlerin yeni kullanıcılar tarafın- dan denenmesini teşvik edebilir.

       • Yeni ürünlerin tanıtılmasına yardımcı olur.

       • Rakiplerin gelecekteki pazarlama iletişim faaliyetlerinin etkisini azaltabilir.

       • Rekabetçi pazarlama iletişim faaliyetlerine karşılık vermek amaçlı kullanabilir. (reka- betçi hareketlerden sonra)

       • Ürün kullanımını artırabilir.

       • Marka bağımlılığını teşvik edip/markalar arası geçişi azaltabilir.

       • Mevcut ürünlerin, diğer bir deyişle pazarda bir süredir bulunan ürünlerin satışını arttı- rabilir.

       • Ürünü kullananların tekrar satın almalarını teşvik edebilir.

       • Mevcut ürünlerin yeni kullanıcılar tarafın- dan denenmesini teşvik edebilir.

       • Yeni ürünlerin tanıtılmasına yardımcı olur.

       • Rakiplerin gelecekteki pazarlama iletişim faaliyetlerinin etkisini azaltabilir.

       • Rekabetçi pazarlama iletişim faaliyetlerine karşılık vermek amaçlı kullanabilir. (reka- betçi hareketlerden sonra)

       • Ürün kullanımını artırabilir.

       • Marka bağımlılığını teşvik edip/markalar arası geçişi azaltabilir.

       • Mevcut ürünlerin, diğer bir deyişle pazarda bir süredir bulunan ürünlerin satışını arttı- rabilir.

       • Ürünü kullananların tekrar satın almalarını teşvik edebilir.

       • Mevcut ürünlerin yeni kullanıcılar tarafın- dan denenmesini teşvik edebilir.

       • Yeni ürünlerin tanıtılmasına yardımcı olur.

       • Rakiplerin gelecekteki pazarlama iletişim faaliyetlerinin etkisini azaltabilir.

       • Rekabetçi pazarlama iletişim faaliyetlerine karşılık vermek amaçlı kullanabilir. (reka- betçi hareketlerden sonra)

       • Ürün kullanımını artırabilir.

       • Marka bağımlılığını teşvik edip/markalar arası geçişi azaltabilir.

       • Mevcut ürünlerin, diğer bir deyişle pazarda bir süredir bulunan ürünlerin satışını arttı- rabilir.

       • Ürünü kullananların tekrar satın almalarını teşvik edebilir.

       • Mevcut ürünlerin yeni kullanıcılar tarafın- dan denenmesini teşvik edebilir.

       • Yeni ürünlerin tanıtılmasına yardımcı olur.

       • Rakiplerin gelecekteki pazarlama iletişim faaliyetlerinin etkisini azaltabilir.

       • Rekabetçi pazarlama iletişim faaliyetlerine karşılık vermek amaçlı kullanabilir. (reka- betçi hareketlerden sonra)

       • Ürün kullanımını artırabilir.

       • Marka bağımlılığını teşvik edip/markalar arası geçişi azaltabilir.

       • Mevcut ürünlerin, diğer bir deyişle pazarda bir süredir bulunan ürünlerin satışını arttı- rabilir.

       • Ürünü kullananların tekrar satın almalarını teşvik edebilir.

       • Mevcut ürünlerin yeni kullanıcılar tarafın- dan denenmesini teşvik edebilir.

       • Yeni ürünlerin tanıtılmasına yardımcı olur.

       • Rakiplerin gelecekteki pazarlama iletişim faaliyetlerinin etkisini azaltabilir.

       • Rekabetçi pazarlama iletişim faaliyetlerine karşılık vermek amaçlı kullanabilir. (reka- betçi hareketlerden sonra)

       • Ürün kullanımını artırabilir.

       • Marka bağımlılığını teşvik edip/markalar arası geçişi azaltabilir.

       21. Soru

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları nelerdir?

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları nelerdir?

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları nelerdir?

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları nelerdir?

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları nelerdir?

