Özel Güvenlik Hukuku 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Özel Güvenlik Hukuku 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Özel Güvenliğin Denetimi Ve Özel Güvenlik Hizmetlerinden Doğan Zararın Tazmini

1. Soru

Devlet iç güvenliği ve dış güvenliği sağlamak için hangi teşkilatları kurmuştur?

Cevap

Güvenliğin sağlanması, yani kişilerin can ve mal emniyetinin temin edilmesi devletin aslî görevlerindendir. Bu bağlamda devlet, dış güvenliği sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (Genel Kurmay Başkanlığı) teşkilatını; iç güvenliği (kamu düzeni) sağlamak üzere de İçişleri Bakanlığı ve bunun bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatını oluşturmuştur.


2. Soru

Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi, hangi usul ile sağlanmaktadır?

Cevap

Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi, bu faaliyete başlamada “izin usu- lünün” getirilmesi ile başlamaktadır. 

5188 sayılı Kanun özel güvenlik faaliyetlerinde “izin usulünü” getirmiştir. Daha işin başında özel güvenlikten yararlanmak için yetkili merciden izin alınması gerekmekte- dir. Nitekim Kanunun 3. maddesine göre, “Kişilerin silahlı personel tarafından korun- ması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hiz- metinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır”. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir (680 sayılı KHK’nın 66. maddesi ile değişik m. 5). Özel güvenlik görevi yapacak kişilere, çalışma izni verilmesi valiliklerin yetkisindedir (680 sayılı KHK’nın 70. maddesi ile değişik m. 11). Yine özel güvenlik eğitimi izni de İçişleri Bakanlığınca verilir (m. 14).

Bütün bunların yanında 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde denetim konusu ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre “İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsa- mında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir”.


3. Soru

Kaymakamlıkların özel güvenliğin denetimindeki rolü ve denetiminin şartları nelerdir?

Cevap

Görüldüğü üzere 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde “kaymakamlıklar” açıkça be- lirtilmemiştir. Ancak aynı Kanunun “ek önlemler” başlığını taşıyan 680 sayılı KHK’nın 67. maddesi ile değişik 6. maddesindeki maddesindeki düzenlemelerden, kaymakamla- rın da denetim yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim maddede şu hükümler yer almaktadır:

• “Mülkî idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni ve- rilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu tak- dirde ek önlemler almaya yetkilidir.” 

“Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk ami- rinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.”


4. Soru

Özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler kimlerdir?

Cevap

Ülke genelinde güvenlikten sorumlu olan ve devlete ait güvenlik birimlerini denetleme yetkisine sahip olan İçişleri Bakanlığı ve onun taşradaki görevlilerinin, özel güvenlik üze- rinde de denetim yetkisi olması tabiidir. Bu bağlamda özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklardır.

İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin denetim yetkisi 5188 sayılı Kanunda açıkça belir- tilmiştir. Nitekim Kanunun 22. maddesinde, İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir” denilmektedir. Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesinde denetleyecek merciler “bakanlık ve valilikler” olarak gösterilmiştir.


5. Soru

Özel güvenlik konusundaki şirket ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni hangi durumlarda iptal edilir?

Cevap

Kurucu, temsilci ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi hâlinde iki ay için- de eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.” “Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir.”


6. Soru

Bakanlık ve valiliklerin denetiminin amacı nedir?

Cevap

Denetimim amacı “Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği- ni, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet göste- rilip gösterilmediğini tespit etmek” olarak belirlenmiştir.


7. Soru

Denetlenecek birimler hangileridir?

Cevap

Denetlenecek birimler, “özel güvenlik şirketleri”, “alarm izleme merkezleri”, “özel gü- venlik birimleri” ve “özel eğitim kurumları” olarak belirlenmiştir.


8. Soru

Denetimin kapsamı nedir?

Cevap

Denetimin kapsamı, Yönetmeliğin 44. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerce yapılacak denetimde ele alınacak konular şunlardır:

• Faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı,
• Özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı,

• Üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin

usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği,
• Görev alanına uyulup uyulmadığı,
• Silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı,
• Kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
• Eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, • Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı,
• Amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği.


9. Soru

Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulunması ne ifade eder?

Cevap

Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulun- masına şu örnekleri verebiliriz: Özel güvenlik şirketinin, güvenlikle hiç ilgisi olmayan bir faaliyette (örneğin ticaret, eğitim, sürücü kursu vs.) bulunması hâlinde, amaç dışı faa- liyette bulunduğunda kuşku yoktur. Zira 5188 sayılı Kanunun 5. maddesinde “Faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur.” denilmektedir. Özel güvenlik şirketi ya da özel eğitim kurumunun yürüttüğü güvenlik hizmeti ile bağlantılı olan faaliyetler de amaç dışı faaliyet niteliğinde olabilir. Örneğin özel güvenlik şirketinin, kendi personeli dışında özel güvenlik üniformaları ticareti veya diğer teçhizat ticareti de yapması amaç dışı faaliyettir. Yine özel güvenlik eğitim kurumunun, eğitilen kişilerin iş bulmasında komisyon karşılığı aracılık yapması da amaç dışı faaliyet niteliğindedir. Bu bağlamda, özel eğitim kurumunda verilen derslerin, mevzuatta belirlenen müfredatın dı- şına çıkılması da amaç dışı faaliyet olarak nitelendirilebilir.


10. Soru

Faaliyet izninin iptali durumunda şirketlerin gidebileceği yol nedir?

Cevap

Faaliyet izninin iptali, bir idari işlemdir ve diğer idari iş- lemler gibi idare mahkemelerinin yargısal denetimine açıktır. İster amaç dışı faaliyette bulunma isterse suç kaynağına dönüşme sebebiyle faaliyette izni iptal edilsin, bu işleme karşı idari yargıda iptal davası açılabilecektir. Dava açıldığında da amaç dışı faaliyet ve suç kaynağına dönüşme konusunu mahkeme takdir edecek demektir.


11. Soru

Denetime tabi kişi ve kuruluşlar kimlerdir?

Cevap

Denetime tabi kişi ve kuruluşlar şunlardır:
• Özel güvenlik birimleri,
• Özel güvenlik şirketleri,
• Özel güvenlik eğitimi veren kurumlar,
• Özel güvenlik hizmetinden yararlanan gerçek kişiler, • Özel güvenlik hizmetinden yararlanan yerler.


12. Soru

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi ne şekilde olur?

Cevap

5188 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi valinin iznine bağlıdır. Gerçek kişiler veya kurumlar, silahlı gü- venlik hizmetinden yararlanmaya ihtiyacı olup olmadığı valiliklerce denetlenecek ve ihti- yacı olanlara izin verilecektir.

Valiliklerce verilen “özel güvenlik izni”, tek taraflı icrai bir işlemdir. Başlangıçta özel güvenlik ihtiyacı olup olmadığı yönündeki denetim, izin verildikten sonra her zaman denetim yapılmasını da içermektedir. Şartların ortadan kalktığının tespit edilmesi hâlinde, özel güvenlik izni valiliklerce iptal edilebilecektir.


13. Soru

Özel güvenlik izni alan gerçek kişiler ile güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti sa- tın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde hangi hususlara bakılmaktadır?

Cevap

Özel güvenlik izni alan gerçek kişiler ile güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti sa- tın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde şu hususlara bakılmaktadır: a) Özel güvenlik izninin alınıp alınmadığı, b) Güvenlik şirketi ile sözleşme yapılıp yapılmadığı,c) Ateşli silahların demirbaşa kaydedilip edilmediği, d) Silah bulundurma ruhsatlarının alınıp alınmadığı, e) Silahların devir teslim defterine düzenli kaydedilip edilmediği, f)Ateşli silahların görev dışında uygun yerde muhafaza edilip edilmediği, g) Silahların ba- kımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı.


14. Soru

Özel güvenlik şirketinin denetimlerinde hangi hususlara bakılmaktadır?

Cevap

Özel güvenlik şirketinin denetimlerinde şu huşulara bakılmaktadır: a) Şirketin hizmet vermeye başlamasında, süresinde gerekli bildirimin yapılıp yapılmadığı, b) Şirketin, güven- lik hizmeti verdiği yere, güvenlik personelinin çalışma izinlerini verip vermediği, c) Özel güvenlik personeli için mali sorumluluk sigortası yaptırıp, gerekli bildirimin süresinde yapı- lıp yapılmadığı, d) Fiilen çalışma özel güvenlik görevlilerinin listesinin zamanında bildirilipbildirilmediği, e) Özel güvenlik personelinin teçhizatı ve kıyafetleri için yetkili merciden onay alınıp alınmadığı, f) Koruma ve güvenlik planının süresinde yetkili merciye verilip verilmediği, g) Özel güvenlik görevlisi ile yapılan iş sözleşmesinin var olup olmadığı.


15. Soru

İçişleri bakanlığı ve valiliklerin, özel güvenlik alanındaki denetimlerinde uyacakları usul kurallar nelerdir?

