Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918) Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918) Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Meşrutiyetin İlanı Ve Kanun-İ Esasi

1. Soru

I. Kanun-i Esasinin hazırlığı sürecinde II. Abdülhamit’ e sunulan dört anayasa taslağı hangileriydi?

Cevap

Midhat Paşa’nın, Süleyman Paşa’nın, Fransız Anayasası’ndan adapte edilen Mabeyn Başkâtibi Said Paşa’nın ve Cemiyet-i Mahsusa’nın hazırladığı dört anayasa tasarısı padişaha sunuldu.


2. Soru

Osmanlının Biran önce bir Anayasa yapmasını zorunlu kılan ve aydınlara çok istedikleri Kanun-i Esasi üzerinde çalışma fırsatı veren gelişme neydi?

Cevap

Avrupa kamuoyunda Osmanlı aleyhtarlığı gelişti; içeride muhalefet yükseldi Bu gelişmelerin dışında, özellikle Balkanlarda uluslararası rekabetin sebep olduğu bir dizi hadise de peşpeşe geldi. Bu nedenlerle hızla karar almak ve biran önce Anayasal bir sistem değişikliğine gitmek lâzımdı.


3. Soru

Süleyman Paşanın Anayasa taslağında özgün olarak önerilen neler vardı?

Cevap

Osmanlı Devleti bağımsız ve meşrutî bir yönetime sahip olacaktı. Padişahlık, yetkileri ve hilâfet konusundaki teklifleri Midhat Paşa ve Cemiyet-i Mahsusa’nın önerileriyle örtüşmekteydi. Meclis yerine 120 üyeden oluşacak bir “Divan-ı Memâlik” ile 150 üyeden oluşacak bir “Divanı Memleket” önermekteydi ki, bu, onun tasarısının en özgün tarafıydı.


4. Soru

I. Kanun-i Esasinin on ikinci maddesinde ki Genel Hükümler bölümünde yer alan ve en çok tartışılan hatta anayasayı tartışılır hale getiren madde neydi ve niçin tartışılıyordu?

Cevap

Padişaha “hükümetin emniyetini bozdukları sabit olan kişileri ülke dışına sürme” yetkisi veren bu madde yoruma açıktı ve herkese uygulanabilirdi. Kişi hak ve hürriyetleriyle özellikle siyasileri sınırlayabilecek olan bu maddenin, Kanun-i Esasi’yi adeta yok hükmüne soktuğu ileri sürülüyordu.


5. Soru

I. Kanun-i Esasi de Memurların göreve atanmaları ve el çektirilmeleri ile ilgili dördüncü bölümde nasıl bir anlayış benimsenmiştir?

Cevap

Herkesin hak ettiği ve yeteneklerine uygun görevlere atanacakları ve yasal bir gerekçe olmaksızın görevden alınamayacakları anayasal güvenceye bağlanır. Memurların görevleri çerçevesinde sorumlu olacakları belirtilir; amirlerinin kanun dışı emirlerine uyma zorunluluğu olmadığı beyan edilir.


6. Soru

I. Kanun-i Esasinin kabulünden sonra yapılan seçimler Hangi seçim koşullarına göre yapılmıştır?

Cevap

Seçilecek kişilerin 25 yaşından küçük ve geçmişte bir mahkûmiyeti olmaması, halk nazarında iyi huylu olarak tanınmış ve “az çok emlâk sahibi” olması şarttı. Kanun-i Esasi seçimin şeklini tanımlamadığından doğrudan seçim yerine “iki dereceli” seçim yöntemi benimsendi. Buna göre önce seçmenler seçilecek ve ardından onlar milletvekillerini seçecekti.


7. Soru

I. Kanun-i Esasiye göre Ayanların Meclisteki temsil durumları nasıl düzenlenecekti?

Cevap

Heyet-i Âyan, milletvekili sayısının üçte birini geçmemek üzere, yaptıkları ile halkın güvenini kazanmış, devlet hizmetinde bulunmuş ve kırk yaşın üstündeki kimselerden hayat boyu görev yapmak kaydıyla padişahca atanır; üyelikleri ancak kendi istekleri ile başka bir göreve tayinlerinde düşerdi.


8. Soru

I. Kanun-i Esasi ne zaman ve hangi padişah tarafından uygulamaya sokulmuştur?

Cevap

Kanun-i Esasi 23 Aralık 1876 tarihinde II: Abdülhamit tarafından ilân edilerek uygulamaya konuldu. Böylece Meşrutiyet yönetimine geçilerek yeni bir devir açıldı.


9. Soru

Bu dönemde anayasal sisteme geçmek için gayret gösteren o günün en önemli aydınları kimlerdi?

Cevap

İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Süavi gibi aydınlar basın yolu ile; Midhat Paşa, Mehmed Rüşdi Paşa, Damad Mahmud Paşa gibi devlet adamları da bürokrasi içinden anayasal sisteme geçmek için gayret etmekteydiler.


10. Soru

Mithat Paşa’nın reddedilen Anayasa taslağının hangi bölümleri ilan edilen I. Kanun-i Esaside yer almıştır?

Cevap

Devletin yapısı ve padişah hakkındaki yaklaşımlar hemen hemen aynıydı. Midhat Paşa’nın tasarısına göre, Osmanlı Devleti hiçbir şekilde ayrılık kabul etmez bir bütündü; yönetimi Şer’-i Şerif’e dayanır; saltanat, Osmanlı soyundan gelen en büyük hanedan üyesine ait olup padişah, aynı zamanda İslâm dininin koruyucusu ve ordunun komutanıydı; hükümet üyelerini atar ve azleder; yabancı devletlerle anlaşmalar yapar; savaş ve barışa karar verir; meclisi toplar veya kapatabilir; kişiliği kutsal olup yaptıklarından sorumlu değildir. Bölümü yer almıştır.


11. Soru

Cemiyet-i Mahsusa’nın Anayasa taslağı hazırlanırken hangi ülkelerin Anayasalarından yararlanılmıştır?

Cevap

Fransa, Belçika, Polonya ve Prusya gibi yabancı ülkelerin anayasalarından yararlanılmıştır.


12. Soru

Bu dört Anayasa taslağı nasıl bir araya getirilerek tek anayasa halinde II. Abdülhamit’e sunulmuştur?

Cevap

Midhat Paşa’nın başkanlığında toplanan Meclis-i Vükela, tasarıyı gözden geçirerek önce 140 maddelik bir metin; ardından da bazı mükerrer maddeler çıkarılarak 119 maddelik bir anayasa oluşturuldu. Komisyonun hazırladığı tasarı basılarak üzerinde fikir beyan etmeleri için devlet ricaline gönderildi; ardından saraya takdim edildi.


13. Soru

Fransız Devrimini yaratan toplumsal gelişmeler nelerdi?

Cevap

17. yüzyılda Avrupa’da yaşanan savaşlar ve 18. yüzyılda sanayi inkılâbı ile birlikte üretim tarzında meydana gelen değişimler toplumları etkiledi; özellikle yeni çalışma şartları ve çıkarılan yasalar halkı daha da sefilleştirdi. Böyle bir ortamda kralların egemenliğinin ilahi kaynaklı olmadığı ve egemenliğin kaynağının millet olduğu fikri ileri sürüldü. Bunu hayata geçirmek için yüz binlerin ölümüne mal olan Fransız Devrimi gerçekleştirildi.


14. Soru

Islahat Fermanının Osmanlı toplumuna getirdiği yenilikler nelerdi?

Cevap

Islahat Fermanı’nın ilânı siyasi, hukuki ve idari bazı sonuçlar doğurdu. Kanun önünde ve haklar açısından Müslim gayrimüslim eşitliği sağlandı; gayrimüslimlerin askerlik dahil devlet hizmetinde istihdamına imkân tanındı.


15. Soru

Osmanlı da gayrimüslim unsurlara verilen Cemaat Nizamnamelerinin Anayasa fikrinin doğuşuna nasıl bir etkisi olmuştur?

Cevap

1862 tarihli Rum Patrikliği, 1863 tarihli Ermeni Patrikliği, 1865 tarihli Hahambaşı Nizamnameleri, hem Batılı anayasalara benzerlikleri hem de genel meclisin dışında eyaletlerde de meclislerin kurulmasını öngörmesiyle, en azından gayrimüslimler arasında anayasa fikrini uyandırmıştır.


16. Soru

Medine Anayasası’nın Anayasalar tarihi açısından önemi nedir?

Cevap

Bugüne kadar tarihte tespit edilebilen ilk yazılı anayasa olması bakımından ayrı bir önemi vardır.


17. Soru

Mithat Paşanın Anayasa taslağı nasıl bir meclis öngörüyordu?

Cevap

120 üyeli Meclis-i Mebusan’ın başkanıyla üyelerinin üçte birini hükümetin ataması öngörülmekteydi. 120 kişilik meclisin sekseni seçimle belirlenecek milletvekili ve atanacak olan kırkı da devlet vekili olacaktı. Tek meclisli bir yapı önerilmekle birlikte bu meclis, bütün yasama yetkilerini elinde bulundurmayacaktı. Ayrıca mebus (milletvekili) olmayı oldukça zor şartlara bağlayan tasarı üç yılda bir seçim yapılması zorunluluğunu getiriyordu. Hükümetin atayacağı milletvekilleri her yıl yenilenebilirdi. Mebuslar bir kereye mahsus vilâyet meclislerince; daha sonra ise yapılacak bir kanunla genel seçimlerle belirlenecekti.


18. Soru

2. Kanun-i Esasi ile Getirilen en önemli yenilikler neler olmuştur?

Cevap

Padişahın Meclis-i Umumî’de (Parlamento) anayasaya bağlılık yemini etmesiydi. Hükümetin hükümdara değil, Meclis-i Mebusan’a karşı sorumlu olması ve güvenoyu alma mecburiyetinde bulunması, padişahın sürgün yetkisinin tamamen kaldırıldı. Ayrıca örgütlenmenin ve basının önünü açan daha özgürlükçü düzenlemeler yapıldı.


19. Soru

Batıda ortaya çıkan en eski Anayasa hangisidir ve ne zaman, nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

En eski Anayasa örneği İngiltere’de 1215’te yayımlanan Magna Carta Libertatum’dur.


