Pazarlama İlkeleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Pazarlama İlkeleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Pazarlama Stratejileri

1. Soru

İşletmenin karar alma süreçlerini daha stratejik bir hale getiren sebep nedir?

Cevap

Değişimin yol açtığı belirsizlik ve istikrarsızlık  işletme karar alma süreçlerini daha stratejik bir hale getirmektedir.


2. Soru

Değişimin hakim olduğu pazarlarda işletme başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Değişimin hakim olduğu pazarlarda işletme başarısı değişen şartlara kolayca adapte olabilme becerisine bağlıdır.


3. Soru

Strateji kelimesi nereden gelmektedir ve anlamı nedir?

Cevap

Askeri kökenli bir kelime olan strateji kelimesi, Yunanca strategos kelimesinden gelmekte olup, “yol, çizgi, sevketme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” anlamlarında kullanılmaktadır.


4. Soru

On dokuzuncu yüzyıl savaş sanatı teorisyeni Carl Von Clausewitz stratejiyi nasıl tanımlamıştır?

Cevap

On dokuzuncu yüzyıl savaş sanatı teorisyeni Carl Von Clausewitz’in tanımına göre strateji “savaş planı hazırlamak, seferleri bu plana göre biçimlendirmek ve seferdeki çarpışmalara karar vermektir.”


5. Soru

Chandler stratejiyi nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Chandler stratejiyi “işletmede uzun dönem amaç ve hedefleri belirleme, bu amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli kaynakları tahsis ederek uygun faaliyet programlarını hazırlama” şeklinde tanımlamaktadır.


6. Soru

İşletme açısından stratejiyi tanımlayınız?

Cevap

Stratejiyi, işletmeye rekabet üstünlüğü kazandırmak amacıyla işletmenin geleceğine şekil verme yolunda yürütülen analiz, hedef belirleme, vizyon oluşturma, planlama ve planların hayata geçirilmesi için gerekli olan örgütsel yapının oluşturulması ve kaynakların tahsisini kapsayan bir süreç şeklinde tanımlamak mümkündür.


7. Soru

Misyon ve hedefler kim tarafından belirlenir?

Cevap

Misyon ve hedefler işletme üst yönetimince belirlenir.


8. Soru

Hedeflerin belirlenmesi ve strateji oluşturma aşaması neye göre yapılır?

Cevap

Hedeflerin belirlenmesi ve strateji oluşturma aşaması, hem dış çevre şartlarının (fırsat ve tehditler) analizi hem de işletmenin iç kapasitesinin (güçlü ve zayıf yönleri) analizi ışığında pragmatik bir anlayışla belirlenmektedir.


9. Soru

Dış çevre analizi bağlamında hangi faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir?

Cevap

Dış çevre analizi bağlamında müşteriler, rakipler, fiyat kısıtları, yasal düzenlemeler,

makro-ekonomik şartlar, dağıtım kanal sorunları, tedarikçiler, vb. faktörlerin mutlaka

dikkate alınması gerekmektedir.


10. Soru

İç çevre analizi bağlamında hangi faktörler dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmalıdır?

Cevap

çevre analizi bağlamında mevcut işletme performansı, maliyet yapısı, ürün portföyü, marka gücü, ARGE çalışmaları, teknik yetkinlikler, çalışanların becerileri, işletme kültürü vb. faktörler dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmalıdır.


11. Soru

Strateji belirleme sürecinde kullanılan analiz tekniklerinden en yaygın olanı hangisidir ve nasıl bir fayda sağlar?

Cevap

Strateji belirleme sürecinde kullanılmakta olan çeşitli analiz teknikleri bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanı SWOT analizidir. SWOT analizi strateji belirleme sürecinde dış pazar şartlarının doğurduğu potansiyel fırsatlar ile firma için oluşturduğu tehditlerin belirlenmesi ve firmanın sahip olduğu özyetkinlikler ve kaynak donanımlarının irdelenmesine yardımcı olur.


12. Soru

İşletmenin belirleyip ulaşmak istediği hedefler nelerdir?

