Para Politikası Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Para Politikası Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bankacılık Sisteminin Faaliyetleri Ve Kaydi Para Yaratılması

1. Soru

Dar tanımlı para arzı nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Dar tanımlı para arzının büyük bir kısmını vadesiz mevduatlar, kalan kısmını da dolaşımdaki nakitler oluşturmaktadır.


2. Soru

Hangi aktörler aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihlerle para arzı düzeyini etkilemektedirler?

Cevap

Merkez bankası, mevduat kabul eden kurumlar (bankalar) ve banka dışı kesim (mevduat sahipleri ve bankalardan borç alanlar) para arzı düzeyini etkilemektedirler.


3. Soru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayınladığı bilançolar nelerdir?

Cevap

Vaziyet, Analitik Bilanço ve Stand-by bilanço TCMB’nin yayınladığı bilançolardandır.


4. Soru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayınladığı hangi bilanço IMF’nin önerdiği biçimde düzenlenmiştir?

Cevap

Stand-by bilançosu IMF’nin önerdiği biçimde düzenlenmiştir.


5. Soru

Stand-by bilançosu hangi açıdan kullanışlıdır?

Cevap

Bu bilanço ile para arzındaki değişimin özü olan parasal taban ile bu büyüklüğün nasıl yaratıldığı gözlenebilmektedir. Analitik bilançonun aktifinde yer alan iç ve dış varlık kalemleri netleştirilerek aktifte gösterilmekte ve merkez bankasının mali sektörle olan kredi ilişkisi kolaylıkla izlenebilmektedir.


6. Soru

Stand-by bilançosunun aktif ve pasif kısımları hangi kalemlerden oluşur?

Cevap

Bilançonun aktif kısmı, net dış varlıklar ve net iç varlıklar kalemlerinin toplamından, pasif kısmı ise parasal tabandan oluşur. Bu durumda parasal taban aynı zamanda, net iç varlıklar ve net dış varlıklar toplamına eşit olmaktadır.


7. Soru

Parasal tabanın kaynaklara göre gösterimi nasıldır?

Cevap

Stand-by bilançosu parasal tabanın, hem kaynakları açısından hem de kullanım açısından elde edilmesine olanak vermektedir. Buna göre parasal tabanın kaynaklarına göre gösterimi; BNDV (net dış varlıklar) + NİV (net iç varlıklar) şeklindedir.


8. Soru

Bir Stand-by bilançosunda net dış varlıklar kalemi nasıl hesaplanır?

Cevap

Net dış varlıklar, dış varlıklarla dış yükümlülükler arasındaki farka eşittir.


9. Soru

Bir Stand-by bilançosunda net iç varlıklar kalemi nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Net iç varlıklar kalemi genel olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bankacılık ve kamu kesimi ile olan net kredi ilişkisinin bir göstergesi olarak ifade edilebilir. Kamu kesimine açılan net nakit iç krediler, net açık piyasa işlemleri ve net diğer iç varlıkların toplamına eşittir.


10. Soru

Kamuya açılan net nakit iç krediler nasıl elde edilir?

Cevap

Kamuya açılan net nakit iç krediler, hazine borçlarından kamu mevduatı, döviz olarak takip edilen mevduat ve fonların çıkarılmasıyla elde edilmektedir.


11. Soru

Net diğer iç varlıklar kalemi nasıl elde edilmektedir?

Cevap

Net diğer iç varlıklar kalemi bankacılık sektörüne açılan nakit kredilerle banka dışı kesimin mevduatı arasındaki farka eşittir.


12. Soru

Stand-by bilançosunda eksi ile gösterilen kalemlerin toplamı bize neyi verir?

Cevap

Eksi işaretle gösterilen kalemlerin toplamı dış yükümlülükleri göstermektedir.


13. Soru

Stand-by bilançosunda artı işaretle belirtilen kalemlerin toplamı neyi gösterir?

Cevap

Artı işaretle gösterilen kalemlerin toplamı dış varlıkları göstermektedir.


14. Soru

Net iç varlıklar ve net dış varlıklar kaleminde meydana gelecek bir artış parasal tabanı nasıl etkiler?

Cevap

Parasal taban net iç varlıklar ile net dış varlıkların toplamına eşit olduğundan dolayı, her ikisinde de gerçekleşecek bir artış parasal tabanın yükselmesine yol açar. Merkez bankası döviz aldığında net dış varlıklar artar. Böylece parasal taban da yükselir. Aynı şekilde merkez bankasının kredi vermesi de net iç varlıkları arttırır ve parasal taban da artar.


15. Soru

Bir Stand-by bilançosunun pasif tarafı hangi kalemlerden oluşur?

Cevap

Bu bilançoda pasif taraf, parasal taban büyüklüğünün bir ifade biçimini verir. Buna göre parasal taban emisyon hacmi ve mevduat bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda bulundurdukları mevduatların (zorunlu rezervler ve serbest rezervler) toplamından oluşmaktadır


16. Soru

Emisyon nasıl hesaplanır?

Cevap

Emisyon, dolaşımdaki nakit ile bankaların kasasındaki paranın (bu büyüklük bankaların serbest rezervleri içinde bulunur) toplamından oluşur.


17. Soru

Parasal tabanda yer alan rezervlerin bankaların ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bilançolarındaki nitelikleri nelerdir?

Cevap

Parasal tabanda yer alan rezervler toplamı bankalar için bir varlık niteliğinde iken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için yükümlülük niteliğindedir.


18. Soru

Parasal tabanın kullanıma göre gösterimi nasıldır?

Cevap

Parasal tabanın kullanıma göre gösterimi B C + R şeklindedir.


19. Soru

Mevduat bankalarının temel işlevleri nelerdir?

Cevap

Mevduat bankaları fon fazlası olan ekonomik birimlerin tasarruflarını toplar ve bu fonları fon açığı olan ekonomik birimlere kredi olarak verir. Bunun yanında mevduat bankaları kaydi para yaratırlar.


20. Soru

Kaydi para nasıl oluşur?

Cevap

Bankaların yarattığı kaydi para, bankaya yatırılan mevduatın merkez bankası tarafından belirlenen kanuni karşılık miktarı (zorunlu rezerv) düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesi sonucu oluşur. Bankaların kaydi para yaratmalarının temelinde kısmi rezerv bankacılığı (bankaların topladıkları mevduatların çok daha küçük bir kısmını karşılık olarak ellerinde tutmaları durumu) uygulaması yatmaktadır.


21. Soru

Ani para çıkışları, kredi alanların borçlarını ödeyememesi gibi durumlarda emniyet unsuru olarak görev yapan bilanço kalemi hangisidir?

Cevap

Bankaların özkaynakları riskli durumlarda bir emniyet unsuru oluşturmaktadır.


22. Soru

Bankaların en temel fon kaynağı nedir?

Cevap

Mevduatlar bankaların en temel fon kaynağını oluşturur.


23. Soru

Mevduat nedir?

Cevap

Gerçek veya tüzel kişilerin, istenildiği anda veya belirli bir süre sonunda ya da belirli bir ihbar süresine uyarak geri almak üzere bankalara yatırdıkları yerli veya yabancı para hesaplarıdır.


24. Soru

Vadesiz mevduat nedir?

Cevap

Mevduat sahiplerinin istediği anda bankadan çekebileceği ve genellikle faiz ödemesi yapılmayan mevduatlardır.


25. Soru

Vadeli mevduat nedir?

Cevap

Belirli bir vadeye ve faiz oranına tabi olan ve mevduat sahibinin belirli vade sonunda geri alabileceği mevduatlardır.


26. Soru

Sendikasyon nedir?

Cevap

Tek bir borçluya büyük miktarda kredi sağlamak üzere birden fazla finans kurumunun aralarında oluşturdukları geçici bir ortaklıktır.


27. Soru

Rezerv nedir?

Cevap

Merkez bankasındaki banka mevduatları ve banka kasalarındaki nakitin toplamına rezerv nedir.


28. Soru

Özkaynaklar nasıl hesaplanır?

Cevap

Bankaların varlıklarından (aktif değerler) yabancı kaynakların (borçların) çıkarılması sonucunda kalan net değere özkaynaklar denir.


29. Soru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2010 yılından itibaren Türk Lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını mevduatların vade yapısına göre farklılaştırmasının amacı nedir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu politikası ile esas olarak artan iç talebi kısmayı ve kredi artışını sınırlamayı hedeflemiştir. Bununla birlikte bankacılık sisteminde kaynakların vadesinin uzatılması yoluyla vade uyumsuzluğunu azaltmayı (bankaların mevduatlarının kısa vadeli, kredilerinin ise uzun vadeli olması) da amaçlamıştır.


30. Soru

Bankaların mevduat dışı kaynakları nelerden oluşur?

Cevap

Mevduat dışı temel fon kaynakları, merkez bankasından ve bankalararası piyasadan alınan borçlar, sendikasyon kredileri, repo işlemlerinden sağlanan fonlar, ihraç edilen menkul kıymetler gibi kaynaklardan oluşur.


31. Soru

Mevduatların 2011 yılında bir önceki yıla göre toplam pasifler içindeki payının azalmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Böyle bir gelişmede hem yurt içi tasarrufların gerilemesi hem de bankaların kaynak maliyetini etkin bir şekilde yönetmek için yurt dışı piyasalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo imkânlarını kullanması ve menkul kıymet ihracı gibi alternatif kaynaklara yönelmesi önemli bir rol oynamıştır.


32. Soru

Mevduat bankalarının rezervleri nelerden oluşur?

Cevap

Mevduat bankalarının rezervleri, kasalarındaki nakitlerden, merkez bankasındaki mevduatlarından (bankaların merkez bankasındaki zorunlu ve serbest rezerv hesapları), diğer bankalar ve para piyasasından alacaklarından oluşmaktadır.


