Osmanlı Türkçesi Grameri 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Türkçesi Grameri 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Arapçada Kelime Yapımı: Kelime Kalıpları Ve Çokluk Kategorisi

1. Soru

Osmanlı Türkçesinde hangi dillerden kelimeler bulunmaktadır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde, bir kısmı günümüz Türkçesinde de kullanılan çok sayıda
Arapça ve Farsça kelime bulunmaktadır.


2. Soru

Osmanlıca’da Arapça ve Farsça kelimelerin yapılarının bilinmesi hangi açıdan önemlidir?

Cevap

Arapça ve Farsça kelimelerin yapılarının bilinmesi, metnin doğru okunması ve
doğru anlamlandırılması açısından önemlidir.


3. Soru

Arapça nasıl bir dildir?

Cevap

Arapça, bükünlü bir dildir; yani bir kökten yeni kelimeler türetilirken başa ve
sona ekler getirilmez. Kelimenin kökünü oluşturan temel harflerin belli bir kalıba
göre başına, sonuna veya ortasına; bazan hepsine birden belli harflerin ilâvesiyle
yeni kelimeler yapılır.


4. Soru

Arapça kelimeler klasik dil bilgisi kitaplarında bugünkü dil bilgisi anlayışından farklı bir şekilde sınıflandırılmıştır.
Türkçede kullanılmayan fiil çekimlerini bir tarafa bırakırsak, Arapça kelimeler kaça ayrılır?

Cevap

Arapça kelimeler
kabaca iki gruba ayrılır:
a) asıl isimler (=ism-i câmid)
b) türemiş isimler (=ism-i müştak).


5. Soru

Asıl isimler (ism-i câmid) grubuna giren kelimeler nelerdir?

Cevap

Asıl isimler (ism-i câmid) grubuna giren kelimeler özel isimler, cins isimleri
ve sayı isimleridir


6. Soru

Fiilden türemiş isimler (ism-i müştak) nelerdir?

Cevap

Fiilden türemiş isimler (ism-i müştak) masdar isimleri, ism-i fâ’il, ism-i
mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa-i fâ’il, ism-i tafdîl, ism-i mekân, ism-i zamân,
ism-i âlet, ism-i tasgîr, ism-i mensûb olarak gruplara ayrılır.


7. Soru

Hangi kelimeler sıfattır?

Cevap

İsm-i fâ’il, ism-i mef ’ûl, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa-i fâ’il, ism-i tafdîl, ism-i
mensûb cinsinden kelimeler sıfattırlar.


8. Soru

Arapçada kelimeler nasıl yapılır?

Cevap

Birleşik kelimeler dışında Arapçada kelimeler ön ve son eklerle değil, bükünlenme yoluyla yapılır.
İki harfli edatlar ve birkaç kelime dışında Arapçada bir kelime kökü en az üç
harften oluşur. Bunlara aslî harfler denilir. Yeni kelime yapılırken bu aslî harflerin
başına, ortasına veya sonuna bir veya daha fazla harf ilâve edilir. Bu ilâve harflere
zâid harfler (=ekleme harfler) denilir. Kelime yapımı belli kalıplara göre olduğu
için, bu zâid harflerin hangi harfler olabileceği bellidir.


9. Soru

Zâid harfler nerelerde kullanılır?

Cevap

Zâid harflerin kelimelerde kullanılışıyla ilgili bazı genellemeleri bilirsek, zâid ve
aslî harfleri daha kolay tanıyabiliriz:
1. Hemze ( ? ( sadece kelime başında zâid olur: ????? efkâr, ????? ihrâc (Osmanlı Türkçesinde bu gibi kelimelerde hemze yazılmayıp sadece hemzenin
‘kürsüsü’ olan elif yazılmıştır.)
2. Elif ( ? ( kelime içinde uzun a (â) sesini karşılamak için kullanılır: ???? mâhir,
muhâbir ?????
3. Te (? (kelime başında, ortasında ve sonunda zâid olarak bulunabilir: ?????
teşkîl, ?????? intizâr, ????? şikâyet.
4. Sin (? (ist-, müst- ses grubuyla başlayan kelimelerde zâid harf olur: ???????
istiskal, ?????? müstakbel.
5. Mim (? (harfi sadece kelime başında zâid harf olur: ????? ma’lûm, ?????
mahkeme.

6. Nun (? (harfi in-, mün- ses gruplarıyla başlayan kelimelerde başta, -ân ile
biten kelimelerde ise sonda zâid olur: ?????? inkisâr, ????? münkesir, ?????
irfân.
7. Vav (? (harfi genellikle kelime içinde uzun u (û) sesini karşıladığında zâid
olur: ????? ma’lûm, ????? mechûl, ????? mazlûm, ????? mağlûb, ????
hukûk.
8. He (?) harfi kelime sonunda Arapçadaki kapalı te harfi yerine kullanıldığında zâid olur: ????? medrese, ????? kitâbe, ???? darbe.
9. Ye (? (harfi kelime içinde uzun i (î) sesini karşıladığında zâid olur: ?????
ta’lîm, ???? fakîr, ???? kebîr.