Cevap

Söz konusu olan hedefler çok farklı şekilde (karlılık oranı, pazar payı, satış hacmi, yatırım getirisi, müşteri memnuniyeti, vb.) tanımlanabilir.


13. Soru

Pazarlama yönetimini tanımlayınız?

Cevap

Pazarlama yönetimini işletme hedef ve amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde ulaşabilmek amacıyla pazarlama faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolü süreci olarak tanımlamak mümkündür.


14. Soru

Stratejik kararları operasyonel veya taktik kararlardan ayırt eden özellikler nelerdir?

Cevap

Stratejik kararları operasyonel veya taktik kararlardan ayırt eden bazı özellikler bulunmaktadır.

Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Stratejik kararlar kısa dönemli günübirlik faaliyetlerle ilgili olmayıp, gelecekle ilgili konularla ilgili olup, uzun vadeli niteliktedir.

Stratejik kararlar başarı odaklı olup, rekabet üstünlüğü kazanma temeline dayanmaktadır.

Stratejik kararlar başarı veya rekabet avantajının sürdürülebilirliği üzerine odaklanmaktadır.

Stratejik kararlar tüm işletme birimlerini bağladığından bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmak zorundadır.


15. Soru

Stratejik yönetimi tanımlayınız?

Cevap

Stratejik yönetim, bir işletmenin gelecekte varmak istediği hedeflerin belirlenmesi ve söz konusu hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin stratejik seçeneklerin belirlendiği bir süreç olarak tanımlanabilir.


16. Soru

Stratejik pazarlama yönetimini tanımlayınız?

Cevap

Stratejik pazarlama yönetimi işletmenin geleceğinin şekillendirilmesi amacıyla sürekli değişen pazar şartları altında işletmenin mevcut kabiliyet ve kaynak donanımı durumunun analiz edilerek işletme vizyon ve misyonunun oluşturulması ve arzu edilen pazarlama hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejik alternatiflerin belirlenmesi, pazarlama programlarının formüle edilmesi ve programların uygulamaya konması ve denetlenmesine ilişkin yönetim süreci olarak tanımlanabilir.


17. Soru

Rekabet işletme açısından neyi ifade etmektedir?

Cevap

Rekabet, belirli bir sektörde faaliyet gösteren işletmelerin kendi aralarındaki mücadelenin boyutunu veya bir işletmenin tüm rakiplerini göz önüne alarak giriştiği mücadeleyi ifade etmektedir.


18. Soru

Rekabet stratejisini tanımlayınız?

Cevap

Rekabet stratejisi, benzersiz bir değer karması oluşturmak için bilinçli olarak farklı faaliyetlerin seçimi ve bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır.


19. Soru

Rekabette işletmelerin yararlandığı unsurlar nelerdir?

Cevap

Rekabette işletmeler fiyat, kalite, promosyon, tutundurma, reklam ve dağıtım gibi çok sayıda unsurdan yararlanmaktadır.


20. Soru

Porter’e göre bir sektördeki rekabeti yönlendiren güçler nelerdir?

Cevap

Bir sektördeki rekabet koşullarının incelenmesi bağlamında Porter’in beş güç modeli önemli bir yardımcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Porter tarafından çizilen çerçeveye göre bir sektördeki rekabeti yönlendiren güçler beş başlık altında incelenmektedir. Bunlar; piyasaya yeni giren işletmelerin yarattığı baskı ve tehdit, tedarikçilerin pazarlık güçleri, mevcut rakipler arasındaki pozisyon kapma yarışı, şterilerin pazarlık gücü ve ikame ürünlerin yaratmış olduğu tehdittir.


21. Soru

Rekabet üstünlüğü neyi ifade etmektedir?

Cevap

Rekabet üstünlüğü (avantajı) bir ürün veya markanın, doğrudan rekabette bulunduğu ürün veya markalara karşı, işletmeye üstünlük sağlayan nitelik veya özelliklerini ifade etmektedir.


22. Soru

İşletmenin rekabet üstünlüğünün kaynakları nelerdir, tanımlayınız?

