Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Özel Güvenliğin Koruma Görevleri

1. Soru

Terör kelimesi hangi kelimeden türemiştir?

Cevap

Dehşete düşürmek, korkutmak ve korkutup
kaçırmak anlamına gelen Latince kökenli “terrere”den türetilmiştir.


2. Soru

Türkçe ‘de terör kelimesi hangi anlamlarda
kullanılmaktadır?

Cevap

Terör kelimesi, aşırı korkuya neden olan,
yakmaya ve yıkmaya yönelik ve şiddetli kızgınlık ve öfke hali durumlarını ifade etmek için de kullanılmaktadır.


3. Soru

Terör ile ilgili yapılan tanımlarda ortaya çıkan ortak
görüş nedir?

Cevap

Ortak görüş; terörün mutlaka şiddet içerdiği,
uygulanan şiddetin sistematik olduğu ve farklı şekillerde başvurulan bu şiddetin belirli bir amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanıldığı
yönündedir.


4. Soru

Araştırmacılar ve akademisyenler açısından terörün
kaynağı özü ne olarak görülmektedir?

Cevap

Terör özü itibariyle toplumsal bir olgu olarak
görülmekte ve politik amaçlar doğrultusunda şiddet kullanarak veya kullanma tehdidinde bulunarak geniş halk kitlesinde korku ve güvensizlik havası yaratmaya yol açan
eylemler olarak anlaşılmaktadır.


5. Soru

Terörün üç ana unsuru nelerdir?

Cevap

İdeoloji, örgüt ve şiddet.


6. Soru

Terörizm ile Fransız Devrimi arasındaki bağ nedir?

Cevap

Terörizm siyasal şiddetin bir uygulamasıdır.
Fransız ihtilalinden sonra Robespierre’nin yaptığı haksız tutuklama, baskı ve keyfi vergi uygulamalarından oluşan yapı terör rejimi olarak adlandırılmıştır.


7. Soru

Cenevre Sözleşmesi’ne göre terörizm nasıl
tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir devlete karşı ve belli kişi ya da gruplar veya
toplumun bütünü üzerinde belli bir niyetle ve planlı olarak terör durumu yaratılmasına yönelik suçlar” olarak tanımlanmıştır.


8. Soru

Bir devletin terörist ve terör örgütü tanımlamaları
hangi sebeplerden dolayı bir başka devlet veya devletler tarafından özgürlük savaşçıları ve özgürlük mücadelesi olarak tanımlanabilmektedir?

Cevap

Bu durum kendi kaderini tayin etme hakkını
kullanıldığı düşünülen ulusal kurtuluş hareketlerinin
konumunun belirlenmesinde yaşanan belirsizlikler
nedeniyle gerçekleşir. Bir zamanlar terörist olarak ilan edilen bir örgüt ve lideri daha sonra ülkelerin yönetim kadrosunda yer alana meşru aktörler olarak kabul edilebilmektedirler. Terörizm ile özgürlük mücadelesi arasında ne tür farkların olduğu konusunda halen uluslar arası alanda görüş birliği yoktur.


9. Soru

Siyasal şiddet ile terörizm arasında nasıl bir bağlantı
bulunmaktadır?

Cevap

Terörizm, çok geniş bir yelpazeye sahip olan
siyasal şiddetin özel bir türüdür. Genel bir ifadeyle, belirli bir hedefe ulaşmak için siyasal nitelikli mücadele içeren ve temel insan haklarını çiğneyen, kaçırmadan cinayete kadar uzanan ve amacı sindirme olan şiddet eylemleridir.


10. Soru

Siyasal şiddet nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Siyasal şiddet; siyasal bir çevrede rejime, rejimin
aktörlerine ve politikalarına karşı yöneltilen her türlü organize olmuş örgütlü saldırıdır. Siyasal şiddet toplumsal karışıklık meydana getirme, kaos oluşturma, kitleleri provoke etme, maddi ve manevi zarar oluşturma amaçlarını taşır.


11. Soru

Fransız düşünür Channes’in kolektif şiddet kavramı
hangi başlıklar altında açıklanabilir?

Cevap

 • Vatandaşların iktidara karşı olan şiddeti.
 • İktidarların vatandaşlara karşı uygulamış olduğu şiddet.
 • Halk ayaklanması ve iç savaş olarak şiddet.

12. Soru

Hedefine, kaynağına ve yoğunluk derecesine göre
siyasal şiddet türlerini nasıl sıralanabilir?

Cevap

 • Yasadışı gösteri yürüyüşleri
 • Ayaklanma, isyan
 • Fesat, kargaşa, başkaldırı
 • İhtilal
 • İç savaş
 • Gerilla savaşı
 • Terörizm

13. Soru

Siyasal şiddetin beş temel niteliği nelerdir?

Cevap

 • Şiddet, karmaşık bir yapının sorunlu bir sonucudur. Bazen kimin asıl sorumlu olduğunu bulmak oldukça zordur.
 • Şiddet zamana ve teknolojik gelişmelere göre değişik araç ve yöntemlerden yararlanır.
 • Şiddet zamana ve teknolojik gelişmelere göre değişik araç ve yöntemlerden yararlanır.
 • Verilmesi amaçlanan zararlar can kaybı, korku, maddi kayıp oluşturma gibi çeşitlilik gösterir.
 • Şiddet, kendini meşru gösterme arayışındadır.

14. Soru

Terör suçlarıyla siyasi suçlar kavramlarını birbirinden ayırmadaki zorluk hangi sebepten kaynaklanmaktadır?

Cevap

Bir ülkede terörist olarak görülen birçok kişi
başka ülkelerde düşünce suçlusu veya siyasi suçlu olarak tanımlanabilmektedir.


15. Soru

Siyasi suç kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Siyasi suç büyük ölçüde düşünce ve fikir suçu
olarak şiddet çağrısı içermeyen ifade özgürlüğü
kapsamında değerlendirilmelidir.


16. Soru

Anarşi kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Hükümetsiz kalan ya da iktidarın, karşıt siyasal,
ekonomik ve toplumsal güçler arasında uzlaştırma
görevini artık yerine getiremediği bir toplumun durumu. Kuralsızlık, yönlendirici bir ilkenin bulunmaması ya da bu ilkelere uyulmaması yüzünden bazı etnik alanlarda ortaya
çıkan düzensizlik ve kargaşa durumu.


17. Soru

Anarşizm nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bireyin her türlü devlet vesayetinden kurtarılması
gerektiğini ileri süren siyasal görüş. Anarşizmde mevcut sistemi, otoriteyi yıkma ve böylece herhangi bir yönetim yapısının olmadığı, bireyin tamamen özgür ve serbest olduğu başıboş bir sistem amacı vardır.


18. Soru

Anarşizm ile terörizm arasındaki farklılık nedir?

Cevap

Anarşizm mevcut yönetimin yıkılması ve yerine
hiçbir otoritenin geçmemesi hedeflerken yöntem olarak terörizmi kullanmaktadır. Terörizm ise mevcut yönetimin yıkılması ve yerine başka bir sistem kurmayı hedeflemektedir.


