Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Olay Yeri Ve Delil Güvenliği

1. Soru

Suçla ilgili riskler nasıl sınıflandırılabilir?

Cevap

 • Şu anda mevcut olanlar riskler.
 • Değişen koşullar ve temelde var olan nedenlerden dolayı ileride var olabilecekler riskler.

2. Soru

Kontrol noktası nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kontrol noktası; koruma ve güvenlik hizmeti
sunulan bina ve tesisler ile cenaze ve düğün törenleri, festival, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerin yapıldığı açık ve kapalı alanların ana girişlerinde oluşturulan, koruma amacına uygun bir şekilde gerekli donanımlara sahip olarak sistemli ve planlı şekilde donatılan, yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi tarafından güvenlik kontrolünün yapıldığı belirli bir yerdir.


3. Soru

Kontrol noktasında kaç sayıda personel görev
yapmalıdır?

Cevap

Kontrol noktalarında 24 saat çalışma esası
üzerine iş yoğunluğu zaman dilimleri dikkate alınmak suretiyle personel sayısı ayarlanır. Görevlendirilecek personel sayısı genelde 3 ile 5 kişi arasında değişmektedir. İş yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde 5, az veya normal olduğu yerlerde ise 3 görevliye ihtiyaç duyulur.


4. Soru

Giriş ve çıkış kontrollünde araçların kontrolleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Araç kontrolü, tesislere girişten önce kurulan ana
giriş kontrol noktalarında yapılmaktadır. İlk önce bir yönlendirici personel, giriş kayıtlarını yapan personel, aracın güvenlik kontrolünü yapan personel görev yapar. Yönlendirici personel, tesise gelen aracın yavaşlaması, kontrol yerine geçmesi işlemini yaparken kontrol görevlisi; gelen aracın durması, dıştan fiziki kontrolünün yapılması, araç kontrol aynası ile aracın alt kısmının ikinci bir eksoz veya arabanın alt bölmelerinde gizlenmiş bir madde olup olmadığının incelenmesi ve park yerine
hareket etmesi işlemlerini yerine getirir.


5. Soru

Geçiş kontrolü tedbirleri nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Duvar, tel örgü ve kuleden oluşur.


6. Soru

Önleyici hizmetler uygulama alanı çerçevesinde
koruma hizmeti nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Devlet güvenliği ile toplum hayatı bakımından
önem arz eden kişi ve tesislere yapılabilecek her türlü
saldırı ve yasadışı eylemleri önlemek amacıyla yetkili
kişiler tarafından, hukuka uygun olarak alınan güvenlik
tedbirlerinin bütününe koruma hizmeti denir.


7. Soru

Güvenlik kameralarının özel güvenlik hizmetleri
alanına sunduğu temel katkılar nelerdir?

Cevap

 • Çok geniş bir alan sınırlı insan gücü ile kolay bir şekilde kontrol ve denetim altında tutulabilmektedir.
 • Korunan bölge aynı anda çok farklı açılardan belirli bir merkezden izlenebilmektedir.
 • Bağımsız bir gözlem, kontrol ve denetim sistemi oluşturulmaktadır.
 • Kaydedilmek suretiyle suçların araştırılması ile suçluların tespiti ve yakalanması konularında büyük rol oynamaktadır.
 • Olayların tespiti izlenmesi ile olay yerine yapılacak müdahalenin şekli ve içeriğinin kolayca belirlenmesi sağlanmaktadır.

8. Soru

Uygun hedeflerin ya da uygun bir ortamın
bulunmasının suçun işlenmesi ile bağlantısı nedir?

Cevap

Bu unsurlardan birinin olmaması veya potansiyel
suçlu açısından riskli olarak algılanması halinde suç
işlenmemiş olur.


9. Soru

Birinci kontrol görevlisinin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Bu görevli kapı detektörünün diğer tarafında
durur. Buradan geçen kişilerin usulüne uygun olarak geçmelerini temin eder.


10. Soru

Özel güvenlik şirketlerinin, bina ve tesislerin
korunması için aldığı fiziksel güvenlik önlemleri ile hangi
unsurlar hedeflenmektedir?

Cevap

Bu tür tedbirler yoluyla belirli suçlarla ilgili ortak
risk ve zorluklar ile suç işleme niyetinde olanların
yakalanma riskini arttırmak; suç sonrası elde edilmesi düşünülen kazancı azaltmak ve bu şekilde hedef alınan suçlar için elverişli olabilecek bütün fırsatları en aza indirmek amacı ile maksimum koruma hizmeti sunulmak hedeflenir.


11. Soru

Suçun oluşması için hangi üç unsurun bir araya
gelmesi gerekmektedir?

Cevap

 • Hedef/mağdur: Kişi, bina, kurum, eşya.
 • Suçlu: Suçu işleyen kişi.
 • Durum/fırsat: Scull ve hedefin bir araya geldiği koşullar; ortam ve yer.

12. Soru

Başarılı ve profesyonel bir kontrol noktası görevlisi,
hangi vasıflara sahip olmalıdır?

Cevap

 • Vatandaşlarla iletişim kurabilmelidir.
 • Kendi kendine yetebilmelidir.
 • Dürüst olmalıdır.
 • Gevşek ve lakayt olmamalıdır.
 • Güvenilir olmalıdır.
 • Sağduyulu olmalıdır.
 • Strese karşı tahammül edebilmelidir.
 • Sabırlı olmalıdır.
 • Olaylardan çabuk etkilenmemelidir.
 • Kendinden emin olmalıdır.

13. Soru

Bina ve tesis güvenliğinin özel güvenlik
hizmetlerindeki önemi nedir?

Cevap

Koruma ve güvenlik hizmeti sunulan binaların
fiziki güvenliğinin sağlanması, buralara karşı
gerçekleştirilebilecek suçların önlenmesi, suç işleyen
kişilerin yakalanması temel amaçlardan birisidir.


14. Soru

Özel güvenlik hizmetlerinde önleyici ve koruyucu
amaçlı koruma hizmetlerinin iki temel hedef kitlesi
nelerdir?

Cevap

 • Kişiler.
 • Yerler.

15. Soru

Bina arama planları hangi durumlarda ve hangi
amaçlar ile kullanılmaktadır?

