Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Metin Okuma Ve Anlama: El Yazması Metinler-Iv

1. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef?ûlleri”ne örnek veriniz?

Cevap

Mevcûd (vücûd) Mef?ûl.


2. Soru

Farsça yapılarda “birleşik sıfatlar”a örnek veriniz?

Cevap

Umûr-dîde.


3. Soru

Farsça yapılarda “isim tamlamaları”na örnek veriniz?

Cevap

Resen-i ıhlamur.


4. Soru

Farsça yapılarda “isim tamlaması”na örnek veriniz?

Cevap

Tavâ’if-i asker.


5. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mezîdün-fîh masdarlar”a örnek veriniz?

Cevap

Tedbîr Tef?îl.


6. Soru

Farsça yapılarda “Sıfat tamlaması”na örnek veriniz?

Cevap

Memâlik-i mahrûsa.


7. Soru

Arapça yapılarda “Cem?-i mükesser”e örnek veriniz?

Cevap

Memâlik Mefâ?il.


9. Soru

Arapça yapılarda “sıfat tamlamaları”na örnek veriniz?

Cevap

Menâsıb-ı celîle.


10. Soru

Farsça yapılarda “Atıf vavıyla yapılan birleşik isim”e örnek veriniz?

Cevap

Âmed ü reft.


12. Soru

“Metârif-i me?ârif ü kemâlle mahfûf ve meşmûl ve inde’l-vüzerâ mu?teber ve makbûl ve bin yüz bir târîhinde Köprülü-zâde Mustafâ Paşa sadâretinde Küçük tezkirecilikden Haremeyn muhâsebesine menkul olmuşdur. Mürûr-ı zemânla menâsıb-ı celîlede mazhar- mübâhât ve ihtizâz ve yüz sekiz senesi hudûdunda Mâliye tezkireciliğinden Râmî Mehemmed Efendi yerine Re’isü’lküttâblık şerefin ihrâz etmekle beyne’l-emsâl mümtâz ve bâlâ-pervâz olmuşudu.” Metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

“Marifetin ve olgunluğun her çeşidiyle kuşatılmış ve çevrelenmiş, vezirler arasında hatırı sayılır ve makbul ve bin yüz bir tarihinde Köprülüzade Mustafa Paşa’nın sadrazamlığında Küçük tezkirecilikten Haremeyn muhasebesine nakl olunmuştur. Zamanın ilerlemesiyle büyük görevlerde övünç ve hareketlere mazhar olmuş; yüz sekiz senesi sonunda Maliye tezkireciliğinden Rami Mehemmed Efendi yerine Reisülküttablık şerefini kazanmakla benzerleri arasında seçkin ve yüksek mertebeye çıkmıştı.”


13. Soru

Arapça yapılarda “tamlamalar”a örnek veriniz?

Cevap

Bi’l-maiyye, ma?lûmü’l-mıkdâr.


14. Soru

Farsça yapılarda “zincirleme tamlamalar”a örnek veriniz?

Cevap

Dem-sâz-ı niyâz-ı cenâb-ı bî-enbâz.


15. Soru

Arapça yapılarda “Mükesser cem?ler ve vezinleri”ne örnek veriniz?

Cevap

Evliyâ (velîler) Ef?ilâ.


16. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinleri”ne örnek veriniz?

Cevap

Kitâbet Fi?âlet.


17. Soru

Arapça yapılarda “Tesniye (ikili çokluk)”ye örnek veriniz?

Cevap

Tarafeyn.


18. Soru

“Mahrem-i esrâr” teriminin anlamı nedir?

Cevap

Sırları bilip saklayan.


19. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâ?illeri”ne örnek veriniz?

Cevap

Mâlik (mülk) Fa?il.


20. Soru

“Zikr ü beyân olunduğu üzre cibâl-i mezkûrun fethi ve hüsn-i tedbîr ile tanzîmi kendüye mahsûs olacağını ve celî ve nihânî merâm-ı Hazret-i Cihân-bânı ifâde ve ba?de’lbeyân Libâs-ı âdemî-râ kem nemî sâzed Eğer cevher-i şinâsî tîğ-râ uryân temâşâ kon “Avn-ı inâyet-i bârî ile bu umûr mel?abe-i sıbyân makulesinden olup ancak, hemyân-ı vâfire ve derâhîm-i mütekâsire ibzâli ile kabil-i husûl olmak mukarrerdir” didikde müsâ?ade-i aliyye-i cenâb-ı evliyâ-yı ni?amî erzânî buyurulmağla feth-i dehân idüp takrire mübâderet eyledi.”Metni günümüz diline çeviriniz?

