Özel Güvenlik Meslek Etiği Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Özel Güvenlik Meslek Etiği Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Etik Ve Meslek

1. Soru

İç güvenlik hizmeti üreten kamu kurumlarının başında
gelen polis teşkilatı mensuplarının profesyonellik bilincini
artırmak için yaptıkları çalışmalar nelerdir?

Cevap

İç güvenlik hizmeti üreten kamu kurumlarının
başında gelen polis teşkilatı mensuplarının profesyonellik
bilincini arttırmak için son yıllarda birçok çalışma yaptığı
görülmüştür. Bu çalışmaların başında polis eğitim yapılan
değişiklikler gelmektedir. İlk olarak, emniyet hizmetleri
sınıfının ilk kademesi olan polis memurlarına yönelik
meslek öncesi temel eğitim iki yıllık ön lisans düzeyine
çıkarılmıştır. Polis teşkilatının amir adayları ise Güvenlik
Bilimleri Fakültesi’nden dört yıllık bir lisans eğitimi alarak
mezun olmaktadırlar. Her iki kurumda üniversite
düzeyinde bir yapılanma olan polis akademisi çatısı altında
hizmet vermektedir.


2. Soru

Son yıllarda düzenlenen meslek içi polisi eğitimleri ile
ilgili en çok hangi konu üzerinde durulmaktadır?

Cevap

Son yıllarda düzenlenen meslek içi polis
eğitimlerinde en çok polis etiği konusu üzerinde
durulmaktadır.


3. Soru

Güvenlik personeline verilen eğitimlerde hangi kurallar esas alınmaktadır?

Cevap

Güvenlik personeline verilen eğitimler de temel olarak Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanmış olan Avrupa Polisi Etik Kuralları’nın Türk polisine yansıması olan Türk Polisi Etik Kuralları esas alınmaktadır.


4. Soru

İç güvenlik kaç kategoriye ayrılır?

Cevap

İç güvenlik iki kategoriye ayrılır.


5. Soru

İç güvenlik hangi kategorilere ayrılır?

Cevap

İç güvenlik ve olmak üzere iki kategoriye ayrılır.


6. Soru

İç güvenlik sektörü içinde hizmet veren polislerin en
temel görevleri nedir?

Cevap

İç güvenlik sektörü içinde hizmet veren polislerin
en temel görevleri ülke insanlarının huzur ve güvenliğini
sağlamaktır. Ancak huzur ve güvenliği sağlama adına
yapılan görevler yerine getirirken toplumda başka tür
huzursuzluklara neden olunmamalıdır.


7. Soru

İç güvenlik kurumları ve personelinin zaman zaman
kendilerinin de uymak zorunda oldukları kanunları
çiğneyerek ülkenin huzur ve güvenliğine yönelik tehdide
dönüşmelerini denetleyen mekanizma nasıl çalışır?

Cevap

İç güvenlik hizmetleri, doğası gereği bu görevlerin
yerine getiren personele geniş bir insiyatif alanı tanımıştır.
Bir güvenlik görevlisinin hangi durumda ne yapması veya
yapmaması gerektiği yasalarda ne kadar detaylı bir şekilde
anlatılırsa anlatılsın, güvenlik görevlisi gerçek hayatta her
zaman farklı davranış sergileme imkanı ve insiyatifine
sahiptir. Gerçek anlamda insiyatif, güç kullanma imkanı
olan bir güvenlik personelinin kendi
vicdanında sahip olduğu kontrol mekanizmasıdır.


8. Soru

İç güvenlik personelinin davranışlarını düzenleme ve
hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yapılan en önemli
çalışma nedir?

Cevap

2000li yılların başında Avrupa Konseyi
bünyesinde hazırlanmış olan Avrupa Polisi Etik Kuralları
iç güvenlik personelinin davranışlarında düzenleme ve
hizmet kalitesini artırmaya yönelik en önemli çalışmadır.


9. Soru

Avrupa Polis Etik Kuralları ülkemizde hangi birimleri
etkilemiştir?

Cevap

Kısaca Polis Etiği olarak ifade edilen bu kavram
aslında iç güvenlik hizmeti üreten personel için meslek etiği
demektir bu durumda polis etiği ilkeleri sadece polis
teşkilatı mensuplarına değil başta jandarma, sahil güvenlik
ve özel güvenlik teşkilatları olmak üzere iç güvenlik
sektöründe yer alan bütün kurumların mensuplarını
etkilemiştir.


10. Soru

İç güvenlik sektöründe hizmet veren güvenlik görevlileri
için hazırlanmış olan meslek etiği kuralları ve etik
eğitiminden beklenen sonuçlar nelerdir?

