Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876) Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876) Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Eğitim Ve İlmiye Teşkilatında Yapılan Düzenlemeler

1. Soru

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda ilmiye teşkilatında yapılan yenilik ve değişimler ana hatlarıyla nelerdir?

Cevap

19. yüzyılda medreselerin durumu fazla değişmedi. Sıbyan mektepleri düzenlenerek yeni tarz okulların ilk kademesi olarak eğitim sistemindeki yerini aldı. Ayrıca, kadı yetiştirmek üzere yeni bir kadı mektebi (Mekteb-i Nüvvab) açıldı. Böylece geleneksel eğitim sisteminde mevcut düzen muhafaza edilmekle beraber bazı yenilikler de yapılmış oldu. Değişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere medreselerin dışında yeni usulde eğitim veren bazı mektepler açıldı ve 1857’de kurulan Maarif Nezareti’ne bağlandı. Böylece, eğitim işleri yavaş yavaş şeyhülislâmlığın yönetiminden çıkarak hükümetin kontrolüne girmeye ve seküler bir mahiyet kazanmaya başladı.


2. Soru

İlmiye ve İlmiye Recali ne demektir? 

Cevap

İlmiye terimi, fetva müessesesinde, kaza müf­tüsünden şeyhülislâma; orduda, alay imamından alay müf­tüsüne; sarayda, hekimbaşılıktan, müneccimbaşı, padişah imamlığı ve hocalığına; eğitim sisteminde, talebeden müderrise; yargıda, nahiye naibinden kaza kadısı, mevleviyet kadıları ve kadıaskerlere kadar geniş bir yelpazeyi ifade ederdi. Bunlardan ilmiye ricali de denilen üst düzey ulema, Anadolu ve Rumeli kadıaskerleri ile payelileri, İstanbul kadıları ile payelileri ve Haremeyn payelilerinden oluşurdu.


3. Soru

19. yüzyılda Osmanlı’da Şer’i (Dini) işlerin Şeyhülislamlıkta toplanmasının nedeni nedir? 

Cevap

30 Mart 1838 tarihinde şer’i davaların asıl yetkilisinin şeyhülislâm olduğu düşüncesinden hareketle Arz Odası Murafaasının Fetvahane’ye nakli kararlaştırıldı. Böylece ilmiye hemen hemen tüm birimleriyle yetki ve sorumluluk alanı genişleyen şeyhülislâmın denetimi altına girdi ve vakıf­ların idaresi hariç yargı ve fetva gibi tüm şer’i işlerin nazırı şeyhülislâm oldu. 


4. Soru

Osmanlı Devleti’nde kadılık ve naiplik düzenlenirken, esas olarak yargı hizmetine bakan kadılar hakkında yapılan yeni düzenlemeler neler olmuştur?

Cevap

5 Nisan 1855’te kadılık sistemine yeni bir şekil verecek üç temel düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeleri uygulamak üzere de kadıaskerliklerden bağımsız olarak şeyhülislâmlıkta Meclis-i İntihab-ı Hükkâm isimli bir birim oluşturuldu. Ayrıca, 17 Ağustos 1855’te naip olacaklara yeterli bilgi donanımını kazandırabilmek amacıyla, Süleymaniye Camii yakınında devlet memuru yetiştirmek üzere daha önce kurulmuş olan Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye, Muallimhane-i Nüvvab’a dönüştürüldü. 


5. Soru

Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıldan itibaren benimsenen yeni tarz eğitim sistemine göre açılan okullar nelerdir?

Cevap

Bu okullar askeri mektepler, ilk ve orta öğretim okulları, mesleki eğitim okulları, özel statülü mektepler, Darülfünun ve gayrimüslim cemaatlerle yabancıların açtıkları okullardır. 


6. Soru

18. ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde açılan askeri okullar ve amaçları nelerdir?

