Pazarlama İlkeleri Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Pazarlama İlkeleri Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Pazar Bölümlendirme Hedef Pazar Belirleme Ve Konumlandırma

1. Soru

Talep tahmininde en çok kullanılan istatistiksel yöntemler hangileridir?

Cevap

Talep tahmininde en çok kullanılan istatistiksel yöntemler şunlardır:

1. Regresyon analizi

2. Zaman serileri analizi

3. Kesit verilerle talep tahmini

4. Zincir oran yöntemidir.


2. Soru

Pazar bölümlendirme ne demektir?

Cevap

Pazar bölümlendirme, pazarı homojen özelliklere sahip alt kümelere (segment) ayırmak demektir.


3. Soru

Pazar bölümlendirme neye göre yapılır?

Cevap

Pazar bölümlendirme potansiyel müşterilerin ortak ihtiyaçlarına göre veya pazarda gösterdikleri tüketici davranışlarındaki benzerliklere göre yapılır.


4. Soru

Konumlandırma ne demektir?

Cevap

İşletme pazara bir ürün sunduğu (lansman) zaman bu ürünün diğerlerinden farkının ne olacağı, ürünün tüketicilerin bu ürünü nasıl algılayacakları işletme yöneticilerince belirlenmek istenmektedir. Bu durum bir tür algılama yönetimidir. Pazarlama literatüründe buna konumlandırma adı verilmektedir.


5. Soru

Etkin bir pazar bölümlendirme için pazarın hangi özellikleri taşıması gerekir?

Cevap

Etkin bir pazar bölümlendirme için pazarın şu özellikleri taşıması gerekir:

ölçülebilir,

ulaşılabilir,

ayırdedilebilir ve kendi içinde homojen,

yeterince büyük ve istikrarlı


6. Soru

Hazır Pazar ne demektir, açıklayınız?

Cevap

Potansiyel pazar içinde yer alıp da hem satın alma isteği hem de satın alma gücü olan tüketicilerin oluşturduğu pazar türüne hazır (gerçek) pazar diyebiliriz.


7. Soru

Pazarı tanımlayınız?

Cevap

Pazar, satıcıların ürünlerini satmak için sergiledikleri ve alıcılarla buluştukları her türlü

ortamdır. Fiziki olabildiği gibi sanal da olabilmektedir.


8. Soru

Toplam Pazar ne demektir, açıklayınız?

Cevap

İşletme açısından bakıldığında pazar alıcılardan oluşmaktadır. Alıcılar insanlardan oluşmaktadır. Bir ülkede alıcı olma durumunda olan tüm insanlar pazarı oluşturmaktadır. Bu pazar, dünya için yaşayan tüm insanları; bir ülke için ise ülkede yaşayan tüm insanları kapsar. Çocuk yaşlı demeden yaşayan herkesi dâhil ettiğimiz bu pazar büyüklüğüne toplam pazar diyoruz.


9. Soru

Farklılaştırılmış pazarlama stratejisini tanımlayınız?

Cevap

Birden fazla ürün üreten ya da ürününü farklılaştırarak faklı tüketici kitlelerine sunmak amacıyla her pazar ve bu pazara sunacağı her ürün için farklı pazarlama karması oluşturmaya farklılaştırılmış pazarlama stratejisi adı verilmektedir.


10. Soru

Talep tahmininde kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Talep tahmininde değişik yöntemler kullanılabilir. İstatistiksel yöntemlerle ya da istatistiksel olmayan yöntemlerle talep tahmin edilebilir.

Talep, istatistiksel olmayan (yargısal) biçimde; satış gücünde çalışan satış elemanlarının görüşlerinden yararlanarak ya da yöneticilerin pazardaki gözlemleri sonucu elde ettikleri subjektif değerlendirmeleri ile tahmin edilebilir.

Talebin tahmin edilmesinde istatistiksel yöntemler de kullanılabilir. Bu aşamada birincil ya da ikincil kaynaklardan elde edilen verilere dayanılarak yapılacak bazı hesaplamalarla talebin tahmin edilmesi mümkündür.


11. Soru

Pazarlamacılar ürününü kimlere sunacağını nasıl tespit edebilir?

Cevap

Pazarın kimlerden oluştuğunu bilmek çok önemlidir ve zorunludur, ancak bunun da ötesine giderek bu kitleyi bazı özelliklerine göre gruplandırmak gerekmektedir. Ancak bu yolla pazarlamacı kimlere ürününü sunacağını doğru bir biçimde tespit edebilir.


