Pazarlama İlkeleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Pazarlama İlkeleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Pazarlama Karması Ve Pazarlama Kararları

1. Soru

Pazarlama karması ne demektir?

Cevap

Hedef pazarın seçimi ve konumlandırma kararlarından sonra pazarlama yönetiminin elinde olan araçlar, pazarlama karması olarak adlandırılır.


2. Soru

Pazarlama karması kavramı ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap

Pazarlama karması kavramı ilk kez 1953 yılında Neil Borden tarafından kullanılmıştır.


3. Soru

Pazarlama karması elemanlarının sınıflandırılması ilk kez kim tarafından yapılmıştır?

Cevap

Bugünkü yaygın kullanımıyla pazarlama karması elemanlarının sınıflandırılmasının İngilizce baş harfleriyle 4P şeklinde (Product, Price, Place, Promotion), ilk kez Jerry McCarthy’nin 1960 yılında yayınlanan Basic Marketing adlı kitabında yapıldığı görülmüştür.


4. Soru

Pazarlama karması araçlarının kullanılmasıyla birllikte gerçekleştirilecek pazarlama stratejilerinin temel amacı nedir?

Cevap

Pazarlama karması araçlarının kullanılmasıyla birllikte gerçekleştirilecek pazarlama stratejilerinin temel amacı, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürmektir.


5. Soru

Pazarlama karması elemanları müşteri açısından nasıl ele alınmıştır?

Cevap

Böylesi  bir bakış ısıyla, pazarlama karması elemanları ya da bileşenleri yine İngilizce baş harfleriyle 4C olarak kavrasallaştırılmıştır. Buna göre ürünün müşterinin beklediği değeri sunması (customer value), müşteriye olan maliyetinin ne olacağının düşünülmesi (cost to the customer), ürüne kolaylıkla erişimin sağlanabilmesi (convenience) ve tutundurma çabalarının ikna ağırlıklı olmaktan çok bilgilendirme ve karşılıklı etkileşim bağlamında düşünülmesi (communication)’nin uygun bir yaklaşım olacağı ifade edilmektedir.


6. Soru

Ürün nedir ve hangi bileşenlerden oluşur?

Cevap

Ürün, fiziksel ve sembolik özelliklerin bütün haline getirildiği somut ve soyut unsurların bir bileşimidir. Ayakkabının derisi, tasarımı, bağcıkları veya tokası fiziksel, somut unusurlardır. Tüketici bu unsurları görür, dokunur ayağına uygunluğunu deneyerek anlar. Bu somut özellikler yanında ayakkabının markası, bu ayakkabıları kullanan referans kişilere yönelik tüketici algıları da soyut, yani sembolik özellikleri oluşturur.


7. Soru

Tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünler nelerdir?

Cevap

Nihai kullanıcılar olarak tüketicilerin kullandıkları ürünler tüketim ürünleri olarak adlandırılır. Başka bir ürünün üretilmesi amacıyla satın alınan ürünler ise endüstriyel ürünlerdir.


8. Soru

Dayanıklı ürünler nelerdir?

Cevap

Dayanıklı ürünler, kısa sürede kullanılıp atılmayan ve tüketilmeyen ürünlerdir. Buzdolabı, ev, otomobil, elbise, yemek takımı gibi ürünlerin belirli bir ekonomik ömrü vardır.


9. Soru

Tüketim ürünleri neye göre sınıflandırılır?

Cevap

Tüketim ürünleri, kullanım biçimlerine göre de sınıflandırılabilir. Buna göre ürünler: kolayda, beğenmeli, lüks ve aranmayan ürünler şeklinde sınıflandırılır. Ekmek, gazete,


10. Soru

Ürüne ilişkin pazarlama yönetiminin alacağı kararlar nelerdir?

Cevap

Ürüne ilişkin pazarlama yönetiminin alacağı kararlar üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar; (1) ürün nitelikleri, (2) markalama, (3) ambalaj ve etiketleme kararları olarak sıralanabilir.


11. Soru

Ürünün niteliklerine ilişkin kararlar neleri kapsamaktadır?

Cevap

Ürün niteliklerine ilişkin kararlarda ürünün tasarımı, tat, koku, içerik, renk ve benzeri özelliklerine ilişkin kararlar, kalite ile ürün standartlarından söz edilir.

