Özel Güvenlik Meslek Etiği Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Özel Güvenlik Meslek Etiği Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Demokratik Güven

1. Soru

İçgüvenlik sektörü kendi içinde kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Genel ve özel güvenlik olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.


2. Soru

İçgüvenlik hizmetlerinde neden özel sektöre ihtiyaç
duyulmaktadır?

Cevap

 • Özel sektörün iş hayatındaki hızlı büyümesi
 • Güvenliğin ekonomik maliyet artışı
 • Özel güvenliğin tamamlayıcı niteliği

3. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri genel olarak kaça
ayrılmaktadır?

Cevap

İdari ve adli olarak ikiye ayrılmakla birlikte
ağırlıklı olarak idari güvenlik önlemleriyle sınırlıdır.


4. Soru

Özel güvenlik sektörünün denetimi kaça ayrılmaktadır?

Cevap

 • Dış denetim
 • İç denetim

5. Soru

İçgüvenlik personelinin denetimi açısından en etkili
yöntem hangisidir?

Cevap

Mesleki eğitimlerle profesyonellik bilinci ve
dolayısıyla etik davranış kazandırmaktır.


6. Soru

Güvenlik sektörü kendi içerisinde kaça ayrılmaktadır?

Cevap

 • İçgüvenlik
 • Dış güvenlik

7. Soru

İçgüvenlik nedir?

Cevap

Ülke sınırları içinde güvenlikle ilgili tüm
hizmetlerdir.


8. Soru

Dış güvenlik nedir?

Cevap

Ülkeye yönelik dış tehditler olup savunma
kavramı ile ifade edilir.


9. Soru

İçgüvenlik hizmetlerinde hangi unsurlar öne
çıkmaktadır?

Cevap

 • Kamu güvenliği
 • Toplumsal huzur
 • Güven
 • Bireyin güvenliği

10. Soru

İçgüvenlik sektörünün aktörleri kaç başlık altında
toplanabilir?

Cevap

 • Birey/insan
 • Kamu sektörü
 • Özel sektör

11. Soru

İçgüvenlik sektörünün aktörlerinden biri olan
birey/insan ile kastedilen nedir?

Cevap

Bu kavram ile sivil birey ve sivil
toplum/vatandaşlar kastedilmektedir.


12. Soru

İçgüvenlik sektörünün aktörlerinden biri olan kamu
sektörü hangi unsurdan oluşmaktadır?

Cevap

Kamu sektörü, kamu güvenlik teşkilatları/genel
kolluk unsurundan oluşmaktadır.


13. Soru

İçgüvenlik sektörünün aktörlerinden biri olan özel
sektör kavramı ile ne kastedilmektedir?

Cevap

Bu kavram ile özel güvenlik teşkilatları
kastedilmektedir.


14. Soru

Özel sektörün içgüvenlik sektörü içindeki rolünün artışı
hangi yıllara rastlamaktadır?

Cevap

Bahsi geçen artış 2000’li yılların başına rastlasa da
içgüvenlik sektörünün devlet dışı unsurlar tarafından yerine
getirilmesi içgüvenliğin tarihi kadar eskidir.


15. Soru

Suç olarak tanımlanan insan davranışları hangi
işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir?

Cevap

İdari veya adli işlemler


16. Soru

Suç olarak tanımlanan eylemler neden sosyal birer
sorundur?

Cevap

Suç olarak tanımlanan eylemler, toplumun
tamamını doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz bir şekilde
etkilediğinden aynı zamanda sosyal birer sorundur.


17. Soru

Kamu içgüvenlik personelinin resmi görevleri nelerdir?

Cevap

 • Suça engel olmak
 • Suçluları yakalamak
 • Gerekli adli işlemleri yapmak

18. Soru

Anglo-Sakson ve Amerikan içgüvenlik sisteminde yer
alan vatandaş tutuklaması yaklaşımı ile ne ifade
edilmektedir?

Cevap

Bu yaklaşıma göre, tutuklanmayı gerektiren bir
suçun işlenmesine şahit olan her vatandaşın olaya müdahale
ederek eylemin failini tutuklama hakkı bulunmaktadır.


19. Soru

İçgüvenlik görevlerini yerine getiren kurumların
tamamının görevleri en genel anlamda ne olarak
tanımlanmaktadır?

Cevap

Polislik


20. Soru

Mevcut kamu içgüvenlik teşkilatının görevleri kaça
ayrılmaktadır?