Cevap

İç güvenlik sektöründe hizmet veren güvenlik görevlileri için hazırlanmış olan meslek etiği kuralları ve etik eğitiminden beklenen sonuçları

İç güvenlik hizmetlerinin alıcısı olan
vatandaşların haklarına saygı göstererek onların
güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini
yükseltmek
İç güvenlik sektörünü hizmete üreticisi olan
personelin haklarını koruyarak onların da yaşam
kalitesini yükseltmek olarak açıklayabiliriz.


11. Soru

Avrupa Polis Etik Kurallarını Türk Jandarma
Teşkilatı hangi yılda dilimize çevirmiştir?

Cevap

Avrupa Polisi Etik Kurallarını Türk jandarma
Teşkilatı 2002 yılında dilimize çevirmiştir.


12. Soru

Güvenlik mensuplarına yönelik etik kurallarına ihtiyaç
duyulmasının önemli sebeplerinden birisi nedir?

Cevap

Güvenlik mensuplarına yönelik etik kurallarına
ihtiyaç duyulmasının önemli sebeplerinden birisi, güvenlik
mensuplarının davranışlarına kontrol etmek için yasama,
yürütme ve yargı erklerinin tarafından yapılan dış
denetimin tek başına yeterli olmayışıdır. Bu nedenle
yürürlükteki yasal düzenlemelere ile ilave olarak bunu
isteyen kendi mensupları tarafından hazırlanan,
benimsenen ve onların profesyonellik bilinci ve
vicdanlarına hitap eden etik ilkelere ihtiyaç duyulmuştur


13. Soru

Etik değer ve kurallarının kaynağı tartışmaların
merkezinde hangi sorun yer alır?

Cevap

Etik değer ve kurallarının kaynağı tartışmalarının
merkezinde etin kaynağının insan doğası mı yoksa insanın
dış çevresi ve sosyalleşmesi mi olduğu sorunu yer alır,
diğer bir değişle asıl tartışılan konu etin kaynağının yaratılış
mı yoksa yetiştirilme mi olduğu sorusudur.


14. Soru

Etiğin kaynağının yaratılış mı yoksa yetiştirme mi
olduğu sorusuna farklı Yaklaşan iki temel görüşü
açıklayınız.

Cevap

Etiğin kaynağının yaratılış mı yoksa yetiştirme mi
olduğu konusunda farklı yaklaşan iki temel görüşü;
1. İnsanın sahip olduğu tüm güzel değerlerin
kaynağını yaratılış kelimesinden türemiş olan
ahlak yani yaratılışın olduğunu ima eden görüştür.
2. İkinci düşünceyi ise etik ilkeler yine insan
tarafından üretilmekle birlikte onun yaratılışının
değil sosyalleşme ve yetişmesinin ürünüdür. Bu
düşüncelere göre ahlaki kurallar yerel ve göreceli
etik kurallar ise evrenseldir.


15. Soru

Bireylerin sosyalleşme Sonucunda Öğrettiği şeyler
kişinin hangi özelliklere göre değişmektedir?

Cevap

Bireyler sosyalleşme Sonucunda sahip olduğu
biyolojik yönüne göre daha çeşitli ve değişken şeyler
üretirler.


16. Soru

Batılı sosyal bilimciler etin kaynağını nerelerde
aramışlardır?

Cevap

Batılı sosyal bilimciler etin kaynağını eğitim ve
sosyalleşme de aramışlardır.


17. Soru

Hıristiyan ve İslam inancına göre insanın
yaratılışındaki etik değerleri açıklayınız.

Cevap

Hıristiyan inancına göre dünyaya günah ile bütün
olarak suçlu ve kirli olarak gelen ilk insan Âdem ve ondan
çoğalan âdemoğulları bu günahın izlerini taşımaktadırlar.
İnsanın doğuştan günahkâr ve suçlu olduğu bir inanç
sistemi doğal olarak insanın yaratılışına etik değerlerin
kaynağı olarak görmeyecek ve etkiye kaynak olmak için
başka arayışa geçecektir.
İslam inancına göre İse insanın yaratılışı ve doğası
doğuştan kelime suçlu değil, tam tersine temizle masumdur
doğuştan masum ve temiz olan insanın yaratılışı
güzel-çirkin ve iyi-kötü gibi evrensel etik değerlere
kaynaklık edebilir.


18. Soru

Etik kaynağının insanın yaratılışı mı yoksa
sosyalleşmesi mi olduğu sorunundan sonra üzerinde görüş
ayrılığına düşüren diğer konu nedir?

Cevap

Etik kaynağının insanın yaratılışı mı yoksa
sosyalleşmesi mi oldu sorunundan sonra üzerinde görüş
ayrılığına düşüren diğer konu ahlak ve etik kavramları
arasındaki ilişkidir.