 


12. Soru

Marka neden önemlidir?

Cevap

Marka; kelime ve sembollerden oluşan, bir ürünü eşdeğerlerinden ayırmaya ve tanınmasına yarayan, ürünün tercih edilmesini sağlayan güven verici ya da sembolik değer ifade eden bir unsur olarak değerlendirilebilir.


13. Soru

Marka isminin ve logosunun seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Bu açıdan marka isminin; kolay okunabilir ve hecelenebilir, farklı tutundurma araçlarında kolaylıkla kullanılabilir, itici olmayan, taklit içermeyen, yasal sorunlara yol açmayacak, ürünü hatırlatıcı ve ayırt edici nitelikler taşımasına özen gösterilmelidir. Marka logosunun da ürün özellikleri dikkate alınarak ambalajlar ve tutunturma çabalarına uygun belirlenmesi ve renk seçiminde ürün ve tüketici özelliklerinin dikkate alınması gerekir.


14. Soru

İşletmelerin ürün hattından geri çekilme kararı almasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Pek çok işletme talebin düşmesi, rekabet edememe ya da yeni ve daha kârlı pazar ve sektörlere ılma bakımından mevcut bazı ürün kalemi veya ürün hattından geri çekilme kararı alabilir.


15. Soru

Ürün hayat eğrisini tanımlayınız?

Cevap

Pazara girip başarılı olan ürünler genel olarak dört evreyi yaşar. Ürünün pazarda girdiği dönemden pazardan silindiği döneme kadar olan süreçte giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş aşamaları ürün hayat eğrisi olarak adlandırılır.


16. Soru

Ürünü farklılaştırmayı ve yeni ürün geliştirmeyi zorunluluk haline getiren faktörler nelerdir?

Cevap

Bir yandan hayat tarzı ve tüketim kalıplarındaki değişim diğer yandan teknolojideki hızlı ilerlemeler, ürünü farklılaştırmayı ve hatta yeni ürün geliştirmeyi zorunluluk haline getirmektedir.


17. Soru

Yeni ürün geliştirmenin aşamaları nelerdir?

Cevap

Yeni ürün geliştirme genelde altı aşamadan oluşan bir süreçtir Sürecin ilk üç aşaması daha çok zihinsel faaliyetleri kapsarken, diğer üç aşaması ise uygulamayı içerir.


18. Soru

Bir işletmenin fiyatlandırma kararlarını etkileyen faktörler nelerdir, açıklayınız?

Cevap

Bir işletmenin fiyatlandırma kararları çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörleri içsel faktörler ve dışsal (çevresel) faktörler olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

 İçsel faktörler işletme yönetiminin kontrolünde olan etmenleri kapsamaktadır. Bunlar, işletmenin fiyatlandırma amaçları, pazarlama karması stratejileri, maliyet yapısı ile fiyat karar mekanizmasıdır.

Dışsal faktörler ise işletmenin kontrolünde olmayan fakat fiyatların belirlenmesinde etkili olan çevresel faktörlerdir. Bunlar pazar ve talep yapısı, rakiplerin maliyet ve fiyatları, dağıtım kanalları ile yasal ve politik düzenlemelerdir.


19. Soru

Fiyat kararlarında rol oynayan en önemli faktör hangisidir?

Cevap

Maliyet yapısı fiyat kararlarında rol oynayan en önemli içsel faktördür.


20. Soru

Fiyatlandırma kararlarında etkili olan dışsal faktörler nelerdir?

Cevap

Fiyatlandrıma kararlarında işletme yönetimlerinin kontrolü dışındaki bazı faktörler de etkilidir. Pazarın yapısı ve pazardaki talebin özellikleri, pazardaki rakiplerin maliyetleri ve fiyatları ile fiyatlandırma konusundaki yasal ve politik düzenlemelerdir. 


21. Soru

Oligopol piyasa ne demektir?

Cevap

Az sayıda satıcının belirleyici ve dolayısıyla fiyatta etkili olduğu pazarlar ise oligopol piyasa olarak isimlendirilir.


22. Soru

Pazarlama yönetimlerinin izlediği fiyat yaklaşımları nelerdir?