Cevap

 • Şehir polisliği
 • Kır polisliği
 • Deniz veya sahil polisliği

21. Soru

Kanun uygulayıcılığı ne demektir?

Cevap

Kanun uygulayıcılığı ve polislik içgüvenlik
alanında verilen tüm hizmetleri kapsayan eş anlamlı iki
kavramdır.


22. Soru

Özel güvenlik teşkilatları gerektiğinde hangi iki unsur
çerçevesinde değerlendirilmekte ve istihdam edilmektedir?

Cevap

 • Yardımcı kolluk
 • Tamamlayıcı unsur

23. Soru

İçgüvenlik sektörü içinde sınırlı bir alanda ve sınırlı
yetkilerle de olsa yapılan işin bir tür polislik olduğunun
düşünülmesi bir özel güvenlik görevlisine hangi açılardan
olumlu katkıda bulunmaktadır?

Cevap

 • Profesyonellik bilinci
 • İş tatmini
 • Kendine güven
 • Mesleğe saygı

24. Soru

Özel içgüvenlik sektörünün güvenlik sektörü içindeki
varlığının son on yıl içerisinde büyük gelişme
göstermesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

 • Toplumsal gelişmeye paralel gelişen iş bölümü ve uzmanlaşma
 • Özel sektörün özel güvenlik ihtiyaç ve beklentileri
 • Güvenliğin ekonomik maliyeti
 • Özel sektörün özel güvenlik ihtiyacı

25. Soru

İşbölümü ve uzmanlaşma bağlamında özel güvenlik
kurumlarının ne gibi bir katkısı bulunmaktadır?

Cevap

Özel güvenlik kurumları, içgüvenlik sektörünün
kamu ayağını oluşturan polisin mevcut iş yükünü
hafifleterek özel sektöre devredemeyecekleri görevlerini
daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yerine getirmesine
katkıda bulunmaktadır.


26. Soru

Özel sektörün bazı güvenlik ihtiyaçlarını kamu sektörü
yerine kendi imkân ve kaynakları ile sağlamalarının
faydaları nelerdir?

Cevap

Söz konusu durum hem daha etkin ve verimli
sonuçlar verme hem de kamu kaynaklarının kullanımı
açısından daha etik olma açısından faydalıdır.


27. Soru

Düşük tehdit içeren bazı görevlerin özel güvenlik
personeline yaptırılması durumu ne gibi faydalar
sunmaktadır?

Cevap

Böyle bir durum güvenliğin ekonomik maliyetini
düşürme ve iş yükü hafifleyen polislerin uzmanlık
gerektiren diğer görevlerini daha kaliteli bir şekilde yerine
getirme faydalarını sunmaktadır.


28. Soru

İçgüvenlik hizmetini yerine getiren kurumların temel
amaçları nelerdir?

Cevap

 • Bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet etmek
 • Güvenlik önlemlerinin gündelik yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeyde tutmak
 • Güvenliği sağlayarak yaşam kalitesini artırmak
 • En genel anlamda güvenliği sağlamak

29. Soru

Başlıca kamu hizmetleri nelerdir?

Cevap

 • Adalet
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Ulaşım
 • Savunma (dış güvenlik)
 • Emniyet (içgüvenlik)

30. Soru

Özel güvenlik teşkilatlarının genel içgüvenlik
sektöründen tamamen bağımsız olmayıp onun tamamlayıcı
bir unsuru olduğu hangi kanun maddesinde
belirtilmektedir?

Cevap

2004 yılında yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un birinci maddesinde
belirtilmektedir.


31. Soru

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
amacı nedir?

Cevap

Bu kanunun amacı kamu güvenliğini tamamlayıcı
mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine
getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.


32. Soru

Özel güvenlik personelinin görev ve yetkileri kendi
içinde kaç kategoriye ayrılmaktadır?

Cevap

 • İdari görev
 • Adli görev

33. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin sınırlı olan yetkileri gerekli
görülmesi durumunda hangi makamlar tarafından
genişletilebilmektedir?

Cevap

Genel güvenliğin amiri olan idari ve adli
makamlar tarafından genişletilebilmektedir.


34. Soru

Özel güvenliğin yetki ve görevleri genelde ne şekilde
tanımlanmaktadır?

Cevap

Özel güvenliğin yetki ve görevleri genelde idari
güvenlik tedbirleri olarak tanımlanmaktadır.


