Otel Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Otel Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Otel Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

1. Soru

Yönetim biliminin tarihsel gelişiminde dönüm noktasını oluşturan en önemli olay nedir?

Cevap

Endüstri Devrimi


2. Soru

Yönetime bilimsel anlamda ilk yaklaşım kim ile başlamıştır?

Cevap

Frederick W. Taylor


3. Soru

Yönetim teori ve tekniklerinin uygulanması sanayi işletmelerine göre otellerde daha geç başlamış olmasının  nedeni nedir?

Cevap

Otel işletmelerinin küçük ve aile işletmeleri olması nedeniyle daha geç başlamış ve uygulanması daha zor olmuştur.


4. Soru

Otel işletmeleri yönetimindeki tarihsel gelişim hangi başlıklar altında açıklanmaktadır?

Cevap

Otel işletmeleri yönetimindeki tarihsel gelişim; Bilimsel Yönetim Öncesi, Klasik, Neoklasik, Modern ve Postmodern akımlar başlığı altında aşağıda açıklanmaktadır.


5. Soru

Klasik yönetim düşüncesi, üç ayrı yaklaşımı barındırmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bu üç yaklaşım öncülüğünü Frederick W. Taylor’un yaptığı Bilimsel Yönetim Yaklaşımı; öncülüğünü Henri Fayol’un yaptığı Yönetim Süreci Yaklaşımı ve öncülüğünü Max Weber’in yaptığı Bürokrasi Yaklaşımı’dır


6. Soru

Bilimsel yönetim yaklaşımı hangi yıllar arasını kapsamaktadır? 

Cevap

Bu yaklaşım, Endüstri Devrimi ile başlamakta ve 1880 ile 1930 yılları arasını kapsamaktadır.


7. Soru

Bilimsel yönetim yaklaşımının dayandırıldığı dört temel prensip nedir?

Cevap

1. En İyi Tek Yol
2. İşçilerin Bilimsel Yöntemlerle Seçilmesi
3. Finansal Güdüleme Araçları
4. İş bölümü


8. Soru

Öncülüğünü Henri Fayol’un yaptığı Yönetim Süreci Yaklaşımına göre  bir organizasyondaki faaliyetler hangi gruplarda incelenebilir?

Cevap

a. Teknik faaliyetler (üretim faaliyetleri),
b. Ticari faaliyetler (alım, satım vb.),
c. Finansal faaliyetler (para bulma ve kullanma),
d. Muhasebe faaliyetleri (kayıtların ve istatistiklerin tutulması, hazırlanması),
e. Güvenlik faaliyetleri (iş yeri ve çalışanların korunması),
f. Yönetim faaliyetleri.


9. Soru

Yönetim Süreci Yaklaşımının öncüsü ola Henri Fayol’a göre yönetim nedir?

Cevap

Fayol’a göre yönetim: “İleriyi görmek (planlama), örgütlemek, komuta etmek, uyumlaştırmak (koordine etmek) ve kontroldür.


10. Soru

Max Weber’in bürokrasi yaklaşımının genel ilkelerinden beş tanesini yazınız.

Cevap

• Belirli görevlere getirilecek kişiler staj ve eğitim görmeli, bu görev için gerekli teknik     yeteneklere sahip olmalıdır.
• En üst düzeydeki yönetici dışında yetki sahibi kılınacak kişiler seçimle değil, atamayla     işbaşına gelmelidir.
• Yöneticiler sabit aylık ücretlerle çalışmalıdır.
• Yöneticiler yönettikleri örgütün sahibi olmamalıdır.
•Örgütün bağımsızlığının korunması için, örgütsel kaynaklar denetimden uzak tutulmalıdır.


11. Soru

Max Weber’e göre yetki biçimleri nelerdir?

Cevap

Geleneksel Yetki

Karizmatik Yetki

Yasal Yetki


12. Soru

Neoklasik yönetim teorisinin yönetim alanında sağladığı katkılara rağmen, eksik yönleri sebebiyle aldığı eleştiriler nelerdir?

Cevap

• Çalışanların morali üzerinde aşırı derecede durulması yüzünden genel örgüt amaçlarından uzaklaşılmasına sebep olması,
• Küçük ve biçimsel olmayan gruplar üzerinde odaklanıp, biçimsel örgütün ihmal edilmiş olması,
• Sendikaların araştırma kapsamı dışında bırakılması,
• Biçimsel örgüt ve çevre faktörlerinin dikkate alınmaması, örgütün kapalı bir sistem olarak ele alınmasıdır.


