Otel Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Otel Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Otel Yönetiminde Sosyal Sorumluluk Ve Etik

1. Soru

Otel işletmeleri açısından birincil paydaş kavramı neyi ifade eder ve birincil paydaşlar kimlerdir?

Cevap

Birincil paydaşlar, işletme kaynakları üzerinde yasalarca sağlanmış doğrudan haklara sahip olan ve işletmeyi ekonomik olarak doğrudan etkileyen gruplardır. Bunlar; hissedarlar, yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerden oluşur.


2. Soru

Otel işletmeleri açısından ikincil paydaşlar kavramı neyi ifade eder ve ikincil paydaşlar kimlerdir?

Cevap

İkincil paydaşlar otel işletmelerinin faaliyetlerine doğrudan katılmayan ancak onlar üzerinde özellikle uzun vadeli amaçların gerçekleşmesinde önemli etkileri olan gruplardır. Bunlar; devlet, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim gibi politik ve sosyal çevre gruplarıdır.


3. Soru

Otel işletmelerinde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin genel olarak toplum üzerindeki işlevleri nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin genel olarak toplum üzerindeki işlevleri:

 • Etkin, iyimser, çalışmayı seven, morali, motivasyonu ve verimliliği yüksekbir toplumun oluşumuna katkı sağlamak,

 • Sınıf farklılıklarının olmadığı, gerilim ve düşmanlıkların törpülendiği, insani değerlere ve eşitliğe yönelmiş bir toplumun oluşumu için çaba harcamak,

 • Katılımcı yönetim anlayışının egemen olduğu bir toplumun oluşumuna

  katkı sağlamak,

 • Kendi geleceğini, daha yüksek yaşam standardına sahip bir toplum düşüncesi çerçevesinde planlamak.


4. Soru

Otel işletmesi sosyal sorumluluk alanında kimlere karşı sorumluluğu vardır?

Cevap

Bir otel işletmesinin sosyal sorumluluk alanında hedef kitlesini oluşturan ve önem taşıyan paydaşları;

 • çalışanları
 • müşterileri
 • hissedarları
 • tedarikçileri
 • rakipleri
 • toplum 


5. Soru

Otel işletmelerinin çalışanlarına karşı sorumlulukları maddeler halinde nelerdir?

Cevap

 • İstihdam ettikleri çalışanlarına adil ücret politikası uygulamak

 • Çalışanlarını sağlıklı, güvenli ve iyi çalışma koşullarında istihdam etmek

 • İnsan kaynakları yönetimi kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde, dil, cinsiyet, din, etnik köken vb. açılardan yapılan her türlü ayırımcılıktan kaçınmak,

 • Çalışanların yönetimle işbirliği ve karar alma sürecine katılma gibi hakları- na saygı göstermek ve işletmede buna uygun bir ortam yaratmak,

 • Çalışanlara görevde yükselme sürecinde adil davranmak ve performanslarını başarılarına göre değerlendirmek,

 • Çalışanlara sendika kurma, sendikal faaliyetlerde bulunma, toplu pazarlık ve grev yapma hakkını elde etmede engel olmamak,

 • Çalışanlar için uygun öğrenme koşulları sağlamak ve onlara hizmet içi eğitim ve geliştirme olanakları sunmak.

 •  


6. Soru

Müşteri tatmini kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Müşteri tatmini, otel işletmelerinin belirli hede er doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirirken ürün ve hizmet sundukları mevcut ve potansiyel müşterilerinin istek, gereksinim ve beklentilerini en doğru şekilde, en hızlı ve en uygun fiyatla karşılayabilmeleridir.


7. Soru

Otel işletmelerinin hissedarlarına karşı sorumluluları nelerdir?

Cevap

 • Hissedarların, işletme faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili bilgi alma haklarını korumak ve genişletmek,

 • Hissedarların bilgi alma talebini, ticari sır ve şirket menfaati dışında reddetmemek,

 • Hissedarlara diledikleri zaman soru sorma hakkı tanımak,

 • Özel denetçi talebini, hissedarlar için bireysel bir hak haline getirmek,

 • Genel kurul toplantı gündemine ulaşımı kolaylaştırmak,

 • İşletme yönetimi ile hissedarların sürekli iletişim halini kolaylaştırmak,

 • Oy kullanma prosedürüne ilişkin bilgileri önceden ilan etmek,

 • Genel kurulun etkinliğini artırmak ve önemli kararların, ancak genel kurulda alınması yönünde düzenleme yapmak,

 • Oy hakkının etkinliğini artırmak ve oy imtiyazının sınırlandırılmasına yönelik sınırlandırmalar getirmek,

 • Payın serbestçe dolaşımının önündeki engelleri kaldıracak önlemleri almak,

 • Hisse sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulmasını ve periyodik olarak güncellenmesini sağlamak.


8. Soru

Otel işletmelerinin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kurum dışı paydaşlardan tedarikçilere sağlayacağı faydalar nelerdir?

Cevap

 • Fiyatlandırma ve ödeme koşullarında dürüstlük

 • Faaliyetlerine destek olacak tedarikçilere finansal destek


9. Soru

Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin otel işletmelerinin kurum dışı paydaşlarından hükümete sağlayacağı faydalar nelerdir?

Cevap

 • Yasalara bağlılık, yolsuzlukla mücadele

 • Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve sosyal sorunlara destek olma

 • İstihdam oluşturma


10. Soru

Otel işletmelerinde sosyal sorumluluk düzeyleri nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinde toplam sosyal sorumluluk,

 • ekonomik,
 • yasal,
 • etiksel
 • gönüllü olmak üzere dört düzeyden oluşmaktadır


11. Soru

Otel işletmelerinin sosyal sorumluluk kapsamında uymaları gereken yasalar nelerdir, örnekler veriniz?

Cevap

Otel işletmelerinin sosyal sorumluluk kapsamında uymaları gereken yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, çalışanları koruyan yasalar, tüketiciyi koruyan yasalar, çevreyi koruyan yasalar, eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar ile hissedarların haklarını düzenleyen yasalar olarak sıralanabilir.