Cevap

 • Denetlemede zaman sınırı yoktur.

 • Eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi öngörülmüştür.

 • Eksiklikler süresinde giderilmez ise yaptırım uygulanacaktır

 • Bazı yaptırımlar için süre şartı aranmamaktadır.

 • Rapor tanzim edilmesi öngörülmektedir.

   


16. Soru

Özel güvenlik mevzuatına aykırı davranışlara hangi müeyyideler öngörülmektedir?

Cevap

5188 sayılı Kanunun 20. maddesinde düzenlenen fiiller ve yaptırımları şunlardır:

a)  Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görev- lisine üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik

kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

b)  Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci mad- dede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her

bildirim için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, ku- rum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

e)  Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneti- ciyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere beşbin Türk lirası, denetimlerde tespit edilip gideril- mesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneti- cilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

f)  Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış- tıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

g)  11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bil- dirimleri süresinde yerine getirmeyenlere üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

h)  Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla di- renen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

ı) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik ala- nında görev alamazlar.d)  Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin ver- diği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı ola- rak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar.


17. Soru

İdare hukukunda kusur sorumluluğu nedir ve hizmet kusuru halleri nelerdir?

Cevap

İdare hukukunda kusur sorumluluğu: İdarenin, kamu hizmeti ve faaliyetlerini yürü- türken “kusurlu” bir davranışta bulunarak sebep olduğu zararı tazmin etmesi yükümlülüğü- nü ifade etmektedir. Burada kusur sorumluluğu “hizmet kusuru” olarak ifade edilmektedir.

Hem öğretide hem de içtihatlarda kabul edilen hizmet kusuru hâlleri aşağıdaki şekilde tasnif edilmektedir:

 • Hizmetin kötü işlemesi: Hizmetin gereği gibi, beklenildiği gibi yürütülmemesi se- bebiyle bir zarar meydana gelmesi.

 • Hizmetin geç işlemesi: Kamu hizmetinin olağan sayılamayacak bir gecikme ile yerine getirilmesi ve bu gecikmeden bir zarar meydana gelmesi hâli.

 • Hizmetin hiç işlememesi: Hizmet işlemesi gerekirken işlememişse, idare hizmetin işlemesi için bir davranışta bulunmamışsa, hizmet hiç işlememiş demektir.


18. Soru

Kusursuz sorumluluk, idare hukukunda hangi iki ilkeye dayandırılmaktadır?

Cevap

Risk ilkesi gereğince sorumluluk: İdarenin, bünyesinde belli bir tehlike taşıyan faali- yetler sebebiyle oluşan zararlardan sorumlu olmasına risk ilkesi gereğince sorum- luluk denilir. İdarenin bazı faaliyetleri bizatihi içinde tehlike barındırır. Böyle bir faaliyetten bir zarar meydana geldiğinde, idare kusuru olmasa da zarardan sorumlu tutulur.

Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince sorumluluk: Bu sorumluluk ilkesi, idarenin bünyesinde herhangi bir tehlike barındırmayan ve hukuku uygun faa- liyetlerinden kaynaklanan zararlar için uygulanmaktadır.


19. Soru

İdare açısından tazmin borcunun doğabilmesi için, zararın hangi şartları taşıması gerekir?

Cevap

Zarar meşru olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın meşru olması, zarar görenin hukuka aykırı bir konumda olmaması, zararın hukuken korunan bir menfaate ilişkin olması gerekir. Mağdurun gayrı meşru (hukuk dışı) konumda olması, tazminat talep etmesine engel teşkil eder.

Zarar gerçekleşmiş ve kesin olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın hâlihazırda gerçekleşmiş (güncel) ve kesin olması, yani zararın bilfiil gerçekleşmiş ve gelecekte gerçekleşmesi muhakkak olması gerekir. Başka bir ifade ile doğması muhtemel zararlar sorumluluğa yol açmaz.

Zarar maddi veya manevi olabilir: İdarenin davranışı sonucu meydana gelen ve tazmin edilmesi gereken zarar maddi olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Kişinin kişi olarak sahip olduğu hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, hürriyet, isim, şe- ref, haysiyet, cinsel bütünlük, ruhsal bütünlük gibi kişilik değerlerinin tümü şahıs varlığını ifade etmektedir. Bu değerlere saldırı, objektif olarak bir zararı ifade eder ve bu zararların da tazmini gerekmektedir.


20. Soru

Kanun özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini açısından nasıl bir usul öngörmüştür?

Cevap

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigor- tası yaptırmak zorundadır”.


1. Soru

Devlet iç güvenliği ve dış güvenliği sağlamak için hangi teşkilatları kurmuştur?

Cevap

Güvenliğin sağlanması, yani kişilerin can ve mal emniyetinin temin edilmesi devletin aslî görevlerindendir. Bu bağlamda devlet, dış güvenliği sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (Genel Kurmay Başkanlığı) teşkilatını; iç güvenliği (kamu düzeni) sağlamak üzere de İçişleri Bakanlığı ve bunun bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatını oluşturmuştur.

Güvenliğin sağlanması, yani kişilerin can ve mal emniyetinin temin edilmesi devletin aslî görevlerindendir. Bu bağlamda devlet, dış güvenliği sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (Genel Kurmay Başkanlığı) teşkilatını; iç güvenliği (kamu düzeni) sağlamak üzere de İçişleri Bakanlığı ve bunun bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatını oluşturmuştur.

Güvenliğin sağlanması, yani kişilerin can ve mal emniyetinin temin edilmesi devletin aslî görevlerindendir. Bu bağlamda devlet, dış güvenliği sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (Genel Kurmay Başkanlığı) teşkilatını; iç güvenliği (kamu düzeni) sağlamak üzere de İçişleri Bakanlığı ve bunun bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatını oluşturmuştur.

Güvenliğin sağlanması, yani kişilerin can ve mal emniyetinin temin edilmesi devletin aslî görevlerindendir. Bu bağlamda devlet, dış güvenliği sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (Genel Kurmay Başkanlığı) teşkilatını; iç güvenliği (kamu düzeni) sağlamak üzere de İçişleri Bakanlığı ve bunun bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatını oluşturmuştur.

Güvenliğin sağlanması, yani kişilerin can ve mal emniyetinin temin edilmesi devletin aslî görevlerindendir. Bu bağlamda devlet, dış güvenliği sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (Genel Kurmay Başkanlığı) teşkilatını; iç güvenliği (kamu düzeni) sağlamak üzere de İçişleri Bakanlığı ve bunun bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatını oluşturmuştur.

2. Soru

Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi, hangi usul ile sağlanmaktadır?

Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi, hangi usul ile sağlanmaktadır?

Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi, hangi usul ile sağlanmaktadır?

Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi, hangi usul ile sağlanmaktadır?

Cevap

Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi, bu faaliyete başlamada “izin usu- lünün” getirilmesi ile başlamaktadır. 

5188 sayılı Kanun özel güvenlik faaliyetlerinde “izin usulünü” getirmiştir. Daha işin başında özel güvenlikten yararlanmak için yetkili merciden izin alınması gerekmekte- dir. Nitekim Kanunun 3. maddesine göre, “Kişilerin silahlı personel tarafından korun- ması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hiz- metinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır”. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir (680 sayılı KHK’nın 66. maddesi ile değişik m. 5). Özel güvenlik görevi yapacak kişilere, çalışma izni verilmesi valiliklerin yetkisindedir (680 sayılı KHK’nın 70. maddesi ile değişik m. 11). Yine özel güvenlik eğitimi izni de İçişleri Bakanlığınca verilir (m. 14).

Bütün bunların yanında 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde denetim konusu ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre “İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsa- mında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir”.

Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi, bu faaliyete başlamada “izin usu- lünün” getirilmesi ile başlamaktadır. 

5188 sayılı Kanun özel güvenlik faaliyetlerinde “izin usulünü” getirmiştir. Daha işin başında özel güvenlikten yararlanmak için yetkili merciden izin alınması gerekmekte- dir. Nitekim Kanunun 3. maddesine göre, “Kişilerin silahlı personel tarafından korun- ması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hiz- metinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır”. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir (680 sayılı KHK’nın 66. maddesi ile değişik m. 5). Özel güvenlik görevi yapacak kişilere, çalışma izni verilmesi valiliklerin yetkisindedir (680 sayılı KHK’nın 70. maddesi ile değişik m. 11). Yine özel güvenlik eğitimi izni de İçişleri Bakanlığınca verilir (m. 14).

Bütün bunların yanında 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde denetim konusu ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre “İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsa- mında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir”.

Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi, bu faaliyete başlamada “izin usu- lünün” getirilmesi ile başlamaktadır. 