Cevap

“Anılıp anlatıldığı üzere adı geçen dağın fethi ve güzel bir yolla düzenlenmesinin kendisine mahsus olacağını, açık ve gizli Padişahın maksadını ifade ve beyan ettikten sonra Libâs-ı âdemî-râ kem nemî sâzed Eğer cevher-şinâsî tîğ-râ uryân temâşâ kün “Yaratıcının yardım ve ihsanıyla bu işler çocuk oyuncağı türünden olup ancak, dolu heybelere ve bol miktarda gümüş para harcanmasına bağlı olarak mümkün olacağı kararlaştırılmıştır.” dediğinde padişahın yüksek müsaadeleri layık görüldüğünden ağzını açarak anlatmaya başladı.”


21. Soru

“Ceste ceste” ifadesinin anlamı nedir?

Cevap

Parça parça, kısım kısım.


24. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdün-fîh ism-i mef?ûl”e örnek veriniz?

Cevap

Mu?temed Müfte?al (ifti?âl).


25. Soru

“Kubbe-nişîn” terimini açıklayınız?

Cevap

Topkapu sarayında “Kubbealtı” denilen ve divan toplantılarının yapıldığı yerdeki vezirlerin her biri.


26. Soru

“Ber-mûceb” kelimesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Gereğince, gereği üzre.


27. Soru

“Keşf-i râz” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Sırrı açığa çıkarmak, anlatmak.


28. Soru

Arapça yapılarda “mimli masdarlar”a örnek veriniz?

Cevap

Meymenet.


30. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdün-fîh ism-i fâ?il”e örnek veriniz?

Cevap

Mülâyim Mufâ?il (mufâ?ale).


31. Soru

“Taraflar, yönler” anlamına gelen terimin nedir?

Cevap

Cevânib.


32. Soru

Farsça yapılarda “Zincirleme tamlama”ya örnek veriniz?

Cevap

Cülûs-ı humâyûn-ı meymenet-lüzûm.


36. Soru

“Hayli müddetden berü taraf-ı düşmen-i dîn ile harb u kıtâl mütemâdî olmağla, her milletin hazîne ve askerine fütûr gelüp, ale’l-husûs re?âyâ ve berâyâ pâ-mâl olmuş iken, cülûs-ı humâyûn-ı meymenet-lüzûmları 106 senesinde vâkı? olup, Mora ve Azak ve Kamaniçe ve Üngürüs câniblerine gereği gibi mühimmât ve asker ile ser-askerler irsâline gayret ve Venedik üzerine mükemmel donanma-yı humâyûn tedârüküne bezl-i kudret ve üç def‘a bizzat Nemçe üzerine azîmet buyurulup, mansûren avdet olunmuşidi.” Metni günümüz diline çeviriniz?

Cevap

“Epey zamandan beri, din düşmanlarıyla savaş ve vuruşma devam edegelmekle, her milletin hazine ve askerine gevşeklik gelip, özellikle halk ayaklar altında kalmışken, uğurlu tahta geçişleri 106 senesinde gerçekleşip, Mora, Azak, Kamaniçe ve Macaristan taraflarına gereği gibi savaş malzemesi, asker ve komutanlar gönderilmesine gayret edilmiş ve Venedik üzerine eksiksiz bir padişah donanması hazırlanması için çok güç sarf edilmiş ve üç defa Avusturya üzerine bizzat gidilip zaferle dönülmüştü.”


40. Soru

“Bi-nefsihî” teri mi hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kendisi, bizzat.


42. Soru

Osmalı Türkçesi’nde iki tarafı anlatmak için kullanılan terim nedir?

Cevap

Tarafeyn.


43. Soru

Farsça yapılarda “sıfat tamlamalaerı”na örnek veriniz?

Cevap

Unvân-ı firâvân.


48. Soru

Arapça yapılarda “tamlamalar”a bir örnek veriniz?

Cevap

El-hamdü li’llâhi te?âlâ ( hamd, Allâh ve te?âlâ ile), Övgü ve hamd yüce Allâh içindir.