Cevap

Osmanlı ordusuna mühendis ve teknik personel yetiştirmek için  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ve Mühendishane-i Berri-i Hümayun adlı yeni usulde eğitim veren okullar açıldı. Ordunun hekim ve cerrah ihtiyacını karşılayan, tıp ve eczacılık eğitimi veren Mekteb-i Tıbbiye açıldı. Ordu için bando takımı oluşturulması ve bu birime eleman yetiştirmek üzere Musika-i Hümayun mektebi açıldı. Ordunun subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Mekteb-i Harbiyye açıldı. 


7. Soru

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitim konusunun şeyhülislâmın denetiminden hükümetin kontrolüne geçerek seküler bir mahiyet kazanmasını başlatan süreç nasıl gelişmiştir?

Cevap

Eğitim işleri şeyhülislâmlığın ve dolayısıyla ulemanın kontrolünde olduğu için problem çıkarmak istemeyen II. Mahmud ve Tanzimatçılar mümkün mertebe bu konulara ilişmemeye gayret ettiler. Ancak, reformların başarısı onları uygulayacak insanların varlığına bağlı olduğu için Sultan Abdülmecid’in uyarısı üzerine 1845 yılında kurulan geçici komisyon, ilk, orta ve yüksek eğitim olmak üzere eğitim işlerini üç kategoride ele alıp bir reform programı hazırladı. 1857’de de Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulmasıyla birlikte eğitim konusu şeyhülislâmın denetiminden hükümetin kontrolüne geçerek seküler bir mahiyet kazanmaya başladı. 


8. Soru

1869’da neşredilen ve eğitim sistemini baştan sona yeniden düzenleyen Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile, ilk, orta ve yüksek öğretim nasıl düzenlenmiştir?

Cevap

Bu nizamnameyle, İstanbul’da ve vilâyetlerde kurulacak olan maarif sandıklarıyla eğitimin finansmanının sağlanması; sıbyan mekteplerinin ilköğretimi, rüştiyelerin ortaöğretimi, idadi ve sultanilerin liseyi ve Darülmuallimin, Darülmuallimat ve Darülfünun’un da yüksek eğitimi oluşturması; ayrıca, özel okulların açılması kararlaştırıldı. Aşamalı olarak hayata geçirilen bu düzenleme Osmanlı eğitim sisteminin temelini oluşturdu.


9. Soru

Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri kapsamında açılan mesleki okullar ve amaçları nelerdir? 

Cevap

Ekonomisi tarıma dayalı Osmanlı Devleti’nde, İstanbul’da açılan basma fabrikası için işlenecek iyi cins pamuk ve bunu işleyecek kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere Ziraat Mektebi kuruldu. Ayrıca hükümet, ormanların işletilmesi amacıyla kurslar düzenleyerek Orman Mektebi’ni, daha sonra da madencilik eğitimi veren Maadin Mektebi’ni kurdu. 1880’de Orman Mektebi ile Maadin Mektebi birleştirilerek Orman ve Maadin Mektebi adını aldı. Uygun bürokratları yetiştirmek ve özellikle de kaymakamlık ve müdürlük gibi görevlerde istihdam etmek amacıyla Mekteb-i Mülkiyye okulu açıldı. Ordunun giysi ihtiyacını karşılamak amacılya Sanayi Mektepleri açıldı. 


10. Soru

Osmanlı Devleti’nde kurulan özel statülü mekteplerden biri olan Mekteb-i Sultani’nin amacı nedir ve eğitim sistemi nasıldır? 

Cevap

1868’de farklı din ve mezheplerdeki tebaanın çocuklarının beraberce okuyacakları bir okul projesine yönelik olarak Mekteb-i Sultani açıldı. Mektep mezunlarının istediği memuriyete girebilmesi ve Hendesehane, Tıbbiye ve Bahriye gibi yüksek mekteplere devam edebilmesi kararlaştırıldı. Eğitim dili Fransızca, bazı dersler ise Türkçeydi. Ayrıca Latince, Grekçe ve Bulgarca da seçmeli ders olarak okutulmaktaydı.


11. Soru

Osmanlı Devleti’nde kurulan özel statülü mekteplerden olan Darüşşafaka’nın açılış amacı nedir?