Bu kapsamda, Anayasa, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Çevre Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sendikalar Kanunu, TurizmiTeşvik Kanunu, Turizm Tesisleri Yönetmeliği vb. yasa ve yönetmelikler, otel işletmelerinin faaliyetlerini sürdürürken dikkate almaları gereken düzenlemeler arasındadır.


12. Soru

İş etiği nedir?

Cevap

İş etiği, iş yaşamındaki uygulamalardan doğan açmazları ve sorunları çözümlemeye uğraşan ve işletmelerin tüm paydaşları ile olan ilişkilerini ve onlara karşı olan tutum ve davranışlarını ahlâki açıdan ele alan bir felsefe dalıdır.


13. Soru

Etiksel olmayan davranış kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Etiksel olmayan davranışlar değer olarak “kötü” ya da “yanlış” olarak nitelendirilen davranışlardır. Bunlar yasalara uygun olabilecekleri gibi olmaya da bilirler; ancak toplum tarafından kabul gören ahlâki ilkelere uygun değildirler


14. Soru

Betimleyici etik kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Betimleyici etik, toplumların tutum ve davranışlarındaki ahlâki eğilimlerin ne olduğunu araştıran ve davranışlarla ilgili olarak herhangi bir yargıda bulunmayan, yalnızca mevcut durumu bir anlamda fotoğralayan etik dalıdır.


15. Soru

Normatif etik kuramları hangileridir?

Cevap

Otel işletmelerinde etiksel sorunların incelenmesinde normatif etik kuramları da konuya farklı açılardan yaklaşabilmektedirler. Bu çerçevede üç yaklaşımdan söz edilebilir:

Deontolojik Etik Kuramları, Teleolojik Etik Kuramları ve Erdem Etiği Kuramı.


16. Soru

Toplumsal sözleşme etiği nedir?

Cevap

Toplumsal sözleşme etiği, yöneticilerin ve halkın geniş bir uzlaşı ile -yazılı olmasa
da- karşılıklı olarak birbirlerini bağlayıcı biçimde anlaşmaları ya da sözleşmelerine dayanan etik anlayışıdır.


17. Soru

Rest tarafından geliştirilmiş olan etiksel karar verme modeli süreçleri nelerdir?

Cevap

Rest tarafından geliştirilmiş olan etiksel karar verme modeli, dört temel aşamadan oluşan bir sürece dayandırılmıştır:

Etiksel sorunun farkına varılması, ahlâki gelişim düzeyi ve etiksel yargılama, etiksel niyet ve etiksel davranış.


18. Soru

Geleneksel öncesi düzeyde ahlaki değerler kavramı nedir?

Cevap

Geleneksel öncesi düzeyde ahlâki değerler, kişiler ya da standartlardan ziyade dışsal ödüllere ve cezalara dayalıdır.

Bu düzeyin birinci aşaması “itaat etme ve ceza yönelimi” olarak tanımlanır. Bu aşamadaki birey için doğru, fiziksel sonuçlar ya da kuralları ortaya koyan otoritenin dediğidir.

İkinci aşama, “bireycilik, amaca dönük değiş tokuş ve saf çıkarcı eğilim” olarak ifade edilebilir ve bu aşamada bir eylem, kişinin ihtiyaçlarını karşılayabildiği, diğer bireyler ile arasındaki anlaşma ve söz vermelere uyduğu ve kendisi için adil olduğu ölçüde doğrudur.


19. Soru

Etiksel Karar Verme Sürecini Etkileyen Örgütsel Faktörler nelerdir?

Cevap

Etiksel karar verme sürecinde etkili olabilecek örgütsel faktörler olarak, örgüt yapısı, örgüt kültürü ve örgütteki etiksel iklim ele alınabilir.


20. Soru

Bir etkisel sorunun yoğunluğu neyi ifade eder ve boyutları nelerdir?

Cevap

Bir etiksel sorunun yoğunluğu, onun karar verici tarafından algılanan önemini ifade eder. Başka bir deyişle etiksel sorunun yoğunluğu, karşı karşıya kalınan etiksel sorunun, bireyin, çalışma grubunun ve/veya örgütün gözünde ne kadar ilgili ve önemli olduğunu gösterir. Jones tarafından ortaya atılan etiksel sorunun yoğunluğu, sonuçların büyüklüğü, toplumsal uzlaşı, etki olasılığı, zamansal yakınlık, yakınlık ve etkinin yoğunlaşması boyutlarından oluşmaktadır.


1. Soru

Otel işletmeleri açısından birincil paydaş kavramı neyi ifade eder ve birincil paydaşlar kimlerdir?

Cevap

Birincil paydaşlar, işletme kaynakları üzerinde yasalarca sağlanmış doğrudan haklara sahip olan ve işletmeyi ekonomik olarak doğrudan etkileyen gruplardır. Bunlar; hissedarlar, yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerden oluşur.

Birincil paydaşlar, işletme kaynakları üzerinde yasalarca sağlanmış doğrudan haklara sahip olan ve işletmeyi ekonomik olarak doğrudan etkileyen gruplardır. Bunlar; hissedarlar, yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerden oluşur.

Birincil paydaşlar, işletme kaynakları üzerinde yasalarca sağlanmış doğrudan haklara sahip olan ve işletmeyi ekonomik olarak doğrudan etkileyen gruplardır. Bunlar; hissedarlar, yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerden oluşur.

Birincil paydaşlar, işletme kaynakları üzerinde yasalarca sağlanmış doğrudan haklara sahip olan ve işletmeyi ekonomik olarak doğrudan etkileyen gruplardır. Bunlar; hissedarlar, yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerden oluşur.

Birincil paydaşlar, işletme kaynakları üzerinde yasalarca sağlanmış doğrudan haklara sahip olan ve işletmeyi ekonomik olarak doğrudan etkileyen gruplardır. Bunlar; hissedarlar, yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerden oluşur.

2. Soru

Otel işletmeleri açısından ikincil paydaşlar kavramı neyi ifade eder ve ikincil paydaşlar kimlerdir?

Cevap

İkincil paydaşlar otel işletmelerinin faaliyetlerine doğrudan katılmayan ancak onlar üzerinde özellikle uzun vadeli amaçların gerçekleşmesinde önemli etkileri olan gruplardır. Bunlar; devlet, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim gibi politik ve sosyal çevre gruplarıdır.