Cevap

İşletmenin maliyetleri ile tüketicinin ürün için ödemek istediği üst limit arasında bir fiyat belirlemek durumunda olan pazarlama yönetimlerinin izleyebileceği üç temel fiyatlandırma yaklaşımı söz konusudur. İşletme bu yaklaşımlardan bir veya bir kaçını birlikte veya ayrı ayrı kullanarak fiyatı belirleyecektir. Bu yaklaşımlar, maliyet odaklı fiyatlandırma, rekabet odaklı fiyatlandırma ve talep odaklı fiyatlandırmadır.


23. Soru

Fiyatlandırmanın kaç türlü amacı vardır?

Cevap

Fiyatlandırmanın üç temel amacı vardır. Bunlar: varolma, pazarlama ve finansal amaçlardır.


24. Soru

Dağıtım kanalları ne demektir?

Cevap

Bir ürünün üretildiği noktadan tüketicinin o ürünü satın alabildiği noktalara kadar ulaştırılmasında hem sistemin kendisi ve özellikle de sistemde yer alan ara kurumlar söz konusudur. İşte bu kurumlara dağıtım kanalları ya da aracı kurumlar denilir.


25. Soru

Dağıtım kanalı seçiminde belirleyici olan faktörler nelerdir?

Cevap

Dağıtım kanalı seçiminde çok sayıda faktör belirleyicidir. Pazarın yapısı, ürünün dayanıklı olup olmaması, ürünün kolayda, beğenmeli ya da özellikli ürün olması, alıcıların belirli bölgelerde kümelenmiş olup olmaması, işletmenin vizyon ve amaçları bu faktörlere örnek olarak verilebilir.


26. Soru

Tutundurmayı tanımlayınız?

Cevap

Tutundurma; bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici-pazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli, programlanmış ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir.


27. Soru

İletişim sürecinin temel öğeleri nelerdir?

Cevap

 İletişim sürecinin temel öğeleri; kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geri bildirim ve

gürültüden oluşmaktadır.


28. Soru

Doğrudan pazarlama yöntemleri nelerdir?

Cevap

Bu kanallardan bazılarına aşağıdakileri örnek verebiliriz.

Doğrudan posta,

Telepazarlama,

E-posta ile pazarlama,

Kuponlar,

Televizyon üzerinden pazarlama,

Doğrudan satış.


1. Soru

Pazarlama karması ne demektir?

Cevap

Hedef pazarın seçimi ve konumlandırma kararlarından sonra pazarlama yönetiminin elinde olan araçlar, pazarlama karması olarak adlandırılır.

2. Soru

Pazarlama karması kavramı ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap

Pazarlama karması kavramı ilk kez 1953 yılında Neil Borden tarafından kullanılmıştır.

3. Soru

Pazarlama karması elemanlarının sınıflandırılması ilk kez kim tarafından yapılmıştır?

Cevap

Bugünkü yaygın kullanımıyla pazarlama karması elemanlarının sınıflandırılmasının İngilizce baş harfleriyle 4P şeklinde (Product, Price, Place, Promotion), ilk kez Jerry McCarthy’nin 1960 yılında yayınlanan Basic Marketing adlı kitabında yapıldığı görülmüştür.

4. Soru

Pazarlama karması araçlarının kullanılmasıyla birllikte gerçekleştirilecek pazarlama stratejilerinin temel amacı nedir?

Cevap

Pazarlama karması araçlarının kullanılmasıyla birllikte gerçekleştirilecek pazarlama stratejilerinin temel amacı, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürmektir.

5. Soru

Pazarlama karması elemanları müşteri açısından nasıl ele alınmıştır?

Cevap

Böylesi  bir bakış ısıyla, pazarlama karması elemanları ya da bileşenleri yine İngilizce baş harfleriyle 4C olarak kavrasallaştırılmıştır. Buna göre ürünün müşterinin beklediği değeri sunması (customer value), müşteriye olan maliyetinin ne olacağının düşünülmesi (cost to the customer), ürüne kolaylıkla erişimin sağlanabilmesi (convenience) ve tutundurma çabalarının ikna ağırlıklı olmaktan çok bilgilendirme ve karşılıklı etkileşim bağlamında düşünülmesi (communication)’nin uygun bir yaklaşım olacağı ifade edilmektedir.

6. Soru

Ürün nedir ve hangi bileşenlerden oluşur?