Cevap

Bomba ihbarları alınması halinde bu maddelerin
konulabileceği yerlerin bilinmesi, nerenin nasıl aranacağı, bu arama planları sayesinde daha kolay hale gelir. Bina arama planlarının bir diğer yararı da rehin alma ve saklanma olaylarına karşı kolluk güçlerinin yapacağı operasyonlar açısından önem taşımaktadır. Planlar vasıtasıyla hedef yeri tanıma, detayları görme fırsatını elde eden kolluk başarılı bir sonuç elde etmek için avantajlı konuma geçer.


16. Soru

Bir suçun işlenebilmesi için ilk olarak hangi unsurun
varlığı gereklidir?

Cevap

Bir suçun işlenebilmesi için ilk olarak rasyonel
ve planlı hareket eden, fırsatları, kazanç ve risk unsurlarını iyi değerlendiren potansiyel suçluların varlığı gerekir.


17. Soru

Personel kontrolünde, hangi hususlarda dikkatli
edilmelidir?

Cevap

 • Hangi personelin nerelere girebileceği belirlenmeli ve bilinmelidir.
 • Personelin, sadece girmeye yetkili olduğu bölümlere girmesi sağlanmalıdır.
 • Personelin devamlı olarak özel tanıtma ve giriş kartı kullanması sağlanmalıdır.
 • Usulüne uygun olmayan bir şekilde veya zorla içeri girmek isteyen personelle ilgili işlem yapılmalıdır.
 • Görevliler, kurumda çalışanları çok iyi tanımalı ve bu kişilerle çok olumlu ve ölçülü ilişkiler kurmalıdır. Aynı şekilde, tesislere sürekli gidip gelen iş sahipleri ve çalışanların yakınları da imkânlar çerçevesinde tanınmalıdır.

18. Soru

Koruma hizmetinin etkin bir önleyici hizmet olarak
kabul edilmesi hangi durumlarda gerçekleşir?

Cevap

Hedef konu ile ilgili bütün risk faktörlerinin
ortadan kalkması, bu halin devamlılığının sağlanması ve
bunun yerleşik bir düzen ve sistem halini alması, koruma
hizmetinin etkin bir önleyici hizmet olarak kabul edilmesi
açısından çok önemlidir.


19. Soru

Kontrol noktalarında kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Görevi daha etkin bir hale getirmek ve
vatandaşları rahatsız etmemek için yardımcı mahiyette kapı detektörü, el detektörü ve X-ray cihazından yararlanılır. Diğer taraftan, pasif önleyici tedbirlerin yanı sıra caydırıcı ve yeri geldiğinde müdahale edici özelliğe sahip alet ve uygulamalar da güvenlik personeli için kaçınılmaz bir durumdur.


20. Soru

Kontrol noktası nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Kontrol noktaları kişi kontrol noktası ve araç
kontrol noktası olmak üzere ikiye ayrılır.


21. Soru

Koruma planları kimler tarafından hazırlanmaktadır?

Cevap

Koruma planları, özel güvenlik teşkilatı, böyle
bir teşkilatlanmanın olmadığı ve 100’den fazla personel çalıştıran kurum ve kuruluşlarda ise güvenlik sorumlusu tarafından hazırlanır.


22. Soru

Kontrol noktalarının kurulmasındaki amaç nedir?

Cevap

Koruma ve güvenlik hizmeti sunulan bina ve
tesisler ile cenaze ve düğün törenleri, festival, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerde, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi ve yetkisiz veya istenmeyen kişilerin tespit edilmesi ve böylece görev bölgesinin ve buradaki insanların suçlardan veya sorun oluşturan durumlardan emin kılınmasıdır.


23. Soru

Yardımcı güvenlik cihazları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

 • El detektörü.
 • Kapı detektörü.
 • X-ray cihazı.
 • İletişim cihazı.

24. Soru

Koruma ve güvenlik planlarında hangi hususlar yer
almaktadır?

Cevap

 • Korunan bina, iş yeri veya tesisin bulunduğu yeri, giriş ve çıkış noktalarını ve çevresini gösteren kroki.
 • Nokta ve devriye hizmeti sunulan yerler.
 • Koruma amaçlı olarak alınan fiziki ve teknolojik güvenlik.
 • Tehlike anında yapılması gereken çalışma ve işlemlerin şekli ve içeriği.
 • Tehlike anında ilgili birimlere haber verme ve yardım isteme şekilleri.
 • Binada çalışan veya oturanların kimlikleri hakkında bilgiler.
 • Bomba ve patlayıcı maddelerin atılabileceği veya konulabileceği yerler ile bunlara karşı alınması gerekli tedbirler.
 • Bina ve çevresinin aydınlatma durumu.
 • Kontrol noktası hizmetleri.
 • Koruma yerinin özelliğine göre, alınabilecek diğer tedbirler.

25. Soru

El detektörü ile kontrol sırasında hangi unsurlara
dikkat edilmelidir?

Cevap

 • El detektörü, incelenen bölgeye yaklaşık olarak 2,5 cm ile 7,5 cm arası bir mesafeden paralel tutulmalıdır.
 • El detektörü hedefe temas ettirilmeden kontrol yapılmalıdır.
 • Kontrol, sistemli ve planlı bir şekilde yapılmalı, her zaman aynı yerden başlayıp belirli bir sistematik sıra izlenmelidir.

26. Soru

Kontrol noktasındaki yönlendirici görevli hangi
işlerden sorumludur?

Cevap

Bu personel, kontrol noktasına gelen kişilerin
kapı detektörünün içinden tek tek ve usulüne uygun olarak geçmeleri, yanlarındaki çanta ve benzeri malzemeleri Xray cihazının bandına koymalarını sağlamakla görevlidir. Bu amaçla, kapı detektörünün 1 m önünde yere kırmızı bir çizgi ile şerit çekilir. Gelen kişilerin buradan başlamak üzere sıraya geçmesi istenir.


27. Soru

Koruma planında yapılacak değişiklikler nasıl
uygulamaya sokulmaktadır?

Cevap

Kurum içerisinde ve yapısında meydana gelen
değişiklikler ve koşullar dikkate alınmak suretiyle koruma planlarında değişiklikler yapılabilir. Yapılan değişiklikler valiliğe bildirilir ve valilik onayı ile birlikte uygulamaya konur.


28. Soru

Kontrol noktasındaki ikinci kontrol görevlisi hangi
görevlerden sorumludur?

Cevap

X-ray cihazının işletilmesi ve kullanılmasından
sorumlu kişidir. İş yoğunluğunun ve potansiyel suç
riskinin düşük seviyede olduğu yerlerde bu görevli aynı zamanda müracaat personeli rolünü de yerine getirir. Gelen kişilerle ilgilenir ve onların giriş işlemlerini yapar.