49. Soru

“Musâhib” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Biriyle sohbette bulunan, büyük bir zatın yanında bulunarak onu sözüyle sohbetiyle eğlendiren.


51. Soru

Arapça yapılarda “Mü’ennes cem”e örnek veriniz?

Cevap

Mühimmât -ât eki ile.


53. Soru

Müellifi belli olmayan, Osmanlı tarihi anlatan, eserlere ne ad verilir?

Cevap

Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman


54. Soru

Koca Nişancı Celalzâde Mustafa Çelebi’den başlayarak Ragıb Paşa’ya kadar gelen reisülküttabların biyografilerini ihtivâ eden eserin adı nedir?

Cevap

Halîkatü’r-rü’esâ


55. Soru

Ahvâl-i Anapa ve Çerkes ismiyle bilinen eserin müllefi kimdir ve kimin kâtibidir?

Cevap

Anapa Kalesine gönderilen Ferah Ali Paşa’nın kâtibi olan Hâşim Efendi’dir.


56. Soru

Tahrik fiilinin ism-i mef’ûlü nedir?

Cevap

Müteharrik: Tahrik eden, kışkırtan anlamlarındadır.


57. Soru

“Sultân Mehemmed Hân aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân zemânında ibtidâ kendülere beğlerbeğilik ile Şehrizol eyâleti ihsân, ba?dehû Boğaz-hisârı muhâfazasında iken…”

Yukarıdaki metinde koyu yazılmış ifadenin anlamı nedir?

Cevap

“Allâh’ın bağışlaması ve rahmeti üzerine olsun.” 


58. Soru

“…İngiltere Kralına varıp, adı geçen kral aracılığıyla başlanmak üzre haber getirdi. Avusturya Kayzeri, Venedik cumhuru, ………….. Çarı, Leh Kralı ile bir defada barış yapılması arzu edilip…”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yazılabilecek en uygun kelime hagisidir?

Cevap

Moskova


59. Soru

“Devlet-i aliyyenin ırzını sıyânet edüp, bunların bî-hûde sözlerine vücûd vermeyüp, ilka-i ma?kul ve sevk-i makbûl ile ol seng-dilleri râm eyledi.”

Yukarıdaki cümlede koruyup, kollama anlamlarına gelen sözcük hangisidir?

Cevap

Sıyânet


60. Soru

Devlet-i aliyye tarafından dahi murahhas âdemler taleb olunmağla, Re’isülküttâb Râmî Mehemmed Efendi, hatt-ı humâyûn-ı şevket-makrûn ile murahhas ve Baş tercemân İskerlet-oğlu Aleksandra mahrem-i esrâr-ı devlet olmak üzere elçilik nâmiyle koşulup ve mutavassıt olan İngiltere ve Felemenk elçileri ile ordu-yı humâyûndan mukaddemce Belgrad’a gönderildi.” 

Yukarıdaki metinde koyu yazılmış sözcüklerin anlamı nedir?

Cevap

Delege, ruhsatlı, izinli anlamlarındadır.


61. Soru

“Gerçi üç aya dek mükâlemeye mübâşeret olunmadı, lâkin mukaddemce elçiler ta?yîn olunmamış olsa mükâleme ve sulh sene-i âtiyeye kalup, tekrâr asker cem? olup, tedârük-i sefer görülmeğe muhtâc olurdu.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan sözcüklerden hangisi Tefâ?ul vezni ile yazılmıştır?

Cevap

Tedârük


62. Soru

“…Re’isülküttâb Râmî Mehemmed Efendi bir reşîd ü âkıl ve bir racül-i kâmil olup, rizâ’en li’llâhi te?âlâ azîmet ve Devlet-i aliyyenin ırzını sıyânet edüp…”

Yukarıdaki metinde geçen sözcüklerden hangisi sıfat-ı müşebbeheye örnektir?

Cevap

Reşîd


63. Soru

“Hayli müddetden berü taraf-ı düşmen-i dîn ile harb u kıtâl mütemâdî olmağla, her milletin hazîne ve askerine fütûr gelüp…”

Yukarıdaki cümlede hangisi atıf vavıyla yapılmış Farsça bileşik isme örnektir?

Cevap

Harb u kıtâl


64. Soru

“Gerçi üç aya dek mükâlemeye mübâşeret olunmadı, lâkin mukaddemce elçiler ta?yîn olunmamış olsa mükâleme ve sulh sene-i âtiyeye kalup, tekrâr asker cem? olup, tedârük-i sefer görülmeğe muhtâc olurdu.” 

