Osmanlı Diplomasisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Diplomasisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Modern Osmanlı Diplomasisi Ve Pratiği (1839-1878)

1. Soru

Tanzimat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?

Cevap

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen “Tanzimat Fermanı”, Osmanlı modernleşme­sinin en önemli gelişmelerinden bir tanesidir.


2. Soru

Tanzimat Fermanı’yla birlikte Osmanlı’nın resmi siyaseti nasıl bir şekile bürünmüştür?

Cevap

Tanzimat’la birlikte modernleş­me veya yenileşme Osmanlı Devleti’nin resmî siyaseti şeklini almıştır.


3. Soru

Tanzimat Fermanı öncesi ve sonrasında Osmanlı’da yenileşme ne gibi farklar göstermekteydi?

Cevap

3 Kasım öncesinde Osmanlı yenileşmesinde çok önemli ve radikal faaliyetlerin yapıldığı vakıadır, fakat bunların hepsi dönemin hükümdarlarının iradeleri ve istekleriyle olmaktaydı. Tanzimat Fermanı, bu faaliyetleri şahsî tercih veya irade olmaktan çıkarıp, devletin vazgeçilmez bir siyaseti hâline getirmiştir. Nitekim bundan son­raki yıllarda modernleşme faaliyetleri hem süreklilik kazanmış hem de devletin ve toplumun her alanını ve kesimini kapsayacak resmî bir boyuta sahip olmuştur.


4. Soru

Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan yeni dönemde Osmanlı’da Dışişleri Bakanlığı teşkilatının kurumsallaşması nasıl olmuştur?

Cevap

Hâriciye Nezâreti, Hâriciye Müsteşarlığı, Maruzât­ı Hâriciye Kâtibliği, Mektu­ bîi Hâriciye, Divân­ı Hümayûn Kalemi, Babıâli Tercüme Odası.

Dışişleri Bakan­lığı’nın dış teşkilatı bu süreçten nasibini almıştır. İlgili dış temsilcilikler teşkilat olarak söyle belirlenmiştir: Sefâret­i Kübra (Büyükelçilik), Sefâret (Elçilik), Baş­ şehbenderlik (Baş Konsolosluk), Şehbenderlik (Konsolosluk), Şehbender Vekâleti ve Tüccar Vekâleti.


5. Soru

1871 yılında Dışişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı birimler nelerdi?

Cevap

 • Hâri­ciye Nezâreti
 • Hâriciye Müsteşarlığı
 • Babıâli Tercüme Odası
 • Hâriciye Kâtibliği
 • Mektubî­i Hâriciye Kalemi Müdüriyeti (Türkçe yazışmalar)
 • Tahrirât­ı Hariciye Kalemi Müdüriyeti (yabancı dillerde yazışmalar)
 • Tabiyyet Kalemi
  • Hâriciye Matbuat Kalemi


6. Soru

Tanzimat, Avrupalı Büyük Devletlerle yoğun bir ilişkiye girildiği; modern diplomasiyi yürütecek Osmanlı devlet adamlarının ve diplomatlarının yetiştiği ve göreve gel­dikleri; devletin dış siyasetini ve diplomasisini üstlendikleri bir dönem olmuştur. Bu devlet adamlarından önemli olanlar kimlerdir?

Cevap

Bu devlet adamlarından özellikle de Mustafa Reşid Paşa (1800­1858), Sadrazam Mehmed Emin Âlî Paşa (1815­1871), Keçecizâde Fuad Paşa (1814­1868) ve Mah­mud Nedim Paşa (1818­1883) sembol isimlerdir. Bunlar, bazı iç ve dış gelişmelerin halledilmesinde; duruma göre kendilerinin göreve gelmelerinde veya rakiplerinin görevden alınmasında İngiltere, Fransa ve Rusya gibi Avrupalı Büyük Devletle­ rin tercihlerinin etkili olduğu devlet adamlarıydı.


7. Soru

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi kimdir?

Cevap

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi olan Mus­tafa Reşid Paşa’dır ve İngiltere siyasetine meyilli olduğu genel bir kanaat olarak bilin­mektedir.


8. Soru

Modern Osmanlı diplomasisinde Reşid Paşa İngiltere siyasetine meyilli iken Âlî Paşa ile Fuad Paşa hangi ülke siyaseti taraftarıydı?

Cevap

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi olan Mus­tafa Reşid Paşa, İngiltere siyasetine meyilli olduğu genel bir kanaat olarak bilin­ mektedir. Onun rakipleri ve aynı zamanda öğrencileri olan Âlî Paşa ile Fuad Paşa ise Fransa’yı tercih etmekteydiler. Fakat başka bir tespite göre ise, Mustafa Reşid Paşa’nın İngiliz, Âlî Paşa’nın Fransız siyasetine temayülleri olmasına mukabil, Fu­ad Paşa bu iki devlet arasında bir yol tutmuştur. Duruma göre bazen Fransa’ya bazen de İngiltere’ye yaslanmıştır.


9. Soru

Mahmud Nedim Paşa’ya ‘Nedimof’ lakabının takılmasının sebebi nedir?

Cevap

Mahmud Nedim Paşa ise, farklı bir tercihle, Osmanlı Devleti’nin baş düşmanı olarak kabul edilen Rusya’yı tercih etmiştir. Kendisi bir şekilde kendi istikbâli­ni ve devletin menfaatini Rusya’da görmüş ve Rus yanlısı siyaset takip etmiştir. Mahmud Nedim Paşa Rusya ile münasebetlerini öylesine ilerletmişti ki, Rus Bü­yükelçisi Nikolai Pawlowitsch İgnatijew’e (1832­1908) danışarak iş yapmasından dolayı; hatta daha da ileri giderek “bir Moskof dostu olarak tanındığı için halk ta­rafından ­hakaret anlamında­ Nedimof diye anılan” bir devlet adamı olmuştur.


10. Soru

İngiltere Büyükelçisi Stratford Canning’in (1825­1858) Saray ve Ba­bıâli üzerindeki etkisinin çok olmasının sebebi nedir?

Cevap

Ali Paşa ve Fuad Paşa’nın Osmanlı’nın batıda bir müttefik edinmesi gerektiğini düşünmeleri ve bu müttefikler arasında da en makbulünün İngiltere olduğunu söylemeleridir.


11. Soru

Fransa adına Napolyon Bonaparte’ın 1798 yı­ lında Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte Avrupalı Büyük Devletlerin bütün dikkatleri nereye yoğunlaşmıştır?

Cevap

Kutsal Yerler Meselesi sürecini, Fransa adına Napolyon Bonaparte’ın 1798 yı­ lında Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte başlatmak gerekiyor. Çünkü bu işgalle birlikte, Avrupalı Büyük Devletlerin bütün dikkatleri dar anlamda buraya ve geniş anlamda ise Akdeniz’e yoğunlaşmıştır.