5188 sayılı Kanun özel güvenlik faaliyetlerinde “izin usulünü” getirmiştir. Daha işin başında özel güvenlikten yararlanmak için yetkili merciden izin alınması gerekmekte- dir. Nitekim Kanunun 3. maddesine göre, “Kişilerin silahlı personel tarafından korun- ması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hiz- metinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır”. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir (680 sayılı KHK’nın 66. maddesi ile değişik m. 5). Özel güvenlik görevi yapacak kişilere, çalışma izni verilmesi valiliklerin yetkisindedir (680 sayılı KHK’nın 70. maddesi ile değişik m. 11). Yine özel güvenlik eğitimi izni de İçişleri Bakanlığınca verilir (m. 14).

Bütün bunların yanında 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde denetim konusu ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre “İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsa- mında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir”.

Özel güvenlik alanındaki faaliyetlerin sıkı denetimi, bu faaliyete başlamada “izin usu- lünün” getirilmesi ile başlamaktadır. 

5188 sayılı Kanun özel güvenlik faaliyetlerinde “izin usulünü” getirmiştir. Daha işin başında özel güvenlikten yararlanmak için yetkili merciden izin alınması gerekmekte- dir. Nitekim Kanunun 3. maddesine göre, “Kişilerin silahlı personel tarafından korun- ması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hiz- metinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır”. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir (680 sayılı KHK’nın 66. maddesi ile değişik m. 5). Özel güvenlik görevi yapacak kişilere, çalışma izni verilmesi valiliklerin yetkisindedir (680 sayılı KHK’nın 70. maddesi ile değişik m. 11). Yine özel güvenlik eğitimi izni de İçişleri Bakanlığınca verilir (m. 14).

Bütün bunların yanında 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde denetim konusu ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre “İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsa- mında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir”.

5188 sayılı Kanun özel güvenlik faaliyetlerinde “izin usulünü” getirmiştir. Daha işin başında özel güvenlikten yararlanmak için yetkili merciden izin alınması gerekmekte- dir. Nitekim Kanunun 3. maddesine göre, “Kişilerin silahlı personel tarafından korun- ması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hiz- metinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır”. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir (680 sayılı KHK’nın 66. maddesi ile değişik m. 5). Özel güvenlik görevi yapacak kişilere, çalışma izni verilmesi valiliklerin yetkisindedir (680 sayılı KHK’nın 70. maddesi ile değişik m. 11). Yine özel güvenlik eğitimi izni de İçişleri Bakanlığınca verilir (m. 14).

Bütün bunların yanında 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde denetim konusu ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre “İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsa- mında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir”.

5188 sayılı Kanun özel güvenlik faaliyetlerinde “izin usulünü” getirmiştir. Daha işin başında özel güvenlikten yararlanmak için yetkili merciden izin alınması gerekmekte- dir. Nitekim Kanunun 3. maddesine göre, “Kişilerin silahlı personel tarafından korun- ması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hiz- metinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır”. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir (680 sayılı KHK’nın 66. maddesi ile değişik m. 5). Özel güvenlik görevi yapacak kişilere, çalışma izni verilmesi valiliklerin yetkisindedir (680 sayılı KHK’nın 70. maddesi ile değişik m. 11). Yine özel güvenlik eğitimi izni de İçişleri Bakanlığınca verilir (m. 14).

Bütün bunların yanında 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde denetim konusu ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre “İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsa- mında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir”.

5188 sayılı Kanun özel güvenlik faaliyetlerinde “izin usulünü” getirmiştir. Daha işin başında özel güvenlikten yararlanmak için yetkili merciden izin alınması gerekmekte- dir. Nitekim Kanunun 3. maddesine göre, “Kişilerin silahlı personel tarafından korun- ması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hiz- metinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır”. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir (680 sayılı KHK’nın 66. maddesi ile değişik m. 5). Özel güvenlik görevi yapacak kişilere, çalışma izni verilmesi valiliklerin yetkisindedir (680 sayılı KHK’nın 70. maddesi ile değişik m. 11). Yine özel güvenlik eğitimi izni de İçişleri Bakanlığınca verilir (m. 14).

Bütün bunların yanında 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde denetim konusu ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre “İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsa- mında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir”.

3. Soru

Kaymakamlıkların özel güvenliğin denetimindeki rolü ve denetiminin şartları nelerdir?

Kaymakamlıkların özel güvenliğin denetimindeki rolü ve denetiminin şartları nelerdir?

Kaymakamlıkların özel güvenliğin denetimindeki rolü ve denetiminin şartları nelerdir?

Kaymakamlıkların özel güvenliğin denetimindeki rolü ve denetiminin şartları nelerdir?

Cevap

Görüldüğü üzere 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde “kaymakamlıklar” açıkça be- lirtilmemiştir. Ancak aynı Kanunun “ek önlemler” başlığını taşıyan 680 sayılı KHK’nın 67. maddesi ile değişik 6. maddesindeki maddesindeki düzenlemelerden, kaymakamla- rın da denetim yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim maddede şu hükümler yer almaktadır:

• “Mülkî idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni ve- rilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu tak- dirde ek önlemler almaya yetkilidir.” 

“Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk ami- rinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.”

Görüldüğü üzere 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde “kaymakamlıklar” açıkça be- lirtilmemiştir. Ancak aynı Kanunun “ek önlemler” başlığını taşıyan 680 sayılı KHK’nın 67. maddesi ile değişik 6. maddesindeki maddesindeki düzenlemelerden, kaymakamla- rın da denetim yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim maddede şu hükümler yer almaktadır:

• “Mülkî idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni ve- rilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu tak- dirde ek önlemler almaya yetkilidir.” 

“Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk ami- rinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.”

Görüldüğü üzere 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde “kaymakamlıklar” açıkça be- lirtilmemiştir. Ancak aynı Kanunun “ek önlemler” başlığını taşıyan 680 sayılı KHK’nın 67. maddesi ile değişik 6. maddesindeki maddesindeki düzenlemelerden, kaymakamla- rın da denetim yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim maddede şu hükümler yer almaktadır:

• “Mülkî idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni ve- rilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu tak- dirde ek önlemler almaya yetkilidir.” 

“Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk ami- rinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.”

Görüldüğü üzere 5188 sayılı Kanunun 22. maddesinde “kaymakamlıklar” açıkça be- lirtilmemiştir. Ancak aynı Kanunun “ek önlemler” başlığını taşıyan 680 sayılı KHK’nın 67. maddesi ile değişik 6. maddesindeki maddesindeki düzenlemelerden, kaymakamla- rın da denetim yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim maddede şu hükümler yer almaktadır:

• “Mülkî idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni ve- rilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu tak- dirde ek önlemler almaya yetkilidir.” 

“Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk ami- rinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.”

“Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk ami- rinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.”

“Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk ami- rinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.”

“Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk ami- rinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.”

“Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk ami- rinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.”

4. Soru

Özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler kimlerdir?

Özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler kimlerdir?

Özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler kimlerdir?

Özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler kimlerdir?

Cevap

Ülke genelinde güvenlikten sorumlu olan ve devlete ait güvenlik birimlerini denetleme yetkisine sahip olan İçişleri Bakanlığı ve onun taşradaki görevlilerinin, özel güvenlik üze- rinde de denetim yetkisi olması tabiidir. Bu bağlamda özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklardır.

İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin denetim yetkisi 5188 sayılı Kanunda açıkça belir- tilmiştir. Nitekim Kanunun 22. maddesinde, İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir” denilmektedir. Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesinde denetleyecek merciler “bakanlık ve valilikler” olarak gösterilmiştir.

Ülke genelinde güvenlikten sorumlu olan ve devlete ait güvenlik birimlerini denetleme yetkisine sahip olan İçişleri Bakanlığı ve onun taşradaki görevlilerinin, özel güvenlik üze- rinde de denetim yetkisi olması tabiidir. Bu bağlamda özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklardır.

İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin denetim yetkisi 5188 sayılı Kanunda açıkça belir- tilmiştir. Nitekim Kanunun 22. maddesinde, İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir” denilmektedir. Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesinde denetleyecek merciler “bakanlık ve valilikler” olarak gösterilmiştir.

Ülke genelinde güvenlikten sorumlu olan ve devlete ait güvenlik birimlerini denetleme yetkisine sahip olan İçişleri Bakanlığı ve onun taşradaki görevlilerinin, özel güvenlik üze- rinde de denetim yetkisi olması tabiidir. Bu bağlamda özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklardır.

İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin denetim yetkisi 5188 sayılı Kanunda açıkça belir- tilmiştir. Nitekim Kanunun 22. maddesinde, İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir” denilmektedir. Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesinde denetleyecek merciler “bakanlık ve valilikler” olarak gösterilmiştir.

Ülke genelinde güvenlikten sorumlu olan ve devlete ait güvenlik birimlerini denetleme yetkisine sahip olan İçişleri Bakanlığı ve onun taşradaki görevlilerinin, özel güvenlik üze- rinde de denetim yetkisi olması tabiidir. Bu bağlamda özel güvenlik üzerinde denetim yetkisi olan merciler İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklardır.

İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin denetim yetkisi 5188 sayılı Kanunda açıkça belir- tilmiştir. Nitekim Kanunun 22. maddesinde, İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir” denilmektedir. Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesinde denetleyecek merciler “bakanlık ve valilikler” olarak gösterilmiştir.

5. Soru

Özel güvenlik konusundaki şirket ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni hangi durumlarda iptal edilir?

Cevap

Kurucu, temsilci ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi hâlinde iki ay için- de eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.” “Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir.”

Kurucu, temsilci ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi hâlinde iki ay için- de eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.” “Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir.”

Kurucu, temsilci ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi hâlinde iki ay için- de eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.” “Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir.”

Kurucu, temsilci ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi hâlinde iki ay için- de eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.” “Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir.”

Kurucu, temsilci ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi hâlinde iki ay için- de eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.” “Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir.”

6. Soru

Bakanlık ve valiliklerin denetiminin amacı nedir?

Cevap

Denetimim amacı “Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği- ni, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet göste- rilip gösterilmediğini tespit etmek” olarak belirlenmiştir.

Denetimim amacı “Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği- ni, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet göste- rilip gösterilmediğini tespit etmek” olarak belirlenmiştir.

Denetimim amacı “Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği- ni, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet göste- rilip gösterilmediğini tespit etmek” olarak belirlenmiştir.

Denetimim amacı “Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği- ni, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet göste- rilip gösterilmediğini tespit etmek” olarak belirlenmiştir.

7. Soru

Denetlenecek birimler hangileridir?

Cevap

Denetlenecek birimler, “özel güvenlik şirketleri”, “alarm izleme merkezleri”, “özel gü- venlik birimleri” ve “özel eğitim kurumları” olarak belirlenmiştir.

Denetlenecek birimler, “özel güvenlik şirketleri”, “alarm izleme merkezleri”, “özel gü- venlik birimleri” ve “özel eğitim kurumları” olarak belirlenmiştir.

Denetlenecek birimler, “özel güvenlik şirketleri”, “alarm izleme merkezleri”, “özel gü- venlik birimleri” ve “özel eğitim kurumları” olarak belirlenmiştir.

Denetlenecek birimler, “özel güvenlik şirketleri”, “alarm izleme merkezleri”, “özel gü- venlik birimleri” ve “özel eğitim kurumları” olarak belirlenmiştir.

8. Soru

Denetimin kapsamı nedir?

Denetimin kapsamı nedir?

Denetimin kapsamı nedir?

Denetimin kapsamı nedir?

Cevap

Denetimin kapsamı, Yönetmeliğin 44. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerce yapılacak denetimde ele alınacak konular şunlardır:

• Faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı,
• Özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı,

• Üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin

usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği,
• Görev alanına uyulup uyulmadığı,
• Silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı,
• Kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
• Eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, • Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı,
• Amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği.

Denetimin kapsamı, Yönetmeliğin 44. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerce yapılacak denetimde ele alınacak konular şunlardır:

• Faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı,
• Özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı,

• Üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin

usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği,
• Görev alanına uyulup uyulmadığı,
• Silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı,
• Kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
• Eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, • Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı,
• Amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği.

Denetimin kapsamı, Yönetmeliğin 44. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerce yapılacak denetimde ele alınacak konular şunlardır:

• Faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı,
• Özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı,

• Üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin

usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği,
• Görev alanına uyulup uyulmadığı,
• Silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı,
• Kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
• Eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, • Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı,
• Amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği.

Denetimin kapsamı, Yönetmeliğin 44. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerce yapılacak denetimde ele alınacak konular şunlardır:

• Faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı,
• Özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı,

• Üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin

usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği,
• Görev alanına uyulup uyulmadığı,
• Silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı,
• Kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
• Eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, • Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı,
• Amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği.

9. Soru

Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulunması ne ifade eder?

Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulunması ne ifade eder?

Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulunması ne ifade eder?

Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulunması ne ifade eder?

Cevap

Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulun- masına şu örnekleri verebiliriz: Özel güvenlik şirketinin, güvenlikle hiç ilgisi olmayan bir faaliyette (örneğin ticaret, eğitim, sürücü kursu vs.) bulunması hâlinde, amaç dışı faa- liyette bulunduğunda kuşku yoktur. Zira 5188 sayılı Kanunun 5. maddesinde “Faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur.” denilmektedir. Özel güvenlik şirketi ya da özel eğitim kurumunun yürüttüğü güvenlik hizmeti ile bağlantılı olan faaliyetler de amaç dışı faaliyet niteliğinde olabilir. Örneğin özel güvenlik şirketinin, kendi personeli dışında özel güvenlik üniformaları ticareti veya diğer teçhizat ticareti de yapması amaç dışı faaliyettir. Yine özel güvenlik eğitim kurumunun, eğitilen kişilerin iş bulmasında komisyon karşılığı aracılık yapması da amaç dışı faaliyet niteliğindedir. Bu bağlamda, özel eğitim kurumunda verilen derslerin, mevzuatta belirlenen müfredatın dı- şına çıkılması da amaç dışı faaliyet olarak nitelendirilebilir.

Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulun- masına şu örnekleri verebiliriz: Özel güvenlik şirketinin, güvenlikle hiç ilgisi olmayan bir faaliyette (örneğin ticaret, eğitim, sürücü kursu vs.) bulunması hâlinde, amaç dışı faa- liyette bulunduğunda kuşku yoktur. Zira 5188 sayılı Kanunun 5. maddesinde “Faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur.” denilmektedir. Özel güvenlik şirketi ya da özel eğitim kurumunun yürüttüğü güvenlik hizmeti ile bağlantılı olan faaliyetler de amaç dışı faaliyet niteliğinde olabilir. Örneğin özel güvenlik şirketinin, kendi personeli dışında özel güvenlik üniformaları ticareti veya diğer teçhizat ticareti de yapması amaç dışı faaliyettir. Yine özel güvenlik eğitim kurumunun, eğitilen kişilerin iş bulmasında komisyon karşılığı aracılık yapması da amaç dışı faaliyet niteliğindedir. Bu bağlamda, özel eğitim kurumunda verilen derslerin, mevzuatta belirlenen müfredatın dı- şına çıkılması da amaç dışı faaliyet olarak nitelendirilebilir.

Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulun- masına şu örnekleri verebiliriz: Özel güvenlik şirketinin, güvenlikle hiç ilgisi olmayan bir faaliyette (örneğin ticaret, eğitim, sürücü kursu vs.) bulunması hâlinde, amaç dışı faa- liyette bulunduğunda kuşku yoktur. Zira 5188 sayılı Kanunun 5. maddesinde “Faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur.” denilmektedir. Özel güvenlik şirketi ya da özel eğitim kurumunun yürüttüğü güvenlik hizmeti ile bağlantılı olan faaliyetler de amaç dışı faaliyet niteliğinde olabilir. Örneğin özel güvenlik şirketinin, kendi personeli dışında özel güvenlik üniformaları ticareti veya diğer teçhizat ticareti de yapması amaç dışı faaliyettir. Yine özel güvenlik eğitim kurumunun, eğitilen kişilerin iş bulmasında komisyon karşılığı aracılık yapması da amaç dışı faaliyet niteliğindedir. Bu bağlamda, özel eğitim kurumunda verilen derslerin, mevzuatta belirlenen müfredatın dı- şına çıkılması da amaç dışı faaliyet olarak nitelendirilebilir.

Özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının amaç dışında faaliyette bulun- masına şu örnekleri verebiliriz: Özel güvenlik şirketinin, güvenlikle hiç ilgisi olmayan bir faaliyette (örneğin ticaret, eğitim, sürücü kursu vs.) bulunması hâlinde, amaç dışı faa- liyette bulunduğunda kuşku yoktur. Zira 5188 sayılı Kanunun 5. maddesinde “Faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur.” denilmektedir. Özel güvenlik şirketi ya da özel eğitim kurumunun yürüttüğü güvenlik hizmeti ile bağlantılı olan faaliyetler de amaç dışı faaliyet niteliğinde olabilir. Örneğin özel güvenlik şirketinin, kendi personeli dışında özel güvenlik üniformaları ticareti veya diğer teçhizat ticareti de yapması amaç dışı faaliyettir. Yine özel güvenlik eğitim kurumunun, eğitilen kişilerin iş bulmasında komisyon karşılığı aracılık yapması da amaç dışı faaliyet niteliğindedir. Bu bağlamda, özel eğitim kurumunda verilen derslerin, mevzuatta belirlenen müfredatın dı- şına çıkılması da amaç dışı faaliyet olarak nitelendirilebilir.

10. Soru

Faaliyet izninin iptali durumunda şirketlerin gidebileceği yol nedir?

Faaliyet izninin iptali durumunda şirketlerin gidebileceği yol nedir?

Faaliyet izninin iptali durumunda şirketlerin gidebileceği yol nedir?