Yukarıdaki cümlenin günümüz Türkçesiyle karşılığı nedir?

Cevap

“Gerçi üç aya kadar konuşulmaya başlanmadı, fakat önceden elçiler atanmamış olsa,
görüşmeler ve barış gelecek seneye kalacağından, tekrar asker toplayıp sefer hazırlıkları yapmak gerekecekti.”


65. Soru

“Osmanlı Devleti elçilerinin yanına yaya ve atlı iki bin kadar asker ve gedikli müteferrika ve çavuşdan tayin edilmiş adamlar koşulup, büyük bir alay ile Sava köprüsünden karşıya geçirilip yimi beş gün mikdarı beklenildi.”

Yukarıdaki cümlenin Osmanlı Türkesiyle karşılığı nedir?

Cevap

“Devlet-i aliyye murahhaslarının yanlarına piyâde ve süvârî ikibin mikdârı asker ve gediklü müteferrika ve çavuşdan müte?ayyin âdemler koşulup, azîm alay ile Sava cisrinden ubûr etdirilüp ve yirmibeş gün mikdârı dahi meks olunup, şiddet-i şitâ hulûl etmekle, tavâ’if- i askere ceste ceste izin verilüp ve Belgrad kal?asına kifâyet mikdârı  muhâfazacı ta?yîn olunup, vezîria?zam hazretleri dahi avdet eylediler.” 


66. Soru

“Gâhî nevâziş ile lebin gâhî hattını
Gâh elde para gâh kitâb istemez misin?”

dizeleri kime aittir?

Cevap

Nedim


67. Soru

“Metârif-i me?ârif ü kemâlle mahfûf ve meşmûl ve inde’l-vüzerâ mu?teber ve makbûl ve
bin yüz bir târîhinde Köprülü-zâde Mustafâ Paşa sadâretinde Küçük tezkirecilikden Haremeyn muhâsebesine menkul olmuşdur.”

Yukarıdaki metinde târif edilen şahıs kimdir?

Cevap

Küçük Çelebi Mehemmed Efendi


68. Soru

“Devr-i Sultân Mehemmed Hânî’de Matbah emîni olan Köse Hüseyin Efendi’nin perverdehân-ı sadrı, a?nî ferzend-i necâbet-manzarıdır.”

Yukarıdaki cümlenin günümüz Türkçe’sindeki karşılığı nedir?

Cevap

Sultan Mehemmed Han devrinde Matbah Emini (Saray mutfağı emini) olan Köse Hüseyin Efendi’nin baş sofrasında yetişen, yani soyluluk alametleri görülen çocuğudur.


69. Soru

“Yukarıda İstanbul kadılığından ayrılmış, erdem severliği ve güzel konuşması meydanda olan Çelebi-zade Asım İsmail Efendi hazretlerinin yeri bağışlanma olan babaları ve onun gibi yaşayanlar ölmez manası vasıflarının neticesi ve defterlerinin özetidir.”

Yukarıdaki cümlenin Osmanlı Türkçe’sindeki karşılığı nedir?

Cevap

“Ânifâ, İstanbul Kazâsından munfasıl, fezâ’il-perver, belâgat ve benâ?at-küster Çelebi-zâde Âsım İsmâ?îl Efendi cenâblarının peder-i mağfiret-makarları ve mâ mâte men kâne beka’uhû mislühüm mazmûnu netîce-i evsâf ve hulâsa-i defterleridir.”


70. Soru

“Vezîr-i müşârun-ileyh merhûm Köprülü Mehemmed Paşa birâderi Hasan Aga-zâde Hüseyin Paşa’dır -ki Devlet-i aliyyede niçe hidmetlerde istihdâm olunup…” 

Yukarıdaki cümlede yer alan sözcüklerden hangisi İstif?âl vezni ile yazılmıştır?

Cevap

İstihdâm


71. Soru

“Muşârun-ileyh Medîne-i Ebî Eyyûb-ı Ensârî’de tevellüd eyleyüp anda temyîz-i beyâz u
sevâd mertebesine tahsîl-i isti?dâd itdükde…”

Yukarıdaki cümlede koyu yazılmış olan sözcük hangi vezinle yazılmıştır?