       Cevap

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları ;

       1. Örnek Ürün Dağıtımı,

       2. Kupon Dağıtımı

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları ;

       1. Örnek Ürün Dağıtımı,

       2. Kupon Dağıtımı

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları ;

       1. Örnek Ürün Dağıtımı,

       2. Kupon Dağıtımı

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları ;

       1. Örnek Ürün Dağıtımı,

       2. Kupon Dağıtımı

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları ;

       1. Örnek Ürün Dağıtımı,

       2. Kupon Dağıtımı

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       2. Kupon Dağıtımı

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       2. Kupon Dağıtımı

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       4. Armağan Dağıtımı

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       5. Fiyat İndirimleri

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       6. Para İadeleri

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       7. Yarışma ve Çekilişler

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       8. Etkinlik Pazarlaması

       9. Sıklık Programları

       9. Sıklık Programları

       9. Sıklık Programları

       9. Sıklık Programları

       9. Sıklık Programları

       22. Soru

       Aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

       Aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

       Aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

       Aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

       Aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

       Cevap

       • Aracılara yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olmak
       • Ürünün dağıtımını teşvik etmek
       • Raflarda elde edilecek yeri artırmak
       • Raflarda daha iyi pozisyon elde edilmesini sağlamak
       • Aracıların ürünü özel bir şekilde sergilemelerini teşvik etmek
       • Rakip ürünlere karşı aracılara ekstra teşvikler sunmak
       • Aracıların satış gücünün motivasyonunu artırmak
       • Aşırı stoklama problemlerinin ya da hareketi yavaş olan ürünlerin üstesinden gelmek
       • Kısa dönemli satış hede erine ulaşmaya yardımcı olmak örneğin, erken sipariş vermeyi teşvik etmek
       • Müşterilerin ödemelerinin yönetilmesine yardımcı olmak örneğin, erken ya da hemen ödemelerini sağlamak
       • Müşteri veri tabanı bilgisinin toplanmasına yardımcı olmak
         
         
         

       • Aracılara yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olmak
       • Ürünün dağıtımını teşvik etmek
       • Raflarda elde edilecek yeri artırmak
       • Raflarda daha iyi pozisyon elde edilmesini sağlamak
       • Aracıların ürünü özel bir şekilde sergilemelerini teşvik etmek
       • Rakip ürünlere karşı aracılara ekstra teşvikler sunmak
       • Aracıların satış gücünün motivasyonunu artırmak
       • Aşırı stoklama problemlerinin ya da hareketi yavaş olan ürünlerin üstesinden gelmek
       • Kısa dönemli satış hede erine ulaşmaya yardımcı olmak örneğin, erken sipariş vermeyi teşvik etmek
       • Müşterilerin ödemelerinin yönetilmesine yardımcı olmak örneğin, erken ya da hemen ödemelerini sağlamak
       • Müşteri veri tabanı bilgisinin toplanmasına yardımcı olmak
         
         
         

       • Aracılara yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olmak
       • Ürünün dağıtımını teşvik etmek
       • Raflarda elde edilecek yeri artırmak
       • Raflarda daha iyi pozisyon elde edilmesini sağlamak
       • Aracıların ürünü özel bir şekilde sergilemelerini teşvik etmek
       • Rakip ürünlere karşı aracılara ekstra teşvikler sunmak
       • Aracıların satış gücünün motivasyonunu artırmak
       • Aşırı stoklama problemlerinin ya da hareketi yavaş olan ürünlerin üstesinden gelmek
       • Kısa dönemli satış hede erine ulaşmaya yardımcı olmak örneğin, erken sipariş vermeyi teşvik etmek
       • Müşterilerin ödemelerinin yönetilmesine yardımcı olmak örneğin, erken ya da hemen ödemelerini sağlamak
       • Müşteri veri tabanı bilgisinin toplanmasına yardımcı olmak
         
         
         