29. Soru

Fiziki güvenlik önlemelerinden bariyer nedir, nasıl
kullanılır?

Cevap

Korunan yerlerin ana girişlerinde kullanılan ve
özellikle araçların giriş ve çıkışını düzenleyen fiziki bir engeldir. Özelliği, kişilerin isteğine bağlı olarak açılıp kapanabilmesidir. Bu uygulamada giriş kontrolü, görevli güvenlik personelinin bariyeri yönetmesiyle veya kartlı geçiş sistemiyle sağlanmaktadır.


30. Soru

Kelepçe takıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken
unsurlar nelerdir?

Cevap

Kelepçe takılan kişilerin tamamen emniyete
alındığı ve her şeyin kontrol altında olduğu şeklinde bir yanlışlığa düşülmemelidir. Görevli, her ne kadar bu güvenlik tedbirlerini almak suretiyle olası saldırı ve benzeri tehlikeleri minimum seviyeye çekmiş olsa da, kelepçeli şahısların neden olduğu saldırı ve buna bağlı zarar verme olaylarının meydana geldiğini ve gelebileceğini akıldan çıkarmamak gerekir.


31. Soru

Korunan bir bina veya tesise gelen ziyaretçiler nasıl
sınıflandırılabilir?

Cevap

 • Bina veya tesisteki bazı işlerin yapılması amacıyla gelen kişilerdir.
 • İş takibi yapmak amacıyla gelen kişilerdir.
 • Farklı nedenlerle gelen yabancı uyruklu kişilerdir.
 • Özellikli kişilerin kontrolü.
 • Basın mensuplarıdır.

32. Soru

Müracaat görevlisi hangi görevlerden sorumludur?

Cevap

İnsan, araç ve eşya trafiğinin yoğun olduğu veya
suç riskinin bulunduğu yerlerde sadece bu hizmeti yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilir. Güvenlik kontrolünden geçen kişilerin bina ve tesise giriş işlemlerini yerine getiren personeldir. Gelen kişilerin nereye gideceklerini, kimlerle görüşeceklerini, görüşme nedenlerini öğrenir, kimlik kontrolü yapar ve gidilecek yerin veya kişinin uygun olması halinde giriş kartı vermek
suretiyle giriş kaydını yapar.


33. Soru

Kontrol noktasındaki güvenlik önlemleri hangi
aşamalar ile gerçekleştirilir?

Cevap

 • Ana giriş kontrol noktası.
 • Bina giriş kontrol noktası.
 • Kritik alan giriş kontrol noktası.

34. Soru

Suçluların uygun bir hedef ve ortam bulmaları ile
mesafe arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

Cevap

Potansiyel suçluların uygun bir hedef ve ortam
bulmak, suç işlemek üzere gidecekleri mesafe suç çeşidi
ve suçlunun kişisel özelliklerine göre değişir. Suçlunun
evinden itibaren mesafe uzadıkça o suçlunun suç işleme
olasılığı da azalmaktadır. Genellikle önceden planlanarak
işlenen suçlardan mala karşı işlenen suçlar daha uzun
mesafe ortalamasına sahiptir.


35. Soru

El detektörü nasıl kullanılmadır?

Cevap

 • El detektörü, incelenen bölgeye yaklaşık olarak 2,5 cm ile 7,5 cm arası bir mesafeden paralel tutulmalıdır.
 • El detektörü hedefe (vücut veya çanta) temas ettirilmeden kontrol yapılmalıdır.
 • Kontrol, sistemli ve planlı bir şekilde yapılmalı, her zaman aynı yerden başlayıp belirli bir sistematik sıra izlenmelidir.

36. Soru

Ziyaretçi kontrollerinde hangi sürecin takip edilmesi
önem ve yarar taşımaktadır?

Cevap

 • Genel anlamda, ziyaretçilerin girebileceği ve giremeyeceği kısımlar tespit edilir. Bu konuda ilgili bütün personele bilgi verilir ve tebligat yapılır.
 • Ziyaretçilerin kimlik tespiti ve kontrolü yapılır
 • Ziyaret edilmek istenen şahısla görüşülerek ziyaretin geçerliliği ve kabulü kontrol edilir.
 • Ziyaretçi, ziyaret defterine veya bilgisayara kaydedilir.
 • Ziyaretçinin gideceği yere uygun giriş kartı verilir.
 • Ziyaretçilerin yetkisiz yerlerde bulunmaması konusunda gerekli iç denetim ve kontrol sistemi oluşturulur.

37. Soru

Kontrol noktası amiri hangi görevlerden sorumludur?

Cevap

Kontrol noktası hizmetlerinin usulüne uygun
olarak, hatasız, eksiksiz, etkin, verimli ve vatandaş
memnuniyetini elde edecek şekilde yerine getirilmesinden, görevliler arasındaki koordineyi, iş bölümünü ve işbirliğini sağlamaktan sorumlu ve yetkili olan kişidir.


38. Soru

Giriş çıkışın kontrolü konusunu daha açık hale
getirmek için bu kontrollerde yapılması gereken işlemler hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Cevap

 • Personel kontrolü.
 • Ziyaretçi kontrolü.
 • Özellikli kişilerin kontrolü.
 • Eşyaların kontrolü.
 • Araçların kontrolü.

39. Soru

Güvenlik kameraları hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Cevap

Kameralar, mercekler (lens), monitörler, taşıma
hatları, videokaset kayıt cihazları, video yazıcıları, sistem aksesuarları ve bilgisayarlardan oluşmaktadır.


40. Soru

Ateşli silahlar nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Ateşli silahlar; ateşli ağır silahlar ve ateşli hafif
silahlar olmak üzere ikiye ayrılır.


41. Soru

Kontrol noktası görevlisinin davranışları ve iletişim
kurma biçimi neden önemlidir?

Cevap

Kontrol noktası hizmet türünün vatandaşlarla
doğrudan ilişki ve iletişim içerisinde olması nedeniyle kontrol noktası görevlisinin davranışları önemlidir. Vatandaşlar, ilk defa kontrol noktası görevlisiyle muhatap olur. Bu nedenle, güvenlik görevlisinin davranışları, bakışları, konuşmaları, fiziki görünüşü ve iletişim kurma şekli, güvenlik sisteminin etkinliği ve halkla ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır.


