Osmanlı Tarihi (1789-1876) Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Tarihi (1789-1876) Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Buhranlar, Islahatlar Ve Dış Müdahaleler Dönemi (1856-1871)

1. Soru

Fransa Cezayir’i hangi tarihte işgal etmiştir?

Cevap

Fransa Cezayir’i 1830 tarihinde işgal etmiştir.


2. Soru

Osmanlı yönetimi hangi padişah zamanında Mısır’da babadan oğla geçen bir yönetim kurulmasını fiilen kabul etmek zorunda kalmıştır ?

Cevap

Osmanlı yönetimi Abdülmecit zamanında Mısır’da babadan oğla geçen bir yönetim kurulmasını fiilen kabul etmek zorunda kalmıştır.


3. Soru

Vidin İsyanı’nın (1850) çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Vidin İsyanı toprak ve vergi meseleleri yüzünden çıkmıştır.


4. Soru

Islahat Fermanı öncesinde Osmanlı yöneticileri devleti daha güçlü hâle getirmek için ne tür ekonomik ıslahatlar yapmışlardır?

Cevap

Ekonominin güçlendirilmesi, nakit para temini ve istikrarın sağlanması konusunda birçok çaba sarf edilmiş, yenilikleri finanse etmek için çoklu hazine sistemine geçilmiş, birtakım vergi kalemleri ile mali değeri yüksek mukataaların gelirleri bu yeni hazinelere bağlanmıştır. Hemen aynı tarihlerde Viyana, Paris ve Londra başta olmak üzere Avrupa’nın belli başlı başkentlerine ilk defa daimi elçiler gönderilmiştir.


5. Soru

Yeniçeri Ocağı’nın kanlı bir şekilde kaldırılmasından sonra yerine kurulan ordunun adı nedir?

Cevap

Asakir-i Mansûre-i Muhammediye isimli bir ordu kurulmuştur.


6. Soru

Evkaf Nezareti’nin (1836) kurulmasıyla ne tür değişiklikler olmuştur?

Cevap

Evkaf Nezareti’nin (1836) kurulmasıyla da kadıların vakıf sistemindeki yetkileri azaltılacak ve medrese talebelerinin iaşe ve ibate olanaklarındaki inisiyatif merkezî yönetimin kontrolüne geçmiştir.


7. Soru

Zımmi ne demektir?

Cevap

Zımmi islam hukukuna göre Müslümanların yani Millet-i Hâkime’nin yönetiminde olan bir ülkede yaşayan gayrimüslimlerin statüsünü tanımlar.


8. Soru

Islahat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?

Cevap

Islahat Fermanı 18 Şubat 1856’da ilan edilmiştir.


9. Soru

Islahat Fermanı geneli itibarı ile kimler için hazırlanmıştır?

Cevap

Islahat Fermanında bazı özel konular hariç genellikle gayrimüslimler için hazırlanmıştır.


10. Soru

Panslavizm nedir?

Cevap

Panslavizm tüm Slavları Rusya’nın liderliğinde birleştirme idealini ifade eder.


11. Soru

Eksarh nedir?

Cevap

1870’te Fener Rum Patrikliği’nden ayrılan Bulgar kilisesinin başpapazlarına verilen unvan, Bulgar başpapazlık makamı.


12. Soru

Bulgarlara göre kültürel ve millî gelişmelerinin önündeki engeller nelerdir?

Cevap

Bulgarlara göre kültürel ve millî gelişmelerinin önünde iki engel vardı: İlki ve adını pek koymadıkları temel engel, Osmanlı varlığı idi. İkincisi de dini bir organizasyon ve hizmet olmaktan çok, Yunan milleti ve kültürüne hizmet ettiğini iddia ettikleri Fener Rum Patrikliğiydi.


13. Soru

Sırbistan’ın özerkliği büyük devletler tarafından hangi antlaşmayla garanti altına alınmıştır?

Cevap

Paris Antlaşması


14. Soru

Müfettiş-i Hükkam’ın görevi nedir?