Cevap

Bir rakibin rekabet üstünlüğü çok farklı faktörlerden kaynaklanabilir. Porter’e göre işletmenin rekabet üstünlüğünün kaynaklarını iki başlık altında incelemek mümkündür: maliyet liderliği ve farklılaşma. Maliyet liderliği, piyasadaki ürünlere benzer ürünleri en düşük fiyatla sunmak esasına dayanırken, farklılaşma, ürün kalitesi ve özellikleri aracılığıyla tüketicilerin dikkatini çekme temeline dayanmaktadır.

 


23. Soru

Değer zinciri modeli nedir? Değer zinciri modeline göre, işletmeler tüketici için değer yaratma sürecinde kaç tür faaliyet içindedirler?

Cevap

Değer zinciri, bir işletmenin arz yanının (hammadde, iç lojistik ve üretim süreci) talep yanına (dış lojistik, pazarlama ve satış, satış sonrası hizmet) bağlanmasını sağlayan katma değer yaratıcı bir dizi faaliyeti gösteren bir modeldir. 

 Değer zinciri modeline göre, işletmeler tüketici için değer yaratma sürecinde iki tür faaliyet içindedirler. Bunlardan birincisi temel (asıl) faaliyetler olup, iç lojistik, üretim, dış lojistik, pazarlama ve satış ile satış sonrası hizmetlerden oluşmaktadır. İkinci grup faaliyetler ise destek faaliyetleri olup, işletme yapısı, insan kaynakları yönetimi, teknolojik gelişme ve tedarik faaliyetlerinden oluşmaktadır.


24. Soru

Michael Porter’e göre kaç türlü temel farklılaşma stratejisi vardır?

Cevap

Michael Porter’in Rekabet Avantajı adlı kitabında temel farklılaşma stratejileri üç başlık altında ele alınmaktadır: maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma. 


25. Soru

Maliyet liderliği stratejisini uygulamanın yolları nelerdir?

Cevap

Maliyet liderliği stratejisini uygulamanın çeşitli yolları vardır. Bunlar arasında, ölçek ekonomisi (artan üretim hacmine bağlı olarak birim sabit maliyetlerin azalması), deneyim ekonomisi (artan üretim deneyimine bağlı olarak işlerin daha kısa zamanda yapılabilmesi), yeni süreçlerin geliştirilmesi (artan otomasyon, artan verimlilik, azalan hatalı üretim, vb.) ve yeni ürün tasarımları veya ürün tasarımlarında iyileşme (otomasyona imkan tanıyan veya hammadde etkinliğine yardımcı olan tasarımlar) en bilinen yollardan bazılarıdır.


26. Soru

Farklılaşma stratejisinin amacı nedir?

Cevap

Temelde farklılaşma stratejisinin amacı, tüketicileri belirli bir ürüne karşı daha bağlı hale getirmek ve fiyata karşı duyarlılığını azaltarak rakiplerine karşı avantaj elde etmektir.


27. Soru

Odaklanma stratejisinin en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Bu yaklaşımın en belirgin özelliği tüketici isteklerine en mükemmel şekilde hizmet verebilmek amacıyla müşterinin istediği şekilde ve şartlarda hizmet sunumu ve uzun dönem müşteri ilişkilerinin korunmasıdır.


28. Soru

Hedef pazar seçimi ne demektir?

Cevap

Hedef pazar seçimi, pazar bölümlemesi neticesinde ortaya çıkan pazar bölümlerinden bir veya bir kaçının sözkonusu pazar bölümlerinin çekicilikleri ve işletmenin kaynak ve beceri potansiyeli ışığında belirlenmesi işlemidir.


29. Soru

İşletmelerde kaç türlü büyüme vardır?

Cevap

Genel olarak bakıldığında işletmelerin büyümeleri içsel büyüme ve dışsal büyüme olarak iki başlık altında incelenebilir. Dışsal büyüme işletmenin başka işletmeleri satın alması, başka işletmelerle birleşmesi veya stratejik ortaklıklar oluşturulması yoluyla yapılan türdeki büyümelerdir. İçsel büyüme ise işletmenin kendi pazarlama faaliyetleri yoluyla büyümesini ifade etmektedir.