10. Soru

Vezin ne demektir?

Cevap

Her dilde olduğu
gibi Arapçada da kelime türetme şekilleri bellidir. Aslî sesler belli kalıplara girerek yeni kelimeler oluştururlar. Arapça dil bilgisinde bu kalıplar vezin adı verilen
yapılarla öğretilir.


11. Soru

Arapçada kelimeler, aslî harflerinin niteliklerine göre kaça ayrılır?

Cevap

Arapçada kelimeler, aslî harflerinin niteliklerine göre iki gruba ayrılır: a) sahih b) mu’tell


12. Soru

İllet harfleri nelerdir?

Cevap

? ? ? harfleri, içinde bulundukları kelimelerde çeşitli değişikliklere uğrayan
harfler olup bunlara illet harfleri denir


13. Soru

Sahih kelimeler kaç kısma ayrılır?

Cevap

Sahih kelimeler üç kısımdır: sâlim, mehmûz, muzâ’af


14. Soru

Mu’tell kelimeler kaç kısma ayrılır?

Cevap

Mu’tell kelimeler dört kısımdır: misâl, ecvef, nâkıs, lefîf


15. Soru

Arapça kelimeler aslî harflerinin niteliğine göre kaça ayrılır?

Cevap

Arapça kelimeler aslî harflerinin niteliğine göre yedi kısma ayrılmış
olur ki buna aksâm-ı seb’a (yedi kısım) denir.


16. Soru

Sâlim nedir?

Cevap

Aslî harflerinden biri elif, vav, ye, hemze olmayan veya içinde
aynı cinsten iki harf bulunmayan kelimelere sâlim denir


17. Soru

Mehmûz nedir?

Cevap

Aslî harflerinden biri hemze olan kelimelere mehmûz denir. Hemze birinci, ikinci veya üçüncü aslî harf olabilir


18. Soru

Muzâ’af nedir?

Cevap

Aslî harflerinin son ikisi aynı olan kelimelere muzâ’af denir


19. Soru

Misâl nedir?

Cevap

Aslî harflerinden ilki vav veya ye olan kelimelere misâl denir


20. Soru

Ecvef nedir?

Cevap

Aslî ikinci harfi vav veya ye olan kelimelere ecvef denir


1. Soru

Osmanlı Türkçesinde hangi dillerden kelimeler bulunmaktadır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde, bir kısmı günümüz Türkçesinde de kullanılan çok sayıda
Arapça ve Farsça kelime bulunmaktadır.

2. Soru

Osmanlıca’da Arapça ve Farsça kelimelerin yapılarının bilinmesi hangi açıdan önemlidir?

Cevap

Arapça ve Farsça kelimelerin yapılarının bilinmesi, metnin doğru okunması ve
doğru anlamlandırılması açısından önemlidir.

3. Soru

Arapça nasıl bir dildir?

Cevap

Arapça, bükünlü bir dildir; yani bir kökten yeni kelimeler türetilirken başa ve
sona ekler getirilmez. Kelimenin kökünü oluşturan temel harflerin belli bir kalıba
göre başına, sonuna veya ortasına; bazan hepsine birden belli harflerin ilâvesiyle
yeni kelimeler yapılır.

4. Soru

Arapça kelimeler klasik dil bilgisi kitaplarında bugünkü dil bilgisi anlayışından farklı bir şekilde sınıflandırılmıştır.
Türkçede kullanılmayan fiil çekimlerini bir tarafa bırakırsak, Arapça kelimeler kaça ayrılır?

Cevap

Arapça kelimeler
kabaca iki gruba ayrılır:
a) asıl isimler (=ism-i câmid)
b) türemiş isimler (=ism-i müştak).

5. Soru

Asıl isimler (ism-i câmid) grubuna giren kelimeler nelerdir?

Cevap

Asıl isimler (ism-i câmid) grubuna giren kelimeler özel isimler, cins isimleri
ve sayı isimleridir

6. Soru

Fiilden türemiş isimler (ism-i müştak) nelerdir?

Cevap

Fiilden türemiş isimler (ism-i müştak) masdar isimleri, ism-i fâ’il, ism-i
mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa-i fâ’il, ism-i tafdîl, ism-i mekân, ism-i zamân,
ism-i âlet, ism-i tasgîr, ism-i mensûb olarak gruplara ayrılır.

7. Soru

Hangi kelimeler sıfattır?

Cevap

İsm-i fâ’il, ism-i mef ’ûl, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa-i fâ’il, ism-i tafdîl, ism-i
mensûb cinsinden kelimeler sıfattırlar.