20. Soru

2. Kanun-i Esasi üzerinde nasıl değişiklikler yapılmıştır?

Cevap

Kanun-i Esasi’de yedi kere değişiklik yapıldı. İlki II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra, 21 Ağustos 1909’da yapılanı ilk olmanın yanında, aynı zamanda en köklü olanıdır. Bu değişiklikle yirmi bir madde düzeltilmiş; bir madde tamamıyla kaldırılmış ve üç maddeye de ekler yapılmıştı.


21. Soru

Anayasa ya benzer işlev gören eskiçağın Türk topluluklarından veya İslâm toplumundan örnekler verebilir miyiz?

Cevap

Devlet denilen teşkilâtın şeklini, kuruluş esaslarını ve organlarını; idare edenle edilen arasındaki ilişkileri düzenleyen bu kurallar geleneğe dayalı sözlü ya da yazılı olabilir. Orta-Asya Türk tarihinde var olan “Töre” sözlü, İslâm tarihindeki “Medine Anayasası” ise yazılı örneklerdendir.


22. Soru

İlk Osmanlı anayasası hangisidir ve ne zaman yapılmıştır?

Cevap

I. Kanun-i Esasi olarak isimlendirilir. 1876 yılında ilân edilmiştir.


23. Soru

II. Abdülhamit ‘in meclisi kapatmasının nedeni neydi?

Cevap

Milletvekilleri, Kanun-i Esasi’deki bütün Osmanlıların temsilcisi olma hükmünü bir tarafa bırakıp yerel ve hatta mensup oldukları ırk veya dinin temsilcileri gibi davrandılar; özellikle farklı unsurlar arasında hükümete karşı hareketlenmeler başladı. Üyeler cephelerden gelen yenilgi haberleri yüzünden padişah aleyhinde de konuşmaktaydı. Meclisin eleştirilerine muhatap olan padişah Osmanlı-Rus harbini bahane ederek meclisi kapattı.


24. Soru

II. Abdülhamid, birinci meclisi kapatmasının ardından hangi çalışmaları yapmıştır?

Cevap

Büyük bir eğitim reformuna girişti. Mülkiye Mektebi’nin programları yeniden düzenlendi; Harbiye’ye önem verildi ve birçok yeni okul açıldı. Adli ve hukuki reformlar yapıldı. Ulaşım ve iletişim alanında gelişmeler sağlandı; basın, sıkı bir sansüre tabi olmasına rağmen ciddi gelişmeler gösterdi; pek çok gazete, dergi yayın hayatına başladı ve kitaplar basıldı.


25. Soru

Fransa Anayasası’nın düşünsel öncüleri kimlerdi ve ileri sürülen düşünceler nelerdi?

Cevap

Fransa Anayasası’nın düşünsel öncüleri Montesquieu ve J. J. Rousseau idi. Bu düşünürler toplumsal eşitliğe, özgürlüğe, milliyetçiliğe ve hatta kuvvetler ayrılığı prensibini savunuyor ,sömürününadaletsizliğin kader olmadığı görüşlerini savunuyorlardı.


26. Soru

Sait Paşanın Anayasa tasarısın da meclisin düzenlenmesi nasıl ele alınmıştı?

Cevap

Tasarı, doğrudan milletin seçtiği 750 kişilik bir meclis öneriyordu. 20 yaşını dolduran her erkek seçme ve 24 yaşını dolduranlar da seçilme hakkına sahipti. Mebusluk süresi üç yıl olup eski mebuslar yeniden seçilebilirdi. Şûra-yı Devlet, padişahın danışma meclisi olarak aynen korunacak; üye sayısı 150’yi geçmeyen ve tayinle gelen bir de Âyan Meclisi (Senato) bulunacaktı.


27. Soru

Fransız Devriminden sonra yaşanan temel değişimler neler oldu?

Cevap

Asilzade ve ruhbanların imtiyazları sonlandırıldı; feodalizm ilga edilerek köylülerin konumu düzenlendi. 1789’da yayımlanan insan Hakları Beyannamesi’yle geleneksel yasalardan vazgeçildi ve kralın uymak zorunda olduğu 1791 Fransız Anayasası ilân edildi. Ardından radikal kararlar alınarak 1793’te kral ve kraliçe idam edildi; ertesi yıl kiliseler kapatıldı.


28. Soru

Mithat Paşa Anayasa taslağında Temel Hak ve Hürriyetler konusunun nasıl düzenlenmesini öneriyordu?

Cevap

Taslakta kamu ve bireysel hak ve hürriyetlere de yer verilmiş; ancak, genel özgürlükler yerine hürriyetleri düzenleme yoluna gidilmişti. Toplanma ve dernek kurma hakkından değil; sadece ticaret ve şirket kurma hürriyetinden söz edilmişti. Suiistimal ve genel ahlâka aykırı olmamak kaydıyla fikir hürriyeti benimsenmişti. Mesnetsiz cezalandırma, mesken dokunulmazlığı gibi hususlara da yer verilen tasarı, kişi hak ve hürriyetleri konusunda daha sonra kabul edilen anayasanın gerisindeydi.


29. Soru

Mithat Paşanın tasarısına göre; devletin borçlarını ödemesi ve borçlanması konusu nasıl ele alınmıştı?

Cevap

Meclis, devletin borçlarının ödenme şeklini, iç ve dış borçlanma usullerini, tahvil çıkarma ve mali tedbirlerin alınmasını, bütçe ve vergi meselelerini hükümetle işbirliği halinde müzakere edecek; ayrıca, kamu harcamalarını ve memurları denetleyecekti.


30. Soru

Anayasa ya neden gerek duyulmuştur ve Anayasa olarak adlandırdığımız yasalar hangi düzenlemeleri kapsar?

Cevap

İnsanlar birlikte yaşamaya başladığından itibaren bir takım kurallarla sosyal hayatı tanzim etmeye çalışmıştır. Devlet denilen teşkilâtın şeklini, kuruluş esaslarını ve organlarını; idare edenle edilen arasındaki ilişkileri düzenleyen bir metindir.


31. Soru

1908 2. Osmanlı mebusan meclisi hangi kanuna göre oluşturulmuştur?

Cevap

İntihâb-ı Mebusan Kanun-i Muvakkati adıyla 83 maddelik geçici bir kanun çıkarılarak seçime gidilmiştir


32. Soru

Dünya da modern anayasacılığın öncüsü olarak kabul edilen gelişmeler nasıl ortaya çıktı?

Cevap

18. yüzyılda Kuzey Amerika ile Fransa’da ortaya çıkan daha gelişmiş metinler modern anayasacılığın öncüsü oldu. Anayasa, artık nesilden nesile tekrar edilen uygulamalardan ziyade, akla ve iradeye dayanan toplumsal mutabakatı ifade etmekte ve gelişen fikir akımlarıyla ideolojiler, toplumlar ve bireyler için özgürlük ve eşitlik kavramlarını tartışmaktaydı.


33. Soru

Fransa Anayasası hangi temel ilkelere dayandırıldı?

Cevap

Anayasa, Rousseau’nun “halkın egemenliği” ve Montesquieu’nun “kuvvetlerin ayrılığı” ilkelerine dayandırıldı.


34. Soru

Kabul edilerek yürürlüğe giren I. Kanun-i Esasi Kaç bölüm ve kaç maddeden oluşmaktaydı?

Cevap

I. Kanun-i Esasi On iki bölüm ve 119 maddeden oluşmaktaydı.


35. Soru

“Medine Anayasası” nedir ve ne zaman düzenlenmiştir?

Cevap

Hz. Muhammed, Hicret’ten sonra Medine toplumunu oluşturan Müslim ve gayrimüslim grupları bir şehir devleti halinde teşkilâtlandırdı ve bu teşkilâtın esaslarını yazılı bir metinle belirledi. Medine’de yaşayan toplulukların, birbirleriyle ve yabancılarla olan ilişkilerini, idari ve adli yapılarını, bireylerin sahip oldukları din ve vicdan hürriyetini belirli esaslara bağladı. Aslı maddeler halinde olmamakla birlikte sonradan maddeleştirilen (47 madde) bu metin, şekil açısından bugünkü anayasalardan hayli farklı olsa da maddi açıdan bir anayasa özelliği taşır.


36. Soru

Batıda Anayasalar nasıl bir sürecin sonunda ortaya çıkmıştır?

Cevap

Bu Anayasaların temeli Batı’da daha ziyade hak ve özgürlük bildirgeleri olarak ortaya çıkmıştır.


37. Soru

Osmanlı Devleti’nde 1876’ya kadar mahalli idareler güçlendirilmeye çalışıldı; özellikle eğitimde önemli adımlar atıldı, devletin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi; ardından yarı resmi ve özel nitelikli gazetelerin hayata geçmesiyle kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Bütün bunlara bakarak I. Kanun-i Esasi’nin halk desteği aldığını söyleyebilir miyiz?

Cevap

Bütün bu çabalara rağmen Kanun-i Esasi halktan ziyade, Tanzimat sürecinin imkânları içinde yetişen kısmen bağımsız fakat ağırlıklı olarak bürokrat-aydınların talebi olarak ortaya çıktı.


38. Soru

Tanzimat Fermanı Osmanlı toplumunu nasıl etkilemiştir?

Cevap

Tanzimat’la başlayan okullaşma, basın hayatındaki gelişmeler ve tercüme faaliyetleri, yasanın üstünlüğünü benimseyen yeni bir aydın tipini ortaya çıkardı. Tanzimat bu yönleriyle devletin siyasi ömrünü uzatırken bir taraftan da toplumsal memnuniyetsizlikler ve ayrışmalara sebep oldu ve bu durum yeni arayışlara zemin hazırladı. Bu yeni yaklaşımlar siyasal haklar ve vatandaşlık hukuku açısından tıpkı Batı’daki gibi mutlak eşitlik fikrinin tartışılmasını da beraberinde getirdi. Tanzimat’la başlayan bir Osmanlı Milleti yaratma düşüncesi, ortak bir yasa altında yaşama fikrini de besledi.


39. Soru

I. Kanun-i Esasi hangi şartlarda ortaya çıkmıştır?

Cevap

18. yüzyıl, özellikle de 19. yüzyılda yapılan bir dizi reform ve ıslahat hareketlerinin sonuncusu olarak ortaya çıktı. Yayımlandığı tarihlerde daha ziyade dış baskıların doğurduğu bir belge olarak yorumlandıysa da, bu yargı, bütünüyle doğru değildir; zira, ortaya çıkmasında daha çok iç şartlar etkili olmuştur.


40. Soru

Osmanlı Devletinde Azınlıklara yönelik bir çok hakların tanındığı ilk önemli düzenleme hangisidir?