İkincil paydaşlar otel işletmelerinin faaliyetlerine doğrudan katılmayan ancak onlar üzerinde özellikle uzun vadeli amaçların gerçekleşmesinde önemli etkileri olan gruplardır. Bunlar; devlet, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim gibi politik ve sosyal çevre gruplarıdır.

İkincil paydaşlar otel işletmelerinin faaliyetlerine doğrudan katılmayan ancak onlar üzerinde özellikle uzun vadeli amaçların gerçekleşmesinde önemli etkileri olan gruplardır. Bunlar; devlet, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim gibi politik ve sosyal çevre gruplarıdır.

İkincil paydaşlar otel işletmelerinin faaliyetlerine doğrudan katılmayan ancak onlar üzerinde özellikle uzun vadeli amaçların gerçekleşmesinde önemli etkileri olan gruplardır. Bunlar; devlet, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim gibi politik ve sosyal çevre gruplarıdır.

3. Soru

Otel işletmelerinde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin genel olarak toplum üzerindeki işlevleri nelerdir?

Otel işletmelerinde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin genel olarak toplum üzerindeki işlevleri nelerdir?

Otel işletmelerinde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin genel olarak toplum üzerindeki işlevleri nelerdir?

Otel işletmelerinde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin genel olarak toplum üzerindeki işlevleri nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin genel olarak toplum üzerindeki işlevleri:

 • Etkin, iyimser, çalışmayı seven, morali, motivasyonu ve verimliliği yüksekbir toplumun oluşumuna katkı sağlamak,

 • Sınıf farklılıklarının olmadığı, gerilim ve düşmanlıkların törpülendiği, insani değerlere ve eşitliğe yönelmiş bir toplumun oluşumu için çaba harcamak,

 • Katılımcı yönetim anlayışının egemen olduğu bir toplumun oluşumuna

  katkı sağlamak,

 • Kendi geleceğini, daha yüksek yaşam standardına sahip bir toplum düşüncesi çerçevesinde planlamak.

Otel işletmelerinde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin genel olarak toplum üzerindeki işlevleri:

 • Etkin, iyimser, çalışmayı seven, morali, motivasyonu ve verimliliği yüksekbir toplumun oluşumuna katkı sağlamak,

 • Sınıf farklılıklarının olmadığı, gerilim ve düşmanlıkların törpülendiği, insani değerlere ve eşitliğe yönelmiş bir toplumun oluşumu için çaba harcamak,

 • Katılımcı yönetim anlayışının egemen olduğu bir toplumun oluşumuna

  katkı sağlamak,

 • Kendi geleceğini, daha yüksek yaşam standardına sahip bir toplum düşüncesi çerçevesinde planlamak.

Otel işletmelerinde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin genel olarak toplum üzerindeki işlevleri:

 • Etkin, iyimser, çalışmayı seven, morali, motivasyonu ve verimliliği yüksekbir toplumun oluşumuna katkı sağlamak,

 • Sınıf farklılıklarının olmadığı, gerilim ve düşmanlıkların törpülendiği, insani değerlere ve eşitliğe yönelmiş bir toplumun oluşumu için çaba harcamak,

 • Katılımcı yönetim anlayışının egemen olduğu bir toplumun oluşumuna

  katkı sağlamak,

 • Kendi geleceğini, daha yüksek yaşam standardına sahip bir toplum düşüncesi çerçevesinde planlamak.

Otel işletmelerinde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin genel olarak toplum üzerindeki işlevleri:

 • Etkin, iyimser, çalışmayı seven, morali, motivasyonu ve verimliliği yüksekbir toplumun oluşumuna katkı sağlamak,

 • Sınıf farklılıklarının olmadığı, gerilim ve düşmanlıkların törpülendiği, insani değerlere ve eşitliğe yönelmiş bir toplumun oluşumu için çaba harcamak,

 • Katılımcı yönetim anlayışının egemen olduğu bir toplumun oluşumuna

  katkı sağlamak,

 • Kendi geleceğini, daha yüksek yaşam standardına sahip bir toplum düşüncesi çerçevesinde planlamak.

 • Etkin, iyimser, çalışmayı seven, morali, motivasyonu ve verimliliği yüksekbir toplumun oluşumuna katkı sağlamak,

 • Sınıf farklılıklarının olmadığı, gerilim ve düşmanlıkların törpülendiği, insani değerlere ve eşitliğe yönelmiş bir toplumun oluşumu için çaba harcamak,

 • Katılımcı yönetim anlayışının egemen olduğu bir toplumun oluşumuna

  katkı sağlamak,

 • Kendi geleceğini, daha yüksek yaşam standardına sahip bir toplum düşüncesi çerçevesinde planlamak.

 • Etkin, iyimser, çalışmayı seven, morali, motivasyonu ve verimliliği yüksekbir toplumun oluşumuna katkı sağlamak,

 • Sınıf farklılıklarının olmadığı, gerilim ve düşmanlıkların törpülendiği, insani değerlere ve eşitliğe yönelmiş bir toplumun oluşumu için çaba harcamak,

 • Katılımcı yönetim anlayışının egemen olduğu bir toplumun oluşumuna

  katkı sağlamak,

 • Kendi geleceğini, daha yüksek yaşam standardına sahip bir toplum düşüncesi çerçevesinde planlamak.

 • Etkin, iyimser, çalışmayı seven, morali, motivasyonu ve verimliliği yüksekbir toplumun oluşumuna katkı sağlamak,

 • Sınıf farklılıklarının olmadığı, gerilim ve düşmanlıkların törpülendiği, insani değerlere ve eşitliğe yönelmiş bir toplumun oluşumu için çaba harcamak,

 • Katılımcı yönetim anlayışının egemen olduğu bir toplumun oluşumuna

  katkı sağlamak,

 • Kendi geleceğini, daha yüksek yaşam standardına sahip bir toplum düşüncesi çerçevesinde planlamak.

4. Soru

Otel işletmesi sosyal sorumluluk alanında kimlere karşı sorumluluğu vardır?

