Osmanlı Türkçesi Grameri 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Türkçesi Grameri 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Arapça Kelime Yapımı: Sıfat-I Müşebbehe, İsm-İ Tafdil, Mübalağa-İ Fa’il, Diğer Kelime Türleri; Arapça Kelimelerde Değişim: İ’Lal

1. Soru

Arapçada hangi isimler sıfat olarak değerlendirilmektedir?

Cevap

İsm-i fâ’il, ism-i mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe, ism-i tafdîl, mübâlağa-i fâ’il ve ism-i mensûb


2. Soru

Sıfat-ı Müşebbehe nedir?

Cevap

Öznedeki değişmeyen bir durum ve niteliği bildiren kelimelere sıfat-ı müşebbehe denir


3. Soru

İsm-i fail ile sıfat-ı müşebbehe arasındaki fark nedir?

Cevap

İsm-i fâ’illerden başlıca farkı, ism-i fâ’illerin belirttiği niteliğin geçici olması; sıfat-ı müşebbehenin belirttiği durum ve niteliğin sürekli, kalıcı olmasıdır. Türkçedeki -kan/-ken (çalışkan, girişken); -kın/-kin (azgın, pişkin, düşkün) ekleri Arapçadaki
sıfat-ı müşebbehe kategorisine denk gelen kelimeler türetir.
İsm-i fâ’iller kıyâsîdir, yani bir kurala göre türetilirler. Sıfat-ı müşebbeheler ise
semâîdir, yani kuralsızdır. Bir kelimenin sıfat-ı müşebbehe vezinlerinden hangisinden türetileceğini dilbilgisi kuralları değil, dil kullanımı, o dili kullanan insanların uzlaşımları belirler.


4. Soru

İsm-i tafdil nedir?

Cevap

Bu kategorideki sıfatlar, ifade ettikleri niteliğin öznede başkalarına göre daha çok
veya en çok olduğunu ifade ederler. Günümüz Türkçesinde bu kategoriyi teşkil
eden bir ek yoktur. Bu kategoriyi Türkçede söz dizimi yoluyla
büyük › daha büyük ~ en büyük
şeklinde yapmaktayız.


5. Soru

Mübâlağa-i Fâ’il nedir?

Cevap

Masdarın ifade ettiği işin çok yapıldığını, abartıyla yapıldığını veya daima yapıldığını ifade eden kelimelere mübâlağa-i fâ’il denilmektedir.


6. Soru

İsm-i Mensûb nedir?

Cevap

Bu kategorideki kelimeler aitlik, mensupluk anlamları veren sıfatlardır. Bir şeye
ait, bir şeye dair, bir şey ile ilgili vs. anlamlarındaki kelimeler bu kategoride olur.
Bu kelimeler kıyâsî, yani bir kurala bağlı olarak üretilir. Bunların yapılışı Türkçedeki ekleme sistemine benzer: Kelimenin sonuna Arapçada /iyyün/ şeklinde okunan bir ye (? (getirilir. Yani ye harfi şeddeli ve tenvinlidir


7. Soru

İsm-i mekan nedir?

Cevap

Bu kategorideki kelimeler, fiildeki iş ve hareketin gerçekleştiği, olduğu yeri gösterirler.


8. Soru

İsm-i zaman nedir?

Cevap

Bu kategorideki kelimeler, fiilde ifade edilen hareketle ilgili oluş zamanını bildirirler.


9. Soru

İsm-i alet nedir?

Cevap

Bu kategorideki vezinlerle, fiilden âlet, araç ve gereç isimleri türetilir.


10. Soru

İsm-i tasgir nedir?

Cevap

İsm-i tasgîr kategorisi isimlerde küçültme kategorisidir. Bu kategoriyi Türkçede
+cık/+cik, +cığaz/+ciğez ekleriyle teşkil ederiz. Bunlar aynı zamanda sevgi, şefkat, küçümseme, hakaret gibi anlamlar da içerirler.


11. Soru

Mehmuz nedir?

Cevap

Asli harflerinden biri hemzeli olan kelime.