42. Soru

Kontrol görevlisinin davranışlarını hangi altı ana
başlık ve buna bağlı alt konular altında ele almak
mümkündür?

Cevap

 • Tavır.
 • Nezaket.
 • Dikkat.
 • Görev bilinci.
 • Koordine.
 • Vatandaşlar ile ilişkiler.

43. Soru

Komuta kontrol odası nedir, hangi unsurlardan
oluşmaktadır?

Cevap

Komuta Kontrol Odası özel güvenlik
hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç
duyulabilecek her türlü bilginin toplandığı, sorumluluk bölgesinde yerleşik kameralardan gelen canlı görüntülerin izlendiği ve kaydedildiği, güvenlik hizmetlerinin yönetildiği ve yönlendirildiği gözetleme, kontrol ve yönetim sistemini ifade eder.


44. Soru

Kartlı girişi çıkış kontrol sistemleri nelerdir?

Cevap

Bina ve tesislerde görev yapan personel ile, bu
yerlerden geçici olarak yararlanmak isteyen kişilere, yetkililer tarafından verilen ve tanıtma, kimlik ve konum belirleme amaçlı olarak kullanılan bir önleyici ve koruyucu güvenlik tedbiridir.


45. Soru

Girişi ve çıkış kontrolünde “özellikli kişi”
kavramından ne anlaşılması gerekmektedir?

Cevap

 • Korunan yer, silahla girilemeyecek yerlerden ise silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları usulüne uygun olarak tutanakla teslim alınmalı ve çıkışta kendisine verilmek üzere kilitli bir yerde muhafaza edilmelidir.
 • Özürlü kişilere yakınlık gösterilmeli, kontrollerde yardımcı ve sempatik olunmalıdır
 • Siyasiler, üst düzey kamu görevlileri ile iş, sanat ve basın dünyasının tanınmış simaları ile ilgili hususlarda duyarlı olunmasında büyük yarar vardır.
 • Yaşlı insanlar yavaş hareket ederler. Bunlar, yaşları gereği görme, duyma ve konuşmada, zorluk çekebilirler. Bu nedenle, bu kişilerle görüşürken gereken sabır gösterilmeli, anlayışlı ve nazik olunmalıdır.
 • Çocuklar özel ilgi, sevgi ve şefkat gösterilmesi gereken bir diğer kesimdir. Bunlar da aynı dikkat ve özen çerçevesinde değerlendirilmelidir.

46. Soru

Fiziki güvenlik önlemi nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Fiziki güvenlik önlemleri durumsal suç önleme
yaklaşımında ön plana çıkan bir önlemler paketidir. Fiziki güvenlik önlemleri yoluyla önleyici hizmet sunmak, belirli suçlarla ilgili ortak risk ve zorluklar ile suç işleme niyetinde olanların yakalanma riskini artırmak, suç sonrası elde edilmesi düşünülen kazancı azaltmak ve bu şekilde hedef alınan suçlar için elverişli olabilecek bütün fırsatları en aza indirmek amacını taşıyan bir önleyici güvenlik
yaklaşımıdır.


47. Soru

Aydınlatma ve suç arasında nasıl bir ilişki
bulunmaktadır?

Cevap

Görünürlük ve gözetleme birbiriyle yakın ilişkili
bulunan iki faktördür. Potansiyel suçlular, gece
karanlığından yararlanmak, tanınmamak ve görünmemek suretiyle suç işlemeyi tercih ederler. Bu nedenle, yeterli aydınlatmanın olduğu yerler genelde potansiyel suçlular için uygun bir mekân değildir.


48. Soru

Aydınlatma sisteminin başlıca beş önemli yararı
nelerdir?

Cevap

 • Potansiyel suçlulara karşı caydırıcılık.
 • İzinsiz ve yetkisiz girişlerin tespit edilmesine yardımcı olma.
 • Güvenlik personelinin kişisel emniyeti.
 • Kameralar için görüntü kalitesinin arttırılması.
 • İnsanların kendilerini daha güvende hissetmeleri

49. Soru

Sessiz alarm sistemlerinin çalışma prensibi nedir?

Cevap

Sessiz alarm sistemleri daha çok yakalama
amaçlı olarak geliştirilmiştir. Girilmemesi gereken bir yere izinsiz giren veya girmeye çalışan birinin harekete geçmesi halinde; ısıya, harekete veya görüntüye karşı duyarlı olan alarm sistemi otomatik olarak devreye girer. Alarm, aleni bir şekilde çalmaz, sadece güvenlik personelinin bulunduğu kontrol odasında veya en yakın
polis merkezinde sinyal verir.


50. Soru

Hangi durumlarda metal detektörlerine ek olarak
kişilerin fiziki olarak aranmaları gerekir?

Cevap

Metal detektörler sadece metal cihazlara duyarlı
olmaları nedeniyle, yüksek tehdit unsurları olduğunda veya şüpheli bir durum gözlemlendiğinde kişilerin fiziki olarak aranmaları yoluna gidilmelidir.


51. Soru

Hazırlanan koruma planları hangi kurumlar
tarafından denetlenmektedir?

Cevap

Valilik, koruma ve güvenlik planlarında
değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir. Genel kolluk ise hazırlanan koruma planlarını incelemek suretiyle ilgili kurum ve kuruluşların koruma hizmetleri ve burada görev yapan güvenlik personelinin çalışma usul ve esaslarını merkezden inceleme, takip ve kontrol etme imkânına sahiptir.


52. Soru

Bina ve tesislere karşı gerçekleştirilen eylemlerde,
dışarıdan gelen potansiyel suçlular kendilerini genelde kim olarak tanıtmaktadırlar?

Cevap

 • Kurum personeli.
 • Normal ziyaretçi.
 • Postacı, tamirci veya buna benzer meslek mensubu olarak tanıtmaktadırlar.

53. Soru

Silah hangi durumlarda kullanılan bir alettir?

Cevap

Görevlinin, kendisinin veya başkasının hayatına
yönelik ağır ve ani bir tehlikenin varlığının söz konusu olduğu durumlarda, bu saldırıyı durdurmak, etkisini zayıflatmak ve kontrolü ele geçirmek amacıyla kullandığı bir alettir.


54. Soru

Hafif ateşli silahların özellikleri nelerdir?

Cevap

Ateşli hafif silahlar, kullanımları bir kişi tarafından mümkün olan tabanca, tüfek ve makineli tüfek
gibi silahlardır.