13. Soru

Modern yönetim düşüncesi, iki farklı yaklaşımdan oluşmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bunlar; “sistem yaklaşımı” ve “durumsallık yaklaşımı”dır.


14. Soru

Sistem nedir? Açıklayınız.

Cevap

Sistem, iki ya da daha fazla fiziksel, biyolojik, beşeri ve düşünsel varlık arasındaki devamlı ilişkiler biçiminde ifade edilebilir


15. Soru

Sistem yaklaşımı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Sistem yaklaşımı, klasik ve neoklasik yönetim düşüncelerindeki genel kabul gören ilkeleri kullanarak, yönetimde yeni bir anlayışı getiren bir düşünce yapısını ifade etmektedir.


16. Soru

Sistem yaklaşımının yönetim alanındaki en önemli katkısı nedir?

Cevap

Örgütlerin çevreleri ile ilişkileri olan açık birer sistem olduklarını ve çevredeki değişimlere göre değişikliklerin gerçekleşmesi ile başarının sağlanacağını ortaya koyması bu yaklaşımın yönetim alanındaki en önemli katkısıdır.


17. Soru

Postmodern yönetim dönemi hangi yıllardan itibaren başlamıştır?

Cevap

1970’li yıllardan itibaren başlayan dönemi postmodern yönetim dönemi olarak  adlandırmak mümkündür.


18. Soru

Durumsallık yaklaşıma göre bir örgütü etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Bu yaklaşıma göre bir örgütü etkileyen içsel ve dışsal çok sayıda faktör vardır.


19. Soru

Organizasyonun daha önceden kendi bünyesinde yapmış olduğu öz yetenekleri ile ilgili olmayan faaliyetleri organizasyon dışında yaptırması, otel işletmelerinde uygulama kolaylığı olan tekniklerden hangisidir?

Cevap

Dış Kaynaklardan yaralanma


20. Soru

Hawthorne araştırmaları hangi akıma katkıda bulunmuştur?

Cevap

Neoklasik yönetim teorisine katkıda bulunmuştur.


1. Soru

Yönetim biliminin tarihsel gelişiminde dönüm noktasını oluşturan en önemli olay nedir?

Cevap

Endüstri Devrimi

2. Soru

Yönetime bilimsel anlamda ilk yaklaşım kim ile başlamıştır?

Cevap

Frederick W. Taylor

3. Soru

Yönetim teori ve tekniklerinin uygulanması sanayi işletmelerine göre otellerde daha geç başlamış olmasının  nedeni nedir?

Cevap

Otel işletmelerinin küçük ve aile işletmeleri olması nedeniyle daha geç başlamış ve uygulanması daha zor olmuştur.

4. Soru

Otel işletmeleri yönetimindeki tarihsel gelişim hangi başlıklar altında açıklanmaktadır?

Cevap

Otel işletmeleri yönetimindeki tarihsel gelişim; Bilimsel Yönetim Öncesi, Klasik, Neoklasik, Modern ve Postmodern akımlar başlığı altında aşağıda açıklanmaktadır.

5. Soru

Klasik yönetim düşüncesi, üç ayrı yaklaşımı barındırmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bu üç yaklaşım öncülüğünü Frederick W. Taylor’un yaptığı Bilimsel Yönetim Yaklaşımı; öncülüğünü Henri Fayol’un yaptığı Yönetim Süreci Yaklaşımı ve öncülüğünü Max Weber’in yaptığı Bürokrasi Yaklaşımı’dır

6. Soru

Bilimsel yönetim yaklaşımı hangi yıllar arasını kapsamaktadır? 

Cevap

Bu yaklaşım, Endüstri Devrimi ile başlamakta ve 1880 ile 1930 yılları arasını kapsamaktadır.

7. Soru

Bilimsel yönetim yaklaşımının dayandırıldığı dört temel prensip nedir?

Cevap

1. En İyi Tek Yol
2. İşçilerin Bilimsel Yöntemlerle Seçilmesi
3. Finansal Güdüleme Araçları
4. İş bölümü

8. Soru

Öncülüğünü Henri Fayol’un yaptığı Yönetim Süreci Yaklaşımına göre  bir organizasyondaki faaliyetler hangi gruplarda incelenebilir?

