Özel Güvenlik Hukuku 2 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Özel Güvenlik Hukuku 2 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

1. Soru

Yakalama işlemini açıklayınız.

Cevap

Yakalama, kişinin özgürlüğünün hakim kararı olmaksızın geçici olarak kısıtlanmasını ifade eden bir tedbirdir


2. Soru

Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda yakalama yetkisine sahiptir?

Cevap

Kanunun 7. maddesinde, özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi dört hâlde kabul edilmiştir. Bunlardan ikisi önleme amaçlı, diğer ikisi de adli amaçlı olarak verilen yakalama yetkisini kapsamaktadır.


3. Soru

Özel güvenlik görevlileri kişi veya eşyalar bakımından doğabilecek bir tehlikenin gerçekleşmesini önlemek amacıyla hangi hallerde yakalama yetkisine sahiptir?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri kişi veya eşyalar bakımından doğabilecek bir tehlikenin gerçekleşmesini önlemek amacıyla şu iki hâlde yakalama yetkisine sahiptir: a) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama (m. 7/1-ı), b) Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla Ceza Muhakemesi Kanununun 168. maddesine göre yakalama (m. 7/1-j).


4. Soru

Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanmasının amacı nedir?

Cevap

a) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamanın amacı, yakalanan kişinin kendisinin mevcut bir tehlikeden korunmasıdır.


5. Soru

Özel güvenlik görevlileri olay yerini ve delillerini korumak amacıyla CMK m. hangi maddesine göre de yakalama yetkisine sahiptir?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri bunun yanı sıra olay yerini ve delillerini korumak amacıyla CMK m. 168’e göre de yakalama yetkisine sahiptir.


6. Soru

Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştıklarında ne yapmala yükümlüdür?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştıklarında suça el koymak, devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkili kılınmışlardır. A


7. Soru

Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişilere nasıl işlem uygular?

Cevap

Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder.


8. Soru

Adli amaçlı yakalamadaki amaç nedir?

Cevap

Adli amaçlı yakalamadan maksat, suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin, hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanmasıdır.


9. Soru

Kanunun 7. maddesinde özel güvenlik görevlilerine verilen adli amaçlı yakalama işlemine başvurma yetkileri hangileridir?

Cevap

Kanunun 7. maddesinde özel güvenlik görevlilerine iki hâlde adli amaçlı yakalama işlemine başvurma yetkisi verilmiştir: a) Ceza Muhakemesi Kanununun 90. maddesine göre yakalama (m. 7/1-c), b) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama (m. 7/1-d).


10. Soru

Hangi hâllerde herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir?

Cevap

herkes tarafından geçici olarak yakalama şu hallerde yapılabilir: a. Kişiye suçu işlerken rastlanması. b. Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması (CMK m. 90/1)


11. Soru

Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde hangi suretle yakalama yetkisine sahiptirler?

Cevap

Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcısına veya amirlerine derhâl başvurma olanağı bulunmadığı takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler.


12. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin haklarında yakalama emri bulunan kimseleri yakalaması ile ilgili bilgi veriniz.

Cevap

CMK’nin 98. maddesine göre soruşturma evresinde yakalama emri a) çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından, b) tutuklama talebinin reddi kararına itiraz edilmesi ve itirazın kabulü hâlinde itiraz merci tarafından, düzenlenebilir.


13. Soru

Mahkumiyet kararı kimler için verilir?

Cevap

Mahkûmiyet kararı, kendisine isnat edilen suçu işlediği sabit olan sanık hakkında verilir (CMK m. 223/6)


14. Soru

Mahkumiyet kararının verilmiş kişilerin güvenlik grevlilerince yakalanmasındaki amaç nedir?

Cevap

Mahkûmiyet kararı, kendisine isnat edilen suçu işlediği sabit olan sanık hakkında verilir (CMK m. 223/6). Buradaki yakalamanın amacı verilen mahkûmiyet kararının infazının sağlanmasıdır. Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmeden infaz edilemeyeceği için, özel güvenlik görevlileri ancak haklarındaki mahkûmiyet kararı kesinleşen kişileri yakalayabilirler.