Cevap

Bir otel işletmesinin sosyal sorumluluk alanında hedef kitlesini oluşturan ve önem taşıyan paydaşları;

 • çalışanları
 • müşterileri
 • hissedarları
 • tedarikçileri
 • rakipleri
 • toplum 

Bir otel işletmesinin sosyal sorumluluk alanında hedef kitlesini oluşturan ve önem taşıyan paydaşları;

 • çalışanları
 • müşterileri
 • hissedarları
 • tedarikçileri
 • rakipleri
 • toplum 

Bir otel işletmesinin sosyal sorumluluk alanında hedef kitlesini oluşturan ve önem taşıyan paydaşları;

 • çalışanları
 • müşterileri
 • hissedarları
 • tedarikçileri
 • rakipleri
 • toplum 

Bir otel işletmesinin sosyal sorumluluk alanında hedef kitlesini oluşturan ve önem taşıyan paydaşları;

 • çalışanları
 • müşterileri
 • hissedarları
 • tedarikçileri
 • rakipleri
 • toplum 
5. Soru

Otel işletmelerinin çalışanlarına karşı sorumlulukları maddeler halinde nelerdir?

Cevap

 • İstihdam ettikleri çalışanlarına adil ücret politikası uygulamak

 • Çalışanlarını sağlıklı, güvenli ve iyi çalışma koşullarında istihdam etmek

 • İnsan kaynakları yönetimi kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde, dil, cinsiyet, din, etnik köken vb. açılardan yapılan her türlü ayırımcılıktan kaçınmak,

 • Çalışanların yönetimle işbirliği ve karar alma sürecine katılma gibi hakları- na saygı göstermek ve işletmede buna uygun bir ortam yaratmak,

 • Çalışanlara görevde yükselme sürecinde adil davranmak ve performanslarını başarılarına göre değerlendirmek,

 • Çalışanlara sendika kurma, sendikal faaliyetlerde bulunma, toplu pazarlık ve grev yapma hakkını elde etmede engel olmamak,

 • Çalışanlar için uygun öğrenme koşulları sağlamak ve onlara hizmet içi eğitim ve geliştirme olanakları sunmak.

 •  

 • İstihdam ettikleri çalışanlarına adil ücret politikası uygulamak

 • Çalışanlarını sağlıklı, güvenli ve iyi çalışma koşullarında istihdam etmek

 • İnsan kaynakları yönetimi kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde, dil, cinsiyet, din, etnik köken vb. açılardan yapılan her türlü ayırımcılıktan kaçınmak,

 • Çalışanların yönetimle işbirliği ve karar alma sürecine katılma gibi hakları- na saygı göstermek ve işletmede buna uygun bir ortam yaratmak,

 • Çalışanlara görevde yükselme sürecinde adil davranmak ve performanslarını başarılarına göre değerlendirmek,

 • Çalışanlara sendika kurma, sendikal faaliyetlerde bulunma, toplu pazarlık ve grev yapma hakkını elde etmede engel olmamak,

 • Çalışanlar için uygun öğrenme koşulları sağlamak ve onlara hizmet içi eğitim ve geliştirme olanakları sunmak.

 •  

 • İstihdam ettikleri çalışanlarına adil ücret politikası uygulamak

 • Çalışanlarını sağlıklı, güvenli ve iyi çalışma koşullarında istihdam etmek

 • İnsan kaynakları yönetimi kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde, dil, cinsiyet, din, etnik köken vb. açılardan yapılan her türlü ayırımcılıktan kaçınmak,

 • Çalışanların yönetimle işbirliği ve karar alma sürecine katılma gibi hakları- na saygı göstermek ve işletmede buna uygun bir ortam yaratmak,

 • Çalışanlara görevde yükselme sürecinde adil davranmak ve performanslarını başarılarına göre değerlendirmek,

 • Çalışanlara sendika kurma, sendikal faaliyetlerde bulunma, toplu pazarlık ve grev yapma hakkını elde etmede engel olmamak,

 • Çalışanlar için uygun öğrenme koşulları sağlamak ve onlara hizmet içi eğitim ve geliştirme olanakları sunmak.

 •  

 • İstihdam ettikleri çalışanlarına adil ücret politikası uygulamak

 • Çalışanlarını sağlıklı, güvenli ve iyi çalışma koşullarında istihdam etmek

 • İnsan kaynakları yönetimi kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde, dil, cinsiyet, din, etnik köken vb. açılardan yapılan her türlü ayırımcılıktan kaçınmak,

 • Çalışanların yönetimle işbirliği ve karar alma sürecine katılma gibi hakları- na saygı göstermek ve işletmede buna uygun bir ortam yaratmak,

 • Çalışanlara görevde yükselme sürecinde adil davranmak ve performanslarını başarılarına göre değerlendirmek,

 • Çalışanlara sendika kurma, sendikal faaliyetlerde bulunma, toplu pazarlık ve grev yapma hakkını elde etmede engel olmamak,

 • Çalışanlar için uygun öğrenme koşulları sağlamak ve onlara hizmet içi eğitim ve geliştirme olanakları sunmak.

 •  
 

6. Soru

Müşteri tatmini kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Müşteri tatmini, otel işletmelerinin belirli hede er doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirirken ürün ve hizmet sundukları mevcut ve potansiyel müşterilerinin istek, gereksinim ve beklentilerini en doğru şekilde, en hızlı ve en uygun fiyatla karşılayabilmeleridir.

Müşteri tatmini, otel işletmelerinin belirli hede er doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirirken ürün ve hizmet sundukları mevcut ve potansiyel müşterilerinin istek, gereksinim ve beklentilerini en doğru şekilde, en hızlı ve en uygun fiyatla karşılayabilmeleridir.

Müşteri tatmini, otel işletmelerinin belirli hede er doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirirken ürün ve hizmet sundukları mevcut ve potansiyel müşterilerinin istek, gereksinim ve beklentilerini en doğru şekilde, en hızlı ve en uygun fiyatla karşılayabilmeleridir.

Müşteri tatmini, otel işletmelerinin belirli hede er doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirirken ürün ve hizmet sundukları mevcut ve potansiyel müşterilerinin istek, gereksinim ve beklentilerini en doğru şekilde, en hızlı ve en uygun fiyatla karşılayabilmeleridir.

7. Soru

Otel işletmelerinin hissedarlarına karşı sorumluluları nelerdir?