33. Soru

Bir banka bilançosunun aktif bölümünün en önemli kalemi hangisidir?

Cevap

Aktif kısmının en önemli kalemi krediler kalemidir


34. Soru

Serbest rezerv nasıl elde edilir?

Cevap

Bankaların likit aktifleri içinde yer alan, merkez bankasındaki zorunlu rezervleri dışında kalan tüm değerleri (bankaların kasalarındaki, TCMB’deki ve diğer bankalardaki mevduatları ve para piyasasından alacakları) serbest rezerv kapsamına girmektedir.


35. Soru

Vadesiz mevduat ile vadeli mevduat arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Vadesiz mevduatta faiz ödemesi yapılmazken mevduat sahipleri paralarını istedikleri zaman çekebilirler. Vadeli mevduatta mevduat sahipleri bir faiz geliri elde ederler. Buna karşın paralarını vadeden önce çekmeleri bankanın isteğine bağlıdır.


36. Soru

Müşterilerin mevduatlarına eşit tutarda rezervleri bulunan bir bankanın, günümüzdeki bankaların hangi işlevlerinden yoksun kalabilir?

Cevap

Mutlak rezerv bankacılığı olarak adlandırılan böyle bir banka, bankaların temel işlevi olan fon transferine aracılık edemez ve kaydi para yaratma fonksiyonundan da mahrum kalırlar. Bu banka sadece kendi özkaynaklarıyla sınırlı olarak kredi verebilecek ve mevduat sahiplerinin paralarını güvenli bir şekilde saklayan emanetçi konumunda olacaktır.


37. Soru

Mevduat bankalarının ellerinde düşük miktarda rezerv tutmalarının sebebi nedir?

Cevap

Bankaların tuttuğu rezervler oldukça likit varlıklardan ve nakitten oluştuğu için ellerinde ne kadar çok rezerv tutarlarsa o kadar faiz gelirinden mahrum kalırlar. Bu yüzden ellerindeki rezervlerin büyük bir kısmını fon sahiplerine kredi olarak verirler ve faiz geliri elde ederler ya da menkul kıymet satın alarak yatırımlarda bulunurlar.


38. Soru

Neden bankalar ellerindeki mevduatların tamamını kredi olarak vermeyip, bir kısmını tutmaktadırlar?

Cevap

Öncelikle, bankalar yasalar gereği mevduatlarının belirli bir kısmını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki bir hesapta tutmak zorundadırlar. Bu miktar zorunlu rezervlerdir. İkinci olarak bankalar, beklenmedik mevduat çıkışlarını karşılamak ve kârlı yatırım fırsatlarını değerlendirmek için kendi belirledikleri bir miktarda serbest rezerv bulundurmaktadırlar.


39. Soru

Bankaların tuttukları rezervler yaratılacak kaydi para miktarını niçin etkiler?

Cevap

Kaydi para yaratılması sürecinde rezervler bir sızıntıdır ve kredi olarak kullandırılmayıp elde tutulan rezervlerin artması yaratılabilecek kaydi para miktarının sınırlanmasına yol açar.


40. Soru

Bankaların mevduatlarının büyük bir kısmının kısa vadeli olduğu bir bankacılık sisteminin bankalar için ne gibi sonuçları olabilir?

Cevap

Kısa vadeli mevduatların olduğu bankalardan mevduat sahiplerinin tamamının aynı anda para çekmek istemesi bankaların likidite sıkıntısı çekmelerine yol açacaktır. Oysa uzun vadeli mevduat hesaplarının fazla olduğu bir sistemde mevduat sahipleri paralarını çekmek istediklerinde ciddi gelir kaybıyla karşılaşabileceklerinden ve de paralarını çekebilmeleri bankaların onayına tabi olacağından dolayı, mevduat sahipleri paralarını çekmekten kaçınacaklardır.


41. Soru

Kaydi para (banka parası) nedir?

Cevap

Fiziki varlığı olmayan, sadece bankaların hesaplarına alacak veya borç kaydı verilmek yoluyla yaratılan bir değişim ve ödeme aracıdır. Bankalar tarafından yaratılan kaydi para (mevduat parası) ile bankaların kendi adlarına bastıkları banknot ya da bozuk paralar kastedilmemektedir. Kaydi para bankalar tarafından yaratılan mevduattan yani muhasebe kayıtlarından ibarettir.


42. Soru

Kaydi para yaratımı nedir?

Cevap

Merkez bankasının bankacılık sistemine ilave rezerv sağlamasının sonucu olarak, mevduat hacminin söz konusu sağlanan rezervin belirli bir katı kadar artması sürecine kaydi para yaratımı denir


43. Soru

Merkez bankasının bankacılık sistemine rezerv sağlama yolları nelerdir?

Cevap

Merkez bankası bankalara reeskont kredisi kullandırarak ve bankalardan devlet iç borçlanma senetleri satın almak üzere bankacılık sistemine iki şekilde rezerv sağlayabilmektedir.


44. Soru

Merkez bankasının bir bankaya reeskont kredisi vermesi pasiflerindeki hangi kalemde değişikliğe yol açar?

Cevap

Pasiflerinde yer alan rezervler kaleminde azalma görülür.


45. Soru

Merkez bankasının bir A bankasına 5000 TL’lik reeskont kredisi vermesi, merkez bankasının bilançosunda nasıl bir değişikliğe yol açar?

Cevap

Merkez bankasının aktiflerinde yer alan reeskont kredileri kalemi ve pasiflerinde yer alan rezervler kalemi de 5000 TL artar


46. Soru

Merkez bankasının bir A bankasına 10000 TL’lik reeskont kredisi vermesi, A bankasının bilançosunda nasıl bir değişikliğe yol açar?

Cevap

A bankasının aktiflerinde yer alan rezervler kalemi ve pasiflerinde yer alan reeskont kredileri kalemi de 5000 TL artar.


47. Soru

Merkez bankası bir X bankasından devlet iç borçlanma senedi aldığında X bankasının bilançosu nasıl değişir?

Cevap

X bankasının aktiflerindeki rezervler kalemi artar, devlet iç borçlanma senedi kalemi azalır.


48. Soru

Merkez bankası bir X bankasından devlet iç borçlanma senedi aldığında merkez bankasının bilançosu nasıl değişir?

Cevap

Merkez bankasının aktiflerindeki devlet iç borçlanma senetleri kalemi artar ve pasiflerindeki rezervler kalemi azalır.


49. Soru

Merkez bankası bir bankadan 5000 TL’lik devlet iç borçlanma senedi satın almıştır. Bu durumun merkez bankası ve mevduat bankasının bilançolarındaki değişim nasıldır?

Cevap

Merkez bankasının aktiflerindeki i borçlanma senetleri 5000 TL artarken pasiflerindeki rezervler kalemi 5000 TL azalır. Mevduat bankasının ise aktiflerindeki rezervler kalemi 5000 TL artar, buna karşılık pasiflerindeki devlet iç borçlanma senedi kalemi 5000 TL azalır.


50. Soru

Bankaların serbest rezerv tutmadığının varsayıldığı bir bankacılık sisteminde toplam zorunlu rezerv miktarı hangi kaleme eşit olur?

Cevap

Bu durumda toplam rezervler zorunlu rezerv miktarına eşit olur.


51. Soru

Bankaların kaydi para miktarı merkez bankasının kontrolündeki hangi etkenlere bağlı olarak değişir?

Cevap

Bankaların yarattığı kaydi para miktarı, zorunlu rezerv oranının düzeyi ve aktarılan ilave rezervin miktarına bağlı olarak değişir.


52. Soru

Bankaların ellerinde serbest rezervler bulundurmaları kaydi para yaratımını nasıl etkiler?

Cevap

Serbest rezervlerin tamamı kredi olarak kullandırılmadığında kaydi para çarpanının değeri düşer ve daha az mevduat parası yaratılır.


53. Soru

Bankalar hangi durumlara önlem olarak ellerinde serbest rezerv bulundururlar?

Cevap

Mevduat bankaları ekonomik belirsizliklerin arttığı riskli ortamlarda örneğin ani mevduat çıkışı, faiz oranlarında ani artış, batık kredi sorununun yaşanması gibi durumlara karşı likit kalmak isteklerinde ellerinde serbest rezerv bulundurmak isterler.


54. Soru

Banka dışı kesimin ellerinde nakit bulundurmadığı bir sistemde kaydi para yaratımı nasıl etkilenir?

Cevap

Banka dışı kesimin nakit bulundurmadığı bir sistemde kaydi para çarpanı artar ve böylece kaydi para da yükselir


55. Soru

Banka dışı kesim ellerinde daha fazla nakit bulundurmak istediğinde, kaydi para yaratımı nasıl etkilenir?

Cevap

Eğer banka dışı kesim daha fazla nakit tutmayı tercih ederse çarpanın değeri azalacak ve yaratılabilecek kaydi para daha az olacaktır.


56. Soru

Ekonomideki para arzının değişmesine yol açan etkenler nelerdir?

Cevap

Bankaların serbest rezervler konusundaki kararları, mevduat sahiplerinin elde ne kadar nakit tutacakları konusundaki kararları, kredi kullananların ne kadar kredi kullanmak istediklerine ilişkin kararları ülkedeki para arzının değişmesine yol açabilmektedir.


57. Soru

Bir bankanın 1000 TL serbest rezervi ve 15000 TL’lik vadesiz mevduatları bulunmaktadır. Merkez bankasının belirlediği zorunlu rezerv oranı %12 olduğuna göre, bankanın toplam rezervleri ne kadardır?

Cevap

Toplam rezerv, zorunlu rezervler ile serbest rezervlerin toplamına eşittir. Buna göre toplam rezerv; 1000 + 15000 x (0,12) 1800 TL olur.