       • Aracılara yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olmak
       • Ürünün dağıtımını teşvik etmek
       • Raflarda elde edilecek yeri artırmak
       • Raflarda daha iyi pozisyon elde edilmesini sağlamak
       • Aracıların ürünü özel bir şekilde sergilemelerini teşvik etmek
       • Rakip ürünlere karşı aracılara ekstra teşvikler sunmak
       • Aracıların satış gücünün motivasyonunu artırmak
       • Aşırı stoklama problemlerinin ya da hareketi yavaş olan ürünlerin üstesinden gelmek
       • Kısa dönemli satış hede erine ulaşmaya yardımcı olmak örneğin, erken sipariş vermeyi teşvik etmek
       • Müşterilerin ödemelerinin yönetilmesine yardımcı olmak örneğin, erken ya da hemen ödemelerini sağlamak
       • Müşteri veri tabanı bilgisinin toplanmasına yardımcı olmak
         
         
         

       • Aracılara yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olmak
       • Ürünün dağıtımını teşvik etmek
       • Raflarda elde edilecek yeri artırmak
       • Raflarda daha iyi pozisyon elde edilmesini sağlamak
       • Aracıların ürünü özel bir şekilde sergilemelerini teşvik etmek
       • Rakip ürünlere karşı aracılara ekstra teşvikler sunmak
       • Aracıların satış gücünün motivasyonunu artırmak
       • Aşırı stoklama problemlerinin ya da hareketi yavaş olan ürünlerin üstesinden gelmek
       • Kısa dönemli satış hede erine ulaşmaya yardımcı olmak örneğin, erken sipariş vermeyi teşvik etmek
       • Müşterilerin ödemelerinin yönetilmesine yardımcı olmak örneğin, erken ya da hemen ödemelerini sağlamak
       • Müşteri veri tabanı bilgisinin toplanmasına yardımcı olmak
         
         
         
        

        

        

       23. Soru

       Kişisel satış süreci hangi aşamaları içerir?

       Cevap

       Kişisel satış süreci; aday müşteri bulma ve yeterliliğine karar verme, müşteriye yaklaşma, ihtiyaç analizi, satış sunuşu, itirazların karşılanması, satışı kapatma ve izleme ve hizmet aşamalarını içerir.

       Kişisel satış süreci; aday müşteri bulma ve yeterliliğine karar verme, müşteriye yaklaşma, ihtiyaç analizi, satış sunuşu, itirazların karşılanması, satışı kapatma ve izleme ve hizmet aşamalarını içerir.

       Kişisel satış süreci; aday müşteri bulma ve yeterliliğine karar verme, müşteriye yaklaşma, ihtiyaç analizi, satış sunuşu, itirazların karşılanması, satışı kapatma ve izleme ve hizmet aşamalarını içerir.

       Kişisel satış süreci; aday müşteri bulma ve yeterliliğine karar verme, müşteriye yaklaşma, ihtiyaç analizi, satış sunuşu, itirazların karşılanması, satışı kapatma ve izleme ve hizmet aşamalarını içerir.

       Kişisel satış süreci; aday müşteri bulma ve yeterliliğine karar verme, müşteriye yaklaşma, ihtiyaç analizi, satış sunuşu, itirazların karşılanması, satışı kapatma ve izleme ve hizmet aşamalarını içerir.

       24. Soru

       Yaygın kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri nelerdir?

       Yaygın kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri nelerdir?

       Yaygın kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri nelerdir?

       Yaygın kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri nelerdir?

       Yaygın kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri nelerdir?

       Cevap

       Yaygın kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri;Doğrudan posta,İnternet Araçları, E-posta ve Metin Mesajları, Telepazarlama, Kataloglar,Televizyonda Doğrudan Tepki Pazarlaması ve Kiosk Pazarlamasıdır.

       0
       mutlu
       Mutlu
       0
       _zg_n
       Üzgün
       0
       sinirli
       Sinirli
       0
       _a_rm_
       Şaşırmış
       0
       vir_sl_
       Virüslü

       E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

       Giriş Yap

       Giriş Yap

       AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!