Osmanlı Diplomasisi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Diplomasisi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Xvıı. Yüzyılda Osmanlı Diplomasisi (1606-1699)

1. Soru

Osmanlıların öteden beri dostluk ilişkileri içinde bulundukları Fransızlarla  XVII. yüzyılda ilişkilerinin bozulmasının nedeni neydi?

Cevap

Papalığın özellikle Osmanlı ülkesindeki Hıristiyan cemaatlere elçilik heyetleri göndererek  Katolik kilisesinin nüfuzunu tesis etme çalışmalarına  Fransa’nın  desteği ve  Osmanlı-Venedik savaşı sırasında Fransa’nın Venedik’e destek vermesi .


2. Soru

II. Osman’ın,ordusunun başında  bizzat katıldığı ilk seferi hangisidir?

Cevap

Hotin seferi,


3. Soru

Avusturya İmparatoru için sadece “Nemçe Kralı” unvanını kullanan   Osmanlı padişahları ne zaman  Avusturya İmparatoru’nun “kayzer/ çasar” unvanını kullanmasını ilk defa kabul etmişlerdi?

Cevap

Zitvatorok Antlaşması’yla


4. Soru

1672 ” Bucaş Antlaşması” hangi devletler arasında imzalanmıştır?

Cevap

Osmanlı-Lehistan arasında,


5. Soru

İkinci Viyana kuşatması ile Osmanlı ordularının büyük bir bozguna uğramasına ve kendisininde bu nedenle padişahın emriyle idam edilmesine yol açan Osmanlı sadrazamı kimdi?

Cevap

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa


6. Soru

Sokullu Mehmed Paşa’nın  Süveyş kanalı projesi  ile ilgili tasarılarının  amacı neydi?

Cevap

Süveyş kanalı projesi ile Osmanlıların Hint denizindeki etkinliğini arttırmak ve Akdeniz ticaretini işler hale getirmek.


7. Soru

Osmanlı devletin de daha önce teamüller çerçevesinde yürütülen elçilik ve teşrifat işleri, ilk defa hangi resmi belge ile  çok açık bir biçimde kurallara bağlanmıştır?

Cevap

“Kanun-ı Elçiyan” olarak da adlandırılan 1657 tarihli Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesi’nde yabancı elçilere uygulanacak protokol ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.


8. Soru

Sokullu Mehmed Paşa’nın  Don-Volga kanalının açılması   ile ilgili tasarılarının  amacı neydi?

Cevap

Don-Volga kanalı tasarısı ile de Altınordu bakiyesi Kazan ve Astarhan hanlıklarını ele geçirip Orta Asya-Batı ticaretini denetimine almaya çalışan Moskova Knezliği’ni engelleme ve bunun için de Orta Asya’daki Sünnî Müslümanlarla irtibat kurmak amaçlanmaktaydı.


9. Soru

Osmanlı ülkesin de Yabancı elçilerin kendi binalarına taşınmalarına izin verilmesi, ne anlama geliyordu?

Cevap

Avrupa’da da benimsenen “elçilik hakkı”, “elçilik binalarının dokunulmazlığı” gibi ilkelerin Osmanlı yöneticileri tarafından da benimsendiğini gösteriyordu.


10. Soru

1606 yılında imzalanan  Zitvatorok Antlaşmasının Osmanlılar açısından en önemli sonucu neydi?

Cevap

 Zitvatorok Antlaşması ile Orta Avrupa’daki Osmanlı yayılması sona ermiştir.


11. Soru

XVII. yüzyıl boyunca dostane bir şekilde gelişen ve Karlofça sürecinde barışa aracılık etmeleriyle de zirveye çıkan Osmanlı-İngiliz ilişkileri  nasıl başlamıştır? 

Cevap

William Harborne’un başkanlığında Kraliçe Elizabeth’in gönderdiği heyetle yapılan görüşmelerden sonra İngilizlere Osmanlı topraklarında serbest ticaret hakkı verilmesiyle başlamıştır.


12. Soru

Osmanlıların, hangi antlaşmadan sonra girilen yeni devirde geleneksel fütuhat politikalarını yavaş yavaş terk etmek zorunda kaldıkları, temelde statükoyu bozmaya değil korumaya yöneldikleri görülmektedir?

Cevap

Zitvatorok Antlaşması’ndan sonra,


13. Soru

XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren  Osmanlıların savaştan çok barışa önem ve ağırlık vermelerinin nedeni neydi?

Cevap

XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren  Osmanlıların gerek fetih siyaseti açısından karşılaştıkları güçlükler gerekse iç siyasî ve sosyal olaylar yüzünden savaştan çok barışa önem ve ağırlık verdikleri görülmektedir. 


14. Soru

Osmanlı Devletin de Kanunî Sultan Süleyman’dan sonra terk edilen , Sultanın ordunun başında sefere gitmesi geleneğini yeniden canlandıra rak ordunun başında savaşa giden ve böylece devletin kötü giden durumunu düzeltmeye çalışan Osmanlı padişahı kimdi?