19. Soru

Polis etiği alanında yazılmış eserlerde Hangi
etkileşimlere rastlanmıştır?

Cevap

Polis etiği alanında yazılmış eserlerde ahlaki
değerler ile etik değerler arasında bir ilişki ve etkileşimin
izlerine rastlanmıştır. Örneğin, Caldero ve Kranka göre
ahlak bir kişinin hayatının tüm yönleri ile ilgili
davranışlarıyla ilişkili iken etik sadece belli bir mesleğe ait
belirli ve sınırlı davranışlar ile ilgilidir. Yine polis etiği
alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kleining etiğin genel
ahlak ilkelerinden bağımsız olmadığı gibi genel ahlaki
ilkelerin polislik mesleğine yansıması olduğu
görüşündedir. Etik değerlerin kaynağının ahlaki
değerlerden bağımsız olmadığını ifade eden Klein’in genel
ahlaki değerlerin kaynağı olarak ortaçağdaki Avrupa’da
model değerlere karşı oluşan liberal demokratik değerleri
göstermektedir.


20. Soru

Endülüs Emevileri İspanya’da hangi yıllar
arasında yerleşmişlerdir?

Cevap

Endülüs Emevileri M.S. 756-1492 yılları arasında
İspanya’da yerleşmişlerdir.


21. Soru

Etiğin günümüzdeki tanımını yapınız.

Cevap

Etik daha çok bir mesleği profesyonelce yerine
getiren kişilerin bu mesleğin ilkelerine uyuması olarak
tanımlanmaktadır.


22. Soru

Türkiye hangi yılda Avrupa konseyine üye olmuştur?

Cevap

Türkiye 1949 yılında Avrupa konseyine olmuştur.


23. Soru

Avrupa konseyinde Müslüman nüfusun çoğunluğu da
olduğu ülkeler hangileridir?

Cevap

Avrupa konseyinde Türkiye, Azerbaycan,
Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadağ’ı Müslüman nüfusun
çoğunlukta olduğu ülkeler olarak sayabiliriz.


24. Soru

Avrupa konseyinin kaç tane üyesi vardır?

Cevap

Avrupa konseyi 47 üyeden oluşmaktadır.


25. Soru

Konsey adında Avrupa adının geçmesinin sebebi
nedir?

Cevap

Konsey altında Avrupa kelimesinin geçmesinin
nedeni sadece Avrupa ülkeleri kapsamasından dolayı değil
Avrupa kavramının kullanılmasının temel nedeni bugünkü
Avrupa’nın demokratik ve evrensel değerlerin en gelişmiş
şekilde yaşandığı bir coğrafya olmasındandır.


26. Soru

Avrupa konseyinin ısrarla etik kavramının ahlaktan
farklı olduğunu vurgulamasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Bu iki kavram üzerine derinlemesine
düşünüldüğünde Avrupa konseyinin ısrarla etik kavramının
ahlaktan farklı olduğunu vurgulamasının sebeplerini
araştırırken ortaya çıkan iki neden görmekteyiz.
Bunlardan birincisi komisyon üyelerinin üzerinde sıklıkla
durdukları etik kavramının dini, özellikle de Hıristiyanlık
ile bağlantılı ahlak kavramından uzak tutulma çabasıdır. Bu
çalışma Avrupa Konseyi tarafından yapılmış olmasına
rağmen yönetmelik sadece Avrupa ülkelerinin güvenlik
personeli için hazırlanmamıştır. Komisyonda, aralarında
Türkiye ve Azerbaycan gibi halkının büyük bir kısmı
Müslüman kimliği taşıyan bazı ülkelerde yer almaktadır.
Avrupa ülkelerinin tamamında bugün küçümsenmeyecek
oranda farklı dinlere mensup azınlıklar yaşamaktadır bu
sebeple hazırlanan etik kuralların gerek Avrupa’da yaşayan
diğer dini azınlıklara gerekse halkının büyük bir çoğunluğu
Müslüman olan ülkelere de hitap etmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca, Hıristiyan inancına göre şekillenmiş olan ahlaki
değerlerin ağırlıklı olarak ve açıkça yer aldığı bir etik
ilkeler düzenlemesi, Avrupa’da yaşayan diğer dini
azınlıklar ve Avrupa dışındaki bazı ülkeler tarafından
benimsenmesi zor olabilirdi. Etik kavramının özellikle
ahlaktan farklı olarak ele alınmasının arkasında bu düşüncenin bulunduğu söylenebilir. Ağırlıklı olarak Hıristiyanlık inançlarını yansıtan ahlaki değerleri meslek etiği olgusu altında tüm insanlara dayatmak istenmemiştir.


