Osmanlı İktisat Tarihi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı İktisat Tarihi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Mali Yapı

1. Soru

Selçuklular da ve daha sonra osmanlı devletinde de kullanılan, devlet gelirlerinin toplandığı hazineye ne ad verilirdi? 

Cevap

 Hızâne-i Âmire denirdi. 


2. Soru

Osmanlılar da, öncelikle tımar kesimini teşkilatlandırmak ve gelir kaynaklarındaki değişiklikleri izleyebilmek için genellikle otuz yılda bir tekrarlanan mali uygulamanın adı neydi? 

Cevap

 Tapu tahrirleri  veya Tapu Sayımları denilirdi.


3. Soru

Osmanlı da iki safhada yapılan Tapu sayımlarının özellikleri neydi? 

Cevap

Tapu sayımları genellikle iki safhalıydı. ilkinde faal nüfus, mâlî imkânlar ve bundan devlete düşen pay belirleniyordu. 

ikinci safhada devletin payına düşen gelirin hazine ile tımar kesimi arasında bölüştürülmesi yapılırdı.

ilk safhada hazırlanan deftere mufassal (ayrıntılı defter), ikincisine icmâl (özet) denirdi.


4. Soru

Osmanlı da Tarımla uğraşmayan şehir nüfusuna mensup vatandaşlar devlete hangi vergileri öderlerdi? 

Cevap

Şehirde yaşayanlar:Sadece avârız ve (müslüman olmayanlar) cizye öderlerdi.


5. Soru

Osmanlı devletin de gelir ve giderleri denetlemek görevini yüklenen ve bütçelerde yer alan maliye kalemlerinin de yöneticisi durumunda olan ve  dolayısıyla  defterdarların  da içinden çıktığı  bölüm olan bu kalem hangisidir?

Cevap

Muhasebe-i evvel (Başmuhasebe)  kalemi.


6. Soru

Osmanlı Devletin de Bursa, Biga, Bolu, Adapazarı, Kastamonu, Çankırı’daki bazı mukâtaalarla Mîzân-ı harîr (ipek kapanı) mukâtaasının ve Akdeniz adalarındaki çeşitli mukâtaaların gelirlerini denetleyen ve Rumeli’deki kimi kale muhafızlarının mevâcib hesaplarını tutan büro hangisidir?

Cevap

Bursa Mukâttaası.


7. Soru

Daha çok rikâb ağaları, emekli Enderûn ağaları, müteferrikalar, hazine memurları,  hassa tabipleri gibi  bazı görevlilerin maaş hesaplarını tutan, yani saray ve divan memuru statüsünde olan memurların maaşlarını denetliyen büro kalemi hangisiydi?

Cevap

Küçük Ruznamçe.


8. Soru

Osmanlı iç hazinesinin  başlıca gelir kaynakları nelerdi?

Cevap

İç hazinenin başlıca gelir kaynakları: Bazı has, mukâtaa ve vakıf gelirleri, Mısır irsâliyesi, darphane gelirleri, çeşitli hediye ve müsaderelerden elde edilen gelirlerdir. Yine dış hazinenin gelir fazlası iç hazineye aktarılırdı.


9. Soru

18.yüzyılın ikinci yarısından itibaren ihtiyat hazinesi olarak  Osmanlı maliye örgütü içersinde ayrı bir önem kazanan , statü ve işlevi değişerek ikinci bir devlet hazinesi gibi gelir ve gider idaresinde yer almış olan devlet kurumu hangisidir?

Cevap

Darbhâne, ( Darbhâne-i Âmire  ).


10. Soru

Osmanlı da bulunan “Hazîne-i Hâssa ” kurumu nedir?

Cevap

iç hazine yerine Klasik dönemde zaman zaman kullanılan Hazîne-i Hâssa tabiri de Tanzimat’tan sonra tamamen bu hazine için kullanılır olmuştur. Padişah’a ait gelir ve giderlerin yürütülmesinden sorumlu olan bu kuruma hazineden her yıl belirli bir pay aktarılmaya devam ederek bu pay ile birçok stratejik iktisadî kuruluş finanse edilmişti.