58. Soru

Merkez bankası zorunlu rezerv oranını %5’tan %10’a çıkartırsa yaratılacak kaydi para değerinde nasıl bir değişim gözlenir?

Cevap

Rezerv oranı %5 iken 1 TL ilave rezervle 20 TL kaydi para yaratılabilirken, zorunlu rezerv oranı %10’a yükseldiğinde 10 TL kaydi para yaratılabilir. Böylece rezerv oranı %5’ten %10’a arttırıldığında, yaratılabilecek kaydi para oranı yarı yarıya azalır.


59. Soru

Zorunlu rezerv oranının %7 olduğu bir bankacılık sisteminde, serbest rezervi 10000 TL olan ve mevduatları bulunmayan bir bankanın toplam rezerv miktarı ne kadardır?

Cevap

Mevduatları bulunmayan bir bankanın zorunlu rezervleri de bulunamayacağından toplam rezerv miktarı serbest rezerv miktarına eşittir. Buradan toplam rezerv miktarının 10000 TL olduğu sonucuna varılır.


60. Soru

Para arzı düzeyini etkileyen dört aktör hangileridir?

Cevap

Aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihlerle para arzı düzeyini etkileyen dört aktör vardır: Merkez bankası, mevduat kabul eden kurumlar (bankalar) ve banka dışı kesim (mevduat sahipleri ve bankalardan borç alanlar).


61. Soru

TCMB bilançolarını ne şekilde yayınlamaktadır?

Cevap

TCMB Vaziyet, Analitik Bilanço, Stand-by bilançosu gibi çeşitli biçimlerde bilançolar yayımlamaktadır.


62. Soru

TCMB bilançosu nelerden oluşmaktadır? Kısaca açıklayınız.

Cevap

TCMB bilançosunun aktif kısmı, net dış varlıklar (NDV) ve net iç varlıklar (NİV) ana kalemlerinin toplamından, pasif kısmı ise parasal tabandan (MB) oluşmaktadır.


63. Soru

Parasal taban neyi ifade eder?

Cevap

TCMB bilançosunun aktif kısmı, net dış varlıklar (NDV) ve net iç varlıklar (NİV) ana kalemlerinin toplamından, pasif kısmı ise parasal tabandan (MB) oluşmaktadır. Bu durumda parasal taban aynı zamanda, NİV ve NDV toplamına eşit olmaktadır. Yani bu bilanço parasal tabanın, hem kaynakları (parasal tabanın nasıl yaratıldığı) açısından hem de kullanım açısından elde edilmesine olanak vermektedir. Buna göre parasal tabanın kaynaklarına göre gösterimi; MB = NDV + NİV şeklinde olur.


64. Soru

Dış varlıklar, dış yükümlülükler ve net dış varlıklar kavramlarını açıklayınız.

Cevap

net dış varlıklar, dış varlıklarla dış yükümlülükler arasındaki farktır. Bilançoda artı işaretle gösterilen kalemlerin toplamı dış varlıkları, eksi işaretle gösterilen kalemlerin toplamı ise dış yükümlülükleri göstermektedir. Buna göre dış varlıklar; brüt döviz rezervleri ile orta vadeli dış kredilerin toplamından oluşmaktadır. Dış yükümlülükler ise brüt uluslararası yükümlülükler ile diğer kalemlerinden oluşmaktadır.


65. Soru

Net iç varlıklar kavramını açıklayınız.

Cevap

Net iç varlıklar kalemi, çok genel olarak TCMB’nin bankacılık ve kamu kesimi ile olan net kredi ilişkisinin bir göstergesi olarak ifade edilebilir. NİV kalemi, kamu
kesimine açılan net nakit iç krediler, net APİ (açık Piyasa İşlemleri) ve net diğer iç varlıkların toplamına eşittir. Burada kamuya açılan net nakit iç krediler, hazine borçlarından kamu mevduatı, döviz olarak takip edilen mevduat ve fonların çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Net diğer iç varlıklar kalemi ise bankacılık sektörüne açılan nakit kredilerle banka dışı kesimin mevduatı arasındaki farka eşittir.

NİV kaleminde ve NDV kaleminde meydana gelecek bir artış parasal tabanın artmasına neden olur. Örneğin merkez bankasının piyasadan döviz alması (döviz
varlıklarını arttırır) net dış varlıkların artmasına ve parasal tabanın yükselmesine yol açar. Yine merkez bankasının bankalara ya da kamuya kredi vermesi net iç varlıkları arttırır ve parasal taban artar.


66. Soru

“Kullanım cephesinden parasal taban” kavramını açıklayınız.

Cevap

TCMB bilançosunun pasif tarafı, Parasal taban büyüklüğünün ikinci bir ifade biçimini “kullanım cephesinden parasal taban”ı vermektedir. Buna göre parasal taban emisyon hacmi ve mevduat bankalarının TCMB’de bulundurdukları mevduatların (zorunlu rezervler ve serbest rezervler) toplamından oluşmaktadır.


67. Soru

Rezervler ile açıklanan parasal tabanı kısaca anlatınız.

Cevap

Toplam rezervler, bankaların merkez bankasında tuttuğu zorunlu rezervler ve serbest rezervler ile bankalar tarafından nakit olarak tutulan paraların (bu paralar bankaların kendi kasalarında saklandığı için “bankaların kasası” olarak adlandırılmaktadır) toplamından oluşmaktadır. Buna göre parasal tabanın kullanıma göre gösterimi; MB = C + R şeklinde olacaktır.


68. Soru

Mevduat bankalarını tanımlayınız.

Cevap

Mevduat bankaları fon fazlası olan ekonomik birimlerin tasarruflarını (temel olarak mevduatlar) toplayan ve bu fonları fon açığı olan ekonomik birimlere kredi veren aracı kurumlardır.


69. Soru

Bankaların kaydi para yaratma sürecinin temelinde ne yatmaktadır?

Cevap

Mevduat bankalarının ekonomide fon transferine aracılık etme fonksiyonlarının yanında çok önemli işlevlerinden birisi de kaydi para yaratmalarıdır. Bankaların yarattığı kaydi para, bankaya yatırılan mevduatın merkez bankası tarafından belirlenen kanuni karşılık miktarı (zorunlu rezerv) düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesi sonucu oluşur. Bankaların kaydi para yaratmalarının temelinde kısmi rezerv bankacılığı (bankaların topladıkları mevduatların çok daha küçük bir kısmını karşılık olarak ellerinde tutmaları durumu) uygulaması yatmaktadır.


70. Soru

Mevduat nedir?

Cevap

Mevduat: Gerçek veya tüzel kişilerin, istenildiği anda veya belirli bir süre sonunda ya da belirli bir ihbar süresine uyarak geri almak üzere bankalara yatırdıkları yerli veya yabancı para hesaplarıdır.


71. Soru

Vadesiz mevduat nedir?

Cevap

Vadesiz Mevduat: Mevduat sahiplerinin istediği anda
bankadan çekebileceği ve genellikle faiz ödemesi yapılmayan mevduatlardır.


72. Soru

Vadeli mevduat nedir?

Cevap

Vadeli Mevduat: Belirli bir vadeye ve faiz oranına tabi olan ve mevduat sahibinin belirli vade sonunda geri alabileceği mevduatlardır.


73. Soru

Sendikasyon nedir?

Cevap

Sendikasyon: Tek bir borçluya büyük miktarda kredi
sağlamak üzere birden fazla finans kurumunun aralarında oluşturdukları geçici bir ortaklıktır


74. Soru

Kredi nedir?

Cevap

Kredi: Bankaların verdiği ödünç paralardır.


75. Soru

Vadeli ve vadesiz mevduat arasındaki farklılık bankaların iflaslarına sebep olabilir mi? Nasıl?

Cevap

Vadesiz mevduatlar bankalardan istendiği anda çekilebilirken vadeli mevduatlarda, vadeden önce para çekilmesi bankanın kabulüne bağlı olmasına rağmen uygulamada (normal koşullarda) bankalar mevduat sahiplerinin taleplerini geri çevirmemektedir. Bunun yanında bankaların mevduatlarının %85’inin vadesiz ve 3 aya kadar vadeli olduğu düşünülürse, banka müşterilerinin tamamının mevduatlarını çekmek istemesi bankaların likidite sıkıntısı içine girmelerine ve iflas etmelerine neden olabilecektir.


76. Soru

Neden bankalar topladıkları kaynakların tümünü kredi olarak kullandırıp faiz geliri elde etmek yerine bir kısmını nakit ve likiditesi oldukça yüksek varlıklarda tutarlar?

Cevap

İlk olarak, bankalar yasalar gereği mevduatlarının belirli bir kısmını TCMB’deki bir hesapta tutmak zorundadırlar. Bu miktar zorunlu rezervlerdir. Merkez bankası, bankalardan aldığı zorunlu karşılıklar için belirli bir faiz ödeyebileceği gibi herhangi bir ödeme yapmayabilmektedir. İkinci olarak bankalar, beklenmedik mevduat çıkışlarını karşılamak ve kârlı yatırım fırsatlarını değerlendirmek için kendi belirledikleri bir miktarda serbest rezerv bulundurmaktadırlar. Toplam rezervler bankacılık sistemindeki zorunlu ve serbest rezervlerin toplamından oluşmaktadır. Bankaların tuttukları rezervler yaratılacak kaydi para miktarını etkilemektedir. Çünkü kaydi para yaratılması sürecinde rezervler bir sızıntıdır ve kredi olarak kullandırılmayıp elde tutulan rezervlerin artması yaratılabilecek kaydi para miktarının sınırlanmasına yol açar


77. Soru

Merkez Bankası bankacılık sistemine ne şekilde rezerv sağlar?

