Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İstanbul’Un Fethinden Augsburg Antlaşmasına Kadar Avrupa Tarihi (1453-1555)

1. Soru

Yüzyıl Savaşları Fransa’yı nasıl etkilemiştir?

Cevap

Fransa’nın nüfusu yarı yarıya azalmıştır. VII. Şarl Fransa’ya düzenli ordu ve düzenli vergi şeklinde ikili sistemini getirmiştir. İngiltere’nin elindeki son Fransız toprağı olan Calais şehri Fransa’ya bağlandı. En önemli sonucundan biri de Fransızlar arasında “milli duygunun” uyanmasıdır.


2. Soru

1453’de yaşanan Castillon Savaşı sonunda imzalanan Troyes Antlaşması’nın sonucu nedir?

Cevap

Loire bölgesinin kuzeyindeki bütün Fransa, V. Henri’nin denetimine geçmiştir ve Fransa kralı’nın damadı olması sebebiyle Valoa (Valois) hanedanının resmen varisi olarak tanınmıştır.


3. Soru

Yüzyıl Savaşları hangi yıllarda ve hangi devletler arasında yaşanmıştır?

Cevap

İngiltere kralı III.Edward’ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle iki ülke arasında 1337’de başlayan ve 116 yıl sonra 1453’te sona eren savaşlar serisidir.


4. Soru

Yüzyıl Savaşları’nda mağlup olan İngiltere’de çıkan iç isyanın adı nedir ve hangi hanedanlar arasında yaşanmıştır?

Cevap

İngiltere tarihinde 1455-1485 yılları arasında gerçekleşen iç isyanın adı; Güller Savaşı veya Çift Gül Savaşı (Wars of Roses) ‘dır. Lancaster ve York hanedanları arasında yaşanmıştır.


5. Soru

İngiltere’de yaşanan Güller Savaşı’nın adı nereden gelmektedir?

Cevap

Savaşa bu adın verilmesinin nedeni, savaşa neden olan York Hanedanının armasının beyaz gül, Lancaster Hanedanının armasının üzerinde ise kırmızı gül olmasıdır.


6. Soru

Güller Savaşı’nın bittiği asıl tarih nedir?

Cevap

Bu savaşın bittiği asıl tarih; 1485’te III. Richard’ın öldüğü Bosworth Field çarpışmasıdır.


7. Soru

İstanbul’un fethinden sonra İspanya’nın son durumu nasıldı?

Cevap

Güneyde bir Müslüman devleti olan Granada Emirliği, kuzeyde Navarra Krallığı, İber Yarımadasının büyük bir kısmını elinde bulunduran Kastilya krallığı bulunuyordu. Aragon bölgesi Akdeniz kıyılarıyla Baleyar, Sardunya ve Sicilya Adalarını kapsamaktaydı.


8. Soru

Navarra krallığının İspanya için önemi nedir?

Cevap

Navarra krallığı, kuzeydeki Baskların bağımsızlığını temin ediyordu.


9. Soru

İspanya birliğinin sağlanması hangi olaydan sonra gerçekleşmiştir?

Cevap

İspanya’da 1492 yılında Kastilya ve Aragon eyaletleri son Müslüman Granada Emirliğine son verdi ve İspanya birliğini sağladı.


10. Soru

Portekiz hangi bölgelerde sömürgeler elde etmiştir?

Cevap

Portekiz, bağımsız bir ülke olarak Batı Afrika ve Atlas Okyanusunda sömürgeler elde etmiştir.


11. Soru

Siyasi bütünlüğünden yoksun İtalya yarımadası üzerinde bulunan küçük devletçikler nelerdir?

Cevap

Savoie-Piemonte Dukalığı, Ceneviz Dukalığı, Milano Dukalığı, eski gücünü yitirmiş olmakla beraber hala büyük bir deniz kuvveti konumunda olan Venedik Cumhuriyeti, yarımadanın güneyinde ise Floransa Cumhuriyeti, Papalık Devleti ve Napoli Krallığı bulunmaktaydı.


12. Soru

İtalya’da modern diplomasinin temellerinin oluşmasında etken olan neden nedir?

Cevap

İtalya’daki bölünmüş küçük devletçikler, birbirinin gücünü kıskanmaları sonucu, güçlenen bir taraf olduğunda ona karşı değişik ittifaklar kurma yolunu tercih etmişlerdir. Birbirlerini takip etmek üzere de her başkentte daimi temsilcilikler kurmuşlardır. Bu da modern diplomasinin temelini oluşturmuştur.


13. Soru

Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu dönemindeki en büyük prenslik ailesi olan Habsburg sülalesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Habsburg sülalesi, Almanya` nın doğusunda ve güneyinde zengin madenlere sahip geniş toprakları elinde bulunduruyordu. Ayrıca Habsburglar, İtalya ve Almanya arasında yapılan ticaret sayesinde zenginliğini daha da arttırmışlardı. Elinde bulundurduğu topraklar Avusturya Arşidükalığı’ndan, Styria, Karintiya, Carniola, Tirol ve Güney Alsaz’dı.


14. Soru

1397 yılında Kalmar Birliği’ni oluşturan ülkeler hangileridir?

Cevap

Danimarka, Norveç ve İsveç Krallıkları Kraliçe Margaret’in önderliğinde Kalmar Birliği’ni oluşturmuşlardır.


15. Soru

Kalmar Birliği’nin oluşturulma amacı nedir?

Cevap

Baltık bölgesinde faaliyet gösteren Alman kuvvetlerine karşı savunma hattı oluşturmak amacıyla kurulmuştur.


16. Soru

Kalmar Birliği’nden ayrılan ülke hangisidir ve sonrasında neler olmuştur?

Cevap

Kalmar Birliği’nden ayrılan ülke; İsveç’tir ve sonrasında Norveç, Danimarka önderliğinde oluşan bu birlik içerisinde 1815 yılına kadar kalmıştır.


17. Soru

İstanbul’un fethinden sonra Doğu Avrupa’da ortaya çıkan devletler hangileridir?

Cevap

Bu devletler; Büyük Polonya, Moskova Kinezliği ve Osmanlı Devleti’ydi.


18. Soru

İstanbul’un fethiyle beraber Doğu Avrupa’da imparatorluk haline gelen Osmanlı devleti hangi bölgelere yayılmıştı?