11. Soru

İslâm ve Batı dünyaları arasında ki bütçe kavram ve uygulama farklılıkları nelerdir?

Cevap

Batı’da bütçe uygulaması sınıfsal bir yapının ürünüdür ve halkın devlete ne kadar vergi vereceğini bilme ihtiyacından kaynaklanmaktadır.  islâm dünyasında ise bütçeler devletin tek taraflı irade beyanlarıyla hazırlanmıştır.


12. Soru

Osmanlı bütçesinde yer alan gelir kaynaklarının büyük bölümünü oluşturan,   mukâtaa nedir?

Cevap

Mukâtaalar doğrudan devlet işletmeleri, devlete ait bir gelir payının tahsili işidir Mukâtaaları günümüz yaklaşımıyla Kamu iktisadî teşebbüsleri olarak görmek mümkündür. Kara ve deniz gümrükleri, darphaneler, madenler ve şaphâneler buna örnek olarak verilebilir.


13. Soru

Osmanlıların mukâtaa  topraklarının işletilmesinde kullandığı mâlikâne  yöntemi   nedir?

Cevap

 Mâlikâne ömür boyu verilen iltizâmlara verilen isimdir. 17. yüzyılın sonlarından (1695) itibaren, özellikle maliyenin artan nakit ihtiyacının baskısı altında iltizâmla işletilen mukâtaalar mâlikâne haline getirilmeye başlanmıştır. Bu sistemde mukâtaa gelirleri birer peşin (muaccele) ve her yıl ödenecek taksitler (müeccele) karşılığında özel kesime satılmaktaydı.


14. Soru

Osmanlı Devleti’nin de en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturan “Cizye” vergisi kimlerden alınmazdı? 

Cevap

Rahipler, ergin olmayanlar, devlet hizmetinde bulunan aileler, iş yapamaz durumda olanlar ve yabancı tüccarlardan cizye  alınmazdı.


15. Soru

Başlangıçta savaş harcamalarını finanse etmek için konulan,17.yüzyılın sonlarından itibaren olağan vergiler haline getirilen ve toplam bütçe gelirleri içinde  % 10-20 arası paya sahip olan, Tanzimat döneminde de tekâlif-i örfiyye ismiyle varlığını sürdürmüş olan vergi hangisidir?

Cevap

Avarız vergisi.


16. Soru

Osmanlı maliyesin de önemli bir yere sahip olan ” Ulufe ” neydi?

Cevap

Ulufe: merkezî ordu ve devlet görevlilerine üç ayda bir yapılan maaş harcamalarıdır.


17. Soru

Osmanlı devletin de  deniz kumandanlarına, Kırım hanlarına ve kalgaylara (prenslere), çerkes beylerine vs. tahsis edilen yıllık gelirlere ne ad verilirdi?

Cevap

“Salyâne” denirdi. 


18. Soru

III. Selim (1789-1807) döneminde  kurulan, irâd-ı Cedîd Hazinesi’nin  temel işlevi neydi?

Cevap

“İrâd-ı Cedîd Hazinesinin” temel işlevi, kendisine tahsis edilen gelirle mâlikâne ve eshâm sistemini tasfiyeye ve tımar rejimini ıslaha çalışmak ve olağanüstü giderler için bir ihtiyat fonu oluşturmaktı. 


19. Soru

Osmanlı maliye teşkilatı ve vergi sisteminin çağdaşı Avrupa devletlerindeki örneklerine uygun hale getirilmesi ve Osmanlı bütçelerinin gelir öncelikli iken gider ağırlıklı  hale dönüştürülmesi  hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Tanzimat  Döneminde.


20. Soru

20 Aralık 1881’de Düyûn-ı Umûmiyye idaresi’nin kurulmasının nedeni neydi?

Cevap

Osmanlı devleti aldığı borçları ödeyemez duruma düşünce, ve vergi tahsilatında da bugünkü türk maliyesinden daha etkin olmadığından alacaklı devletler tarafından bazı devlet gelirlerine anında el koymak amacıyla tahsilat yapan bir çeşit özel vergi dairesi veya maliye bakanlığı. kelime anlamı genel borçlar demektir.