Faaliyet izninin iptali durumunda şirketlerin gidebileceği yol nedir?

Cevap

Faaliyet izninin iptali, bir idari işlemdir ve diğer idari iş- lemler gibi idare mahkemelerinin yargısal denetimine açıktır. İster amaç dışı faaliyette bulunma isterse suç kaynağına dönüşme sebebiyle faaliyette izni iptal edilsin, bu işleme karşı idari yargıda iptal davası açılabilecektir. Dava açıldığında da amaç dışı faaliyet ve suç kaynağına dönüşme konusunu mahkeme takdir edecek demektir.

Faaliyet izninin iptali, bir idari işlemdir ve diğer idari iş- lemler gibi idare mahkemelerinin yargısal denetimine açıktır. İster amaç dışı faaliyette bulunma isterse suç kaynağına dönüşme sebebiyle faaliyette izni iptal edilsin, bu işleme karşı idari yargıda iptal davası açılabilecektir. Dava açıldığında da amaç dışı faaliyet ve suç kaynağına dönüşme konusunu mahkeme takdir edecek demektir.

Faaliyet izninin iptali, bir idari işlemdir ve diğer idari iş- lemler gibi idare mahkemelerinin yargısal denetimine açıktır. İster amaç dışı faaliyette bulunma isterse suç kaynağına dönüşme sebebiyle faaliyette izni iptal edilsin, bu işleme karşı idari yargıda iptal davası açılabilecektir. Dava açıldığında da amaç dışı faaliyet ve suç kaynağına dönüşme konusunu mahkeme takdir edecek demektir.

Faaliyet izninin iptali, bir idari işlemdir ve diğer idari iş- lemler gibi idare mahkemelerinin yargısal denetimine açıktır. İster amaç dışı faaliyette bulunma isterse suç kaynağına dönüşme sebebiyle faaliyette izni iptal edilsin, bu işleme karşı idari yargıda iptal davası açılabilecektir. Dava açıldığında da amaç dışı faaliyet ve suç kaynağına dönüşme konusunu mahkeme takdir edecek demektir.

11. Soru

Denetime tabi kişi ve kuruluşlar kimlerdir?

Denetime tabi kişi ve kuruluşlar kimlerdir?

Denetime tabi kişi ve kuruluşlar kimlerdir?

Denetime tabi kişi ve kuruluşlar kimlerdir?

Cevap

Denetime tabi kişi ve kuruluşlar şunlardır:
• Özel güvenlik birimleri,
• Özel güvenlik şirketleri,
• Özel güvenlik eğitimi veren kurumlar,
• Özel güvenlik hizmetinden yararlanan gerçek kişiler, • Özel güvenlik hizmetinden yararlanan yerler.

Denetime tabi kişi ve kuruluşlar şunlardır:
• Özel güvenlik birimleri,
• Özel güvenlik şirketleri,
• Özel güvenlik eğitimi veren kurumlar,
• Özel güvenlik hizmetinden yararlanan gerçek kişiler, • Özel güvenlik hizmetinden yararlanan yerler.

Denetime tabi kişi ve kuruluşlar şunlardır:
• Özel güvenlik birimleri,
• Özel güvenlik şirketleri,
• Özel güvenlik eğitimi veren kurumlar,
• Özel güvenlik hizmetinden yararlanan gerçek kişiler, • Özel güvenlik hizmetinden yararlanan yerler.

Denetime tabi kişi ve kuruluşlar şunlardır:
• Özel güvenlik birimleri,
• Özel güvenlik şirketleri,
• Özel güvenlik eğitimi veren kurumlar,
• Özel güvenlik hizmetinden yararlanan gerçek kişiler, • Özel güvenlik hizmetinden yararlanan yerler.

12. Soru

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi ne şekilde olur?

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi ne şekilde olur?

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi ne şekilde olur?

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi ne şekilde olur?

Cevap

5188 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi valinin iznine bağlıdır. Gerçek kişiler veya kurumlar, silahlı gü- venlik hizmetinden yararlanmaya ihtiyacı olup olmadığı valiliklerce denetlenecek ve ihti- yacı olanlara izin verilecektir.

Valiliklerce verilen “özel güvenlik izni”, tek taraflı icrai bir işlemdir. Başlangıçta özel güvenlik ihtiyacı olup olmadığı yönündeki denetim, izin verildikten sonra her zaman denetim yapılmasını da içermektedir. Şartların ortadan kalktığının tespit edilmesi hâlinde, özel güvenlik izni valiliklerce iptal edilebilecektir.

5188 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi valinin iznine bağlıdır. Gerçek kişiler veya kurumlar, silahlı gü- venlik hizmetinden yararlanmaya ihtiyacı olup olmadığı valiliklerce denetlenecek ve ihti- yacı olanlara izin verilecektir.

Valiliklerce verilen “özel güvenlik izni”, tek taraflı icrai bir işlemdir. Başlangıçta özel güvenlik ihtiyacı olup olmadığı yönündeki denetim, izin verildikten sonra her zaman denetim yapılmasını da içermektedir. Şartların ortadan kalktığının tespit edilmesi hâlinde, özel güvenlik izni valiliklerce iptal edilebilecektir.

5188 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi valinin iznine bağlıdır. Gerçek kişiler veya kurumlar, silahlı gü- venlik hizmetinden yararlanmaya ihtiyacı olup olmadığı valiliklerce denetlenecek ve ihti- yacı olanlara izin verilecektir.

Valiliklerce verilen “özel güvenlik izni”, tek taraflı icrai bir işlemdir. Başlangıçta özel güvenlik ihtiyacı olup olmadığı yönündeki denetim, izin verildikten sonra her zaman denetim yapılmasını da içermektedir. Şartların ortadan kalktığının tespit edilmesi hâlinde, özel güvenlik izni valiliklerce iptal edilebilecektir.

5188 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi valinin iznine bağlıdır. Gerçek kişiler veya kurumlar, silahlı gü- venlik hizmetinden yararlanmaya ihtiyacı olup olmadığı valiliklerce denetlenecek ve ihti- yacı olanlara izin verilecektir.

Valiliklerce verilen “özel güvenlik izni”, tek taraflı icrai bir işlemdir. Başlangıçta özel güvenlik ihtiyacı olup olmadığı yönündeki denetim, izin verildikten sonra her zaman denetim yapılmasını da içermektedir. Şartların ortadan kalktığının tespit edilmesi hâlinde, özel güvenlik izni valiliklerce iptal edilebilecektir.

13. Soru

Özel güvenlik izni alan gerçek kişiler ile güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti sa- tın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde hangi hususlara bakılmaktadır?

Özel güvenlik izni alan gerçek kişiler ile güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti sa- tın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde hangi hususlara bakılmaktadır?

Özel güvenlik izni alan gerçek kişiler ile güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti sa- tın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde hangi hususlara bakılmaktadır?

Özel güvenlik izni alan gerçek kişiler ile güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti sa- tın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde hangi hususlara bakılmaktadır?

Cevap

Özel güvenlik izni alan gerçek kişiler ile güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti sa- tın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde şu hususlara bakılmaktadır: a) Özel güvenlik izninin alınıp alınmadığı, b) Güvenlik şirketi ile sözleşme yapılıp yapılmadığı,c) Ateşli silahların demirbaşa kaydedilip edilmediği, d) Silah bulundurma ruhsatlarının alınıp alınmadığı, e) Silahların devir teslim defterine düzenli kaydedilip edilmediği, f)Ateşli silahların görev dışında uygun yerde muhafaza edilip edilmediği, g) Silahların ba- kımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı.

Özel güvenlik izni alan gerçek kişiler ile güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti sa- tın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde şu hususlara bakılmaktadır: a) Özel güvenlik izninin alınıp alınmadığı, b) Güvenlik şirketi ile sözleşme yapılıp yapılmadığı,c) Ateşli silahların demirbaşa kaydedilip edilmediği, d) Silah bulundurma ruhsatlarının alınıp alınmadığı, e) Silahların devir teslim defterine düzenli kaydedilip edilmediği, f)Ateşli silahların görev dışında uygun yerde muhafaza edilip edilmediği, g) Silahların ba- kımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı.

Özel güvenlik izni alan gerçek kişiler ile güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti sa- tın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde şu hususlara bakılmaktadır: a) Özel güvenlik izninin alınıp alınmadığı, b) Güvenlik şirketi ile sözleşme yapılıp yapılmadığı,c) Ateşli silahların demirbaşa kaydedilip edilmediği, d) Silah bulundurma ruhsatlarının alınıp alınmadığı, e) Silahların devir teslim defterine düzenli kaydedilip edilmediği, f)Ateşli silahların görev dışında uygun yerde muhafaza edilip edilmediği, g) Silahların ba- kımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı.