12. Soru

Fransa’nın mısırı işgalinin ardından Avrupalı Büyük Devletlerin Mısır’daki rekabetinin Osmanlı açısından olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Cevap

Avrupalı Büyük Devletlerin bu rekabeti Osmanlı için olumlu ve olumsuz ol­mak üzere paradoksal bir anlam taşımaktaydı. Osmanlı devlet adamlarının, bu durumdan istifade ederek Fransa’nın rakibi Rusya ve İngiltere ile ittifak yapmak suretiyle Fransa’yı Mısır’dan çıkartması, bu bağlamdaki olumlu gelişmeydi. Fa­ kat bunun bölgesel olarak çok olumsuz bir sonucunun da ortaya çıktığının be­lirtilmesi gerekiyor: Avrupalı Büyük Devletler arasındaki rekabetin, Akdeniz ve Mısır’a kaymasıyla bölge istikrarsızlaştırmıştır. Nitekim Fransızların Mısır’dan çıkartılmasının ardından, bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti ve istikrarı bir daha sağlanamamıştır.


13. Soru

Osmanlı­İngiliz ve Rus Savaşları (1806­-1812)’nın ardından meydana gelen Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın 1831-­1841 arasındaki isyanı Osmanlı açısından nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap

Mehmed Ali Paşa İsyanı, Osmanlı Devleti için tam bir hezimet ol­muştur. Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Osmanlı Ordusu’nu ardı ardına mağlup ederek Kütahya’ya kadar ilerlemiş ve İstanbul’u tehdit etmiştir.


14. Soru

Dönemin devlet adamları Mehmed Ali Paşa tehlikesini Osmanlı askerî gü­cüyle bertaraf edemeyeceklerini anladıklarında nasıl hamleler yapmışlardır?

Cevap

 • Öncelikle İngiltere’nin desteğini alabilmek için 16 Ağustos 1838 tarihinde Bal­ta Limanı Ticaret Antlaşması imzalanmıştır.
  • İkinci önemli hamle askerî ittifakların yapılması olmuş­tur. Bunun için önce 8 Temmuz 1833’de Hünkâr İskelesi İttifak Antlaşması Rusya ile imzalanmıştır. Fakat İngiltere ve Fransa’nın buna tepki göstermesi üzerine bu uygulanmamıştır. Devamında ise, İngiltere ve Avusturya’nın donanmasıyla Meh­med Ali Paşa mağlup edilmiş; 27 Kasım 1840 tarihindeki anlaşmayla bu isyan res­men sona ermiştir.


15. Soru

Boğazlar sorunu nedir?

Cevap

Boğazlar Soru­nu, Rus donanmasının Boğaz’dan geçerek İstanbul’a gelmesi Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nin durumu hakkında Avrupalı Büyük Devletler arasında başla­ yan tartışmalara verilen isimdir.


16. Soru

Osmanlı ve Avrupa tarihinin en önemli askerî, siyasî ve diplomasi gelişmele­rinden olan Kırım Harbi ne zaman başlamıştır?

Cevap

Kırım Harbi, Rus Ordusu’nun Ef­lak-­Boğdan’a girmesiyle 22 Haziran 1853’te fiilî olarak başlamıştır.


17. Soru

Kırım Harbi sonrası 1856’da Viyana’da bir araya gelen Avusturya, İngiltere ve Fransa’nın katılımıyla yapılan Paris Kongresi’ne Osmanlı’nın dahil edilmeyip, Osmanlı Devleti’ndeki Hıristiyan tebaanın haklarını ve imtiyazlarını açıklayan bir mad­denin bu antlaşmaya konması düşüncesinin tartışılmasına Osmanlı nasıl bir tepki vermiştir?

Cevap

Osmanlı dev­ let adamları, diplomatik bir hamle yaparak ilgili hususun barış antlaşmasına bir madde olarak girmemesi için acilen bir ıslahat fermanı hazırlanarak ilan edilme­sine karar verdiler.


18. Soru

Paris Kongresi’nin Osmanlı açısından sonuçları nasıl olmuştur?

Cevap

Osmanlı iç mesele­si olarak öteden beri devam edegelen bazı iç gelişmeler, Paris Kongresi’nin ilgili maddelerine istinaden Avrupalı Büyük Devletlerin araya girmesiyle Osmanlı’nın kontrolünden çıkarak milletlerarası bir sorun hüviyeti kazanmıştır. Bu ise devleti iyice istikrarsızlaştırmıştır.


19. Soru

Paris Kongresi’nin Romanya ve Sırbistan açısından önemi nedir?

Cevap

1857­1862 Ef­lak­Boğdan Meselesi, bu iki prensliğin birleşerek Romanya Prens­liği ismini alması, Paris Kongresi’nin kararlarına imza atan devletlerin doğrudan devreye girmeleriyle başlamıştır. Yine Osmanlı Devleti’nin Belgrat dışındaki bü­ tün kaleleri boşaltarak meydanı ayrılıkçı Sırplara bırakması, Paris Kongresi’nde imzası bulunan devletlerin 8 Eylül 1862’deki protokolleriyle olmuştur. Böylece Romanya ve Sırbistan’ın bağımsızlıklarını kazanması yolunda en önemli adımlar, Osmanlı Devleti’nin kazandığı askerî bir zaferin ardından imzalanan bu antlaş­ manın neticesinde atılmıştır.


20. Soru

Sultan Abdülaziz’in gerçekleştirdiği Avrupa Seyahati’nin önemi nedir?

Cevap

Gerek yapılan modernleşme faaliyetlerine göre kültürel olarak ve gerekse Paris Kongresi’nin ka­rarlarına göre hukukî olarak bir Avrupa devleti olan Osmanlı Devleti’nin hüküm­darı ile kendisinden sonra tahta çıkacak iki şehzâdesinin Paris ve Londra gibi iki merkezi ziyaret etmeleri, siyasî ve diplomatik olarak Avrupa’nın vazgeçilmez bir merkez hâline geldiğini bir kez daha göstermektedir.


1. Soru

Tanzimat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?

Cevap

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen “Tanzimat Fermanı”, Osmanlı modernleşme­sinin en önemli gelişmelerinden bir tanesidir.

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen “Tanzimat Fermanı”, Osmanlı modernleşme­sinin en önemli gelişmelerinden bir tanesidir.

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen “Tanzimat Fermanı”, Osmanlı modernleşme­sinin en önemli gelişmelerinden bir tanesidir.

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen “Tanzimat Fermanı”, Osmanlı modernleşme­sinin en önemli gelişmelerinden bir tanesidir.

2. Soru

Tanzimat Fermanı’yla birlikte Osmanlı’nın resmi siyaseti nasıl bir şekile bürünmüştür?

Cevap

Tanzimat’la birlikte modernleş­me veya yenileşme Osmanlı Devleti’nin resmî siyaseti şeklini almıştır.

Tanzimat’la birlikte modernleş­me veya yenileşme Osmanlı Devleti’nin resmî siyaseti şeklini almıştır.

Tanzimat’la birlikte modernleş­me veya yenileşme Osmanlı Devleti’nin resmî siyaseti şeklini almıştır.

Tanzimat’la birlikte modernleş­me veya yenileşme Osmanlı Devleti’nin resmî siyaseti şeklini almıştır.

3. Soru

Tanzimat Fermanı öncesi ve sonrasında Osmanlı’da yenileşme ne gibi farklar göstermekteydi?