19. Soru

Gerilla kavramı ile terörist kavramları arasında
bulunan farklılıklar nelerdir?

Cevap

Gerilla, ülkeleri işgal edilmiş halkların içinden
çıkan ve profesyonel asker olmayan sivil savaşçılardır. Gerillalar askeri kurallara uyarlar, ülkelerini işgal eden askerlere yönelik saldırı gerçekleştirip sivil hedeflere karşı eylem yapmazlar. Teröristler ise asker sivil, yaşlı çocuk,
kadın erkek ayrımı yapmaksızın herkesi hedef almaktadır.


20. Soru

Siber terörizm nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Siber terörizm, siyasi bir motivasyonla, önceden
planlanan, neticede toplumlarda korku ve endişe
yaratmayı hedefleyen bilgisayar ve bilgisayar sistemleri ile internet teknolojisi ve imkanlarına yönelik yapılan eylemler olarak tanımlanabilir.


21. Soru

Siber suç ile siber terörizm arasında bulunan
farklılıklar nelerdir?

Cevap

En önemli ayırt edici unsur siber terörizmin
siyasal bir amaç, siber suçun ise kişisel bir nedenle (büyük çoğunlukla ekonomik çıkar) yapılmasıdır.


22. Soru

Tarihte bilinen ilk terör örgütü hangisidir?

Cevap

M.Ö. 73-76 yıllarında Romalılara karşı savaşan
Sicariiler bilinen ilk terör örgütüdür.


23. Soru

Fransız İhtilali’nde Jakobenlerin kendilerini terörist
olarak tanımlamalarının sebepleri nelerdir?

Cevap

Fransa devleti halk üzerinde korku ve baskı
kurarak, bir anlamda devlet terörü uygulamıştır. Mevcut siyasi sisteme ve idareye karşı ihtilalcilerin kurmuş olduğu siyasi bir örgüt olan Jakobenler terörist kelimesine olumlu bir anlam yüklemişler, haksızlığa, adaletsizliğe, baskı ve zulme baş kaldıran özgürlük savaşçıları ve fedaileri anlamını ifade eden bir anlayış ortaya koymuşlardır.


24. Soru

Terörizm kavramı Fransız İhtilali’nden sonra nasıl bir dönüşüm yaşamıştır?

Cevap

İhtilal sonrası devletin uyguladığı acımasız ve
sınırsız şiddeti ifade etmek için kullanılan terörizm
kavramı daha sonraki süreçte bugünkü şekli ile devleti, sivil vatandaşları hedef alan şiddet eylemlerini de içeren bir anlam kazanmıştır.


25. Soru

Fransız İhtilalinden sonraki dönemlerde terör
eylemleri nasıl bir değişim geçirmiştir?

Cevap

Genellikle etnik milliyetçilik adına gösteri
düzenleme, adam öldürme, bombalama, suikast
düzenleme gibi eylemler olarak gerçekleşmeye
başlamıştır.


26. Soru

Terörizmin, 20. yüzyılda temel amacı ve işlevi ne
olmuştur?

Cevap

Bu dönemde terörizmin temel amacı ve işlevi,
ideolojisine düşman olarak gördüğü siyasi sisteme tabi olarak yaşayan toplumu korkutmak, yıldırmak ve huzursuz etmek olmuştur.


27. Soru

Küreselleşme sürecinin terörizme etkisi ne olmuştur?

Cevap

Küreselleşme, terör örgütlerinin eylem
yapabilecekleri saha ve kullanacakları araçları
genişlemiştir. Terör, uçak kaçırmadan siber teröre, kitle imha silahlarına ve uluslararası finans sektörüne kadar yeni alanlar ve yöntemler geliştirilmiştir.


28. Soru

Türkiye’de yaşanan terör olayları nasıl
dönemselleştirilebilir?

Cevap

1960-1980 yılları arasında sol terör, 1974-1983
yılları arasında Ermeni terörü, 1984 yılından günümüze kadar PKK ve 1990’lı yıllarda da Hizbullah terörü.


29. Soru

Hizbullah terör örgütü büyük ölçüde çökertilirken
PKK’ya karşı aynı başarının gösterilememesinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de terör çok uzun yıllardır sadece bir
güvenlik sorunu olarak görülmüş, bu eksik ve hatalı teşhisten dolayı da etkin bir çözüm paketi
geliştirilememiştir.


30. Soru

Terörizmin ortaya çıkma nedenleri genel olarak nasıl sıralanabilir?

Cevap

Genel olarak ekonomik durum, eğitim sistemi,
sosyal, siyasal ve psikolojik faktörler, din, mezhep ve etnik ayrılıklarını bulunması, ideolojik kamplaşma, genel ahlak anlayışının yozlaşması sayılabilir.


31. Soru

Terörün ortaya çıkma nedenleri hangi ana başlıklar
altında incelenebilir?

Cevap

Terörün ortaya çıkma nedenlerini dört ana başlık
altında değerlendirmek mümkündür. Bunlar; ekonomik nedenler, siyasal nedenler, sosyal nedenler ve kültürel nedenlerdir.


32. Soru

Terörün ortadan kaldırılması için yapılması gereken
ilk şey nedir?

Cevap

Bir sorunla mücadele etmek, çözüm önerileri
geliştirebilmek için öncelikli olarak o sorunun sağlıklı bir şekilde tanımlanması, ortaya çıkma nedenlerinin belirlenmesi gerekir. Aynı şekilde terörün ortadan kaldırılması veya olumsuz etkilerinin mümkün olan en düşük seviyeye çekilmesi için terörün ortaya çıkma nedenlerinin kapsamlı bir şekilde belirlenmesine büyük bir
ihtiyaç ve gerek duyulur.


33. Soru

Ekonomik durum ile terörizm arasındaki bağlantı
nedir?

Cevap

Gelir seviyesinin çok düşük, gelir dağılımının
çok bozuk ve adaletsiz olması büyük çaplı olayların, isyan ve ayaklanmaların ve terörist yapılanmaların ateşleyici unsurlarıdır.


34. Soru

Terör örgütleri gençleri nasıl kandırmasında ekonomi nasıl etki olmaktadır?

Cevap

Gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik ve
yoksulluktan bunalan gençler kandırılmakta ve örgüte kazandırmaktadır. İşsiz ve ekonomik durumu zayıf olan kişiler kendilerini toplum tarafından dışlanmış olarak görmekte, öz güvenlerini kaybetmekte, topluma karşı hınç
ve intikam duygusu beslemektedir


35. Soru

Terörizmin ortaya çıkışında siyasi nedenlerin etkileri nelerdir?

Cevap

Toplumun belirli bir dini veya etnik kökene tabi
gruplarının hak ve hürriyetlerinin sınırlanması,
özgürlüklerinin kullanılmasının engellenmesi gibi hususlar terörizmin ortaya çıkmasında etkili olan siyasal nedenler olarak sıralanabilir. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yaşanan işkenceler ve bölge halkına karşı yapılan haksız muameleler o tarihten itibaren hep PKK terör örgütü için istismar edilen çok güçlü nedenler olmuştur.