Cevap

Merkez bankası bankacılık sistemine iki şekilde rezerv sağlayabilmektedir: Bankalara reeskont kredisi kullandırarak ve bankalardan devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) satın alarak.


78. Soru

Kaydi para nedir?

Cevap

Kaydi Para (Banka Parası): Fiziki varlığı olmayan, sadece bankaların hesaplarına alacak veya borç kaydı verilmek yoluyla yaratılan bir değişim ve ödeme aracıdır


79. Soru

Kaydi para yaratılmasına ilişkin modelin varsayımları nelerdir?

Cevap

Bu varsayımlar:

  • Bankalar serbest rezerv bulundurmamakta, sadece mevduatlarının %10’u kadar zorunlu rezerv bulundurmaktadır,
  • Banka dışı kesim nakit tutmamaktadır. Yani ekonomik birimler ellerinde nakit tutmayıp bu parayı mevduat olarak bankalara yatırmaktadır,
  • Bankalar sadece vadesiz mevduat şeklinde yükümlülük kabul etmektedir

80. Soru

Basit kaydi para çarpanı nedir?

Cevap

Basit kaydi para çarpanı, zorunlu rezerv oranının tersine eşittir ve kesirli olarak ifade edilir (1/rD).


81. Soru

Kaydi Para (mevduat) Çarpanı nedir?

Cevap

Kaydi Para (mevduat) Çarpanı: İlave rezerv artışı sonucu, bankacılık sistemindeki mevduatların kaç kat artacağını gösteren değerdir.


82. Soru

İlave bir birimlik rezervle bankaların yaratabileceği kaydi para miktarının hesaplanması hangi formül ile yapılır?

Cevap

?D = (1/rD)×?R

Burada ?D vadesiz mevduatlardaki değişimi, ?R rezervlerdeki değişimi ve rD zorunlu rezerv oranını göstermektedir.


83. Soru

Gerçek hayatta kaydi para mekanizması basit modelin işaret ettiği gibi midir? Neden?

Cevap

Gerçek hayatta kaydi para yaratma mekanizması basit modelin gösterdiği gibi mekanik değildir. Çünkü mevduat bankaları ekonomik belirsizliklerin arttığı riskli ortamlarda örneğin ani mevduat çıkışı, faiz oranlarında ani artış, batık kredi sorununun yaşanması gibi durumlara karşı likit kalma isteklerine bağlı olarak daha fazla serbest rezerv bulundurmak isteyebilirler. Bu durumda bankalar serbest rezervlerinin tamamını kredi olarak kullandırmayacakları için kaydi para çarpanının değeri düşecek ve daha az mevduat parası yaratılabilecektir.

Basit modelin diğer gerçekçi olmayan varsayımı ise banka dışı kesimin elinde nakit bulundurmaması varsayımıdır. Normalde ekonomik birimler işlemlerini gerçekleştirmek için ellerinde nakit bulundururlar. Eğer banka dışı kesim daha fazla nakit tutmayı tercih ederse çarpanın değeri düşecek ve yaratılabilecek kaydi para basit modele göre daha az olacaktır.


84. Soru

Basit modelde yapılan varsayımların kısmen gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmemesi neye sebep olur?

Cevap

Basit modelde yapılan varsayımların kısmen gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmemesi, para çarpanının değerini düşürecektir. Bu yüzden bankaların serbest rezerv konusundaki kararı, mevduat sahiplerinin elde ne kadar nakit tutacakları konusundaki kararları, kredi kullananların ne kadar kredi kullanmak istediklerine ilişkin kararları ülkedeki para arzının değişmesine yol açabilmektedir.


85. Soru

Aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihlerle para arzı düzeyini etkileyen aktörleri sıralayınız.

Cevap

Aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihlerle para arzı düzeyini etkileyen dört aktör vardır. Bunlar; merkez bankası, mevduat kabul eden kurumlar (bankalar) ve banka dışı kesim (mevduat sahipleri ve bankalardan borç alanlar).


86. Soru

TCMB’nin Standy-by bilançosu nasıl oluşturulur?

Cevap

TCMB bilançosunun daha kolay gözlenebilmesi ve yorumlanması için, IMF’nin önerdiği şekilde düzenlenmiş olan Stand-by bilançosu oluşturulur. Bu bilanço para arzındaki değişimin özü olan parasal taban ile bu büyüklüğün nasıl yaratıldığını göstermesi açısından oldukça kullanışlıdır. Bu bilançoda analitik bilançonun aktifinde yer alan iç ve dış varlık kalemleri netleştirilerek aktifte gösterilmekte ve merkez bankasının mali sektörle olan kredi ilişkisi kolaylıkla izlenebilmektedir. Bu bilançonun aktif kısmı, net dış varlıklar (NDV) ve net iç varlıklar (NİV) ana kalemlerinin toplamından, pasif kısmı ise parasal tabandan (MB) oluşmaktadır. Bu durumda parasal taban aynı zamanda, NİV ve NDV toplamına eşit olmaktadır. Yani bu bilanço parasal tabanın, hem kaynakları (parasal tabanın nasıl yaratıldığı) açısından hem de kullanım açısından elde edilmesine olanak vermektedir.


87. Soru

Net iç varlıklar nedir?

Cevap

Net iç varlıklar kalemi, çok genel olarak TCMB’nin bankacılık ve kamu kesimi ile olan net kredi ilişkisinin bir göstergesi olarak ifade edilebilir. NİV kalemi, kamu kesimine açılan net nakit iç krediler, net APİ (Açık Piyasa İşlemleri) ve net diğer iç varlıkların toplamına eşittir. Burada kamuya açılan net nakit iç krediler, hazine borçlarından kamu mevduatı, döviz olarak takip edilen mevduat ve fonların çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Net diğer iç varlıklar kalemi ise bankacılık sektörüne açılan nakit kredilerle banka dışı kesimin mevduatı arasındaki farka eşittir.


88. Soru

Parasal taban nedir?

Cevap

Bilançonun pasif tarafı, parasal taban büyüklüğünün ikinci bir ifade biçimini “kullanım cephesinden parasal taban”ı vermektedir. Buna göre parasal taban emisyon hacmi ve mevduat bankalarının TCMB’de bulundurdukları mevduatların (zorunlu rezervler ve serbest rezervler) toplamından oluşmaktadır.


89. Soru

Mevduat bankasının tanımını yazınız.

Cevap

Mevduat bankası, fon fazlası olan ekonomik birimlerin tasarruflarını (temel olarak mevduatlar) toplayan ve bu fonları fon açığı olan ekonomik birimlere kredi veren aracı kurumdur. 


95. Soru

Bankaların bulunduracakları rezerv miktarını belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

İlk olarak, bankalar yasalar gereği mevduatlarının belirli bir kısmını TCMB’deki bir hesapta tutmak zorundadırlar. Bu miktar zorunlu rezervlerdir. Merkez bankası, bankalardan aldığı zorunlu karşılıklar için belirli bir faiz ödeyebileceği gibi herhangi bir ödeme yapmayabilmektedir. İkinci olarak bankalar, beklenmedik mevduat çıkışlarını karşılamak ve kârlı yatırım fırsatlarını değerlendirmek için kendi belirledikleri bir miktarda serbest rezerv bulundurmaktadırlar.


96. Soru

Merkez bankası bankacılık sistemine nasıl rezerv sağlar?

Cevap

Merkez bankası bankacılık sistemine iki şekilde rezerv sağlayabilmektedir. Bunlar; bankalara reeskont kredisi kullandırarak ve bankalardan devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) satın alarak gerçekleştirilir.


98. Soru

Kaydi para çarpanı (mevduat çarpanı) nedir?

Cevap

Başlangıçtaki ek rezerv artışı sonucu, bankacılık sistemindeki mevduatların kaç kat artacağını basit kaydi para çarpanı veya mevduat çarpanı göstermektedir. Basit kaydi para çarpanı, zorunlu rezerv oranının tersine eşittir ve kesirli olarak ifade edilir (1/rD).


99. Soru

Basitleştirilmiş mevduat genişlemesinin varsayımlarını sıralayınız.

Cevap

Modelin basit olması aşağıdaki varsayımlardan kaynaklanmaktadır:

• Bankalar serbest rezerv bulundurmamakta, sadece mevduatlarının %10’u kadar zorunlu rezerv bulundurmaktadır. 

• Banka dışı kesim nakit tutmamaktadır. Yani ekonomik birimler ellerinde
nakit tutmayıp bu parayı mevduat olarak bankalara yatırmaktadır.

• Bankalar sadece vadesiz mevduat şeklinde yükümlülük kabul etmektedir.


100. Soru

Devlet iç borçlanma senedi (DİBS) nedir?

Cevap

Devlet iç borçlanma senedi (DİBS); hazine ve tahvil bonolarının genel adıdır.


101. Soru

TCMB’nin yayımladığı bilançoları sıralayınız.

Cevap

TCMB; Vaziyet, Analitik Bilanço, Stand-by bilançosu gibi çeşitli biçimlerde bilançolar yayımlamaktadır.


102. Soru

Mevduatlar vade yapısına göre kaç farklı grupta sınıflandırılabilir?

Cevap

Mevduatlar vade yapısına göre genel olarak vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde iki grupta sınıflandırılabilir.


103. Soru

Mutlak rezerv bankacılığı nedir?

Cevap

Mutlak rezerv bankacılığı; bankaların mevduatlarına eşit tutarda rezerv bulundurması anlamına gelir.


104. Soru

Mevduat bankalarının daha fazla serbest rezerv bulundurma isteklerini hangi durumlarda artar?

Cevap

Mevduat bankaları ekonomik belirsizliklerin arttığı riskli ortamlarda örneğin ani mevduat çıkışı, faiz oranlarında ani artış, batık kredi sorununun yaşanması gibi durumlara karşı likit kalma isteklerine bağlı olarak daha fazla serbest rezerv bulundurmak isteyebilirler.