12. Soru

İşletmeler kaynaklarını en doğru biçimde kullanmak ve hedeflerine uygun bir paylaşım gerçekleştirmek için ne yaparlar?

Cevap

İşletmeler yoğun rekabet ortamı içinde kaynaklarını en doğru biçimde kullanmak ve hedeflerine uygun bir paylaşım gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu nedenle de alt pazar bölümleri içinden kendileri için en uygun pazar ya da pazarları seçmek durumundadırlar.


13. Soru

Girilmiş pazar ne demektir, açıklayınız?

Cevap

Engellere rağmen pazarlama çabaları sonucunda örgütün pazara sunduğu mal ve hizmetleri tercih eden tüketici kitlesi işletme için girilmiş pazarı ifade etmektedir.


14. Soru

Arz fazlası nasıl oluşmaktadır?

Cevap

İşletmelerin, pazara sundukları mal ve hizmet miktarı, tüketicilerin istediğinden fazla olabilmektedir. Bu durumda “arz fazlası” oluşmaktadır.


15. Soru

İstatistiksel yöntemlerden hangisi ile talep tahmini yapmak daha sağlıklıdır?

Cevap

İstatistiksel yöntemlerden zaman serisi analizleri ile talep tahmini yapmak daha sağlıklıdır. Çünkü zaman serisinde geçmişteki talepler düzenli aralıklarla ölçülmüştür. Zaman serisinde mevsimsel ve konjonktürel (duruma bağlı olarak) dalgalanmalar da analize katılarak tahminin daha sağlıklı olması sağlanır.


16. Soru

Hedef pazar ne demektir, açıklayınız?

Cevap

İşletme imkânları dâhilinde pazardaki tüketicilerin belirli bir oranına ulaşmayı hedefler. İşletmenin pazarda mal ve hizmet satmayı şündüğü pazar büyüklüğüne hedef pazar adı verilmektedir.


17. Soru

Hedef pazarın seçimi hangi faktörler dikkate alınarak yapılmaktadır?

Cevap

Hedef pazarın seçilmesi;

işletmenin kaynaklarına,

rekabet durumuna,

pazarda yer alan tüketicilerin beklentileri ve tatmin durumuna ve

ürünün özelliklerine

göre yapılmaktadır.


18. Soru

Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi ne demektir?

Cevap

İşletmenin yalnızca “bir pazarlama karması” oluşturarak; bölümlere ayrılmış pazarın sadece “bir bölümünü” hedeflemesi halinde yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi söz konusudur.


19. Soru

Talep ne demektir?

Cevap

Talep, belirli bir fiyattan tüketicilerin satın almayı şündükleri mal ve hizmet miktarı olarak tanımlanabilir.


20. Soru

Talep eğrisi niçin negatif eğimlidir?

Cevap

Talep eğrisi, eksenlerinde fiyat ve miktarın olduğu iki boyutlu grafik üzerinde negatif eğimli bir eğri ile gösterilir. Bir mal ya da hizmete olan talep, fiyat yükseldikçe düşer, fiyat ştükçe de talep artar. Bu nedenle talep eğrisi negatif eğimlidir.


21. Soru

Talebin fiyat esnekliği nasıl ölçülür?

Cevap

Talep eğrisinin eğimi tüketicilerin talebinin esnekliğini gösterir. Buna talebin fiyat esnekliği denir. Bir mal ya da hizmetin fiyatında meydana gelen % değişim ile talep miktarında meydana getirdiği % değişimini birbirine oranlayarak talebin fiyat esnekliğini ölçmek mümkündür.


22. Soru

Pazar bölümlendirmenin tüketicilere ve işletmecilere olan yararları nelerdir?

Cevap

Pazar bölümlendirmenin hem tüketicilere hem de işletmelere pek çok yararı bulunmaktadır:

İşletme, pazarı bölümlendirerek kaynaklarını daha etkin kullanır.

Tüketici beklentileri ve ihtiyaçları daha iyi karşılanır.

Pazardaki rekabet ve değişimler daha iyi izlenir.

Pazarlama maliyetleri azaltılabilir.

Optimum pazarlama bileşeninin oluşturulmasını sağlar.

Tutundurma mesajları daha spesifik olarak belirlenir.