1. Soru

Suçla ilgili riskler nasıl sınıflandırılabilir?

Cevap

 • Şu anda mevcut olanlar riskler.
 • Değişen koşullar ve temelde var olan nedenlerden dolayı ileride var olabilecekler riskler.
2. Soru

Kontrol noktası nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kontrol noktası; koruma ve güvenlik hizmeti
sunulan bina ve tesisler ile cenaze ve düğün törenleri, festival, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerin yapıldığı açık ve kapalı alanların ana girişlerinde oluşturulan, koruma amacına uygun bir şekilde gerekli donanımlara sahip olarak sistemli ve planlı şekilde donatılan, yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi tarafından güvenlik kontrolünün yapıldığı belirli bir yerdir.

3. Soru

Kontrol noktasında kaç sayıda personel görev
yapmalıdır?

Cevap

Kontrol noktalarında 24 saat çalışma esası
üzerine iş yoğunluğu zaman dilimleri dikkate alınmak suretiyle personel sayısı ayarlanır. Görevlendirilecek personel sayısı genelde 3 ile 5 kişi arasında değişmektedir. İş yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde 5, az veya normal olduğu yerlerde ise 3 görevliye ihtiyaç duyulur.

4. Soru

Giriş ve çıkış kontrollünde araçların kontrolleri nasıl
gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Araç kontrolü, tesislere girişten önce kurulan ana
giriş kontrol noktalarında yapılmaktadır. İlk önce bir yönlendirici personel, giriş kayıtlarını yapan personel, aracın güvenlik kontrolünü yapan personel görev yapar. Yönlendirici personel, tesise gelen aracın yavaşlaması, kontrol yerine geçmesi işlemini yaparken kontrol görevlisi; gelen aracın durması, dıştan fiziki kontrolünün yapılması, araç kontrol aynası ile aracın alt kısmının ikinci bir eksoz veya arabanın alt bölmelerinde gizlenmiş bir madde olup olmadığının incelenmesi ve park yerine
hareket etmesi işlemlerini yerine getirir.

5. Soru

Geçiş kontrolü tedbirleri nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Duvar, tel örgü ve kuleden oluşur.

6. Soru

Önleyici hizmetler uygulama alanı çerçevesinde
koruma hizmeti nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Devlet güvenliği ile toplum hayatı bakımından
önem arz eden kişi ve tesislere yapılabilecek her türlü
saldırı ve yasadışı eylemleri önlemek amacıyla yetkili
kişiler tarafından, hukuka uygun olarak alınan güvenlik
tedbirlerinin bütününe koruma hizmeti denir.

7. Soru

Güvenlik kameralarının özel güvenlik hizmetleri
alanına sunduğu temel katkılar nelerdir?

Cevap

 • Çok geniş bir alan sınırlı insan gücü ile kolay bir şekilde kontrol ve denetim altında tutulabilmektedir.
 • Korunan bölge aynı anda çok farklı açılardan belirli bir merkezden izlenebilmektedir.
 • Bağımsız bir gözlem, kontrol ve denetim sistemi oluşturulmaktadır.
 • Kaydedilmek suretiyle suçların araştırılması ile suçluların tespiti ve yakalanması konularında büyük rol oynamaktadır.
 • Olayların tespiti izlenmesi ile olay yerine yapılacak müdahalenin şekli ve içeriğinin kolayca belirlenmesi sağlanmaktadır.
8. Soru

Uygun hedeflerin ya da uygun bir ortamın
bulunmasının suçun işlenmesi ile bağlantısı nedir?

Cevap

Bu unsurlardan birinin olmaması veya potansiyel
suçlu açısından riskli olarak algılanması halinde suç
işlenmemiş olur.

9. Soru

Birinci kontrol görevlisinin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Bu görevli kapı detektörünün diğer tarafında
durur. Buradan geçen kişilerin usulüne uygun olarak geçmelerini temin eder.

10. Soru

Özel güvenlik şirketlerinin, bina ve tesislerin
korunması için aldığı fiziksel güvenlik önlemleri ile hangi
unsurlar hedeflenmektedir?

Cevap

Bu tür tedbirler yoluyla belirli suçlarla ilgili ortak
risk ve zorluklar ile suç işleme niyetinde olanların
yakalanma riskini arttırmak; suç sonrası elde edilmesi düşünülen kazancı azaltmak ve bu şekilde hedef alınan suçlar için elverişli olabilecek bütün fırsatları en aza indirmek amacı ile maksimum koruma hizmeti sunulmak hedeflenir.

11. Soru

Suçun oluşması için hangi üç unsurun bir araya
gelmesi gerekmektedir?

Cevap

 • Hedef/mağdur: Kişi, bina, kurum, eşya.
 • Suçlu: Suçu işleyen kişi.
 • Durum/fırsat: Scull ve hedefin bir araya geldiği koşullar; ortam ve yer.
12. Soru

Başarılı ve profesyonel bir kontrol noktası görevlisi,
hangi vasıflara sahip olmalıdır?

Cevap

 • Vatandaşlarla iletişim kurabilmelidir.
 • Kendi kendine yetebilmelidir.
 • Dürüst olmalıdır.
 • Gevşek ve lakayt olmamalıdır.
 • Güvenilir olmalıdır.
 • Sağduyulu olmalıdır.
 • Strese karşı tahammül edebilmelidir.
 • Sabırlı olmalıdır.
 • Olaylardan çabuk etkilenmemelidir.
 • Kendinden emin olmalıdır.
13. Soru

Bina ve tesis güvenliğinin özel güvenlik
hizmetlerindeki önemi nedir?

Cevap

Koruma ve güvenlik hizmeti sunulan binaların
fiziki güvenliğinin sağlanması, buralara karşı
gerçekleştirilebilecek suçların önlenmesi, suç işleyen
kişilerin yakalanması temel amaçlardan birisidir.

14. Soru

Özel güvenlik hizmetlerinde önleyici ve koruyucu
amaçlı koruma hizmetlerinin iki temel hedef kitlesi
nelerdir?

Cevap

 • Kişiler.
 • Yerler.
15. Soru

Bina arama planları hangi durumlarda ve hangi
amaçlar ile kullanılmaktadır?