Cevap

1856 Islahat Fermanı


41. Soru

II. Abdülhamit kendisine sunulan bu taslak Anayasa konusun da nasıl bir yol izlemiştir?

Cevap

Padişah, saray erkânından Eğinli Said Paşa, Küçük Said Paşa ve Süleyman Paşa’yı metni inceleyip yazılı görüş bildirmeleri için görevlendirmiştir.


42. Soru

Padişah II. Abdülhamit’e sunulan Mithat Paşanın Anayasa taslağı hangi konuları kapsıyordu?

Cevap

Kanun-i Cedid adı verilen bu teklif 57 madde ve sekiz bölümden oluşmaktaydı. Bölümleri, “Osmanlı Devleti’ni Oluşturan Ülkeler”, “Padişah ve Hanedan” “Memurlar”, “Şûra-yı Devlet”, “Meclis-i Mebusan”, “Osmanlı vatandaşlığı ve Osmanlıların Hakları ve Ödevleri”, “Yürütme” ve “Kanun-i Cedid’in Ta’dili”ydi.


43. Soru

Amerika Anayasasının en büyük ilham kaynağı olarak kabullenilen ünlü düşünür kimdir?

Cevap

Bir kısım Amerikalı yazarların dışında asıl John Locke’un Hükümet Üzerine İki Deneme isimli eserinin Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ne ilham kaynağı olduğu bilinmektedir.


44. Soru

Osmanlı’da 1808 tarihli Sened-i İttifak Avrupa’daki hangi gelişmeye benzetile bilir?

Cevap

Avrupa’daki liberalleşme fikirlerinin doğurduğu monarkın yetkilerini sınırlama düşüncesini tam anlamıyla karşılamasa da İngiltere’deki Magna Carta ya benzetilebilir.


45. Soru

Sened-i İttifak belgesi hangi düzenlemeleri içermektedir?

Cevap

Devlet adamlarının keyfi uygulamalarının önlenmesi ve onlara karşı halkın korunması, vergilerin adil düzenlenmesi, ayrıca padişahın vekili olan sadrazamın yetkilerini şarta bağlaması konularını kapsamıştır.


46. Soru

I. Kanun-i Esasinin şartlarının oluşmasın da Padişah II. Mahmut ve Sultan Abdulmecit’in nasıl bir etkisi olmuştur?

Cevap

II. Mahmud’un çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla Sultan Abdülmecid’in saltanatının başında ilân ettiği Tanzimat Fermanı sürecin oluşmasını etkilemiştir.


47. Soru

II. Mahmut döneminde yapılan hangi reformlar Anayasanın oluşum sürecini etkilemiştir?

Cevap

II. Mahmud yeniçeriliği kaldırmakla, siyaset üzerinde etkili olan askeri yapıyı değiştirdi; ulemanın etkisini azalttı ve idareye daha fazla toplumsal katılımı sağlayacak kurumlaşmayı gerçekleştirdi.


48. Soru

Sultan Abdulmecit döneminde yapılan hangi reformlar Anayasanın oluşum sürecini etkilemiştir?

Cevap

Tanzimat Fermanı anayasal nitelikli bir metindir, Ferman kimilerine göre “bir nevi anayasadır”; zira, maddeleştirilmiş olmasa da içeriğinde devrin anayasaları gibi, yönetim usulleri, kişisel haklar ve dokunulmazlıklarla padişahın ve diğer görevlilerin yetki ve iktidarlarını sınırlayan hususlar yer almaktaydı. Bu ise onu tam bir anayasa metni olmasa da anayasa düşüncesine götüren bir basamak olarak görmeye imkân tanır.


49. Soru

Sait Paşanın Anayasa taslağı nereden alınmıştı?

Cevap

1814, 1830 ve 1875 Fransız anayasalarının hızlı bir adaptasyonu olarak düzenlenmişti.


50. Soru

Kanun-i Esasinin ikinci bölümün de Osmanlı vatandaşlarının devlet memuru olabilmeleri için ilk aranacak koşul olarak ne belirlenmiştir?

Cevap

“Devletin lisan-i resmîsi” olan Türkçe’yi bilmeleri şart koşulur; böylece, Türkçe, resmi lisan vurgusuyla tarihte ilk defa hukukî bir belge ile koruma altına alınır.


51. Soru

1877 de yapılacak milletvekili seçimlerinde milletvekili sayısı ve dağılımı nasıl düzenlendi?

Cevap

1877 meclisine has olmak üzere 120 milletvekilinin seçilmesi öngörüldü. Ayrıca, 80’i Müslüman ve 50’si gayrimüslim olmak üzere milletvekillerinin bir tablosu hazırlandı. Padişah, bu sayıya mümtaz eyaletler statüsünde olan Mısır ve Tunus için de beşer kontenjan ekleyerek toplam sayıyı 130’a çıkardı.


52. Soru

II. Abdülhamit’e sunulan Cemiyet-i Mahsusa’nın Anayasa taslağı olarak adlandırılan taslak kimler tarafından hazırlanmıştı?

Cevap

Server Paşa’nın başkanlığında kurulan ve üçü Hıristiyan on altı üst düzey memur, 10’u ulemadan ve üst düzey askerlerden oluşan yirmi sekiz kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmıştı.


53. Soru

Sait Paşanın Anayasa taslağında Hukuk alanında ne gibi öneriler yer almıştı?

Cevap

Tasarıda, tebaa hukuku da detaylı bir şekilde anlatılırken siyasi suçlar için idam cezası kaldırılıyordu. Basın hürriyeti ile mülkiyet hakkı da kanunla teminat altına alınıyordu.


54. Soru

Fransa Devriminin öncülüğünü hangi sınıf yapmıştır?

Cevap

Coğrafi keşiflerden sonra zenginleşen ve sanayileşmeye öncülük yapan, gerektiğinde soylulara bile borç para veren ancak siyasal haklardan yoksun olan ve yönetim de söz sahibi olmak isteyen Burjuva adı verilen sınıf yapmıştır.


55. Soru

Amerika Bağımsızlık bildirgesinin ve Amerika Anayasasının ortaya çıkmasını sağlayan gelişmeler nelerdi?

Cevap

18. yüzyılın başlarında bir İngiliz sömürgesi olan Amerika’da uygulanmakta olan ağır vergi yasalarına karşı başlayan protestolar ve 1774 yılında Philadelphia’da toplanan koloni temsilcilerinin, kendi çıkarlarına uygun yasama yetkisi olduğuna karar vermesi, daha sonra İngilizlerle başlayan çatışmalar neticesinde 4 Temmuz 1776’da Amerika ile İngilizlerin yolunu ayıran “Bağımsızlık Bildirgesi” ilân edildi. Böylece bu bildirgeden oluşan anayasa ortaya çıktı.


56. Soru

Dünya da modern Anayasaların öncüsü olan ilk Anayasa hangisidir?

Cevap

1788 Amerika Anayasası (Virjinya Anayasası ).


57. Soru

İnceleme heyetinin padişaha sunduğu rapor da Taslakta yer alan “Osmanlı Devleti’ni resmi dini İslâm’dır” maddesinin, “Osmanlı Devleti İslâm dini üzerine tesis edilmiştir” şeklinde düzeltilmesi neden istendi?

Cevap

Gerekçe, devletin tüzel bir kişilik olduğu ve tüzel kişiliğe din isnat etmenin doğru olmayacağı gösterildi. Ancak kabul edilmedi.


58. Soru

Bu dönemde ortaya çıkan ve “Yeni Osmanlılar” olarak adlandırılan gurubun amacı neydi?

Cevap

“Yeni Osmanlılar” denilen yenilikçi aydın grubu, devletin anayasal/parlamenter sisteme geçmesi gerektiğine inanmakta ve bu doğrultuda faaliyet göstermekteydi.


59. Soru

Kanun-i Esasi’nin Osmanlı Devletini ve iktidarını tanımlayan ilk bölümünde ,padişahın yetkileri nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Padişah, bakanları (nazır) atar ve azleder; makam, rütbe, nişan ve madalya verir; savaş veya barış kararı alır; kara ve deniz kuvvetlerine başkumandanlık ve kanunu icra eder; gerekli gördüğünde meclisi tatile sokar veya seçimlerin yenilenmesi şartıyla feshederdi.


60. Soru

Bu ilk bölümde monarşinin ve onun başı olan padişahın hukuku nasıl düzenlenmiştir?

Cevap

Padişahın şahsı her türlü mesuliyetten masun olduğu gibi, Osmanlı sülâlesinin hürriyet hakları, özel mal ve mülkleriyle tahsisatları da garanti altına alınır. Şeklinde düzenlenmiştir.


61. Soru

Osmanlı Devleti Vatandaşlarının Genel Hakları olarak adlandırılan ikinci bölüm de ,Osmanlı Devleti içinde yaşayan tüm farklılıklara ilişkin nasıl bir hukuksal anlayış benimsenmiştir?

Cevap

Hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasız bütün vatandaşlar “Osmanlı” olarak nitelendirilir (madde 8) ve “Osmanlı” kavramıyla kanun önünde eşit vatandaş sayılırlar anlayışı benimsenmiştir.


62. Soru

Sait Paşa taslağının Yasama ve yürütme konusunda ki önerileri neydi?

Cevap

Yasama yetkisi meclise verilirken, yürütme hükümdara ait olacak ve bu konuda vükela dışındaki diğer memurları doğrudan muhatap alınmayacaktı.


63. Soru

İlk Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı ne zaman ,nerede açılmış ve çalışmalarını nerede sürdürmüştür?

Cevap

19 Mart 1877’de ilk Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı padişahın da katıldığı büyük bir törenle Dolmabahçe Sarayı’nda açıldı. Meclisin çalışma mekânı olarak Ayasofya’nın yanındaki Darülfünûn (Üniversite) binası seçildi.


64. Soru

II. Abdülhamit’in Mithat Paşayı sadrazamlık görevinden alarak sürgüne göndermesinin nedeni neydi?

Cevap

Sadrazam Midhat Paşa tam bir meşruti yönetimdeymiş gibi davranmakta; saraydan bağımsız hareket etmeye özen göstermekte ve Kanun-i Esasi’den aldığı güçle yabancı müdahalelere karşı diplomasi diline uzak sert tavırlar almaktaydı. Uygulamalarıyla kendi taraftarlarının ve sarayın dikkatini çeken Midhat Paşa, padişah tarafından azledilerek 113. maddeye istinaden sürgüne gönderildi.