12. Soru

Muzâ’af nedir?

Cevap

Asli harflerinden ikisi aynı cins ünsüz harften oluşan kelime


13. Soru

İ’lal nedir?

Cevap

Aslî harfleri içinde illet harfleri bulunan köklerde kelime türetimi sırasında
bazı değişiklikler meydana gelebilir. İllet harfleri nedeniyle meydana gelen bu değişikliklere gramerde i’lâl adı verilir.


14. Soru

Sülâsî mücerred masdarlarda yapılan i’lâllereörnek veriniz?

Cevap

Sülâsî Mücerred Masdarlarda Yapılan İ’lâller
fa’l, ???
??? l’fi ?
? ve fu’l ???
? vezinleri muzâ’af kelimelerde fa” ?
??
? “fi, ?
??
?ve fu” ?
??
?
şekline dönüşür: medd ?? , ?hiss ?
… ??? hubb, ??
fa’âl ????
???? âl’fi, ?
? ,ve fu’âl ????
?vezinleri nâkıs kelimelerde fa’â’ ????
? ,fi’â’
????
? ,ve fu’â’ ????
? durumuna gelir ve Osmanlıcada kelime sonundaki hemzeler
genellikle yazılmaz: cezâ ??? ,cilâ ??? ,du’â ??? …
fi’le(t) ????vezni misâl kelimelerde ilk harf atılarak ‘ile(t) ??? durumuna gelir:
vasl ??? ,vasf ???gibi misâl kelimeler fi’let veznine girdiklerinde vavlar atılarak sıla ???ve sıfat ???şeklini alırlar.


15. Soru

Kıyâsî masdarlarda yapılan i’lâllere örnek veriniz?

Cevap

if’âl ????? bâbı ilk harfi hemzeli (mehmûz) ve misâl köklerde î’âl ????? durumuna
gelir: emn ??? › îmân ????? ,vuzûh ???? › îzâh ?????.


16. Soru

İsm-i fâ’il vezinlerinde yapılan i’lâllere örnek veriniz?

Cevap

fâ’il ???? vezni ilk harfi hemzeli kelimelerde â’il ??? durumuna gelir: emr ???›
âmir ??? ;ekl ???” yemek yemek” › âkil ???” yemek yiyen”…
fâ’il vezni ecvef kelimlerde illet harfinin hemzeye dönüşmesiyle fâ’il ???? durumuna gelir: devr ??? › dâ’ir ???? ;meyl ??? › mâ’il ????…
fâ’il vezni nâkıs kelimelerde illet harfinin ye harfine dönüşmesiyle fâ’î ????
şekline girer: rızâ ??? râzî ???? ;himâye ????? › hâmî ????…
fâ’il vezni muzâ’af kelimelerde son iki harfinin aynı olması sebebiyle fâ” ??? ? durumuna dönüşür: delâlet ????? › dâll ???” ?yol gösteren”; firâr ???? › fârr ?
???
“firar eden, kaçan”…
müf’il ???? vezni misâl ve ilk harfi hemzeli kelimelerde mû’il ???? durumuna gelir: îcâd ????? › mûcid ????” icat eden”; îrâs ?????” miras bırakma” › mûris
????” miras bırakan”…


17. Soru

İsm-i mef’ûl vezinlerinde yapılan i’lâllere örnek veriniz?

Cevap

mef’ûl ????? vezni illet harfi vav harfi olan ecvef kelimelerde mefûl ???? ,illet
harfi ye harfi olan ecvef kelimelerde mefîl ???? durumuna gelir: havf ???” korku” › mahûf ????” korkulu; korkunç”, bey’ ???” satma” › mebî’ ????” satılmış,
satılan şey”…
mef’ûl vezni illet harfi vav olan nâkıs kelimelerde mef’uvv ?
Osmanlıcada (????
mef’û şeklinde de okunabilir), illet harfi ye olan nâkıs kelimelerde mef’iyy ?
????
(Osmanlıcada mef’î şeklinde de okunabilir) durumuna gelir: da’vet ????›
med’üvv ?
???? ›med’û “davet edilmiş”; remy ???” atma” › mermiyy ?
› ????
mermî “atılan şey”…


1. Soru

Arapçada hangi isimler sıfat olarak değerlendirilmektedir?