30. Soru

Kaç türlü ürün geliştirme stratejisi vardır?

Cevap

Yeni ürün geliştirme stratejisi üç şekilde gerçekleştirilebilir.

Birincisi, mevcut ürün özelliklerine ilaveler yapılarak yeni kullanıcılara ulaşmaya çalışmaktır.

İkincisi, aynı ürünün yeni nesil sürümünü geliştirmektir.

Üçüncüsü ise mevcut pazar için tamamen yeni bir ürün geliştirmektir.


31. Soru

Konumlandırma sürecinde yaygın olarak kullanılan yöntemler nelerdir?

 

Cevap

Ürün özelliklerine göre konumlandırma

Faydaya Göre Konumlandırma

Fiyat/Kalite Eksenli Konumlandırma

Ünlü Kişi Yardımıyla Dikkat Çekme

Rakiplere Göre Konumlandırma

Kültürel Simgeler Kullanarak Konumlandırma

Yeniden konumlandırma


32. Soru

Ürün hayat eğrisi nedir?

Cevap

Ürünlerin pazara girişinden pazardan çekilinceye kadarki süre içinde zamana göre

satışlardaki değişimin gösterildiği eğriye ürün hayat eğrisi adı verilmektedir.


33. Soru

Saldırıya yönelik pazarlama stratejileri nelerdir?

Cevap

Pazarlama yazınında saldırıya yönelik pazarlama stratejileri beş başlık altında incelenmektedir. Bunlar cephe saldırısı, kanat saldırısı, kuşatma saldırısı, bypass saldırısı ve gerilla saldırısıdır.


34. Soru

Savunmaya yönelik pazarlama stratejileri nelerdir?

Cevap

Savunmaya yönelik pazarlama stratejileri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Savunmaya yönelik pazarlama stratejilerini konum savunması, kontr-savunma, kanat savunması, engelleyici (caydırıcı) savunma, oynak savunma ve stratejik geri çekilme olarak isimlendirmek mümkündür.


1. Soru

İşletmenin karar alma süreçlerini daha stratejik bir hale getiren sebep nedir?

Cevap

Değişimin yol açtığı belirsizlik ve istikrarsızlık  işletme karar alma süreçlerini daha stratejik bir hale getirmektedir.

2. Soru

Değişimin hakim olduğu pazarlarda işletme başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Değişimin hakim olduğu pazarlarda işletme başarısı değişen şartlara kolayca adapte olabilme becerisine bağlıdır.

3. Soru

Strateji kelimesi nereden gelmektedir ve anlamı nedir?

Cevap

Askeri kökenli bir kelime olan strateji kelimesi, Yunanca strategos kelimesinden gelmekte olup, “yol, çizgi, sevketme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” anlamlarında kullanılmaktadır.

4. Soru

On dokuzuncu yüzyıl savaş sanatı teorisyeni Carl Von Clausewitz stratejiyi nasıl tanımlamıştır?

Cevap

On dokuzuncu yüzyıl savaş sanatı teorisyeni Carl Von Clausewitz’in tanımına göre strateji “savaş planı hazırlamak, seferleri bu plana göre biçimlendirmek ve seferdeki çarpışmalara karar vermektir.”

5. Soru

Chandler stratejiyi nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Chandler stratejiyi “işletmede uzun dönem amaç ve hedefleri belirleme, bu amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli kaynakları tahsis ederek uygun faaliyet programlarını hazırlama” şeklinde tanımlamaktadır.

6. Soru

İşletme açısından stratejiyi tanımlayınız?

Cevap

Stratejiyi, işletmeye rekabet üstünlüğü kazandırmak amacıyla işletmenin geleceğine şekil verme yolunda yürütülen analiz, hedef belirleme, vizyon oluşturma, planlama ve planların hayata geçirilmesi için gerekli olan örgütsel yapının oluşturulması ve kaynakların tahsisini kapsayan bir süreç şeklinde tanımlamak mümkündür.