Cevap

Osmanlı Devleti, Anadolu ve Balkanlar’a yayılmış durumdaydı. Sınırları içerisine Bulgaristan, Mora, Teselya, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Sırbistan’ın büyük bir kısmı, Bosna-Hersek dahil edilmişti. Eflak Prensliği, Osmanlı’ya haraç öder durumdaydı. Anadolu’da da Trabzon Rum İmparatorluğu alındıktan sonra Osmanlı Devleti, Fırat Nehrine kadar uzanmıştı. Bundan sonraki süreçte Osmanlı Devleti, Orta Avrupa (Macaristan) topraklarıyla Suriye, Filistin, Mısır ve Arabistan Yarımadası’na kadar genişleyecekti.


19. Soru

Yüzyıl savaşları sonrasında Avrupa’da görülen ekonomik kalkınmalar nelerdir?

Cevap

Tekstil imalatı ve maden endüstrisi gelişti. Taş kömürü işletmeciliği artan yakıt ihtiyacına cevap verir hale geldi. Ticarette Hollanda’nın Anvers limanı Avrupa ürünlerinin başlıca dağıtım merkezi haline geldi. Tarımda, toprağı işlemede ve hayvan yetiştiriciliğinde büyük bir ilerleme kaydedilememişti. Ancak demir arabalarının sayısının artması tarımla uğraşan köylünün hayatını kolaylaştırmıştı.


20. Soru

Avrupa nüfusunu ortaçağ ile 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl boyunca etkileyen en önemli faktörler nelerdir?

Cevap

Savaşlar ve açlığın yanı sıra Avrupa’da nüfus artışını engelleyen başlıca neden veba olmuştur.Kara veba 1348-1670 yılına kadar Avrupa’yı kasıp kavurmuştur.


21. Soru

16. yüzyılın başında Avrupa’da nüfusun yoğunluğu bakımından en kalabalık bölgeleri nerelerdir?

Cevap

Hollanda ve İtalya’dır. Bu bölgelerde şehirleşme oranı da en yüksek düzeydeydi. Paris ise Avrupa’nın en kalabalık şehriydi.


22. Soru

Coğrafi keşifler hangi yüzyılları kapsamaktadır?

Cevap

Coğrafi keşifler; Avrupalı devletlerce 14.yy. da başlatılan ve 16. yy.ın ortalarına kadar devam eden keşif hareketleridir.


23. Soru

Coğrafi keşiflerin ekonomik sebepleri nelerdir?

Cevap

Avrupa ülkelerinin İpek ve Baharat yollarını ele geçirmek istemeleri; Avrupa ülkelerinin Hindistan ve Çin’e ulaşarak bu ülkelerin zenginliklerine sahip olmak istemeleri; Avrupa’da gelişen sanayii’nin hammadde ve pazar ihtiyacını artırmış olması; Avrupa’da ticaretin gelişmesi sonucu para olarak kullanılan altın ve gümüş madenlerine olan talebin artması.


24. Soru

Coğrafi keşiflerin bilimsel ve teknik sebepleri nelerdir?

Cevap

Avrupa’da pusulanın öğrenilmiş olması; Gemicilik sanatının gelişmesi ve okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması; Coğrafya bilgisinde ilerleme ve dünya’nın yuvarlaklığına inanan gemicilerin yetişmiş olması; Ayrıca dünyanın bilinmeyen yerlerini öğrenme ve macera arayışı coğrafi keşiflerde etkili olmuştur.


25. Soru

25. Dünya seyahatini gerçekleştirmek üzere İspanya Krallığı’ndan destek alarak dünya turuna çıkan ,dünya’ nın yuvarlak olduğuna dair kesin kanıtlar sunan ve Avrupa, Afrika ve Asya dışında dördüncü bir kıtanın daha bulunduğunu gösteren seyyah ve kaşif kimdir?

Cevap

Magellan’dır. Ayrıca bu yeni kıtaya “Amerigo Vespucci”’nin adına izafeten “Amerika” denilmiştir.


26. Soru

1469-1524 yılları arasında yaşamış, deniz yoluyla Güney Afrika’nın en güney noktası olan Ümit Burnu’ndan geçerek Hindistan’a ulaşan ilk seyyah kimdir?

Cevap

Vasco da Gama.


27. Soru

Coğrafi keşiflerin siyasi ve ekonomik sonuçları nelerdir?

Cevap

Avrupa ülkeleri keşfettikleri ülkeleri ve toprakları hakimiyetleri altına aldılar. Büyük sömürge imparatorlukları kurdular; İpek ve Baharat yolları karalardan denizlere kaydı; Avrupa ülkeleri zenginleşti. Türk-İslam devletleri yoksullaştı; Akdeniz ticari önemini kaybetti; Avrupa’nın Atlas okyanusu kıyılarındaki limanları önem kazandı; Avrupa da hayat seviyesi yükseldi; Ticaret ve sanayi gelişti; Toprak zenginlik aracı olmaktan çıktı; Yerini altın ve gümüş para aldı.


28. Soru

Coğrafi keşiflerin bilimsel ve sosyal sonuçları nelerdir?

Cevap

Dünyanın yuvarlaklığı ispatlandı. Bu olay kiliseye olan güveni daha da azalttı. Keşfedilen topraklardaki bir çok uygarlık ve kültür Avrupalılarca yok edildi; Avrupa’nın nüfusu, dili ve kültürü dünyaya yayıldı. Avrupa’dan yeni keşfedilen topraklara göçler yaşandı; Coğrafi keşiflerden sonra sanayi ve ticaretin gelişmesi burjuva sınıfını güçlendirdi. Asiller sınıfı zayıfladı; Dünyanın bilinmeyen yerleri tanındı; Avrupa’nın farklı uygarlıkları tanıması bilgi ve görgüsünü artırması ve zenginleşmesi Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına yol açtı.


29. Soru

Rönesans döneminin en önemli özelliğini açıklayınız?

Cevap

Öğrenme ve anlama çabasının insanlık için yeni bir dönemin başlangıcının sinyalini vermesidir.


30. Soru

Rönesans döneminde beliren Hümanizma ve Rönesans kavramları nasıl özetlenebilir?

Cevap

Bilim adamları Antik Grek Roma döneminin kaybolmuş veya unutulmuş el yazmalarını araştırıyorken, Bizanslı bilim adamları Bizans edebiyatının orijinal metinlerini tanıtıyorlardı. Bunun sonucu olarak Roma, Venedik ve Floransa’da ilk halk kütüphaneleri ve akademileri ortaya çıkmıştır. Bu aydınlar sonra hümanist olarak çağrılmışlardır. Hümanistlerin çalışmaları sonucu matbaa gelişmiştir. Rönesans kavramı ise Antik döneme karşı olarak sanatta yenilikle beraber ortaya çıkmıştır.


31. Soru

16. yüzyılda Hümanizm akımı nasıl yayılmıştır?