27. Soru

Avrupa polisi etik kuralları ve Türk polisi etik
kuralları incelendiğinde polislerin yaptığı sanıkları temel
hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakmak, orantısız ve
aşırı güç kullanmak, rüşvet almak ve çıkar temin etmek gibi
aramışlar hangi ihlallere girer?

Cevap

Avrupa Polisi Etik Kuralları ve Türk Polisi Etik
Kuralları incelendiğinde sanıkları temel hak ve
özgürlüklerinden mahrum bırakmak, orantısız ve aşırı güç
kullanmak, rüşvet almak ve çıkar temin etmek gibi
hareketler etik ihtilal değil aynı zamanda hukuk ihlali de
sayılır.


28. Soru

Etik Kuralların ve etik Duyarlılığın amacı nedir?

Cevap

Etik kuralların amacı güvenlik görevlilerinin
görev davranışlarına ve uygulamalarını olumsuz etkileme
ihtimali olan şüpheli şeylerden uzak durmaları konusunda
bir duyarlılık ve farkındalık geliştirmektir. Duyarlılık
yasalarda suç olarak tanımlanmayan veya tespit edilmesi
kolay olmadığı için hakkında cezai işlem yapılamayan
eylemler konusunda kişilerin vicdanında bir iç uyarı ve
denetim mekanizması oluşturmayı amaçlar.


29. Soru

Mesleki etik ilkeleri bir güvenlik gücünün
davranışlarında neyi amaçlar?

Cevap

Bir güvenlik personelinin görevi gereği yapması
gerekenler ile yine görevi gereği yapmaması gereken
şeylerin büyük bir kısmı yasalarda açıkça belirtilmiştir.
Ancak, bir de bunların arasında kalan ve bir görevlinin nasıl
davranacağını her zaman tam olarak kestiremedim şüpheli
durumlar vardır meslek etiği ilkeleri yapılması ve
yapılmaması kadar açıkça belli olanın arasındaki şüpheli
alanı ele almaktadır.
Bir güvenlik personeli saygınlığını şüpheli durumlara karşı
duyarlı olması ve mesleğinin etik ilkelerine uyuması ile
koruyabilir.


30. Soru

Etik duyarlılık neyi gerektirir?

Cevap

Etik duyarlılık sürekli bir hiç sorgulamayı
gerektirir.


31. Soru

Etik olma ve dedik kalmak için bir güvenlik görevlisi ne
yapmalıdır?

Cevap

Etik olma ve etik alma için güvenlik görevlisi
sürekli olarak kendisini sorgulamalı ve her zaman daha iyi
olma çabası içinde olmalıdır. Etik olma çabaları kişiye haz
veren onun hayatını daha anlamlı ve değerli yapan sürekli
devam eden bir iç mücadeledir kişi sürekli olarak bir gün
öncesine göre daha iyi ve daha dürüst olma çabası içinde
olacak, böyle bir çabanın içinde olmaktan dolayı da asla
pişmanlık duymayacaktır.


32. Soru

Bir güvenlik görevlisinin profesyonelliği ve etik
duyarlılığı nasıl test edilir?

Cevap

Bir güvenlik görevlisinin profesyonelliği ve etik
duyarlılığı tatlı şekillerde test edilebilir bu durum genelde
kişinin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu kendi
vicdanında hissedebileceği kararlar şeklinde olur. Suç
işlemeyi ve etik dışı davranışları tabiyatı haline getirmemiş
ve bozulmamış bir vicdan doğru ve yanlışın ne olduğu
konusunda yanılmaz ve yanıltmaz bir kaynaktır. Bu yüzden
genelde yanıtlayan bir iç denetim mekanizmasıdır.


33. Soru

Avrupa polis etik kuralları hangi yıllar arasında ve
kimler tarafından hazırlanmıştır?

Cevap

Avrupa polis etik kuralları Avrupa konseyi üyesi
devletlerin uzman temsilcilerinden oluşan bir komisyon
tarafından 1998-2001 yılları arasında gerçekleştirilen
toplantılarda hazırlanmıştır. Toplantılara Avrupa konseyine
üye olan 40’ı aşkın ülkeden üst düzey iç güvenlik personeli,
sosyal bilimciler, hukukçular ve bazı sivil toplum kuruluşu
dışlarına temsilcileri katılmıştır.


34. Soru

Türk polis Teşkilatı etik kurallarını hangi yılda
yürürlüğe koymuştur?

Cevap

Türk polis Teşkilatı, Avrupa polis etiği kurallarını
esas alan kendine özgü bir tür kolluk etik kuralları Üreterek
2007 yılından itibaren yürürlüğe koymuştur.