Cevap

3 Kasım öncesinde Osmanlı yenileşmesinde çok önemli ve radikal faaliyetlerin yapıldığı vakıadır, fakat bunların hepsi dönemin hükümdarlarının iradeleri ve istekleriyle olmaktaydı. Tanzimat Fermanı, bu faaliyetleri şahsî tercih veya irade olmaktan çıkarıp, devletin vazgeçilmez bir siyaseti hâline getirmiştir. Nitekim bundan son­raki yıllarda modernleşme faaliyetleri hem süreklilik kazanmış hem de devletin ve toplumun her alanını ve kesimini kapsayacak resmî bir boyuta sahip olmuştur.

3 Kasım öncesinde Osmanlı yenileşmesinde çok önemli ve radikal faaliyetlerin yapıldığı vakıadır, fakat bunların hepsi dönemin hükümdarlarının iradeleri ve istekleriyle olmaktaydı. Tanzimat Fermanı, bu faaliyetleri şahsî tercih veya irade olmaktan çıkarıp, devletin vazgeçilmez bir siyaseti hâline getirmiştir. Nitekim bundan son­raki yıllarda modernleşme faaliyetleri hem süreklilik kazanmış hem de devletin ve toplumun her alanını ve kesimini kapsayacak resmî bir boyuta sahip olmuştur.

3 Kasım öncesinde Osmanlı yenileşmesinde çok önemli ve radikal faaliyetlerin yapıldığı vakıadır, fakat bunların hepsi dönemin hükümdarlarının iradeleri ve istekleriyle olmaktaydı. Tanzimat Fermanı, bu faaliyetleri şahsî tercih veya irade olmaktan çıkarıp, devletin vazgeçilmez bir siyaseti hâline getirmiştir. Nitekim bundan son­raki yıllarda modernleşme faaliyetleri hem süreklilik kazanmış hem de devletin ve toplumun her alanını ve kesimini kapsayacak resmî bir boyuta sahip olmuştur.

3 Kasım öncesinde Osmanlı yenileşmesinde çok önemli ve radikal faaliyetlerin yapıldığı vakıadır, fakat bunların hepsi dönemin hükümdarlarının iradeleri ve istekleriyle olmaktaydı. Tanzimat Fermanı, bu faaliyetleri şahsî tercih veya irade olmaktan çıkarıp, devletin vazgeçilmez bir siyaseti hâline getirmiştir. Nitekim bundan son­raki yıllarda modernleşme faaliyetleri hem süreklilik kazanmış hem de devletin ve toplumun her alanını ve kesimini kapsayacak resmî bir boyuta sahip olmuştur.

4. Soru

Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan yeni dönemde Osmanlı’da Dışişleri Bakanlığı teşkilatının kurumsallaşması nasıl olmuştur?

Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan yeni dönemde Osmanlı’da Dışişleri Bakanlığı teşkilatının kurumsallaşması nasıl olmuştur?

Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan yeni dönemde Osmanlı’da Dışişleri Bakanlığı teşkilatının kurumsallaşması nasıl olmuştur?

Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan yeni dönemde Osmanlı’da Dışişleri Bakanlığı teşkilatının kurumsallaşması nasıl olmuştur?

Cevap

Hâriciye Nezâreti, Hâriciye Müsteşarlığı, Maruzât­ı Hâriciye Kâtibliği, Mektu­ bîi Hâriciye, Divân­ı Hümayûn Kalemi, Babıâli Tercüme Odası.

Dışişleri Bakan­lığı’nın dış teşkilatı bu süreçten nasibini almıştır. İlgili dış temsilcilikler teşkilat olarak söyle belirlenmiştir: Sefâret­i Kübra (Büyükelçilik), Sefâret (Elçilik), Baş­ şehbenderlik (Baş Konsolosluk), Şehbenderlik (Konsolosluk), Şehbender Vekâleti ve Tüccar Vekâleti.

Hâriciye Nezâreti, Hâriciye Müsteşarlığı, Maruzât­ı Hâriciye Kâtibliği, Mektu­ bîi Hâriciye, Divân­ı Hümayûn Kalemi, Babıâli Tercüme Odası.

Dışişleri Bakan­lığı’nın dış teşkilatı bu süreçten nasibini almıştır. İlgili dış temsilcilikler teşkilat olarak söyle belirlenmiştir: Sefâret­i Kübra (Büyükelçilik), Sefâret (Elçilik), Baş­ şehbenderlik (Baş Konsolosluk), Şehbenderlik (Konsolosluk), Şehbender Vekâleti ve Tüccar Vekâleti.

Hâriciye Nezâreti, Hâriciye Müsteşarlığı, Maruzât­ı Hâriciye Kâtibliği, Mektu­ bîi Hâriciye, Divân­ı Hümayûn Kalemi, Babıâli Tercüme Odası.

Dışişleri Bakan­lığı’nın dış teşkilatı bu süreçten nasibini almıştır. İlgili dış temsilcilikler teşkilat olarak söyle belirlenmiştir: Sefâret­i Kübra (Büyükelçilik), Sefâret (Elçilik), Baş­ şehbenderlik (Baş Konsolosluk), Şehbenderlik (Konsolosluk), Şehbender Vekâleti ve Tüccar Vekâleti.

Hâriciye Nezâreti, Hâriciye Müsteşarlığı, Maruzât­ı Hâriciye Kâtibliği, Mektu­ bîi Hâriciye, Divân­ı Hümayûn Kalemi, Babıâli Tercüme Odası.

Dışişleri Bakan­lığı’nın dış teşkilatı bu süreçten nasibini almıştır. İlgili dış temsilcilikler teşkilat olarak söyle belirlenmiştir: Sefâret­i Kübra (Büyükelçilik), Sefâret (Elçilik), Baş­ şehbenderlik (Baş Konsolosluk), Şehbenderlik (Konsolosluk), Şehbender Vekâleti ve Tüccar Vekâleti.

5. Soru

1871 yılında Dışişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı birimler nelerdi?

Cevap

 • Hâri­ciye Nezâreti
 • Hâriciye Müsteşarlığı
 • Babıâli Tercüme Odası
 • Hâriciye Kâtibliği
 • Mektubî­i Hâriciye Kalemi Müdüriyeti (Türkçe yazışmalar)
 • Tahrirât­ı Hariciye Kalemi Müdüriyeti (yabancı dillerde yazışmalar)
 • Tabiyyet Kalemi
  • Hâriciye Matbuat Kalemi

 • Hâri­ciye Nezâreti
 • Hâriciye Müsteşarlığı
 • Babıâli Tercüme Odası
 • Hâriciye Kâtibliği
 • Mektubî­i Hâriciye Kalemi Müdüriyeti (Türkçe yazışmalar)
 • Tahrirât­ı Hariciye Kalemi Müdüriyeti (yabancı dillerde yazışmalar)
 • Tabiyyet Kalemi
  • Hâriciye Matbuat Kalemi

 • Hâri­ciye Nezâreti
 • Hâriciye Müsteşarlığı
 • Babıâli Tercüme Odası
 • Hâriciye Kâtibliği
 • Mektubî­i Hâriciye Kalemi Müdüriyeti (Türkçe yazışmalar)
 • Tahrirât­ı Hariciye Kalemi Müdüriyeti (yabancı dillerde yazışmalar)
 • Tabiyyet Kalemi
  • Hâriciye Matbuat Kalemi

 • Hâri­ciye Nezâreti
 • Hâriciye Müsteşarlığı
 • Babıâli Tercüme Odası
 • Hâriciye Kâtibliği
 • Mektubî­i Hâriciye Kalemi Müdüriyeti (Türkçe yazışmalar)
 • Tahrirât­ı Hariciye Kalemi Müdüriyeti (yabancı dillerde yazışmalar)
 • Tabiyyet Kalemi
  • Hâriciye Matbuat Kalemi
6. Soru

Tanzimat, Avrupalı Büyük Devletlerle yoğun bir ilişkiye girildiği; modern diplomasiyi yürütecek Osmanlı devlet adamlarının ve diplomatlarının yetiştiği ve göreve gel­dikleri; devletin dış siyasetini ve diplomasisini üstlendikleri bir dönem olmuştur. Bu devlet adamlarından önemli olanlar kimlerdir?