İşletme en karlı pazar bölümüne yönelir.


1. Soru

Talep tahmininde en çok kullanılan istatistiksel yöntemler hangileridir?

Cevap

Talep tahmininde en çok kullanılan istatistiksel yöntemler şunlardır:

1. Regresyon analizi

2. Zaman serileri analizi

3. Kesit verilerle talep tahmini

4. Zincir oran yöntemidir.

2. Soru

Pazar bölümlendirme ne demektir?

Cevap

Pazar bölümlendirme, pazarı homojen özelliklere sahip alt kümelere (segment) ayırmak demektir.

3. Soru

Pazar bölümlendirme neye göre yapılır?

Cevap

Pazar bölümlendirme potansiyel müşterilerin ortak ihtiyaçlarına göre veya pazarda gösterdikleri tüketici davranışlarındaki benzerliklere göre yapılır.

4. Soru

Konumlandırma ne demektir?

Cevap

İşletme pazara bir ürün sunduğu (lansman) zaman bu ürünün diğerlerinden farkının ne olacağı, ürünün tüketicilerin bu ürünü nasıl algılayacakları işletme yöneticilerince belirlenmek istenmektedir. Bu durum bir tür algılama yönetimidir. Pazarlama literatüründe buna konumlandırma adı verilmektedir.

5. Soru

Etkin bir pazar bölümlendirme için pazarın hangi özellikleri taşıması gerekir?

Cevap

Etkin bir pazar bölümlendirme için pazarın şu özellikleri taşıması gerekir:

ölçülebilir,

ulaşılabilir,

ayırdedilebilir ve kendi içinde homojen,

yeterince büyük ve istikrarlı

6. Soru

Hazır Pazar ne demektir, açıklayınız?

Cevap

Potansiyel pazar içinde yer alıp da hem satın alma isteği hem de satın alma gücü olan tüketicilerin oluşturduğu pazar türüne hazır (gerçek) pazar diyebiliriz.

7. Soru

Pazarı tanımlayınız?

Cevap

Pazar, satıcıların ürünlerini satmak için sergiledikleri ve alıcılarla buluştukları her türlü

ortamdır. Fiziki olabildiği gibi sanal da olabilmektedir.

8. Soru

Toplam Pazar ne demektir, açıklayınız?

Cevap

İşletme açısından bakıldığında pazar alıcılardan oluşmaktadır. Alıcılar insanlardan oluşmaktadır. Bir ülkede alıcı olma durumunda olan tüm insanlar pazarı oluşturmaktadır. Bu pazar, dünya için yaşayan tüm insanları; bir ülke için ise ülkede yaşayan tüm insanları kapsar. Çocuk yaşlı demeden yaşayan herkesi dâhil ettiğimiz bu pazar büyüklüğüne toplam pazar diyoruz.

9. Soru

Farklılaştırılmış pazarlama stratejisini tanımlayınız?

Cevap

Birden fazla ürün üreten ya da ürününü farklılaştırarak faklı tüketici kitlelerine sunmak amacıyla her pazar ve bu pazara sunacağı her ürün için farklı pazarlama karması oluşturmaya farklılaştırılmış pazarlama stratejisi adı verilmektedir.

10. Soru

Talep tahmininde kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Talep tahmininde değişik yöntemler kullanılabilir. İstatistiksel yöntemlerle ya da istatistiksel olmayan yöntemlerle talep tahmin edilebilir.

Talep, istatistiksel olmayan (yargısal) biçimde; satış gücünde çalışan satış elemanlarının görüşlerinden yararlanarak ya da yöneticilerin pazardaki gözlemleri sonucu elde ettikleri subjektif değerlendirmeleri ile tahmin edilebilir.

Talebin tahmin edilmesinde istatistiksel yöntemler de kullanılabilir. Bu aşamada birincil ya da ikincil kaynaklardan elde edilen verilere dayanılarak yapılacak bazı hesaplamalarla talebin tahmin edilmesi mümkündür.

11. Soru

Pazarlamacılar ürününü kimlere sunacağını nasıl tespit edebilir?

Cevap

Pazarın kimlerden oluştuğunu bilmek çok önemlidir ve zorunludur, ancak bunun da ötesine giderek bu kitleyi bazı özelliklerine göre gruplandırmak gerekmektedir. Ancak bu yolla pazarlamacı kimlere ürününü sunacağını doğru bir biçimde tespit edebilir.