Cevap

Bu yeni kültür akımı geniş bir aydın ve laik kitlesine hitap ediyor ve kitap yoluyla yapılan eğitim sayesinde yayılıyordu. Hümanist olan bazı matbaa sahipleri de yeni kültürün yayılmasına olanak sağlıyorlardı. Bunlar arasında Bale kentinden Froben, Venedik’ten Alde Manuce ve Paris’ten Henri Estienne’i sayabiliriz.


32. Soru

16. yüzyil Fransa’sının Antik döneme ilgisi hangi eserlere bakılarak anlaşılabilir?

Cevap

Du Bellay ve Ronsard, Rabelais ve Montaigne’in eserleri o döneme ışık tutmaktadır.


33. Soru

Avrupa`da en önemli hümanist olan Erasmus ne gibi çalışmalar yapmıştır?

Cevap

Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelere uzun seyahatler yapmıştır. Yeni Ahit’in Yunanca metnini Latinceye çevirmiş ve yayınlamıştır. Grek-Roma ve Hristiyanlik dönemine ait çok sayıda eseri Latinceye çevirmiştir. Erasmus, bütün yazdıklarında ve yazışmalarında Latinceyi kullanmıştır.


34. Soru

Hümanistlerin fikirleri genel olarak nasıl özetlenebilir?

Cevap

İnançlari bakımından kiliseye bağlı değillerdi. İnsanlık hayatını ilgilendiren diğer bütün alanlarda bağımsız olma arzusundalardı. Her fikri incelemek temel düşünceleriydi. Kanıtlayamadıkları düşüncelerin doğruluğunu kabullenmiyorlardi. Diğer bir özellikleri de Antik dünyanın yazarlarını tanıma isteğidir. Ancak bu yazarların eserlerini ve fikirlerini inceleyebilmek için Antik dünyanın dilini, kurumlarını ve medeniyetini ögrenme gayreti göstermişlerdir.


35. Soru

İtalyan Leonardo da Vinci hangi bilim dallarında çalışan bir bilim adamıydı?

Cevap

Ressamlığın yanısıra mekanik kanunlar, jeoloji, botanik, ilk uçuş denemeleri, denizaltılar gibi bilim dallarında çalışmaktaydı.


36. Soru

Hümanistlerin fikirleri ile kilisenin görüşleri nasıl ters düşmektedir?

Cevap

Antik dünya anlayışında insan yeryüzündeki yaşantısında mutlu olmalıydı. Hristiyanlık görüşünde ise gerçek hayat ölümden sonra başlamaktaydı. Antik dünya, hayatı, eğlenceyi, güzel ve lüks yaşamayı severken, ortaçağ düşüncesinde dünyadan kaçan ve manastırda mütevazı hayat yaşayan kimseler hayranlık uyandırmaktaydı. Antik dünya insan güzelliğini överken gurur da erdem olarak kabul ediyordu. Kilise ise insan vücudundan nefret ediyor ve bireyin alçak gönüllü olmasını önemsiyordu.


37. Soru

Avrupada edebiyattan ziyade resim ve heykel sanatının gelişmesine Antik dönemin etkisi nasıl olmuştur?

Cevap

15. yüzyılın sonundan itibaren İtalyan sanatı ortaçağ sanatından farklılık göstermeye başladı. Antik dünyanın güzellikleri Rönesans mimarisine ve heykel sanatına yansımaya başlamıştı. Ortaçağ dünyasinda resim anlayışı dini ilkelere tabi olduğundan insanlar giysileri ile resmedilirken Rönesansta insan vücudunun güzellikleri tasvir edilmeye başlanmıştı. Rönesans sanatçıları herhangi bir dini ve toplumsal engele kapılmadan sanat yapmayı amaç edinmişlerdir.


38. Soru

İtalyan Rönesans dönemine damga vurmuş en önemli sanatçılar arasında kimler sayılabilir?

Cevap

Leonardo da Vinci, Michel Angelo, Raphaello, İtalyan Rönesans sanatının önde gelen isimleridir.


39. Soru

İtalyadaki hangi şehirler yetiştirdiği Rönesans sanatçıları bakımından önde gelen şehirlerdir?

Cevap

Floransa, Venedik ve Roma yetiştirdikleri sanatçılar bakımından önde gelen şehirlerdir.


40. Soru

İtalyan Rönesansından en fazla etkilenen ülke hangisidir ve hangi alanda gelişime yol açmıştır?

Cevap

Fransa, 15 yy. da İtalyan Rönesansından en fazla etkilenen ülkedir. Fransa’daki Rönesans resimden ziyade mimarlık ve heykeltraşlık alanında gelişme göstermiştir.


41. Soru

Fransa, İtalyan Rönesansını nasıl tanımaya başlamıştır?

Cevap

1494 ila 1516 yılları arasnda Fransa’nın İtalya’ya düzenlediği askeri seferler sayesinde tanımıştır. Bu dönemdeki savaşlar, Fransa Rönesansı’nın gelişmesindeki en önemli gelişmeler olarak görülmektedirler. 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başındaki İtalya, Fransız kralları cezbetmiş ve ünlü İtalyan sanatçıları saraylarına davet etmişlerdir.


42. Soru

Rönesans savaşları kaça ayrılır ve hangi savaşları içermektedir?

Cevap

Rönesans savaşları iki dönemden oluşmaktadır. İlk dönemi olan İtalya Savaşları 1494 ila 1516 yılları arasında Fransa, İspanya ve Papalık arasında yaşanırken, ikinci dönemi Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu ile Fransa hanedanlarına hitaben Valoa-Habsburg Savaşları olarak isimlendirilmiştir.


43. Soru

İtalya savaşlarının önemli sonuçları nelerdir?

Cevap

Fransız Rönesansının gelişimine yol açan savaşlardır. 1516 yılında Papa X. Leon ile Fransız Kralı I. Fransoa arasında Noyon Antlaşması imzalanmıştır. Fransızlar, İsviçrelilerle de daimi barış anlaşması yapmışlardır. İspanya`nın yeni Kralı I. Şarl (Charles Quint=Sarlken) ile anlaşma yapılarak Napoli Krallığı kendisine verilmiştir. Milano Dukalığı da Fransızlara bırakılmıştır. Ayriyeten, İtalya Savaşları askeri öneme de sahiptir. Ortaçağın savaş metodlarından yeniçağ savaş metotlarına geçilmiştir. Ateşli silahların kullanımına geçilmiştir. Ayrıca piyade ordusu, atlı birliklerin aleyhine öncü kuvvet durumuna gelmiştir.


44. Soru

Valoa (Valois)-Habsburg Savaşlarının (1521-1559) başlamasının temel nedeni nedir?