Cevap

16 Mart 1865 tarihinde, kimsesiz ve fakir çocukları eğitmek, İslâm dini ve ibadetlerle ilgili pratik bilgileri vermek amacıyla kurulan Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiyye’ye talebin fazla olması nedeniyle, Sakızlı Esad Paşa, Fransa’daki Prytanee de la Fleche örneğinde bir okul açılmasını önerdi. Bu teklif benimsenerek mektebin 25 maddelik içtüzüğü hazırlandı ve Müslüman yetim çocukların eğitiminin gerçekleştirileceği Darüşşafaka okulu kuruldu. 


12. Soru

Darüşşafaka’nın eğitim sistemi ve işleyişi nasıldı?

Cevap

Mektebin 25 maddelik içtüzüğüne göre, 15 yaşından küçük kimsesiz erkek çocukların okulda yatılı okuması ve kız öğrenciler için ise, dikiş, nakış, ev yönetimi ve müzik derslerinin verilmesi kararlaştırıldı. Okul, bilim ve fen olarak iki şubeye ayrıldı. Mühendislik, makinecilik ve mimarlık gibi dersler müfredata eklendi. Yetim çocuklar Darüşşafaka’da ücretsiz okumaktaydı. 


13. Soru

Darülfünun ilk kez ne zaman ve hangi gelişme sonunda açılmıştır? 

Cevap

Sultan Abdülmecid döneminde, 1845’te oluşturulan Meclis-i Muvakkat’ın faaliyetleri sonucunda yaptığı önerilerden birisi de bir Darülfünun’un (üniversite) açılmasıydı. Bunun üzerine İstanbul’da Topkapı Sarayı bitişiğindeki Cephane Kışlası ile buradaki arsalar Darülfünun binası için tahsis edildi. Binanın tamamlanmasının gecikmesi üzerine 1863’te Darülfünun’un bir salonunda Pazartesi ve Perşembe günleri halka açık konferanslar şeklinde eğitime başlandı. 


14. Soru

Darülfünun’un, Nuri Paşa Konağı’ndaki halka açık konferanslarına ara verilmesinin nedeni neydi? 

Cevap

Çıkan bir yangında kül olan ahşap konakla birlikte Darülfünun’un 4.000 ciltlik kütüphanesi yok olduğu gibi, konferanslara da ara verildi.


15. Soru

Darülfünun’un açılması için yapılan ikinci girişim nasıl gerçekleşmiş ve sonucu ne olmuştur? 

Cevap

1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesinde Darülfünun’a geniş yer ayrıldı. Felsefe ve Edebiyat, Hukuk, Doğal Bilimler ve Matematik olmak üzere üç bölümden oluşacak olan Darülfünun’un nazırlığına Tahsin Efendi atandı. Yapılan sınav neticesinde 450 öğrencinin kaydı yapıldı. 1870 Şubatında törenle eğitime başlayan Darülfünun’da bir yandan dersler bir yandan da halka yönelik olarak konferanslar sürdürüldü. Ancak bu ikinci girişim de başarısız oldu ve bir süre sonra derslere son verildi.


16. Soru

Gayrimüslimlerin askeri ve sivil okullara kabul edilmelerine imkân tanıyan düzenleme nedir? 

Cevap

1856 Islahat Fermanı, gayrimüslimlerin askeri ve sivil okullara kabul edilmelerine imkân tanıdı. İsteyen her cemaat farklı alanlarda okullar açabilirdi.


17. Soru

Gayrimüslim cemaatlerle yabancıların açtığı okullara ilişkin kuralları düzenleyen nizamname ve kapsamı nedir? 

Cevap

Bu okullarla ilgili kuralları düzenleyen nizamname, 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi’dir. Buna göre, Mekatib-i Hususiyye olarak tanımlanan bu okulların Maarif Nezareti’ne bağlanıp masraf­larının kendi cemaatlerince karşılanması, ders müfredatlarının genel ahlâka ve devletin politikalarına aykırı olmaması ve eğitim dilinin ise kendi cemaat dili olması öngörülmüştür.