Cevap

Sultan III. Mehmed


15. Soru

Osmanlıların Kutsal İttifakla savaşı sırasında Fransa’nın  1688’de Avusturya ile müttefiklerine savaş ilan ederek  Osmanlıları desteklemesi neden, bir süre sonra   osmanlının savaştan vaz geçip Karlofça antlaşmasını yapmasına neden olmuştur?

Cevap

Çünkü 1697’de Fransa’nın, Osmanlının savaştığı Avusturya  İmparatoru ve müttefikleri ile barış yapması Osmanlıları kızdırmış ve Karlofça antlaşmasını yapmasına neden olmuştur.


16. Soru

Podolya ve Ukrayna’yı kaybeden ve özellikle yıllık vergi maddesiyle bağımsızlıkları tehlikeye giren Lehlilerin  onur kırıcı bularak, Lehistan Diyet Meclisi tarafından onaylanmayan  Osmanlı-Lehistan antlaşması hangisidir?

Cevap

Bucaş Antlaşması 1672,


17. Soru

XVII. yüzyılda Osmanlı sarayına gönderilen ilk İsveç elçisi Ralamb’ın, Ülkesi adına Osmanlıdan Talebi neydi?

Cevap

İsveç’in, Osmanlıdan isteği ortak düşman Rusya’ya karşı ittifak yapmaktı.Ama uygun bulunmadı.


18. Soru

“Osmanlı topraklarında yaşayan Katoliklerin din özgürlüğünün sağlanması, kiliselerin tamirine izin verilmesi, her iki ülke tüccarlarının karşılıklı olarak serbestçe ticaret yapmaları, savaş esirlerinin makul fidyelerle serbest bırakılması,” Bu maddeler Osmanlı-Avusturya arasında ki hangi barış antlaşmasının maddeleridir?

Cevap

Karlofça barış antlaşmasının,


19. Soru

Bu gün hala geçerli olan ve lozan antlaşması ile de onaylanan İran  sınırlarımızı çizen Kasr-ı Şirin Antlaşması  hangi Osmanlı padişahı dönemin de imzalanmıştır?

Cevap

IV. Murad,


20. Soru

XVII. yüzyılın sonunda Osmanlı Devletinin Avrupa’daki topraklarının mühim bir kısmını kaybettiği  barış antlaşması hangisidir?

Cevap

Karlofça barış antlaşması,


1. Soru

Osmanlıların öteden beri dostluk ilişkileri içinde bulundukları Fransızlarla  XVII. yüzyılda ilişkilerinin bozulmasının nedeni neydi?

Cevap

Papalığın özellikle Osmanlı ülkesindeki Hıristiyan cemaatlere elçilik heyetleri göndererek  Katolik kilisesinin nüfuzunu tesis etme çalışmalarına  Fransa’nın  desteği ve  Osmanlı-Venedik savaşı sırasında Fransa’nın Venedik’e destek vermesi .

2. Soru

II. Osman’ın,ordusunun başında  bizzat katıldığı ilk seferi hangisidir?

Cevap

Hotin seferi,

3. Soru

Avusturya İmparatoru için sadece “Nemçe Kralı” unvanını kullanan   Osmanlı padişahları ne zaman  Avusturya İmparatoru’nun “kayzer/ çasar” unvanını kullanmasını ilk defa kabul etmişlerdi?

Cevap

Zitvatorok Antlaşması’yla

4. Soru

1672 ” Bucaş Antlaşması” hangi devletler arasında imzalanmıştır?

Cevap

Osmanlı-Lehistan arasında,

5. Soru

İkinci Viyana kuşatması ile Osmanlı ordularının büyük bir bozguna uğramasına ve kendisininde bu nedenle padişahın emriyle idam edilmesine yol açan Osmanlı sadrazamı kimdi?

Cevap

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

6. Soru

Sokullu Mehmed Paşa’nın  Süveyş kanalı projesi  ile ilgili tasarılarının  amacı neydi?

Cevap

Süveyş kanalı projesi ile Osmanlıların Hint denizindeki etkinliğini arttırmak ve Akdeniz ticaretini işler hale getirmek.

7. Soru

Osmanlı devletin de daha önce teamüller çerçevesinde yürütülen elçilik ve teşrifat işleri, ilk defa hangi resmi belge ile  çok açık bir biçimde kurallara bağlanmıştır?

Cevap

“Kanun-ı Elçiyan” olarak da adlandırılan 1657 tarihli Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesi’nde yabancı elçilere uygulanacak protokol ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.

8. Soru

Sokullu Mehmed Paşa’nın  Don-Volga kanalının açılması   ile ilgili tasarılarının  amacı neydi?