Cevap

Bomba ihbarları alınması halinde bu maddelerin
konulabileceği yerlerin bilinmesi, nerenin nasıl aranacağı, bu arama planları sayesinde daha kolay hale gelir. Bina arama planlarının bir diğer yararı da rehin alma ve saklanma olaylarına karşı kolluk güçlerinin yapacağı operasyonlar açısından önem taşımaktadır. Planlar vasıtasıyla hedef yeri tanıma, detayları görme fırsatını elde eden kolluk başarılı bir sonuç elde etmek için avantajlı konuma geçer.

16. Soru

Bir suçun işlenebilmesi için ilk olarak hangi unsurun
varlığı gereklidir?

Cevap

Bir suçun işlenebilmesi için ilk olarak rasyonel
ve planlı hareket eden, fırsatları, kazanç ve risk unsurlarını iyi değerlendiren potansiyel suçluların varlığı gerekir.

17. Soru

Personel kontrolünde, hangi hususlarda dikkatli
edilmelidir?

Cevap

 • Hangi personelin nerelere girebileceği belirlenmeli ve bilinmelidir.
 • Personelin, sadece girmeye yetkili olduğu bölümlere girmesi sağlanmalıdır.
 • Personelin devamlı olarak özel tanıtma ve giriş kartı kullanması sağlanmalıdır.
 • Usulüne uygun olmayan bir şekilde veya zorla içeri girmek isteyen personelle ilgili işlem yapılmalıdır.
 • Görevliler, kurumda çalışanları çok iyi tanımalı ve bu kişilerle çok olumlu ve ölçülü ilişkiler kurmalıdır. Aynı şekilde, tesislere sürekli gidip gelen iş sahipleri ve çalışanların yakınları da imkânlar çerçevesinde tanınmalıdır.
18. Soru

Koruma hizmetinin etkin bir önleyici hizmet olarak
kabul edilmesi hangi durumlarda gerçekleşir?

Cevap

Hedef konu ile ilgili bütün risk faktörlerinin
ortadan kalkması, bu halin devamlılığının sağlanması ve
bunun yerleşik bir düzen ve sistem halini alması, koruma
hizmetinin etkin bir önleyici hizmet olarak kabul edilmesi
açısından çok önemlidir.

19. Soru

Kontrol noktalarında kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Görevi daha etkin bir hale getirmek ve
vatandaşları rahatsız etmemek için yardımcı mahiyette kapı detektörü, el detektörü ve X-ray cihazından yararlanılır. Diğer taraftan, pasif önleyici tedbirlerin yanı sıra caydırıcı ve yeri geldiğinde müdahale edici özelliğe sahip alet ve uygulamalar da güvenlik personeli için kaçınılmaz bir durumdur.

20. Soru

Kontrol noktası nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Kontrol noktaları kişi kontrol noktası ve araç
kontrol noktası olmak üzere ikiye ayrılır.

21. Soru

Koruma planları kimler tarafından hazırlanmaktadır?

Cevap

Koruma planları, özel güvenlik teşkilatı, böyle
bir teşkilatlanmanın olmadığı ve 100’den fazla personel çalıştıran kurum ve kuruluşlarda ise güvenlik sorumlusu tarafından hazırlanır.

22. Soru

Kontrol noktalarının kurulmasındaki amaç nedir?

Cevap

Koruma ve güvenlik hizmeti sunulan bina ve
tesisler ile cenaze ve düğün törenleri, festival, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerde, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi ve yetkisiz veya istenmeyen kişilerin tespit edilmesi ve böylece görev bölgesinin ve buradaki insanların suçlardan veya sorun oluşturan durumlardan emin kılınmasıdır.

23. Soru

Yardımcı güvenlik cihazları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

 • El detektörü.
 • Kapı detektörü.
 • X-ray cihazı.
 • İletişim cihazı.
24. Soru

Koruma ve güvenlik planlarında hangi hususlar yer
almaktadır?

Cevap

 • Korunan bina, iş yeri veya tesisin bulunduğu yeri, giriş ve çıkış noktalarını ve çevresini gösteren kroki.
 • Nokta ve devriye hizmeti sunulan yerler.
 • Koruma amaçlı olarak alınan fiziki ve teknolojik güvenlik.
 • Tehlike anında yapılması gereken çalışma ve işlemlerin şekli ve içeriği.
 • Tehlike anında ilgili birimlere haber verme ve yardım isteme şekilleri.
 • Binada çalışan veya oturanların kimlikleri hakkında bilgiler.
 • Bomba ve patlayıcı maddelerin atılabileceği veya konulabileceği yerler ile bunlara karşı alınması gerekli tedbirler.
 • Bina ve çevresinin aydınlatma durumu.
 • Kontrol noktası hizmetleri.
 • Koruma yerinin özelliğine göre, alınabilecek diğer tedbirler.
25. Soru

El detektörü ile kontrol sırasında hangi unsurlara
dikkat edilmelidir?

Cevap

 • El detektörü, incelenen bölgeye yaklaşık olarak 2,5 cm ile 7,5 cm arası bir mesafeden paralel tutulmalıdır.
 • El detektörü hedefe temas ettirilmeden kontrol yapılmalıdır.
 • Kontrol, sistemli ve planlı bir şekilde yapılmalı, her zaman aynı yerden başlayıp belirli bir sistematik sıra izlenmelidir.
26. Soru

Kontrol noktasındaki yönlendirici görevli hangi
işlerden sorumludur?

Cevap

Bu personel, kontrol noktasına gelen kişilerin
kapı detektörünün içinden tek tek ve usulüne uygun olarak geçmeleri, yanlarındaki çanta ve benzeri malzemeleri Xray cihazının bandına koymalarını sağlamakla görevlidir. Bu amaçla, kapı detektörünün 1 m önünde yere kırmızı bir çizgi ile şerit çekilir. Gelen kişilerin buradan başlamak üzere sıraya geçmesi istenir.

27. Soru

Koruma planında yapılacak değişiklikler nasıl
uygulamaya sokulmaktadır?

Cevap

Kurum içerisinde ve yapısında meydana gelen
değişiklikler ve koşullar dikkate alınmak suretiyle koruma planlarında değişiklikler yapılabilir. Yapılan değişiklikler valiliğe bildirilir ve valilik onayı ile birlikte uygulamaya konur.

28. Soru

Kontrol noktasındaki ikinci kontrol görevlisi hangi
görevlerden sorumludur?

Cevap

X-ray cihazının işletilmesi ve kullanılmasından
sorumlu kişidir. İş yoğunluğunun ve potansiyel suç
riskinin düşük seviyede olduğu yerlerde bu görevli aynı zamanda müracaat personeli rolünü de yerine getirir. Gelen kişilerle ilgilenir ve onların giriş işlemlerini yapar.