Cevap

Tef?îl


1. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef?ûlleri”ne örnek veriniz?

Cevap

Mevcûd (vücûd) Mef?ûl.

2. Soru

Farsça yapılarda “birleşik sıfatlar”a örnek veriniz?

Cevap

Umûr-dîde.

3. Soru

Farsça yapılarda “isim tamlamaları”na örnek veriniz?

Cevap

Resen-i ıhlamur.

4. Soru

Farsça yapılarda “isim tamlaması”na örnek veriniz?

Cevap

Tavâ’if-i asker.

5. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mezîdün-fîh masdarlar”a örnek veriniz?

Cevap

Tedbîr Tef?îl.

6. Soru

Farsça yapılarda “Sıfat tamlaması”na örnek veriniz?

Cevap

Memâlik-i mahrûsa.

7. Soru

Arapça yapılarda “Cem?-i mükesser”e örnek veriniz?

Cevap

Memâlik Mefâ?il.

9. Soru

Arapça yapılarda “sıfat tamlamaları”na örnek veriniz?

Cevap

Menâsıb-ı celîle.

10. Soru

Farsça yapılarda “Atıf vavıyla yapılan birleşik isim”e örnek veriniz?

Cevap

Âmed ü reft.

12. Soru

“Metârif-i me?ârif ü kemâlle mahfûf ve meşmûl ve inde’l-vüzerâ mu?teber ve makbûl ve bin yüz bir târîhinde Köprülü-zâde Mustafâ Paşa sadâretinde Küçük tezkirecilikden Haremeyn muhâsebesine menkul olmuşdur. Mürûr-ı zemânla menâsıb-ı celîlede mazhar- mübâhât ve ihtizâz ve yüz sekiz senesi hudûdunda Mâliye tezkireciliğinden Râmî Mehemmed Efendi yerine Re’isü’lküttâblık şerefin ihrâz etmekle beyne’l-emsâl mümtâz ve bâlâ-pervâz olmuşudu.” Metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

“Marifetin ve olgunluğun her çeşidiyle kuşatılmış ve çevrelenmiş, vezirler arasında hatırı sayılır ve makbul ve bin yüz bir tarihinde Köprülüzade Mustafa Paşa’nın sadrazamlığında Küçük tezkirecilikten Haremeyn muhasebesine nakl olunmuştur. Zamanın ilerlemesiyle büyük görevlerde övünç ve hareketlere mazhar olmuş; yüz sekiz senesi sonunda Maliye tezkireciliğinden Rami Mehemmed Efendi yerine Reisülküttablık şerefini kazanmakla benzerleri arasında seçkin ve yüksek mertebeye çıkmıştı.”

13. Soru

Arapça yapılarda “tamlamalar”a örnek veriniz?

Cevap

Bi’l-maiyye, ma?lûmü’l-mıkdâr.

14. Soru

Farsça yapılarda “zincirleme tamlamalar”a örnek veriniz?

Cevap

Dem-sâz-ı niyâz-ı cenâb-ı bî-enbâz.

15. Soru

Arapça yapılarda “Mükesser cem?ler ve vezinleri”ne örnek veriniz?

Cevap

Evliyâ (velîler) Ef?ilâ.

16. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinleri”ne örnek veriniz?

Cevap

Kitâbet Fi?âlet.

17. Soru

Arapça yapılarda “Tesniye (ikili çokluk)”ye örnek veriniz?

Cevap

Tarafeyn.

18. Soru

“Mahrem-i esrâr” teriminin anlamı nedir?

Cevap

Sırları bilip saklayan.

19. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâ?illeri”ne örnek veriniz?

Cevap

Mâlik (mülk) Fa?il.

20. Soru

“Zikr ü beyân olunduğu üzre cibâl-i mezkûrun fethi ve hüsn-i tedbîr ile tanzîmi kendüye mahsûs olacağını ve celî ve nihânî merâm-ı Hazret-i Cihân-bânı ifâde ve ba?de’lbeyân Libâs-ı âdemî-râ kem nemî sâzed Eğer cevher-i şinâsî tîğ-râ uryân temâşâ kon “Avn-ı inâyet-i bârî ile bu umûr mel?abe-i sıbyân makulesinden olup ancak, hemyân-ı vâfire ve derâhîm-i mütekâsire ibzâli ile kabil-i husûl olmak mukarrerdir” didikde müsâ?ade-i aliyye-i cenâb-ı evliyâ-yı ni?amî erzânî buyurulmağla feth-i dehân idüp takrire mübâderet eyledi.”Metni günümüz diline çeviriniz?