1. Soru

Dar tanımlı para arzı nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Dar tanımlı para arzının büyük bir kısmını vadesiz mevduatlar, kalan kısmını da dolaşımdaki nakitler oluşturmaktadır.

2. Soru

Hangi aktörler aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihlerle para arzı düzeyini etkilemektedirler?

Cevap

Merkez bankası, mevduat kabul eden kurumlar (bankalar) ve banka dışı kesim (mevduat sahipleri ve bankalardan borç alanlar) para arzı düzeyini etkilemektedirler.

3. Soru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayınladığı bilançolar nelerdir?

Cevap

Vaziyet, Analitik Bilanço ve Stand-by bilanço TCMB’nin yayınladığı bilançolardandır.

4. Soru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayınladığı hangi bilanço IMF’nin önerdiği biçimde düzenlenmiştir?

Cevap

Stand-by bilançosu IMF’nin önerdiği biçimde düzenlenmiştir.

5. Soru

Stand-by bilançosu hangi açıdan kullanışlıdır?

Cevap

Bu bilanço ile para arzındaki değişimin özü olan parasal taban ile bu büyüklüğün nasıl yaratıldığı gözlenebilmektedir. Analitik bilançonun aktifinde yer alan iç ve dış varlık kalemleri netleştirilerek aktifte gösterilmekte ve merkez bankasının mali sektörle olan kredi ilişkisi kolaylıkla izlenebilmektedir.

6. Soru

Stand-by bilançosunun aktif ve pasif kısımları hangi kalemlerden oluşur?

Cevap

Bilançonun aktif kısmı, net dış varlıklar ve net iç varlıklar kalemlerinin toplamından, pasif kısmı ise parasal tabandan oluşur. Bu durumda parasal taban aynı zamanda, net iç varlıklar ve net dış varlıklar toplamına eşit olmaktadır.

7. Soru

Parasal tabanın kaynaklara göre gösterimi nasıldır?

Cevap

Stand-by bilançosu parasal tabanın, hem kaynakları açısından hem de kullanım açısından elde edilmesine olanak vermektedir. Buna göre parasal tabanın kaynaklarına göre gösterimi; BNDV (net dış varlıklar) + NİV (net iç varlıklar) şeklindedir.

8. Soru

Bir Stand-by bilançosunda net dış varlıklar kalemi nasıl hesaplanır?

Cevap

Net dış varlıklar, dış varlıklarla dış yükümlülükler arasındaki farka eşittir.

9. Soru

Bir Stand-by bilançosunda net iç varlıklar kalemi nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Net iç varlıklar kalemi genel olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bankacılık ve kamu kesimi ile olan net kredi ilişkisinin bir göstergesi olarak ifade edilebilir. Kamu kesimine açılan net nakit iç krediler, net açık piyasa işlemleri ve net diğer iç varlıkların toplamına eşittir.

10. Soru

Kamuya açılan net nakit iç krediler nasıl elde edilir?

Cevap

Kamuya açılan net nakit iç krediler, hazine borçlarından kamu mevduatı, döviz olarak takip edilen mevduat ve fonların çıkarılmasıyla elde edilmektedir.

11. Soru

Net diğer iç varlıklar kalemi nasıl elde edilmektedir?

Cevap

Net diğer iç varlıklar kalemi bankacılık sektörüne açılan nakit kredilerle banka dışı kesimin mevduatı arasındaki farka eşittir.

12. Soru

Stand-by bilançosunda eksi ile gösterilen kalemlerin toplamı bize neyi verir?

Cevap

Eksi işaretle gösterilen kalemlerin toplamı dış yükümlülükleri göstermektedir.

13. Soru

Stand-by bilançosunda artı işaretle belirtilen kalemlerin toplamı neyi gösterir?

Cevap

Artı işaretle gösterilen kalemlerin toplamı dış varlıkları göstermektedir.

14. Soru

Net iç varlıklar ve net dış varlıklar kaleminde meydana gelecek bir artış parasal tabanı nasıl etkiler?

Cevap

Parasal taban net iç varlıklar ile net dış varlıkların toplamına eşit olduğundan dolayı, her ikisinde de gerçekleşecek bir artış parasal tabanın yükselmesine yol açar. Merkez bankası döviz aldığında net dış varlıklar artar. Böylece parasal taban da yükselir. Aynı şekilde merkez bankasının kredi vermesi de net iç varlıkları arttırır ve parasal taban da artar.

15. Soru

Bir Stand-by bilançosunun pasif tarafı hangi kalemlerden oluşur?

Cevap

Bu bilançoda pasif taraf, parasal taban büyüklüğünün bir ifade biçimini verir. Buna göre parasal taban emisyon hacmi ve mevduat bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda bulundurdukları mevduatların (zorunlu rezervler ve serbest rezervler) toplamından oluşmaktadır

16. Soru

Emisyon nasıl hesaplanır?

Cevap

Emisyon, dolaşımdaki nakit ile bankaların kasasındaki paranın (bu büyüklük bankaların serbest rezervleri içinde bulunur) toplamından oluşur.

17. Soru

Parasal tabanda yer alan rezervlerin bankaların ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bilançolarındaki nitelikleri nelerdir?

Cevap

Parasal tabanda yer alan rezervler toplamı bankalar için bir varlık niteliğinde iken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için yükümlülük niteliğindedir.

18. Soru

Parasal tabanın kullanıma göre gösterimi nasıldır?

Cevap

Parasal tabanın kullanıma göre gösterimi B C + R şeklindedir.

19. Soru

Mevduat bankalarının temel işlevleri nelerdir?

Cevap

Mevduat bankaları fon fazlası olan ekonomik birimlerin tasarruflarını toplar ve bu fonları fon açığı olan ekonomik birimlere kredi olarak verir. Bunun yanında mevduat bankaları kaydi para yaratırlar.

20. Soru

Kaydi para nasıl oluşur?

Cevap

Bankaların yarattığı kaydi para, bankaya yatırılan mevduatın merkez bankası tarafından belirlenen kanuni karşılık miktarı (zorunlu rezerv) düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesi sonucu oluşur. Bankaların kaydi para yaratmalarının temelinde kısmi rezerv bankacılığı (bankaların topladıkları mevduatların çok daha küçük bir kısmını karşılık olarak ellerinde tutmaları durumu) uygulaması yatmaktadır.

21. Soru

Ani para çıkışları, kredi alanların borçlarını ödeyememesi gibi durumlarda emniyet unsuru olarak görev yapan bilanço kalemi hangisidir?

Cevap

Bankaların özkaynakları riskli durumlarda bir emniyet unsuru oluşturmaktadır.

22. Soru

Bankaların en temel fon kaynağı nedir?

Cevap

Mevduatlar bankaların en temel fon kaynağını oluşturur.

23. Soru

Mevduat nedir?

Cevap

Gerçek veya tüzel kişilerin, istenildiği anda veya belirli bir süre sonunda ya da belirli bir ihbar süresine uyarak geri almak üzere bankalara yatırdıkları yerli veya yabancı para hesaplarıdır.

24. Soru

Vadesiz mevduat nedir?

Cevap

Mevduat sahiplerinin istediği anda bankadan çekebileceği ve genellikle faiz ödemesi yapılmayan mevduatlardır.

25. Soru

Vadeli mevduat nedir?

Cevap

Belirli bir vadeye ve faiz oranına tabi olan ve mevduat sahibinin belirli vade sonunda geri alabileceği mevduatlardır.

26. Soru

Sendikasyon nedir?

Cevap

Tek bir borçluya büyük miktarda kredi sağlamak üzere birden fazla finans kurumunun aralarında oluşturdukları geçici bir ortaklıktır.

27. Soru

Rezerv nedir?

Cevap

Merkez bankasındaki banka mevduatları ve banka kasalarındaki nakitin toplamına rezerv nedir.

28. Soru

Özkaynaklar nasıl hesaplanır?

Cevap

Bankaların varlıklarından (aktif değerler) yabancı kaynakların (borçların) çıkarılması sonucunda kalan net değere özkaynaklar denir.

29. Soru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2010 yılından itibaren Türk Lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını mevduatların vade yapısına göre farklılaştırmasının amacı nedir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu politikası ile esas olarak artan iç talebi kısmayı ve kredi artışını sınırlamayı hedeflemiştir. Bununla birlikte bankacılık sisteminde kaynakların vadesinin uzatılması yoluyla vade uyumsuzluğunu azaltmayı (bankaların mevduatlarının kısa vadeli, kredilerinin ise uzun vadeli olması) da amaçlamıştır.

30. Soru

Bankaların mevduat dışı kaynakları nelerden oluşur?

Cevap

Mevduat dışı temel fon kaynakları, merkez bankasından ve bankalararası piyasadan alınan borçlar, sendikasyon kredileri, repo işlemlerinden sağlanan fonlar, ihraç edilen menkul kıymetler gibi kaynaklardan oluşur.

31. Soru

Mevduatların 2011 yılında bir önceki yıla göre toplam pasifler içindeki payının azalmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Böyle bir gelişmede hem yurt içi tasarrufların gerilemesi hem de bankaların kaynak maliyetini etkin bir şekilde yönetmek için yurt dışı piyasalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo imkânlarını kullanması ve menkul kıymet ihracı gibi alternatif kaynaklara yönelmesi önemli bir rol oynamıştır.

32. Soru

Mevduat bankalarının rezervleri nelerden oluşur?

Cevap

Mevduat bankalarının rezervleri, kasalarındaki nakitlerden, merkez bankasındaki mevduatlarından (bankaların merkez bankasındaki zorunlu ve serbest rezerv hesapları), diğer bankalar ve para piyasasından alacaklarından oluşmaktadır.