29. Soru

Fiziki güvenlik önlemelerinden bariyer nedir, nasıl
kullanılır?

Cevap

Korunan yerlerin ana girişlerinde kullanılan ve
özellikle araçların giriş ve çıkışını düzenleyen fiziki bir engeldir. Özelliği, kişilerin isteğine bağlı olarak açılıp kapanabilmesidir. Bu uygulamada giriş kontrolü, görevli güvenlik personelinin bariyeri yönetmesiyle veya kartlı geçiş sistemiyle sağlanmaktadır.

30. Soru

Kelepçe takıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken
unsurlar nelerdir?

Cevap

Kelepçe takılan kişilerin tamamen emniyete
alındığı ve her şeyin kontrol altında olduğu şeklinde bir yanlışlığa düşülmemelidir. Görevli, her ne kadar bu güvenlik tedbirlerini almak suretiyle olası saldırı ve benzeri tehlikeleri minimum seviyeye çekmiş olsa da, kelepçeli şahısların neden olduğu saldırı ve buna bağlı zarar verme olaylarının meydana geldiğini ve gelebileceğini akıldan çıkarmamak gerekir.

31. Soru

Korunan bir bina veya tesise gelen ziyaretçiler nasıl
sınıflandırılabilir?

Cevap

 • Bina veya tesisteki bazı işlerin yapılması amacıyla gelen kişilerdir.
 • İş takibi yapmak amacıyla gelen kişilerdir.
 • Farklı nedenlerle gelen yabancı uyruklu kişilerdir.
 • Özellikli kişilerin kontrolü.
 • Basın mensuplarıdır.
32. Soru

Müracaat görevlisi hangi görevlerden sorumludur?

Cevap

İnsan, araç ve eşya trafiğinin yoğun olduğu veya
suç riskinin bulunduğu yerlerde sadece bu hizmeti yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilir. Güvenlik kontrolünden geçen kişilerin bina ve tesise giriş işlemlerini yerine getiren personeldir. Gelen kişilerin nereye gideceklerini, kimlerle görüşeceklerini, görüşme nedenlerini öğrenir, kimlik kontrolü yapar ve gidilecek yerin veya kişinin uygun olması halinde giriş kartı vermek
suretiyle giriş kaydını yapar.

33. Soru

Kontrol noktasındaki güvenlik önlemleri hangi
aşamalar ile gerçekleştirilir?

Cevap

 • Ana giriş kontrol noktası.
 • Bina giriş kontrol noktası.
 • Kritik alan giriş kontrol noktası.
34. Soru

Suçluların uygun bir hedef ve ortam bulmaları ile
mesafe arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

Cevap

Potansiyel suçluların uygun bir hedef ve ortam
bulmak, suç işlemek üzere gidecekleri mesafe suç çeşidi
ve suçlunun kişisel özelliklerine göre değişir. Suçlunun
evinden itibaren mesafe uzadıkça o suçlunun suç işleme
olasılığı da azalmaktadır. Genellikle önceden planlanarak
işlenen suçlardan mala karşı işlenen suçlar daha uzun
mesafe ortalamasına sahiptir.

35. Soru

El detektörü nasıl kullanılmadır?

Cevap

 • El detektörü, incelenen bölgeye yaklaşık olarak 2,5 cm ile 7,5 cm arası bir mesafeden paralel tutulmalıdır.
 • El detektörü hedefe (vücut veya çanta) temas ettirilmeden kontrol yapılmalıdır.
 • Kontrol, sistemli ve planlı bir şekilde yapılmalı, her zaman aynı yerden başlayıp belirli bir sistematik sıra izlenmelidir.
36. Soru

Ziyaretçi kontrollerinde hangi sürecin takip edilmesi
önem ve yarar taşımaktadır?

Cevap

 • Genel anlamda, ziyaretçilerin girebileceği ve giremeyeceği kısımlar tespit edilir. Bu konuda ilgili bütün personele bilgi verilir ve tebligat yapılır.
 • Ziyaretçilerin kimlik tespiti ve kontrolü yapılır
 • Ziyaret edilmek istenen şahısla görüşülerek ziyaretin geçerliliği ve kabulü kontrol edilir.
 • Ziyaretçi, ziyaret defterine veya bilgisayara kaydedilir.
 • Ziyaretçinin gideceği yere uygun giriş kartı verilir.
 • Ziyaretçilerin yetkisiz yerlerde bulunmaması konusunda gerekli iç denetim ve kontrol sistemi oluşturulur.
37. Soru

Kontrol noktası amiri hangi görevlerden sorumludur?

Cevap

Kontrol noktası hizmetlerinin usulüne uygun
olarak, hatasız, eksiksiz, etkin, verimli ve vatandaş
memnuniyetini elde edecek şekilde yerine getirilmesinden, görevliler arasındaki koordineyi, iş bölümünü ve işbirliğini sağlamaktan sorumlu ve yetkili olan kişidir.

38. Soru

Giriş çıkışın kontrolü konusunu daha açık hale
getirmek için bu kontrollerde yapılması gereken işlemler hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Cevap

 • Personel kontrolü.
 • Ziyaretçi kontrolü.
 • Özellikli kişilerin kontrolü.
 • Eşyaların kontrolü.
 • Araçların kontrolü.
39. Soru

Güvenlik kameraları hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Cevap

Kameralar, mercekler (lens), monitörler, taşıma
hatları, videokaset kayıt cihazları, video yazıcıları, sistem aksesuarları ve bilgisayarlardan oluşmaktadır.

40. Soru

Ateşli silahlar nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Ateşli silahlar; ateşli ağır silahlar ve ateşli hafif
silahlar olmak üzere ikiye ayrılır.

41. Soru

Kontrol noktası görevlisinin davranışları ve iletişim
kurma biçimi neden önemlidir?

Cevap

Kontrol noktası hizmet türünün vatandaşlarla
doğrudan ilişki ve iletişim içerisinde olması nedeniyle kontrol noktası görevlisinin davranışları önemlidir. Vatandaşlar, ilk defa kontrol noktası görevlisiyle muhatap olur. Bu nedenle, güvenlik görevlisinin davranışları, bakışları, konuşmaları, fiziki görünüşü ve iletişim kurma şekli, güvenlik sisteminin etkinliği ve halkla ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır.