7. Soru

Misyon ve hedefler kim tarafından belirlenir?

Cevap

Misyon ve hedefler işletme üst yönetimince belirlenir.

8. Soru

Hedeflerin belirlenmesi ve strateji oluşturma aşaması neye göre yapılır?

Cevap

Hedeflerin belirlenmesi ve strateji oluşturma aşaması, hem dış çevre şartlarının (fırsat ve tehditler) analizi hem de işletmenin iç kapasitesinin (güçlü ve zayıf yönleri) analizi ışığında pragmatik bir anlayışla belirlenmektedir.

9. Soru

Dış çevre analizi bağlamında hangi faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir?

Cevap

Dış çevre analizi bağlamında müşteriler, rakipler, fiyat kısıtları, yasal düzenlemeler,

makro-ekonomik şartlar, dağıtım kanal sorunları, tedarikçiler, vb. faktörlerin mutlaka

dikkate alınması gerekmektedir.

10. Soru

İç çevre analizi bağlamında hangi faktörler dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmalıdır?

Cevap

çevre analizi bağlamında mevcut işletme performansı, maliyet yapısı, ürün portföyü, marka gücü, ARGE çalışmaları, teknik yetkinlikler, çalışanların becerileri, işletme kültürü vb. faktörler dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmalıdır.

11. Soru

Strateji belirleme sürecinde kullanılan analiz tekniklerinden en yaygın olanı hangisidir ve nasıl bir fayda sağlar?

Cevap

Strateji belirleme sürecinde kullanılmakta olan çeşitli analiz teknikleri bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanı SWOT analizidir. SWOT analizi strateji belirleme sürecinde dış pazar şartlarının doğurduğu potansiyel fırsatlar ile firma için oluşturduğu tehditlerin belirlenmesi ve firmanın sahip olduğu özyetkinlikler ve kaynak donanımlarının irdelenmesine yardımcı olur.

12. Soru

İşletmenin belirleyip ulaşmak istediği hedefler nelerdir?

Cevap

Söz konusu olan hedefler çok farklı şekilde (karlılık oranı, pazar payı, satış hacmi, yatırım getirisi, müşteri memnuniyeti, vb.) tanımlanabilir.

13. Soru

Pazarlama yönetimini tanımlayınız?

Cevap

Pazarlama yönetimini işletme hedef ve amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde ulaşabilmek amacıyla pazarlama faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolü süreci olarak tanımlamak mümkündür.

14. Soru

Stratejik kararları operasyonel veya taktik kararlardan ayırt eden özellikler nelerdir?

Cevap

Stratejik kararları operasyonel veya taktik kararlardan ayırt eden bazı özellikler bulunmaktadır.

Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Stratejik kararlar kısa dönemli günübirlik faaliyetlerle ilgili olmayıp, gelecekle ilgili konularla ilgili olup, uzun vadeli niteliktedir.

Stratejik kararlar başarı odaklı olup, rekabet üstünlüğü kazanma temeline dayanmaktadır.

Stratejik kararlar başarı veya rekabet avantajının sürdürülebilirliği üzerine odaklanmaktadır.

Stratejik kararlar tüm işletme birimlerini bağladığından bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmak zorundadır.

15. Soru

Stratejik yönetimi tanımlayınız?

Cevap

Stratejik yönetim, bir işletmenin gelecekte varmak istediği hedeflerin belirlenmesi ve söz konusu hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin stratejik seçeneklerin belirlendiği bir süreç olarak tanımlanabilir.

16. Soru

Stratejik pazarlama yönetimini tanımlayınız?

Cevap

Stratejik pazarlama yönetimi işletmenin geleceğinin şekillendirilmesi amacıyla sürekli değişen pazar şartları altında işletmenin mevcut kabiliyet ve kaynak donanımı durumunun analiz edilerek işletme vizyon ve misyonunun oluşturulması ve arzu edilen pazarlama hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejik alternatiflerin belirlenmesi, pazarlama programlarının formüle edilmesi ve programların uygulamaya konması ve denetlenmesine ilişkin yönetim süreci olarak tanımlanabilir.