33. Soru

Bir banka bilançosunun aktif bölümünün en önemli kalemi hangisidir?

Cevap

Aktif kısmının en önemli kalemi krediler kalemidir

34. Soru

Serbest rezerv nasıl elde edilir?

Cevap

Bankaların likit aktifleri içinde yer alan, merkez bankasındaki zorunlu rezervleri dışında kalan tüm değerleri (bankaların kasalarındaki, TCMB’deki ve diğer bankalardaki mevduatları ve para piyasasından alacakları) serbest rezerv kapsamına girmektedir.

35. Soru

Vadesiz mevduat ile vadeli mevduat arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Vadesiz mevduatta faiz ödemesi yapılmazken mevduat sahipleri paralarını istedikleri zaman çekebilirler. Vadeli mevduatta mevduat sahipleri bir faiz geliri elde ederler. Buna karşın paralarını vadeden önce çekmeleri bankanın isteğine bağlıdır.

36. Soru

Müşterilerin mevduatlarına eşit tutarda rezervleri bulunan bir bankanın, günümüzdeki bankaların hangi işlevlerinden yoksun kalabilir?

Cevap

Mutlak rezerv bankacılığı olarak adlandırılan böyle bir banka, bankaların temel işlevi olan fon transferine aracılık edemez ve kaydi para yaratma fonksiyonundan da mahrum kalırlar. Bu banka sadece kendi özkaynaklarıyla sınırlı olarak kredi verebilecek ve mevduat sahiplerinin paralarını güvenli bir şekilde saklayan emanetçi konumunda olacaktır.

37. Soru

Mevduat bankalarının ellerinde düşük miktarda rezerv tutmalarının sebebi nedir?

Cevap

Bankaların tuttuğu rezervler oldukça likit varlıklardan ve nakitten oluştuğu için ellerinde ne kadar çok rezerv tutarlarsa o kadar faiz gelirinden mahrum kalırlar. Bu yüzden ellerindeki rezervlerin büyük bir kısmını fon sahiplerine kredi olarak verirler ve faiz geliri elde ederler ya da menkul kıymet satın alarak yatırımlarda bulunurlar.

38. Soru

Neden bankalar ellerindeki mevduatların tamamını kredi olarak vermeyip, bir kısmını tutmaktadırlar?

Cevap

Öncelikle, bankalar yasalar gereği mevduatlarının belirli bir kısmını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki bir hesapta tutmak zorundadırlar. Bu miktar zorunlu rezervlerdir. İkinci olarak bankalar, beklenmedik mevduat çıkışlarını karşılamak ve kârlı yatırım fırsatlarını değerlendirmek için kendi belirledikleri bir miktarda serbest rezerv bulundurmaktadırlar.

39. Soru

Bankaların tuttukları rezervler yaratılacak kaydi para miktarını niçin etkiler?

Cevap

Kaydi para yaratılması sürecinde rezervler bir sızıntıdır ve kredi olarak kullandırılmayıp elde tutulan rezervlerin artması yaratılabilecek kaydi para miktarının sınırlanmasına yol açar.

40. Soru

Bankaların mevduatlarının büyük bir kısmının kısa vadeli olduğu bir bankacılık sisteminin bankalar için ne gibi sonuçları olabilir?

Cevap

Kısa vadeli mevduatların olduğu bankalardan mevduat sahiplerinin tamamının aynı anda para çekmek istemesi bankaların likidite sıkıntısı çekmelerine yol açacaktır. Oysa uzun vadeli mevduat hesaplarının fazla olduğu bir sistemde mevduat sahipleri paralarını çekmek istediklerinde ciddi gelir kaybıyla karşılaşabileceklerinden ve de paralarını çekebilmeleri bankaların onayına tabi olacağından dolayı, mevduat sahipleri paralarını çekmekten kaçınacaklardır.

41. Soru

Kaydi para (banka parası) nedir?

Cevap

Fiziki varlığı olmayan, sadece bankaların hesaplarına alacak veya borç kaydı verilmek yoluyla yaratılan bir değişim ve ödeme aracıdır. Bankalar tarafından yaratılan kaydi para (mevduat parası) ile bankaların kendi adlarına bastıkları banknot ya da bozuk paralar kastedilmemektedir. Kaydi para bankalar tarafından yaratılan mevduattan yani muhasebe kayıtlarından ibarettir.

42. Soru

Kaydi para yaratımı nedir?

Cevap

Merkez bankasının bankacılık sistemine ilave rezerv sağlamasının sonucu olarak, mevduat hacminin söz konusu sağlanan rezervin belirli bir katı kadar artması sürecine kaydi para yaratımı denir

43. Soru

Merkez bankasının bankacılık sistemine rezerv sağlama yolları nelerdir?

Cevap

Merkez bankası bankalara reeskont kredisi kullandırarak ve bankalardan devlet iç borçlanma senetleri satın almak üzere bankacılık sistemine iki şekilde rezerv sağlayabilmektedir.

44. Soru

Merkez bankasının bir bankaya reeskont kredisi vermesi pasiflerindeki hangi kalemde değişikliğe yol açar?

Cevap

Pasiflerinde yer alan rezervler kaleminde azalma görülür.

45. Soru

Merkez bankasının bir A bankasına 5000 TL’lik reeskont kredisi vermesi, merkez bankasının bilançosunda nasıl bir değişikliğe yol açar?

Cevap

Merkez bankasının aktiflerinde yer alan reeskont kredileri kalemi ve pasiflerinde yer alan rezervler kalemi de 5000 TL artar

46. Soru

Merkez bankasının bir A bankasına 10000 TL’lik reeskont kredisi vermesi, A bankasının bilançosunda nasıl bir değişikliğe yol açar?

Cevap

A bankasının aktiflerinde yer alan rezervler kalemi ve pasiflerinde yer alan reeskont kredileri kalemi de 5000 TL artar.

47. Soru

Merkez bankası bir X bankasından devlet iç borçlanma senedi aldığında X bankasının bilançosu nasıl değişir?

Cevap

X bankasının aktiflerindeki rezervler kalemi artar, devlet iç borçlanma senedi kalemi azalır.

48. Soru

Merkez bankası bir X bankasından devlet iç borçlanma senedi aldığında merkez bankasının bilançosu nasıl değişir?

Cevap

Merkez bankasının aktiflerindeki devlet iç borçlanma senetleri kalemi artar ve pasiflerindeki rezervler kalemi azalır.

49. Soru

Merkez bankası bir bankadan 5000 TL’lik devlet iç borçlanma senedi satın almıştır. Bu durumun merkez bankası ve mevduat bankasının bilançolarındaki değişim nasıldır?

Cevap

Merkez bankasının aktiflerindeki i borçlanma senetleri 5000 TL artarken pasiflerindeki rezervler kalemi 5000 TL azalır. Mevduat bankasının ise aktiflerindeki rezervler kalemi 5000 TL artar, buna karşılık pasiflerindeki devlet iç borçlanma senedi kalemi 5000 TL azalır.

50. Soru

Bankaların serbest rezerv tutmadığının varsayıldığı bir bankacılık sisteminde toplam zorunlu rezerv miktarı hangi kaleme eşit olur?

Cevap

Bu durumda toplam rezervler zorunlu rezerv miktarına eşit olur.

51. Soru

Bankaların kaydi para miktarı merkez bankasının kontrolündeki hangi etkenlere bağlı olarak değişir?

Cevap

Bankaların yarattığı kaydi para miktarı, zorunlu rezerv oranının düzeyi ve aktarılan ilave rezervin miktarına bağlı olarak değişir.

52. Soru

Bankaların ellerinde serbest rezervler bulundurmaları kaydi para yaratımını nasıl etkiler?

Cevap

Serbest rezervlerin tamamı kredi olarak kullandırılmadığında kaydi para çarpanının değeri düşer ve daha az mevduat parası yaratılır.

53. Soru

Bankalar hangi durumlara önlem olarak ellerinde serbest rezerv bulundururlar?

Cevap

Mevduat bankaları ekonomik belirsizliklerin arttığı riskli ortamlarda örneğin ani mevduat çıkışı, faiz oranlarında ani artış, batık kredi sorununun yaşanması gibi durumlara karşı likit kalmak isteklerinde ellerinde serbest rezerv bulundurmak isterler.

54. Soru

Banka dışı kesimin ellerinde nakit bulundurmadığı bir sistemde kaydi para yaratımı nasıl etkilenir?

Cevap

Banka dışı kesimin nakit bulundurmadığı bir sistemde kaydi para çarpanı artar ve böylece kaydi para da yükselir

55. Soru

Banka dışı kesim ellerinde daha fazla nakit bulundurmak istediğinde, kaydi para yaratımı nasıl etkilenir?

Cevap

Eğer banka dışı kesim daha fazla nakit tutmayı tercih ederse çarpanın değeri azalacak ve yaratılabilecek kaydi para daha az olacaktır.

56. Soru

Ekonomideki para arzının değişmesine yol açan etkenler nelerdir?

Cevap

Bankaların serbest rezervler konusundaki kararları, mevduat sahiplerinin elde ne kadar nakit tutacakları konusundaki kararları, kredi kullananların ne kadar kredi kullanmak istediklerine ilişkin kararları ülkedeki para arzının değişmesine yol açabilmektedir.

57. Soru

Bir bankanın 1000 TL serbest rezervi ve 15000 TL’lik vadesiz mevduatları bulunmaktadır. Merkez bankasının belirlediği zorunlu rezerv oranı %12 olduğuna göre, bankanın toplam rezervleri ne kadardır?

Cevap

Toplam rezerv, zorunlu rezervler ile serbest rezervlerin toplamına eşittir. Buna göre toplam rezerv; 1000 + 15000 x (0,12) 1800 TL olur.