36. Soru

Terörizmin ortaya çıkışında sosyal nedenlerin etkileri nelerdir?

Cevap

Eğitim ve sağlık imkanlarının sınırlı olması,
düşünce özgürlüğünün baskı altında tutulması, insanların terör örgütlerine katılmasına yol açmaktadır. Hayattan herhangi bir beklentisi olmayan ve bir anlamda da kaybedecek bir şeyi olmadığına inanan gençler terör örgütüne yönelmektedir.


37. Soru

Toplumsal değişim ile terör arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?

Cevap

Toplum yapısında meydana gelen değişmeler
kültürel değişmelere de yol açar. Bu durumda bazen kültür çatışması ortaya çıkar. Toplumla yeterince bütünleşemeyen gruplarda alt ve hatta karşıt kültürler meydana gelebilir. Toplumsal değişim geçirmek isteyen alt kültüre ait bazı unsurlar bu süreçte karşılaştıkları bazı sorunları aşmak düşüncesiyle yasadışı yollara, şiddet içeren yapılanma ve eylemlere başvururlar.


38. Soru

Ulus devletlerin ortaya çıkışı ile terörizm nasıl bir
değişim göstermiştir?

Cevap

Fransız Devrimi’nden sonraki süreçte gelişen
milliyetçilik akımı ile birlikte etnik ve milliyetçilik eksenli dönüşümler hız kazanmıştır. Ulus devlet yapısına dayalı sistemlerini devam ettirmeye çalışan devletler etnik grupların bağımsızlık veya daha fazla özgürlük talepleri ile karşı karşıya kalmışlardır.


39. Soru

Terörizmin dört temel unsuru nelerdir?

Cevap

• Mağdur
• Motif
• Kast
• Yöntem


40. Soru

Terörün amaca ulaşmak için kullanılan en belirgin
yöntemler nelerdir?

Cevap

Bu yöntemler şiddet, cebir, korkutma ve baskı
altına almadır.


41. Soru

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre
terörizmin temel unsurları nelerdir?

Cevap

İlgili kanuna göre; belirli bir ideolojiye sahip
olunması, illegal bir örgütlenmenin olması ve silahlı şiddet eylemlerine başvurulması terörizmin temel unsurlarını oluşturmaktadır.


42. Soru

Terörizm bir ideoloji midir?

Cevap

Terörizm ideolojiyi önemli bir unsur olarak
benimsemekle birlikte terörizmin kendisi bir ideoloji değil, strateji türüdür.


43. Soru

Terör ile ilgili yapılan tanım ve çalışmalarda ortaya
konulan terörün ortak noktaları nelerdir?

Cevap

Şiddet kullanımı. Yapılan eylemlerin kasıtlı ve
sistemli olması. Kurbanların büyük bir çoğunluğunun tesadüfen mağdur duruma düşen masum insanlar olması. Halkın belirli veya genel kesimine etki edecek şekilde korku oluşturması. Kural tanımaması. Öldüren ile ölen arasında doğrudan ve kişisel bir husumetin bulunmaması.
Acımasız ve insanlık dışı yöntemler uygulaması. Reklam ve propagandaya önem vermesi. Devlet otoritesine meydan okuması. Düzenli ve hiyerarşik yapıya sahip bir örgütün bulunması. Peşinde koşulan bir ideolojinin bulunması.


44. Soru

İdeoloji ilk kez kim tarafından tanımlanmıştır?

Cevap

İdeoloji kavramını ilk kez Fransız düşünür Tracy’nin kullandığı ifade edilmektedir.


45. Soru

İdeoloji genel bir ifade ile nasıl tanımlanabilir?

Cevap

İdeoloji, siyasi veya toplumsal bir doktrin
meydana getiren ve bir hükümetin, partinin veya sosyal sınıfın politika ve faaliyetlerine yön veren düşünce ve görüşler sistemi olarak tanımlanabilir.


46. Soru

Karl Marks’a göre ideoloji nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Marks ideolojiyi bir insanın ya da toplumsal bir
grubun zihninde egemen olan fikirler, tasarımlar sistemi olarak tanımlamaktadır.


47. Soru

Terör örgütü ile ideoloji arasında nasıl bir ilişki
bulunmaktadır?

Cevap

Bir terör örgütü için ideoloji, hedef olarak
tanımladıkları noktaya ulaşabilmeleri için takip etmeleri gereken yoldur, yasadışı hareketlerinin rehberidir. Terörist örgütlerin belirli bir amaç doğrultusunda sistematik ve iç tutarlılık denklemi ile geliştirdikleri görüşler ve fikirler sahip oluna ideoloji ekseninde şekillenir. Terör eylemlerinin türleri, hedefleri ve yöntemleri ile örgütün
eleman temin etme ve eğitme programları hep mevcut ideoloji unsuruna göre belirlenir, şekillenir.


48. Soru

Terör eylemlerinin türleri, hedefleri ve yöntemleri ile örgütün eleman temin etme ve eğitme programları hangi unsura göre biçimlenmektedir?

Cevap

Bahsedilen etmenler terör örgütünün sahip
olduğu ideoloji tarafından belirlenir.


49. Soru

Dünyada Türkiye’de teröre kaynak oluşturan
ideolojiler nelerdir?

Cevap

 • Marksist-Leninist ideoloji
 • Etnik milliyetçi ideoloji
 • Dini motifli ideoloji

50. Soru

Özdiker’e göre şiddet kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bedene zor uygulama, bedensel zedelenmeye
neden olma, kişisel özgürlüğü zor yoluyla kısıtlama, doğal süreçlere, alışkanlıklara yersiz kısıtlamalar getirme, acımasızlık, haşinlik, tahribat, kişisel duygularda sertlik unsurlarını içeren, kendi içine ya da dışarıya karşı uygulanan davranış biçimi” olarak tanımlanmaktadır.


51. Soru

Fransız filozofu Domenach şiddet olgusunu hangi
başlıklar altında ele almaktadır?

Cevap

 • Psikolojik şiddet
 • Etik şiddet
 • Siyasi şiddet

52. Soru

Terör örgütleri şiddeti hangi amaçlar ile
kullanmaktadır?

Cevap

Terör örgütleri, ses getirmek, örgütün adını
duyurmak, toplumda korku ve yılma meydana getirmek, örgüt elemanlarına psikolojik destek sağlamak, yeni eleman devşirmek ve toplumda baskı oluşturmak için güç gösterisinde bulunmak, hedef ülke yönetimlerini taleplerini kabul etmeye zorlamak için şiddet kullanmaktadır.


53. Soru

Şiddetin üç ana unsuru nelerdir?

Cevap

 • Kaynak
 • Kurban (mağdur)
 • Hedef

54. Soru

Terörün uyguladığı şiddetin sahip olduğu üç genel
özellik nelerdir?

Cevap

Terör eylemlerinin doğurduğu şiddet hem
hedefli hem de rastgele mağdur (kurban) kitlesini hedef alır. İkinci özellik şiddetin bireyler ve toplum üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrudan mağdur olanlar ile sınırlı olmaması, topluma yayılma özelliği göstermesidir. Üçüncü özelliği ise terörizmin uyguladığı şiddetin, insani ve vicdani bir sınırlamaya tabi olmamasıdır.