Cevap

Temel neden I. Şarlken’in muazzam gücüdür. Şarlken, dört krallık ailesinin varisi konumundaydı. Bunlar Habsburg (Avusturya), Burgonya (Hollanda, Flandre, Artois, Franche-Comté), Aragon (Aragon, Navarin, Sardunya, Sicilya, Napoli) ve Kastilya (Kastilya ve Ispanya Amerikasi)’dır.


45. Soru

Osmanlı’nın Valoa (Valois)-Habsburg Savaşlarına dahil olmasının Fransaya yararları nelerdir?

Cevap

I. Fransoa, Osmanlılarla Şarlken’e karşı ittifak kurmuştur. Osmanlılarla yapılan ittifak, Fransızlara, Habsburgları arkadan vurma imkanı verir. Ayrıca Fransızlar, Osmanlı topraklarında kapitülasyonlara sahip oldular. Bunlar sayesinde Fransa tebaası olanlar, Osmanlı İmparatorluğunda serbestçe ticaret yapabilecek, dini ibadetlerini serbestçe yerine getirebilecek ve davaları da kendi konsülleri tarafından görülecekti.


46. Soru

16. yy da reform hareketlerinin başlamasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Reform hareketinin temelinde dini sebepler yatmaktaydı. Katolik kilisesinin uygulamalarından hoşnut olmayanlar, İncil’i dikkate almak gerektiğini savunmaktaydılar ve kişisel inançtan yanaydılar.


47. Soru

Martin Luther’in kilise’ye karşı olmasının temel nedeni nedir?

Cevap

Temelde, Endüljans adı verilen ve Ortaçağ Avrupa’sında bir tür günah çıkartma ve ölümünden sonra kişinin cennete gidebilmesi için papadan satın aldığı af belgesi olan uygulamanın kişilerin inancını satın aldığı ve işin ticarete dönüştüğü fikrinden ziyade dinin merkezi hakikat içinde olup olmadığının sorgulanmasaydı.


48. Soru

Luther’in kilise hakkındaki düşünceleri ne gibi sonuçlar doğurmuştur?

Cevap

Luther’in İncil’in Almancaya tercümesi Alman halkında büyük bir yankı yapmıştır. Küçük asil sınıfı oluşturan şövalyeler, din adamlarının ve Batı Almanya’nın zengin burjuvalarının topraklarını yağmalamayı denemişlerdir. Köylüler bu öğretinin kendilerine altın çağ vaat ettiğini düşünüp vergi ödemeye karşı çıkmış, toprak ağalarına isyan etmişlerdir. Prensler, Luther’in öğretisinden hareketle kilisenin topraklarını yağmalamaya çalışmışlardır. Bunun sonucunda sekülarizasyon denen olgu başlatılmıştır.


49. Soru

Luther’in ölümü ile Lutherci prensler ile katolik prensler arasında yapilan Augsburg Barış Antlaşması’nın en önemli sonucu ne olmuştur?

Cevap

Bu antlaşma ile Lutherci prenslerle katolik prensler Katolikliği ya da Protestanlığı seçme konusunda serbest kalıyorlardı. Bu durum biri Protestan biri Katolik iki Almanya’nın meydana gelmesine neden olmuştur.


50. Soru

Kalvinizm akımının ortaya çıkmasına sebep olan faktörler nelerdir?

Cevap

1534 yılında “Duvar Yazıları” olayının patlak vermesi ve Kral’ın Amboise’daki (Amboaz’daki) dairesinin kapısına kadar uzanan duvarlar üzerinde papaya, papazlara ve ayinlere kışkırtıcı yazılar ve bunun üstüne I. Fransoa’nın Fransa’da Lutherci öğretiyi engellemesidir. Bu durum Kalvinizm adı verilen yeni bir akımın oluşmasına yol açmıştır.


51. Soru

Kalvinizmin Fransa`da yaygınlaşmasının temel sebebi nedir?

Cevap

I. Fransoa (1494-1547)’nın krallığının son dönemlerinde Katoliklerin etkisinde kalarak Luthercileri ve protestanları cezalandırmasıdır.


52. Soru

Almanya, İtalya ve Fransa’daki reform hareketleri İngiltere’de nasıl bir akım ortaya çıkarmıştır?

Cevap

Reform, İngiltere`de yarı-Protestan ve yarı-Katolik özellikleri birleştirerek Anglikanizm denilen akımı oluşturmuştur.


53. Soru

Yüzyıl Savaşlarından en zararlı çıkan taraf hangisi olmuştur?

Cevap

Yüzyıl Savaşları’ndan çıkan Fransa’nın nüfusu yaklaşık yarı yarıya azalmış ve en zararlı çıkan taraf olmuştur.


54. Soru

Fransa’ya düzenli vergi ve düzenli ordu şeklindeki ikili sistemi hangi kral getirmiştir?

Cevap

VII. Şarl (1422-1461) Fransa’ya düzenli vergi ve düzenli ordu şeklindeki ikili sistemini getirmiştir.


55. Soru

Yüzyıl Savaşları’ndan mağlubiyetle ayrılan ülke hangisi olmuştur?

Cevap

Yüzyıl Savaşları’ndan mağlubiyetle ayrılan İngiltere, 1455 ila 1485 yılları arasında Lancaster ve York hanedanları arasında patlak veren Güller Savaşı’na sahne olmuştur.


56. Soru

1455 ila 1485 yılları arasında Lancaster ve York hanedanları arasında patlak veren savaşa neden Güller Savaşı denilmiştir?

Cevap

Yüzyıl Savaşları’ndan mağlubiyetle ayrılan İngiltere, 1455 ila 1485 yılları arasında Lancaster ve York hanedanları arasında patlak veren Güller Savaşı’na sahne olmuştur. Bu savaşa Güller Savaşı denilmesinin sebebi York hanedanının armasında beyaz gülün, Lancaster hanedanının armasında da kırmızı gülün yer almasıdır.


57. Soru

İspanya’da ki Reconquista süreci nedir, hangi yıllar arasında görülmüştür?

Cevap

İspanya’da Reconquista yani İber Yarımadasının Müslümanların elinden alınıp yeniden Hristiyanların denetimine verme süreci, Endülüs döneminde (711-1492) 8. yüzyıldan başlayarak 1492 yılında son Endülüs devletinin çöküşüne kadar sürmüştür.


58. Soru

Hangi Avrupa ülkesinde küçük dukalıklar birbirlerini takip etmek üzere de her başkentte daimi temsilcilikler kurmuşlar ve böylece modern diplomasinin de temelini oluşturmuşlardır?