Cevap

“Anılıp anlatıldığı üzere adı geçen dağın fethi ve güzel bir yolla düzenlenmesinin kendisine mahsus olacağını, açık ve gizli Padişahın maksadını ifade ve beyan ettikten sonra Libâs-ı âdemî-râ kem nemî sâzed Eğer cevher-şinâsî tîğ-râ uryân temâşâ kün “Yaratıcının yardım ve ihsanıyla bu işler çocuk oyuncağı türünden olup ancak, dolu heybelere ve bol miktarda gümüş para harcanmasına bağlı olarak mümkün olacağı kararlaştırılmıştır.” dediğinde padişahın yüksek müsaadeleri layık görüldüğünden ağzını açarak anlatmaya başladı.”

21. Soru

“Ceste ceste” ifadesinin anlamı nedir?

Cevap

Parça parça, kısım kısım.

24. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdün-fîh ism-i mef?ûl”e örnek veriniz?

Cevap

Mu?temed Müfte?al (ifti?âl).

25. Soru

“Kubbe-nişîn” terimini açıklayınız?

Cevap

Topkapu sarayında “Kubbealtı” denilen ve divan toplantılarının yapıldığı yerdeki vezirlerin her biri.

26. Soru

“Ber-mûceb” kelimesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Gereğince, gereği üzre.

27. Soru

“Keşf-i râz” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Sırrı açığa çıkarmak, anlatmak.

28. Soru

Arapça yapılarda “mimli masdarlar”a örnek veriniz?

Cevap

Meymenet.

30. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdün-fîh ism-i fâ?il”e örnek veriniz?

Cevap

Mülâyim Mufâ?il (mufâ?ale).

31. Soru

“Taraflar, yönler” anlamına gelen terimin nedir?

Cevap

Cevânib.

32. Soru

Farsça yapılarda “Zincirleme tamlama”ya örnek veriniz?

Cevap

Cülûs-ı humâyûn-ı meymenet-lüzûm.

36. Soru

“Hayli müddetden berü taraf-ı düşmen-i dîn ile harb u kıtâl mütemâdî olmağla, her milletin hazîne ve askerine fütûr gelüp, ale’l-husûs re?âyâ ve berâyâ pâ-mâl olmuş iken, cülûs-ı humâyûn-ı meymenet-lüzûmları 106 senesinde vâkı? olup, Mora ve Azak ve Kamaniçe ve Üngürüs câniblerine gereği gibi mühimmât ve asker ile ser-askerler irsâline gayret ve Venedik üzerine mükemmel donanma-yı humâyûn tedârüküne bezl-i kudret ve üç def‘a bizzat Nemçe üzerine azîmet buyurulup, mansûren avdet olunmuşidi.” Metni günümüz diline çeviriniz?

Cevap

“Epey zamandan beri, din düşmanlarıyla savaş ve vuruşma devam edegelmekle, her milletin hazine ve askerine gevşeklik gelip, özellikle halk ayaklar altında kalmışken, uğurlu tahta geçişleri 106 senesinde gerçekleşip, Mora, Azak, Kamaniçe ve Macaristan taraflarına gereği gibi savaş malzemesi, asker ve komutanlar gönderilmesine gayret edilmiş ve Venedik üzerine eksiksiz bir padişah donanması hazırlanması için çok güç sarf edilmiş ve üç defa Avusturya üzerine bizzat gidilip zaferle dönülmüştü.”

40. Soru

“Bi-nefsihî” teri mi hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kendisi, bizzat.

42. Soru

Osmalı Türkçesi’nde iki tarafı anlatmak için kullanılan terim nedir?

Cevap

Tarafeyn.

43. Soru

Farsça yapılarda “sıfat tamlamalaerı”na örnek veriniz?

Cevap

Unvân-ı firâvân.

48. Soru

Arapça yapılarda “tamlamalar”a bir örnek veriniz?

Cevap

El-hamdü li’llâhi te?âlâ ( hamd, Allâh ve te?âlâ ile), Övgü ve hamd yüce Allâh içindir.

49. Soru

“Musâhib” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Biriyle sohbette bulunan, büyük bir zatın yanında bulunarak onu sözüyle sohbetiyle eğlendiren.