55. Soru

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre bir
örgütten söz edebilmek için gerekli olan unsurlar
nelerdir?

Cevap

İlgili kanuna göre iki veya daha fazla kişinin aynı
amaç etrafında birleşmesi halinde bir örgütten söz
edilebilmektedir. Buradaki örgüt tanımı organize suçlar da dahil olmak üzere her türlü yasadışı örgütlenmeyi içermektedir.


56. Soru

Yasadışı örgütlenmeler asgari olarak hangi
birimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Merkezi yapı, yeraltı örgütü, silahlı birim ve
propaganda birimi olmak üzere asgari dört ana unsur bulunmaktadır.


57. Soru

Terörizm neden uluslararası bir boyut taşımaktadır?

Cevap

Terörizm, ulusal bir konu olmakla birlikte aynı
zamanda uluslararası boyutu da olan bir fenomendir. Uluslararası boyut terör örgütünün, fiilen eylem yaptığı ülke toprakları dışında diğer devletler tarafından konjonktüre göre değişik şekillerde desteklenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, terör eylemlerinin ülke dışına taşması, başka devletlerin veya uluslararası
alanda hedef devletin çıkarlarına karşı saldırılar yapılması halinde de söz konusudur.


58. Soru

Terör örgütünün ulusal, uluslar ötesi veya uluslar
arası terör örgütü olarak tanımlanmasında belirleyici olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Terör örgütünün faaliyette bulunduğu veya
etkilediği coğrafi alan, somut amacı ve yabancı bir unsur içerip içermemesi gibi hususlar terör örgütünün ulusal, uluslar ötesi veya uluslar arası terör örgütü olarak tanımlanmasında belirleyici unsurlardır.


59. Soru

Birleşmiş Milletler’e göre uluslararası terörizm olarak nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

BM, uluslararası boyutları da bulunan bir
uzlaşmazlığın üzerine, bu uzlaşmazlığın arzu edilen yönde gelişimini sağlamak amacıyla bir üçüncü devletin sınırları dâhilinde bir yabancının kendi uyruğunda bulunmayan bir başkasına uyguladığı şiddet ve baskıyı uluslararası terörizm olarak tanımlamaktadır.


60. Soru

Küresel terörizmin devamında rol oynayan unsurlar
nelerdir?

Cevap

Dünya’daki siyasal istikrarsızlıklar, siyasi
bölünmeler ve benzeri koşulların varlığı. Modern ve kolay taşınabilir silahlara ulaşma kolaylığı. Modern sanayi ve sanayi sonrası toplumların karmaşık ve sorunlu yapıları. Terörizmin özgür toplumlarda siyasi sisteme karşı yürütülmesinin totaliter toplumlara göre daha kolay olması. Devlet destekli terör yönteminin halen etkili bir araç olma özelliğini devam ettirmesi. Terörizmin devamında terör örgütü liderlerinin ve elemanlarının kişisel çıkarlarının bulunması. Ortaya çıkan yeni sorun
alanlarının varlığı.


61. Soru

Örgütler, düzenlemiş oldukları eylemler ile neleri
hedeflemektedir?

Cevap

Terör örgütleri gerçekleştirilen eylemlerde zarar
gören asıl mağdurların dışında ve gerisinde geniş hedef kitleye mesaj göndermek ve yerleşik otoriteye karşı bir güç gösterisinde bulunmayı hedeflemektedir.


62. Soru

Genel anlamda terör eylemlerinin yapılmasının
başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

 • Propaganda yapmak
 • Otoriteyi sarsmak
 • Otoriteyi şiddete yönetmek
 • Örgüt mensuplarının moralini yükseltmek
 • Yıldırmak ve sindirmek
 • Milli şuurda zayıflama meydana getirmek
 • Ekonomiye zarar vermek
 • Uluslararası alanda etkiler medyana getirmek

63. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile
propaganda nasıl yapmaktadır?

Cevap

Bombalama eylemleri, kuruluş aşamasının ilk
zamanlarında kamuoyu ve devlet nazarında güçlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildiği gibi ileri zamanlarda, örgütün etkisinin kaybolmaması, adının sürekli gündemde kalabilmesi amacıyla da yapılmaktadır.


64. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile otoriteyi
nasıl sarsmaktadır?

Cevap

Devletin otoritesini temsil eden kişi ve kurumlara
yönelik eylemlerle, devletin kendisini korumakta aciz kaldığı, kendilerinin devlete karşı gelecek kadar güçlü olduğu imajı tesis edilmek suretiyle, öncelikle halkın nazarında otoriteye karşı güvensizlik duygusunu yerleştirme amaçlanır.


65. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile otoriteyi
şiddete nasıl yöneltir?

Cevap

Terör örgütlerinin artan eylemleri karşısında karşı
tedbirlerin arttırılması, güvenlik önlemlerinin açık bir şekilde yoğunluk kazanması ile mevcut düzene karşı memnuniyetsizlik ve yabancılaşma artar. Böylece, teröristlerin kullanabilecekleri pek çok olumsuzluk ortaya çıkmış olur.


66. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile örgüt
mensuplarının morallerini nasıl yükseltmektedir?

Cevap

Özellikle, güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları
sonucu faaliyetlerine önemli darbeler vurulan örgütler, bunun sonucunda mensuplarında başlayan ümitsizlik ve çöküntüyü önleme açısından bu ve benzeri eylemleri önemli bir çıkar yol, bir çare olarak görürler.


67. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile
kamuoyunu nasıl sindirmektedir?

Cevap

Eylemlerin yaygınlaşması ve kitleselleşmesi
sonucunda vatandaşların devlete karşı olan güveni
sarsılmaktadır. Bu durumda insanlar, olaylar ve örgütler karşısında duyarsızlığa itilmekte ve sessiz kalma yolunu seçmektedir.


68. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile ekonomiye nasıl bir zarar vermeyi amaçlar?

Cevap

Terör olaylarının ekonomiye etkisini üç başlık altında genelleştirmek mümkündür:

 • Güvenliğe ayrılan kaynaklar
 • Tahrip edilen tesisler
 • İş dünyasında belirsizlik

69. Soru

Bombalı eylemlerin gerçekleştirilmede etkili olan özel nedenler nelerdir?

Cevap

 • İntikam almak
 • Eylemin gerçekleştirmenin kolay olması
 • Olası hedeflerin çok sayıda ve çok farklı yerlerde olması.
 • Olay sonrasında geride iz bırakma olasılığının az olması.
 • Bomba yapımı için gerekli malzemenin kolaylıkla temin edilebilmesi.
 • Bombalı eylemin ile elde edilmek istenen sonucun kesin ve net olması.
 • Olay sonrası yakalanma riskinin az olması.

70. Soru

Bombalı terör eylemlerinin muhtemel hedefleri
nelerdir?

Cevap

Bombalı eylemlerin muhtemel hedeflerini iki ana
başlık altında ele almak mümkündür. Bunlar önemli
kişiler, önemli yer ve tesislerdir.