Cevap

İtalya’da küçük dukalıklar birbirlerini takip etmek üzere de her başkentte daimi temsilcilikler kurmuşlar ve böylece modern diplomasinin de temelini oluşturmuşlardır.


59. Soru

15. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’nın ortasında Kuzey Denizi’nden Oder Nehri’nin kaynağına ve Baltık Denizi’nden Adriyatik ve Alpler bölgesine kadar uzanan geniş bölge içerisinde hangi imparatorluk yer almaktaydı?

Cevap

15. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’nın ortasında Kuzey Denizi’nden Oder Nehri’nin kaynağına ve Baltık Denizi’nden Adriyatik ve Alpler bölgesine kadar uzanan geniş bölge içerisinde Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu yer almaktaydı.


60. Soru

1397 yılında Kraliçe Margaret’in önderliğinde kurulan Kalmar Birliğini hangi ülkelerden oluşmuştur?

Cevap

1397 yılında Danimarka, Norveç ve İsveç krallıkları Kraliçe Margaret’in önderliğinde Kalmar Birliğini oluşturmuşlardır.


61. Soru

Hangi Rus çarı Moğol hakimiyetine son vermiş ve knezliğin sınırlarını genişletmiştir?

Cevap

III. Ivan (1462-1505) döneminde Rusya, Moğol hakimiyetine son vermiş ve knezliğin sınırları da genişletmiştir.


62. Soru

Hangi padişah zamanında Anadolu’da da Trabzon Rum İmparatorluğu alındıktan sonra Osmanlı Devleti, Fırat Nehrine kadar uzanmıştır?

Cevap

Fatih Sultan Mehmet zamanında Anadolu’da da Trabzon Rum İmparatorluğu alındıktan sonra Osmanlı Devleti, Fırat Nehrine kadar uzanmıştır.


63. Soru

Yeniçağ’da Avrupa’da görülen ekonomik kalkınma hangi savaşın bitimiyle başlamıştır? 

Cevap

1337-1453 yılları arasında meydana gelen Yüzyıl Savaşı’ndan sonra Avrupa, büyük bir ekonomik kalkınmaya sahne oldu.


64. Soru

Avrupa nüfusunu ortaçağ ile 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl boyunca etkileyen üç önemli faktör nelerdir?

Cevap

Avrupa nüfusunu ortaçağ ile 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl boyunca etkileyen üç önemli faktör vardır. Bunlar: savaş, açlık ve vebadır.


65. Soru

Vasco da Gama kimdir?

Cevap

Vasco da Gama: 1469-1524 yılları arasında yaşamış Portekizli seyyahtır. Deniz yoluyla Güney Afrika’nın en güney noktası olan Ümit Burnu’ndan geçerek
Hindistan’a ulaşan ilk seyyahtır.


66. Soru

hangi olay sonucunda İspanya ve Portekiz olmak üzere iki sömürge imparatorluğu kurulmuştur?

Cevap

Coğrafi keşifler sonucunda İspanya ve Portekiz olmak üzere iki sömürge imparatorluğu kurulmuştur.


67. Soru

Rönesans adı ile bilinen sanatta yeniliğe öncülük eden Avrupa ülkesi hangisidir?

Cevap

Antik döneme karşı olan ilgi Rönesans adı ile bilinen sanatta yeniliği getirdi. 15. yüzyılda İtalya bu alanda şüphesiz öncülüğe sahipti. Bu öncülüğü 16. yüzyıl boyunca korudu.


68. Soru

Hümanistlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hümanistler, inançları bakımından kiliseye bağlı olmakla beraber, insanlık hayatını ilgilendiren diğer bütün alanlarda bağımsız olmayı hedeflemekteydiler.
Sözlü olan herhangi bir fikre inanmak istemedikleri için de her şeyi incelemek düşüncesindeydiler.


69. Soru

Avrupa ülkeleri arasında hangi ülke İtalyan Rönesans’ından en fazla etkilenmiştir?

Cevap

Avrupa ülkeleri arasında Fransa, İtalyan Rönesans’ından en fazla etkilenen ülke olmuştur.


70. Soru

Rönesans Savaşları ne zaman ve nerelerde olmuştur, anlatınız?

Cevap

Avrupa’da 15. yüzyılın sonundan 16. yüzyılın ortasına kadar devam eden harplere Rönesans Savaşları denmiştir. Bu savaşların ilk dönemi olan İtalya Savaşları 1494 ila 1516 yılları arasında Fransa, İspanya ve Papalık arasında yaşanırken Rönesans Savaşları’nın ikinci dönemi ise Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu ile Fransa hanedanlarının adlarına izafeten Valoa- Habsburg Savaşları olarak isimlendirilmiştir.


71. Soru

Kapitülasyonlar Fransa tebaasına ne gibi haklar getirmiştir?

Cevap

Kapitülasyonlar sayesinde Fransa tebaası olanlar, Osmanlı İmparatorluğunda serbestçe ticaret yapabilecek, dini ibadetlerini serbestçe yerine getirebilecek ve davaları da kendi konsülleri tarafından görülecekti.


72. Soru

16. yüzyılda Avrupa’da görülen reform hareketinin sonuçları nelerdir?

Cevap

Reform, 16. yüzyılda Roma kilisesinden bir kısım Katoliğin ayrılıp Katolik kilisesine karşı yapmış oldukları derin bir dinsel harekettir. Bu dinsel hareket, Protestanlık mezhebinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Katolik kilisesinde de karşıt reform hareketinin başlamasına yol açmıştır.


1. Soru

Yüzyıl Savaşları Fransa’yı nasıl etkilemiştir?

Cevap

Fransa’nın nüfusu yarı yarıya azalmıştır. VII. Şarl Fransa’ya düzenli ordu ve düzenli vergi şeklinde ikili sistemini getirmiştir. İngiltere’nin elindeki son Fransız toprağı olan Calais şehri Fransa’ya bağlandı. En önemli sonucundan biri de Fransızlar arasında “milli duygunun” uyanmasıdır.

2. Soru

1453’de yaşanan Castillon Savaşı sonunda imzalanan Troyes Antlaşması’nın sonucu nedir?

Cevap

Loire bölgesinin kuzeyindeki bütün Fransa, V. Henri’nin denetimine geçmiştir ve Fransa kralı’nın damadı olması sebebiyle Valoa (Valois) hanedanının resmen varisi olarak tanınmıştır.

3. Soru

Yüzyıl Savaşları hangi yıllarda ve hangi devletler arasında yaşanmıştır?

Cevap

İngiltere kralı III.Edward’ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle iki ülke arasında 1337’de başlayan ve 116 yıl sonra 1453’te sona eren savaşlar serisidir.