35. Soru

İl sınırları içindeki tüm güvenlik birimlerinin amiri
kimdir?

Cevap

İl sınırları içindeki tüm güvenlik birimlerinin
amiri valilerdir.


36. Soru

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesine göre
valilere verilen amirlik yetkisi hangi güvenlik birimlerini
kapsamaktadır?

Cevap

 • Polis
 • Jandarma
 • Özel güvenlik personeli

37. Soru

Genel ve özel bütün kolluk kuvvetlerinin vali tarafından
verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlü
oldukları, hangi kanun maddesinde belirtilmektedir?

Cevap

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11-a
maddesinde belirtilmektedir.


38. Soru

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
7. maddesine göre özel güvenlik personelinin idari
görevlerle ilgili yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

39. Soru

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
7. maddesine göre özel güvenlik personelinin adli
görevlerle ilgili yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. maddesine göre yakalama.
 • Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
 • Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi hâlinde görev alanlarındaki işyeri ve konutlara girme.
 • Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
 • Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 168. maddesine göre yakalama.
 • Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine, Borçlar Kanunu’nun 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerine göre zor kullanma.

40. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin idari ve adli yetkilerini
kullanımı ne ile sınırlıdır?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri idari ve adli yetkilerini
görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında
kullanırlar.


41. Soru

Özel güvenlik görevlileri zor kullanma ve yakalama
yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olayları en seri
vasıtayla kime bildirmek durumundadır?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri bu tarz olayları yetkili
genel kolluğa bildirmek durumundadır.


42. Soru

Türk özel içgüvenlik personelinin adli yetkilerinin genel
anlamdaki kanuni dayanağı hangi maddedir?

Cevap

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 165. maddesidir.


43. Soru

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 165. maddesinin içeriği
nedir?

Cevap

Bu kanuna göre asli görevleri görev alanlarında
idari güvenlik önlemleri almak olan özel güvenlik
mensupları gerektiğinde veya Cumhuriyet Savcısının talebi
ile bazı adli görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.


44. Soru

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 22. ve 23.
Maddelerine göre İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin hangi
konularda özel güvenlik şirketleri ve personeli üzerinde
kamu güvenlik hizmetlerinde olduğu gibi yetkili olduğu
açıkça ifade edilmektedir?

Cevap

 • Eğitim
 • Denetim
 • Suç işleme

45. Soru

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 22.
maddesine göre İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel
güvenlik hizmetleri kapsamında hangi kurumları
denetlemeye yetkilidirler?

Cevap

 • Özel güvenlik birimleri
 • Özel güvenlik şirketleri
 • Özel güvenlik eğitimi veren kurumları

46. Soru

Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak
işledikleri suçlardan dolayı hangi görevliler gibi
cezalandırılırlar?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri bu tarz suçlardan dolayı
kamu görevlileri gibi cezalandırılırlar.


47. Soru

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 22.
maddesine göre özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri
dolayısıyla suç işleyenler hangi kapsamda
cezalandırılırlar?

Cevap

İlgili kanun maddesine göre özel güvenlik
görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler
kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılırlar.


48. Soru

Hangi kanun maddelerinde özel güvenlik hizmet
kurumlarının kamu güvenliğinin tamamlayıcı bir unsuru
olduğu açıkça ortaya konulmaktadır?

Cevap

 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
 • Ceza Muhakemesi Kanunlarının ilgili maddeleri
 • 5188 numaralı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 1, 7, 9, 23 ve 24. Maddeleri

49. Soru

Özel güvenlik teşkilatlarının hizmetleri neden diğer
kamu hizmetlerinden tamamen ayrı düşünülemez?

Cevap

Özel güvenlik teşkilatları ve personeli görev
yaptıkları özel bir kurumun veya sınırlı bir coğrafi alanın
güvenliğini sağlıyor olsalar da son tahlilde ülkenin genel
huzur ve güvenliğine hizmet etmektedirler.


50. Soru

Güvenlik sektörünü diğer kamu hizmetlerinden farklı
kılan unsurlar nelerdir?