Cevap

İsm-i fâ’il, ism-i mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe, ism-i tafdîl, mübâlağa-i fâ’il ve ism-i mensûb

2. Soru

Sıfat-ı Müşebbehe nedir?

Cevap

Öznedeki değişmeyen bir durum ve niteliği bildiren kelimelere sıfat-ı müşebbehe denir

3. Soru

İsm-i fail ile sıfat-ı müşebbehe arasındaki fark nedir?

Cevap

İsm-i fâ’illerden başlıca farkı, ism-i fâ’illerin belirttiği niteliğin geçici olması; sıfat-ı müşebbehenin belirttiği durum ve niteliğin sürekli, kalıcı olmasıdır. Türkçedeki -kan/-ken (çalışkan, girişken); -kın/-kin (azgın, pişkin, düşkün) ekleri Arapçadaki
sıfat-ı müşebbehe kategorisine denk gelen kelimeler türetir.
İsm-i fâ’iller kıyâsîdir, yani bir kurala göre türetilirler. Sıfat-ı müşebbeheler ise
semâîdir, yani kuralsızdır. Bir kelimenin sıfat-ı müşebbehe vezinlerinden hangisinden türetileceğini dilbilgisi kuralları değil, dil kullanımı, o dili kullanan insanların uzlaşımları belirler.

4. Soru

İsm-i tafdil nedir?

Cevap

Bu kategorideki sıfatlar, ifade ettikleri niteliğin öznede başkalarına göre daha çok
veya en çok olduğunu ifade ederler. Günümüz Türkçesinde bu kategoriyi teşkil
eden bir ek yoktur. Bu kategoriyi Türkçede söz dizimi yoluyla
büyük › daha büyük ~ en büyük
şeklinde yapmaktayız.

5. Soru

Mübâlağa-i Fâ’il nedir?

Cevap

Masdarın ifade ettiği işin çok yapıldığını, abartıyla yapıldığını veya daima yapıldığını ifade eden kelimelere mübâlağa-i fâ’il denilmektedir.

6. Soru

İsm-i Mensûb nedir?

Cevap

Bu kategorideki kelimeler aitlik, mensupluk anlamları veren sıfatlardır. Bir şeye
ait, bir şeye dair, bir şey ile ilgili vs. anlamlarındaki kelimeler bu kategoride olur.
Bu kelimeler kıyâsî, yani bir kurala bağlı olarak üretilir. Bunların yapılışı Türkçedeki ekleme sistemine benzer: Kelimenin sonuna Arapçada /iyyün/ şeklinde okunan bir ye (? (getirilir. Yani ye harfi şeddeli ve tenvinlidir

7. Soru

İsm-i mekan nedir?

Cevap

Bu kategorideki kelimeler, fiildeki iş ve hareketin gerçekleştiği, olduğu yeri gösterirler.

8. Soru

İsm-i zaman nedir?

Cevap

Bu kategorideki kelimeler, fiilde ifade edilen hareketle ilgili oluş zamanını bildirirler.

9. Soru

İsm-i alet nedir?

Cevap

Bu kategorideki vezinlerle, fiilden âlet, araç ve gereç isimleri türetilir.

10. Soru

İsm-i tasgir nedir?

Cevap

İsm-i tasgîr kategorisi isimlerde küçültme kategorisidir. Bu kategoriyi Türkçede
+cık/+cik, +cığaz/+ciğez ekleriyle teşkil ederiz. Bunlar aynı zamanda sevgi, şefkat, küçümseme, hakaret gibi anlamlar da içerirler.

11. Soru

Mehmuz nedir?

Cevap

Asli harflerinden biri hemzeli olan kelime.

12. Soru

Muzâ’af nedir?

Cevap

Asli harflerinden ikisi aynı cins ünsüz harften oluşan kelime

13. Soru

İ’lal nedir?