17. Soru

Rekabet işletme açısından neyi ifade etmektedir?

Cevap

Rekabet, belirli bir sektörde faaliyet gösteren işletmelerin kendi aralarındaki mücadelenin boyutunu veya bir işletmenin tüm rakiplerini göz önüne alarak giriştiği mücadeleyi ifade etmektedir.

18. Soru

Rekabet stratejisini tanımlayınız?

Cevap

Rekabet stratejisi, benzersiz bir değer karması oluşturmak için bilinçli olarak farklı faaliyetlerin seçimi ve bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

19. Soru

Rekabette işletmelerin yararlandığı unsurlar nelerdir?

Cevap

Rekabette işletmeler fiyat, kalite, promosyon, tutundurma, reklam ve dağıtım gibi çok sayıda unsurdan yararlanmaktadır.

20. Soru

Porter’e göre bir sektördeki rekabeti yönlendiren güçler nelerdir?

Cevap

Bir sektördeki rekabet koşullarının incelenmesi bağlamında Porter’in beş güç modeli önemli bir yardımcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Porter tarafından çizilen çerçeveye göre bir sektördeki rekabeti yönlendiren güçler beş başlık altında incelenmektedir. Bunlar; piyasaya yeni giren işletmelerin yarattığı baskı ve tehdit, tedarikçilerin pazarlık güçleri, mevcut rakipler arasındaki pozisyon kapma yarışı, şterilerin pazarlık gücü ve ikame ürünlerin yaratmış olduğu tehdittir.

21. Soru

Rekabet üstünlüğü neyi ifade etmektedir?

Cevap

Rekabet üstünlüğü (avantajı) bir ürün veya markanın, doğrudan rekabette bulunduğu ürün veya markalara karşı, işletmeye üstünlük sağlayan nitelik veya özelliklerini ifade etmektedir.

22. Soru

İşletmenin rekabet üstünlüğünün kaynakları nelerdir, tanımlayınız?

Cevap

Bir rakibin rekabet üstünlüğü çok farklı faktörlerden kaynaklanabilir. Porter’e göre işletmenin rekabet üstünlüğünün kaynaklarını iki başlık altında incelemek mümkündür: maliyet liderliği ve farklılaşma. Maliyet liderliği, piyasadaki ürünlere benzer ürünleri en düşük fiyatla sunmak esasına dayanırken, farklılaşma, ürün kalitesi ve özellikleri aracılığıyla tüketicilerin dikkatini çekme temeline dayanmaktadır.

 

23. Soru

Değer zinciri modeli nedir? Değer zinciri modeline göre, işletmeler tüketici için değer yaratma sürecinde kaç tür faaliyet içindedirler?

Cevap

Değer zinciri, bir işletmenin arz yanının (hammadde, iç lojistik ve üretim süreci) talep yanına (dış lojistik, pazarlama ve satış, satış sonrası hizmet) bağlanmasını sağlayan katma değer yaratıcı bir dizi faaliyeti gösteren bir modeldir. 

 Değer zinciri modeline göre, işletmeler tüketici için değer yaratma sürecinde iki tür faaliyet içindedirler. Bunlardan birincisi temel (asıl) faaliyetler olup, iç lojistik, üretim, dış lojistik, pazarlama ve satış ile satış sonrası hizmetlerden oluşmaktadır. İkinci grup faaliyetler ise destek faaliyetleri olup, işletme yapısı, insan kaynakları yönetimi, teknolojik gelişme ve tedarik faaliyetlerinden oluşmaktadır.

24. Soru

Michael Porter’e göre kaç türlü temel farklılaşma stratejisi vardır?

Cevap

Michael Porter’in Rekabet Avantajı adlı kitabında temel farklılaşma stratejileri üç başlık altında ele alınmaktadır: maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma. 

25. Soru

Maliyet liderliği stratejisini uygulamanın yolları nelerdir?