Cevap

 • Hissedarların, işletme faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili bilgi alma haklarını korumak ve genişletmek,

 • Hissedarların bilgi alma talebini, ticari sır ve şirket menfaati dışında reddetmemek,

 • Hissedarlara diledikleri zaman soru sorma hakkı tanımak,

 • Özel denetçi talebini, hissedarlar için bireysel bir hak haline getirmek,

 • Genel kurul toplantı gündemine ulaşımı kolaylaştırmak,

 • İşletme yönetimi ile hissedarların sürekli iletişim halini kolaylaştırmak,

 • Oy kullanma prosedürüne ilişkin bilgileri önceden ilan etmek,

 • Genel kurulun etkinliğini artırmak ve önemli kararların, ancak genel kurulda alınması yönünde düzenleme yapmak,

 • Oy hakkının etkinliğini artırmak ve oy imtiyazının sınırlandırılmasına yönelik sınırlandırmalar getirmek,

 • Payın serbestçe dolaşımının önündeki engelleri kaldıracak önlemleri almak,

 • Hisse sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulmasını ve periyodik olarak güncellenmesini sağlamak.

 • Hissedarların, işletme faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili bilgi alma haklarını korumak ve genişletmek,

 • Hissedarların bilgi alma talebini, ticari sır ve şirket menfaati dışında reddetmemek,

 • Hissedarlara diledikleri zaman soru sorma hakkı tanımak,

 • Özel denetçi talebini, hissedarlar için bireysel bir hak haline getirmek,

 • Genel kurul toplantı gündemine ulaşımı kolaylaştırmak,

 • İşletme yönetimi ile hissedarların sürekli iletişim halini kolaylaştırmak,

 • Oy kullanma prosedürüne ilişkin bilgileri önceden ilan etmek,

 • Genel kurulun etkinliğini artırmak ve önemli kararların, ancak genel kurulda alınması yönünde düzenleme yapmak,

 • Oy hakkının etkinliğini artırmak ve oy imtiyazının sınırlandırılmasına yönelik sınırlandırmalar getirmek,

 • Payın serbestçe dolaşımının önündeki engelleri kaldıracak önlemleri almak,

 • Hisse sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulmasını ve periyodik olarak güncellenmesini sağlamak.

 • Hissedarların, işletme faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili bilgi alma haklarını korumak ve genişletmek,

 • Hissedarların bilgi alma talebini, ticari sır ve şirket menfaati dışında reddetmemek,

 • Hissedarlara diledikleri zaman soru sorma hakkı tanımak,

 • Özel denetçi talebini, hissedarlar için bireysel bir hak haline getirmek,

 • Genel kurul toplantı gündemine ulaşımı kolaylaştırmak,

 • İşletme yönetimi ile hissedarların sürekli iletişim halini kolaylaştırmak,

 • Oy kullanma prosedürüne ilişkin bilgileri önceden ilan etmek,

 • Genel kurulun etkinliğini artırmak ve önemli kararların, ancak genel kurulda alınması yönünde düzenleme yapmak,

 • Oy hakkının etkinliğini artırmak ve oy imtiyazının sınırlandırılmasına yönelik sınırlandırmalar getirmek,

 • Payın serbestçe dolaşımının önündeki engelleri kaldıracak önlemleri almak,

 • Hisse sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulmasını ve periyodik olarak güncellenmesini sağlamak.

 • Hissedarların, işletme faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili bilgi alma haklarını korumak ve genişletmek,

 • Hissedarların bilgi alma talebini, ticari sır ve şirket menfaati dışında reddetmemek,

 • Hissedarlara diledikleri zaman soru sorma hakkı tanımak,

 • Özel denetçi talebini, hissedarlar için bireysel bir hak haline getirmek,

 • Genel kurul toplantı gündemine ulaşımı kolaylaştırmak,

 • İşletme yönetimi ile hissedarların sürekli iletişim halini kolaylaştırmak,

 • Oy kullanma prosedürüne ilişkin bilgileri önceden ilan etmek,

 • Genel kurulun etkinliğini artırmak ve önemli kararların, ancak genel kurulda alınması yönünde düzenleme yapmak,

 • Oy hakkının etkinliğini artırmak ve oy imtiyazının sınırlandırılmasına yönelik sınırlandırmalar getirmek,

 • Payın serbestçe dolaşımının önündeki engelleri kaldıracak önlemleri almak,

 • Hisse sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulmasını ve periyodik olarak güncellenmesini sağlamak.

8. Soru

Otel işletmelerinin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kurum dışı paydaşlardan tedarikçilere sağlayacağı faydalar nelerdir?

Cevap

 • Fiyatlandırma ve ödeme koşullarında dürüstlük

 • Faaliyetlerine destek olacak tedarikçilere finansal destek

 • Fiyatlandırma ve ödeme koşullarında dürüstlük

 • Faaliyetlerine destek olacak tedarikçilere finansal destek

 • Fiyatlandırma ve ödeme koşullarında dürüstlük

 • Faaliyetlerine destek olacak tedarikçilere finansal destek

 • Fiyatlandırma ve ödeme koşullarında dürüstlük

 • Faaliyetlerine destek olacak tedarikçilere finansal destek

 • Fiyatlandırma ve ödeme koşullarında dürüstlük

 • Faaliyetlerine destek olacak tedarikçilere finansal destek

9. Soru

Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin otel işletmelerinin kurum dışı paydaşlarından hükümete sağlayacağı faydalar nelerdir?