12. Soru

İşletmeler kaynaklarını en doğru biçimde kullanmak ve hedeflerine uygun bir paylaşım gerçekleştirmek için ne yaparlar?

Cevap

İşletmeler yoğun rekabet ortamı içinde kaynaklarını en doğru biçimde kullanmak ve hedeflerine uygun bir paylaşım gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu nedenle de alt pazar bölümleri içinden kendileri için en uygun pazar ya da pazarları seçmek durumundadırlar.

13. Soru

Girilmiş pazar ne demektir, açıklayınız?

Cevap

Engellere rağmen pazarlama çabaları sonucunda örgütün pazara sunduğu mal ve hizmetleri tercih eden tüketici kitlesi işletme için girilmiş pazarı ifade etmektedir.

14. Soru

Arz fazlası nasıl oluşmaktadır?

Cevap

İşletmelerin, pazara sundukları mal ve hizmet miktarı, tüketicilerin istediğinden fazla olabilmektedir. Bu durumda “arz fazlası” oluşmaktadır.

15. Soru

İstatistiksel yöntemlerden hangisi ile talep tahmini yapmak daha sağlıklıdır?

Cevap

İstatistiksel yöntemlerden zaman serisi analizleri ile talep tahmini yapmak daha sağlıklıdır. Çünkü zaman serisinde geçmişteki talepler düzenli aralıklarla ölçülmüştür. Zaman serisinde mevsimsel ve konjonktürel (duruma bağlı olarak) dalgalanmalar da analize katılarak tahminin daha sağlıklı olması sağlanır.

16. Soru

Hedef pazar ne demektir, açıklayınız?

Cevap

İşletme imkânları dâhilinde pazardaki tüketicilerin belirli bir oranına ulaşmayı hedefler. İşletmenin pazarda mal ve hizmet satmayı şündüğü pazar büyüklüğüne hedef pazar adı verilmektedir.

17. Soru

Hedef pazarın seçimi hangi faktörler dikkate alınarak yapılmaktadır?

Cevap

Hedef pazarın seçilmesi;

işletmenin kaynaklarına,

rekabet durumuna,

pazarda yer alan tüketicilerin beklentileri ve tatmin durumuna ve

ürünün özelliklerine

göre yapılmaktadır.

18. Soru

Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi ne demektir?

Cevap

İşletmenin yalnızca “bir pazarlama karması” oluşturarak; bölümlere ayrılmış pazarın sadece “bir bölümünü” hedeflemesi halinde yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi söz konusudur.

19. Soru

Talep ne demektir?

Cevap

Talep, belirli bir fiyattan tüketicilerin satın almayı şündükleri mal ve hizmet miktarı olarak tanımlanabilir.

20. Soru

Talep eğrisi niçin negatif eğimlidir?

Cevap

Talep eğrisi, eksenlerinde fiyat ve miktarın olduğu iki boyutlu grafik üzerinde negatif eğimli bir eğri ile gösterilir. Bir mal ya da hizmete olan talep, fiyat yükseldikçe düşer, fiyat ştükçe de talep artar. Bu nedenle talep eğrisi negatif eğimlidir.

21. Soru

Talebin fiyat esnekliği nasıl ölçülür?

Cevap

Talep eğrisinin eğimi tüketicilerin talebinin esnekliğini gösterir. Buna talebin fiyat esnekliği denir. Bir mal ya da hizmetin fiyatında meydana gelen % değişim ile talep miktarında meydana getirdiği % değişimini birbirine oranlayarak talebin fiyat esnekliğini ölçmek mümkündür.

22. Soru

Pazar bölümlendirmenin tüketicilere ve işletmecilere olan yararları nelerdir?

Cevap

Pazar bölümlendirmenin hem tüketicilere hem de işletmelere pek çok yararı bulunmaktadır:

İşletme, pazarı bölümlendirerek kaynaklarını daha etkin kullanır.

Tüketici beklentileri ve ihtiyaçları daha iyi karşılanır.

Pazardaki rekabet ve değişimler daha iyi izlenir.

Pazarlama maliyetleri azaltılabilir.

Optimum pazarlama bileşeninin oluşturulmasını sağlar.

Tutundurma mesajları daha spesifik olarak belirlenir.

İşletme en karlı pazar bölümüne yönelir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!