Cevap

Don-Volga kanalı tasarısı ile de Altınordu bakiyesi Kazan ve Astarhan hanlıklarını ele geçirip Orta Asya-Batı ticaretini denetimine almaya çalışan Moskova Knezliği’ni engelleme ve bunun için de Orta Asya’daki Sünnî Müslümanlarla irtibat kurmak amaçlanmaktaydı.

9. Soru

Osmanlı ülkesin de Yabancı elçilerin kendi binalarına taşınmalarına izin verilmesi, ne anlama geliyordu?

Cevap

Avrupa’da da benimsenen “elçilik hakkı”, “elçilik binalarının dokunulmazlığı” gibi ilkelerin Osmanlı yöneticileri tarafından da benimsendiğini gösteriyordu.

10. Soru

1606 yılında imzalanan  Zitvatorok Antlaşmasının Osmanlılar açısından en önemli sonucu neydi?

Cevap

 Zitvatorok Antlaşması ile Orta Avrupa’daki Osmanlı yayılması sona ermiştir.

11. Soru

XVII. yüzyıl boyunca dostane bir şekilde gelişen ve Karlofça sürecinde barışa aracılık etmeleriyle de zirveye çıkan Osmanlı-İngiliz ilişkileri  nasıl başlamıştır? 

Cevap

William Harborne’un başkanlığında Kraliçe Elizabeth’in gönderdiği heyetle yapılan görüşmelerden sonra İngilizlere Osmanlı topraklarında serbest ticaret hakkı verilmesiyle başlamıştır.

12. Soru

Osmanlıların, hangi antlaşmadan sonra girilen yeni devirde geleneksel fütuhat politikalarını yavaş yavaş terk etmek zorunda kaldıkları, temelde statükoyu bozmaya değil korumaya yöneldikleri görülmektedir?

Cevap

Zitvatorok Antlaşması’ndan sonra,

13. Soru

XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren  Osmanlıların savaştan çok barışa önem ve ağırlık vermelerinin nedeni neydi?

Cevap

XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren  Osmanlıların gerek fetih siyaseti açısından karşılaştıkları güçlükler gerekse iç siyasî ve sosyal olaylar yüzünden savaştan çok barışa önem ve ağırlık verdikleri görülmektedir. 

14. Soru

Osmanlı Devletin de Kanunî Sultan Süleyman’dan sonra terk edilen , Sultanın ordunun başında sefere gitmesi geleneğini yeniden canlandıra rak ordunun başında savaşa giden ve böylece devletin kötü giden durumunu düzeltmeye çalışan Osmanlı padişahı kimdi?

Cevap

Sultan III. Mehmed

15. Soru

Osmanlıların Kutsal İttifakla savaşı sırasında Fransa’nın  1688’de Avusturya ile müttefiklerine savaş ilan ederek  Osmanlıları desteklemesi neden, bir süre sonra   osmanlının savaştan vaz geçip Karlofça antlaşmasını yapmasına neden olmuştur?

Cevap

Çünkü 1697’de Fransa’nın, Osmanlının savaştığı Avusturya  İmparatoru ve müttefikleri ile barış yapması Osmanlıları kızdırmış ve Karlofça antlaşmasını yapmasına neden olmuştur.

16. Soru

Podolya ve Ukrayna’yı kaybeden ve özellikle yıllık vergi maddesiyle bağımsızlıkları tehlikeye giren Lehlilerin  onur kırıcı bularak, Lehistan Diyet Meclisi tarafından onaylanmayan  Osmanlı-Lehistan antlaşması hangisidir?

Cevap

Bucaş Antlaşması 1672,

17. Soru

XVII. yüzyılda Osmanlı sarayına gönderilen ilk İsveç elçisi Ralamb’ın, Ülkesi adına Osmanlıdan Talebi neydi?

Cevap

İsveç’in, Osmanlıdan isteği ortak düşman Rusya’ya karşı ittifak yapmaktı.Ama uygun bulunmadı.

18. Soru

“Osmanlı topraklarında yaşayan Katoliklerin din özgürlüğünün sağlanması, kiliselerin tamirine izin verilmesi, her iki ülke tüccarlarının karşılıklı olarak serbestçe ticaret yapmaları, savaş esirlerinin makul fidyelerle serbest bırakılması,” Bu maddeler Osmanlı-Avusturya arasında ki hangi barış antlaşmasının maddeleridir?

Cevap

Karlofça barış antlaşmasının,

19. Soru

Bu gün hala geçerli olan ve lozan antlaşması ile de onaylanan İran  sınırlarımızı çizen Kasr-ı Şirin Antlaşması  hangi Osmanlı padişahı dönemin de imzalanmıştır?

Cevap

IV. Murad,

20. Soru

XVII. yüzyılın sonunda Osmanlı Devletinin Avrupa’daki topraklarının mühim bir kısmını kaybettiği  barış antlaşması hangisidir?

Cevap

Karlofça barış antlaşması,

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!