Tanzimat, Avrupalı Büyük Devletlerle yoğun bir ilişkiye girildiği; modern diplomasiyi yürütecek Osmanlı devlet adamlarının ve diplomatlarının yetiştiği ve göreve gel­dikleri; devletin dış siyasetini ve diplomasisini üstlendikleri bir dönem olmuştur. Bu devlet adamlarından önemli olanlar kimlerdir?

Tanzimat, Avrupalı Büyük Devletlerle yoğun bir ilişkiye girildiği; modern diplomasiyi yürütecek Osmanlı devlet adamlarının ve diplomatlarının yetiştiği ve göreve gel­dikleri; devletin dış siyasetini ve diplomasisini üstlendikleri bir dönem olmuştur. Bu devlet adamlarından önemli olanlar kimlerdir?

Tanzimat, Avrupalı Büyük Devletlerle yoğun bir ilişkiye girildiği; modern diplomasiyi yürütecek Osmanlı devlet adamlarının ve diplomatlarının yetiştiği ve göreve gel­dikleri; devletin dış siyasetini ve diplomasisini üstlendikleri bir dönem olmuştur. Bu devlet adamlarından önemli olanlar kimlerdir?

Cevap

Bu devlet adamlarından özellikle de Mustafa Reşid Paşa (1800­1858), Sadrazam Mehmed Emin Âlî Paşa (1815­1871), Keçecizâde Fuad Paşa (1814­1868) ve Mah­mud Nedim Paşa (1818­1883) sembol isimlerdir. Bunlar, bazı iç ve dış gelişmelerin halledilmesinde; duruma göre kendilerinin göreve gelmelerinde veya rakiplerinin görevden alınmasında İngiltere, Fransa ve Rusya gibi Avrupalı Büyük Devletle­ rin tercihlerinin etkili olduğu devlet adamlarıydı.

Bu devlet adamlarından özellikle de Mustafa Reşid Paşa (1800­1858), Sadrazam Mehmed Emin Âlî Paşa (1815­1871), Keçecizâde Fuad Paşa (1814­1868) ve Mah­mud Nedim Paşa (1818­1883) sembol isimlerdir. Bunlar, bazı iç ve dış gelişmelerin halledilmesinde; duruma göre kendilerinin göreve gelmelerinde veya rakiplerinin görevden alınmasında İngiltere, Fransa ve Rusya gibi Avrupalı Büyük Devletle­ rin tercihlerinin etkili olduğu devlet adamlarıydı.

Bu devlet adamlarından özellikle de Mustafa Reşid Paşa (1800­1858), Sadrazam Mehmed Emin Âlî Paşa (1815­1871), Keçecizâde Fuad Paşa (1814­1868) ve Mah­mud Nedim Paşa (1818­1883) sembol isimlerdir. Bunlar, bazı iç ve dış gelişmelerin halledilmesinde; duruma göre kendilerinin göreve gelmelerinde veya rakiplerinin görevden alınmasında İngiltere, Fransa ve Rusya gibi Avrupalı Büyük Devletle­ rin tercihlerinin etkili olduğu devlet adamlarıydı.

Bu devlet adamlarından özellikle de Mustafa Reşid Paşa (1800­1858), Sadrazam Mehmed Emin Âlî Paşa (1815­1871), Keçecizâde Fuad Paşa (1814­1868) ve Mah­mud Nedim Paşa (1818­1883) sembol isimlerdir. Bunlar, bazı iç ve dış gelişmelerin halledilmesinde; duruma göre kendilerinin göreve gelmelerinde veya rakiplerinin görevden alınmasında İngiltere, Fransa ve Rusya gibi Avrupalı Büyük Devletle­ rin tercihlerinin etkili olduğu devlet adamlarıydı.

7. Soru

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi kimdir?

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi kimdir?

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi kimdir?

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi kimdir?

Cevap

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi olan Mus­tafa Reşid Paşa’dır ve İngiltere siyasetine meyilli olduğu genel bir kanaat olarak bilin­mektedir.

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi olan Mus­tafa Reşid Paşa’dır ve İngiltere siyasetine meyilli olduğu genel bir kanaat olarak bilin­mektedir.

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi olan Mus­tafa Reşid Paşa’dır ve İngiltere siyasetine meyilli olduğu genel bir kanaat olarak bilin­mektedir.

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi olan Mus­tafa Reşid Paşa’dır ve İngiltere siyasetine meyilli olduğu genel bir kanaat olarak bilin­mektedir.

8. Soru

Modern Osmanlı diplomasisinde Reşid Paşa İngiltere siyasetine meyilli iken Âlî Paşa ile Fuad Paşa hangi ülke siyaseti taraftarıydı?

Cevap

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi olan Mus­tafa Reşid Paşa, İngiltere siyasetine meyilli olduğu genel bir kanaat olarak bilin­ mektedir. Onun rakipleri ve aynı zamanda öğrencileri olan Âlî Paşa ile Fuad Paşa ise Fransa’yı tercih etmekteydiler. Fakat başka bir tespite göre ise, Mustafa Reşid Paşa’nın İngiliz, Âlî Paşa’nın Fransız siyasetine temayülleri olmasına mukabil, Fu­ad Paşa bu iki devlet arasında bir yol tutmuştur. Duruma göre bazen Fransa’ya bazen de İngiltere’ye yaslanmıştır.

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi olan Mus­tafa Reşid Paşa, İngiltere siyasetine meyilli olduğu genel bir kanaat olarak bilin­ mektedir. Onun rakipleri ve aynı zamanda öğrencileri olan Âlî Paşa ile Fuad Paşa ise Fransa’yı tercih etmekteydiler. Fakat başka bir tespite göre ise, Mustafa Reşid Paşa’nın İngiliz, Âlî Paşa’nın Fransız siyasetine temayülleri olmasına mukabil, Fu­ad Paşa bu iki devlet arasında bir yol tutmuştur. Duruma göre bazen Fransa’ya bazen de İngiltere’ye yaslanmıştır.