Cevap

 • Yasalara bağlılık, yolsuzlukla mücadele

 • Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve sosyal sorunlara destek olma

 • İstihdam oluşturma

 • Yasalara bağlılık, yolsuzlukla mücadele

 • Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve sosyal sorunlara destek olma

 • İstihdam oluşturma

 • Yasalara bağlılık, yolsuzlukla mücadele

 • Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve sosyal sorunlara destek olma

 • İstihdam oluşturma

 • Yasalara bağlılık, yolsuzlukla mücadele

 • Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve sosyal sorunlara destek olma

 • İstihdam oluşturma

 • Yasalara bağlılık, yolsuzlukla mücadele

 • Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve sosyal sorunlara destek olma

 • İstihdam oluşturma

10. Soru

Otel işletmelerinde sosyal sorumluluk düzeyleri nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinde toplam sosyal sorumluluk,

 • ekonomik,
 • yasal,
 • etiksel
 • gönüllü olmak üzere dört düzeyden oluşmaktadır

Otel işletmelerinde toplam sosyal sorumluluk,

 • ekonomik,
 • yasal,
 • etiksel
 • gönüllü olmak üzere dört düzeyden oluşmaktadır

Otel işletmelerinde toplam sosyal sorumluluk,

 • ekonomik,
 • yasal,
 • etiksel
 • gönüllü olmak üzere dört düzeyden oluşmaktadır

Otel işletmelerinde toplam sosyal sorumluluk,

 • ekonomik,
 • yasal,
 • etiksel
 • gönüllü olmak üzere dört düzeyden oluşmaktadır

Otel işletmelerinde toplam sosyal sorumluluk,

 • ekonomik,
 • yasal,
 • etiksel
 • gönüllü olmak üzere dört düzeyden oluşmaktadır
11. Soru

Otel işletmelerinin sosyal sorumluluk kapsamında uymaları gereken yasalar nelerdir, örnekler veriniz?

Cevap

Otel işletmelerinin sosyal sorumluluk kapsamında uymaları gereken yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, çalışanları koruyan yasalar, tüketiciyi koruyan yasalar, çevreyi koruyan yasalar, eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar ile hissedarların haklarını düzenleyen yasalar olarak sıralanabilir.

Bu kapsamda, Anayasa, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Çevre Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sendikalar Kanunu, TurizmiTeşvik Kanunu, Turizm Tesisleri Yönetmeliği vb. yasa ve yönetmelikler, otel işletmelerinin faaliyetlerini sürdürürken dikkate almaları gereken düzenlemeler arasındadır.

Otel işletmelerinin sosyal sorumluluk kapsamında uymaları gereken yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, çalışanları koruyan yasalar, tüketiciyi koruyan yasalar, çevreyi koruyan yasalar, eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar ile hissedarların haklarını düzenleyen yasalar olarak sıralanabilir.

Bu kapsamda, Anayasa, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Çevre Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sendikalar Kanunu, TurizmiTeşvik Kanunu, Turizm Tesisleri Yönetmeliği vb. yasa ve yönetmelikler, otel işletmelerinin faaliyetlerini sürdürürken dikkate almaları gereken düzenlemeler arasındadır.

Otel işletmelerinin sosyal sorumluluk kapsamında uymaları gereken yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, çalışanları koruyan yasalar, tüketiciyi koruyan yasalar, çevreyi koruyan yasalar, eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar ile hissedarların haklarını düzenleyen yasalar olarak sıralanabilir.

Bu kapsamda, Anayasa, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Çevre Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sendikalar Kanunu, TurizmiTeşvik Kanunu, Turizm Tesisleri Yönetmeliği vb. yasa ve yönetmelikler, otel işletmelerinin faaliyetlerini sürdürürken dikkate almaları gereken düzenlemeler arasındadır.

Otel işletmelerinin sosyal sorumluluk kapsamında uymaları gereken yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, çalışanları koruyan yasalar, tüketiciyi koruyan yasalar, çevreyi koruyan yasalar, eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar ile hissedarların haklarını düzenleyen yasalar olarak sıralanabilir.

Bu kapsamda, Anayasa, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Çevre Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sendikalar Kanunu, TurizmiTeşvik Kanunu, Turizm Tesisleri Yönetmeliği vb. yasa ve yönetmelikler, otel işletmelerinin faaliyetlerini sürdürürken dikkate almaları gereken düzenlemeler arasındadır.

12. Soru

İş etiği nedir?

Cevap

İş etiği, iş yaşamındaki uygulamalardan doğan açmazları ve sorunları çözümlemeye uğraşan ve işletmelerin tüm paydaşları ile olan ilişkilerini ve onlara karşı olan tutum ve davranışlarını ahlâki açıdan ele alan bir felsefe dalıdır.

İş etiği, iş yaşamındaki uygulamalardan doğan açmazları ve sorunları çözümlemeye uğraşan ve işletmelerin tüm paydaşları ile olan ilişkilerini ve onlara karşı olan tutum ve davranışlarını ahlâki açıdan ele alan bir felsefe dalıdır.

İş etiği, iş yaşamındaki uygulamalardan doğan açmazları ve sorunları çözümlemeye uğraşan ve işletmelerin tüm paydaşları ile olan ilişkilerini ve onlara karşı olan tutum ve davranışlarını ahlâki açıdan ele alan bir felsefe dalıdır.

İş etiği, iş yaşamındaki uygulamalardan doğan açmazları ve sorunları çözümlemeye uğraşan ve işletmelerin tüm paydaşları ile olan ilişkilerini ve onlara karşı olan tutum ve davranışlarını ahlâki açıdan ele alan bir felsefe dalıdır.

13. Soru

Etiksel olmayan davranış kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Etiksel olmayan davranışlar değer olarak “kötü” ya da “yanlış” olarak nitelendirilen davranışlardır. Bunlar yasalara uygun olabilecekleri gibi olmaya da bilirler; ancak toplum tarafından kabul gören ahlâki ilkelere uygun değildirler

Etiksel olmayan davranışlar değer olarak “kötü” ya da “yanlış” olarak nitelendirilen davranışlardır. Bunlar yasalara uygun olabilecekleri gibi olmaya da bilirler; ancak toplum tarafından kabul gören ahlâki ilkelere uygun değildirler

Etiksel olmayan davranışlar değer olarak “kötü” ya da “yanlış” olarak nitelendirilen davranışlardır. Bunlar yasalara uygun olabilecekleri gibi olmaya da bilirler; ancak toplum tarafından kabul gören ahlâki ilkelere uygun değildirler

Etiksel olmayan davranışlar değer olarak “kötü” ya da “yanlış” olarak nitelendirilen davranışlardır. Bunlar yasalara uygun olabilecekleri gibi olmaya da bilirler; ancak toplum tarafından kabul gören ahlâki ilkelere uygun değildirler

14. Soru

Betimleyici etik kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Betimleyici etik, toplumların tutum ve davranışlarındaki ahlâki eğilimlerin ne olduğunu araştıran ve davranışlarla ilgili olarak herhangi bir yargıda bulunmayan, yalnızca mevcut durumu bir anlamda fotoğralayan etik dalıdır.

