Özel Vergi Hukuku 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Özel Vergi Hukuku 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Belediye Vergi, Harç Ve Katılım Payları

1. Soru

Emlak vergilerinin matrahını nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Emlak vergilerinin matrahını vergi değeri oluşturmaktadır. Vergi değeri arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca, arsalar ve araziler için takdir olunan birim değerlere göre belirlenir. Binalar için ise Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile arazi için belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle hesaplanmaktadır.


2. Soru

Bina vergisinin konusu nedir?

Cevap

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar, bina vergisinin konusudur. Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsamaktadır. Ancak yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina kavramı içerisinde yer almayarak bina vergisinin konusuna girmezler.


3. Soru

İlan ve reklam vergisinin konusu nedir?

Cevap

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabi tutulmuştur.


4. Soru

İlan ve reklam vergisinin matrahı ve oranı nasıl tespit edilmektedir?

Cevap

İlan ve reklam vergisi tarifeye göre maktu olarak belirlenmektedir. Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde bu tutarlar değiştirilmektedir. Güncel vergi miktarlarını bilebilmek için ilgili yılda geçerli tarifeye bakmak gerekir. İlan ve reklamlarının daimi olup olmamalarına göre vergi belirli süreler için alınmakta ve bu sürelere göre hesap edilmektedir. İlan veya reklamın kapladığı alan da vergileme ölçüsü olarak ortaya çıkmaktadır. Birden fazla ve dağıtılmak üzere nispeten küçük ilan ve reklam mahiyetindeki işlerde ise adetler ölçü olarak ortaya çıkmaktadır.


5. Soru

Eğlence vergisinin konusu nedir?

Cevap

Yerli ve yabancı film gösterimlerine, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunlarına, spor müsabakalarına, at yarışlarına ve konserlere, sirklere, lunaparklara, çalgılı bahçelere ve benzeri yerlere biletle girilmesi, müşterek bahis oynanması, biletle girilmeyen eğlence mekânı işletilmesi, Eğlence Vergisinin konusunu oluşturmaktadır.


6. Soru

İşgal harcına tabi iş ve/veya işlemler nelerdir?

Cevap

İşgal harcına tabi iş ve/veya işlemler nelerdir? Cevap: Belediye sınırları içinde bulunan; • Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından satış yapmak için, • Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için, • Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, bisiklet ve motosikletler hariç taşıtlar tarafından, Yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, işgal harcına tabidir.


7. Soru

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin matrahı ve oranı nedir?

Cevap

Verginin matrahı, elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile hava gazının satış bedelidir. Matraha vergi, fon ve paylar dâhil edilmez. Verginin oranı, imal ve üretim, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1, bunlar dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 5 ve hava gazının satış bedelinden % 5’tir.


8. Soru

Tellallık harcının konusu nedir? Mükellefi kimlerdir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi (yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse) veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir. Bu harcın mükellefi mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişilerdir.


9. Soru

Yangın sigortası vergisinin konusu nedir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler yangın sigortası vergisine tabidir.


10. Soru

Yol harcamalarına katılma payı nasıl hesaplanır?

Cevap

Yolların kaldırımlar da dâhil olmak üzere on beş metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez. İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.


11. Soru

Bina vergisinin oranı nedir?

Cevap

Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir (‰0,1), diğer binalarda ise binde ikidir (‰0,2). Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı olarak meskenler için binde 2 (‰0,2) diğer binalar için binde dört (‰0,4) olarak uygulanır.


12. Soru

Belediye gelirleri nelerdir?

Cevap

• Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. • Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. • Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. • Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. • Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler. • Faiz ve ceza gelirleri. • Bağışlar. • Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. • Diğer gelirler.


13. Soru

Eğlence vergileri nasıl toplanmakta ve nasıl taksim edilmektedir?

Cevap

Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dâhil müşterek bahislerden elde edilen eğlence vergisinin *’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, %30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan %50’si büyükşehir belediyesine kalmaktadır.


14. Soru

Vergi değeri mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl nasıl tespit edilmektedir?

Cevap

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.


15. Soru

İşgal harcının matrahı nasıl tespit edilir ve nasıl tahsil edilir?

Cevap

İşgal Harcının matrahı işgallerde işgal edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya hayvan adedi, park amaçlı işgallerde taşıt adedidir. İşgal Harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir. İşgal Harcı tarifeye göre maktu olarak belirlenmektedir.