58. Soru

Merkez bankası zorunlu rezerv oranını %5’tan %10’a çıkartırsa yaratılacak kaydi para değerinde nasıl bir değişim gözlenir?

Cevap

Rezerv oranı %5 iken 1 TL ilave rezervle 20 TL kaydi para yaratılabilirken, zorunlu rezerv oranı %10’a yükseldiğinde 10 TL kaydi para yaratılabilir. Böylece rezerv oranı %5’ten %10’a arttırıldığında, yaratılabilecek kaydi para oranı yarı yarıya azalır.

59. Soru

Zorunlu rezerv oranının %7 olduğu bir bankacılık sisteminde, serbest rezervi 10000 TL olan ve mevduatları bulunmayan bir bankanın toplam rezerv miktarı ne kadardır?

Cevap

Mevduatları bulunmayan bir bankanın zorunlu rezervleri de bulunamayacağından toplam rezerv miktarı serbest rezerv miktarına eşittir. Buradan toplam rezerv miktarının 10000 TL olduğu sonucuna varılır.

60. Soru

Para arzı düzeyini etkileyen dört aktör hangileridir?

Cevap

Aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihlerle para arzı düzeyini etkileyen dört aktör vardır: Merkez bankası, mevduat kabul eden kurumlar (bankalar) ve banka dışı kesim (mevduat sahipleri ve bankalardan borç alanlar).

61. Soru

TCMB bilançolarını ne şekilde yayınlamaktadır?

Cevap

TCMB Vaziyet, Analitik Bilanço, Stand-by bilançosu gibi çeşitli biçimlerde bilançolar yayımlamaktadır.

62. Soru

TCMB bilançosu nelerden oluşmaktadır? Kısaca açıklayınız.

Cevap

TCMB bilançosunun aktif kısmı, net dış varlıklar (NDV) ve net iç varlıklar (NİV) ana kalemlerinin toplamından, pasif kısmı ise parasal tabandan (MB) oluşmaktadır.

63. Soru

Parasal taban neyi ifade eder?

Cevap

TCMB bilançosunun aktif kısmı, net dış varlıklar (NDV) ve net iç varlıklar (NİV) ana kalemlerinin toplamından, pasif kısmı ise parasal tabandan (MB) oluşmaktadır. Bu durumda parasal taban aynı zamanda, NİV ve NDV toplamına eşit olmaktadır. Yani bu bilanço parasal tabanın, hem kaynakları (parasal tabanın nasıl yaratıldığı) açısından hem de kullanım açısından elde edilmesine olanak vermektedir. Buna göre parasal tabanın kaynaklarına göre gösterimi; MB = NDV + NİV şeklinde olur.

64. Soru

Dış varlıklar, dış yükümlülükler ve net dış varlıklar kavramlarını açıklayınız.

Cevap

net dış varlıklar, dış varlıklarla dış yükümlülükler arasındaki farktır. Bilançoda artı işaretle gösterilen kalemlerin toplamı dış varlıkları, eksi işaretle gösterilen kalemlerin toplamı ise dış yükümlülükleri göstermektedir. Buna göre dış varlıklar; brüt döviz rezervleri ile orta vadeli dış kredilerin toplamından oluşmaktadır. Dış yükümlülükler ise brüt uluslararası yükümlülükler ile diğer kalemlerinden oluşmaktadır.

65. Soru

Net iç varlıklar kavramını açıklayınız.

Cevap

Net iç varlıklar kalemi, çok genel olarak TCMB’nin bankacılık ve kamu kesimi ile olan net kredi ilişkisinin bir göstergesi olarak ifade edilebilir. NİV kalemi, kamu
kesimine açılan net nakit iç krediler, net APİ (açık Piyasa İşlemleri) ve net diğer iç varlıkların toplamına eşittir. Burada kamuya açılan net nakit iç krediler, hazine borçlarından kamu mevduatı, döviz olarak takip edilen mevduat ve fonların çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Net diğer iç varlıklar kalemi ise bankacılık sektörüne açılan nakit kredilerle banka dışı kesimin mevduatı arasındaki farka eşittir.

NİV kaleminde ve NDV kaleminde meydana gelecek bir artış parasal tabanın artmasına neden olur. Örneğin merkez bankasının piyasadan döviz alması (döviz
varlıklarını arttırır) net dış varlıkların artmasına ve parasal tabanın yükselmesine yol açar. Yine merkez bankasının bankalara ya da kamuya kredi vermesi net iç varlıkları arttırır ve parasal taban artar.

66. Soru

“Kullanım cephesinden parasal taban” kavramını açıklayınız.

Cevap

TCMB bilançosunun pasif tarafı, Parasal taban büyüklüğünün ikinci bir ifade biçimini “kullanım cephesinden parasal taban”ı vermektedir. Buna göre parasal taban emisyon hacmi ve mevduat bankalarının TCMB’de bulundurdukları mevduatların (zorunlu rezervler ve serbest rezervler) toplamından oluşmaktadır.

67. Soru

Rezervler ile açıklanan parasal tabanı kısaca anlatınız.

Cevap

Toplam rezervler, bankaların merkez bankasında tuttuğu zorunlu rezervler ve serbest rezervler ile bankalar tarafından nakit olarak tutulan paraların (bu paralar bankaların kendi kasalarında saklandığı için “bankaların kasası” olarak adlandırılmaktadır) toplamından oluşmaktadır. Buna göre parasal tabanın kullanıma göre gösterimi; MB = C + R şeklinde olacaktır.

68. Soru

Mevduat bankalarını tanımlayınız.

Cevap

Mevduat bankaları fon fazlası olan ekonomik birimlerin tasarruflarını (temel olarak mevduatlar) toplayan ve bu fonları fon açığı olan ekonomik birimlere kredi veren aracı kurumlardır.

69. Soru

Bankaların kaydi para yaratma sürecinin temelinde ne yatmaktadır?

Cevap

Mevduat bankalarının ekonomide fon transferine aracılık etme fonksiyonlarının yanında çok önemli işlevlerinden birisi de kaydi para yaratmalarıdır. Bankaların yarattığı kaydi para, bankaya yatırılan mevduatın merkez bankası tarafından belirlenen kanuni karşılık miktarı (zorunlu rezerv) düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesi sonucu oluşur. Bankaların kaydi para yaratmalarının temelinde kısmi rezerv bankacılığı (bankaların topladıkları mevduatların çok daha küçük bir kısmını karşılık olarak ellerinde tutmaları durumu) uygulaması yatmaktadır.

70. Soru

Mevduat nedir?

Cevap

Mevduat: Gerçek veya tüzel kişilerin, istenildiği anda veya belirli bir süre sonunda ya da belirli bir ihbar süresine uyarak geri almak üzere bankalara yatırdıkları yerli veya yabancı para hesaplarıdır.

71. Soru

Vadesiz mevduat nedir?

Cevap

Vadesiz Mevduat: Mevduat sahiplerinin istediği anda
bankadan çekebileceği ve genellikle faiz ödemesi yapılmayan mevduatlardır.

72. Soru

Vadeli mevduat nedir?

Cevap

Vadeli Mevduat: Belirli bir vadeye ve faiz oranına tabi olan ve mevduat sahibinin belirli vade sonunda geri alabileceği mevduatlardır.

73. Soru

Sendikasyon nedir?

Cevap

Sendikasyon: Tek bir borçluya büyük miktarda kredi
sağlamak üzere birden fazla finans kurumunun aralarında oluşturdukları geçici bir ortaklıktır

74. Soru

Kredi nedir?

Cevap

Kredi: Bankaların verdiği ödünç paralardır.

75. Soru

Vadeli ve vadesiz mevduat arasındaki farklılık bankaların iflaslarına sebep olabilir mi? Nasıl?

Cevap

Vadesiz mevduatlar bankalardan istendiği anda çekilebilirken vadeli mevduatlarda, vadeden önce para çekilmesi bankanın kabulüne bağlı olmasına rağmen uygulamada (normal koşullarda) bankalar mevduat sahiplerinin taleplerini geri çevirmemektedir. Bunun yanında bankaların mevduatlarının %85’inin vadesiz ve 3 aya kadar vadeli olduğu düşünülürse, banka müşterilerinin tamamının mevduatlarını çekmek istemesi bankaların likidite sıkıntısı içine girmelerine ve iflas etmelerine neden olabilecektir.

76. Soru

Neden bankalar topladıkları kaynakların tümünü kredi olarak kullandırıp faiz geliri elde etmek yerine bir kısmını nakit ve likiditesi oldukça yüksek varlıklarda tutarlar?

Cevap

İlk olarak, bankalar yasalar gereği mevduatlarının belirli bir kısmını TCMB’deki bir hesapta tutmak zorundadırlar. Bu miktar zorunlu rezervlerdir. Merkez bankası, bankalardan aldığı zorunlu karşılıklar için belirli bir faiz ödeyebileceği gibi herhangi bir ödeme yapmayabilmektedir. İkinci olarak bankalar, beklenmedik mevduat çıkışlarını karşılamak ve kârlı yatırım fırsatlarını değerlendirmek için kendi belirledikleri bir miktarda serbest rezerv bulundurmaktadırlar. Toplam rezervler bankacılık sistemindeki zorunlu ve serbest rezervlerin toplamından oluşmaktadır. Bankaların tuttukları rezervler yaratılacak kaydi para miktarını etkilemektedir. Çünkü kaydi para yaratılması sürecinde rezervler bir sızıntıdır ve kredi olarak kullandırılmayıp elde tutulan rezervlerin artması yaratılabilecek kaydi para miktarının sınırlanmasına yol açar

77. Soru

Merkez Bankası bankacılık sistemine ne şekilde rezerv sağlar?

Cevap

Merkez bankası bankacılık sistemine iki şekilde rezerv sağlayabilmektedir: Bankalara reeskont kredisi kullandırarak ve bankalardan devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) satın alarak.