65. Soru

Mithat Paşa Kanun yapma konusunu nasıl formüle etmişti?

Cevap

Kanun yapma konusunda ise, Şûra-yı Devlet’te hazırlanan kanun tasarıları mecliste görüşülüp oylandıktan sonra padişahın onayına sunulacaktı. Meclis, bu tasarıya göre, Şûra-yı Devlet’le padişah arasında zayıf bir yapıydı. Yürütme organı olan Bakanlar Kurulu (Vükelâ Heyeti)’nun aldığı kararlar padişahın iradesiyle yasalaşır; padişah istediğinde bu kurula başkanlık edebilirdi.


66. Soru

Bu İntihâb-ı Mebusan Kanun-i Muvakkati adlı seçim kanunu neleri kapsıyordu?

Cevap

Seçim bölgeleri, seçmen listelerinin hazırlanıp onaylanması, teftiş kurulları, seçmenlerin hak ve görevleri ile aykırı davranışlarda bulunacaklara uygulanacak cezaları içermekteydi.


67. Soru

2. Osmanlı Mebusan Meclisi Ne zaman ve kaç vekille göreve başlamıştır?

Cevap

17 Aralık 1908 tarihinde 275 milletvekili ile açılarak çalışmalarına başlamıştır.


68. Soru

Amerikan “Bağımsızlık Bildirgesi” ne zaman ilan edilmiştir?

Cevap

Amerika ile İngilizlerin yolunu ayıran “Bağımsızlık Bildirgesi” 4 Temmuz 1776’da ilân edilmiştir. 


69. Soru

Fransa Anayasası’nın serüveninde rol oynayan Montesquieu kimdir?

Cevap

Montesquieu (1689-1775): Fransız siyaset felsefecisi ve hukukçu. Aristokrat bir aileden gelir. Avrupa’nın siyasi ve sosyal kurumlarını inceledikten sonra 1748’de yayımladığı ünlü eseri “Kanunların Ruhu’nda” parlamenter liberalizmi ve kuvvetler ayrılığını savunur. 


70. Soru

1791’de ilan edilen Fransız Anayasası Rousseau ve Montesquieu’nun hangi ilkelerine dayandırılmıştır?

Cevap

Fransız Anayasası, Rousseau’nun “halkın egemenliği” ve Montesquieu’nun “kuvvetlerin ayrılığı” ilkelerine dayandırılmıştır.


71. Soru

İlk Osmanlı anayasası Kanun-i Esasi ne zaman ilan edilmiştir?

Cevap

İlk Osmanlı anayasası Kanun-i Esasi 1876 yılında ilan edilmiştir.  


72. Soru

Kanun-i Esasi’ye gidişte II. Mahmud’un farklı alanlarda gerçekleştirdiği reformlar nelerdir?

Cevap

Mahmud yeniçeriliği kaldırmakla, siyaset üzerinde etkili olan askeri yapıyı değiştirdi, ulemanın etkisini azalttı ve idareye daha fazla toplumsal katılımı sağlayacak kurumsallaşmayı gerçekleştirdi. 


73. Soru

Kanun-i Esasi’nin ilan edildiği yıllarda Osmanlı devletinin resmi gazetesinin adı nedir?

Cevap

Osmanlı devletinin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi’dir.  


74. Soru

1860’larda“Yeni Osmanlılar” ismiyle hareket eden aydın grubun içinde kimler vardı?

Cevap

1860’lardan beri faaliyet gösteren ve “Yeni Osmanlılar” denilen yenilikçi aydın grubu, devletin anayasal/parlamenter sisteme geçmesi gerektiğine inanmakta ve bu doğrultuda faaliyet göstermekteydi. İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Süavi gibi aydınlar basın yolu ile; Midhat Paşa, Mehmed Rüşdi Paşa, Damad Mahmud Paşa gibi devlet adamları da bürokrasi içinden anayasal sisteme geçmek için gayret etmekteydiler. 


75. Soru

Said Paşa’nın oldukça kapsamlı bir şekilde hazırladığı anayasa tasarısının genel hatları nasıldır?

Cevap

Doğrudan milletin seçtiği 750 kişilik bir meclis önerisi. 20 yaşını dolduran her erkeğe seçme, 24 yaşını dolduranlara ise seçilme hakkı. Üç yıl mebusluk süresi ve eski mebuslara yeniden seçilebilme hakkı. Şûra-yı Devlet, padişahın danışma meclisi olarak korunacak; üye sayısı 150’yi geçmeyen ve tayinle gelen Âyan Meclisi (Senato) kurulacak. Siyasi suçlar için idam cezası kaldırılacak. Basın hürriyeti ile mülkiyet hakkı kanunla teminat altına alınacak. Yasama yetkisi meclise verilirken, yürütme hükümdara ait olacak.  


76. Soru

Kanun-i Esasi’nin içeriğindeki yedinci maddeye göre padişah hukuku nasıldır?

Cevap

Padişahın hukukunu açıklayan yedinci maddeye göre, yürütme organının başı olan padişah, bakanları (nazır) atar ve azleder; makam, rütbe, nişan ve madalya verir; savaş veya barış kararı alır; kara ve deniz kuvvetlerine başkumandanlık ve kanunu icra eder; gerekli gördüğünde meclisi tatile sokar veya seçimlerin yenilenmesi şartıyla feshederdi.  


77. Soru

Kanun-i Esasi’de Osmanlı vatandaşlarının genel haklarından söz eden 18. maddenin önemi nedir?

Cevap

18.maddeyle, Osmanlı vatandaşlarının devlet memuru olabilmeleri için “devletin lisan-i resmîsi” olan Türkçeyi bilmeleri şart koşulur; böylece, Türkçe, resmi lisan vurgusuyla tarihte ilk defa hukukî bir belge ile koruma altına alınır.  


78. Soru

Kanun-i Esasi’nin madde 27-40 arasındaki Bakanlar Kurulu bölümünde yer alan konular nelerdir?  

Cevap

Padişah, sadrazam ve şeyhülislamı atar ve bakanların belirlenmesi iradesine bağlıdır. Hükümetin teşkili, çalışma yöntemi, meclise karşı sorumlulukları, gerekli hallerde bakanların yargılanmaları, meclisin kapalı olduğu dönemlerde geçici kanun çıkarma yetkisi, bu bölümde yer alır. 


79. Soru

Madde 60-64’e göre Heyet-i Âyan/Âyan Meclisi’nin görevleri nelerdir?

Cevap

Meclisin esas görevi Meclis-i Mebusan’dan gelen kanun teklifleriyle bütçeyi görüşmekti; ayrıca, kanun tekliflerini Kanun-i Esasi’ye, genel ahlaka, dine ve padişahların haklarına uygun olup olmadıkları açısından inceler; tamamen red veya düzeltme talebiyle meclise geri gönderirdi.


80. Soru

Meşrutiyet nedir, II Meşrutiyet ne zaman ve nasıl başlamıştır?

Cevap

Meşrutiyet: Padişahın yetkilerini yasalarla sınırlandırmak anlamına gelir. Kanun-i Esasi’nin ilanından sonra 1876-1878 yılları arası I. Meşrutiyet Devri olarak anılır. II. Abdülhamid’in Meclisi tatil etmesiyle Kanun-i Esasi de askıya alındı. 1908 yılında Kanun-i Esasi yeniden yürürlüğe girdi. Bu yüzden 1908-1923 yılları arası II. Meşrutiyet Devri olarak adlandırılır. 


81. Soru

Kanun-i Esasi hangi anayasalardan etkilenmiştir?

Cevap

Kanun-i Esasi’nin geneline bakıldığında metnin şekil bakımından çağdaşı diğer anayasalara yaklaştığı görülebilir. Özellikle 1831 tarihli Belçika ve 1850 tarihli otoriter Prusya anayasalarından etkilendiği kabul edilir. İçerik olarak Osmanlı Devleti’nin kendi şartlarından doğan bir anayasa olduğu varsayılır. 


82. Soru

II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet’i ne zaman ilan etmiştir?

Cevap

II. Abdülhamid, 23 Temmuz 1908 tarihinde Meşrutiyet’i yeniden ilân etmeye zorlandı. 


83. Soru

II. Meşrutiyet’in ilk meclisi ne zaman çalışmalarına başlamıştır?

Cevap

II. Meşrutiyet’in ilk meclisi 17 Aralık 1908 tarihinde açılarak çalışmalarına başladı. 


84. Soru

II. Meşrutiyet’in seçim kanuna göre seçilecek milletvekili sayısı nereden nasıldır?

Cevap

Seçim kanununa göre var olan 122 seçim çevresi için 281 milletvekili seçilecek; bunların 157’si bugünkü Türkiye sınırları içinden; 65’i Arap vilayetlerinden ve 59’u da Balkanlardan olacaktı.  


85. Soru

II. Meşrutiyet ile birlikte Kanun-i Esasi’de yapılan önemli değişiklikler nelerdir?

Cevap

Getirilen en önemli yeniliklerden biri padişahınn Meclis-i Umumî’de (Parlamento) anayasaya bağlılık yemini etmesiydi. Hükümetin hükümdara değil, Meclis-i Mebusan’a karşı sorumlu olması ve güvenoyu alma mecburiyetinde bulunması, birinci ve ikinci başkanlarını meclisin seçmesi, padişaha haklarını Meclis-i Vükelâ aracılığıyla kullanma mecburiyetinin getirilmesi diğer önemli değişiklerdi.  


86. Soru

1876 Anayasasının padişaha sürgün yetkisi veren 113. maddesi ne zaman kaldırılmıştır?

Cevap

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 1876 Anayasasının padişaha sürgün yetkisi veren 113. maddesi, yapılan ilk değişiklikte tamamen kaldırıldı.  


87. Soru

1876 Anayasasının 120. maddesinin içeriği nedir?

Cevap

Anayasaya ilâve edilen 120. madde ile toplanma ve dernek kurma hürriyeti getirildi; ancak, bir süre sonra sakıncaları görülünce 1909’da yapılan bir değişiklikle bir takım sınırlamalara tabi tutuldu; Kanun-i Esasiye aykırı davranan ve ayrılıkçı siyasi amaç güden cemiyetler yasaklandı.  


88. Soru

Son Osmanlı meclisi ne zaman kapanmıştır?

Cevap

Son Osmanlı Meclisi İstanbul’un işgali üzerine 16 Mart 1920’de kapanmıştır. 