16. Soru

Belediye nedir?

Cevap

Belediye belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Büyükşehir belediyesi ise sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir.


17. Soru

Arazi vergisinin konusu nedir?

Cevap

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre Arazi Vergisine tabidir. Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. Mükellefler ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri toplu dikkate alınmak kaydıyla bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10.000 Türk lirası Arazi Vergisinden istisna tutulmuştur.


18. Soru

Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcına tabi iş ve işlemler nelerdir?

Cevap

Zemin ve yol, kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi, toprak hafriyatı için metreküp, açılan kanal için metrekare üzerinden ilgili olduğu yerin metrekaresi alt ve üst sınırları kanunla belirlenmiş, Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcına tabidir.


19. Soru

Emlak vergisi kaç taksitte ne zaman ödenir?

Cevap

Emlak Vergisi; • Birinci taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında, • İkinci taksiti kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.


20. Soru

Bina ve arazi vergisi kim tarafından nasıl tarh (hesaplanma) olunmaktadır?

Cevap

Bina vergisi ve arazi vergisi, ilgili belediye tarafından; • Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılının ocak ve şubat aylarında, • Vergi değerini değiştiren sebeplerle bildirim verilmesi gereken hallerde, vergi değerini değiştiren sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini değiştiren sebep yılın son üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi değerini değiştiren sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte, • Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina veya arazinin değerlerinde % 25’i aşan oranda artma veya eksiltme olması, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın ocak ve şubat aylarında vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur.


21. Soru

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi kimdir?

Cevap

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dâhil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. Diğer taraftan ilan ve reklam işlerini sürekli bir meslek olarak yapanlar, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumlu tutulmuşlardır.


22. Soru

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı kimlerden alınır?

Cevap

Yeni kanalizasyon tesisi yapılması veya mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hâlinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden alınır.


23. Soru

İlan ve reklam vergisinden istisna edilmiş konu ve muaf tutulmuş kişiler kimlerdir? Özetleyiniz.

Cevap

• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan ve yapılan ilan ve reklamlar, • Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar, • Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar, • İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler, • Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.), • Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta – Telgraf – Telefon ve T. C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar, • Siyasi Partiler Kanunu’na göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar, • Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar, • Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.


24. Soru

Harcamalara katılma paylarının konusu nedir?

Cevap

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce yolların inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulması, kanalizasyon tesisi yapılması, su tesisleri yapılması, harcamalara katılım paylarının konusunu oluşturmaktır. Harcamalara katılma payları yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına ilişkindir.


25. Soru

Bina vergisinde nasıl bir istisna söz konusudur?

Cevap

Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere; • Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, • Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, • Gazilerin, • Engellilerin, • Şehitlerin dul ve yetimlerinin, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması hâlinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Bu yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli bina vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.


26. Soru

Kaynak suları harcı neye göre belirlenir?

Cevap

Harç alınırken iki türlü ölçü kullanılmaktadır. Harç; • 1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan kap başına hesaplanırken, • 1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan her bir litre başına hesaplanmaktadır.


27. Soru

Bina vergisi ve arsa vergisinin mükellefi kimdir?

Cevap

Bina vergisi ve arsa vergisinin mükellefi, binanın sahibi, varsa intifa (yararlanma) hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binayı sahibiymiş gibi kullananlardır. Bir binaya paylı mülkiyet hâlinde sahip olanlar, hisseleri oranında mükelleftir. El birliği mülkiyette bina sahipleri vergiden müteselsilen sorumlu olur.


28. Soru

Eğlence vergisinin matrahı nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Vergi, biletle girilen yerlerde, eğlence vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat müşterek bahislerde, iştirakçilerden tahsil edilen tutardan katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden oransal (nispi) olarak alınmaktadır. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna gibi eğlence yerlerinde ise, işin mahiyetine göre çalışılan her gün için maktu tarife üzerinden alınmaktadır.


29. Soru

Emlak vergisinin matrahı neden oluşur? 

Cevap

Emlak vergisinin matrahı vergi değerinden oluşur. 


30. Soru

Eğlence vergisinin mükellefi kimlerdir?