4. Soru

Yüzyıl Savaşları’nda mağlup olan İngiltere’de çıkan iç isyanın adı nedir ve hangi hanedanlar arasında yaşanmıştır?

Cevap

İngiltere tarihinde 1455-1485 yılları arasında gerçekleşen iç isyanın adı; Güller Savaşı veya Çift Gül Savaşı (Wars of Roses) ‘dır. Lancaster ve York hanedanları arasında yaşanmıştır.

5. Soru

İngiltere’de yaşanan Güller Savaşı’nın adı nereden gelmektedir?

Cevap

Savaşa bu adın verilmesinin nedeni, savaşa neden olan York Hanedanının armasının beyaz gül, Lancaster Hanedanının armasının üzerinde ise kırmızı gül olmasıdır.

6. Soru

Güller Savaşı’nın bittiği asıl tarih nedir?

Cevap

Bu savaşın bittiği asıl tarih; 1485’te III. Richard’ın öldüğü Bosworth Field çarpışmasıdır.

7. Soru

İstanbul’un fethinden sonra İspanya’nın son durumu nasıldı?

Cevap

Güneyde bir Müslüman devleti olan Granada Emirliği, kuzeyde Navarra Krallığı, İber Yarımadasının büyük bir kısmını elinde bulunduran Kastilya krallığı bulunuyordu. Aragon bölgesi Akdeniz kıyılarıyla Baleyar, Sardunya ve Sicilya Adalarını kapsamaktaydı.

8. Soru

Navarra krallığının İspanya için önemi nedir?

Cevap

Navarra krallığı, kuzeydeki Baskların bağımsızlığını temin ediyordu.

9. Soru

İspanya birliğinin sağlanması hangi olaydan sonra gerçekleşmiştir?

Cevap

İspanya’da 1492 yılında Kastilya ve Aragon eyaletleri son Müslüman Granada Emirliğine son verdi ve İspanya birliğini sağladı.

10. Soru

Portekiz hangi bölgelerde sömürgeler elde etmiştir?

Cevap

Portekiz, bağımsız bir ülke olarak Batı Afrika ve Atlas Okyanusunda sömürgeler elde etmiştir.

11. Soru

Siyasi bütünlüğünden yoksun İtalya yarımadası üzerinde bulunan küçük devletçikler nelerdir?

Cevap

Savoie-Piemonte Dukalığı, Ceneviz Dukalığı, Milano Dukalığı, eski gücünü yitirmiş olmakla beraber hala büyük bir deniz kuvveti konumunda olan Venedik Cumhuriyeti, yarımadanın güneyinde ise Floransa Cumhuriyeti, Papalık Devleti ve Napoli Krallığı bulunmaktaydı.

12. Soru

İtalya’da modern diplomasinin temellerinin oluşmasında etken olan neden nedir?

Cevap

İtalya’daki bölünmüş küçük devletçikler, birbirinin gücünü kıskanmaları sonucu, güçlenen bir taraf olduğunda ona karşı değişik ittifaklar kurma yolunu tercih etmişlerdir. Birbirlerini takip etmek üzere de her başkentte daimi temsilcilikler kurmuşlardır. Bu da modern diplomasinin temelini oluşturmuştur.

13. Soru

Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu dönemindeki en büyük prenslik ailesi olan Habsburg sülalesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Habsburg sülalesi, Almanya` nın doğusunda ve güneyinde zengin madenlere sahip geniş toprakları elinde bulunduruyordu. Ayrıca Habsburglar, İtalya ve Almanya arasında yapılan ticaret sayesinde zenginliğini daha da arttırmışlardı. Elinde bulundurduğu topraklar Avusturya Arşidükalığı’ndan, Styria, Karintiya, Carniola, Tirol ve Güney Alsaz’dı.

14. Soru

1397 yılında Kalmar Birliği’ni oluşturan ülkeler hangileridir?

Cevap

Danimarka, Norveç ve İsveç Krallıkları Kraliçe Margaret’in önderliğinde Kalmar Birliği’ni oluşturmuşlardır.

15. Soru

Kalmar Birliği’nin oluşturulma amacı nedir?

Cevap

Baltık bölgesinde faaliyet gösteren Alman kuvvetlerine karşı savunma hattı oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

16. Soru

Kalmar Birliği’nden ayrılan ülke hangisidir ve sonrasında neler olmuştur?

Cevap

Kalmar Birliği’nden ayrılan ülke; İsveç’tir ve sonrasında Norveç, Danimarka önderliğinde oluşan bu birlik içerisinde 1815 yılına kadar kalmıştır.

17. Soru

İstanbul’un fethinden sonra Doğu Avrupa’da ortaya çıkan devletler hangileridir?

Cevap

Bu devletler; Büyük Polonya, Moskova Kinezliği ve Osmanlı Devleti’ydi.

18. Soru

İstanbul’un fethiyle beraber Doğu Avrupa’da imparatorluk haline gelen Osmanlı devleti hangi bölgelere yayılmıştı?

Cevap

Osmanlı Devleti, Anadolu ve Balkanlar’a yayılmış durumdaydı. Sınırları içerisine Bulgaristan, Mora, Teselya, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Sırbistan’ın büyük bir kısmı, Bosna-Hersek dahil edilmişti. Eflak Prensliği, Osmanlı’ya haraç öder durumdaydı. Anadolu’da da Trabzon Rum İmparatorluğu alındıktan sonra Osmanlı Devleti, Fırat Nehrine kadar uzanmıştı. Bundan sonraki süreçte Osmanlı Devleti, Orta Avrupa (Macaristan) topraklarıyla Suriye, Filistin, Mısır ve Arabistan Yarımadası’na kadar genişleyecekti.

19. Soru

Yüzyıl savaşları sonrasında Avrupa’da görülen ekonomik kalkınmalar nelerdir?

Cevap

Tekstil imalatı ve maden endüstrisi gelişti. Taş kömürü işletmeciliği artan yakıt ihtiyacına cevap verir hale geldi. Ticarette Hollanda’nın Anvers limanı Avrupa ürünlerinin başlıca dağıtım merkezi haline geldi. Tarımda, toprağı işlemede ve hayvan yetiştiriciliğinde büyük bir ilerleme kaydedilememişti. Ancak demir arabalarının sayısının artması tarımla uğraşan köylünün hayatını kolaylaştırmıştı.

20. Soru

Avrupa nüfusunu ortaçağ ile 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl boyunca etkileyen en önemli faktörler nelerdir?

Cevap

Savaşlar ve açlığın yanı sıra Avrupa’da nüfus artışını engelleyen başlıca neden veba olmuştur.Kara veba 1348-1670 yılına kadar Avrupa’yı kasıp kavurmuştur.