18. Soru

Osmanlı Devleti’nde varlığını sürdürmüş olan en önemli Rum okulu ve işleyişi neydi?

Cevap

Bizans bakiyesi olan ve fetihten sonra da varlığını sürdüren Fener Rum Okulu, Rumların en önemli eğitim kurumu idi. Rum ileri gelenleri çocuklarını burada okuturdu. III. Selim devrinde 1805’te kurulan Kuruçeşme Rum Okulu’nda, dil, edebiyat ve matematik bölümleri vardı; daha sonra bir tıp bölümü kuruldu. Tıp bölümünün açılmasına dair iradede Osmanlı ordu ve halkı için faydalı olacağına vurgu yapılmaktaydı. Eğitim dili Rumca olan okul, Rum isyanından sonra kapatıldı.


19. Soru

1844’te Rum Patrikhanesi’ne bağlı olarak açılan Heybeliada Papaz Okulu’nun amacı neydi? 

Cevap

Bu okulun amacı Ortodokslar arasında dini kurallar ve ibadet noktasında birlik oluşturmak ve Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı kiliselere din adamı yetiştirmekti. Heybeliada Ruhban Okulu, 1844’ten itibaren Helenlik düşüncesine hizmet eden bir anlayışı benimsedi.


20. Soru

Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı okulların ilk ve en temel kuruluş amaçları neydi? 

Cevap

Bir yandan kutsal yerler üzerinde dini nüfuz oluşturma çabaları devam ederken, bir yandan da özellikle 19. yüzyılda devletin uğradığı zaaf­ların da etkisiyle, büyük devletlerin gayrimüslim Osmanlı unsurlar üzerinde etkili olma mücadelesi sürmekteydi. Bu mücadelenin önemli bir parçasını eğitim ve misyonerlik faaliyetleri oluşturduğu için Osmanlı coğrafyasında pek çok Fransız, İngiliz, Amerikan, Avusturya, Alman ve İtalyan okulu açıldı.


1. Soru

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda ilmiye teşkilatında yapılan yenilik ve değişimler ana hatlarıyla nelerdir?

Cevap

19. yüzyılda medreselerin durumu fazla değişmedi. Sıbyan mektepleri düzenlenerek yeni tarz okulların ilk kademesi olarak eğitim sistemindeki yerini aldı. Ayrıca, kadı yetiştirmek üzere yeni bir kadı mektebi (Mekteb-i Nüvvab) açıldı. Böylece geleneksel eğitim sisteminde mevcut düzen muhafaza edilmekle beraber bazı yenilikler de yapılmış oldu. Değişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere medreselerin dışında yeni usulde eğitim veren bazı mektepler açıldı ve 1857’de kurulan Maarif Nezareti’ne bağlandı. Böylece, eğitim işleri yavaş yavaş şeyhülislâmlığın yönetiminden çıkarak hükümetin kontrolüne girmeye ve seküler bir mahiyet kazanmaya başladı.

2. Soru

İlmiye ve İlmiye Recali ne demektir? 

Cevap

İlmiye terimi, fetva müessesesinde, kaza müf­tüsünden şeyhülislâma; orduda, alay imamından alay müf­tüsüne; sarayda, hekimbaşılıktan, müneccimbaşı, padişah imamlığı ve hocalığına; eğitim sisteminde, talebeden müderrise; yargıda, nahiye naibinden kaza kadısı, mevleviyet kadıları ve kadıaskerlere kadar geniş bir yelpazeyi ifade ederdi. Bunlardan ilmiye ricali de denilen üst düzey ulema, Anadolu ve Rumeli kadıaskerleri ile payelileri, İstanbul kadıları ile payelileri ve Haremeyn payelilerinden oluşurdu.

3. Soru

19. yüzyılda Osmanlı’da Şer’i (Dini) işlerin Şeyhülislamlıkta toplanmasının nedeni nedir? 