Cevap

a. Teknik faaliyetler (üretim faaliyetleri),
b. Ticari faaliyetler (alım, satım vb.),
c. Finansal faaliyetler (para bulma ve kullanma),
d. Muhasebe faaliyetleri (kayıtların ve istatistiklerin tutulması, hazırlanması),
e. Güvenlik faaliyetleri (iş yeri ve çalışanların korunması),
f. Yönetim faaliyetleri.

9. Soru

Yönetim Süreci Yaklaşımının öncüsü ola Henri Fayol’a göre yönetim nedir?

Cevap

Fayol’a göre yönetim: “İleriyi görmek (planlama), örgütlemek, komuta etmek, uyumlaştırmak (koordine etmek) ve kontroldür.

10. Soru

Max Weber’in bürokrasi yaklaşımının genel ilkelerinden beş tanesini yazınız.

Cevap

• Belirli görevlere getirilecek kişiler staj ve eğitim görmeli, bu görev için gerekli teknik     yeteneklere sahip olmalıdır.
• En üst düzeydeki yönetici dışında yetki sahibi kılınacak kişiler seçimle değil, atamayla     işbaşına gelmelidir.
• Yöneticiler sabit aylık ücretlerle çalışmalıdır.
• Yöneticiler yönettikleri örgütün sahibi olmamalıdır.
•Örgütün bağımsızlığının korunması için, örgütsel kaynaklar denetimden uzak tutulmalıdır.

11. Soru

Max Weber’e göre yetki biçimleri nelerdir?

Cevap

Geleneksel Yetki

Karizmatik Yetki

Yasal Yetki

12. Soru

Neoklasik yönetim teorisinin yönetim alanında sağladığı katkılara rağmen, eksik yönleri sebebiyle aldığı eleştiriler nelerdir?

Cevap

• Çalışanların morali üzerinde aşırı derecede durulması yüzünden genel örgüt amaçlarından uzaklaşılmasına sebep olması,
• Küçük ve biçimsel olmayan gruplar üzerinde odaklanıp, biçimsel örgütün ihmal edilmiş olması,
• Sendikaların araştırma kapsamı dışında bırakılması,
• Biçimsel örgüt ve çevre faktörlerinin dikkate alınmaması, örgütün kapalı bir sistem olarak ele alınmasıdır.

13. Soru

Modern yönetim düşüncesi, iki farklı yaklaşımdan oluşmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bunlar; “sistem yaklaşımı” ve “durumsallık yaklaşımı”dır.

14. Soru

Sistem nedir? Açıklayınız.

Cevap

Sistem, iki ya da daha fazla fiziksel, biyolojik, beşeri ve düşünsel varlık arasındaki devamlı ilişkiler biçiminde ifade edilebilir

15. Soru

Sistem yaklaşımı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Sistem yaklaşımı, klasik ve neoklasik yönetim düşüncelerindeki genel kabul gören ilkeleri kullanarak, yönetimde yeni bir anlayışı getiren bir düşünce yapısını ifade etmektedir.

16. Soru

Sistem yaklaşımının yönetim alanındaki en önemli katkısı nedir?

Cevap

Örgütlerin çevreleri ile ilişkileri olan açık birer sistem olduklarını ve çevredeki değişimlere göre değişikliklerin gerçekleşmesi ile başarının sağlanacağını ortaya koyması bu yaklaşımın yönetim alanındaki en önemli katkısıdır.

17. Soru

Postmodern yönetim dönemi hangi yıllardan itibaren başlamıştır?

Cevap

1970’li yıllardan itibaren başlayan dönemi postmodern yönetim dönemi olarak  adlandırmak mümkündür.

18. Soru

Durumsallık yaklaşıma göre bir örgütü etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Bu yaklaşıma göre bir örgütü etkileyen içsel ve dışsal çok sayıda faktör vardır.

19. Soru

Organizasyonun daha önceden kendi bünyesinde yapmış olduğu öz yetenekleri ile ilgili olmayan faaliyetleri organizasyon dışında yaptırması, otel işletmelerinde uygulama kolaylığı olan tekniklerden hangisidir?

Cevap

Dış Kaynaklardan yaralanma

20. Soru

Hawthorne araştırmaları hangi akıma katkıda bulunmuştur?

Cevap

Neoklasik yönetim teorisine katkıda bulunmuştur.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!