1. Soru

Selçuklular da ve daha sonra osmanlı devletinde de kullanılan, devlet gelirlerinin toplandığı hazineye ne ad verilirdi? 

Cevap

 Hızâne-i Âmire denirdi. 

2. Soru

Osmanlılar da, öncelikle tımar kesimini teşkilatlandırmak ve gelir kaynaklarındaki değişiklikleri izleyebilmek için genellikle otuz yılda bir tekrarlanan mali uygulamanın adı neydi? 

Cevap

 Tapu tahrirleri  veya Tapu Sayımları denilirdi.

3. Soru

Osmanlı da iki safhada yapılan Tapu sayımlarının özellikleri neydi? 

Cevap

Tapu sayımları genellikle iki safhalıydı. ilkinde faal nüfus, mâlî imkânlar ve bundan devlete düşen pay belirleniyordu. 

ikinci safhada devletin payına düşen gelirin hazine ile tımar kesimi arasında bölüştürülmesi yapılırdı.

ilk safhada hazırlanan deftere mufassal (ayrıntılı defter), ikincisine icmâl (özet) denirdi.

4. Soru

Osmanlı da Tarımla uğraşmayan şehir nüfusuna mensup vatandaşlar devlete hangi vergileri öderlerdi? 

Cevap

Şehirde yaşayanlar:Sadece avârız ve (müslüman olmayanlar) cizye öderlerdi.

5. Soru

Osmanlı devletin de gelir ve giderleri denetlemek görevini yüklenen ve bütçelerde yer alan maliye kalemlerinin de yöneticisi durumunda olan ve  dolayısıyla  defterdarların  da içinden çıktığı  bölüm olan bu kalem hangisidir?

Cevap

Muhasebe-i evvel (Başmuhasebe)  kalemi.

6. Soru

Osmanlı Devletin de Bursa, Biga, Bolu, Adapazarı, Kastamonu, Çankırı’daki bazı mukâtaalarla Mîzân-ı harîr (ipek kapanı) mukâtaasının ve Akdeniz adalarındaki çeşitli mukâtaaların gelirlerini denetleyen ve Rumeli’deki kimi kale muhafızlarının mevâcib hesaplarını tutan büro hangisidir?

Cevap

Bursa Mukâttaası.

7. Soru

Daha çok rikâb ağaları, emekli Enderûn ağaları, müteferrikalar, hazine memurları,  hassa tabipleri gibi  bazı görevlilerin maaş hesaplarını tutan, yani saray ve divan memuru statüsünde olan memurların maaşlarını denetliyen büro kalemi hangisiydi?

Cevap

Küçük Ruznamçe.

8. Soru

Osmanlı iç hazinesinin  başlıca gelir kaynakları nelerdi?

Cevap

İç hazinenin başlıca gelir kaynakları: Bazı has, mukâtaa ve vakıf gelirleri, Mısır irsâliyesi, darphane gelirleri, çeşitli hediye ve müsaderelerden elde edilen gelirlerdir. Yine dış hazinenin gelir fazlası iç hazineye aktarılırdı.

9. Soru

18.yüzyılın ikinci yarısından itibaren ihtiyat hazinesi olarak  Osmanlı maliye örgütü içersinde ayrı bir önem kazanan , statü ve işlevi değişerek ikinci bir devlet hazinesi gibi gelir ve gider idaresinde yer almış olan devlet kurumu hangisidir?

Cevap

Darbhâne, ( Darbhâne-i Âmire  ).

10. Soru

Osmanlı da bulunan “Hazîne-i Hâssa ” kurumu nedir?

Cevap

iç hazine yerine Klasik dönemde zaman zaman kullanılan Hazîne-i Hâssa tabiri de Tanzimat’tan sonra tamamen bu hazine için kullanılır olmuştur. Padişah’a ait gelir ve giderlerin yürütülmesinden sorumlu olan bu kuruma hazineden her yıl belirli bir pay aktarılmaya devam ederek bu pay ile birçok stratejik iktisadî kuruluş finanse edilmişti.