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi olan Mus­tafa Reşid Paşa, İngiltere siyasetine meyilli olduğu genel bir kanaat olarak bilin­ mektedir. Onun rakipleri ve aynı zamanda öğrencileri olan Âlî Paşa ile Fuad Paşa ise Fransa’yı tercih etmekteydiler. Fakat başka bir tespite göre ise, Mustafa Reşid Paşa’nın İngiliz, Âlî Paşa’nın Fransız siyasetine temayülleri olmasına mukabil, Fu­ad Paşa bu iki devlet arasında bir yol tutmuştur. Duruma göre bazen Fransa’ya bazen de İngiltere’ye yaslanmıştır.

Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi olan Mus­tafa Reşid Paşa, İngiltere siyasetine meyilli olduğu genel bir kanaat olarak bilin­ mektedir. Onun rakipleri ve aynı zamanda öğrencileri olan Âlî Paşa ile Fuad Paşa ise Fransa’yı tercih etmekteydiler. Fakat başka bir tespite göre ise, Mustafa Reşid Paşa’nın İngiliz, Âlî Paşa’nın Fransız siyasetine temayülleri olmasına mukabil, Fu­ad Paşa bu iki devlet arasında bir yol tutmuştur. Duruma göre bazen Fransa’ya bazen de İngiltere’ye yaslanmıştır.

9. Soru

Mahmud Nedim Paşa’ya ‘Nedimof’ lakabının takılmasının sebebi nedir?

Mahmud Nedim Paşa’ya ‘Nedimof’ lakabının takılmasının sebebi nedir?

Mahmud Nedim Paşa’ya ‘Nedimof’ lakabının takılmasının sebebi nedir?

Mahmud Nedim Paşa’ya ‘Nedimof’ lakabının takılmasının sebebi nedir?

Cevap

Mahmud Nedim Paşa ise, farklı bir tercihle, Osmanlı Devleti’nin baş düşmanı olarak kabul edilen Rusya’yı tercih etmiştir. Kendisi bir şekilde kendi istikbâli­ni ve devletin menfaatini Rusya’da görmüş ve Rus yanlısı siyaset takip etmiştir. Mahmud Nedim Paşa Rusya ile münasebetlerini öylesine ilerletmişti ki, Rus Bü­yükelçisi Nikolai Pawlowitsch İgnatijew’e (1832­1908) danışarak iş yapmasından dolayı; hatta daha da ileri giderek “bir Moskof dostu olarak tanındığı için halk ta­rafından ­hakaret anlamında­ Nedimof diye anılan” bir devlet adamı olmuştur.

Mahmud Nedim Paşa ise, farklı bir tercihle, Osmanlı Devleti’nin baş düşmanı olarak kabul edilen Rusya’yı tercih etmiştir. Kendisi bir şekilde kendi istikbâli­ni ve devletin menfaatini Rusya’da görmüş ve Rus yanlısı siyaset takip etmiştir. Mahmud Nedim Paşa Rusya ile münasebetlerini öylesine ilerletmişti ki, Rus Bü­yükelçisi Nikolai Pawlowitsch İgnatijew’e (1832­1908) danışarak iş yapmasından dolayı; hatta daha da ileri giderek “bir Moskof dostu olarak tanındığı için halk ta­rafından ­hakaret anlamında­ Nedimof diye anılan” bir devlet adamı olmuştur.

Mahmud Nedim Paşa ise, farklı bir tercihle, Osmanlı Devleti’nin baş düşmanı olarak kabul edilen Rusya’yı tercih etmiştir. Kendisi bir şekilde kendi istikbâli­ni ve devletin menfaatini Rusya’da görmüş ve Rus yanlısı siyaset takip etmiştir. Mahmud Nedim Paşa Rusya ile münasebetlerini öylesine ilerletmişti ki, Rus Bü­yükelçisi Nikolai Pawlowitsch İgnatijew’e (1832­1908) danışarak iş yapmasından dolayı; hatta daha da ileri giderek “bir Moskof dostu olarak tanındığı için halk ta­rafından ­hakaret anlamında­ Nedimof diye anılan” bir devlet adamı olmuştur.

Mahmud Nedim Paşa ise, farklı bir tercihle, Osmanlı Devleti’nin baş düşmanı olarak kabul edilen Rusya’yı tercih etmiştir. Kendisi bir şekilde kendi istikbâli­ni ve devletin menfaatini Rusya’da görmüş ve Rus yanlısı siyaset takip etmiştir. Mahmud Nedim Paşa Rusya ile münasebetlerini öylesine ilerletmişti ki, Rus Bü­yükelçisi Nikolai Pawlowitsch İgnatijew’e (1832­1908) danışarak iş yapmasından dolayı; hatta daha da ileri giderek “bir Moskof dostu olarak tanındığı için halk ta­rafından ­hakaret anlamında­ Nedimof diye anılan” bir devlet adamı olmuştur.

10. Soru

İngiltere Büyükelçisi Stratford Canning’in (1825­1858) Saray ve Ba­bıâli üzerindeki etkisinin çok olmasının sebebi nedir?

İngiltere Büyükelçisi Stratford Canning’in (1825­1858) Saray ve Ba­bıâli üzerindeki etkisinin çok olmasının sebebi nedir?

İngiltere Büyükelçisi Stratford Canning’in (1825­1858) Saray ve Ba­bıâli üzerindeki etkisinin çok olmasının sebebi nedir?

İngiltere Büyükelçisi Stratford Canning’in (1825­1858) Saray ve Ba­bıâli üzerindeki etkisinin çok olmasının sebebi nedir?

Cevap

Ali Paşa ve Fuad Paşa’nın Osmanlı’nın batıda bir müttefik edinmesi gerektiğini düşünmeleri ve bu müttefikler arasında da en makbulünün İngiltere olduğunu söylemeleridir.

11. Soru

Fransa adına Napolyon Bonaparte’ın 1798 yı­ lında Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte Avrupalı Büyük Devletlerin bütün dikkatleri nereye yoğunlaşmıştır?

Fransa adına Napolyon Bonaparte’ın 1798 yı­ lında Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte Avrupalı Büyük Devletlerin bütün dikkatleri nereye yoğunlaşmıştır?

Fransa adına Napolyon Bonaparte’ın 1798 yı­ lında Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte Avrupalı Büyük Devletlerin bütün dikkatleri nereye yoğunlaşmıştır?

Fransa adına Napolyon Bonaparte’ın 1798 yı­ lında Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte Avrupalı Büyük Devletlerin bütün dikkatleri nereye yoğunlaşmıştır?

Cevap

Kutsal Yerler Meselesi sürecini, Fransa adına Napolyon Bonaparte’ın 1798 yı­ lında Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte başlatmak gerekiyor. Çünkü bu işgalle birlikte, Avrupalı Büyük Devletlerin bütün dikkatleri dar anlamda buraya ve geniş anlamda ise Akdeniz’e yoğunlaşmıştır.

Kutsal Yerler Meselesi sürecini, Fransa adına Napolyon Bonaparte’ın 1798 yı­ lında Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte başlatmak gerekiyor. Çünkü bu işgalle birlikte, Avrupalı Büyük Devletlerin bütün dikkatleri dar anlamda buraya ve geniş anlamda ise Akdeniz’e yoğunlaşmıştır.