Özel güvenlik izni alan gerçek kişiler ile güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti sa- tın alan kurumlar bakımından yapılan denetimlerde şu hususlara bakılmaktadır: a) Özel güvenlik izninin alınıp alınmadığı, b) Güvenlik şirketi ile sözleşme yapılıp yapılmadığı,c) Ateşli silahların demirbaşa kaydedilip edilmediği, d) Silah bulundurma ruhsatlarının alınıp alınmadığı, e) Silahların devir teslim defterine düzenli kaydedilip edilmediği, f)Ateşli silahların görev dışında uygun yerde muhafaza edilip edilmediği, g) Silahların ba- kımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı.

14. Soru

Özel güvenlik şirketinin denetimlerinde hangi hususlara bakılmaktadır?

Özel güvenlik şirketinin denetimlerinde hangi hususlara bakılmaktadır?

Özel güvenlik şirketinin denetimlerinde hangi hususlara bakılmaktadır?

Özel güvenlik şirketinin denetimlerinde hangi hususlara bakılmaktadır?

Cevap

Özel güvenlik şirketinin denetimlerinde şu huşulara bakılmaktadır: a) Şirketin hizmet vermeye başlamasında, süresinde gerekli bildirimin yapılıp yapılmadığı, b) Şirketin, güven- lik hizmeti verdiği yere, güvenlik personelinin çalışma izinlerini verip vermediği, c) Özel güvenlik personeli için mali sorumluluk sigortası yaptırıp, gerekli bildirimin süresinde yapı- lıp yapılmadığı, d) Fiilen çalışma özel güvenlik görevlilerinin listesinin zamanında bildirilipbildirilmediği, e) Özel güvenlik personelinin teçhizatı ve kıyafetleri için yetkili merciden onay alınıp alınmadığı, f) Koruma ve güvenlik planının süresinde yetkili merciye verilip verilmediği, g) Özel güvenlik görevlisi ile yapılan iş sözleşmesinin var olup olmadığı.

Özel güvenlik şirketinin denetimlerinde şu huşulara bakılmaktadır: a) Şirketin hizmet vermeye başlamasında, süresinde gerekli bildirimin yapılıp yapılmadığı, b) Şirketin, güven- lik hizmeti verdiği yere, güvenlik personelinin çalışma izinlerini verip vermediği, c) Özel güvenlik personeli için mali sorumluluk sigortası yaptırıp, gerekli bildirimin süresinde yapı- lıp yapılmadığı, d) Fiilen çalışma özel güvenlik görevlilerinin listesinin zamanında bildirilipbildirilmediği, e) Özel güvenlik personelinin teçhizatı ve kıyafetleri için yetkili merciden onay alınıp alınmadığı, f) Koruma ve güvenlik planının süresinde yetkili merciye verilip verilmediği, g) Özel güvenlik görevlisi ile yapılan iş sözleşmesinin var olup olmadığı.

Özel güvenlik şirketinin denetimlerinde şu huşulara bakılmaktadır: a) Şirketin hizmet vermeye başlamasında, süresinde gerekli bildirimin yapılıp yapılmadığı, b) Şirketin, güven- lik hizmeti verdiği yere, güvenlik personelinin çalışma izinlerini verip vermediği, c) Özel güvenlik personeli için mali sorumluluk sigortası yaptırıp, gerekli bildirimin süresinde yapı- lıp yapılmadığı, d) Fiilen çalışma özel güvenlik görevlilerinin listesinin zamanında bildirilipbildirilmediği, e) Özel güvenlik personelinin teçhizatı ve kıyafetleri için yetkili merciden onay alınıp alınmadığı, f) Koruma ve güvenlik planının süresinde yetkili merciye verilip verilmediği, g) Özel güvenlik görevlisi ile yapılan iş sözleşmesinin var olup olmadığı.

Özel güvenlik şirketinin denetimlerinde şu huşulara bakılmaktadır: a) Şirketin hizmet vermeye başlamasında, süresinde gerekli bildirimin yapılıp yapılmadığı, b) Şirketin, güven- lik hizmeti verdiği yere, güvenlik personelinin çalışma izinlerini verip vermediği, c) Özel güvenlik personeli için mali sorumluluk sigortası yaptırıp, gerekli bildirimin süresinde yapı- lıp yapılmadığı, d) Fiilen çalışma özel güvenlik görevlilerinin listesinin zamanında bildirilipbildirilmediği, e) Özel güvenlik personelinin teçhizatı ve kıyafetleri için yetkili merciden onay alınıp alınmadığı, f) Koruma ve güvenlik planının süresinde yetkili merciye verilip verilmediği, g) Özel güvenlik görevlisi ile yapılan iş sözleşmesinin var olup olmadığı.

15. Soru

İçişleri bakanlığı ve valiliklerin, özel güvenlik alanındaki denetimlerinde uyacakları usul kurallar nelerdir?

İçişleri bakanlığı ve valiliklerin, özel güvenlik alanındaki denetimlerinde uyacakları usul kurallar nelerdir?

İçişleri bakanlığı ve valiliklerin, özel güvenlik alanındaki denetimlerinde uyacakları usul kurallar nelerdir?

İçişleri bakanlığı ve valiliklerin, özel güvenlik alanındaki denetimlerinde uyacakları usul kurallar nelerdir?

Cevap

 • Denetlemede zaman sınırı yoktur.

 • Eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi öngörülmüştür.

 • Eksiklikler süresinde giderilmez ise yaptırım uygulanacaktır

 • Bazı yaptırımlar için süre şartı aranmamaktadır.

 • Rapor tanzim edilmesi öngörülmektedir.

   

 • Denetlemede zaman sınırı yoktur.

 • Eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi öngörülmüştür.

 • Eksiklikler süresinde giderilmez ise yaptırım uygulanacaktır

 • Bazı yaptırımlar için süre şartı aranmamaktadır.

 • Rapor tanzim edilmesi öngörülmektedir.

   

 • Denetlemede zaman sınırı yoktur.

 • Eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi öngörülmüştür.

 • Eksiklikler süresinde giderilmez ise yaptırım uygulanacaktır

 • Bazı yaptırımlar için süre şartı aranmamaktadır.

 • Rapor tanzim edilmesi öngörülmektedir.

   

 • Denetlemede zaman sınırı yoktur.

 • Eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi öngörülmüştür.

 • Eksiklikler süresinde giderilmez ise yaptırım uygulanacaktır

 • Bazı yaptırımlar için süre şartı aranmamaktadır.

 • Rapor tanzim edilmesi öngörülmektedir.

   
 

16. Soru

Özel güvenlik mevzuatına aykırı davranışlara hangi müeyyideler öngörülmektedir?

Özel güvenlik mevzuatına aykırı davranışlara hangi müeyyideler öngörülmektedir?

Özel güvenlik mevzuatına aykırı davranışlara hangi müeyyideler öngörülmektedir?

Özel güvenlik mevzuatına aykırı davranışlara hangi müeyyideler öngörülmektedir?

Özel güvenlik mevzuatına aykırı davranışlara hangi müeyyideler öngörülmektedir?

Cevap

5188 sayılı Kanunun 20. maddesinde düzenlenen fiiller ve yaptırımları şunlardır:

a)  Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görev- lisine üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik

kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

b)  Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci mad- dede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her

bildirim için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, ku- rum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

e)  Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneti- ciyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere beşbin Türk lirası, denetimlerde tespit edilip gideril- mesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneti- cilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

f)  Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış- tıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

g)  11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bil- dirimleri süresinde yerine getirmeyenlere üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

h)  Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla di- renen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

ı) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik ala- nında görev alamazlar.d)  Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin ver- diği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı ola- rak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar.

5188 sayılı Kanunun 20. maddesinde düzenlenen fiiller ve yaptırımları şunlardır:

a)  Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görev- lisine üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik

kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

b)  Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci mad- dede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her

bildirim için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, ku- rum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

e)  Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneti- ciyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere beşbin Türk lirası, denetimlerde tespit edilip gideril- mesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneti- cilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

f)  Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış- tıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

g)  11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bil- dirimleri süresinde yerine getirmeyenlere üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

h)  Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla di- renen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

ı) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik ala- nında görev alamazlar.d)  Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin ver- diği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı ola- rak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar.

5188 sayılı Kanunun 20. maddesinde düzenlenen fiiller ve yaptırımları şunlardır:

a)  Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görev- lisine üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik

kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

b)  Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci mad- dede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her

bildirim için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, ku- rum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

e)  Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneti- ciyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere beşbin Türk lirası, denetimlerde tespit edilip gideril- mesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneti- cilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

f)  Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış- tıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

g)  11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bil- dirimleri süresinde yerine getirmeyenlere üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

h)  Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla di- renen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

ı) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik ala- nında görev alamazlar.d)  Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin ver- diği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı ola- rak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar.

5188 sayılı Kanunun 20. maddesinde düzenlenen fiiller ve yaptırımları şunlardır:

a)  Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görev- lisine üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik

kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

b)  Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci mad- dede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her

bildirim için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, ku- rum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

e)  Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneti- ciyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere beşbin Türk lirası, denetimlerde tespit edilip gideril- mesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneti- cilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

f)  Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış- tıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

g)  11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bil- dirimleri süresinde yerine getirmeyenlere üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

h)  Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla di- renen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

ı) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik ala- nında görev alamazlar.d)  Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin ver- diği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı ola- rak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar.