15. Soru

Hapis cezasını içeren kesinleşmiş mahkûmiyet kararları için süreç nasıl işlemektedir?

Cevap

Hapis cezasını içeren kesinleşmiş mahkûmiyet kararları, mahkemece, hangi hükümlü veya hangi cezanın infazına ilişkin olduğu açıkça belirtilerek Cumhuriyet Başsavcılığına verilmekte, savcılık tarafından cezanın süresi gözetilerek hükümlü hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama emri çıkarılmaktadır (İnfaz Kanunu m. 20/1, 2)


16. Soru

Özel güvenlik görevlilerine tanınan zor kullanma yetkisi hangi kapsamda uygulanabilir?

Cevap

Özel güvenlik görevlilerine tanınan zor kullanma yetkisi, esas itibarıyla bir hukuka uygunluk sebebinin icrası kapsamında işlenen fiillerle ilişkili olarak tanınmıştır.


17. Soru

Özel güvenlik görevlileri zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar sonrasında ne yapmalıdır?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren bütün bu olayları en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirmek ve yakaladığı kişi ve el konulan eşyayı genel kolluğa teslim etmek yükümlülüğündedir (m. 9/3).


18. Soru

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği kim tarafından belirlenir?

Cevap

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği özel güvenlik komisyonu tarafından belirlenecektir (m. 8/1).


19. Soru

Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında ne yapmalıdır?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında ilk yapacakları iş suça el koymak, yani suçun devamını önlemektir.


20. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin suç üstü yakalanan faille  ilgili ne yapmalıdır?

Cevap

Özel güvenlik görevlilerinin suç üstü yakalanan failin kendisine ve çevresindeki insanlara zarar vermesini önlemek için kaba üst araması yapmaları da yetkileri dahilindedir. Son olarak yakaladıkları faili, suça ilişkin delilleri ve olay yerini genel kolluğa teslim etmekle yükümlüdürler.


1. Soru

Yakalama işlemini açıklayınız.

Cevap

Yakalama, kişinin özgürlüğünün hakim kararı olmaksızın geçici olarak kısıtlanmasını ifade eden bir tedbirdir

2. Soru

Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda yakalama yetkisine sahiptir?

Cevap

Kanunun 7. maddesinde, özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi dört hâlde kabul edilmiştir. Bunlardan ikisi önleme amaçlı, diğer ikisi de adli amaçlı olarak verilen yakalama yetkisini kapsamaktadır.

3. Soru

Özel güvenlik görevlileri kişi veya eşyalar bakımından doğabilecek bir tehlikenin gerçekleşmesini önlemek amacıyla hangi hallerde yakalama yetkisine sahiptir?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri kişi veya eşyalar bakımından doğabilecek bir tehlikenin gerçekleşmesini önlemek amacıyla şu iki hâlde yakalama yetkisine sahiptir: a) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama (m. 7/1-ı), b) Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla Ceza Muhakemesi Kanununun 168. maddesine göre yakalama (m. 7/1-j).

4. Soru

Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanmasının amacı nedir?

Cevap

a) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamanın amacı, yakalanan kişinin kendisinin mevcut bir tehlikeden korunmasıdır.

5. Soru

Özel güvenlik görevlileri olay yerini ve delillerini korumak amacıyla CMK m. hangi maddesine göre de yakalama yetkisine sahiptir?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri bunun yanı sıra olay yerini ve delillerini korumak amacıyla CMK m. 168’e göre de yakalama yetkisine sahiptir.

6. Soru

Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştıklarında ne yapmala yükümlüdür?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştıklarında suça el koymak, devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkili kılınmışlardır. A

7. Soru

Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişilere nasıl işlem uygular?

Cevap

Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder.

8. Soru

Adli amaçlı yakalamadaki amaç nedir?

Cevap

Adli amaçlı yakalamadan maksat, suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin, hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanmasıdır.