Cevap

 • Güvenlik diğer kamu sektörlerine göre çok fazla kamu kaynağının kullanıldığı ekonomik maliyeti oldukça yüksek bir sektördür.
 • İçgüvenlik teşkilatları mensuplarının sahip olduğu yasal yetkilerin ve silahlı gücün görevlileri yozlaştırması ve dolayısıyla suistimal edilmesi ihtimali her zaman vardır.
 • Güvenlik personeli tarafından yapılması muhtemel suistimaller geri dönülmesi ve telafisi çok zor veya imkânsız sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.
 • Kanuni usul ve yöntemlerle sistematik olarak denetlenmemesi durumunda, güvenlik sektörü mensuplarının sahip oldukları kanuni yetkilerin, bireysel hak ve özgürlüklere yönelik tehdide dönüşebilme ihtimali her zaman vardır.
 • Devletin devam ve bekası için gerekli görülen güvenlik sektörünün, meşru ve yasal yöntemlerle denetlenmemesi durumunda, devletin varlık ve bekasına yönelik tehdit odağına dönüşebilme ihtimali yüksektir.

51. Soru

Güvenlik sektörünün denetimi neden önemlidir?

Cevap

Güvenlik sektörüne önemli miktarda maddi
kaynaklar harcandığı için sektörün kontrol ve denetimi
büyük önem taşımaktadır.


52. Soru

Kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin vatandaşa
ulaşmasında hangi unsurlar öne çıkmaktadır?

Cevap

Kamu kurumlarının sunduğu hizmetler vatandaşa
kurum mensuplarının bireysel tutum ve davranışlarıyla
ulaştığından bu iki unsur önem taşımaktadır.


53. Soru

Bir kamu hizmet kurumunda görev yapanların hizmetin
alıcısı olan vatandaşlara karşı davranışlarını etkileyen
unsurlar kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Dış faktörler ve iç faktörler olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.


54. Soru

Dış faktörler ihlal edildiğinde ne uygulanır?

Cevap

Dış faktörler ihlal edildiğinde cezai/kanuni
müeyyideler uygulanır.


55. Soru

Dış faktörler hangi ögelerden oluşur?

Cevap

 • Anayasa olmak üzere tüm yasalar
 • Yönetmelikler
 • Tüzükler

56. Soru

Bir kamu hizmet kurumu görevlilerinin vatandaşlara
karşı davranışlarını etkileyen iç faktörler nelerdir?

Cevap

Bahsi geçen iç faktörler kamu hizmet
mensuplarının ilke ve değerleridir.


57. Soru

Güvenlik sektörünün denetimi bağlamında dış denetim
ne demektir?

Cevap

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin içgüvenlik
kurumları üzerindeki her türlü denetimi genel anlamda dış
denetim olarak adlandırılmaktadır.


58. Soru

İçgüvenlik kurumları ve personeli üzerindeki yürütme
denetimi kimler tarafından uygulanmaktadır?

Cevap

 • İçişleri Bakanı
 • Adalet Bakanı
 • Vali
 • Cumhuriyet Savcısı

59. Soru

İçgüvenlik sektörü üzerindeki dış denetim kaça
ayrılmaktadır?

Cevap

 • Uluslararası denetim
 • Ulusal denetim
 • Yerel denetim
 • Sivil gözetim ve denetim

60. Soru

Dış denetim bağlamında uluslararası denetimden
kimler sorumludur?

Cevap

Uluslararası kurum ve kuruluşlar


61. Soru

Dış denetim bağlamında ulusal denetimden hangi
erkler sorumludur?

Cevap

 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı

62. Soru

Dış denetim kapsamında yerel denetimden kimler
sorumludur?

Cevap

Bu kapsamda denetimden, atanmış yerel
yöneticiler sorumludur.


63. Soru

Dış denetim bağlamında sivil gözetim ve denetimden
kimler sorumludur?

Cevap

 • Medya
 • Sivil toplum kuruluşları

64. Soru

İç denetim kavramı ile ne kastedilmektedir?

Cevap

Bireyin iradi karar ve görev davranışlarını
etkileyen ve psikolojik boyutu olan vicdan gibi iç
mekanizmalar kastedilmektedir.


65. Soru

İç denetim mekanizmaları kaça ayrılmaktadır?

Cevap

 • Ahlaki ilkeler
 • Mesleki ahlak

66. Soru

Toplumsal ahlaki ilkelerin ihlal edilmesinin
yaptırımları nelerdir?

Cevap

Toplumsal ahlaki ilkelerin yaptırımları kanuni
değil toplumsal ve vicdanidir.


67. Soru

Mesleki etik ilkelerin ihlal edilmesinin yaptırımları
nelerdir?