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, ku- rum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

e)  Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneti- ciyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere beşbin Türk lirası, denetimlerde tespit edilip gideril- mesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneti- cilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

f)  Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış- tıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

g)  11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bil- dirimleri süresinde yerine getirmeyenlere üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

h)  Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla di- renen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

ı) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik ala- nında görev alamazlar.d)  Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin ver- diği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı ola- rak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar.

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, ku- rum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

e)  Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneti- ciyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere beşbin Türk lirası, denetimlerde tespit edilip gideril- mesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneti- cilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

f)  Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış- tıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

g)  11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bil- dirimleri süresinde yerine getirmeyenlere üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

h)  Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla di- renen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

ı) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik ala- nında görev alamazlar.d)  Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin ver- diği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı ola- rak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar.

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, ku- rum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

e)  Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneti- ciyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere beşbin Türk lirası, denetimlerde tespit edilip gideril- mesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneti- cilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

f)  Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış- tıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

g)  11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bil- dirimleri süresinde yerine getirmeyenlere üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

h)  Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla di- renen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

ı) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik ala- nında görev alamazlar.d)  Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin ver- diği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı ola- rak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar.

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, ku- rum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

e)  Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneti- ciyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere beşbin Türk lirası, denetimlerde tespit edilip gideril- mesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneti- cilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

f)  Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalış- tıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

g)  11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bil- dirimleri süresinde yerine getirmeyenlere üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

h)  Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla di- renen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

ı) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik ala- nında görev alamazlar.d)  Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin ver- diği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı ola- rak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar.

17. Soru

İdare hukukunda kusur sorumluluğu nedir ve hizmet kusuru halleri nelerdir?

İdare hukukunda kusur sorumluluğu nedir ve hizmet kusuru halleri nelerdir?

İdare hukukunda kusur sorumluluğu nedir ve hizmet kusuru halleri nelerdir?

İdare hukukunda kusur sorumluluğu nedir ve hizmet kusuru halleri nelerdir?

Cevap

İdare hukukunda kusur sorumluluğu: İdarenin, kamu hizmeti ve faaliyetlerini yürü- türken “kusurlu” bir davranışta bulunarak sebep olduğu zararı tazmin etmesi yükümlülüğü- nü ifade etmektedir. Burada kusur sorumluluğu “hizmet kusuru” olarak ifade edilmektedir.

Hem öğretide hem de içtihatlarda kabul edilen hizmet kusuru hâlleri aşağıdaki şekilde tasnif edilmektedir:

 • Hizmetin kötü işlemesi: Hizmetin gereği gibi, beklenildiği gibi yürütülmemesi se- bebiyle bir zarar meydana gelmesi.

 • Hizmetin geç işlemesi: Kamu hizmetinin olağan sayılamayacak bir gecikme ile yerine getirilmesi ve bu gecikmeden bir zarar meydana gelmesi hâli.

 • Hizmetin hiç işlememesi: Hizmet işlemesi gerekirken işlememişse, idare hizmetin işlemesi için bir davranışta bulunmamışsa, hizmet hiç işlememiş demektir.

İdare hukukunda kusur sorumluluğu: İdarenin, kamu hizmeti ve faaliyetlerini yürü- türken “kusurlu” bir davranışta bulunarak sebep olduğu zararı tazmin etmesi yükümlülüğü- nü ifade etmektedir. Burada kusur sorumluluğu “hizmet kusuru” olarak ifade edilmektedir.

Hem öğretide hem de içtihatlarda kabul edilen hizmet kusuru hâlleri aşağıdaki şekilde tasnif edilmektedir:

 • Hizmetin kötü işlemesi: Hizmetin gereği gibi, beklenildiği gibi yürütülmemesi se- bebiyle bir zarar meydana gelmesi.

 • Hizmetin geç işlemesi: Kamu hizmetinin olağan sayılamayacak bir gecikme ile yerine getirilmesi ve bu gecikmeden bir zarar meydana gelmesi hâli.

 • Hizmetin hiç işlememesi: Hizmet işlemesi gerekirken işlememişse, idare hizmetin işlemesi için bir davranışta bulunmamışsa, hizmet hiç işlememiş demektir.

İdare hukukunda kusur sorumluluğu: İdarenin, kamu hizmeti ve faaliyetlerini yürü- türken “kusurlu” bir davranışta bulunarak sebep olduğu zararı tazmin etmesi yükümlülüğü- nü ifade etmektedir. Burada kusur sorumluluğu “hizmet kusuru” olarak ifade edilmektedir.

Hem öğretide hem de içtihatlarda kabul edilen hizmet kusuru hâlleri aşağıdaki şekilde tasnif edilmektedir:

 • Hizmetin kötü işlemesi: Hizmetin gereği gibi, beklenildiği gibi yürütülmemesi se- bebiyle bir zarar meydana gelmesi.

 • Hizmetin geç işlemesi: Kamu hizmetinin olağan sayılamayacak bir gecikme ile yerine getirilmesi ve bu gecikmeden bir zarar meydana gelmesi hâli.

 • Hizmetin hiç işlememesi: Hizmet işlemesi gerekirken işlememişse, idare hizmetin işlemesi için bir davranışta bulunmamışsa, hizmet hiç işlememiş demektir.

İdare hukukunda kusur sorumluluğu: İdarenin, kamu hizmeti ve faaliyetlerini yürü- türken “kusurlu” bir davranışta bulunarak sebep olduğu zararı tazmin etmesi yükümlülüğü- nü ifade etmektedir. Burada kusur sorumluluğu “hizmet kusuru” olarak ifade edilmektedir.

Hem öğretide hem de içtihatlarda kabul edilen hizmet kusuru hâlleri aşağıdaki şekilde tasnif edilmektedir:

 • Hizmetin kötü işlemesi: Hizmetin gereği gibi, beklenildiği gibi yürütülmemesi se- bebiyle bir zarar meydana gelmesi.

 • Hizmetin geç işlemesi: Kamu hizmetinin olağan sayılamayacak bir gecikme ile yerine getirilmesi ve bu gecikmeden bir zarar meydana gelmesi hâli.

 • Hizmetin hiç işlememesi: Hizmet işlemesi gerekirken işlememişse, idare hizmetin işlemesi için bir davranışta bulunmamışsa, hizmet hiç işlememiş demektir.

18. Soru

Kusursuz sorumluluk, idare hukukunda hangi iki ilkeye dayandırılmaktadır?

Kusursuz sorumluluk, idare hukukunda hangi iki ilkeye dayandırılmaktadır?

Kusursuz sorumluluk, idare hukukunda hangi iki ilkeye dayandırılmaktadır?

Kusursuz sorumluluk, idare hukukunda hangi iki ilkeye dayandırılmaktadır?

Cevap

Risk ilkesi gereğince sorumluluk: İdarenin, bünyesinde belli bir tehlike taşıyan faali- yetler sebebiyle oluşan zararlardan sorumlu olmasına risk ilkesi gereğince sorum- luluk denilir. İdarenin bazı faaliyetleri bizatihi içinde tehlike barındırır. Böyle bir faaliyetten bir zarar meydana geldiğinde, idare kusuru olmasa da zarardan sorumlu tutulur.

Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince sorumluluk: Bu sorumluluk ilkesi, idarenin bünyesinde herhangi bir tehlike barındırmayan ve hukuku uygun faa- liyetlerinden kaynaklanan zararlar için uygulanmaktadır.

Risk ilkesi gereğince sorumluluk: İdarenin, bünyesinde belli bir tehlike taşıyan faali- yetler sebebiyle oluşan zararlardan sorumlu olmasına risk ilkesi gereğince sorum- luluk denilir. İdarenin bazı faaliyetleri bizatihi içinde tehlike barındırır. Böyle bir faaliyetten bir zarar meydana geldiğinde, idare kusuru olmasa da zarardan sorumlu tutulur.

Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince sorumluluk: Bu sorumluluk ilkesi, idarenin bünyesinde herhangi bir tehlike barındırmayan ve hukuku uygun faa- liyetlerinden kaynaklanan zararlar için uygulanmaktadır.

Risk ilkesi gereğince sorumluluk: İdarenin, bünyesinde belli bir tehlike taşıyan faali- yetler sebebiyle oluşan zararlardan sorumlu olmasına risk ilkesi gereğince sorum- luluk denilir. İdarenin bazı faaliyetleri bizatihi içinde tehlike barındırır. Böyle bir faaliyetten bir zarar meydana geldiğinde, idare kusuru olmasa da zarardan sorumlu tutulur.

Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince sorumluluk: Bu sorumluluk ilkesi, idarenin bünyesinde herhangi bir tehlike barındırmayan ve hukuku uygun faa- liyetlerinden kaynaklanan zararlar için uygulanmaktadır.