51. Soru

Arapça yapılarda “Mü’ennes cem”e örnek veriniz?

Cevap

Mühimmât -ât eki ile.

53. Soru

Müellifi belli olmayan, Osmanlı tarihi anlatan, eserlere ne ad verilir?

Cevap

Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman

54. Soru

Koca Nişancı Celalzâde Mustafa Çelebi’den başlayarak Ragıb Paşa’ya kadar gelen reisülküttabların biyografilerini ihtivâ eden eserin adı nedir?

Cevap

Halîkatü’r-rü’esâ

55. Soru

Ahvâl-i Anapa ve Çerkes ismiyle bilinen eserin müllefi kimdir ve kimin kâtibidir?

Cevap

Anapa Kalesine gönderilen Ferah Ali Paşa’nın kâtibi olan Hâşim Efendi’dir.

56. Soru

Tahrik fiilinin ism-i mef’ûlü nedir?

Cevap

Müteharrik: Tahrik eden, kışkırtan anlamlarındadır.

57. Soru

“Sultân Mehemmed Hân aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân zemânında ibtidâ kendülere beğlerbeğilik ile Şehrizol eyâleti ihsân, ba?dehû Boğaz-hisârı muhâfazasında iken…”

Yukarıdaki metinde koyu yazılmış ifadenin anlamı nedir?

Cevap

“Allâh’ın bağışlaması ve rahmeti üzerine olsun.” 

58. Soru

“…İngiltere Kralına varıp, adı geçen kral aracılığıyla başlanmak üzre haber getirdi. Avusturya Kayzeri, Venedik cumhuru, ………….. Çarı, Leh Kralı ile bir defada barış yapılması arzu edilip…”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yazılabilecek en uygun kelime hagisidir?

Cevap

Moskova

59. Soru

“Devlet-i aliyyenin ırzını sıyânet edüp, bunların bî-hûde sözlerine vücûd vermeyüp, ilka-i ma?kul ve sevk-i makbûl ile ol seng-dilleri râm eyledi.”

Yukarıdaki cümlede koruyup, kollama anlamlarına gelen sözcük hangisidir?

Cevap

Sıyânet

60. Soru

Devlet-i aliyye tarafından dahi murahhas âdemler taleb olunmağla, Re’isülküttâb Râmî Mehemmed Efendi, hatt-ı humâyûn-ı şevket-makrûn ile murahhas ve Baş tercemân İskerlet-oğlu Aleksandra mahrem-i esrâr-ı devlet olmak üzere elçilik nâmiyle koşulup ve mutavassıt olan İngiltere ve Felemenk elçileri ile ordu-yı humâyûndan mukaddemce Belgrad’a gönderildi.” 

Yukarıdaki metinde koyu yazılmış sözcüklerin anlamı nedir?

Cevap

Delege, ruhsatlı, izinli anlamlarındadır.

61. Soru

“Gerçi üç aya dek mükâlemeye mübâşeret olunmadı, lâkin mukaddemce elçiler ta?yîn olunmamış olsa mükâleme ve sulh sene-i âtiyeye kalup, tekrâr asker cem? olup, tedârük-i sefer görülmeğe muhtâc olurdu.” 

Yukarıdaki cümlede yer alan sözcüklerden hangisi Tefâ?ul vezni ile yazılmıştır?

Cevap

Tedârük

62. Soru

“…Re’isülküttâb Râmî Mehemmed Efendi bir reşîd ü âkıl ve bir racül-i kâmil olup, rizâ’en li’llâhi te?âlâ azîmet ve Devlet-i aliyyenin ırzını sıyânet edüp…”

Yukarıdaki metinde geçen sözcüklerden hangisi sıfat-ı müşebbeheye örnektir?

Cevap

Reşîd

63. Soru

“Hayli müddetden berü taraf-ı düşmen-i dîn ile harb u kıtâl mütemâdî olmağla, her milletin hazîne ve askerine fütûr gelüp…”

Yukarıdaki cümlede hangisi atıf vavıyla yapılmış Farsça bileşik isme örnektir?

Cevap

Harb u kıtâl

64. Soru

“Gerçi üç aya dek mükâlemeye mübâşeret olunmadı, lâkin mukaddemce elçiler ta?yîn olunmamış olsa mükâleme ve sulh sene-i âtiyeye kalup, tekrâr asker cem? olup, tedârük-i sefer görülmeğe muhtâc olurdu.” 