Cevap

Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişiler olmakla birlikte biletle girilen yerlerde ve müşterek bahislerde bu vergiler müşterilere bilet veya kupon fiyatı ile birlikte doğrudan yansıtılmaktadır.


31. Soru

Bina vergisinin mükellefi kimlerdir? 

Cevap

Bina vergisinin mükellefi binanın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binayı sahibiymiş gibi kullananlardır. 


32. Soru

Özel iletişim vergisi ile haberleşme vergisinin arasındaki fark nedir?

Cevap

Özel iletişim vergisi, haberleşme vergisi ile aynı konuyu vergilendirmekle birlikte özel iletişim vergisi, genel bütçe gelirleri arasında; haberleşme vergisi ise belediye gelirleri arasında yer almaktadır.


33. Soru

Haberleşme vergisinin konusu nedir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) haberleşme vergisine tabidir. Mobil iletişim hatları haberleşme vergisinin kapsamı dışındadır. Bu nedenle haberleşme vergisi sadece sabit hatlardan alınır.


34. Soru

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergiler nelerdir? 

Cevap

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergiler; 

 • İlan ve reklam vergisi
 • Eğlence vergisi
 • Haberleşme vergisi
 • Elektrik ve hava gazı tüketim vergisi
 • Yangın sigortası vergisi
 • Çevre temizlik vergisi

35. Soru

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin mükellefi kimdir?

Cevap

Elektrik ve hava gazı tüketenler, elektrik ve hava gazı tüketim vergisini ödemekle mükellef tutulmuştur. Ancak bu mükellefiyete ilişkin tüm ödevler sorumlu sıfatı ile elektrik enerjisini tedarik eden ve hava gazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu tutulmuşlardır. Ancak organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluşun ödeyeceği belirtilerek elektrik tedarik eden kuruluş mükellef hâline getirilmiştir.


36. Soru

Kaynak suları harcının konusu nedir? Mükellefi kimdir?

Cevap

Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dâhil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir. Bu harcın mükellefi kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlardır.


37. Soru

Tellallık harcının matrahı nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Tellallık Harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz. Tellallık Harcının oranı 100TL’ye kadar %2 bu tutarı aşan kısım için % 1’dir. Harç, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz karşılığında tahsil olunur.


38. Soru

Bina vergisinin konusu olan bina tabirini kapsamına neler girer? 

Cevap

Bina tabirinin kapsamına, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerekse su üstünde yüzen sabit inşaatlar girer. 


39. Soru

Çevre temizlik vergisi nasıl tespit edilir?

Cevap

Çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanmakta ve su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılmaktadır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Çevre temizlik vergisi tarifeye göre maktu olarak belirlenmektedir. Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde bu tutarlar değiştirilmektedir. Güncel vergi miktarlarını bilebilmek için ilgili yılda geçerli tarifeye bakmak gerekir.


40. Soru

İlan ve reklam vergisi nasıl belirlenir? 

Cevap

İlan ve reklam vergisi tarifeye göre maktu olarak belirlenir. 


41. Soru

Harcamalara katılma payları nasıl ödenir?

Cevap

Harcamalara katılma payları peşin olarak ödenebileceği gibi taksitli olarak da ödenebilir. Yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri hâlinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir. Tahakkuk tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde % 25 indirimli olarak tahsil olunur. Taksitli ödemede ise, harcamalara katılma payları, ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte tahsil olunur.


42. Soru

İlan ve reklam vergisinin konusu nedir? 

Cevap

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam ilan ve reklam vergisinin konusunu ouşturur. 


43. Soru

Bina inşaat harcının konusu nedir? Bu harcı kimler ödemektedir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınması bina inşaat harcına tabidir. Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun iş yerine veya harca tabi olmayan iş yerinin harca tabi iş yerine dönüştürülmesi) hâlinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. Bina inşaat harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar ödemektedir.


44. Soru

Sağlık belgesi harcının konusu nedir?

Cevap

Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri alt ve üst sınırları kanunla belirlenmiş maktu tutarlar üzerinden Sağlık belgesi harcına tabidir.


45. Soru

Haberleşme vergisinde vergiyi doğuran olayda ne esas alınmıştır? 

Cevap

Haberleşme vergisinde vergiyi doğuran olayda tahsil esas alınmıştır. 