1. Soru

İç güvenlik hizmeti üreten kamu kurumlarının başında
gelen polis teşkilatı mensuplarının profesyonellik bilincini
artırmak için yaptıkları çalışmalar nelerdir?

Cevap

İç güvenlik hizmeti üreten kamu kurumlarının
başında gelen polis teşkilatı mensuplarının profesyonellik
bilincini arttırmak için son yıllarda birçok çalışma yaptığı
görülmüştür. Bu çalışmaların başında polis eğitim yapılan
değişiklikler gelmektedir. İlk olarak, emniyet hizmetleri
sınıfının ilk kademesi olan polis memurlarına yönelik
meslek öncesi temel eğitim iki yıllık ön lisans düzeyine
çıkarılmıştır. Polis teşkilatının amir adayları ise Güvenlik
Bilimleri Fakültesi’nden dört yıllık bir lisans eğitimi alarak
mezun olmaktadırlar. Her iki kurumda üniversite
düzeyinde bir yapılanma olan polis akademisi çatısı altında
hizmet vermektedir.

2. Soru

Son yıllarda düzenlenen meslek içi polisi eğitimleri ile
ilgili en çok hangi konu üzerinde durulmaktadır?

Cevap

Son yıllarda düzenlenen meslek içi polis
eğitimlerinde en çok polis etiği konusu üzerinde
durulmaktadır.

3. Soru

Güvenlik personeline verilen eğitimlerde hangi kurallar esas alınmaktadır?

Cevap

Güvenlik personeline verilen eğitimler de temel olarak Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanmış olan Avrupa Polisi Etik Kuralları’nın Türk polisine yansıması olan Türk Polisi Etik Kuralları esas alınmaktadır.

4. Soru

İç güvenlik kaç kategoriye ayrılır?

Cevap

İç güvenlik iki kategoriye ayrılır.

5. Soru

İç güvenlik hangi kategorilere ayrılır?

Cevap

İç güvenlik ve olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

6. Soru

İç güvenlik sektörü içinde hizmet veren polislerin en
temel görevleri nedir?

Cevap

İç güvenlik sektörü içinde hizmet veren polislerin
en temel görevleri ülke insanlarının huzur ve güvenliğini
sağlamaktır. Ancak huzur ve güvenliği sağlama adına
yapılan görevler yerine getirirken toplumda başka tür
huzursuzluklara neden olunmamalıdır.

7. Soru

İç güvenlik kurumları ve personelinin zaman zaman
kendilerinin de uymak zorunda oldukları kanunları
çiğneyerek ülkenin huzur ve güvenliğine yönelik tehdide
dönüşmelerini denetleyen mekanizma nasıl çalışır?

Cevap

İç güvenlik hizmetleri, doğası gereği bu görevlerin
yerine getiren personele geniş bir insiyatif alanı tanımıştır.
Bir güvenlik görevlisinin hangi durumda ne yapması veya
yapmaması gerektiği yasalarda ne kadar detaylı bir şekilde
anlatılırsa anlatılsın, güvenlik görevlisi gerçek hayatta her
zaman farklı davranış sergileme imkanı ve insiyatifine
sahiptir. Gerçek anlamda insiyatif, güç kullanma imkanı
olan bir güvenlik personelinin kendi
vicdanında sahip olduğu kontrol mekanizmasıdır.

8. Soru

İç güvenlik personelinin davranışlarını düzenleme ve
hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yapılan en önemli
çalışma nedir?

Cevap

2000li yılların başında Avrupa Konseyi
bünyesinde hazırlanmış olan Avrupa Polisi Etik Kuralları
iç güvenlik personelinin davranışlarında düzenleme ve
hizmet kalitesini artırmaya yönelik en önemli çalışmadır.

9. Soru

Avrupa Polis Etik Kuralları ülkemizde hangi birimleri
etkilemiştir?

Cevap

Kısaca Polis Etiği olarak ifade edilen bu kavram
aslında iç güvenlik hizmeti üreten personel için meslek etiği
demektir bu durumda polis etiği ilkeleri sadece polis
teşkilatı mensuplarına değil başta jandarma, sahil güvenlik
ve özel güvenlik teşkilatları olmak üzere iç güvenlik
sektöründe yer alan bütün kurumların mensuplarını
etkilemiştir.

10. Soru

İç güvenlik sektöründe hizmet veren güvenlik görevlileri
için hazırlanmış olan meslek etiği kuralları ve etik
eğitiminden beklenen sonuçlar nelerdir?