Kutsal Yerler Meselesi sürecini, Fransa adına Napolyon Bonaparte’ın 1798 yı­ lında Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte başlatmak gerekiyor. Çünkü bu işgalle birlikte, Avrupalı Büyük Devletlerin bütün dikkatleri dar anlamda buraya ve geniş anlamda ise Akdeniz’e yoğunlaşmıştır.

Kutsal Yerler Meselesi sürecini, Fransa adına Napolyon Bonaparte’ın 1798 yı­ lında Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte başlatmak gerekiyor. Çünkü bu işgalle birlikte, Avrupalı Büyük Devletlerin bütün dikkatleri dar anlamda buraya ve geniş anlamda ise Akdeniz’e yoğunlaşmıştır.

12. Soru

Fransa’nın mısırı işgalinin ardından Avrupalı Büyük Devletlerin Mısır’daki rekabetinin Osmanlı açısından olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Cevap

Avrupalı Büyük Devletlerin bu rekabeti Osmanlı için olumlu ve olumsuz ol­mak üzere paradoksal bir anlam taşımaktaydı. Osmanlı devlet adamlarının, bu durumdan istifade ederek Fransa’nın rakibi Rusya ve İngiltere ile ittifak yapmak suretiyle Fransa’yı Mısır’dan çıkartması, bu bağlamdaki olumlu gelişmeydi. Fa­ kat bunun bölgesel olarak çok olumsuz bir sonucunun da ortaya çıktığının be­lirtilmesi gerekiyor: Avrupalı Büyük Devletler arasındaki rekabetin, Akdeniz ve Mısır’a kaymasıyla bölge istikrarsızlaştırmıştır. Nitekim Fransızların Mısır’dan çıkartılmasının ardından, bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti ve istikrarı bir daha sağlanamamıştır.

Avrupalı Büyük Devletlerin bu rekabeti Osmanlı için olumlu ve olumsuz ol­mak üzere paradoksal bir anlam taşımaktaydı. Osmanlı devlet adamlarının, bu durumdan istifade ederek Fransa’nın rakibi Rusya ve İngiltere ile ittifak yapmak suretiyle Fransa’yı Mısır’dan çıkartması, bu bağlamdaki olumlu gelişmeydi. Fa­ kat bunun bölgesel olarak çok olumsuz bir sonucunun da ortaya çıktığının be­lirtilmesi gerekiyor: Avrupalı Büyük Devletler arasındaki rekabetin, Akdeniz ve Mısır’a kaymasıyla bölge istikrarsızlaştırmıştır. Nitekim Fransızların Mısır’dan çıkartılmasının ardından, bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti ve istikrarı bir daha sağlanamamıştır.

Avrupalı Büyük Devletlerin bu rekabeti Osmanlı için olumlu ve olumsuz ol­mak üzere paradoksal bir anlam taşımaktaydı. Osmanlı devlet adamlarının, bu durumdan istifade ederek Fransa’nın rakibi Rusya ve İngiltere ile ittifak yapmak suretiyle Fransa’yı Mısır’dan çıkartması, bu bağlamdaki olumlu gelişmeydi. Fa­ kat bunun bölgesel olarak çok olumsuz bir sonucunun da ortaya çıktığının be­lirtilmesi gerekiyor: Avrupalı Büyük Devletler arasındaki rekabetin, Akdeniz ve Mısır’a kaymasıyla bölge istikrarsızlaştırmıştır. Nitekim Fransızların Mısır’dan çıkartılmasının ardından, bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti ve istikrarı bir daha sağlanamamıştır.

Avrupalı Büyük Devletlerin bu rekabeti Osmanlı için olumlu ve olumsuz ol­mak üzere paradoksal bir anlam taşımaktaydı. Osmanlı devlet adamlarının, bu durumdan istifade ederek Fransa’nın rakibi Rusya ve İngiltere ile ittifak yapmak suretiyle Fransa’yı Mısır’dan çıkartması, bu bağlamdaki olumlu gelişmeydi. Fa­ kat bunun bölgesel olarak çok olumsuz bir sonucunun da ortaya çıktığının be­lirtilmesi gerekiyor: Avrupalı Büyük Devletler arasındaki rekabetin, Akdeniz ve Mısır’a kaymasıyla bölge istikrarsızlaştırmıştır. Nitekim Fransızların Mısır’dan çıkartılmasının ardından, bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti ve istikrarı bir daha sağlanamamıştır.

13. Soru

Osmanlı­İngiliz ve Rus Savaşları (1806­-1812)’nın ardından meydana gelen Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın 1831-­1841 arasındaki isyanı Osmanlı açısından nasıl sonuçlanmıştır?

Osmanlı­İngiliz ve Rus Savaşları (1806­-1812)’nın ardından meydana gelen Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın 1831-­1841 arasındaki isyanı Osmanlı açısından nasıl sonuçlanmıştır?

Osmanlı­İngiliz ve Rus Savaşları (1806­-1812)’nın ardından meydana gelen Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın 1831-­1841 arasındaki isyanı Osmanlı açısından nasıl sonuçlanmıştır?

Osmanlı­İngiliz ve Rus Savaşları (1806­-1812)’nın ardından meydana gelen Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın 1831-­1841 arasındaki isyanı Osmanlı açısından nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap

Mehmed Ali Paşa İsyanı, Osmanlı Devleti için tam bir hezimet ol­muştur. Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Osmanlı Ordusu’nu ardı ardına mağlup ederek Kütahya’ya kadar ilerlemiş ve İstanbul’u tehdit etmiştir.

Mehmed Ali Paşa İsyanı, Osmanlı Devleti için tam bir hezimet ol­muştur. Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Osmanlı Ordusu’nu ardı ardına mağlup ederek Kütahya’ya kadar ilerlemiş ve İstanbul’u tehdit etmiştir.

Mehmed Ali Paşa İsyanı, Osmanlı Devleti için tam bir hezimet ol­muştur. Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Osmanlı Ordusu’nu ardı ardına mağlup ederek Kütahya’ya kadar ilerlemiş ve İstanbul’u tehdit etmiştir.

Mehmed Ali Paşa İsyanı, Osmanlı Devleti için tam bir hezimet ol­muştur. Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Osmanlı Ordusu’nu ardı ardına mağlup ederek Kütahya’ya kadar ilerlemiş ve İstanbul’u tehdit etmiştir.

14. Soru

Dönemin devlet adamları Mehmed Ali Paşa tehlikesini Osmanlı askerî gü­cüyle bertaraf edemeyeceklerini anladıklarında nasıl hamleler yapmışlardır?

Dönemin devlet adamları Mehmed Ali Paşa tehlikesini Osmanlı askerî gü­cüyle bertaraf edemeyeceklerini anladıklarında nasıl hamleler yapmışlardır?

Dönemin devlet adamları Mehmed Ali Paşa tehlikesini Osmanlı askerî gü­cüyle bertaraf edemeyeceklerini anladıklarında nasıl hamleler yapmışlardır?

Dönemin devlet adamları Mehmed Ali Paşa tehlikesini Osmanlı askerî gü­cüyle bertaraf edemeyeceklerini anladıklarında nasıl hamleler yapmışlardır?