46. Soru

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin konusu nedir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve hava gazı tüketimi, elektrik ve hava gazı tüketim vergisine tabidir. Kanun koyucu vergiyi doğuran olayı tüketime bağlamıştır.


47. Soru

Eğlence vergisinden muaf tutulan yerler nelerdir? 

Cevap

Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerinde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtielen yerler eğlence vergisinden muaf tutulmuştur. 


48. Soru

Belediye harçları nelerdir? 

Cevap

Belediye harçları şunlardır: 

 • İşgal harcı
 • Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı
 • Kaynak suları harcı
 • Tellallık harcı
 • Hayvan kesimi, muayene ve denetleme harcı
 • Bina inşaat harcı
 • Çeşitli harçlar 

49. Soru

Yol harcamalarına katılma payının konusu nedir?

Cevap

Harcama yapılan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir. Bu harcamalar; • Yeni yol açılması, • Mevcut yolların % 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi, • Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım hâline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yollarında parke, beton veya asfalta çevrilmesi, • Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesiyle ilgili harcamalardır.


50. Soru

Arsa ve araziler için vergi değeri nasıl belirlenir? 

Cevap

Arsa ve araziler için vergi değeri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca, arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide, her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler, arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi itibariyle takdir olunan birim değere göre belirlenir. 


51. Soru

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinde vergiyi doğuran olay nedir? 

Cevap

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinde vergiyi doğuran olay tüketimdir. 


52. Soru

Haberleşme vergisine neler tabidir? 

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri haberleşme vergisine tabidir. 


53. Soru

Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının konusu nedir? Mükellefi kimdir?

Cevap

Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı iş yerlerine ruhsat verilmesi, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcına tabidir. Bu harcın mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişidir. Tatil günlerinde çalışma harcı yıllık olarak alınmaktadır.


54. Soru

Bina vergisinin oranı kaçtır? 

Cevap

Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde ikidir. 


55. Soru

Harcamalara katılım paylarının konusu nedir? 

Cevap

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce yapılan yolların inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulması, kanalizasyon tesisi yapılması, su tesisleri yapılması harcamalara katılım payının konusunu oluşturur. 


56. Soru

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin matrahı nedir? 

Cevap

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin matrahı, elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile hava gazının satış bedelidir. 


57. Soru

Yangın sigortası vergisinde vergiyi doğuran olay nedir? 

Cevap

Yangın sigortası vergisinde vergiyi doğuran olay tahsilattır. 


58. Soru

Yangın sigortasının oranı nedir? Ödeme nereye nasıl ve ne zaman yapılır?

Cevap

Yangın sigortası vergisi, yapılan yangın sigorta işlemleri dolayısıyla alınan primlerin %10’u tutarındadır. Sigorta şirketleri bir ay içindeki vergiye tabi işlemlerini ertesi ayın 20nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.


59. Soru

Çevre temizlik vergisinin mükellefi kimlerdir? 

Cevap

Çevre temizlik vergisinin mükellefi, belediyenin çevre temizlik hizmetinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerdeki binaları kullananlardır. 


60. Soru

Çevre temizlik vergisinin konusu nedir? Mükellefleri kimlerdir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Verginin mükellefi, binaları kullananlardır.


61. Soru

Eğlence vergisinin konusu nedir? 

Cevap

Yerli ve yabancı film gösterimlerine, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunlarına, spor müsabakalarına, at yarışlarına ve konserlere, sirklere, lunaparklara, çalgılı bahçelere ve benzeri yerlere biletle girilmesi, müşterek bahis oynanması, biletle girilmeyen eğlence mekanı işletilmesi eğlence vergisinin konusunu oluşturmaktadır. 


62. Soru

Harcamalara katılma payları nasıl hesaplanır?

Cevap

Harcamalara katılma payları, bir program dâhilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Hizmet giderleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Bu harcama ile ilgili olarak özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir. Paylaştırılacak giderler bina ve arsaların vergi değerinin % 2’sini geçemez. Hesaplanan katılma payları toplamı ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak gayrimenkul sahipleri arasında dağıtılır.


63. Soru

Haberleşme vergisinin matrahı nedir? 

Cevap

Haberleşme vergisinin matrahı tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. 


64. Soru

Arazi vergisinin oranı kaçtır? 