11. Soru

İslâm ve Batı dünyaları arasında ki bütçe kavram ve uygulama farklılıkları nelerdir?

Cevap

Batı’da bütçe uygulaması sınıfsal bir yapının ürünüdür ve halkın devlete ne kadar vergi vereceğini bilme ihtiyacından kaynaklanmaktadır.  islâm dünyasında ise bütçeler devletin tek taraflı irade beyanlarıyla hazırlanmıştır.

12. Soru

Osmanlı bütçesinde yer alan gelir kaynaklarının büyük bölümünü oluşturan,   mukâtaa nedir?

Cevap

Mukâtaalar doğrudan devlet işletmeleri, devlete ait bir gelir payının tahsili işidir Mukâtaaları günümüz yaklaşımıyla Kamu iktisadî teşebbüsleri olarak görmek mümkündür. Kara ve deniz gümrükleri, darphaneler, madenler ve şaphâneler buna örnek olarak verilebilir.

13. Soru

Osmanlıların mukâtaa  topraklarının işletilmesinde kullandığı mâlikâne  yöntemi   nedir?

Cevap

 Mâlikâne ömür boyu verilen iltizâmlara verilen isimdir. 17. yüzyılın sonlarından (1695) itibaren, özellikle maliyenin artan nakit ihtiyacının baskısı altında iltizâmla işletilen mukâtaalar mâlikâne haline getirilmeye başlanmıştır. Bu sistemde mukâtaa gelirleri birer peşin (muaccele) ve her yıl ödenecek taksitler (müeccele) karşılığında özel kesime satılmaktaydı.

14. Soru

Osmanlı Devleti’nin de en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturan “Cizye” vergisi kimlerden alınmazdı? 

Cevap

Rahipler, ergin olmayanlar, devlet hizmetinde bulunan aileler, iş yapamaz durumda olanlar ve yabancı tüccarlardan cizye  alınmazdı.

15. Soru

Başlangıçta savaş harcamalarını finanse etmek için konulan,17.yüzyılın sonlarından itibaren olağan vergiler haline getirilen ve toplam bütçe gelirleri içinde  % 10-20 arası paya sahip olan, Tanzimat döneminde de tekâlif-i örfiyye ismiyle varlığını sürdürmüş olan vergi hangisidir?

Cevap

Avarız vergisi.

16. Soru

Osmanlı maliyesin de önemli bir yere sahip olan ” Ulufe ” neydi?

Cevap

Ulufe: merkezî ordu ve devlet görevlilerine üç ayda bir yapılan maaş harcamalarıdır.

17. Soru

Osmanlı devletin de  deniz kumandanlarına, Kırım hanlarına ve kalgaylara (prenslere), çerkes beylerine vs. tahsis edilen yıllık gelirlere ne ad verilirdi?

Cevap

“Salyâne” denirdi. 

18. Soru

III. Selim (1789-1807) döneminde  kurulan, irâd-ı Cedîd Hazinesi’nin  temel işlevi neydi?

Cevap

“İrâd-ı Cedîd Hazinesinin” temel işlevi, kendisine tahsis edilen gelirle mâlikâne ve eshâm sistemini tasfiyeye ve tımar rejimini ıslaha çalışmak ve olağanüstü giderler için bir ihtiyat fonu oluşturmaktı. 

19. Soru

Osmanlı maliye teşkilatı ve vergi sisteminin çağdaşı Avrupa devletlerindeki örneklerine uygun hale getirilmesi ve Osmanlı bütçelerinin gelir öncelikli iken gider ağırlıklı  hale dönüştürülmesi  hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Tanzimat  Döneminde.

20. Soru

20 Aralık 1881’de Düyûn-ı Umûmiyye idaresi’nin kurulmasının nedeni neydi?

Cevap

Osmanlı devleti aldığı borçları ödeyemez duruma düşünce, ve vergi tahsilatında da bugünkü türk maliyesinden daha etkin olmadığından alacaklı devletler tarafından bazı devlet gelirlerine anında el koymak amacıyla tahsilat yapan bir çeşit özel vergi dairesi veya maliye bakanlığı. kelime anlamı genel borçlar demektir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!