78. Soru

Kaydi para nedir?

Cevap

Kaydi Para (Banka Parası): Fiziki varlığı olmayan, sadece bankaların hesaplarına alacak veya borç kaydı verilmek yoluyla yaratılan bir değişim ve ödeme aracıdır

79. Soru

Kaydi para yaratılmasına ilişkin modelin varsayımları nelerdir?

Cevap

Bu varsayımlar:

  • Bankalar serbest rezerv bulundurmamakta, sadece mevduatlarının %10’u kadar zorunlu rezerv bulundurmaktadır,
  • Banka dışı kesim nakit tutmamaktadır. Yani ekonomik birimler ellerinde nakit tutmayıp bu parayı mevduat olarak bankalara yatırmaktadır,
  • Bankalar sadece vadesiz mevduat şeklinde yükümlülük kabul etmektedir
80. Soru

Basit kaydi para çarpanı nedir?

Cevap

Basit kaydi para çarpanı, zorunlu rezerv oranının tersine eşittir ve kesirli olarak ifade edilir (1/rD).

81. Soru

Kaydi Para (mevduat) Çarpanı nedir?

Cevap

Kaydi Para (mevduat) Çarpanı: İlave rezerv artışı sonucu, bankacılık sistemindeki mevduatların kaç kat artacağını gösteren değerdir.

82. Soru

İlave bir birimlik rezervle bankaların yaratabileceği kaydi para miktarının hesaplanması hangi formül ile yapılır?

Cevap

?D = (1/rD)×?R

Burada ?D vadesiz mevduatlardaki değişimi, ?R rezervlerdeki değişimi ve rD zorunlu rezerv oranını göstermektedir.

83. Soru

Gerçek hayatta kaydi para mekanizması basit modelin işaret ettiği gibi midir? Neden?

Cevap

Gerçek hayatta kaydi para yaratma mekanizması basit modelin gösterdiği gibi mekanik değildir. Çünkü mevduat bankaları ekonomik belirsizliklerin arttığı riskli ortamlarda örneğin ani mevduat çıkışı, faiz oranlarında ani artış, batık kredi sorununun yaşanması gibi durumlara karşı likit kalma isteklerine bağlı olarak daha fazla serbest rezerv bulundurmak isteyebilirler. Bu durumda bankalar serbest rezervlerinin tamamını kredi olarak kullandırmayacakları için kaydi para çarpanının değeri düşecek ve daha az mevduat parası yaratılabilecektir.

Basit modelin diğer gerçekçi olmayan varsayımı ise banka dışı kesimin elinde nakit bulundurmaması varsayımıdır. Normalde ekonomik birimler işlemlerini gerçekleştirmek için ellerinde nakit bulundururlar. Eğer banka dışı kesim daha fazla nakit tutmayı tercih ederse çarpanın değeri düşecek ve yaratılabilecek kaydi para basit modele göre daha az olacaktır.

84. Soru

Basit modelde yapılan varsayımların kısmen gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmemesi neye sebep olur?

Cevap

Basit modelde yapılan varsayımların kısmen gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmemesi, para çarpanının değerini düşürecektir. Bu yüzden bankaların serbest rezerv konusundaki kararı, mevduat sahiplerinin elde ne kadar nakit tutacakları konusundaki kararları, kredi kullananların ne kadar kredi kullanmak istediklerine ilişkin kararları ülkedeki para arzının değişmesine yol açabilmektedir.

85. Soru

Aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihlerle para arzı düzeyini etkileyen aktörleri sıralayınız.

Cevap

Aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihlerle para arzı düzeyini etkileyen dört aktör vardır. Bunlar; merkez bankası, mevduat kabul eden kurumlar (bankalar) ve banka dışı kesim (mevduat sahipleri ve bankalardan borç alanlar).

86. Soru

TCMB’nin Standy-by bilançosu nasıl oluşturulur?

Cevap

TCMB bilançosunun daha kolay gözlenebilmesi ve yorumlanması için, IMF’nin önerdiği şekilde düzenlenmiş olan Stand-by bilançosu oluşturulur. Bu bilanço para arzındaki değişimin özü olan parasal taban ile bu büyüklüğün nasıl yaratıldığını göstermesi açısından oldukça kullanışlıdır. Bu bilançoda analitik bilançonun aktifinde yer alan iç ve dış varlık kalemleri netleştirilerek aktifte gösterilmekte ve merkez bankasının mali sektörle olan kredi ilişkisi kolaylıkla izlenebilmektedir. Bu bilançonun aktif kısmı, net dış varlıklar (NDV) ve net iç varlıklar (NİV) ana kalemlerinin toplamından, pasif kısmı ise parasal tabandan (MB) oluşmaktadır. Bu durumda parasal taban aynı zamanda, NİV ve NDV toplamına eşit olmaktadır. Yani bu bilanço parasal tabanın, hem kaynakları (parasal tabanın nasıl yaratıldığı) açısından hem de kullanım açısından elde edilmesine olanak vermektedir.

87. Soru

Net iç varlıklar nedir?

Cevap

Net iç varlıklar kalemi, çok genel olarak TCMB’nin bankacılık ve kamu kesimi ile olan net kredi ilişkisinin bir göstergesi olarak ifade edilebilir. NİV kalemi, kamu kesimine açılan net nakit iç krediler, net APİ (Açık Piyasa İşlemleri) ve net diğer iç varlıkların toplamına eşittir. Burada kamuya açılan net nakit iç krediler, hazine borçlarından kamu mevduatı, döviz olarak takip edilen mevduat ve fonların çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Net diğer iç varlıklar kalemi ise bankacılık sektörüne açılan nakit kredilerle banka dışı kesimin mevduatı arasındaki farka eşittir.

88. Soru

Parasal taban nedir?

Cevap

Bilançonun pasif tarafı, parasal taban büyüklüğünün ikinci bir ifade biçimini “kullanım cephesinden parasal taban”ı vermektedir. Buna göre parasal taban emisyon hacmi ve mevduat bankalarının TCMB’de bulundurdukları mevduatların (zorunlu rezervler ve serbest rezervler) toplamından oluşmaktadır.

89. Soru

Mevduat bankasının tanımını yazınız.

Cevap

Mevduat bankası, fon fazlası olan ekonomik birimlerin tasarruflarını (temel olarak mevduatlar) toplayan ve bu fonları fon açığı olan ekonomik birimlere kredi veren aracı kurumdur. 

95. Soru

Bankaların bulunduracakları rezerv miktarını belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

İlk olarak, bankalar yasalar gereği mevduatlarının belirli bir kısmını TCMB’deki bir hesapta tutmak zorundadırlar. Bu miktar zorunlu rezervlerdir. Merkez bankası, bankalardan aldığı zorunlu karşılıklar için belirli bir faiz ödeyebileceği gibi herhangi bir ödeme yapmayabilmektedir. İkinci olarak bankalar, beklenmedik mevduat çıkışlarını karşılamak ve kârlı yatırım fırsatlarını değerlendirmek için kendi belirledikleri bir miktarda serbest rezerv bulundurmaktadırlar.

96. Soru

Merkez bankası bankacılık sistemine nasıl rezerv sağlar?

Cevap

Merkez bankası bankacılık sistemine iki şekilde rezerv sağlayabilmektedir. Bunlar; bankalara reeskont kredisi kullandırarak ve bankalardan devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) satın alarak gerçekleştirilir.

98. Soru

Kaydi para çarpanı (mevduat çarpanı) nedir?

Cevap

Başlangıçtaki ek rezerv artışı sonucu, bankacılık sistemindeki mevduatların kaç kat artacağını basit kaydi para çarpanı veya mevduat çarpanı göstermektedir. Basit kaydi para çarpanı, zorunlu rezerv oranının tersine eşittir ve kesirli olarak ifade edilir (1/rD).

99. Soru

Basitleştirilmiş mevduat genişlemesinin varsayımlarını sıralayınız.

Cevap

Modelin basit olması aşağıdaki varsayımlardan kaynaklanmaktadır:

• Bankalar serbest rezerv bulundurmamakta, sadece mevduatlarının %10’u kadar zorunlu rezerv bulundurmaktadır. 

• Banka dışı kesim nakit tutmamaktadır. Yani ekonomik birimler ellerinde
nakit tutmayıp bu parayı mevduat olarak bankalara yatırmaktadır.

• Bankalar sadece vadesiz mevduat şeklinde yükümlülük kabul etmektedir.

100. Soru

Devlet iç borçlanma senedi (DİBS) nedir?

Cevap

Devlet iç borçlanma senedi (DİBS); hazine ve tahvil bonolarının genel adıdır.

101. Soru

TCMB’nin yayımladığı bilançoları sıralayınız.

Cevap

TCMB; Vaziyet, Analitik Bilanço, Stand-by bilançosu gibi çeşitli biçimlerde bilançolar yayımlamaktadır.

102. Soru

Mevduatlar vade yapısına göre kaç farklı grupta sınıflandırılabilir?

Cevap

Mevduatlar vade yapısına göre genel olarak vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde iki grupta sınıflandırılabilir.

103. Soru

Mutlak rezerv bankacılığı nedir?

Cevap

Mutlak rezerv bankacılığı; bankaların mevduatlarına eşit tutarda rezerv bulundurması anlamına gelir.

104. Soru

Mevduat bankalarının daha fazla serbest rezerv bulundurma isteklerini hangi durumlarda artar?

Cevap

Mevduat bankaları ekonomik belirsizliklerin arttığı riskli ortamlarda örneğin ani mevduat çıkışı, faiz oranlarında ani artış, batık kredi sorununun yaşanması gibi durumlara karşı likit kalma isteklerine bağlı olarak daha fazla serbest rezerv bulundurmak isteyebilirler.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!