Cevap

Vicdani ve mesleki yaptırımlardır.


1. Soru

İçgüvenlik sektörü kendi içinde kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Genel ve özel güvenlik olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.

2. Soru

İçgüvenlik hizmetlerinde neden özel sektöre ihtiyaç
duyulmaktadır?

Cevap

 • Özel sektörün iş hayatındaki hızlı büyümesi
 • Güvenliğin ekonomik maliyet artışı
 • Özel güvenliğin tamamlayıcı niteliği
3. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri genel olarak kaça
ayrılmaktadır?

Cevap

İdari ve adli olarak ikiye ayrılmakla birlikte
ağırlıklı olarak idari güvenlik önlemleriyle sınırlıdır.

4. Soru

Özel güvenlik sektörünün denetimi kaça ayrılmaktadır?

Cevap

 • Dış denetim
 • İç denetim
5. Soru

İçgüvenlik personelinin denetimi açısından en etkili
yöntem hangisidir?

Cevap

Mesleki eğitimlerle profesyonellik bilinci ve
dolayısıyla etik davranış kazandırmaktır.

6. Soru

Güvenlik sektörü kendi içerisinde kaça ayrılmaktadır?

Cevap

 • İçgüvenlik
 • Dış güvenlik
7. Soru

İçgüvenlik nedir?

Cevap

Ülke sınırları içinde güvenlikle ilgili tüm
hizmetlerdir.

8. Soru

Dış güvenlik nedir?

Cevap

Ülkeye yönelik dış tehditler olup savunma
kavramı ile ifade edilir.

9. Soru

İçgüvenlik hizmetlerinde hangi unsurlar öne
çıkmaktadır?

Cevap

 • Kamu güvenliği
 • Toplumsal huzur
 • Güven
 • Bireyin güvenliği
10. Soru

İçgüvenlik sektörünün aktörleri kaç başlık altında
toplanabilir?

Cevap

 • Birey/insan
 • Kamu sektörü
 • Özel sektör
11. Soru

İçgüvenlik sektörünün aktörlerinden biri olan
birey/insan ile kastedilen nedir?

Cevap

Bu kavram ile sivil birey ve sivil
toplum/vatandaşlar kastedilmektedir.

12. Soru

İçgüvenlik sektörünün aktörlerinden biri olan kamu
sektörü hangi unsurdan oluşmaktadır?

Cevap

Kamu sektörü, kamu güvenlik teşkilatları/genel
kolluk unsurundan oluşmaktadır.

13. Soru

İçgüvenlik sektörünün aktörlerinden biri olan özel
sektör kavramı ile ne kastedilmektedir?

Cevap

Bu kavram ile özel güvenlik teşkilatları
kastedilmektedir.

14. Soru

Özel sektörün içgüvenlik sektörü içindeki rolünün artışı
hangi yıllara rastlamaktadır?

Cevap

Bahsi geçen artış 2000’li yılların başına rastlasa da
içgüvenlik sektörünün devlet dışı unsurlar tarafından yerine
getirilmesi içgüvenliğin tarihi kadar eskidir.

15. Soru

Suç olarak tanımlanan insan davranışları hangi
işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir?

Cevap

İdari veya adli işlemler

16. Soru

Suç olarak tanımlanan eylemler neden sosyal birer
sorundur?

Cevap

Suç olarak tanımlanan eylemler, toplumun
tamamını doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz bir şekilde
etkilediğinden aynı zamanda sosyal birer sorundur.

17. Soru

Kamu içgüvenlik personelinin resmi görevleri nelerdir?

Cevap

 • Suça engel olmak
 • Suçluları yakalamak
 • Gerekli adli işlemleri yapmak
18. Soru

Anglo-Sakson ve Amerikan içgüvenlik sisteminde yer
alan vatandaş tutuklaması yaklaşımı ile ne ifade
edilmektedir?

Cevap

Bu yaklaşıma göre, tutuklanmayı gerektiren bir
suçun işlenmesine şahit olan her vatandaşın olaya müdahale
ederek eylemin failini tutuklama hakkı bulunmaktadır.

19. Soru

İçgüvenlik görevlerini yerine getiren kurumların
tamamının görevleri en genel anlamda ne olarak
tanımlanmaktadır?

Cevap

Polislik

20. Soru

Mevcut kamu içgüvenlik teşkilatının görevleri kaça
ayrılmaktadır?