Cevap

Ürün, fiziksel ve sembolik özelliklerin bütün haline getirildiği somut ve soyut unsurların bir bileşimidir. Ayakkabının derisi, tasarımı, bağcıkları veya tokası fiziksel, somut unusurlardır. Tüketici bu unsurları görür, dokunur ayağına uygunluğunu deneyerek anlar. Bu somut özellikler yanında ayakkabının markası, bu ayakkabıları kullanan referans kişilere yönelik tüketici algıları da soyut, yani sembolik özellikleri oluşturur.

7. Soru

Tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünler nelerdir?

Cevap

Nihai kullanıcılar olarak tüketicilerin kullandıkları ürünler tüketim ürünleri olarak adlandırılır. Başka bir ürünün üretilmesi amacıyla satın alınan ürünler ise endüstriyel ürünlerdir.

8. Soru

Dayanıklı ürünler nelerdir?

Cevap

Dayanıklı ürünler, kısa sürede kullanılıp atılmayan ve tüketilmeyen ürünlerdir. Buzdolabı, ev, otomobil, elbise, yemek takımı gibi ürünlerin belirli bir ekonomik ömrü vardır.

9. Soru

Tüketim ürünleri neye göre sınıflandırılır?

Cevap

Tüketim ürünleri, kullanım biçimlerine göre de sınıflandırılabilir. Buna göre ürünler: kolayda, beğenmeli, lüks ve aranmayan ürünler şeklinde sınıflandırılır. Ekmek, gazete,

10. Soru

Ürüne ilişkin pazarlama yönetiminin alacağı kararlar nelerdir?

Cevap

Ürüne ilişkin pazarlama yönetiminin alacağı kararlar üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar; (1) ürün nitelikleri, (2) markalama, (3) ambalaj ve etiketleme kararları olarak sıralanabilir.

11. Soru

Ürünün niteliklerine ilişkin kararlar neleri kapsamaktadır?

Cevap

Ürün niteliklerine ilişkin kararlarda ürünün tasarımı, tat, koku, içerik, renk ve benzeri özelliklerine ilişkin kararlar, kalite ile ürün standartlarından söz edilir.

 

12. Soru

Marka neden önemlidir?

Cevap

Marka; kelime ve sembollerden oluşan, bir ürünü eşdeğerlerinden ayırmaya ve tanınmasına yarayan, ürünün tercih edilmesini sağlayan güven verici ya da sembolik değer ifade eden bir unsur olarak değerlendirilebilir.

13. Soru

Marka isminin ve logosunun seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Bu açıdan marka isminin; kolay okunabilir ve hecelenebilir, farklı tutundurma araçlarında kolaylıkla kullanılabilir, itici olmayan, taklit içermeyen, yasal sorunlara yol açmayacak, ürünü hatırlatıcı ve ayırt edici nitelikler taşımasına özen gösterilmelidir. Marka logosunun da ürün özellikleri dikkate alınarak ambalajlar ve tutunturma çabalarına uygun belirlenmesi ve renk seçiminde ürün ve tüketici özelliklerinin dikkate alınması gerekir.

14. Soru

İşletmelerin ürün hattından geri çekilme kararı almasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Pek çok işletme talebin düşmesi, rekabet edememe ya da yeni ve daha kârlı pazar ve sektörlere ılma bakımından mevcut bazı ürün kalemi veya ürün hattından geri çekilme kararı alabilir.

15. Soru

Ürün hayat eğrisini tanımlayınız?

Cevap

Pazara girip başarılı olan ürünler genel olarak dört evreyi yaşar. Ürünün pazarda girdiği dönemden pazardan silindiği döneme kadar olan süreçte giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş aşamaları ürün hayat eğrisi olarak adlandırılır.

16. Soru

Ürünü farklılaştırmayı ve yeni ürün geliştirmeyi zorunluluk haline getiren faktörler nelerdir?

Cevap

Bir yandan hayat tarzı ve tüketim kalıplarındaki değişim diğer yandan teknolojideki hızlı ilerlemeler, ürünü farklılaştırmayı ve hatta yeni ürün geliştirmeyi zorunluluk haline getirmektedir.

17. Soru

Yeni ürün geliştirmenin aşamaları nelerdir?