Cevap

Arazi vergisinin oranı arazide binde bir, arsalarda binde üçtür. 


1. Soru

Emlak vergilerinin matrahını nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Emlak vergilerinin matrahını vergi değeri oluşturmaktadır. Vergi değeri arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca, arsalar ve araziler için takdir olunan birim değerlere göre belirlenir. Binalar için ise Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile arazi için belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle hesaplanmaktadır.

2. Soru

Bina vergisinin konusu nedir?

Cevap

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar, bina vergisinin konusudur. Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsamaktadır. Ancak yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina kavramı içerisinde yer almayarak bina vergisinin konusuna girmezler.

3. Soru

İlan ve reklam vergisinin konusu nedir?

Cevap

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabi tutulmuştur.

4. Soru

İlan ve reklam vergisinin matrahı ve oranı nasıl tespit edilmektedir?

Cevap

İlan ve reklam vergisi tarifeye göre maktu olarak belirlenmektedir. Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde bu tutarlar değiştirilmektedir. Güncel vergi miktarlarını bilebilmek için ilgili yılda geçerli tarifeye bakmak gerekir. İlan ve reklamlarının daimi olup olmamalarına göre vergi belirli süreler için alınmakta ve bu sürelere göre hesap edilmektedir. İlan veya reklamın kapladığı alan da vergileme ölçüsü olarak ortaya çıkmaktadır. Birden fazla ve dağıtılmak üzere nispeten küçük ilan ve reklam mahiyetindeki işlerde ise adetler ölçü olarak ortaya çıkmaktadır.

5. Soru

Eğlence vergisinin konusu nedir?

Cevap

Yerli ve yabancı film gösterimlerine, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunlarına, spor müsabakalarına, at yarışlarına ve konserlere, sirklere, lunaparklara, çalgılı bahçelere ve benzeri yerlere biletle girilmesi, müşterek bahis oynanması, biletle girilmeyen eğlence mekânı işletilmesi, Eğlence Vergisinin konusunu oluşturmaktadır.

6. Soru

İşgal harcına tabi iş ve/veya işlemler nelerdir?

Cevap

İşgal harcına tabi iş ve/veya işlemler nelerdir? Cevap: Belediye sınırları içinde bulunan; • Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından satış yapmak için, • Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için, • Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, bisiklet ve motosikletler hariç taşıtlar tarafından, Yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, işgal harcına tabidir.

7. Soru

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin matrahı ve oranı nedir?

Cevap

Verginin matrahı, elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile hava gazının satış bedelidir. Matraha vergi, fon ve paylar dâhil edilmez. Verginin oranı, imal ve üretim, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1, bunlar dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 5 ve hava gazının satış bedelinden % 5’tir.

8. Soru

Tellallık harcının konusu nedir? Mükellefi kimlerdir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi (yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse) veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir. Bu harcın mükellefi mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişilerdir.

9. Soru

Yangın sigortası vergisinin konusu nedir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler yangın sigortası vergisine tabidir.

10. Soru

Yol harcamalarına katılma payı nasıl hesaplanır?

Cevap

Yolların kaldırımlar da dâhil olmak üzere on beş metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez. İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.

11. Soru

Bina vergisinin oranı nedir?

Cevap

Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir (‰0,1), diğer binalarda ise binde ikidir (‰0,2). Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı olarak meskenler için binde 2 (‰0,2) diğer binalar için binde dört (‰0,4) olarak uygulanır.

12. Soru

Belediye gelirleri nelerdir?

Cevap

• Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. • Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. • Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. • Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. • Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler. • Faiz ve ceza gelirleri. • Bağışlar. • Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. • Diğer gelirler.

13. Soru

Eğlence vergileri nasıl toplanmakta ve nasıl taksim edilmektedir?

Cevap

Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dâhil müşterek bahislerden elde edilen eğlence vergisinin *’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, %30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan %50’si büyükşehir belediyesine kalmaktadır.

14. Soru

Vergi değeri mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl nasıl tespit edilmektedir?

Cevap

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.

15. Soru

İşgal harcının matrahı nasıl tespit edilir ve nasıl tahsil edilir?

Cevap

İşgal Harcının matrahı işgallerde işgal edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya hayvan adedi, park amaçlı işgallerde taşıt adedidir. İşgal Harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir. İşgal Harcı tarifeye göre maktu olarak belirlenmektedir.