Cevap

 • Şehir polisliği
 • Kır polisliği
 • Deniz veya sahil polisliği
21. Soru

Kanun uygulayıcılığı ne demektir?

Cevap

Kanun uygulayıcılığı ve polislik içgüvenlik
alanında verilen tüm hizmetleri kapsayan eş anlamlı iki
kavramdır.

22. Soru

Özel güvenlik teşkilatları gerektiğinde hangi iki unsur
çerçevesinde değerlendirilmekte ve istihdam edilmektedir?

Cevap

 • Yardımcı kolluk
 • Tamamlayıcı unsur
23. Soru

İçgüvenlik sektörü içinde sınırlı bir alanda ve sınırlı
yetkilerle de olsa yapılan işin bir tür polislik olduğunun
düşünülmesi bir özel güvenlik görevlisine hangi açılardan
olumlu katkıda bulunmaktadır?

Cevap

 • Profesyonellik bilinci
 • İş tatmini
 • Kendine güven
 • Mesleğe saygı
24. Soru

Özel içgüvenlik sektörünün güvenlik sektörü içindeki
varlığının son on yıl içerisinde büyük gelişme
göstermesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

 • Toplumsal gelişmeye paralel gelişen iş bölümü ve uzmanlaşma
 • Özel sektörün özel güvenlik ihtiyaç ve beklentileri
 • Güvenliğin ekonomik maliyeti
 • Özel sektörün özel güvenlik ihtiyacı
25. Soru

İşbölümü ve uzmanlaşma bağlamında özel güvenlik
kurumlarının ne gibi bir katkısı bulunmaktadır?

Cevap

Özel güvenlik kurumları, içgüvenlik sektörünün
kamu ayağını oluşturan polisin mevcut iş yükünü
hafifleterek özel sektöre devredemeyecekleri görevlerini
daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yerine getirmesine
katkıda bulunmaktadır.

26. Soru

Özel sektörün bazı güvenlik ihtiyaçlarını kamu sektörü
yerine kendi imkân ve kaynakları ile sağlamalarının
faydaları nelerdir?

Cevap

Söz konusu durum hem daha etkin ve verimli
sonuçlar verme hem de kamu kaynaklarının kullanımı
açısından daha etik olma açısından faydalıdır.

27. Soru

Düşük tehdit içeren bazı görevlerin özel güvenlik
personeline yaptırılması durumu ne gibi faydalar
sunmaktadır?

Cevap

Böyle bir durum güvenliğin ekonomik maliyetini
düşürme ve iş yükü hafifleyen polislerin uzmanlık
gerektiren diğer görevlerini daha kaliteli bir şekilde yerine
getirme faydalarını sunmaktadır.

28. Soru

İçgüvenlik hizmetini yerine getiren kurumların temel
amaçları nelerdir?

Cevap

 • Bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet etmek
 • Güvenlik önlemlerinin gündelik yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeyde tutmak
 • Güvenliği sağlayarak yaşam kalitesini artırmak
 • En genel anlamda güvenliği sağlamak
29. Soru

Başlıca kamu hizmetleri nelerdir?

Cevap

 • Adalet
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Ulaşım
 • Savunma (dış güvenlik)
 • Emniyet (içgüvenlik)
30. Soru

Özel güvenlik teşkilatlarının genel içgüvenlik
sektöründen tamamen bağımsız olmayıp onun tamamlayıcı
bir unsuru olduğu hangi kanun maddesinde
belirtilmektedir?

Cevap

2004 yılında yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un birinci maddesinde
belirtilmektedir.

31. Soru

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
amacı nedir?

Cevap

Bu kanunun amacı kamu güvenliğini tamamlayıcı
mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine
getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

32. Soru

Özel güvenlik personelinin görev ve yetkileri kendi
içinde kaç kategoriye ayrılmaktadır?

Cevap

 • İdari görev
 • Adli görev
33. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin sınırlı olan yetkileri gerekli
görülmesi durumunda hangi makamlar tarafından
genişletilebilmektedir?

Cevap

Genel güvenliğin amiri olan idari ve adli
makamlar tarafından genişletilebilmektedir.

34. Soru

Özel güvenliğin yetki ve görevleri genelde ne şekilde
tanımlanmaktadır?

Cevap

Özel güvenliğin yetki ve görevleri genelde idari
güvenlik tedbirleri olarak tanımlanmaktadır.

35. Soru

İl sınırları içindeki tüm güvenlik birimlerinin amiri
kimdir?