Cevap

Yeni ürün geliştirme genelde altı aşamadan oluşan bir süreçtir Sürecin ilk üç aşaması daha çok zihinsel faaliyetleri kapsarken, diğer üç aşaması ise uygulamayı içerir.

18. Soru

Bir işletmenin fiyatlandırma kararlarını etkileyen faktörler nelerdir, açıklayınız?

Cevap

Bir işletmenin fiyatlandırma kararları çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörleri içsel faktörler ve dışsal (çevresel) faktörler olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

 İçsel faktörler işletme yönetiminin kontrolünde olan etmenleri kapsamaktadır. Bunlar, işletmenin fiyatlandırma amaçları, pazarlama karması stratejileri, maliyet yapısı ile fiyat karar mekanizmasıdır.

Dışsal faktörler ise işletmenin kontrolünde olmayan fakat fiyatların belirlenmesinde etkili olan çevresel faktörlerdir. Bunlar pazar ve talep yapısı, rakiplerin maliyet ve fiyatları, dağıtım kanalları ile yasal ve politik düzenlemelerdir.

19. Soru

Fiyat kararlarında rol oynayan en önemli faktör hangisidir?

Cevap

Maliyet yapısı fiyat kararlarında rol oynayan en önemli içsel faktördür.

20. Soru

Fiyatlandırma kararlarında etkili olan dışsal faktörler nelerdir?

Cevap

Fiyatlandrıma kararlarında işletme yönetimlerinin kontrolü dışındaki bazı faktörler de etkilidir. Pazarın yapısı ve pazardaki talebin özellikleri, pazardaki rakiplerin maliyetleri ve fiyatları ile fiyatlandırma konusundaki yasal ve politik düzenlemelerdir. 

21. Soru

Oligopol piyasa ne demektir?

Cevap

Az sayıda satıcının belirleyici ve dolayısıyla fiyatta etkili olduğu pazarlar ise oligopol piyasa olarak isimlendirilir.

22. Soru

Pazarlama yönetimlerinin izlediği fiyat yaklaşımları nelerdir?

Cevap

İşletmenin maliyetleri ile tüketicinin ürün için ödemek istediği üst limit arasında bir fiyat belirlemek durumunda olan pazarlama yönetimlerinin izleyebileceği üç temel fiyatlandırma yaklaşımı söz konusudur. İşletme bu yaklaşımlardan bir veya bir kaçını birlikte veya ayrı ayrı kullanarak fiyatı belirleyecektir. Bu yaklaşımlar, maliyet odaklı fiyatlandırma, rekabet odaklı fiyatlandırma ve talep odaklı fiyatlandırmadır.

23. Soru

Fiyatlandırmanın kaç türlü amacı vardır?

Cevap

Fiyatlandırmanın üç temel amacı vardır. Bunlar: varolma, pazarlama ve finansal amaçlardır.

24. Soru

Dağıtım kanalları ne demektir?

Cevap

Bir ürünün üretildiği noktadan tüketicinin o ürünü satın alabildiği noktalara kadar ulaştırılmasında hem sistemin kendisi ve özellikle de sistemde yer alan ara kurumlar söz konusudur. İşte bu kurumlara dağıtım kanalları ya da aracı kurumlar denilir.

25. Soru

Dağıtım kanalı seçiminde belirleyici olan faktörler nelerdir?

Cevap

Dağıtım kanalı seçiminde çok sayıda faktör belirleyicidir. Pazarın yapısı, ürünün dayanıklı olup olmaması, ürünün kolayda, beğenmeli ya da özellikli ürün olması, alıcıların belirli bölgelerde kümelenmiş olup olmaması, işletmenin vizyon ve amaçları bu faktörlere örnek olarak verilebilir.

26. Soru

Tutundurmayı tanımlayınız?

Cevap

Tutundurma; bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici-pazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli, programlanmış ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir.

27. Soru

İletişim sürecinin temel öğeleri nelerdir?

Cevap

 İletişim sürecinin temel öğeleri; kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geri bildirim ve

gürültüden oluşmaktadır.

28. Soru

Doğrudan pazarlama yöntemleri nelerdir?

Cevap

Bu kanallardan bazılarına aşağıdakileri örnek verebiliriz.

Doğrudan posta,

Telepazarlama,

E-posta ile pazarlama,

Kuponlar,

Televizyon üzerinden pazarlama,

Doğrudan satış.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!