Cevap

İç güvenlik sektöründe hizmet veren güvenlik görevlileri için hazırlanmış olan meslek etiği kuralları ve etik eğitiminden beklenen sonuçları

İç güvenlik hizmetlerinin alıcısı olan
vatandaşların haklarına saygı göstererek onların
güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini
yükseltmek
İç güvenlik sektörünü hizmete üreticisi olan
personelin haklarını koruyarak onların da yaşam
kalitesini yükseltmek olarak açıklayabiliriz.

11. Soru

Avrupa Polis Etik Kurallarını Türk Jandarma
Teşkilatı hangi yılda dilimize çevirmiştir?

Cevap

Avrupa Polisi Etik Kurallarını Türk jandarma
Teşkilatı 2002 yılında dilimize çevirmiştir.

12. Soru

Güvenlik mensuplarına yönelik etik kurallarına ihtiyaç
duyulmasının önemli sebeplerinden birisi nedir?

Cevap

Güvenlik mensuplarına yönelik etik kurallarına
ihtiyaç duyulmasının önemli sebeplerinden birisi, güvenlik
mensuplarının davranışlarına kontrol etmek için yasama,
yürütme ve yargı erklerinin tarafından yapılan dış
denetimin tek başına yeterli olmayışıdır. Bu nedenle
yürürlükteki yasal düzenlemelere ile ilave olarak bunu
isteyen kendi mensupları tarafından hazırlanan,
benimsenen ve onların profesyonellik bilinci ve
vicdanlarına hitap eden etik ilkelere ihtiyaç duyulmuştur

13. Soru

Etik değer ve kurallarının kaynağı tartışmaların
merkezinde hangi sorun yer alır?

Cevap

Etik değer ve kurallarının kaynağı tartışmalarının
merkezinde etin kaynağının insan doğası mı yoksa insanın
dış çevresi ve sosyalleşmesi mi olduğu sorunu yer alır,
diğer bir değişle asıl tartışılan konu etin kaynağının yaratılış
mı yoksa yetiştirilme mi olduğu sorusudur.

14. Soru

Etiğin kaynağının yaratılış mı yoksa yetiştirme mi
olduğu sorusuna farklı Yaklaşan iki temel görüşü
açıklayınız.

Cevap

Etiğin kaynağının yaratılış mı yoksa yetiştirme mi
olduğu konusunda farklı yaklaşan iki temel görüşü;
1. İnsanın sahip olduğu tüm güzel değerlerin
kaynağını yaratılış kelimesinden türemiş olan
ahlak yani yaratılışın olduğunu ima eden görüştür.
2. İkinci düşünceyi ise etik ilkeler yine insan
tarafından üretilmekle birlikte onun yaratılışının
değil sosyalleşme ve yetişmesinin ürünüdür. Bu
düşüncelere göre ahlaki kurallar yerel ve göreceli
etik kurallar ise evrenseldir.

15. Soru

Bireylerin sosyalleşme Sonucunda Öğrettiği şeyler
kişinin hangi özelliklere göre değişmektedir?

Cevap

Bireyler sosyalleşme Sonucunda sahip olduğu
biyolojik yönüne göre daha çeşitli ve değişken şeyler
üretirler.

16. Soru

Batılı sosyal bilimciler etin kaynağını nerelerde
aramışlardır?

Cevap

Batılı sosyal bilimciler etin kaynağını eğitim ve
sosyalleşme de aramışlardır.

17. Soru

Hıristiyan ve İslam inancına göre insanın
yaratılışındaki etik değerleri açıklayınız.

Cevap

Hıristiyan inancına göre dünyaya günah ile bütün
olarak suçlu ve kirli olarak gelen ilk insan Âdem ve ondan
çoğalan âdemoğulları bu günahın izlerini taşımaktadırlar.
İnsanın doğuştan günahkâr ve suçlu olduğu bir inanç
sistemi doğal olarak insanın yaratılışına etik değerlerin
kaynağı olarak görmeyecek ve etkiye kaynak olmak için
başka arayışa geçecektir.
İslam inancına göre İse insanın yaratılışı ve doğası
doğuştan kelime suçlu değil, tam tersine temizle masumdur
doğuştan masum ve temiz olan insanın yaratılışı
güzel-çirkin ve iyi-kötü gibi evrensel etik değerlere
kaynaklık edebilir.

18. Soru

Etik kaynağının insanın yaratılışı mı yoksa
sosyalleşmesi mi olduğu sorunundan sonra üzerinde görüş
ayrılığına düşüren diğer konu nedir?

Cevap

Etik kaynağının insanın yaratılışı mı yoksa
sosyalleşmesi mi oldu sorunundan sonra üzerinde görüş
ayrılığına düşüren diğer konu ahlak ve etik kavramları
arasındaki ilişkidir.