16. Soru

Belediye nedir?

Cevap

Belediye belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Büyükşehir belediyesi ise sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir.

17. Soru

Arazi vergisinin konusu nedir?

Cevap

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre Arazi Vergisine tabidir. Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. Mükellefler ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri toplu dikkate alınmak kaydıyla bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10.000 Türk lirası Arazi Vergisinden istisna tutulmuştur.

18. Soru

Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcına tabi iş ve işlemler nelerdir?

Cevap

Zemin ve yol, kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi, toprak hafriyatı için metreküp, açılan kanal için metrekare üzerinden ilgili olduğu yerin metrekaresi alt ve üst sınırları kanunla belirlenmiş, Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcına tabidir.

19. Soru

Emlak vergisi kaç taksitte ne zaman ödenir?

Cevap

Emlak Vergisi; • Birinci taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında, • İkinci taksiti kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

20. Soru

Bina ve arazi vergisi kim tarafından nasıl tarh (hesaplanma) olunmaktadır?

Cevap

Bina vergisi ve arazi vergisi, ilgili belediye tarafından; • Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılının ocak ve şubat aylarında, • Vergi değerini değiştiren sebeplerle bildirim verilmesi gereken hallerde, vergi değerini değiştiren sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini değiştiren sebep yılın son üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi değerini değiştiren sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte, • Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina veya arazinin değerlerinde % 25’i aşan oranda artma veya eksiltme olması, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın ocak ve şubat aylarında vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur.

21. Soru

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi kimdir?

Cevap

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dâhil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. Diğer taraftan ilan ve reklam işlerini sürekli bir meslek olarak yapanlar, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumlu tutulmuşlardır.

22. Soru

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı kimlerden alınır?

Cevap

Yeni kanalizasyon tesisi yapılması veya mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hâlinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden alınır.

23. Soru

İlan ve reklam vergisinden istisna edilmiş konu ve muaf tutulmuş kişiler kimlerdir? Özetleyiniz.

Cevap

• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan ve yapılan ilan ve reklamlar, • Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar, • Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar, • İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler, • Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.), • Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta – Telgraf – Telefon ve T. C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar, • Siyasi Partiler Kanunu’na göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar, • Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar, • Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.

24. Soru

Harcamalara katılma paylarının konusu nedir?

Cevap

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce yolların inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulması, kanalizasyon tesisi yapılması, su tesisleri yapılması, harcamalara katılım paylarının konusunu oluşturmaktır. Harcamalara katılma payları yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına ilişkindir.

25. Soru

Bina vergisinde nasıl bir istisna söz konusudur?

Cevap

Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere; • Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, • Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, • Gazilerin, • Engellilerin, • Şehitlerin dul ve yetimlerinin, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması hâlinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Bu yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli bina vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

26. Soru

Kaynak suları harcı neye göre belirlenir?

Cevap

Harç alınırken iki türlü ölçü kullanılmaktadır. Harç; • 1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan kap başına hesaplanırken, • 1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan her bir litre başına hesaplanmaktadır.

27. Soru

Bina vergisi ve arsa vergisinin mükellefi kimdir?

Cevap

Bina vergisi ve arsa vergisinin mükellefi, binanın sahibi, varsa intifa (yararlanma) hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binayı sahibiymiş gibi kullananlardır. Bir binaya paylı mülkiyet hâlinde sahip olanlar, hisseleri oranında mükelleftir. El birliği mülkiyette bina sahipleri vergiden müteselsilen sorumlu olur.

28. Soru

Eğlence vergisinin matrahı nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Vergi, biletle girilen yerlerde, eğlence vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat müşterek bahislerde, iştirakçilerden tahsil edilen tutardan katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden oransal (nispi) olarak alınmaktadır. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna gibi eğlence yerlerinde ise, işin mahiyetine göre çalışılan her gün için maktu tarife üzerinden alınmaktadır.

29. Soru

Emlak vergisinin matrahı neden oluşur? 

Cevap

Emlak vergisinin matrahı vergi değerinden oluşur. 

30. Soru

Eğlence vergisinin mükellefi kimlerdir?

Cevap

Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişiler olmakla birlikte biletle girilen yerlerde ve müşterek bahislerde bu vergiler müşterilere bilet veya kupon fiyatı ile birlikte doğrudan yansıtılmaktadır.