Cevap

İl sınırları içindeki tüm güvenlik birimlerinin
amiri valilerdir.

36. Soru

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesine göre
valilere verilen amirlik yetkisi hangi güvenlik birimlerini
kapsamaktadır?

Cevap

 • Polis
 • Jandarma
 • Özel güvenlik personeli
37. Soru

Genel ve özel bütün kolluk kuvvetlerinin vali tarafından
verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlü
oldukları, hangi kanun maddesinde belirtilmektedir?

Cevap

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11-a
maddesinde belirtilmektedir.

38. Soru

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
7. maddesine göre özel güvenlik personelinin idari
görevlerle ilgili yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
39. Soru

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
7. maddesine göre özel güvenlik personelinin adli
görevlerle ilgili yetkileri nelerdir?

Cevap

 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. maddesine göre yakalama.
 • Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
 • Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi hâlinde görev alanlarındaki işyeri ve konutlara girme.
 • Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
 • Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 168. maddesine göre yakalama.
 • Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine, Borçlar Kanunu’nun 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerine göre zor kullanma.
40. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin idari ve adli yetkilerini
kullanımı ne ile sınırlıdır?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri idari ve adli yetkilerini
görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında
kullanırlar.

41. Soru

Özel güvenlik görevlileri zor kullanma ve yakalama
yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olayları en seri
vasıtayla kime bildirmek durumundadır?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri bu tarz olayları yetkili
genel kolluğa bildirmek durumundadır.

42. Soru

Türk özel içgüvenlik personelinin adli yetkilerinin genel
anlamdaki kanuni dayanağı hangi maddedir?

Cevap

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 165. maddesidir.

43. Soru

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 165. maddesinin içeriği
nedir?

Cevap

Bu kanuna göre asli görevleri görev alanlarında
idari güvenlik önlemleri almak olan özel güvenlik
mensupları gerektiğinde veya Cumhuriyet Savcısının talebi
ile bazı adli görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

44. Soru

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 22. ve 23.
Maddelerine göre İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin hangi
konularda özel güvenlik şirketleri ve personeli üzerinde
kamu güvenlik hizmetlerinde olduğu gibi yetkili olduğu
açıkça ifade edilmektedir?

Cevap

 • Eğitim
 • Denetim
 • Suç işleme
45. Soru

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 22.
maddesine göre İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel
güvenlik hizmetleri kapsamında hangi kurumları
denetlemeye yetkilidirler?

Cevap

 • Özel güvenlik birimleri
 • Özel güvenlik şirketleri
 • Özel güvenlik eğitimi veren kurumları
46. Soru

Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak
işledikleri suçlardan dolayı hangi görevliler gibi
cezalandırılırlar?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri bu tarz suçlardan dolayı
kamu görevlileri gibi cezalandırılırlar.

47. Soru

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 22.
maddesine göre özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri
dolayısıyla suç işleyenler hangi kapsamda
cezalandırılırlar?

Cevap

İlgili kanun maddesine göre özel güvenlik
görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler
kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılırlar.

48. Soru

Hangi kanun maddelerinde özel güvenlik hizmet
kurumlarının kamu güvenliğinin tamamlayıcı bir unsuru
olduğu açıkça ortaya konulmaktadır?

Cevap

 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
 • Ceza Muhakemesi Kanunlarının ilgili maddeleri
 • 5188 numaralı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 1, 7, 9, 23 ve 24. Maddeleri
49. Soru

Özel güvenlik teşkilatlarının hizmetleri neden diğer
kamu hizmetlerinden tamamen ayrı düşünülemez?

Cevap

Özel güvenlik teşkilatları ve personeli görev
yaptıkları özel bir kurumun veya sınırlı bir coğrafi alanın
güvenliğini sağlıyor olsalar da son tahlilde ülkenin genel
huzur ve güvenliğine hizmet etmektedirler.

50. Soru

Güvenlik sektörünü diğer kamu hizmetlerinden farklı
kılan unsurlar nelerdir?