1. Soru

I. Kanun-i Esasinin hazırlığı sürecinde II. Abdülhamit’ e sunulan dört anayasa taslağı hangileriydi?

Cevap

Midhat Paşa’nın, Süleyman Paşa’nın, Fransız Anayasası’ndan adapte edilen Mabeyn Başkâtibi Said Paşa’nın ve Cemiyet-i Mahsusa’nın hazırladığı dört anayasa tasarısı padişaha sunuldu.

2. Soru

Osmanlının Biran önce bir Anayasa yapmasını zorunlu kılan ve aydınlara çok istedikleri Kanun-i Esasi üzerinde çalışma fırsatı veren gelişme neydi?

Cevap

Avrupa kamuoyunda Osmanlı aleyhtarlığı gelişti; içeride muhalefet yükseldi Bu gelişmelerin dışında, özellikle Balkanlarda uluslararası rekabetin sebep olduğu bir dizi hadise de peşpeşe geldi. Bu nedenlerle hızla karar almak ve biran önce Anayasal bir sistem değişikliğine gitmek lâzımdı.

3. Soru

Süleyman Paşanın Anayasa taslağında özgün olarak önerilen neler vardı?

Cevap

Osmanlı Devleti bağımsız ve meşrutî bir yönetime sahip olacaktı. Padişahlık, yetkileri ve hilâfet konusundaki teklifleri Midhat Paşa ve Cemiyet-i Mahsusa’nın önerileriyle örtüşmekteydi. Meclis yerine 120 üyeden oluşacak bir “Divan-ı Memâlik” ile 150 üyeden oluşacak bir “Divanı Memleket” önermekteydi ki, bu, onun tasarısının en özgün tarafıydı.

4. Soru

I. Kanun-i Esasinin on ikinci maddesinde ki Genel Hükümler bölümünde yer alan ve en çok tartışılan hatta anayasayı tartışılır hale getiren madde neydi ve niçin tartışılıyordu?

Cevap

Padişaha “hükümetin emniyetini bozdukları sabit olan kişileri ülke dışına sürme” yetkisi veren bu madde yoruma açıktı ve herkese uygulanabilirdi. Kişi hak ve hürriyetleriyle özellikle siyasileri sınırlayabilecek olan bu maddenin, Kanun-i Esasi’yi adeta yok hükmüne soktuğu ileri sürülüyordu.

5. Soru

I. Kanun-i Esasi de Memurların göreve atanmaları ve el çektirilmeleri ile ilgili dördüncü bölümde nasıl bir anlayış benimsenmiştir?

Cevap

Herkesin hak ettiği ve yeteneklerine uygun görevlere atanacakları ve yasal bir gerekçe olmaksızın görevden alınamayacakları anayasal güvenceye bağlanır. Memurların görevleri çerçevesinde sorumlu olacakları belirtilir; amirlerinin kanun dışı emirlerine uyma zorunluluğu olmadığı beyan edilir.

6. Soru

I. Kanun-i Esasinin kabulünden sonra yapılan seçimler Hangi seçim koşullarına göre yapılmıştır?

Cevap

Seçilecek kişilerin 25 yaşından küçük ve geçmişte bir mahkûmiyeti olmaması, halk nazarında iyi huylu olarak tanınmış ve “az çok emlâk sahibi” olması şarttı. Kanun-i Esasi seçimin şeklini tanımlamadığından doğrudan seçim yerine “iki dereceli” seçim yöntemi benimsendi. Buna göre önce seçmenler seçilecek ve ardından onlar milletvekillerini seçecekti.

7. Soru

I. Kanun-i Esasiye göre Ayanların Meclisteki temsil durumları nasıl düzenlenecekti?

Cevap

Heyet-i Âyan, milletvekili sayısının üçte birini geçmemek üzere, yaptıkları ile halkın güvenini kazanmış, devlet hizmetinde bulunmuş ve kırk yaşın üstündeki kimselerden hayat boyu görev yapmak kaydıyla padişahca atanır; üyelikleri ancak kendi istekleri ile başka bir göreve tayinlerinde düşerdi.

8. Soru

I. Kanun-i Esasi ne zaman ve hangi padişah tarafından uygulamaya sokulmuştur?

Cevap

Kanun-i Esasi 23 Aralık 1876 tarihinde II: Abdülhamit tarafından ilân edilerek uygulamaya konuldu. Böylece Meşrutiyet yönetimine geçilerek yeni bir devir açıldı.

9. Soru

Bu dönemde anayasal sisteme geçmek için gayret gösteren o günün en önemli aydınları kimlerdi?

Cevap

İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Süavi gibi aydınlar basın yolu ile; Midhat Paşa, Mehmed Rüşdi Paşa, Damad Mahmud Paşa gibi devlet adamları da bürokrasi içinden anayasal sisteme geçmek için gayret etmekteydiler.

10. Soru

Mithat Paşa’nın reddedilen Anayasa taslağının hangi bölümleri ilan edilen I. Kanun-i Esaside yer almıştır?

Cevap

Devletin yapısı ve padişah hakkındaki yaklaşımlar hemen hemen aynıydı. Midhat Paşa’nın tasarısına göre, Osmanlı Devleti hiçbir şekilde ayrılık kabul etmez bir bütündü; yönetimi Şer’-i Şerif’e dayanır; saltanat, Osmanlı soyundan gelen en büyük hanedan üyesine ait olup padişah, aynı zamanda İslâm dininin koruyucusu ve ordunun komutanıydı; hükümet üyelerini atar ve azleder; yabancı devletlerle anlaşmalar yapar; savaş ve barışa karar verir; meclisi toplar veya kapatabilir; kişiliği kutsal olup yaptıklarından sorumlu değildir. Bölümü yer almıştır.

11. Soru

Cemiyet-i Mahsusa’nın Anayasa taslağı hazırlanırken hangi ülkelerin Anayasalarından yararlanılmıştır?

Cevap

Fransa, Belçika, Polonya ve Prusya gibi yabancı ülkelerin anayasalarından yararlanılmıştır.

12. Soru

Bu dört Anayasa taslağı nasıl bir araya getirilerek tek anayasa halinde II. Abdülhamit’e sunulmuştur?

Cevap

Midhat Paşa’nın başkanlığında toplanan Meclis-i Vükela, tasarıyı gözden geçirerek önce 140 maddelik bir metin; ardından da bazı mükerrer maddeler çıkarılarak 119 maddelik bir anayasa oluşturuldu. Komisyonun hazırladığı tasarı basılarak üzerinde fikir beyan etmeleri için devlet ricaline gönderildi; ardından saraya takdim edildi.

13. Soru

Fransız Devrimini yaratan toplumsal gelişmeler nelerdi?

Cevap

17. yüzyılda Avrupa’da yaşanan savaşlar ve 18. yüzyılda sanayi inkılâbı ile birlikte üretim tarzında meydana gelen değişimler toplumları etkiledi; özellikle yeni çalışma şartları ve çıkarılan yasalar halkı daha da sefilleştirdi. Böyle bir ortamda kralların egemenliğinin ilahi kaynaklı olmadığı ve egemenliğin kaynağının millet olduğu fikri ileri sürüldü. Bunu hayata geçirmek için yüz binlerin ölümüne mal olan Fransız Devrimi gerçekleştirildi.

14. Soru

Islahat Fermanının Osmanlı toplumuna getirdiği yenilikler nelerdi?

Cevap

Islahat Fermanı’nın ilânı siyasi, hukuki ve idari bazı sonuçlar doğurdu. Kanun önünde ve haklar açısından Müslim gayrimüslim eşitliği sağlandı; gayrimüslimlerin askerlik dahil devlet hizmetinde istihdamına imkân tanındı.

15. Soru

Osmanlı da gayrimüslim unsurlara verilen Cemaat Nizamnamelerinin Anayasa fikrinin doğuşuna nasıl bir etkisi olmuştur?

Cevap

1862 tarihli Rum Patrikliği, 1863 tarihli Ermeni Patrikliği, 1865 tarihli Hahambaşı Nizamnameleri, hem Batılı anayasalara benzerlikleri hem de genel meclisin dışında eyaletlerde de meclislerin kurulmasını öngörmesiyle, en azından gayrimüslimler arasında anayasa fikrini uyandırmıştır.

16. Soru

Medine Anayasası’nın Anayasalar tarihi açısından önemi nedir?

Cevap

Bugüne kadar tarihte tespit edilebilen ilk yazılı anayasa olması bakımından ayrı bir önemi vardır.

17. Soru

Mithat Paşanın Anayasa taslağı nasıl bir meclis öngörüyordu?

Cevap

120 üyeli Meclis-i Mebusan’ın başkanıyla üyelerinin üçte birini hükümetin ataması öngörülmekteydi. 120 kişilik meclisin sekseni seçimle belirlenecek milletvekili ve atanacak olan kırkı da devlet vekili olacaktı. Tek meclisli bir yapı önerilmekle birlikte bu meclis, bütün yasama yetkilerini elinde bulundurmayacaktı. Ayrıca mebus (milletvekili) olmayı oldukça zor şartlara bağlayan tasarı üç yılda bir seçim yapılması zorunluluğunu getiriyordu. Hükümetin atayacağı milletvekilleri her yıl yenilenebilirdi. Mebuslar bir kereye mahsus vilâyet meclislerince; daha sonra ise yapılacak bir kanunla genel seçimlerle belirlenecekti.

18. Soru

2. Kanun-i Esasi ile Getirilen en önemli yenilikler neler olmuştur?

Cevap

Padişahın Meclis-i Umumî’de (Parlamento) anayasaya bağlılık yemini etmesiydi. Hükümetin hükümdara değil, Meclis-i Mebusan’a karşı sorumlu olması ve güvenoyu alma mecburiyetinde bulunması, padişahın sürgün yetkisinin tamamen kaldırıldı. Ayrıca örgütlenmenin ve basının önünü açan daha özgürlükçü düzenlemeler yapıldı.

19. Soru

Batıda ortaya çıkan en eski Anayasa hangisidir ve ne zaman, nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

En eski Anayasa örneği İngiltere’de 1215’te yayımlanan Magna Carta Libertatum’dur.

20. Soru

2. Kanun-i Esasi üzerinde nasıl değişiklikler yapılmıştır?

Cevap

Kanun-i Esasi’de yedi kere değişiklik yapıldı. İlki II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra, 21 Ağustos 1909’da yapılanı ilk olmanın yanında, aynı zamanda en köklü olanıdır. Bu değişiklikle yirmi bir madde düzeltilmiş; bir madde tamamıyla kaldırılmış ve üç maddeye de ekler yapılmıştı.