Cevap

 Müfettiş-i Hükkâm: “Hâkimler Müfettişi” anlamına gelen bu unvan, ilk defa Tuna’da uygulanan 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi’yle karşımıza çıkmaktadır. Kadılar arasından şeyhülislamın teklifi ve padişahın onayı ile atanan bu görevli, temyiz-i hukuk ve cinayet meclisine başkanlık yapmasının yanı sıra, şer’i belgelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediğini inceliyor, vilayette görev yapan naiplerin davranış ve çalışmalarını denetliyordu. Bu unvan daha sonra Merkez Naibi olarak değiştirilmiştir.


15. Soru

Megali İdea nedir?

Cevap

 Megali İdea: Büyük ülkü ya da hedef anlamına gelen bu terim, Bizans İmparatorluğu’nu bir Helen İmparatorluğu olarak kabul eden Yunan milliyetçilerinin İstanbul başta olmak üzere, Bizans’ın etkin olduğu tüm yerleri ele geçirerek Helen İmparatorluğu’nu yeniden kurma hayallerini ifade eder.


16. Soru

Girit Vilayet Nizamnamesi kaç yılında ilan edilmiştir?

Cevap

20 Ocak 1868


17. Soru

Darülfünun ve Darülmuallimat hangi nizamnameden sonra açılmıştır?

Cevap

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi


18. Soru

Mecelle nedir ve kim tarafından hazırlanmıştır?

Cevap

Cevdet Paşa’nın etkin katkısıyla 1851 madde ve 16 Kitap şeklinde yayımlanan bu çalışma, bir İslam Medeni Kanunu el kitabı olarak Nizamiye Mahkemeleri için hazırlanmıştı.


19. Soru

Süveyş Kanalı hangi tarihte ve hangi padişah zamanında açılmıştır?

Cevap

1869’da Sultan Abdülaziz döneminde açılmıştır.


20. Soru

Osmanlı Devleti uluslar arası piyasalardan ilk borç parayı hangi tarihte almıştır?

Cevap

1854


1. Soru

Fransa Cezayir’i hangi tarihte işgal etmiştir?

Cevap

Fransa Cezayir’i 1830 tarihinde işgal etmiştir.

2. Soru

Osmanlı yönetimi hangi padişah zamanında Mısır’da babadan oğla geçen bir yönetim kurulmasını fiilen kabul etmek zorunda kalmıştır ?

Cevap

Osmanlı yönetimi Abdülmecit zamanında Mısır’da babadan oğla geçen bir yönetim kurulmasını fiilen kabul etmek zorunda kalmıştır.

3. Soru

Vidin İsyanı’nın (1850) çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Vidin İsyanı toprak ve vergi meseleleri yüzünden çıkmıştır.

4. Soru

Islahat Fermanı öncesinde Osmanlı yöneticileri devleti daha güçlü hâle getirmek için ne tür ekonomik ıslahatlar yapmışlardır?

Cevap

Ekonominin güçlendirilmesi, nakit para temini ve istikrarın sağlanması konusunda birçok çaba sarf edilmiş, yenilikleri finanse etmek için çoklu hazine sistemine geçilmiş, birtakım vergi kalemleri ile mali değeri yüksek mukataaların gelirleri bu yeni hazinelere bağlanmıştır. Hemen aynı tarihlerde Viyana, Paris ve Londra başta olmak üzere Avrupa’nın belli başlı başkentlerine ilk defa daimi elçiler gönderilmiştir.

5. Soru

Yeniçeri Ocağı’nın kanlı bir şekilde kaldırılmasından sonra yerine kurulan ordunun adı nedir?

Cevap

Asakir-i Mansûre-i Muhammediye isimli bir ordu kurulmuştur.

6. Soru

Evkaf Nezareti’nin (1836) kurulmasıyla ne tür değişiklikler olmuştur?