21. Soru

16. yüzyılın başında Avrupa’da nüfusun yoğunluğu bakımından en kalabalık bölgeleri nerelerdir?

Cevap

Hollanda ve İtalya’dır. Bu bölgelerde şehirleşme oranı da en yüksek düzeydeydi. Paris ise Avrupa’nın en kalabalık şehriydi.

22. Soru

Coğrafi keşifler hangi yüzyılları kapsamaktadır?

Cevap

Coğrafi keşifler; Avrupalı devletlerce 14.yy. da başlatılan ve 16. yy.ın ortalarına kadar devam eden keşif hareketleridir.

23. Soru

Coğrafi keşiflerin ekonomik sebepleri nelerdir?

Cevap

Avrupa ülkelerinin İpek ve Baharat yollarını ele geçirmek istemeleri; Avrupa ülkelerinin Hindistan ve Çin’e ulaşarak bu ülkelerin zenginliklerine sahip olmak istemeleri; Avrupa’da gelişen sanayii’nin hammadde ve pazar ihtiyacını artırmış olması; Avrupa’da ticaretin gelişmesi sonucu para olarak kullanılan altın ve gümüş madenlerine olan talebin artması.

24. Soru

Coğrafi keşiflerin bilimsel ve teknik sebepleri nelerdir?

Cevap

Avrupa’da pusulanın öğrenilmiş olması; Gemicilik sanatının gelişmesi ve okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması; Coğrafya bilgisinde ilerleme ve dünya’nın yuvarlaklığına inanan gemicilerin yetişmiş olması; Ayrıca dünyanın bilinmeyen yerlerini öğrenme ve macera arayışı coğrafi keşiflerde etkili olmuştur.

25. Soru

25. Dünya seyahatini gerçekleştirmek üzere İspanya Krallığı’ndan destek alarak dünya turuna çıkan ,dünya’ nın yuvarlak olduğuna dair kesin kanıtlar sunan ve Avrupa, Afrika ve Asya dışında dördüncü bir kıtanın daha bulunduğunu gösteren seyyah ve kaşif kimdir?

Cevap

Magellan’dır. Ayrıca bu yeni kıtaya “Amerigo Vespucci”’nin adına izafeten “Amerika” denilmiştir.

26. Soru

1469-1524 yılları arasında yaşamış, deniz yoluyla Güney Afrika’nın en güney noktası olan Ümit Burnu’ndan geçerek Hindistan’a ulaşan ilk seyyah kimdir?

Cevap

Vasco da Gama.

27. Soru

Coğrafi keşiflerin siyasi ve ekonomik sonuçları nelerdir?

Cevap

Avrupa ülkeleri keşfettikleri ülkeleri ve toprakları hakimiyetleri altına aldılar. Büyük sömürge imparatorlukları kurdular; İpek ve Baharat yolları karalardan denizlere kaydı; Avrupa ülkeleri zenginleşti. Türk-İslam devletleri yoksullaştı; Akdeniz ticari önemini kaybetti; Avrupa’nın Atlas okyanusu kıyılarındaki limanları önem kazandı; Avrupa da hayat seviyesi yükseldi; Ticaret ve sanayi gelişti; Toprak zenginlik aracı olmaktan çıktı; Yerini altın ve gümüş para aldı.

28. Soru

Coğrafi keşiflerin bilimsel ve sosyal sonuçları nelerdir?

Cevap

Dünyanın yuvarlaklığı ispatlandı. Bu olay kiliseye olan güveni daha da azalttı. Keşfedilen topraklardaki bir çok uygarlık ve kültür Avrupalılarca yok edildi; Avrupa’nın nüfusu, dili ve kültürü dünyaya yayıldı. Avrupa’dan yeni keşfedilen topraklara göçler yaşandı; Coğrafi keşiflerden sonra sanayi ve ticaretin gelişmesi burjuva sınıfını güçlendirdi. Asiller sınıfı zayıfladı; Dünyanın bilinmeyen yerleri tanındı; Avrupa’nın farklı uygarlıkları tanıması bilgi ve görgüsünü artırması ve zenginleşmesi Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına yol açtı.

29. Soru

Rönesans döneminin en önemli özelliğini açıklayınız?

Cevap

Öğrenme ve anlama çabasının insanlık için yeni bir dönemin başlangıcının sinyalini vermesidir.

30. Soru

Rönesans döneminde beliren Hümanizma ve Rönesans kavramları nasıl özetlenebilir?

Cevap

Bilim adamları Antik Grek Roma döneminin kaybolmuş veya unutulmuş el yazmalarını araştırıyorken, Bizanslı bilim adamları Bizans edebiyatının orijinal metinlerini tanıtıyorlardı. Bunun sonucu olarak Roma, Venedik ve Floransa’da ilk halk kütüphaneleri ve akademileri ortaya çıkmıştır. Bu aydınlar sonra hümanist olarak çağrılmışlardır. Hümanistlerin çalışmaları sonucu matbaa gelişmiştir. Rönesans kavramı ise Antik döneme karşı olarak sanatta yenilikle beraber ortaya çıkmıştır.

31. Soru

16. yüzyılda Hümanizm akımı nasıl yayılmıştır?

Cevap

Bu yeni kültür akımı geniş bir aydın ve laik kitlesine hitap ediyor ve kitap yoluyla yapılan eğitim sayesinde yayılıyordu. Hümanist olan bazı matbaa sahipleri de yeni kültürün yayılmasına olanak sağlıyorlardı. Bunlar arasında Bale kentinden Froben, Venedik’ten Alde Manuce ve Paris’ten Henri Estienne’i sayabiliriz.

32. Soru

16. yüzyil Fransa’sının Antik döneme ilgisi hangi eserlere bakılarak anlaşılabilir?

Cevap

Du Bellay ve Ronsard, Rabelais ve Montaigne’in eserleri o döneme ışık tutmaktadır.

33. Soru

Avrupa`da en önemli hümanist olan Erasmus ne gibi çalışmalar yapmıştır?

Cevap

Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelere uzun seyahatler yapmıştır. Yeni Ahit’in Yunanca metnini Latinceye çevirmiş ve yayınlamıştır. Grek-Roma ve Hristiyanlik dönemine ait çok sayıda eseri Latinceye çevirmiştir. Erasmus, bütün yazdıklarında ve yazışmalarında Latinceyi kullanmıştır.

34. Soru

Hümanistlerin fikirleri genel olarak nasıl özetlenebilir?