19. Soru

Polis etiği alanında yazılmış eserlerde Hangi
etkileşimlere rastlanmıştır?

Cevap

Polis etiği alanında yazılmış eserlerde ahlaki
değerler ile etik değerler arasında bir ilişki ve etkileşimin
izlerine rastlanmıştır. Örneğin, Caldero ve Kranka göre
ahlak bir kişinin hayatının tüm yönleri ile ilgili
davranışlarıyla ilişkili iken etik sadece belli bir mesleğe ait
belirli ve sınırlı davranışlar ile ilgilidir. Yine polis etiği
alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kleining etiğin genel
ahlak ilkelerinden bağımsız olmadığı gibi genel ahlaki
ilkelerin polislik mesleğine yansıması olduğu
görüşündedir. Etik değerlerin kaynağının ahlaki
değerlerden bağımsız olmadığını ifade eden Klein’in genel
ahlaki değerlerin kaynağı olarak ortaçağdaki Avrupa’da
model değerlere karşı oluşan liberal demokratik değerleri
göstermektedir.

20. Soru

Endülüs Emevileri İspanya’da hangi yıllar
arasında yerleşmişlerdir?

Cevap

Endülüs Emevileri M.S. 756-1492 yılları arasında
İspanya’da yerleşmişlerdir.

21. Soru

Etiğin günümüzdeki tanımını yapınız.

Cevap

Etik daha çok bir mesleği profesyonelce yerine
getiren kişilerin bu mesleğin ilkelerine uyuması olarak
tanımlanmaktadır.

22. Soru

Türkiye hangi yılda Avrupa konseyine üye olmuştur?

Cevap

Türkiye 1949 yılında Avrupa konseyine olmuştur.

23. Soru

Avrupa konseyinde Müslüman nüfusun çoğunluğu da
olduğu ülkeler hangileridir?

Cevap

Avrupa konseyinde Türkiye, Azerbaycan,
Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadağ’ı Müslüman nüfusun
çoğunlukta olduğu ülkeler olarak sayabiliriz.

24. Soru

Avrupa konseyinin kaç tane üyesi vardır?

Cevap

Avrupa konseyi 47 üyeden oluşmaktadır.

25. Soru

Konsey adında Avrupa adının geçmesinin sebebi
nedir?

Cevap

Konsey altında Avrupa kelimesinin geçmesinin
nedeni sadece Avrupa ülkeleri kapsamasından dolayı değil
Avrupa kavramının kullanılmasının temel nedeni bugünkü
Avrupa’nın demokratik ve evrensel değerlerin en gelişmiş
şekilde yaşandığı bir coğrafya olmasındandır.

26. Soru

Avrupa konseyinin ısrarla etik kavramının ahlaktan
farklı olduğunu vurgulamasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Bu iki kavram üzerine derinlemesine
düşünüldüğünde Avrupa konseyinin ısrarla etik kavramının
ahlaktan farklı olduğunu vurgulamasının sebeplerini
araştırırken ortaya çıkan iki neden görmekteyiz.
Bunlardan birincisi komisyon üyelerinin üzerinde sıklıkla
durdukları etik kavramının dini, özellikle de Hıristiyanlık
ile bağlantılı ahlak kavramından uzak tutulma çabasıdır. Bu
çalışma Avrupa Konseyi tarafından yapılmış olmasına
rağmen yönetmelik sadece Avrupa ülkelerinin güvenlik
personeli için hazırlanmamıştır. Komisyonda, aralarında
Türkiye ve Azerbaycan gibi halkının büyük bir kısmı
Müslüman kimliği taşıyan bazı ülkelerde yer almaktadır.
Avrupa ülkelerinin tamamında bugün küçümsenmeyecek
oranda farklı dinlere mensup azınlıklar yaşamaktadır bu
sebeple hazırlanan etik kuralların gerek Avrupa’da yaşayan
diğer dini azınlıklara gerekse halkının büyük bir çoğunluğu
Müslüman olan ülkelere de hitap etmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca, Hıristiyan inancına göre şekillenmiş olan ahlaki
değerlerin ağırlıklı olarak ve açıkça yer aldığı bir etik
ilkeler düzenlemesi, Avrupa’da yaşayan diğer dini
azınlıklar ve Avrupa dışındaki bazı ülkeler tarafından
benimsenmesi zor olabilirdi. Etik kavramının özellikle
ahlaktan farklı olarak ele alınmasının arkasında bu düşüncenin bulunduğu söylenebilir. Ağırlıklı olarak Hıristiyanlık inançlarını yansıtan ahlaki değerleri meslek etiği olgusu altında tüm insanlara dayatmak istenmemiştir.