9. Soru

Kanunun 7. maddesinde özel güvenlik görevlilerine verilen adli amaçlı yakalama işlemine başvurma yetkileri hangileridir?

Cevap

Kanunun 7. maddesinde özel güvenlik görevlilerine iki hâlde adli amaçlı yakalama işlemine başvurma yetkisi verilmiştir: a) Ceza Muhakemesi Kanununun 90. maddesine göre yakalama (m. 7/1-c), b) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama (m. 7/1-d).

10. Soru

Hangi hâllerde herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir?

Cevap

herkes tarafından geçici olarak yakalama şu hallerde yapılabilir: a. Kişiye suçu işlerken rastlanması. b. Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması (CMK m. 90/1)

11. Soru

Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde hangi suretle yakalama yetkisine sahiptirler?

Cevap

Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcısına veya amirlerine derhâl başvurma olanağı bulunmadığı takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler.

12. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin haklarında yakalama emri bulunan kimseleri yakalaması ile ilgili bilgi veriniz.

Cevap

CMK’nin 98. maddesine göre soruşturma evresinde yakalama emri a) çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından, b) tutuklama talebinin reddi kararına itiraz edilmesi ve itirazın kabulü hâlinde itiraz merci tarafından, düzenlenebilir.

13. Soru

Mahkumiyet kararı kimler için verilir?

Cevap

Mahkûmiyet kararı, kendisine isnat edilen suçu işlediği sabit olan sanık hakkında verilir (CMK m. 223/6)

14. Soru

Mahkumiyet kararının verilmiş kişilerin güvenlik grevlilerince yakalanmasındaki amaç nedir?

Cevap

Mahkûmiyet kararı, kendisine isnat edilen suçu işlediği sabit olan sanık hakkında verilir (CMK m. 223/6). Buradaki yakalamanın amacı verilen mahkûmiyet kararının infazının sağlanmasıdır. Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmeden infaz edilemeyeceği için, özel güvenlik görevlileri ancak haklarındaki mahkûmiyet kararı kesinleşen kişileri yakalayabilirler.

15. Soru

Hapis cezasını içeren kesinleşmiş mahkûmiyet kararları için süreç nasıl işlemektedir?

Cevap

Hapis cezasını içeren kesinleşmiş mahkûmiyet kararları, mahkemece, hangi hükümlü veya hangi cezanın infazına ilişkin olduğu açıkça belirtilerek Cumhuriyet Başsavcılığına verilmekte, savcılık tarafından cezanın süresi gözetilerek hükümlü hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama emri çıkarılmaktadır (İnfaz Kanunu m. 20/1, 2)

16. Soru

Özel güvenlik görevlilerine tanınan zor kullanma yetkisi hangi kapsamda uygulanabilir?

Cevap

Özel güvenlik görevlilerine tanınan zor kullanma yetkisi, esas itibarıyla bir hukuka uygunluk sebebinin icrası kapsamında işlenen fiillerle ilişkili olarak tanınmıştır.

17. Soru

Özel güvenlik görevlileri zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar sonrasında ne yapmalıdır?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren bütün bu olayları en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirmek ve yakaladığı kişi ve el konulan eşyayı genel kolluğa teslim etmek yükümlülüğündedir (m. 9/3).

18. Soru

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği kim tarafından belirlenir?

Cevap

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği özel güvenlik komisyonu tarafından belirlenecektir (m. 8/1).

19. Soru

Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında ne yapmalıdır?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında ilk yapacakları iş suça el koymak, yani suçun devamını önlemektir.

20. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin suç üstü yakalanan faille  ilgili ne yapmalıdır?

Cevap

Özel güvenlik görevlilerinin suç üstü yakalanan failin kendisine ve çevresindeki insanlara zarar vermesini önlemek için kaba üst araması yapmaları da yetkileri dahilindedir. Son olarak yakaladıkları faili, suça ilişkin delilleri ve olay yerini genel kolluğa teslim etmekle yükümlüdürler.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!