Yukarıdaki cümlenin günümüz Türkçesiyle karşılığı nedir?

Cevap

“Gerçi üç aya kadar konuşulmaya başlanmadı, fakat önceden elçiler atanmamış olsa,
görüşmeler ve barış gelecek seneye kalacağından, tekrar asker toplayıp sefer hazırlıkları yapmak gerekecekti.”

65. Soru

“Osmanlı Devleti elçilerinin yanına yaya ve atlı iki bin kadar asker ve gedikli müteferrika ve çavuşdan tayin edilmiş adamlar koşulup, büyük bir alay ile Sava köprüsünden karşıya geçirilip yimi beş gün mikdarı beklenildi.”

Yukarıdaki cümlenin Osmanlı Türkesiyle karşılığı nedir?

Cevap

“Devlet-i aliyye murahhaslarının yanlarına piyâde ve süvârî ikibin mikdârı asker ve gediklü müteferrika ve çavuşdan müte?ayyin âdemler koşulup, azîm alay ile Sava cisrinden ubûr etdirilüp ve yirmibeş gün mikdârı dahi meks olunup, şiddet-i şitâ hulûl etmekle, tavâ’if- i askere ceste ceste izin verilüp ve Belgrad kal?asına kifâyet mikdârı  muhâfazacı ta?yîn olunup, vezîria?zam hazretleri dahi avdet eylediler.” 

66. Soru

“Gâhî nevâziş ile lebin gâhî hattını
Gâh elde para gâh kitâb istemez misin?”

dizeleri kime aittir?

Cevap

Nedim

67. Soru

“Metârif-i me?ârif ü kemâlle mahfûf ve meşmûl ve inde’l-vüzerâ mu?teber ve makbûl ve
bin yüz bir târîhinde Köprülü-zâde Mustafâ Paşa sadâretinde Küçük tezkirecilikden Haremeyn muhâsebesine menkul olmuşdur.”

Yukarıdaki metinde târif edilen şahıs kimdir?

Cevap

Küçük Çelebi Mehemmed Efendi

68. Soru

“Devr-i Sultân Mehemmed Hânî’de Matbah emîni olan Köse Hüseyin Efendi’nin perverdehân-ı sadrı, a?nî ferzend-i necâbet-manzarıdır.”

Yukarıdaki cümlenin günümüz Türkçe’sindeki karşılığı nedir?

Cevap

Sultan Mehemmed Han devrinde Matbah Emini (Saray mutfağı emini) olan Köse Hüseyin Efendi’nin baş sofrasında yetişen, yani soyluluk alametleri görülen çocuğudur.

69. Soru

“Yukarıda İstanbul kadılığından ayrılmış, erdem severliği ve güzel konuşması meydanda olan Çelebi-zade Asım İsmail Efendi hazretlerinin yeri bağışlanma olan babaları ve onun gibi yaşayanlar ölmez manası vasıflarının neticesi ve defterlerinin özetidir.”

Yukarıdaki cümlenin Osmanlı Türkçe’sindeki karşılığı nedir?

Cevap

“Ânifâ, İstanbul Kazâsından munfasıl, fezâ’il-perver, belâgat ve benâ?at-küster Çelebi-zâde Âsım İsmâ?îl Efendi cenâblarının peder-i mağfiret-makarları ve mâ mâte men kâne beka’uhû mislühüm mazmûnu netîce-i evsâf ve hulâsa-i defterleridir.”

70. Soru

“Vezîr-i müşârun-ileyh merhûm Köprülü Mehemmed Paşa birâderi Hasan Aga-zâde Hüseyin Paşa’dır -ki Devlet-i aliyyede niçe hidmetlerde istihdâm olunup…” 

Yukarıdaki cümlede yer alan sözcüklerden hangisi İstif?âl vezni ile yazılmıştır?

Cevap

İstihdâm

71. Soru

“Muşârun-ileyh Medîne-i Ebî Eyyûb-ı Ensârî’de tevellüd eyleyüp anda temyîz-i beyâz u
sevâd mertebesine tahsîl-i isti?dâd itdükde…”

Yukarıdaki cümlede koyu yazılmış olan sözcük hangi vezinle yazılmıştır?

Cevap

Tef?îl

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!