8. Soru

Arapçada kelimeler nasıl yapılır?

Cevap

Birleşik kelimeler dışında Arapçada kelimeler ön ve son eklerle değil, bükünlenme yoluyla yapılır.
İki harfli edatlar ve birkaç kelime dışında Arapçada bir kelime kökü en az üç
harften oluşur. Bunlara aslî harfler denilir. Yeni kelime yapılırken bu aslî harflerin
başına, ortasına veya sonuna bir veya daha fazla harf ilâve edilir. Bu ilâve harflere
zâid harfler (=ekleme harfler) denilir. Kelime yapımı belli kalıplara göre olduğu
için, bu zâid harflerin hangi harfler olabileceği bellidir.

9. Soru

Zâid harfler nerelerde kullanılır?

Cevap

Zâid harflerin kelimelerde kullanılışıyla ilgili bazı genellemeleri bilirsek, zâid ve
aslî harfleri daha kolay tanıyabiliriz:
1. Hemze ( ? ( sadece kelime başında zâid olur: ????? efkâr, ????? ihrâc (Osmanlı Türkçesinde bu gibi kelimelerde hemze yazılmayıp sadece hemzenin
‘kürsüsü’ olan elif yazılmıştır.)
2. Elif ( ? ( kelime içinde uzun a (â) sesini karşılamak için kullanılır: ???? mâhir,
muhâbir ?????
3. Te (? (kelime başında, ortasında ve sonunda zâid olarak bulunabilir: ?????
teşkîl, ?????? intizâr, ????? şikâyet.
4. Sin (? (ist-, müst- ses grubuyla başlayan kelimelerde zâid harf olur: ???????
istiskal, ?????? müstakbel.
5. Mim (? (harfi sadece kelime başında zâid harf olur: ????? ma’lûm, ?????
mahkeme.

6. Nun (? (harfi in-, mün- ses gruplarıyla başlayan kelimelerde başta, -ân ile
biten kelimelerde ise sonda zâid olur: ?????? inkisâr, ????? münkesir, ?????
irfân.
7. Vav (? (harfi genellikle kelime içinde uzun u (û) sesini karşıladığında zâid
olur: ????? ma’lûm, ????? mechûl, ????? mazlûm, ????? mağlûb, ????
hukûk.
8. He (?) harfi kelime sonunda Arapçadaki kapalı te harfi yerine kullanıldığında zâid olur: ????? medrese, ????? kitâbe, ???? darbe.
9. Ye (? (harfi kelime içinde uzun i (î) sesini karşıladığında zâid olur: ?????
ta’lîm, ???? fakîr, ???? kebîr.

10. Soru

Vezin ne demektir?

Cevap

Her dilde olduğu
gibi Arapçada da kelime türetme şekilleri bellidir. Aslî sesler belli kalıplara girerek yeni kelimeler oluştururlar. Arapça dil bilgisinde bu kalıplar vezin adı verilen
yapılarla öğretilir.

11. Soru

Arapçada kelimeler, aslî harflerinin niteliklerine göre kaça ayrılır?

Cevap

Arapçada kelimeler, aslî harflerinin niteliklerine göre iki gruba ayrılır: a) sahih b) mu’tell

12. Soru

İllet harfleri nelerdir?

Cevap

? ? ? harfleri, içinde bulundukları kelimelerde çeşitli değişikliklere uğrayan
harfler olup bunlara illet harfleri denir

13. Soru

Sahih kelimeler kaç kısma ayrılır?

Cevap

Sahih kelimeler üç kısımdır: sâlim, mehmûz, muzâ’af

14. Soru

Mu’tell kelimeler kaç kısma ayrılır?

Cevap

Mu’tell kelimeler dört kısımdır: misâl, ecvef, nâkıs, lefîf

15. Soru

Arapça kelimeler aslî harflerinin niteliğine göre kaça ayrılır?

Cevap

Arapça kelimeler aslî harflerinin niteliğine göre yedi kısma ayrılmış
olur ki buna aksâm-ı seb’a (yedi kısım) denir.

16. Soru

Sâlim nedir?

Cevap

Aslî harflerinden biri elif, vav, ye, hemze olmayan veya içinde
aynı cinsten iki harf bulunmayan kelimelere sâlim denir

17. Soru

Mehmûz nedir?

Cevap

Aslî harflerinden biri hemze olan kelimelere mehmûz denir. Hemze birinci, ikinci veya üçüncü aslî harf olabilir

18. Soru

Muzâ’af nedir?

Cevap

Aslî harflerinin son ikisi aynı olan kelimelere muzâ’af denir

19. Soru

Misâl nedir?

Cevap

Aslî harflerinden ilki vav veya ye olan kelimelere misâl denir

20. Soru

Ecvef nedir?

Cevap

Aslî ikinci harfi vav veya ye olan kelimelere ecvef denir

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!