1. Soru

Terör kelimesi hangi kelimeden türemiştir?

Cevap

Dehşete düşürmek, korkutmak ve korkutup
kaçırmak anlamına gelen Latince kökenli “terrere”den türetilmiştir.

2. Soru

Türkçe ‘de terör kelimesi hangi anlamlarda
kullanılmaktadır?

Cevap

Terör kelimesi, aşırı korkuya neden olan,
yakmaya ve yıkmaya yönelik ve şiddetli kızgınlık ve öfke hali durumlarını ifade etmek için de kullanılmaktadır.

3. Soru

Terör ile ilgili yapılan tanımlarda ortaya çıkan ortak
görüş nedir?

Cevap

Ortak görüş; terörün mutlaka şiddet içerdiği,
uygulanan şiddetin sistematik olduğu ve farklı şekillerde başvurulan bu şiddetin belirli bir amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanıldığı
yönündedir.

4. Soru

Araştırmacılar ve akademisyenler açısından terörün
kaynağı özü ne olarak görülmektedir?

Cevap

Terör özü itibariyle toplumsal bir olgu olarak
görülmekte ve politik amaçlar doğrultusunda şiddet kullanarak veya kullanma tehdidinde bulunarak geniş halk kitlesinde korku ve güvensizlik havası yaratmaya yol açan
eylemler olarak anlaşılmaktadır.

5. Soru

Terörün üç ana unsuru nelerdir?

Cevap

İdeoloji, örgüt ve şiddet.

6. Soru

Terörizm ile Fransız Devrimi arasındaki bağ nedir?

Cevap

Terörizm siyasal şiddetin bir uygulamasıdır.
Fransız ihtilalinden sonra Robespierre’nin yaptığı haksız tutuklama, baskı ve keyfi vergi uygulamalarından oluşan yapı terör rejimi olarak adlandırılmıştır.

7. Soru

Cenevre Sözleşmesi’ne göre terörizm nasıl
tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir devlete karşı ve belli kişi ya da gruplar veya
toplumun bütünü üzerinde belli bir niyetle ve planlı olarak terör durumu yaratılmasına yönelik suçlar” olarak tanımlanmıştır.

8. Soru

Bir devletin terörist ve terör örgütü tanımlamaları
hangi sebeplerden dolayı bir başka devlet veya devletler tarafından özgürlük savaşçıları ve özgürlük mücadelesi olarak tanımlanabilmektedir?

Cevap

Bu durum kendi kaderini tayin etme hakkını
kullanıldığı düşünülen ulusal kurtuluş hareketlerinin
konumunun belirlenmesinde yaşanan belirsizlikler
nedeniyle gerçekleşir. Bir zamanlar terörist olarak ilan edilen bir örgüt ve lideri daha sonra ülkelerin yönetim kadrosunda yer alana meşru aktörler olarak kabul edilebilmektedirler. Terörizm ile özgürlük mücadelesi arasında ne tür farkların olduğu konusunda halen uluslar arası alanda görüş birliği yoktur.

9. Soru

Siyasal şiddet ile terörizm arasında nasıl bir bağlantı
bulunmaktadır?

Cevap

Terörizm, çok geniş bir yelpazeye sahip olan
siyasal şiddetin özel bir türüdür. Genel bir ifadeyle, belirli bir hedefe ulaşmak için siyasal nitelikli mücadele içeren ve temel insan haklarını çiğneyen, kaçırmadan cinayete kadar uzanan ve amacı sindirme olan şiddet eylemleridir.

10. Soru

Siyasal şiddet nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Siyasal şiddet; siyasal bir çevrede rejime, rejimin
aktörlerine ve politikalarına karşı yöneltilen her türlü organize olmuş örgütlü saldırıdır. Siyasal şiddet toplumsal karışıklık meydana getirme, kaos oluşturma, kitleleri provoke etme, maddi ve manevi zarar oluşturma amaçlarını taşır.

11. Soru

Fransız düşünür Channes’in kolektif şiddet kavramı
hangi başlıklar altında açıklanabilir?

Cevap

 • Vatandaşların iktidara karşı olan şiddeti.
 • İktidarların vatandaşlara karşı uygulamış olduğu şiddet.
 • Halk ayaklanması ve iç savaş olarak şiddet.
12. Soru

Hedefine, kaynağına ve yoğunluk derecesine göre
siyasal şiddet türlerini nasıl sıralanabilir?

Cevap

 • Yasadışı gösteri yürüyüşleri
 • Ayaklanma, isyan
 • Fesat, kargaşa, başkaldırı
 • İhtilal
 • İç savaş
 • Gerilla savaşı
 • Terörizm
13. Soru

Siyasal şiddetin beş temel niteliği nelerdir?

Cevap

 • Şiddet, karmaşık bir yapının sorunlu bir sonucudur. Bazen kimin asıl sorumlu olduğunu bulmak oldukça zordur.
 • Şiddet zamana ve teknolojik gelişmelere göre değişik araç ve yöntemlerden yararlanır.
 • Şiddet zamana ve teknolojik gelişmelere göre değişik araç ve yöntemlerden yararlanır.
 • Verilmesi amaçlanan zararlar can kaybı, korku, maddi kayıp oluşturma gibi çeşitlilik gösterir.
 • Şiddet, kendini meşru gösterme arayışındadır.
14. Soru

Terör suçlarıyla siyasi suçlar kavramlarını birbirinden ayırmadaki zorluk hangi sebepten kaynaklanmaktadır?

Cevap

Bir ülkede terörist olarak görülen birçok kişi
başka ülkelerde düşünce suçlusu veya siyasi suçlu olarak tanımlanabilmektedir.

15. Soru

Siyasi suç kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Siyasi suç büyük ölçüde düşünce ve fikir suçu
olarak şiddet çağrısı içermeyen ifade özgürlüğü
kapsamında değerlendirilmelidir.

16. Soru

Anarşi kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Hükümetsiz kalan ya da iktidarın, karşıt siyasal,
ekonomik ve toplumsal güçler arasında uzlaştırma
görevini artık yerine getiremediği bir toplumun durumu. Kuralsızlık, yönlendirici bir ilkenin bulunmaması ya da bu ilkelere uyulmaması yüzünden bazı etnik alanlarda ortaya
çıkan düzensizlik ve kargaşa durumu.

17. Soru

Anarşizm nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bireyin her türlü devlet vesayetinden kurtarılması
gerektiğini ileri süren siyasal görüş. Anarşizmde mevcut sistemi, otoriteyi yıkma ve böylece herhangi bir yönetim yapısının olmadığı, bireyin tamamen özgür ve serbest olduğu başıboş bir sistem amacı vardır.

18. Soru

Anarşizm ile terörizm arasındaki farklılık nedir?

Cevap

Anarşizm mevcut yönetimin yıkılması ve yerine
hiçbir otoritenin geçmemesi hedeflerken yöntem olarak terörizmi kullanmaktadır. Terörizm ise mevcut yönetimin yıkılması ve yerine başka bir sistem kurmayı hedeflemektedir.

19. Soru

Gerilla kavramı ile terörist kavramları arasında
bulunan farklılıklar nelerdir?