Cevap

 • Öncelikle İngiltere’nin desteğini alabilmek için 16 Ağustos 1838 tarihinde Bal­ta Limanı Ticaret Antlaşması imzalanmıştır.
  • İkinci önemli hamle askerî ittifakların yapılması olmuş­tur. Bunun için önce 8 Temmuz 1833’de Hünkâr İskelesi İttifak Antlaşması Rusya ile imzalanmıştır. Fakat İngiltere ve Fransa’nın buna tepki göstermesi üzerine bu uygulanmamıştır. Devamında ise, İngiltere ve Avusturya’nın donanmasıyla Meh­med Ali Paşa mağlup edilmiş; 27 Kasım 1840 tarihindeki anlaşmayla bu isyan res­men sona ermiştir.

 • Öncelikle İngiltere’nin desteğini alabilmek için 16 Ağustos 1838 tarihinde Bal­ta Limanı Ticaret Antlaşması imzalanmıştır.
  • İkinci önemli hamle askerî ittifakların yapılması olmuş­tur. Bunun için önce 8 Temmuz 1833’de Hünkâr İskelesi İttifak Antlaşması Rusya ile imzalanmıştır. Fakat İngiltere ve Fransa’nın buna tepki göstermesi üzerine bu uygulanmamıştır. Devamında ise, İngiltere ve Avusturya’nın donanmasıyla Meh­med Ali Paşa mağlup edilmiş; 27 Kasım 1840 tarihindeki anlaşmayla bu isyan res­men sona ermiştir.

 • Öncelikle İngiltere’nin desteğini alabilmek için 16 Ağustos 1838 tarihinde Bal­ta Limanı Ticaret Antlaşması imzalanmıştır.
  • İkinci önemli hamle askerî ittifakların yapılması olmuş­tur. Bunun için önce 8 Temmuz 1833’de Hünkâr İskelesi İttifak Antlaşması Rusya ile imzalanmıştır. Fakat İngiltere ve Fransa’nın buna tepki göstermesi üzerine bu uygulanmamıştır. Devamında ise, İngiltere ve Avusturya’nın donanmasıyla Meh­med Ali Paşa mağlup edilmiş; 27 Kasım 1840 tarihindeki anlaşmayla bu isyan res­men sona ermiştir.

 • Öncelikle İngiltere’nin desteğini alabilmek için 16 Ağustos 1838 tarihinde Bal­ta Limanı Ticaret Antlaşması imzalanmıştır.
  • İkinci önemli hamle askerî ittifakların yapılması olmuş­tur. Bunun için önce 8 Temmuz 1833’de Hünkâr İskelesi İttifak Antlaşması Rusya ile imzalanmıştır. Fakat İngiltere ve Fransa’nın buna tepki göstermesi üzerine bu uygulanmamıştır. Devamında ise, İngiltere ve Avusturya’nın donanmasıyla Meh­med Ali Paşa mağlup edilmiş; 27 Kasım 1840 tarihindeki anlaşmayla bu isyan res­men sona ermiştir.
15. Soru

Boğazlar sorunu nedir?

Cevap

Boğazlar Soru­nu, Rus donanmasının Boğaz’dan geçerek İstanbul’a gelmesi Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nin durumu hakkında Avrupalı Büyük Devletler arasında başla­ yan tartışmalara verilen isimdir.

Boğazlar Soru­nu, Rus donanmasının Boğaz’dan geçerek İstanbul’a gelmesi Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nin durumu hakkında Avrupalı Büyük Devletler arasında başla­ yan tartışmalara verilen isimdir.

Boğazlar Soru­nu, Rus donanmasının Boğaz’dan geçerek İstanbul’a gelmesi Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nin durumu hakkında Avrupalı Büyük Devletler arasında başla­ yan tartışmalara verilen isimdir.

Boğazlar Soru­nu, Rus donanmasının Boğaz’dan geçerek İstanbul’a gelmesi Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nin durumu hakkında Avrupalı Büyük Devletler arasında başla­ yan tartışmalara verilen isimdir.

16. Soru

Osmanlı ve Avrupa tarihinin en önemli askerî, siyasî ve diplomasi gelişmele­rinden olan Kırım Harbi ne zaman başlamıştır?

Osmanlı ve Avrupa tarihinin en önemli askerî, siyasî ve diplomasi gelişmele­rinden olan Kırım Harbi ne zaman başlamıştır?

Osmanlı ve Avrupa tarihinin en önemli askerî, siyasî ve diplomasi gelişmele­rinden olan Kırım Harbi ne zaman başlamıştır?

Osmanlı ve Avrupa tarihinin en önemli askerî, siyasî ve diplomasi gelişmele­rinden olan Kırım Harbi ne zaman başlamıştır?

Cevap

Kırım Harbi, Rus Ordusu’nun Ef­lak-­Boğdan’a girmesiyle 22 Haziran 1853’te fiilî olarak başlamıştır.

Kırım Harbi, Rus Ordusu’nun Ef­lak-­Boğdan’a girmesiyle 22 Haziran 1853’te fiilî olarak başlamıştır.

Kırım Harbi, Rus Ordusu’nun Ef­lak-­Boğdan’a girmesiyle 22 Haziran 1853’te fiilî olarak başlamıştır.

Kırım Harbi, Rus Ordusu’nun Ef­lak-­Boğdan’a girmesiyle 22 Haziran 1853’te fiilî olarak başlamıştır.

17. Soru

Kırım Harbi sonrası 1856’da Viyana’da bir araya gelen Avusturya, İngiltere ve Fransa’nın katılımıyla yapılan Paris Kongresi’ne Osmanlı’nın dahil edilmeyip, Osmanlı Devleti’ndeki Hıristiyan tebaanın haklarını ve imtiyazlarını açıklayan bir mad­denin bu antlaşmaya konması düşüncesinin tartışılmasına Osmanlı nasıl bir tepki vermiştir?

Cevap

Osmanlı dev­ let adamları, diplomatik bir hamle yaparak ilgili hususun barış antlaşmasına bir madde olarak girmemesi için acilen bir ıslahat fermanı hazırlanarak ilan edilme­sine karar verdiler.

Osmanlı dev­ let adamları, diplomatik bir hamle yaparak ilgili hususun barış antlaşmasına bir madde olarak girmemesi için acilen bir ıslahat fermanı hazırlanarak ilan edilme­sine karar verdiler.

Osmanlı dev­ let adamları, diplomatik bir hamle yaparak ilgili hususun barış antlaşmasına bir madde olarak girmemesi için acilen bir ıslahat fermanı hazırlanarak ilan edilme­sine karar verdiler.

Osmanlı dev­ let adamları, diplomatik bir hamle yaparak ilgili hususun barış antlaşmasına bir madde olarak girmemesi için acilen bir ıslahat fermanı hazırlanarak ilan edilme­sine karar verdiler.

18. Soru

Paris Kongresi’nin Osmanlı açısından sonuçları nasıl olmuştur?

Cevap

Osmanlı iç mesele­si olarak öteden beri devam edegelen bazı iç gelişmeler, Paris Kongresi’nin ilgili maddelerine istinaden Avrupalı Büyük Devletlerin araya girmesiyle Osmanlı’nın kontrolünden çıkarak milletlerarası bir sorun hüviyeti kazanmıştır. Bu ise devleti iyice istikrarsızlaştırmıştır.