21. Soru

Anayasa ya benzer işlev gören eskiçağın Türk topluluklarından veya İslâm toplumundan örnekler verebilir miyiz?

Cevap

Devlet denilen teşkilâtın şeklini, kuruluş esaslarını ve organlarını; idare edenle edilen arasındaki ilişkileri düzenleyen bu kurallar geleneğe dayalı sözlü ya da yazılı olabilir. Orta-Asya Türk tarihinde var olan “Töre” sözlü, İslâm tarihindeki “Medine Anayasası” ise yazılı örneklerdendir.

22. Soru

İlk Osmanlı anayasası hangisidir ve ne zaman yapılmıştır?

Cevap

I. Kanun-i Esasi olarak isimlendirilir. 1876 yılında ilân edilmiştir.

23. Soru

II. Abdülhamit ‘in meclisi kapatmasının nedeni neydi?

Cevap

Milletvekilleri, Kanun-i Esasi’deki bütün Osmanlıların temsilcisi olma hükmünü bir tarafa bırakıp yerel ve hatta mensup oldukları ırk veya dinin temsilcileri gibi davrandılar; özellikle farklı unsurlar arasında hükümete karşı hareketlenmeler başladı. Üyeler cephelerden gelen yenilgi haberleri yüzünden padişah aleyhinde de konuşmaktaydı. Meclisin eleştirilerine muhatap olan padişah Osmanlı-Rus harbini bahane ederek meclisi kapattı.

24. Soru

II. Abdülhamid, birinci meclisi kapatmasının ardından hangi çalışmaları yapmıştır?

Cevap

Büyük bir eğitim reformuna girişti. Mülkiye Mektebi’nin programları yeniden düzenlendi; Harbiye’ye önem verildi ve birçok yeni okul açıldı. Adli ve hukuki reformlar yapıldı. Ulaşım ve iletişim alanında gelişmeler sağlandı; basın, sıkı bir sansüre tabi olmasına rağmen ciddi gelişmeler gösterdi; pek çok gazete, dergi yayın hayatına başladı ve kitaplar basıldı.

25. Soru

Fransa Anayasası’nın düşünsel öncüleri kimlerdi ve ileri sürülen düşünceler nelerdi?

Cevap

Fransa Anayasası’nın düşünsel öncüleri Montesquieu ve J. J. Rousseau idi. Bu düşünürler toplumsal eşitliğe, özgürlüğe, milliyetçiliğe ve hatta kuvvetler ayrılığı prensibini savunuyor ,sömürününadaletsizliğin kader olmadığı görüşlerini savunuyorlardı.

26. Soru

Sait Paşanın Anayasa tasarısın da meclisin düzenlenmesi nasıl ele alınmıştı?

Cevap

Tasarı, doğrudan milletin seçtiği 750 kişilik bir meclis öneriyordu. 20 yaşını dolduran her erkek seçme ve 24 yaşını dolduranlar da seçilme hakkına sahipti. Mebusluk süresi üç yıl olup eski mebuslar yeniden seçilebilirdi. Şûra-yı Devlet, padişahın danışma meclisi olarak aynen korunacak; üye sayısı 150’yi geçmeyen ve tayinle gelen bir de Âyan Meclisi (Senato) bulunacaktı.

27. Soru

Fransız Devriminden sonra yaşanan temel değişimler neler oldu?

Cevap

Asilzade ve ruhbanların imtiyazları sonlandırıldı; feodalizm ilga edilerek köylülerin konumu düzenlendi. 1789’da yayımlanan insan Hakları Beyannamesi’yle geleneksel yasalardan vazgeçildi ve kralın uymak zorunda olduğu 1791 Fransız Anayasası ilân edildi. Ardından radikal kararlar alınarak 1793’te kral ve kraliçe idam edildi; ertesi yıl kiliseler kapatıldı.

28. Soru

Mithat Paşa Anayasa taslağında Temel Hak ve Hürriyetler konusunun nasıl düzenlenmesini öneriyordu?

Cevap

Taslakta kamu ve bireysel hak ve hürriyetlere de yer verilmiş; ancak, genel özgürlükler yerine hürriyetleri düzenleme yoluna gidilmişti. Toplanma ve dernek kurma hakkından değil; sadece ticaret ve şirket kurma hürriyetinden söz edilmişti. Suiistimal ve genel ahlâka aykırı olmamak kaydıyla fikir hürriyeti benimsenmişti. Mesnetsiz cezalandırma, mesken dokunulmazlığı gibi hususlara da yer verilen tasarı, kişi hak ve hürriyetleri konusunda daha sonra kabul edilen anayasanın gerisindeydi.

29. Soru

Mithat Paşanın tasarısına göre; devletin borçlarını ödemesi ve borçlanması konusu nasıl ele alınmıştı?

Cevap

Meclis, devletin borçlarının ödenme şeklini, iç ve dış borçlanma usullerini, tahvil çıkarma ve mali tedbirlerin alınmasını, bütçe ve vergi meselelerini hükümetle işbirliği halinde müzakere edecek; ayrıca, kamu harcamalarını ve memurları denetleyecekti.

30. Soru

Anayasa ya neden gerek duyulmuştur ve Anayasa olarak adlandırdığımız yasalar hangi düzenlemeleri kapsar?

Cevap

İnsanlar birlikte yaşamaya başladığından itibaren bir takım kurallarla sosyal hayatı tanzim etmeye çalışmıştır. Devlet denilen teşkilâtın şeklini, kuruluş esaslarını ve organlarını; idare edenle edilen arasındaki ilişkileri düzenleyen bir metindir.

31. Soru

1908 2. Osmanlı mebusan meclisi hangi kanuna göre oluşturulmuştur?

Cevap

İntihâb-ı Mebusan Kanun-i Muvakkati adıyla 83 maddelik geçici bir kanun çıkarılarak seçime gidilmiştir

32. Soru

Dünya da modern anayasacılığın öncüsü olarak kabul edilen gelişmeler nasıl ortaya çıktı?

Cevap

18. yüzyılda Kuzey Amerika ile Fransa’da ortaya çıkan daha gelişmiş metinler modern anayasacılığın öncüsü oldu. Anayasa, artık nesilden nesile tekrar edilen uygulamalardan ziyade, akla ve iradeye dayanan toplumsal mutabakatı ifade etmekte ve gelişen fikir akımlarıyla ideolojiler, toplumlar ve bireyler için özgürlük ve eşitlik kavramlarını tartışmaktaydı.

33. Soru

Fransa Anayasası hangi temel ilkelere dayandırıldı?

Cevap

Anayasa, Rousseau’nun “halkın egemenliği” ve Montesquieu’nun “kuvvetlerin ayrılığı” ilkelerine dayandırıldı.

34. Soru

Kabul edilerek yürürlüğe giren I. Kanun-i Esasi Kaç bölüm ve kaç maddeden oluşmaktaydı?

Cevap

I. Kanun-i Esasi On iki bölüm ve 119 maddeden oluşmaktaydı.

35. Soru

“Medine Anayasası” nedir ve ne zaman düzenlenmiştir?

Cevap

Hz. Muhammed, Hicret’ten sonra Medine toplumunu oluşturan Müslim ve gayrimüslim grupları bir şehir devleti halinde teşkilâtlandırdı ve bu teşkilâtın esaslarını yazılı bir metinle belirledi. Medine’de yaşayan toplulukların, birbirleriyle ve yabancılarla olan ilişkilerini, idari ve adli yapılarını, bireylerin sahip oldukları din ve vicdan hürriyetini belirli esaslara bağladı. Aslı maddeler halinde olmamakla birlikte sonradan maddeleştirilen (47 madde) bu metin, şekil açısından bugünkü anayasalardan hayli farklı olsa da maddi açıdan bir anayasa özelliği taşır.

36. Soru

Batıda Anayasalar nasıl bir sürecin sonunda ortaya çıkmıştır?

Cevap

Bu Anayasaların temeli Batı’da daha ziyade hak ve özgürlük bildirgeleri olarak ortaya çıkmıştır.

37. Soru

Osmanlı Devleti’nde 1876’ya kadar mahalli idareler güçlendirilmeye çalışıldı; özellikle eğitimde önemli adımlar atıldı, devletin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi; ardından yarı resmi ve özel nitelikli gazetelerin hayata geçmesiyle kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Bütün bunlara bakarak I. Kanun-i Esasi’nin halk desteği aldığını söyleyebilir miyiz?

Cevap

Bütün bu çabalara rağmen Kanun-i Esasi halktan ziyade, Tanzimat sürecinin imkânları içinde yetişen kısmen bağımsız fakat ağırlıklı olarak bürokrat-aydınların talebi olarak ortaya çıktı.

38. Soru

Tanzimat Fermanı Osmanlı toplumunu nasıl etkilemiştir?

Cevap

Tanzimat’la başlayan okullaşma, basın hayatındaki gelişmeler ve tercüme faaliyetleri, yasanın üstünlüğünü benimseyen yeni bir aydın tipini ortaya çıkardı. Tanzimat bu yönleriyle devletin siyasi ömrünü uzatırken bir taraftan da toplumsal memnuniyetsizlikler ve ayrışmalara sebep oldu ve bu durum yeni arayışlara zemin hazırladı. Bu yeni yaklaşımlar siyasal haklar ve vatandaşlık hukuku açısından tıpkı Batı’daki gibi mutlak eşitlik fikrinin tartışılmasını da beraberinde getirdi. Tanzimat’la başlayan bir Osmanlı Milleti yaratma düşüncesi, ortak bir yasa altında yaşama fikrini de besledi.

39. Soru

I. Kanun-i Esasi hangi şartlarda ortaya çıkmıştır?

Cevap

18. yüzyıl, özellikle de 19. yüzyılda yapılan bir dizi reform ve ıslahat hareketlerinin sonuncusu olarak ortaya çıktı. Yayımlandığı tarihlerde daha ziyade dış baskıların doğurduğu bir belge olarak yorumlandıysa da, bu yargı, bütünüyle doğru değildir; zira, ortaya çıkmasında daha çok iç şartlar etkili olmuştur.

40. Soru

Osmanlı Devletinde Azınlıklara yönelik bir çok hakların tanındığı ilk önemli düzenleme hangisidir?