Cevap

 • Güvenlik diğer kamu sektörlerine göre çok fazla kamu kaynağının kullanıldığı ekonomik maliyeti oldukça yüksek bir sektördür.
 • İçgüvenlik teşkilatları mensuplarının sahip olduğu yasal yetkilerin ve silahlı gücün görevlileri yozlaştırması ve dolayısıyla suistimal edilmesi ihtimali her zaman vardır.
 • Güvenlik personeli tarafından yapılması muhtemel suistimaller geri dönülmesi ve telafisi çok zor veya imkânsız sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.
 • Kanuni usul ve yöntemlerle sistematik olarak denetlenmemesi durumunda, güvenlik sektörü mensuplarının sahip oldukları kanuni yetkilerin, bireysel hak ve özgürlüklere yönelik tehdide dönüşebilme ihtimali her zaman vardır.
 • Devletin devam ve bekası için gerekli görülen güvenlik sektörünün, meşru ve yasal yöntemlerle denetlenmemesi durumunda, devletin varlık ve bekasına yönelik tehdit odağına dönüşebilme ihtimali yüksektir.
51. Soru

Güvenlik sektörünün denetimi neden önemlidir?

Cevap

Güvenlik sektörüne önemli miktarda maddi
kaynaklar harcandığı için sektörün kontrol ve denetimi
büyük önem taşımaktadır.

52. Soru

Kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin vatandaşa
ulaşmasında hangi unsurlar öne çıkmaktadır?

Cevap

Kamu kurumlarının sunduğu hizmetler vatandaşa
kurum mensuplarının bireysel tutum ve davranışlarıyla
ulaştığından bu iki unsur önem taşımaktadır.

53. Soru

Bir kamu hizmet kurumunda görev yapanların hizmetin
alıcısı olan vatandaşlara karşı davranışlarını etkileyen
unsurlar kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Dış faktörler ve iç faktörler olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.

54. Soru

Dış faktörler ihlal edildiğinde ne uygulanır?

Cevap

Dış faktörler ihlal edildiğinde cezai/kanuni
müeyyideler uygulanır.

55. Soru

Dış faktörler hangi ögelerden oluşur?

Cevap

 • Anayasa olmak üzere tüm yasalar
 • Yönetmelikler
 • Tüzükler
56. Soru

Bir kamu hizmet kurumu görevlilerinin vatandaşlara
karşı davranışlarını etkileyen iç faktörler nelerdir?

Cevap

Bahsi geçen iç faktörler kamu hizmet
mensuplarının ilke ve değerleridir.

57. Soru

Güvenlik sektörünün denetimi bağlamında dış denetim
ne demektir?

Cevap

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin içgüvenlik
kurumları üzerindeki her türlü denetimi genel anlamda dış
denetim olarak adlandırılmaktadır.

58. Soru

İçgüvenlik kurumları ve personeli üzerindeki yürütme
denetimi kimler tarafından uygulanmaktadır?

Cevap

 • İçişleri Bakanı
 • Adalet Bakanı
 • Vali
 • Cumhuriyet Savcısı
59. Soru

İçgüvenlik sektörü üzerindeki dış denetim kaça
ayrılmaktadır?

Cevap

 • Uluslararası denetim
 • Ulusal denetim
 • Yerel denetim
 • Sivil gözetim ve denetim
60. Soru

Dış denetim bağlamında uluslararası denetimden
kimler sorumludur?

Cevap

Uluslararası kurum ve kuruluşlar

61. Soru

Dış denetim bağlamında ulusal denetimden hangi
erkler sorumludur?

Cevap

 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
62. Soru

Dış denetim kapsamında yerel denetimden kimler
sorumludur?

Cevap

Bu kapsamda denetimden, atanmış yerel
yöneticiler sorumludur.

63. Soru

Dış denetim bağlamında sivil gözetim ve denetimden
kimler sorumludur?

Cevap

 • Medya
 • Sivil toplum kuruluşları
64. Soru

İç denetim kavramı ile ne kastedilmektedir?

Cevap

Bireyin iradi karar ve görev davranışlarını
etkileyen ve psikolojik boyutu olan vicdan gibi iç
mekanizmalar kastedilmektedir.

65. Soru

İç denetim mekanizmaları kaça ayrılmaktadır?

Cevap

 • Ahlaki ilkeler
 • Mesleki ahlak
66. Soru

Toplumsal ahlaki ilkelerin ihlal edilmesinin
yaptırımları nelerdir?

Cevap

Toplumsal ahlaki ilkelerin yaptırımları kanuni
değil toplumsal ve vicdanidir.

67. Soru

Mesleki etik ilkelerin ihlal edilmesinin yaptırımları
nelerdir?

Cevap

Vicdani ve mesleki yaptırımlardır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!