Cevap

Gerilla, ülkeleri işgal edilmiş halkların içinden
çıkan ve profesyonel asker olmayan sivil savaşçılardır. Gerillalar askeri kurallara uyarlar, ülkelerini işgal eden askerlere yönelik saldırı gerçekleştirip sivil hedeflere karşı eylem yapmazlar. Teröristler ise asker sivil, yaşlı çocuk,
kadın erkek ayrımı yapmaksızın herkesi hedef almaktadır.

20. Soru

Siber terörizm nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Siber terörizm, siyasi bir motivasyonla, önceden
planlanan, neticede toplumlarda korku ve endişe
yaratmayı hedefleyen bilgisayar ve bilgisayar sistemleri ile internet teknolojisi ve imkanlarına yönelik yapılan eylemler olarak tanımlanabilir.

21. Soru

Siber suç ile siber terörizm arasında bulunan
farklılıklar nelerdir?

Cevap

En önemli ayırt edici unsur siber terörizmin
siyasal bir amaç, siber suçun ise kişisel bir nedenle (büyük çoğunlukla ekonomik çıkar) yapılmasıdır.

22. Soru

Tarihte bilinen ilk terör örgütü hangisidir?

Cevap

M.Ö. 73-76 yıllarında Romalılara karşı savaşan
Sicariiler bilinen ilk terör örgütüdür.

23. Soru

Fransız İhtilali’nde Jakobenlerin kendilerini terörist
olarak tanımlamalarının sebepleri nelerdir?

Cevap

Fransa devleti halk üzerinde korku ve baskı
kurarak, bir anlamda devlet terörü uygulamıştır. Mevcut siyasi sisteme ve idareye karşı ihtilalcilerin kurmuş olduğu siyasi bir örgüt olan Jakobenler terörist kelimesine olumlu bir anlam yüklemişler, haksızlığa, adaletsizliğe, baskı ve zulme baş kaldıran özgürlük savaşçıları ve fedaileri anlamını ifade eden bir anlayış ortaya koymuşlardır.

24. Soru

Terörizm kavramı Fransız İhtilali’nden sonra nasıl bir dönüşüm yaşamıştır?

Cevap

İhtilal sonrası devletin uyguladığı acımasız ve
sınırsız şiddeti ifade etmek için kullanılan terörizm
kavramı daha sonraki süreçte bugünkü şekli ile devleti, sivil vatandaşları hedef alan şiddet eylemlerini de içeren bir anlam kazanmıştır.

25. Soru

Fransız İhtilalinden sonraki dönemlerde terör
eylemleri nasıl bir değişim geçirmiştir?

Cevap

Genellikle etnik milliyetçilik adına gösteri
düzenleme, adam öldürme, bombalama, suikast
düzenleme gibi eylemler olarak gerçekleşmeye
başlamıştır.

26. Soru

Terörizmin, 20. yüzyılda temel amacı ve işlevi ne
olmuştur?

Cevap

Bu dönemde terörizmin temel amacı ve işlevi,
ideolojisine düşman olarak gördüğü siyasi sisteme tabi olarak yaşayan toplumu korkutmak, yıldırmak ve huzursuz etmek olmuştur.

27. Soru

Küreselleşme sürecinin terörizme etkisi ne olmuştur?

Cevap

Küreselleşme, terör örgütlerinin eylem
yapabilecekleri saha ve kullanacakları araçları
genişlemiştir. Terör, uçak kaçırmadan siber teröre, kitle imha silahlarına ve uluslararası finans sektörüne kadar yeni alanlar ve yöntemler geliştirilmiştir.

28. Soru

Türkiye’de yaşanan terör olayları nasıl
dönemselleştirilebilir?

Cevap

1960-1980 yılları arasında sol terör, 1974-1983
yılları arasında Ermeni terörü, 1984 yılından günümüze kadar PKK ve 1990’lı yıllarda da Hizbullah terörü.

29. Soru

Hizbullah terör örgütü büyük ölçüde çökertilirken
PKK’ya karşı aynı başarının gösterilememesinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de terör çok uzun yıllardır sadece bir
güvenlik sorunu olarak görülmüş, bu eksik ve hatalı teşhisten dolayı da etkin bir çözüm paketi
geliştirilememiştir.

30. Soru

Terörizmin ortaya çıkma nedenleri genel olarak nasıl sıralanabilir?

Cevap

Genel olarak ekonomik durum, eğitim sistemi,
sosyal, siyasal ve psikolojik faktörler, din, mezhep ve etnik ayrılıklarını bulunması, ideolojik kamplaşma, genel ahlak anlayışının yozlaşması sayılabilir.

31. Soru

Terörün ortaya çıkma nedenleri hangi ana başlıklar
altında incelenebilir?

Cevap

Terörün ortaya çıkma nedenlerini dört ana başlık
altında değerlendirmek mümkündür. Bunlar; ekonomik nedenler, siyasal nedenler, sosyal nedenler ve kültürel nedenlerdir.

32. Soru

Terörün ortadan kaldırılması için yapılması gereken
ilk şey nedir?

Cevap

Bir sorunla mücadele etmek, çözüm önerileri
geliştirebilmek için öncelikli olarak o sorunun sağlıklı bir şekilde tanımlanması, ortaya çıkma nedenlerinin belirlenmesi gerekir. Aynı şekilde terörün ortadan kaldırılması veya olumsuz etkilerinin mümkün olan en düşük seviyeye çekilmesi için terörün ortaya çıkma nedenlerinin kapsamlı bir şekilde belirlenmesine büyük bir
ihtiyaç ve gerek duyulur.

33. Soru

Ekonomik durum ile terörizm arasındaki bağlantı
nedir?

Cevap

Gelir seviyesinin çok düşük, gelir dağılımının
çok bozuk ve adaletsiz olması büyük çaplı olayların, isyan ve ayaklanmaların ve terörist yapılanmaların ateşleyici unsurlarıdır.

34. Soru

Terör örgütleri gençleri nasıl kandırmasında ekonomi nasıl etki olmaktadır?

Cevap

Gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik ve
yoksulluktan bunalan gençler kandırılmakta ve örgüte kazandırmaktadır. İşsiz ve ekonomik durumu zayıf olan kişiler kendilerini toplum tarafından dışlanmış olarak görmekte, öz güvenlerini kaybetmekte, topluma karşı hınç
ve intikam duygusu beslemektedir

35. Soru

Terörizmin ortaya çıkışında siyasi nedenlerin etkileri nelerdir?

Cevap

Toplumun belirli bir dini veya etnik kökene tabi
gruplarının hak ve hürriyetlerinin sınırlanması,
özgürlüklerinin kullanılmasının engellenmesi gibi hususlar terörizmin ortaya çıkmasında etkili olan siyasal nedenler olarak sıralanabilir. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yaşanan işkenceler ve bölge halkına karşı yapılan haksız muameleler o tarihten itibaren hep PKK terör örgütü için istismar edilen çok güçlü nedenler olmuştur.

36. Soru

Terörizmin ortaya çıkışında sosyal nedenlerin etkileri nelerdir?