Cevap

Maliyet liderliği stratejisini uygulamanın çeşitli yolları vardır. Bunlar arasında, ölçek ekonomisi (artan üretim hacmine bağlı olarak birim sabit maliyetlerin azalması), deneyim ekonomisi (artan üretim deneyimine bağlı olarak işlerin daha kısa zamanda yapılabilmesi), yeni süreçlerin geliştirilmesi (artan otomasyon, artan verimlilik, azalan hatalı üretim, vb.) ve yeni ürün tasarımları veya ürün tasarımlarında iyileşme (otomasyona imkan tanıyan veya hammadde etkinliğine yardımcı olan tasarımlar) en bilinen yollardan bazılarıdır.

26. Soru

Farklılaşma stratejisinin amacı nedir?

Cevap

Temelde farklılaşma stratejisinin amacı, tüketicileri belirli bir ürüne karşı daha bağlı hale getirmek ve fiyata karşı duyarlılığını azaltarak rakiplerine karşı avantaj elde etmektir.

27. Soru

Odaklanma stratejisinin en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Bu yaklaşımın en belirgin özelliği tüketici isteklerine en mükemmel şekilde hizmet verebilmek amacıyla müşterinin istediği şekilde ve şartlarda hizmet sunumu ve uzun dönem müşteri ilişkilerinin korunmasıdır.

28. Soru

Hedef pazar seçimi ne demektir?

Cevap

Hedef pazar seçimi, pazar bölümlemesi neticesinde ortaya çıkan pazar bölümlerinden bir veya bir kaçının sözkonusu pazar bölümlerinin çekicilikleri ve işletmenin kaynak ve beceri potansiyeli ışığında belirlenmesi işlemidir.

29. Soru

İşletmelerde kaç türlü büyüme vardır?

Cevap

Genel olarak bakıldığında işletmelerin büyümeleri içsel büyüme ve dışsal büyüme olarak iki başlık altında incelenebilir. Dışsal büyüme işletmenin başka işletmeleri satın alması, başka işletmelerle birleşmesi veya stratejik ortaklıklar oluşturulması yoluyla yapılan türdeki büyümelerdir. İçsel büyüme ise işletmenin kendi pazarlama faaliyetleri yoluyla büyümesini ifade etmektedir.

30. Soru

Kaç türlü ürün geliştirme stratejisi vardır?

Cevap

Yeni ürün geliştirme stratejisi üç şekilde gerçekleştirilebilir.

Birincisi, mevcut ürün özelliklerine ilaveler yapılarak yeni kullanıcılara ulaşmaya çalışmaktır.

İkincisi, aynı ürünün yeni nesil sürümünü geliştirmektir.

Üçüncüsü ise mevcut pazar için tamamen yeni bir ürün geliştirmektir.

31. Soru

Konumlandırma sürecinde yaygın olarak kullanılan yöntemler nelerdir?

 

Cevap

Ürün özelliklerine göre konumlandırma

Faydaya Göre Konumlandırma

Fiyat/Kalite Eksenli Konumlandırma

Ünlü Kişi Yardımıyla Dikkat Çekme

Rakiplere Göre Konumlandırma

Kültürel Simgeler Kullanarak Konumlandırma

Yeniden konumlandırma

32. Soru

Ürün hayat eğrisi nedir?

Cevap

Ürünlerin pazara girişinden pazardan çekilinceye kadarki süre içinde zamana göre

satışlardaki değişimin gösterildiği eğriye ürün hayat eğrisi adı verilmektedir.

33. Soru

Saldırıya yönelik pazarlama stratejileri nelerdir?

Cevap

Pazarlama yazınında saldırıya yönelik pazarlama stratejileri beş başlık altında incelenmektedir. Bunlar cephe saldırısı, kanat saldırısı, kuşatma saldırısı, bypass saldırısı ve gerilla saldırısıdır.

34. Soru

Savunmaya yönelik pazarlama stratejileri nelerdir?

Cevap

Savunmaya yönelik pazarlama stratejileri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Savunmaya yönelik pazarlama stratejilerini konum savunması, kontr-savunma, kanat savunması, engelleyici (caydırıcı) savunma, oynak savunma ve stratejik geri çekilme olarak isimlendirmek mümkündür.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!