Cevap

Aslî harfleri içinde illet harfleri bulunan köklerde kelime türetimi sırasında
bazı değişiklikler meydana gelebilir. İllet harfleri nedeniyle meydana gelen bu değişikliklere gramerde i’lâl adı verilir.

14. Soru

Sülâsî mücerred masdarlarda yapılan i’lâllereörnek veriniz?

Cevap

Sülâsî Mücerred Masdarlarda Yapılan İ’lâller
fa’l, ???
??? l’fi ?
? ve fu’l ???
? vezinleri muzâ’af kelimelerde fa” ?
??
? “fi, ?
??
?ve fu” ?
??
?
şekline dönüşür: medd ?? , ?hiss ?
… ??? hubb, ??
fa’âl ????
???? âl’fi, ?
? ,ve fu’âl ????
?vezinleri nâkıs kelimelerde fa’â’ ????
? ,fi’â’
????
? ,ve fu’â’ ????
? durumuna gelir ve Osmanlıcada kelime sonundaki hemzeler
genellikle yazılmaz: cezâ ??? ,cilâ ??? ,du’â ??? …
fi’le(t) ????vezni misâl kelimelerde ilk harf atılarak ‘ile(t) ??? durumuna gelir:
vasl ??? ,vasf ???gibi misâl kelimeler fi’let veznine girdiklerinde vavlar atılarak sıla ???ve sıfat ???şeklini alırlar.

15. Soru

Kıyâsî masdarlarda yapılan i’lâllere örnek veriniz?

Cevap

if’âl ????? bâbı ilk harfi hemzeli (mehmûz) ve misâl köklerde î’âl ????? durumuna
gelir: emn ??? › îmân ????? ,vuzûh ???? › îzâh ?????.

16. Soru

İsm-i fâ’il vezinlerinde yapılan i’lâllere örnek veriniz?

Cevap

fâ’il ???? vezni ilk harfi hemzeli kelimelerde â’il ??? durumuna gelir: emr ???›
âmir ??? ;ekl ???” yemek yemek” › âkil ???” yemek yiyen”…
fâ’il vezni ecvef kelimlerde illet harfinin hemzeye dönüşmesiyle fâ’il ???? durumuna gelir: devr ??? › dâ’ir ???? ;meyl ??? › mâ’il ????…
fâ’il vezni nâkıs kelimelerde illet harfinin ye harfine dönüşmesiyle fâ’î ????
şekline girer: rızâ ??? râzî ???? ;himâye ????? › hâmî ????…
fâ’il vezni muzâ’af kelimelerde son iki harfinin aynı olması sebebiyle fâ” ??? ? durumuna dönüşür: delâlet ????? › dâll ???” ?yol gösteren”; firâr ???? › fârr ?
???
“firar eden, kaçan”…
müf’il ???? vezni misâl ve ilk harfi hemzeli kelimelerde mû’il ???? durumuna gelir: îcâd ????? › mûcid ????” icat eden”; îrâs ?????” miras bırakma” › mûris
????” miras bırakan”…

17. Soru

İsm-i mef’ûl vezinlerinde yapılan i’lâllere örnek veriniz?

Cevap

mef’ûl ????? vezni illet harfi vav harfi olan ecvef kelimelerde mefûl ???? ,illet
harfi ye harfi olan ecvef kelimelerde mefîl ???? durumuna gelir: havf ???” korku” › mahûf ????” korkulu; korkunç”, bey’ ???” satma” › mebî’ ????” satılmış,
satılan şey”…
mef’ûl vezni illet harfi vav olan nâkıs kelimelerde mef’uvv ?
Osmanlıcada (????
mef’û şeklinde de okunabilir), illet harfi ye olan nâkıs kelimelerde mef’iyy ?
????
(Osmanlıcada mef’î şeklinde de okunabilir) durumuna gelir: da’vet ????›
med’üvv ?
???? ›med’û “davet edilmiş”; remy ???” atma” › mermiyy ?
› ????
mermî “atılan şey”…

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!