Cevap

Eğitim ve sağlık imkanlarının sınırlı olması,
düşünce özgürlüğünün baskı altında tutulması, insanların terör örgütlerine katılmasına yol açmaktadır. Hayattan herhangi bir beklentisi olmayan ve bir anlamda da kaybedecek bir şeyi olmadığına inanan gençler terör örgütüne yönelmektedir.

37. Soru

Toplumsal değişim ile terör arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?

Cevap

Toplum yapısında meydana gelen değişmeler
kültürel değişmelere de yol açar. Bu durumda bazen kültür çatışması ortaya çıkar. Toplumla yeterince bütünleşemeyen gruplarda alt ve hatta karşıt kültürler meydana gelebilir. Toplumsal değişim geçirmek isteyen alt kültüre ait bazı unsurlar bu süreçte karşılaştıkları bazı sorunları aşmak düşüncesiyle yasadışı yollara, şiddet içeren yapılanma ve eylemlere başvururlar.

38. Soru

Ulus devletlerin ortaya çıkışı ile terörizm nasıl bir
değişim göstermiştir?

Cevap

Fransız Devrimi’nden sonraki süreçte gelişen
milliyetçilik akımı ile birlikte etnik ve milliyetçilik eksenli dönüşümler hız kazanmıştır. Ulus devlet yapısına dayalı sistemlerini devam ettirmeye çalışan devletler etnik grupların bağımsızlık veya daha fazla özgürlük talepleri ile karşı karşıya kalmışlardır.

39. Soru

Terörizmin dört temel unsuru nelerdir?

Cevap

• Mağdur
• Motif
• Kast
• Yöntem

40. Soru

Terörün amaca ulaşmak için kullanılan en belirgin
yöntemler nelerdir?

Cevap

Bu yöntemler şiddet, cebir, korkutma ve baskı
altına almadır.

41. Soru

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre
terörizmin temel unsurları nelerdir?

Cevap

İlgili kanuna göre; belirli bir ideolojiye sahip
olunması, illegal bir örgütlenmenin olması ve silahlı şiddet eylemlerine başvurulması terörizmin temel unsurlarını oluşturmaktadır.

42. Soru

Terörizm bir ideoloji midir?

Cevap

Terörizm ideolojiyi önemli bir unsur olarak
benimsemekle birlikte terörizmin kendisi bir ideoloji değil, strateji türüdür.

43. Soru

Terör ile ilgili yapılan tanım ve çalışmalarda ortaya
konulan terörün ortak noktaları nelerdir?

Cevap

Şiddet kullanımı. Yapılan eylemlerin kasıtlı ve
sistemli olması. Kurbanların büyük bir çoğunluğunun tesadüfen mağdur duruma düşen masum insanlar olması. Halkın belirli veya genel kesimine etki edecek şekilde korku oluşturması. Kural tanımaması. Öldüren ile ölen arasında doğrudan ve kişisel bir husumetin bulunmaması.
Acımasız ve insanlık dışı yöntemler uygulaması. Reklam ve propagandaya önem vermesi. Devlet otoritesine meydan okuması. Düzenli ve hiyerarşik yapıya sahip bir örgütün bulunması. Peşinde koşulan bir ideolojinin bulunması.

44. Soru

İdeoloji ilk kez kim tarafından tanımlanmıştır?

Cevap

İdeoloji kavramını ilk kez Fransız düşünür Tracy’nin kullandığı ifade edilmektedir.

45. Soru

İdeoloji genel bir ifade ile nasıl tanımlanabilir?

Cevap

İdeoloji, siyasi veya toplumsal bir doktrin
meydana getiren ve bir hükümetin, partinin veya sosyal sınıfın politika ve faaliyetlerine yön veren düşünce ve görüşler sistemi olarak tanımlanabilir.

46. Soru

Karl Marks’a göre ideoloji nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Marks ideolojiyi bir insanın ya da toplumsal bir
grubun zihninde egemen olan fikirler, tasarımlar sistemi olarak tanımlamaktadır.

47. Soru

Terör örgütü ile ideoloji arasında nasıl bir ilişki
bulunmaktadır?

Cevap

Bir terör örgütü için ideoloji, hedef olarak
tanımladıkları noktaya ulaşabilmeleri için takip etmeleri gereken yoldur, yasadışı hareketlerinin rehberidir. Terörist örgütlerin belirli bir amaç doğrultusunda sistematik ve iç tutarlılık denklemi ile geliştirdikleri görüşler ve fikirler sahip oluna ideoloji ekseninde şekillenir. Terör eylemlerinin türleri, hedefleri ve yöntemleri ile örgütün
eleman temin etme ve eğitme programları hep mevcut ideoloji unsuruna göre belirlenir, şekillenir.

48. Soru

Terör eylemlerinin türleri, hedefleri ve yöntemleri ile örgütün eleman temin etme ve eğitme programları hangi unsura göre biçimlenmektedir?

Cevap

Bahsedilen etmenler terör örgütünün sahip
olduğu ideoloji tarafından belirlenir.

49. Soru

Dünyada Türkiye’de teröre kaynak oluşturan
ideolojiler nelerdir?

Cevap

 • Marksist-Leninist ideoloji
 • Etnik milliyetçi ideoloji
 • Dini motifli ideoloji
50. Soru

Özdiker’e göre şiddet kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bedene zor uygulama, bedensel zedelenmeye
neden olma, kişisel özgürlüğü zor yoluyla kısıtlama, doğal süreçlere, alışkanlıklara yersiz kısıtlamalar getirme, acımasızlık, haşinlik, tahribat, kişisel duygularda sertlik unsurlarını içeren, kendi içine ya da dışarıya karşı uygulanan davranış biçimi” olarak tanımlanmaktadır.

51. Soru

Fransız filozofu Domenach şiddet olgusunu hangi
başlıklar altında ele almaktadır?

Cevap

 • Psikolojik şiddet
 • Etik şiddet
 • Siyasi şiddet
52. Soru

Terör örgütleri şiddeti hangi amaçlar ile
kullanmaktadır?

Cevap

Terör örgütleri, ses getirmek, örgütün adını
duyurmak, toplumda korku ve yılma meydana getirmek, örgüt elemanlarına psikolojik destek sağlamak, yeni eleman devşirmek ve toplumda baskı oluşturmak için güç gösterisinde bulunmak, hedef ülke yönetimlerini taleplerini kabul etmeye zorlamak için şiddet kullanmaktadır.

53. Soru

Şiddetin üç ana unsuru nelerdir?

Cevap

 • Kaynak
 • Kurban (mağdur)
 • Hedef
54. Soru

Terörün uyguladığı şiddetin sahip olduğu üç genel
özellik nelerdir?

Cevap

Terör eylemlerinin doğurduğu şiddet hem
hedefli hem de rastgele mağdur (kurban) kitlesini hedef alır. İkinci özellik şiddetin bireyler ve toplum üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrudan mağdur olanlar ile sınırlı olmaması, topluma yayılma özelliği göstermesidir. Üçüncü özelliği ise terörizmin uyguladığı şiddetin, insani ve vicdani bir sınırlamaya tabi olmamasıdır.