Cevap

1856 Islahat Fermanı

41. Soru

II. Abdülhamit kendisine sunulan bu taslak Anayasa konusun da nasıl bir yol izlemiştir?

Cevap

Padişah, saray erkânından Eğinli Said Paşa, Küçük Said Paşa ve Süleyman Paşa’yı metni inceleyip yazılı görüş bildirmeleri için görevlendirmiştir.

42. Soru

Padişah II. Abdülhamit’e sunulan Mithat Paşanın Anayasa taslağı hangi konuları kapsıyordu?

Cevap

Kanun-i Cedid adı verilen bu teklif 57 madde ve sekiz bölümden oluşmaktaydı. Bölümleri, “Osmanlı Devleti’ni Oluşturan Ülkeler”, “Padişah ve Hanedan” “Memurlar”, “Şûra-yı Devlet”, “Meclis-i Mebusan”, “Osmanlı vatandaşlığı ve Osmanlıların Hakları ve Ödevleri”, “Yürütme” ve “Kanun-i Cedid’in Ta’dili”ydi.

43. Soru

Amerika Anayasasının en büyük ilham kaynağı olarak kabullenilen ünlü düşünür kimdir?

Cevap

Bir kısım Amerikalı yazarların dışında asıl John Locke’un Hükümet Üzerine İki Deneme isimli eserinin Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ne ilham kaynağı olduğu bilinmektedir.

44. Soru

Osmanlı’da 1808 tarihli Sened-i İttifak Avrupa’daki hangi gelişmeye benzetile bilir?

Cevap

Avrupa’daki liberalleşme fikirlerinin doğurduğu monarkın yetkilerini sınırlama düşüncesini tam anlamıyla karşılamasa da İngiltere’deki Magna Carta ya benzetilebilir.

45. Soru

Sened-i İttifak belgesi hangi düzenlemeleri içermektedir?

Cevap

Devlet adamlarının keyfi uygulamalarının önlenmesi ve onlara karşı halkın korunması, vergilerin adil düzenlenmesi, ayrıca padişahın vekili olan sadrazamın yetkilerini şarta bağlaması konularını kapsamıştır.

46. Soru

I. Kanun-i Esasinin şartlarının oluşmasın da Padişah II. Mahmut ve Sultan Abdulmecit’in nasıl bir etkisi olmuştur?

Cevap

II. Mahmud’un çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla Sultan Abdülmecid’in saltanatının başında ilân ettiği Tanzimat Fermanı sürecin oluşmasını etkilemiştir.

47. Soru

II. Mahmut döneminde yapılan hangi reformlar Anayasanın oluşum sürecini etkilemiştir?

Cevap

II. Mahmud yeniçeriliği kaldırmakla, siyaset üzerinde etkili olan askeri yapıyı değiştirdi; ulemanın etkisini azalttı ve idareye daha fazla toplumsal katılımı sağlayacak kurumlaşmayı gerçekleştirdi.

48. Soru

Sultan Abdulmecit döneminde yapılan hangi reformlar Anayasanın oluşum sürecini etkilemiştir?

Cevap

Tanzimat Fermanı anayasal nitelikli bir metindir, Ferman kimilerine göre “bir nevi anayasadır”; zira, maddeleştirilmiş olmasa da içeriğinde devrin anayasaları gibi, yönetim usulleri, kişisel haklar ve dokunulmazlıklarla padişahın ve diğer görevlilerin yetki ve iktidarlarını sınırlayan hususlar yer almaktaydı. Bu ise onu tam bir anayasa metni olmasa da anayasa düşüncesine götüren bir basamak olarak görmeye imkân tanır.

49. Soru

Sait Paşanın Anayasa taslağı nereden alınmıştı?

Cevap

1814, 1830 ve 1875 Fransız anayasalarının hızlı bir adaptasyonu olarak düzenlenmişti.

50. Soru

Kanun-i Esasinin ikinci bölümün de Osmanlı vatandaşlarının devlet memuru olabilmeleri için ilk aranacak koşul olarak ne belirlenmiştir?

Cevap

“Devletin lisan-i resmîsi” olan Türkçe’yi bilmeleri şart koşulur; böylece, Türkçe, resmi lisan vurgusuyla tarihte ilk defa hukukî bir belge ile koruma altına alınır.

51. Soru

1877 de yapılacak milletvekili seçimlerinde milletvekili sayısı ve dağılımı nasıl düzenlendi?

Cevap

1877 meclisine has olmak üzere 120 milletvekilinin seçilmesi öngörüldü. Ayrıca, 80’i Müslüman ve 50’si gayrimüslim olmak üzere milletvekillerinin bir tablosu hazırlandı. Padişah, bu sayıya mümtaz eyaletler statüsünde olan Mısır ve Tunus için de beşer kontenjan ekleyerek toplam sayıyı 130’a çıkardı.

52. Soru

II. Abdülhamit’e sunulan Cemiyet-i Mahsusa’nın Anayasa taslağı olarak adlandırılan taslak kimler tarafından hazırlanmıştı?

Cevap

Server Paşa’nın başkanlığında kurulan ve üçü Hıristiyan on altı üst düzey memur, 10’u ulemadan ve üst düzey askerlerden oluşan yirmi sekiz kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmıştı.

53. Soru

Sait Paşanın Anayasa taslağında Hukuk alanında ne gibi öneriler yer almıştı?

Cevap

Tasarıda, tebaa hukuku da detaylı bir şekilde anlatılırken siyasi suçlar için idam cezası kaldırılıyordu. Basın hürriyeti ile mülkiyet hakkı da kanunla teminat altına alınıyordu.

54. Soru

Fransa Devriminin öncülüğünü hangi sınıf yapmıştır?

Cevap

Coğrafi keşiflerden sonra zenginleşen ve sanayileşmeye öncülük yapan, gerektiğinde soylulara bile borç para veren ancak siyasal haklardan yoksun olan ve yönetim de söz sahibi olmak isteyen Burjuva adı verilen sınıf yapmıştır.

55. Soru

Amerika Bağımsızlık bildirgesinin ve Amerika Anayasasının ortaya çıkmasını sağlayan gelişmeler nelerdi?

Cevap

18. yüzyılın başlarında bir İngiliz sömürgesi olan Amerika’da uygulanmakta olan ağır vergi yasalarına karşı başlayan protestolar ve 1774 yılında Philadelphia’da toplanan koloni temsilcilerinin, kendi çıkarlarına uygun yasama yetkisi olduğuna karar vermesi, daha sonra İngilizlerle başlayan çatışmalar neticesinde 4 Temmuz 1776’da Amerika ile İngilizlerin yolunu ayıran “Bağımsızlık Bildirgesi” ilân edildi. Böylece bu bildirgeden oluşan anayasa ortaya çıktı.

56. Soru

Dünya da modern Anayasaların öncüsü olan ilk Anayasa hangisidir?

Cevap

1788 Amerika Anayasası (Virjinya Anayasası ).

57. Soru

İnceleme heyetinin padişaha sunduğu rapor da Taslakta yer alan “Osmanlı Devleti’ni resmi dini İslâm’dır” maddesinin, “Osmanlı Devleti İslâm dini üzerine tesis edilmiştir” şeklinde düzeltilmesi neden istendi?

Cevap

Gerekçe, devletin tüzel bir kişilik olduğu ve tüzel kişiliğe din isnat etmenin doğru olmayacağı gösterildi. Ancak kabul edilmedi.

58. Soru

Bu dönemde ortaya çıkan ve “Yeni Osmanlılar” olarak adlandırılan gurubun amacı neydi?

Cevap

“Yeni Osmanlılar” denilen yenilikçi aydın grubu, devletin anayasal/parlamenter sisteme geçmesi gerektiğine inanmakta ve bu doğrultuda faaliyet göstermekteydi.

59. Soru

Kanun-i Esasi’nin Osmanlı Devletini ve iktidarını tanımlayan ilk bölümünde ,padişahın yetkileri nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Padişah, bakanları (nazır) atar ve azleder; makam, rütbe, nişan ve madalya verir; savaş veya barış kararı alır; kara ve deniz kuvvetlerine başkumandanlık ve kanunu icra eder; gerekli gördüğünde meclisi tatile sokar veya seçimlerin yenilenmesi şartıyla feshederdi.

60. Soru

Bu ilk bölümde monarşinin ve onun başı olan padişahın hukuku nasıl düzenlenmiştir?

Cevap

Padişahın şahsı her türlü mesuliyetten masun olduğu gibi, Osmanlı sülâlesinin hürriyet hakları, özel mal ve mülkleriyle tahsisatları da garanti altına alınır. Şeklinde düzenlenmiştir.

61. Soru

Osmanlı Devleti Vatandaşlarının Genel Hakları olarak adlandırılan ikinci bölüm de ,Osmanlı Devleti içinde yaşayan tüm farklılıklara ilişkin nasıl bir hukuksal anlayış benimsenmiştir?

Cevap

Hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasız bütün vatandaşlar “Osmanlı” olarak nitelendirilir (madde 8) ve “Osmanlı” kavramıyla kanun önünde eşit vatandaş sayılırlar anlayışı benimsenmiştir.

62. Soru

Sait Paşa taslağının Yasama ve yürütme konusunda ki önerileri neydi?

Cevap

Yasama yetkisi meclise verilirken, yürütme hükümdara ait olacak ve bu konuda vükela dışındaki diğer memurları doğrudan muhatap alınmayacaktı.

63. Soru

İlk Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı ne zaman ,nerede açılmış ve çalışmalarını nerede sürdürmüştür?

Cevap

19 Mart 1877’de ilk Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı padişahın da katıldığı büyük bir törenle Dolmabahçe Sarayı’nda açıldı. Meclisin çalışma mekânı olarak Ayasofya’nın yanındaki Darülfünûn (Üniversite) binası seçildi.

64. Soru

II. Abdülhamit’in Mithat Paşayı sadrazamlık görevinden alarak sürgüne göndermesinin nedeni neydi?

Cevap

Sadrazam Midhat Paşa tam bir meşruti yönetimdeymiş gibi davranmakta; saraydan bağımsız hareket etmeye özen göstermekte ve Kanun-i Esasi’den aldığı güçle yabancı müdahalelere karşı diplomasi diline uzak sert tavırlar almaktaydı. Uygulamalarıyla kendi taraftarlarının ve sarayın dikkatini çeken Midhat Paşa, padişah tarafından azledilerek 113. maddeye istinaden sürgüne gönderildi.