31. Soru

Bina vergisinin mükellefi kimlerdir? 

Cevap

Bina vergisinin mükellefi binanın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binayı sahibiymiş gibi kullananlardır. 

32. Soru

Özel iletişim vergisi ile haberleşme vergisinin arasındaki fark nedir?

Cevap

Özel iletişim vergisi, haberleşme vergisi ile aynı konuyu vergilendirmekle birlikte özel iletişim vergisi, genel bütçe gelirleri arasında; haberleşme vergisi ise belediye gelirleri arasında yer almaktadır.

33. Soru

Haberleşme vergisinin konusu nedir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) haberleşme vergisine tabidir. Mobil iletişim hatları haberleşme vergisinin kapsamı dışındadır. Bu nedenle haberleşme vergisi sadece sabit hatlardan alınır.

34. Soru

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergiler nelerdir? 

Cevap

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan vergiler; 

 • İlan ve reklam vergisi
 • Eğlence vergisi
 • Haberleşme vergisi
 • Elektrik ve hava gazı tüketim vergisi
 • Yangın sigortası vergisi
 • Çevre temizlik vergisi
35. Soru

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin mükellefi kimdir?

Cevap

Elektrik ve hava gazı tüketenler, elektrik ve hava gazı tüketim vergisini ödemekle mükellef tutulmuştur. Ancak bu mükellefiyete ilişkin tüm ödevler sorumlu sıfatı ile elektrik enerjisini tedarik eden ve hava gazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu tutulmuşlardır. Ancak organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluşun ödeyeceği belirtilerek elektrik tedarik eden kuruluş mükellef hâline getirilmiştir.

36. Soru

Kaynak suları harcının konusu nedir? Mükellefi kimdir?

Cevap

Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dâhil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir. Bu harcın mükellefi kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlardır.

37. Soru

Tellallık harcının matrahı nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Tellallık Harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz. Tellallık Harcının oranı 100TL’ye kadar %2 bu tutarı aşan kısım için % 1’dir. Harç, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz karşılığında tahsil olunur.

38. Soru

Bina vergisinin konusu olan bina tabirini kapsamına neler girer? 

Cevap

Bina tabirinin kapsamına, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerekse su üstünde yüzen sabit inşaatlar girer. 

39. Soru

Çevre temizlik vergisi nasıl tespit edilir?

Cevap

Çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanmakta ve su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılmaktadır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Çevre temizlik vergisi tarifeye göre maktu olarak belirlenmektedir. Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde bu tutarlar değiştirilmektedir. Güncel vergi miktarlarını bilebilmek için ilgili yılda geçerli tarifeye bakmak gerekir.

40. Soru

İlan ve reklam vergisi nasıl belirlenir? 

Cevap

İlan ve reklam vergisi tarifeye göre maktu olarak belirlenir. 

41. Soru

Harcamalara katılma payları nasıl ödenir?

Cevap

Harcamalara katılma payları peşin olarak ödenebileceği gibi taksitli olarak da ödenebilir. Yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri hâlinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir. Tahakkuk tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde % 25 indirimli olarak tahsil olunur. Taksitli ödemede ise, harcamalara katılma payları, ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte tahsil olunur.

42. Soru

İlan ve reklam vergisinin konusu nedir? 

Cevap

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam ilan ve reklam vergisinin konusunu ouşturur. 

43. Soru

Bina inşaat harcının konusu nedir? Bu harcı kimler ödemektedir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınması bina inşaat harcına tabidir. Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun iş yerine veya harca tabi olmayan iş yerinin harca tabi iş yerine dönüştürülmesi) hâlinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. Bina inşaat harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar ödemektedir.

44. Soru

Sağlık belgesi harcının konusu nedir?

Cevap

Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri alt ve üst sınırları kanunla belirlenmiş maktu tutarlar üzerinden Sağlık belgesi harcına tabidir.

45. Soru

Haberleşme vergisinde vergiyi doğuran olayda ne esas alınmıştır? 

Cevap

Haberleşme vergisinde vergiyi doğuran olayda tahsil esas alınmıştır. 

46. Soru

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin konusu nedir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve hava gazı tüketimi, elektrik ve hava gazı tüketim vergisine tabidir. Kanun koyucu vergiyi doğuran olayı tüketime bağlamıştır.