55. Soru

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre bir
örgütten söz edebilmek için gerekli olan unsurlar
nelerdir?

Cevap

İlgili kanuna göre iki veya daha fazla kişinin aynı
amaç etrafında birleşmesi halinde bir örgütten söz
edilebilmektedir. Buradaki örgüt tanımı organize suçlar da dahil olmak üzere her türlü yasadışı örgütlenmeyi içermektedir.

56. Soru

Yasadışı örgütlenmeler asgari olarak hangi
birimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Merkezi yapı, yeraltı örgütü, silahlı birim ve
propaganda birimi olmak üzere asgari dört ana unsur bulunmaktadır.

57. Soru

Terörizm neden uluslararası bir boyut taşımaktadır?

Cevap

Terörizm, ulusal bir konu olmakla birlikte aynı
zamanda uluslararası boyutu da olan bir fenomendir. Uluslararası boyut terör örgütünün, fiilen eylem yaptığı ülke toprakları dışında diğer devletler tarafından konjonktüre göre değişik şekillerde desteklenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, terör eylemlerinin ülke dışına taşması, başka devletlerin veya uluslararası
alanda hedef devletin çıkarlarına karşı saldırılar yapılması halinde de söz konusudur.

58. Soru

Terör örgütünün ulusal, uluslar ötesi veya uluslar
arası terör örgütü olarak tanımlanmasında belirleyici olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Terör örgütünün faaliyette bulunduğu veya
etkilediği coğrafi alan, somut amacı ve yabancı bir unsur içerip içermemesi gibi hususlar terör örgütünün ulusal, uluslar ötesi veya uluslar arası terör örgütü olarak tanımlanmasında belirleyici unsurlardır.

59. Soru

Birleşmiş Milletler’e göre uluslararası terörizm olarak nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

BM, uluslararası boyutları da bulunan bir
uzlaşmazlığın üzerine, bu uzlaşmazlığın arzu edilen yönde gelişimini sağlamak amacıyla bir üçüncü devletin sınırları dâhilinde bir yabancının kendi uyruğunda bulunmayan bir başkasına uyguladığı şiddet ve baskıyı uluslararası terörizm olarak tanımlamaktadır.

60. Soru

Küresel terörizmin devamında rol oynayan unsurlar
nelerdir?

Cevap

Dünya’daki siyasal istikrarsızlıklar, siyasi
bölünmeler ve benzeri koşulların varlığı. Modern ve kolay taşınabilir silahlara ulaşma kolaylığı. Modern sanayi ve sanayi sonrası toplumların karmaşık ve sorunlu yapıları. Terörizmin özgür toplumlarda siyasi sisteme karşı yürütülmesinin totaliter toplumlara göre daha kolay olması. Devlet destekli terör yönteminin halen etkili bir araç olma özelliğini devam ettirmesi. Terörizmin devamında terör örgütü liderlerinin ve elemanlarının kişisel çıkarlarının bulunması. Ortaya çıkan yeni sorun
alanlarının varlığı.

61. Soru

Örgütler, düzenlemiş oldukları eylemler ile neleri
hedeflemektedir?

Cevap

Terör örgütleri gerçekleştirilen eylemlerde zarar
gören asıl mağdurların dışında ve gerisinde geniş hedef kitleye mesaj göndermek ve yerleşik otoriteye karşı bir güç gösterisinde bulunmayı hedeflemektedir.

62. Soru

Genel anlamda terör eylemlerinin yapılmasının
başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

 • Propaganda yapmak
 • Otoriteyi sarsmak
 • Otoriteyi şiddete yönetmek
 • Örgüt mensuplarının moralini yükseltmek
 • Yıldırmak ve sindirmek
 • Milli şuurda zayıflama meydana getirmek
 • Ekonomiye zarar vermek
 • Uluslararası alanda etkiler medyana getirmek
63. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile
propaganda nasıl yapmaktadır?

Cevap

Bombalama eylemleri, kuruluş aşamasının ilk
zamanlarında kamuoyu ve devlet nazarında güçlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildiği gibi ileri zamanlarda, örgütün etkisinin kaybolmaması, adının sürekli gündemde kalabilmesi amacıyla da yapılmaktadır.

64. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile otoriteyi
nasıl sarsmaktadır?

Cevap

Devletin otoritesini temsil eden kişi ve kurumlara
yönelik eylemlerle, devletin kendisini korumakta aciz kaldığı, kendilerinin devlete karşı gelecek kadar güçlü olduğu imajı tesis edilmek suretiyle, öncelikle halkın nazarında otoriteye karşı güvensizlik duygusunu yerleştirme amaçlanır.

65. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile otoriteyi
şiddete nasıl yöneltir?

Cevap

Terör örgütlerinin artan eylemleri karşısında karşı
tedbirlerin arttırılması, güvenlik önlemlerinin açık bir şekilde yoğunluk kazanması ile mevcut düzene karşı memnuniyetsizlik ve yabancılaşma artar. Böylece, teröristlerin kullanabilecekleri pek çok olumsuzluk ortaya çıkmış olur.

66. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile örgüt
mensuplarının morallerini nasıl yükseltmektedir?

Cevap

Özellikle, güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları
sonucu faaliyetlerine önemli darbeler vurulan örgütler, bunun sonucunda mensuplarında başlayan ümitsizlik ve çöküntüyü önleme açısından bu ve benzeri eylemleri önemli bir çıkar yol, bir çare olarak görürler.

67. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile
kamuoyunu nasıl sindirmektedir?

Cevap

Eylemlerin yaygınlaşması ve kitleselleşmesi
sonucunda vatandaşların devlete karşı olan güveni
sarsılmaktadır. Bu durumda insanlar, olaylar ve örgütler karşısında duyarsızlığa itilmekte ve sessiz kalma yolunu seçmektedir.

68. Soru

Terör örgütleri, bombalı terör eylemleri ile ekonomiye nasıl bir zarar vermeyi amaçlar?

Cevap

Terör olaylarının ekonomiye etkisini üç başlık altında genelleştirmek mümkündür:

 • Güvenliğe ayrılan kaynaklar
 • Tahrip edilen tesisler
 • İş dünyasında belirsizlik
69. Soru

Bombalı eylemlerin gerçekleştirilmede etkili olan özel nedenler nelerdir?

Cevap

 • İntikam almak
 • Eylemin gerçekleştirmenin kolay olması
 • Olası hedeflerin çok sayıda ve çok farklı yerlerde olması.
 • Olay sonrasında geride iz bırakma olasılığının az olması.
 • Bomba yapımı için gerekli malzemenin kolaylıkla temin edilebilmesi.
 • Bombalı eylemin ile elde edilmek istenen sonucun kesin ve net olması.
 • Olay sonrası yakalanma riskinin az olması.
70. Soru

Bombalı terör eylemlerinin muhtemel hedefleri
nelerdir?

Cevap

Bombalı eylemlerin muhtemel hedeflerini iki ana
başlık altında ele almak mümkündür. Bunlar önemli
kişiler, önemli yer ve tesislerdir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!