27. Soru

Avrupa polisi etik kuralları ve Türk polisi etik
kuralları incelendiğinde polislerin yaptığı sanıkları temel
hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakmak, orantısız ve
aşırı güç kullanmak, rüşvet almak ve çıkar temin etmek gibi
aramışlar hangi ihlallere girer?

Cevap

Avrupa Polisi Etik Kuralları ve Türk Polisi Etik
Kuralları incelendiğinde sanıkları temel hak ve
özgürlüklerinden mahrum bırakmak, orantısız ve aşırı güç
kullanmak, rüşvet almak ve çıkar temin etmek gibi
hareketler etik ihtilal değil aynı zamanda hukuk ihlali de
sayılır.

28. Soru

Etik Kuralların ve etik Duyarlılığın amacı nedir?

Cevap

Etik kuralların amacı güvenlik görevlilerinin
görev davranışlarına ve uygulamalarını olumsuz etkileme
ihtimali olan şüpheli şeylerden uzak durmaları konusunda
bir duyarlılık ve farkındalık geliştirmektir. Duyarlılık
yasalarda suç olarak tanımlanmayan veya tespit edilmesi
kolay olmadığı için hakkında cezai işlem yapılamayan
eylemler konusunda kişilerin vicdanında bir iç uyarı ve
denetim mekanizması oluşturmayı amaçlar.

29. Soru

Mesleki etik ilkeleri bir güvenlik gücünün
davranışlarında neyi amaçlar?

Cevap

Bir güvenlik personelinin görevi gereği yapması
gerekenler ile yine görevi gereği yapmaması gereken
şeylerin büyük bir kısmı yasalarda açıkça belirtilmiştir.
Ancak, bir de bunların arasında kalan ve bir görevlinin nasıl
davranacağını her zaman tam olarak kestiremedim şüpheli
durumlar vardır meslek etiği ilkeleri yapılması ve
yapılmaması kadar açıkça belli olanın arasındaki şüpheli
alanı ele almaktadır.
Bir güvenlik personeli saygınlığını şüpheli durumlara karşı
duyarlı olması ve mesleğinin etik ilkelerine uyuması ile
koruyabilir.

30. Soru

Etik duyarlılık neyi gerektirir?

Cevap

Etik duyarlılık sürekli bir hiç sorgulamayı
gerektirir.

31. Soru

Etik olma ve dedik kalmak için bir güvenlik görevlisi ne
yapmalıdır?

Cevap

Etik olma ve etik alma için güvenlik görevlisi
sürekli olarak kendisini sorgulamalı ve her zaman daha iyi
olma çabası içinde olmalıdır. Etik olma çabaları kişiye haz
veren onun hayatını daha anlamlı ve değerli yapan sürekli
devam eden bir iç mücadeledir kişi sürekli olarak bir gün
öncesine göre daha iyi ve daha dürüst olma çabası içinde
olacak, böyle bir çabanın içinde olmaktan dolayı da asla
pişmanlık duymayacaktır.

32. Soru

Bir güvenlik görevlisinin profesyonelliği ve etik
duyarlılığı nasıl test edilir?

Cevap

Bir güvenlik görevlisinin profesyonelliği ve etik
duyarlılığı tatlı şekillerde test edilebilir bu durum genelde
kişinin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu kendi
vicdanında hissedebileceği kararlar şeklinde olur. Suç
işlemeyi ve etik dışı davranışları tabiyatı haline getirmemiş
ve bozulmamış bir vicdan doğru ve yanlışın ne olduğu
konusunda yanılmaz ve yanıltmaz bir kaynaktır. Bu yüzden
genelde yanıtlayan bir iç denetim mekanizmasıdır.

33. Soru

Avrupa polis etik kuralları hangi yıllar arasında ve
kimler tarafından hazırlanmıştır?

Cevap

Avrupa polis etik kuralları Avrupa konseyi üyesi
devletlerin uzman temsilcilerinden oluşan bir komisyon
tarafından 1998-2001 yılları arasında gerçekleştirilen
toplantılarda hazırlanmıştır. Toplantılara Avrupa konseyine
üye olan 40’ı aşkın ülkeden üst düzey iç güvenlik personeli,
sosyal bilimciler, hukukçular ve bazı sivil toplum kuruluşu
dışlarına temsilcileri katılmıştır.

34. Soru

Türk polis Teşkilatı etik kurallarını hangi yılda
yürürlüğe koymuştur?

Cevap

Türk polis Teşkilatı, Avrupa polis etiği kurallarını
esas alan kendine özgü bir tür kolluk etik kuralları Üreterek
2007 yılından itibaren yürürlüğe koymuştur.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!