Osmanlı iç mesele­si olarak öteden beri devam edegelen bazı iç gelişmeler, Paris Kongresi’nin ilgili maddelerine istinaden Avrupalı Büyük Devletlerin araya girmesiyle Osmanlı’nın kontrolünden çıkarak milletlerarası bir sorun hüviyeti kazanmıştır. Bu ise devleti iyice istikrarsızlaştırmıştır.

Osmanlı iç mesele­si olarak öteden beri devam edegelen bazı iç gelişmeler, Paris Kongresi’nin ilgili maddelerine istinaden Avrupalı Büyük Devletlerin araya girmesiyle Osmanlı’nın kontrolünden çıkarak milletlerarası bir sorun hüviyeti kazanmıştır. Bu ise devleti iyice istikrarsızlaştırmıştır.

Osmanlı iç mesele­si olarak öteden beri devam edegelen bazı iç gelişmeler, Paris Kongresi’nin ilgili maddelerine istinaden Avrupalı Büyük Devletlerin araya girmesiyle Osmanlı’nın kontrolünden çıkarak milletlerarası bir sorun hüviyeti kazanmıştır. Bu ise devleti iyice istikrarsızlaştırmıştır.

19. Soru

Paris Kongresi’nin Romanya ve Sırbistan açısından önemi nedir?

Cevap

1857­1862 Ef­lak­Boğdan Meselesi, bu iki prensliğin birleşerek Romanya Prens­liği ismini alması, Paris Kongresi’nin kararlarına imza atan devletlerin doğrudan devreye girmeleriyle başlamıştır. Yine Osmanlı Devleti’nin Belgrat dışındaki bü­ tün kaleleri boşaltarak meydanı ayrılıkçı Sırplara bırakması, Paris Kongresi’nde imzası bulunan devletlerin 8 Eylül 1862’deki protokolleriyle olmuştur. Böylece Romanya ve Sırbistan’ın bağımsızlıklarını kazanması yolunda en önemli adımlar, Osmanlı Devleti’nin kazandığı askerî bir zaferin ardından imzalanan bu antlaş­ manın neticesinde atılmıştır.

1857­1862 Ef­lak­Boğdan Meselesi, bu iki prensliğin birleşerek Romanya Prens­liği ismini alması, Paris Kongresi’nin kararlarına imza atan devletlerin doğrudan devreye girmeleriyle başlamıştır. Yine Osmanlı Devleti’nin Belgrat dışındaki bü­ tün kaleleri boşaltarak meydanı ayrılıkçı Sırplara bırakması, Paris Kongresi’nde imzası bulunan devletlerin 8 Eylül 1862’deki protokolleriyle olmuştur. Böylece Romanya ve Sırbistan’ın bağımsızlıklarını kazanması yolunda en önemli adımlar, Osmanlı Devleti’nin kazandığı askerî bir zaferin ardından imzalanan bu antlaş­ manın neticesinde atılmıştır.

1857­1862 Ef­lak­Boğdan Meselesi, bu iki prensliğin birleşerek Romanya Prens­liği ismini alması, Paris Kongresi’nin kararlarına imza atan devletlerin doğrudan devreye girmeleriyle başlamıştır. Yine Osmanlı Devleti’nin Belgrat dışındaki bü­ tün kaleleri boşaltarak meydanı ayrılıkçı Sırplara bırakması, Paris Kongresi’nde imzası bulunan devletlerin 8 Eylül 1862’deki protokolleriyle olmuştur. Böylece Romanya ve Sırbistan’ın bağımsızlıklarını kazanması yolunda en önemli adımlar, Osmanlı Devleti’nin kazandığı askerî bir zaferin ardından imzalanan bu antlaş­ manın neticesinde atılmıştır.

1857­1862 Ef­lak­Boğdan Meselesi, bu iki prensliğin birleşerek Romanya Prens­liği ismini alması, Paris Kongresi’nin kararlarına imza atan devletlerin doğrudan devreye girmeleriyle başlamıştır. Yine Osmanlı Devleti’nin Belgrat dışındaki bü­ tün kaleleri boşaltarak meydanı ayrılıkçı Sırplara bırakması, Paris Kongresi’nde imzası bulunan devletlerin 8 Eylül 1862’deki protokolleriyle olmuştur. Böylece Romanya ve Sırbistan’ın bağımsızlıklarını kazanması yolunda en önemli adımlar, Osmanlı Devleti’nin kazandığı askerî bir zaferin ardından imzalanan bu antlaş­ manın neticesinde atılmıştır.

20. Soru

Sultan Abdülaziz’in gerçekleştirdiği Avrupa Seyahati’nin önemi nedir?

Sultan Abdülaziz’in gerçekleştirdiği Avrupa Seyahati’nin önemi nedir?

Sultan Abdülaziz’in gerçekleştirdiği Avrupa Seyahati’nin önemi nedir?

Sultan Abdülaziz’in gerçekleştirdiği Avrupa Seyahati’nin önemi nedir?

Cevap

Gerek yapılan modernleşme faaliyetlerine göre kültürel olarak ve gerekse Paris Kongresi’nin ka­rarlarına göre hukukî olarak bir Avrupa devleti olan Osmanlı Devleti’nin hüküm­darı ile kendisinden sonra tahta çıkacak iki şehzâdesinin Paris ve Londra gibi iki merkezi ziyaret etmeleri, siyasî ve diplomatik olarak Avrupa’nın vazgeçilmez bir merkez hâline geldiğini bir kez daha göstermektedir.

Gerek yapılan modernleşme faaliyetlerine göre kültürel olarak ve gerekse Paris Kongresi’nin ka­rarlarına göre hukukî olarak bir Avrupa devleti olan Osmanlı Devleti’nin hüküm­darı ile kendisinden sonra tahta çıkacak iki şehzâdesinin Paris ve Londra gibi iki merkezi ziyaret etmeleri, siyasî ve diplomatik olarak Avrupa’nın vazgeçilmez bir merkez hâline geldiğini bir kez daha göstermektedir.

Gerek yapılan modernleşme faaliyetlerine göre kültürel olarak ve gerekse Paris Kongresi’nin ka­rarlarına göre hukukî olarak bir Avrupa devleti olan Osmanlı Devleti’nin hüküm­darı ile kendisinden sonra tahta çıkacak iki şehzâdesinin Paris ve Londra gibi iki merkezi ziyaret etmeleri, siyasî ve diplomatik olarak Avrupa’nın vazgeçilmez bir merkez hâline geldiğini bir kez daha göstermektedir.

Gerek yapılan modernleşme faaliyetlerine göre kültürel olarak ve gerekse Paris Kongresi’nin ka­rarlarına göre hukukî olarak bir Avrupa devleti olan Osmanlı Devleti’nin hüküm­darı ile kendisinden sonra tahta çıkacak iki şehzâdesinin Paris ve Londra gibi iki merkezi ziyaret etmeleri, siyasî ve diplomatik olarak Avrupa’nın vazgeçilmez bir merkez hâline geldiğini bir kez daha göstermektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!