Cevap

30 Mart 1838 tarihinde şer’i davaların asıl yetkilisinin şeyhülislâm olduğu düşüncesinden hareketle Arz Odası Murafaasının Fetvahane’ye nakli kararlaştırıldı. Böylece ilmiye hemen hemen tüm birimleriyle yetki ve sorumluluk alanı genişleyen şeyhülislâmın denetimi altına girdi ve vakıf­ların idaresi hariç yargı ve fetva gibi tüm şer’i işlerin nazırı şeyhülislâm oldu. 

4. Soru

Osmanlı Devleti’nde kadılık ve naiplik düzenlenirken, esas olarak yargı hizmetine bakan kadılar hakkında yapılan yeni düzenlemeler neler olmuştur?

Cevap

5 Nisan 1855’te kadılık sistemine yeni bir şekil verecek üç temel düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeleri uygulamak üzere de kadıaskerliklerden bağımsız olarak şeyhülislâmlıkta Meclis-i İntihab-ı Hükkâm isimli bir birim oluşturuldu. Ayrıca, 17 Ağustos 1855’te naip olacaklara yeterli bilgi donanımını kazandırabilmek amacıyla, Süleymaniye Camii yakınında devlet memuru yetiştirmek üzere daha önce kurulmuş olan Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye, Muallimhane-i Nüvvab’a dönüştürüldü. 

5. Soru

Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıldan itibaren benimsenen yeni tarz eğitim sistemine göre açılan okullar nelerdir?

Cevap

Bu okullar askeri mektepler, ilk ve orta öğretim okulları, mesleki eğitim okulları, özel statülü mektepler, Darülfünun ve gayrimüslim cemaatlerle yabancıların açtıkları okullardır. 

6. Soru

18. ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde açılan askeri okullar ve amaçları nelerdir?

Cevap

Osmanlı ordusuna mühendis ve teknik personel yetiştirmek için  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ve Mühendishane-i Berri-i Hümayun adlı yeni usulde eğitim veren okullar açıldı. Ordunun hekim ve cerrah ihtiyacını karşılayan, tıp ve eczacılık eğitimi veren Mekteb-i Tıbbiye açıldı. Ordu için bando takımı oluşturulması ve bu birime eleman yetiştirmek üzere Musika-i Hümayun mektebi açıldı. Ordunun subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Mekteb-i Harbiyye açıldı. 

7. Soru

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitim konusunun şeyhülislâmın denetiminden hükümetin kontrolüne geçerek seküler bir mahiyet kazanmasını başlatan süreç nasıl gelişmiştir?

Cevap

Eğitim işleri şeyhülislâmlığın ve dolayısıyla ulemanın kontrolünde olduğu için problem çıkarmak istemeyen II. Mahmud ve Tanzimatçılar mümkün mertebe bu konulara ilişmemeye gayret ettiler. Ancak, reformların başarısı onları uygulayacak insanların varlığına bağlı olduğu için Sultan Abdülmecid’in uyarısı üzerine 1845 yılında kurulan geçici komisyon, ilk, orta ve yüksek eğitim olmak üzere eğitim işlerini üç kategoride ele alıp bir reform programı hazırladı. 1857’de de Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulmasıyla birlikte eğitim konusu şeyhülislâmın denetiminden hükümetin kontrolüne geçerek seküler bir mahiyet kazanmaya başladı. 

8. Soru

1869’da neşredilen ve eğitim sistemini baştan sona yeniden düzenleyen Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile, ilk, orta ve yüksek öğretim nasıl düzenlenmiştir?

Cevap

Bu nizamnameyle, İstanbul’da ve vilâyetlerde kurulacak olan maarif sandıklarıyla eğitimin finansmanının sağlanması; sıbyan mekteplerinin ilköğretimi, rüştiyelerin ortaöğretimi, idadi ve sultanilerin liseyi ve Darülmuallimin, Darülmuallimat ve Darülfünun’un da yüksek eğitimi oluşturması; ayrıca, özel okulların açılması kararlaştırıldı. Aşamalı olarak hayata geçirilen bu düzenleme Osmanlı eğitim sisteminin temelini oluşturdu.