Risk ilkesi gereğince sorumluluk: İdarenin, bünyesinde belli bir tehlike taşıyan faali- yetler sebebiyle oluşan zararlardan sorumlu olmasına risk ilkesi gereğince sorum- luluk denilir. İdarenin bazı faaliyetleri bizatihi içinde tehlike barındırır. Böyle bir faaliyetten bir zarar meydana geldiğinde, idare kusuru olmasa da zarardan sorumlu tutulur.

Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince sorumluluk: Bu sorumluluk ilkesi, idarenin bünyesinde herhangi bir tehlike barındırmayan ve hukuku uygun faa- liyetlerinden kaynaklanan zararlar için uygulanmaktadır.

19. Soru

İdare açısından tazmin borcunun doğabilmesi için, zararın hangi şartları taşıması gerekir?

İdare açısından tazmin borcunun doğabilmesi için, zararın hangi şartları taşıması gerekir?

İdare açısından tazmin borcunun doğabilmesi için, zararın hangi şartları taşıması gerekir?

İdare açısından tazmin borcunun doğabilmesi için, zararın hangi şartları taşıması gerekir?

İdare açısından tazmin borcunun doğabilmesi için, zararın hangi şartları taşıması gerekir?

Cevap

Zarar meşru olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın meşru olması, zarar görenin hukuka aykırı bir konumda olmaması, zararın hukuken korunan bir menfaate ilişkin olması gerekir. Mağdurun gayrı meşru (hukuk dışı) konumda olması, tazminat talep etmesine engel teşkil eder.

Zarar gerçekleşmiş ve kesin olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın hâlihazırda gerçekleşmiş (güncel) ve kesin olması, yani zararın bilfiil gerçekleşmiş ve gelecekte gerçekleşmesi muhakkak olması gerekir. Başka bir ifade ile doğması muhtemel zararlar sorumluluğa yol açmaz.

Zarar maddi veya manevi olabilir: İdarenin davranışı sonucu meydana gelen ve tazmin edilmesi gereken zarar maddi olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Kişinin kişi olarak sahip olduğu hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, hürriyet, isim, şe- ref, haysiyet, cinsel bütünlük, ruhsal bütünlük gibi kişilik değerlerinin tümü şahıs varlığını ifade etmektedir. Bu değerlere saldırı, objektif olarak bir zararı ifade eder ve bu zararların da tazmini gerekmektedir.

Zarar meşru olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın meşru olması, zarar görenin hukuka aykırı bir konumda olmaması, zararın hukuken korunan bir menfaate ilişkin olması gerekir. Mağdurun gayrı meşru (hukuk dışı) konumda olması, tazminat talep etmesine engel teşkil eder.

Zarar gerçekleşmiş ve kesin olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın hâlihazırda gerçekleşmiş (güncel) ve kesin olması, yani zararın bilfiil gerçekleşmiş ve gelecekte gerçekleşmesi muhakkak olması gerekir. Başka bir ifade ile doğması muhtemel zararlar sorumluluğa yol açmaz.

Zarar maddi veya manevi olabilir: İdarenin davranışı sonucu meydana gelen ve tazmin edilmesi gereken zarar maddi olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Kişinin kişi olarak sahip olduğu hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, hürriyet, isim, şe- ref, haysiyet, cinsel bütünlük, ruhsal bütünlük gibi kişilik değerlerinin tümü şahıs varlığını ifade etmektedir. Bu değerlere saldırı, objektif olarak bir zararı ifade eder ve bu zararların da tazmini gerekmektedir.

Zarar meşru olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın meşru olması, zarar görenin hukuka aykırı bir konumda olmaması, zararın hukuken korunan bir menfaate ilişkin olması gerekir. Mağdurun gayrı meşru (hukuk dışı) konumda olması, tazminat talep etmesine engel teşkil eder.

Zarar gerçekleşmiş ve kesin olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın hâlihazırda gerçekleşmiş (güncel) ve kesin olması, yani zararın bilfiil gerçekleşmiş ve gelecekte gerçekleşmesi muhakkak olması gerekir. Başka bir ifade ile doğması muhtemel zararlar sorumluluğa yol açmaz.

Zarar maddi veya manevi olabilir: İdarenin davranışı sonucu meydana gelen ve tazmin edilmesi gereken zarar maddi olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Kişinin kişi olarak sahip olduğu hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, hürriyet, isim, şe- ref, haysiyet, cinsel bütünlük, ruhsal bütünlük gibi kişilik değerlerinin tümü şahıs varlığını ifade etmektedir. Bu değerlere saldırı, objektif olarak bir zararı ifade eder ve bu zararların da tazmini gerekmektedir.

Zarar meşru olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın meşru olması, zarar görenin hukuka aykırı bir konumda olmaması, zararın hukuken korunan bir menfaate ilişkin olması gerekir. Mağdurun gayrı meşru (hukuk dışı) konumda olması, tazminat talep etmesine engel teşkil eder.

Zarar gerçekleşmiş ve kesin olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın hâlihazırda gerçekleşmiş (güncel) ve kesin olması, yani zararın bilfiil gerçekleşmiş ve gelecekte gerçekleşmesi muhakkak olması gerekir. Başka bir ifade ile doğması muhtemel zararlar sorumluluğa yol açmaz.

Zarar maddi veya manevi olabilir: İdarenin davranışı sonucu meydana gelen ve tazmin edilmesi gereken zarar maddi olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Kişinin kişi olarak sahip olduğu hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, hürriyet, isim, şe- ref, haysiyet, cinsel bütünlük, ruhsal bütünlük gibi kişilik değerlerinin tümü şahıs varlığını ifade etmektedir. Bu değerlere saldırı, objektif olarak bir zararı ifade eder ve bu zararların da tazmini gerekmektedir.

Zarar meşru olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın meşru olması, zarar görenin hukuka aykırı bir konumda olmaması, zararın hukuken korunan bir menfaate ilişkin olması gerekir. Mağdurun gayrı meşru (hukuk dışı) konumda olması, tazminat talep etmesine engel teşkil eder.

Zarar gerçekleşmiş ve kesin olmalıdır: Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, zararın hâlihazırda gerçekleşmiş (güncel) ve kesin olması, yani zararın bilfiil gerçekleşmiş ve gelecekte gerçekleşmesi muhakkak olması gerekir. Başka bir ifade ile doğması muhtemel zararlar sorumluluğa yol açmaz.

Zarar maddi veya manevi olabilir: İdarenin davranışı sonucu meydana gelen ve tazmin edilmesi gereken zarar maddi olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Kişinin kişi olarak sahip olduğu hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, hürriyet, isim, şe- ref, haysiyet, cinsel bütünlük, ruhsal bütünlük gibi kişilik değerlerinin tümü şahıs varlığını ifade etmektedir. Bu değerlere saldırı, objektif olarak bir zararı ifade eder ve bu zararların da tazmini gerekmektedir.

Zarar maddi veya manevi olabilir: İdarenin davranışı sonucu meydana gelen ve tazmin edilmesi gereken zarar maddi olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Kişinin kişi olarak sahip olduğu hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, hürriyet, isim, şe- ref, haysiyet, cinsel bütünlük, ruhsal bütünlük gibi kişilik değerlerinin tümü şahıs varlığını ifade etmektedir. Bu değerlere saldırı, objektif olarak bir zararı ifade eder ve bu zararların da tazmini gerekmektedir.

Zarar maddi veya manevi olabilir: İdarenin davranışı sonucu meydana gelen ve tazmin edilmesi gereken zarar maddi olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Kişinin kişi olarak sahip olduğu hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, hürriyet, isim, şe- ref, haysiyet, cinsel bütünlük, ruhsal bütünlük gibi kişilik değerlerinin tümü şahıs varlığını ifade etmektedir. Bu değerlere saldırı, objektif olarak bir zararı ifade eder ve bu zararların da tazmini gerekmektedir.

Zarar maddi veya manevi olabilir: İdarenin davranışı sonucu meydana gelen ve tazmin edilmesi gereken zarar maddi olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Kişinin kişi olarak sahip olduğu hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, hürriyet, isim, şe- ref, haysiyet, cinsel bütünlük, ruhsal bütünlük gibi kişilik değerlerinin tümü şahıs varlığını ifade etmektedir. Bu değerlere saldırı, objektif olarak bir zararı ifade eder ve bu zararların da tazmini gerekmektedir.

20. Soru

Kanun özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini açısından nasıl bir usul öngörmüştür?

Kanun özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini açısından nasıl bir usul öngörmüştür?

Kanun özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini açısından nasıl bir usul öngörmüştür?

Kanun özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini açısından nasıl bir usul öngörmüştür?

Cevap

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigor- tası yaptırmak zorundadır”.

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigor- tası yaptırmak zorundadır”.

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigor- tası yaptırmak zorundadır”.

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigor- tası yaptırmak zorundadır”.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!