65. Soru

Mithat Paşa Kanun yapma konusunu nasıl formüle etmişti?

Cevap

Kanun yapma konusunda ise, Şûra-yı Devlet’te hazırlanan kanun tasarıları mecliste görüşülüp oylandıktan sonra padişahın onayına sunulacaktı. Meclis, bu tasarıya göre, Şûra-yı Devlet’le padişah arasında zayıf bir yapıydı. Yürütme organı olan Bakanlar Kurulu (Vükelâ Heyeti)’nun aldığı kararlar padişahın iradesiyle yasalaşır; padişah istediğinde bu kurula başkanlık edebilirdi.

66. Soru

Bu İntihâb-ı Mebusan Kanun-i Muvakkati adlı seçim kanunu neleri kapsıyordu?

Cevap

Seçim bölgeleri, seçmen listelerinin hazırlanıp onaylanması, teftiş kurulları, seçmenlerin hak ve görevleri ile aykırı davranışlarda bulunacaklara uygulanacak cezaları içermekteydi.

67. Soru

2. Osmanlı Mebusan Meclisi Ne zaman ve kaç vekille göreve başlamıştır?

Cevap

17 Aralık 1908 tarihinde 275 milletvekili ile açılarak çalışmalarına başlamıştır.

68. Soru

Amerikan “Bağımsızlık Bildirgesi” ne zaman ilan edilmiştir?

Cevap

Amerika ile İngilizlerin yolunu ayıran “Bağımsızlık Bildirgesi” 4 Temmuz 1776’da ilân edilmiştir. 

69. Soru

Fransa Anayasası’nın serüveninde rol oynayan Montesquieu kimdir?

Cevap

Montesquieu (1689-1775): Fransız siyaset felsefecisi ve hukukçu. Aristokrat bir aileden gelir. Avrupa’nın siyasi ve sosyal kurumlarını inceledikten sonra 1748’de yayımladığı ünlü eseri “Kanunların Ruhu’nda” parlamenter liberalizmi ve kuvvetler ayrılığını savunur. 

70. Soru

1791’de ilan edilen Fransız Anayasası Rousseau ve Montesquieu’nun hangi ilkelerine dayandırılmıştır?

Cevap

Fransız Anayasası, Rousseau’nun “halkın egemenliği” ve Montesquieu’nun “kuvvetlerin ayrılığı” ilkelerine dayandırılmıştır.

71. Soru

İlk Osmanlı anayasası Kanun-i Esasi ne zaman ilan edilmiştir?

Cevap

İlk Osmanlı anayasası Kanun-i Esasi 1876 yılında ilan edilmiştir.  

72. Soru

Kanun-i Esasi’ye gidişte II. Mahmud’un farklı alanlarda gerçekleştirdiği reformlar nelerdir?

Cevap

Mahmud yeniçeriliği kaldırmakla, siyaset üzerinde etkili olan askeri yapıyı değiştirdi, ulemanın etkisini azalttı ve idareye daha fazla toplumsal katılımı sağlayacak kurumsallaşmayı gerçekleştirdi. 

73. Soru

Kanun-i Esasi’nin ilan edildiği yıllarda Osmanlı devletinin resmi gazetesinin adı nedir?

Cevap

Osmanlı devletinin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi’dir.  

74. Soru

1860’larda“Yeni Osmanlılar” ismiyle hareket eden aydın grubun içinde kimler vardı?

Cevap

1860’lardan beri faaliyet gösteren ve “Yeni Osmanlılar” denilen yenilikçi aydın grubu, devletin anayasal/parlamenter sisteme geçmesi gerektiğine inanmakta ve bu doğrultuda faaliyet göstermekteydi. İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Süavi gibi aydınlar basın yolu ile; Midhat Paşa, Mehmed Rüşdi Paşa, Damad Mahmud Paşa gibi devlet adamları da bürokrasi içinden anayasal sisteme geçmek için gayret etmekteydiler. 

75. Soru

Said Paşa’nın oldukça kapsamlı bir şekilde hazırladığı anayasa tasarısının genel hatları nasıldır?

Cevap

Doğrudan milletin seçtiği 750 kişilik bir meclis önerisi. 20 yaşını dolduran her erkeğe seçme, 24 yaşını dolduranlara ise seçilme hakkı. Üç yıl mebusluk süresi ve eski mebuslara yeniden seçilebilme hakkı. Şûra-yı Devlet, padişahın danışma meclisi olarak korunacak; üye sayısı 150’yi geçmeyen ve tayinle gelen Âyan Meclisi (Senato) kurulacak. Siyasi suçlar için idam cezası kaldırılacak. Basın hürriyeti ile mülkiyet hakkı kanunla teminat altına alınacak. Yasama yetkisi meclise verilirken, yürütme hükümdara ait olacak.  

76. Soru

Kanun-i Esasi’nin içeriğindeki yedinci maddeye göre padişah hukuku nasıldır?

Cevap

Padişahın hukukunu açıklayan yedinci maddeye göre, yürütme organının başı olan padişah, bakanları (nazır) atar ve azleder; makam, rütbe, nişan ve madalya verir; savaş veya barış kararı alır; kara ve deniz kuvvetlerine başkumandanlık ve kanunu icra eder; gerekli gördüğünde meclisi tatile sokar veya seçimlerin yenilenmesi şartıyla feshederdi.  

77. Soru

Kanun-i Esasi’de Osmanlı vatandaşlarının genel haklarından söz eden 18. maddenin önemi nedir?

Cevap

18.maddeyle, Osmanlı vatandaşlarının devlet memuru olabilmeleri için “devletin lisan-i resmîsi” olan Türkçeyi bilmeleri şart koşulur; böylece, Türkçe, resmi lisan vurgusuyla tarihte ilk defa hukukî bir belge ile koruma altına alınır.  

78. Soru

Kanun-i Esasi’nin madde 27-40 arasındaki Bakanlar Kurulu bölümünde yer alan konular nelerdir?  

Cevap

Padişah, sadrazam ve şeyhülislamı atar ve bakanların belirlenmesi iradesine bağlıdır. Hükümetin teşkili, çalışma yöntemi, meclise karşı sorumlulukları, gerekli hallerde bakanların yargılanmaları, meclisin kapalı olduğu dönemlerde geçici kanun çıkarma yetkisi, bu bölümde yer alır. 

79. Soru

Madde 60-64’e göre Heyet-i Âyan/Âyan Meclisi’nin görevleri nelerdir?

Cevap

Meclisin esas görevi Meclis-i Mebusan’dan gelen kanun teklifleriyle bütçeyi görüşmekti; ayrıca, kanun tekliflerini Kanun-i Esasi’ye, genel ahlaka, dine ve padişahların haklarına uygun olup olmadıkları açısından inceler; tamamen red veya düzeltme talebiyle meclise geri gönderirdi.

80. Soru

Meşrutiyet nedir, II Meşrutiyet ne zaman ve nasıl başlamıştır?

Cevap

Meşrutiyet: Padişahın yetkilerini yasalarla sınırlandırmak anlamına gelir. Kanun-i Esasi’nin ilanından sonra 1876-1878 yılları arası I. Meşrutiyet Devri olarak anılır. II. Abdülhamid’in Meclisi tatil etmesiyle Kanun-i Esasi de askıya alındı. 1908 yılında Kanun-i Esasi yeniden yürürlüğe girdi. Bu yüzden 1908-1923 yılları arası II. Meşrutiyet Devri olarak adlandırılır. 

81. Soru

Kanun-i Esasi hangi anayasalardan etkilenmiştir?

Cevap

Kanun-i Esasi’nin geneline bakıldığında metnin şekil bakımından çağdaşı diğer anayasalara yaklaştığı görülebilir. Özellikle 1831 tarihli Belçika ve 1850 tarihli otoriter Prusya anayasalarından etkilendiği kabul edilir. İçerik olarak Osmanlı Devleti’nin kendi şartlarından doğan bir anayasa olduğu varsayılır. 

82. Soru

II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet’i ne zaman ilan etmiştir?

Cevap

II. Abdülhamid, 23 Temmuz 1908 tarihinde Meşrutiyet’i yeniden ilân etmeye zorlandı. 

83. Soru

II. Meşrutiyet’in ilk meclisi ne zaman çalışmalarına başlamıştır?

Cevap

II. Meşrutiyet’in ilk meclisi 17 Aralık 1908 tarihinde açılarak çalışmalarına başladı. 

84. Soru

II. Meşrutiyet’in seçim kanuna göre seçilecek milletvekili sayısı nereden nasıldır?

Cevap

Seçim kanununa göre var olan 122 seçim çevresi için 281 milletvekili seçilecek; bunların 157’si bugünkü Türkiye sınırları içinden; 65’i Arap vilayetlerinden ve 59’u da Balkanlardan olacaktı.  

85. Soru

II. Meşrutiyet ile birlikte Kanun-i Esasi’de yapılan önemli değişiklikler nelerdir?

Cevap

Getirilen en önemli yeniliklerden biri padişahınn Meclis-i Umumî’de (Parlamento) anayasaya bağlılık yemini etmesiydi. Hükümetin hükümdara değil, Meclis-i Mebusan’a karşı sorumlu olması ve güvenoyu alma mecburiyetinde bulunması, birinci ve ikinci başkanlarını meclisin seçmesi, padişaha haklarını Meclis-i Vükelâ aracılığıyla kullanma mecburiyetinin getirilmesi diğer önemli değişiklerdi.  

86. Soru

1876 Anayasasının padişaha sürgün yetkisi veren 113. maddesi ne zaman kaldırılmıştır?

Cevap

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 1876 Anayasasının padişaha sürgün yetkisi veren 113. maddesi, yapılan ilk değişiklikte tamamen kaldırıldı.  

87. Soru

1876 Anayasasının 120. maddesinin içeriği nedir?

Cevap

Anayasaya ilâve edilen 120. madde ile toplanma ve dernek kurma hürriyeti getirildi; ancak, bir süre sonra sakıncaları görülünce 1909’da yapılan bir değişiklikle bir takım sınırlamalara tabi tutuldu; Kanun-i Esasiye aykırı davranan ve ayrılıkçı siyasi amaç güden cemiyetler yasaklandı.  

88. Soru

Son Osmanlı meclisi ne zaman kapanmıştır?

Cevap

Son Osmanlı Meclisi İstanbul’un işgali üzerine 16 Mart 1920’de kapanmıştır. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!