Cevap

Evkaf Nezareti’nin (1836) kurulmasıyla da kadıların vakıf sistemindeki yetkileri azaltılacak ve medrese talebelerinin iaşe ve ibate olanaklarındaki inisiyatif merkezî yönetimin kontrolüne geçmiştir.

7. Soru

Zımmi ne demektir?

Cevap

Zımmi islam hukukuna göre Müslümanların yani Millet-i Hâkime’nin yönetiminde olan bir ülkede yaşayan gayrimüslimlerin statüsünü tanımlar.

8. Soru

Islahat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?

Cevap

Islahat Fermanı 18 Şubat 1856’da ilan edilmiştir.

9. Soru

Islahat Fermanı geneli itibarı ile kimler için hazırlanmıştır?

Cevap

Islahat Fermanında bazı özel konular hariç genellikle gayrimüslimler için hazırlanmıştır.

10. Soru

Panslavizm nedir?

Cevap

Panslavizm tüm Slavları Rusya’nın liderliğinde birleştirme idealini ifade eder.

11. Soru

Eksarh nedir?

Cevap

1870’te Fener Rum Patrikliği’nden ayrılan Bulgar kilisesinin başpapazlarına verilen unvan, Bulgar başpapazlık makamı.

12. Soru

Bulgarlara göre kültürel ve millî gelişmelerinin önündeki engeller nelerdir?

Cevap

Bulgarlara göre kültürel ve millî gelişmelerinin önünde iki engel vardı: İlki ve adını pek koymadıkları temel engel, Osmanlı varlığı idi. İkincisi de dini bir organizasyon ve hizmet olmaktan çok, Yunan milleti ve kültürüne hizmet ettiğini iddia ettikleri Fener Rum Patrikliğiydi.

13. Soru

Sırbistan’ın özerkliği büyük devletler tarafından hangi antlaşmayla garanti altına alınmıştır?

Cevap

Paris Antlaşması

14. Soru

Müfettiş-i Hükkam’ın görevi nedir?

Cevap

 Müfettiş-i Hükkâm: “Hâkimler Müfettişi” anlamına gelen bu unvan, ilk defa Tuna’da uygulanan 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi’yle karşımıza çıkmaktadır. Kadılar arasından şeyhülislamın teklifi ve padişahın onayı ile atanan bu görevli, temyiz-i hukuk ve cinayet meclisine başkanlık yapmasının yanı sıra, şer’i belgelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediğini inceliyor, vilayette görev yapan naiplerin davranış ve çalışmalarını denetliyordu. Bu unvan daha sonra Merkez Naibi olarak değiştirilmiştir.

15. Soru

Megali İdea nedir?

Cevap

 Megali İdea: Büyük ülkü ya da hedef anlamına gelen bu terim, Bizans İmparatorluğu’nu bir Helen İmparatorluğu olarak kabul eden Yunan milliyetçilerinin İstanbul başta olmak üzere, Bizans’ın etkin olduğu tüm yerleri ele geçirerek Helen İmparatorluğu’nu yeniden kurma hayallerini ifade eder.

16. Soru

Girit Vilayet Nizamnamesi kaç yılında ilan edilmiştir?

Cevap

20 Ocak 1868

17. Soru

Darülfünun ve Darülmuallimat hangi nizamnameden sonra açılmıştır?

Cevap

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

18. Soru

Mecelle nedir ve kim tarafından hazırlanmıştır?

Cevap

Cevdet Paşa’nın etkin katkısıyla 1851 madde ve 16 Kitap şeklinde yayımlanan bu çalışma, bir İslam Medeni Kanunu el kitabı olarak Nizamiye Mahkemeleri için hazırlanmıştı.

19. Soru

Süveyş Kanalı hangi tarihte ve hangi padişah zamanında açılmıştır?

Cevap

1869’da Sultan Abdülaziz döneminde açılmıştır.

20. Soru

Osmanlı Devleti uluslar arası piyasalardan ilk borç parayı hangi tarihte almıştır?

Cevap

1854

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!