9. Soru

Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri kapsamında açılan mesleki okullar ve amaçları nelerdir? 

Cevap

Ekonomisi tarıma dayalı Osmanlı Devleti’nde, İstanbul’da açılan basma fabrikası için işlenecek iyi cins pamuk ve bunu işleyecek kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere Ziraat Mektebi kuruldu. Ayrıca hükümet, ormanların işletilmesi amacıyla kurslar düzenleyerek Orman Mektebi’ni, daha sonra da madencilik eğitimi veren Maadin Mektebi’ni kurdu. 1880’de Orman Mektebi ile Maadin Mektebi birleştirilerek Orman ve Maadin Mektebi adını aldı. Uygun bürokratları yetiştirmek ve özellikle de kaymakamlık ve müdürlük gibi görevlerde istihdam etmek amacıyla Mekteb-i Mülkiyye okulu açıldı. Ordunun giysi ihtiyacını karşılamak amacılya Sanayi Mektepleri açıldı. 

10. Soru

Osmanlı Devleti’nde kurulan özel statülü mekteplerden biri olan Mekteb-i Sultani’nin amacı nedir ve eğitim sistemi nasıldır? 

Cevap

1868’de farklı din ve mezheplerdeki tebaanın çocuklarının beraberce okuyacakları bir okul projesine yönelik olarak Mekteb-i Sultani açıldı. Mektep mezunlarının istediği memuriyete girebilmesi ve Hendesehane, Tıbbiye ve Bahriye gibi yüksek mekteplere devam edebilmesi kararlaştırıldı. Eğitim dili Fransızca, bazı dersler ise Türkçeydi. Ayrıca Latince, Grekçe ve Bulgarca da seçmeli ders olarak okutulmaktaydı.

11. Soru

Osmanlı Devleti’nde kurulan özel statülü mekteplerden olan Darüşşafaka’nın açılış amacı nedir?

Cevap

16 Mart 1865 tarihinde, kimsesiz ve fakir çocukları eğitmek, İslâm dini ve ibadetlerle ilgili pratik bilgileri vermek amacıyla kurulan Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslâmiyye’ye talebin fazla olması nedeniyle, Sakızlı Esad Paşa, Fransa’daki Prytanee de la Fleche örneğinde bir okul açılmasını önerdi. Bu teklif benimsenerek mektebin 25 maddelik içtüzüğü hazırlandı ve Müslüman yetim çocukların eğitiminin gerçekleştirileceği Darüşşafaka okulu kuruldu. 

12. Soru

Darüşşafaka’nın eğitim sistemi ve işleyişi nasıldı?

Cevap

Mektebin 25 maddelik içtüzüğüne göre, 15 yaşından küçük kimsesiz erkek çocukların okulda yatılı okuması ve kız öğrenciler için ise, dikiş, nakış, ev yönetimi ve müzik derslerinin verilmesi kararlaştırıldı. Okul, bilim ve fen olarak iki şubeye ayrıldı. Mühendislik, makinecilik ve mimarlık gibi dersler müfredata eklendi. Yetim çocuklar Darüşşafaka’da ücretsiz okumaktaydı. 

13. Soru

Darülfünun ilk kez ne zaman ve hangi gelişme sonunda açılmıştır? 

Cevap

Sultan Abdülmecid döneminde, 1845’te oluşturulan Meclis-i Muvakkat’ın faaliyetleri sonucunda yaptığı önerilerden birisi de bir Darülfünun’un (üniversite) açılmasıydı. Bunun üzerine İstanbul’da Topkapı Sarayı bitişiğindeki Cephane Kışlası ile buradaki arsalar Darülfünun binası için tahsis edildi. Binanın tamamlanmasının gecikmesi üzerine 1863’te Darülfünun’un bir salonunda Pazartesi ve Perşembe günleri halka açık konferanslar şeklinde eğitime başlandı. 