Betimleyici etik, toplumların tutum ve davranışlarındaki ahlâki eğilimlerin ne olduğunu araştıran ve davranışlarla ilgili olarak herhangi bir yargıda bulunmayan, yalnızca mevcut durumu bir anlamda fotoğralayan etik dalıdır.

Betimleyici etik, toplumların tutum ve davranışlarındaki ahlâki eğilimlerin ne olduğunu araştıran ve davranışlarla ilgili olarak herhangi bir yargıda bulunmayan, yalnızca mevcut durumu bir anlamda fotoğralayan etik dalıdır.

Betimleyici etik, toplumların tutum ve davranışlarındaki ahlâki eğilimlerin ne olduğunu araştıran ve davranışlarla ilgili olarak herhangi bir yargıda bulunmayan, yalnızca mevcut durumu bir anlamda fotoğralayan etik dalıdır.

15. Soru

Normatif etik kuramları hangileridir?

Cevap

Otel işletmelerinde etiksel sorunların incelenmesinde normatif etik kuramları da konuya farklı açılardan yaklaşabilmektedirler. Bu çerçevede üç yaklaşımdan söz edilebilir:

Deontolojik Etik Kuramları, Teleolojik Etik Kuramları ve Erdem Etiği Kuramı.

Otel işletmelerinde etiksel sorunların incelenmesinde normatif etik kuramları da konuya farklı açılardan yaklaşabilmektedirler. Bu çerçevede üç yaklaşımdan söz edilebilir:

Deontolojik Etik Kuramları, Teleolojik Etik Kuramları ve Erdem Etiği Kuramı.

Otel işletmelerinde etiksel sorunların incelenmesinde normatif etik kuramları da konuya farklı açılardan yaklaşabilmektedirler. Bu çerçevede üç yaklaşımdan söz edilebilir:

Deontolojik Etik Kuramları, Teleolojik Etik Kuramları ve Erdem Etiği Kuramı.

Otel işletmelerinde etiksel sorunların incelenmesinde normatif etik kuramları da konuya farklı açılardan yaklaşabilmektedirler. Bu çerçevede üç yaklaşımdan söz edilebilir:

Deontolojik Etik Kuramları, Teleolojik Etik Kuramları ve Erdem Etiği Kuramı.

16. Soru

Toplumsal sözleşme etiği nedir?

Cevap

Toplumsal sözleşme etiği, yöneticilerin ve halkın geniş bir uzlaşı ile -yazılı olmasa
da- karşılıklı olarak birbirlerini bağlayıcı biçimde anlaşmaları ya da sözleşmelerine dayanan etik anlayışıdır.

Toplumsal sözleşme etiği, yöneticilerin ve halkın geniş bir uzlaşı ile -yazılı olmasa
da- karşılıklı olarak birbirlerini bağlayıcı biçimde anlaşmaları ya da sözleşmelerine dayanan etik anlayışıdır.

Toplumsal sözleşme etiği, yöneticilerin ve halkın geniş bir uzlaşı ile -yazılı olmasa
da- karşılıklı olarak birbirlerini bağlayıcı biçimde anlaşmaları ya da sözleşmelerine dayanan etik anlayışıdır.

Toplumsal sözleşme etiği, yöneticilerin ve halkın geniş bir uzlaşı ile -yazılı olmasa
da- karşılıklı olarak birbirlerini bağlayıcı biçimde anlaşmaları ya da sözleşmelerine dayanan etik anlayışıdır.

17. Soru

Rest tarafından geliştirilmiş olan etiksel karar verme modeli süreçleri nelerdir?

Rest tarafından geliştirilmiş olan etiksel karar verme modeli süreçleri nelerdir?

Rest tarafından geliştirilmiş olan etiksel karar verme modeli süreçleri nelerdir?

Rest tarafından geliştirilmiş olan etiksel karar verme modeli süreçleri nelerdir?

Cevap

Rest tarafından geliştirilmiş olan etiksel karar verme modeli, dört temel aşamadan oluşan bir sürece dayandırılmıştır:

Etiksel sorunun farkına varılması, ahlâki gelişim düzeyi ve etiksel yargılama, etiksel niyet ve etiksel davranış.

Rest tarafından geliştirilmiş olan etiksel karar verme modeli, dört temel aşamadan oluşan bir sürece dayandırılmıştır:

Etiksel sorunun farkına varılması, ahlâki gelişim düzeyi ve etiksel yargılama, etiksel niyet ve etiksel davranış.

Rest tarafından geliştirilmiş olan etiksel karar verme modeli, dört temel aşamadan oluşan bir sürece dayandırılmıştır:

Etiksel sorunun farkına varılması, ahlâki gelişim düzeyi ve etiksel yargılama, etiksel niyet ve etiksel davranış.

Rest tarafından geliştirilmiş olan etiksel karar verme modeli, dört temel aşamadan oluşan bir sürece dayandırılmıştır:

Etiksel sorunun farkına varılması, ahlâki gelişim düzeyi ve etiksel yargılama, etiksel niyet ve etiksel davranış.

18. Soru

Geleneksel öncesi düzeyde ahlaki değerler kavramı nedir?

Cevap

Geleneksel öncesi düzeyde ahlâki değerler, kişiler ya da standartlardan ziyade dışsal ödüllere ve cezalara dayalıdır.

Bu düzeyin birinci aşaması “itaat etme ve ceza yönelimi” olarak tanımlanır. Bu aşamadaki birey için doğru, fiziksel sonuçlar ya da kuralları ortaya koyan otoritenin dediğidir.

İkinci aşama, “bireycilik, amaca dönük değiş tokuş ve saf çıkarcı eğilim” olarak ifade edilebilir ve bu aşamada bir eylem, kişinin ihtiyaçlarını karşılayabildiği, diğer bireyler ile arasındaki anlaşma ve söz vermelere uyduğu ve kendisi için adil olduğu ölçüde doğrudur.

Geleneksel öncesi düzeyde ahlâki değerler, kişiler ya da standartlardan ziyade dışsal ödüllere ve cezalara dayalıdır.