47. Soru

Eğlence vergisinden muaf tutulan yerler nelerdir? 

Cevap

Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerinde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtielen yerler eğlence vergisinden muaf tutulmuştur. 

48. Soru

Belediye harçları nelerdir? 

Cevap

Belediye harçları şunlardır: 

 • İşgal harcı
 • Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı
 • Kaynak suları harcı
 • Tellallık harcı
 • Hayvan kesimi, muayene ve denetleme harcı
 • Bina inşaat harcı
 • Çeşitli harçlar 
49. Soru

Yol harcamalarına katılma payının konusu nedir?

Cevap

Harcama yapılan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir. Bu harcamalar; • Yeni yol açılması, • Mevcut yolların % 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi, • Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım hâline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yollarında parke, beton veya asfalta çevrilmesi, • Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesiyle ilgili harcamalardır.

50. Soru

Arsa ve araziler için vergi değeri nasıl belirlenir? 

Cevap

Arsa ve araziler için vergi değeri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca, arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide, her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler, arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi itibariyle takdir olunan birim değere göre belirlenir. 

51. Soru

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinde vergiyi doğuran olay nedir? 

Cevap

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinde vergiyi doğuran olay tüketimdir. 

52. Soru

Haberleşme vergisine neler tabidir? 

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri haberleşme vergisine tabidir. 

53. Soru

Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının konusu nedir? Mükellefi kimdir?

Cevap

Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı iş yerlerine ruhsat verilmesi, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcına tabidir. Bu harcın mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişidir. Tatil günlerinde çalışma harcı yıllık olarak alınmaktadır.

54. Soru

Bina vergisinin oranı kaçtır? 

Cevap

Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde ikidir. 

55. Soru

Harcamalara katılım paylarının konusu nedir? 

Cevap

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce yapılan yolların inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulması, kanalizasyon tesisi yapılması, su tesisleri yapılması harcamalara katılım payının konusunu oluşturur. 

56. Soru

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin matrahı nedir? 

Cevap

Elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin matrahı, elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile hava gazının satış bedelidir. 

57. Soru

Yangın sigortası vergisinde vergiyi doğuran olay nedir? 

Cevap

Yangın sigortası vergisinde vergiyi doğuran olay tahsilattır. 

58. Soru

Yangın sigortasının oranı nedir? Ödeme nereye nasıl ve ne zaman yapılır?

Cevap

Yangın sigortası vergisi, yapılan yangın sigorta işlemleri dolayısıyla alınan primlerin %10’u tutarındadır. Sigorta şirketleri bir ay içindeki vergiye tabi işlemlerini ertesi ayın 20nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.

59. Soru

Çevre temizlik vergisinin mükellefi kimlerdir? 

Cevap

Çevre temizlik vergisinin mükellefi, belediyenin çevre temizlik hizmetinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerdeki binaları kullananlardır. 

60. Soru

Çevre temizlik vergisinin konusu nedir? Mükellefleri kimlerdir?

Cevap

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Verginin mükellefi, binaları kullananlardır.

61. Soru

Eğlence vergisinin konusu nedir? 

Cevap

Yerli ve yabancı film gösterimlerine, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunlarına, spor müsabakalarına, at yarışlarına ve konserlere, sirklere, lunaparklara, çalgılı bahçelere ve benzeri yerlere biletle girilmesi, müşterek bahis oynanması, biletle girilmeyen eğlence mekanı işletilmesi eğlence vergisinin konusunu oluşturmaktadır. 

62. Soru

Harcamalara katılma payları nasıl hesaplanır?

Cevap

Harcamalara katılma payları, bir program dâhilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Hizmet giderleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Bu harcama ile ilgili olarak özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir. Paylaştırılacak giderler bina ve arsaların vergi değerinin % 2’sini geçemez. Hesaplanan katılma payları toplamı ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak gayrimenkul sahipleri arasında dağıtılır.

63. Soru

Haberleşme vergisinin matrahı nedir? 

Cevap

Haberleşme vergisinin matrahı tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. 

64. Soru

Arazi vergisinin oranı kaçtır? 

Cevap

Arazi vergisinin oranı arazide binde bir, arsalarda binde üçtür. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!