14. Soru

Darülfünun’un, Nuri Paşa Konağı’ndaki halka açık konferanslarına ara verilmesinin nedeni neydi? 

Cevap

Çıkan bir yangında kül olan ahşap konakla birlikte Darülfünun’un 4.000 ciltlik kütüphanesi yok olduğu gibi, konferanslara da ara verildi.

15. Soru

Darülfünun’un açılması için yapılan ikinci girişim nasıl gerçekleşmiş ve sonucu ne olmuştur? 

Cevap

1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesinde Darülfünun’a geniş yer ayrıldı. Felsefe ve Edebiyat, Hukuk, Doğal Bilimler ve Matematik olmak üzere üç bölümden oluşacak olan Darülfünun’un nazırlığına Tahsin Efendi atandı. Yapılan sınav neticesinde 450 öğrencinin kaydı yapıldı. 1870 Şubatında törenle eğitime başlayan Darülfünun’da bir yandan dersler bir yandan da halka yönelik olarak konferanslar sürdürüldü. Ancak bu ikinci girişim de başarısız oldu ve bir süre sonra derslere son verildi.

16. Soru

Gayrimüslimlerin askeri ve sivil okullara kabul edilmelerine imkân tanıyan düzenleme nedir? 

Cevap

1856 Islahat Fermanı, gayrimüslimlerin askeri ve sivil okullara kabul edilmelerine imkân tanıdı. İsteyen her cemaat farklı alanlarda okullar açabilirdi.

17. Soru

Gayrimüslim cemaatlerle yabancıların açtığı okullara ilişkin kuralları düzenleyen nizamname ve kapsamı nedir? 

Cevap

Bu okullarla ilgili kuralları düzenleyen nizamname, 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi’dir. Buna göre, Mekatib-i Hususiyye olarak tanımlanan bu okulların Maarif Nezareti’ne bağlanıp masraf­larının kendi cemaatlerince karşılanması, ders müfredatlarının genel ahlâka ve devletin politikalarına aykırı olmaması ve eğitim dilinin ise kendi cemaat dili olması öngörülmüştür.

18. Soru

Osmanlı Devleti’nde varlığını sürdürmüş olan en önemli Rum okulu ve işleyişi neydi?

Cevap

Bizans bakiyesi olan ve fetihten sonra da varlığını sürdüren Fener Rum Okulu, Rumların en önemli eğitim kurumu idi. Rum ileri gelenleri çocuklarını burada okuturdu. III. Selim devrinde 1805’te kurulan Kuruçeşme Rum Okulu’nda, dil, edebiyat ve matematik bölümleri vardı; daha sonra bir tıp bölümü kuruldu. Tıp bölümünün açılmasına dair iradede Osmanlı ordu ve halkı için faydalı olacağına vurgu yapılmaktaydı. Eğitim dili Rumca olan okul, Rum isyanından sonra kapatıldı.

19. Soru

1844’te Rum Patrikhanesi’ne bağlı olarak açılan Heybeliada Papaz Okulu’nun amacı neydi? 

Cevap

Bu okulun amacı Ortodokslar arasında dini kurallar ve ibadet noktasında birlik oluşturmak ve Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı kiliselere din adamı yetiştirmekti. Heybeliada Ruhban Okulu, 1844’ten itibaren Helenlik düşüncesine hizmet eden bir anlayışı benimsedi.

20. Soru

Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı okulların ilk ve en temel kuruluş amaçları neydi? 

Cevap

Bir yandan kutsal yerler üzerinde dini nüfuz oluşturma çabaları devam ederken, bir yandan da özellikle 19. yüzyılda devletin uğradığı zaaf­ların da etkisiyle, büyük devletlerin gayrimüslim Osmanlı unsurlar üzerinde etkili olma mücadelesi sürmekteydi. Bu mücadelenin önemli bir parçasını eğitim ve misyonerlik faaliyetleri oluşturduğu için Osmanlı coğrafyasında pek çok Fransız, İngiliz, Amerikan, Avusturya, Alman ve İtalyan okulu açıldı.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!