42. Soru

Kontrol görevlisinin davranışlarını hangi altı ana
başlık ve buna bağlı alt konular altında ele almak
mümkündür?

Cevap

 • Tavır.
 • Nezaket.
 • Dikkat.
 • Görev bilinci.
 • Koordine.
 • Vatandaşlar ile ilişkiler.
43. Soru

Komuta kontrol odası nedir, hangi unsurlardan
oluşmaktadır?

Cevap

Komuta Kontrol Odası özel güvenlik
hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç
duyulabilecek her türlü bilginin toplandığı, sorumluluk bölgesinde yerleşik kameralardan gelen canlı görüntülerin izlendiği ve kaydedildiği, güvenlik hizmetlerinin yönetildiği ve yönlendirildiği gözetleme, kontrol ve yönetim sistemini ifade eder.

44. Soru

Kartlı girişi çıkış kontrol sistemleri nelerdir?

Cevap

Bina ve tesislerde görev yapan personel ile, bu
yerlerden geçici olarak yararlanmak isteyen kişilere, yetkililer tarafından verilen ve tanıtma, kimlik ve konum belirleme amaçlı olarak kullanılan bir önleyici ve koruyucu güvenlik tedbiridir.

45. Soru

Girişi ve çıkış kontrolünde “özellikli kişi”
kavramından ne anlaşılması gerekmektedir?

Cevap

 • Korunan yer, silahla girilemeyecek yerlerden ise silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları usulüne uygun olarak tutanakla teslim alınmalı ve çıkışta kendisine verilmek üzere kilitli bir yerde muhafaza edilmelidir.
 • Özürlü kişilere yakınlık gösterilmeli, kontrollerde yardımcı ve sempatik olunmalıdır
 • Siyasiler, üst düzey kamu görevlileri ile iş, sanat ve basın dünyasının tanınmış simaları ile ilgili hususlarda duyarlı olunmasında büyük yarar vardır.
 • Yaşlı insanlar yavaş hareket ederler. Bunlar, yaşları gereği görme, duyma ve konuşmada, zorluk çekebilirler. Bu nedenle, bu kişilerle görüşürken gereken sabır gösterilmeli, anlayışlı ve nazik olunmalıdır.
 • Çocuklar özel ilgi, sevgi ve şefkat gösterilmesi gereken bir diğer kesimdir. Bunlar da aynı dikkat ve özen çerçevesinde değerlendirilmelidir.
46. Soru

Fiziki güvenlik önlemi nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Fiziki güvenlik önlemleri durumsal suç önleme
yaklaşımında ön plana çıkan bir önlemler paketidir. Fiziki güvenlik önlemleri yoluyla önleyici hizmet sunmak, belirli suçlarla ilgili ortak risk ve zorluklar ile suç işleme niyetinde olanların yakalanma riskini artırmak, suç sonrası elde edilmesi düşünülen kazancı azaltmak ve bu şekilde hedef alınan suçlar için elverişli olabilecek bütün fırsatları en aza indirmek amacını taşıyan bir önleyici güvenlik
yaklaşımıdır.

47. Soru

Aydınlatma ve suç arasında nasıl bir ilişki
bulunmaktadır?

Cevap

Görünürlük ve gözetleme birbiriyle yakın ilişkili
bulunan iki faktördür. Potansiyel suçlular, gece
karanlığından yararlanmak, tanınmamak ve görünmemek suretiyle suç işlemeyi tercih ederler. Bu nedenle, yeterli aydınlatmanın olduğu yerler genelde potansiyel suçlular için uygun bir mekân değildir.

48. Soru

Aydınlatma sisteminin başlıca beş önemli yararı
nelerdir?

Cevap

 • Potansiyel suçlulara karşı caydırıcılık.
 • İzinsiz ve yetkisiz girişlerin tespit edilmesine yardımcı olma.
 • Güvenlik personelinin kişisel emniyeti.
 • Kameralar için görüntü kalitesinin arttırılması.
 • İnsanların kendilerini daha güvende hissetmeleri
49. Soru

Sessiz alarm sistemlerinin çalışma prensibi nedir?

Cevap

Sessiz alarm sistemleri daha çok yakalama
amaçlı olarak geliştirilmiştir. Girilmemesi gereken bir yere izinsiz giren veya girmeye çalışan birinin harekete geçmesi halinde; ısıya, harekete veya görüntüye karşı duyarlı olan alarm sistemi otomatik olarak devreye girer. Alarm, aleni bir şekilde çalmaz, sadece güvenlik personelinin bulunduğu kontrol odasında veya en yakın
polis merkezinde sinyal verir.

50. Soru

Hangi durumlarda metal detektörlerine ek olarak
kişilerin fiziki olarak aranmaları gerekir?

Cevap

Metal detektörler sadece metal cihazlara duyarlı
olmaları nedeniyle, yüksek tehdit unsurları olduğunda veya şüpheli bir durum gözlemlendiğinde kişilerin fiziki olarak aranmaları yoluna gidilmelidir.

51. Soru

Hazırlanan koruma planları hangi kurumlar
tarafından denetlenmektedir?

Cevap

Valilik, koruma ve güvenlik planlarında
değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir. Genel kolluk ise hazırlanan koruma planlarını incelemek suretiyle ilgili kurum ve kuruluşların koruma hizmetleri ve burada görev yapan güvenlik personelinin çalışma usul ve esaslarını merkezden inceleme, takip ve kontrol etme imkânına sahiptir.

52. Soru

Bina ve tesislere karşı gerçekleştirilen eylemlerde,
dışarıdan gelen potansiyel suçlular kendilerini genelde kim olarak tanıtmaktadırlar?

Cevap

 • Kurum personeli.
 • Normal ziyaretçi.
 • Postacı, tamirci veya buna benzer meslek mensubu olarak tanıtmaktadırlar.
53. Soru

Silah hangi durumlarda kullanılan bir alettir?

Cevap

Görevlinin, kendisinin veya başkasının hayatına
yönelik ağır ve ani bir tehlikenin varlığının söz konusu olduğu durumlarda, bu saldırıyı durdurmak, etkisini zayıflatmak ve kontrolü ele geçirmek amacıyla kullandığı bir alettir.

54. Soru

Hafif ateşli silahların özellikleri nelerdir?

Cevap

Ateşli hafif silahlar, kullanımları bir kişi tarafından mümkün olan tabanca, tüfek ve makineli tüfek
gibi silahlardır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!