Bu düzeyin birinci aşaması “itaat etme ve ceza yönelimi” olarak tanımlanır. Bu aşamadaki birey için doğru, fiziksel sonuçlar ya da kuralları ortaya koyan otoritenin dediğidir.

İkinci aşama, “bireycilik, amaca dönük değiş tokuş ve saf çıkarcı eğilim” olarak ifade edilebilir ve bu aşamada bir eylem, kişinin ihtiyaçlarını karşılayabildiği, diğer bireyler ile arasındaki anlaşma ve söz vermelere uyduğu ve kendisi için adil olduğu ölçüde doğrudur.

Geleneksel öncesi düzeyde ahlâki değerler, kişiler ya da standartlardan ziyade dışsal ödüllere ve cezalara dayalıdır.

Bu düzeyin birinci aşaması “itaat etme ve ceza yönelimi” olarak tanımlanır. Bu aşamadaki birey için doğru, fiziksel sonuçlar ya da kuralları ortaya koyan otoritenin dediğidir.

İkinci aşama, “bireycilik, amaca dönük değiş tokuş ve saf çıkarcı eğilim” olarak ifade edilebilir ve bu aşamada bir eylem, kişinin ihtiyaçlarını karşılayabildiği, diğer bireyler ile arasındaki anlaşma ve söz vermelere uyduğu ve kendisi için adil olduğu ölçüde doğrudur.

Geleneksel öncesi düzeyde ahlâki değerler, kişiler ya da standartlardan ziyade dışsal ödüllere ve cezalara dayalıdır.

Bu düzeyin birinci aşaması “itaat etme ve ceza yönelimi” olarak tanımlanır. Bu aşamadaki birey için doğru, fiziksel sonuçlar ya da kuralları ortaya koyan otoritenin dediğidir.

İkinci aşama, “bireycilik, amaca dönük değiş tokuş ve saf çıkarcı eğilim” olarak ifade edilebilir ve bu aşamada bir eylem, kişinin ihtiyaçlarını karşılayabildiği, diğer bireyler ile arasındaki anlaşma ve söz vermelere uyduğu ve kendisi için adil olduğu ölçüde doğrudur.

19. Soru

Etiksel Karar Verme Sürecini Etkileyen Örgütsel Faktörler nelerdir?

Etiksel Karar Verme Sürecini Etkileyen Örgütsel Faktörler nelerdir?

Etiksel Karar Verme Sürecini Etkileyen Örgütsel Faktörler nelerdir?

Etiksel Karar Verme Sürecini Etkileyen Örgütsel Faktörler nelerdir?

Etiksel Karar Verme Sürecini Etkileyen Örgütsel Faktörler nelerdir?

Cevap

Etiksel karar verme sürecinde etkili olabilecek örgütsel faktörler olarak, örgüt yapısı, örgüt kültürü ve örgütteki etiksel iklim ele alınabilir.

Etiksel karar verme sürecinde etkili olabilecek örgütsel faktörler olarak, örgüt yapısı, örgüt kültürü ve örgütteki etiksel iklim ele alınabilir.

Etiksel karar verme sürecinde etkili olabilecek örgütsel faktörler olarak, örgüt yapısı, örgüt kültürü ve örgütteki etiksel iklim ele alınabilir.

Etiksel karar verme sürecinde etkili olabilecek örgütsel faktörler olarak, örgüt yapısı, örgüt kültürü ve örgütteki etiksel iklim ele alınabilir.

Etiksel karar verme sürecinde etkili olabilecek örgütsel faktörler olarak, örgüt yapısı, örgüt kültürü ve örgütteki etiksel iklim ele alınabilir.

20. Soru

Bir etkisel sorunun yoğunluğu neyi ifade eder ve boyutları nelerdir?

Cevap

Bir etiksel sorunun yoğunluğu, onun karar verici tarafından algılanan önemini ifade eder. Başka bir deyişle etiksel sorunun yoğunluğu, karşı karşıya kalınan etiksel sorunun, bireyin, çalışma grubunun ve/veya örgütün gözünde ne kadar ilgili ve önemli olduğunu gösterir. Jones tarafından ortaya atılan etiksel sorunun yoğunluğu, sonuçların büyüklüğü, toplumsal uzlaşı, etki olasılığı, zamansal yakınlık, yakınlık ve etkinin yoğunlaşması boyutlarından oluşmaktadır.

Bir etiksel sorunun yoğunluğu, onun karar verici tarafından algılanan önemini ifade eder. Başka bir deyişle etiksel sorunun yoğunluğu, karşı karşıya kalınan etiksel sorunun, bireyin, çalışma grubunun ve/veya örgütün gözünde ne kadar ilgili ve önemli olduğunu gösterir. Jones tarafından ortaya atılan etiksel sorunun yoğunluğu, sonuçların büyüklüğü, toplumsal uzlaşı, etki olasılığı, zamansal yakınlık, yakınlık ve etkinin yoğunlaşması boyutlarından oluşmaktadır.

Bir etiksel sorunun yoğunluğu, onun karar verici tarafından algılanan önemini ifade eder. Başka bir deyişle etiksel sorunun yoğunluğu, karşı karşıya kalınan etiksel sorunun, bireyin, çalışma grubunun ve/veya örgütün gözünde ne kadar ilgili ve önemli olduğunu gösterir. Jones tarafından ortaya atılan etiksel sorunun yoğunluğu, sonuçların büyüklüğü, toplumsal uzlaşı, etki olasılığı, zamansal yakınlık, yakınlık ve etkinin yoğunlaşması boyutlarından oluşmaktadır.

Bir etiksel sorunun yoğunluğu, onun karar verici tarafından algılanan önemini ifade eder. Başka bir deyişle etiksel sorunun yoğunluğu, karşı karşıya kalınan etiksel sorunun, bireyin, çalışma grubunun ve/veya örgütün gözünde ne kadar ilgili ve önemli olduğunu gösterir. Jones tarafından ortaya atılan etiksel sorunun yoğunluğu, sonuçların büyüklüğü, toplumsal uzlaşı, etki olasılığı, zamansal yakınlık, yakınlık ve etkinin yoğunlaşması boyutlarından oluşmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!