Cevap

İnançlari bakımından kiliseye bağlı değillerdi. İnsanlık hayatını ilgilendiren diğer bütün alanlarda bağımsız olma arzusundalardı. Her fikri incelemek temel düşünceleriydi. Kanıtlayamadıkları düşüncelerin doğruluğunu kabullenmiyorlardi. Diğer bir özellikleri de Antik dünyanın yazarlarını tanıma isteğidir. Ancak bu yazarların eserlerini ve fikirlerini inceleyebilmek için Antik dünyanın dilini, kurumlarını ve medeniyetini ögrenme gayreti göstermişlerdir.

35. Soru

İtalyan Leonardo da Vinci hangi bilim dallarında çalışan bir bilim adamıydı?

Cevap

Ressamlığın yanısıra mekanik kanunlar, jeoloji, botanik, ilk uçuş denemeleri, denizaltılar gibi bilim dallarında çalışmaktaydı.

36. Soru

Hümanistlerin fikirleri ile kilisenin görüşleri nasıl ters düşmektedir?

Cevap

Antik dünya anlayışında insan yeryüzündeki yaşantısında mutlu olmalıydı. Hristiyanlık görüşünde ise gerçek hayat ölümden sonra başlamaktaydı. Antik dünya, hayatı, eğlenceyi, güzel ve lüks yaşamayı severken, ortaçağ düşüncesinde dünyadan kaçan ve manastırda mütevazı hayat yaşayan kimseler hayranlık uyandırmaktaydı. Antik dünya insan güzelliğini överken gurur da erdem olarak kabul ediyordu. Kilise ise insan vücudundan nefret ediyor ve bireyin alçak gönüllü olmasını önemsiyordu.

37. Soru

Avrupada edebiyattan ziyade resim ve heykel sanatının gelişmesine Antik dönemin etkisi nasıl olmuştur?

Cevap

15. yüzyılın sonundan itibaren İtalyan sanatı ortaçağ sanatından farklılık göstermeye başladı. Antik dünyanın güzellikleri Rönesans mimarisine ve heykel sanatına yansımaya başlamıştı. Ortaçağ dünyasinda resim anlayışı dini ilkelere tabi olduğundan insanlar giysileri ile resmedilirken Rönesansta insan vücudunun güzellikleri tasvir edilmeye başlanmıştı. Rönesans sanatçıları herhangi bir dini ve toplumsal engele kapılmadan sanat yapmayı amaç edinmişlerdir.

38. Soru

İtalyan Rönesans dönemine damga vurmuş en önemli sanatçılar arasında kimler sayılabilir?

Cevap

Leonardo da Vinci, Michel Angelo, Raphaello, İtalyan Rönesans sanatının önde gelen isimleridir.

39. Soru

İtalyadaki hangi şehirler yetiştirdiği Rönesans sanatçıları bakımından önde gelen şehirlerdir?

Cevap

Floransa, Venedik ve Roma yetiştirdikleri sanatçılar bakımından önde gelen şehirlerdir.

40. Soru

İtalyan Rönesansından en fazla etkilenen ülke hangisidir ve hangi alanda gelişime yol açmıştır?

Cevap

Fransa, 15 yy. da İtalyan Rönesansından en fazla etkilenen ülkedir. Fransa’daki Rönesans resimden ziyade mimarlık ve heykeltraşlık alanında gelişme göstermiştir.

41. Soru

Fransa, İtalyan Rönesansını nasıl tanımaya başlamıştır?

Cevap

1494 ila 1516 yılları arasnda Fransa’nın İtalya’ya düzenlediği askeri seferler sayesinde tanımıştır. Bu dönemdeki savaşlar, Fransa Rönesansı’nın gelişmesindeki en önemli gelişmeler olarak görülmektedirler. 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başındaki İtalya, Fransız kralları cezbetmiş ve ünlü İtalyan sanatçıları saraylarına davet etmişlerdir.

42. Soru

Rönesans savaşları kaça ayrılır ve hangi savaşları içermektedir?

Cevap

Rönesans savaşları iki dönemden oluşmaktadır. İlk dönemi olan İtalya Savaşları 1494 ila 1516 yılları arasında Fransa, İspanya ve Papalık arasında yaşanırken, ikinci dönemi Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu ile Fransa hanedanlarına hitaben Valoa-Habsburg Savaşları olarak isimlendirilmiştir.

43. Soru

İtalya savaşlarının önemli sonuçları nelerdir?

Cevap

Fransız Rönesansının gelişimine yol açan savaşlardır. 1516 yılında Papa X. Leon ile Fransız Kralı I. Fransoa arasında Noyon Antlaşması imzalanmıştır. Fransızlar, İsviçrelilerle de daimi barış anlaşması yapmışlardır. İspanya`nın yeni Kralı I. Şarl (Charles Quint=Sarlken) ile anlaşma yapılarak Napoli Krallığı kendisine verilmiştir. Milano Dukalığı da Fransızlara bırakılmıştır. Ayriyeten, İtalya Savaşları askeri öneme de sahiptir. Ortaçağın savaş metodlarından yeniçağ savaş metotlarına geçilmiştir. Ateşli silahların kullanımına geçilmiştir. Ayrıca piyade ordusu, atlı birliklerin aleyhine öncü kuvvet durumuna gelmiştir.

44. Soru

Valoa (Valois)-Habsburg Savaşlarının (1521-1559) başlamasının temel nedeni nedir?

Cevap

Temel neden I. Şarlken’in muazzam gücüdür. Şarlken, dört krallık ailesinin varisi konumundaydı. Bunlar Habsburg (Avusturya), Burgonya (Hollanda, Flandre, Artois, Franche-Comté), Aragon (Aragon, Navarin, Sardunya, Sicilya, Napoli) ve Kastilya (Kastilya ve Ispanya Amerikasi)’dır.

45. Soru

Osmanlı’nın Valoa (Valois)-Habsburg Savaşlarına dahil olmasının Fransaya yararları nelerdir?

Cevap

I. Fransoa, Osmanlılarla Şarlken’e karşı ittifak kurmuştur. Osmanlılarla yapılan ittifak, Fransızlara, Habsburgları arkadan vurma imkanı verir. Ayrıca Fransızlar, Osmanlı topraklarında kapitülasyonlara sahip oldular. Bunlar sayesinde Fransa tebaası olanlar, Osmanlı İmparatorluğunda serbestçe ticaret yapabilecek, dini ibadetlerini serbestçe yerine getirebilecek ve davaları da kendi konsülleri tarafından görülecekti.

46. Soru

16. yy da reform hareketlerinin başlamasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Reform hareketinin temelinde dini sebepler yatmaktaydı. Katolik kilisesinin uygulamalarından hoşnut olmayanlar, İncil’i dikkate almak gerektiğini savunmaktaydılar ve kişisel inançtan yanaydılar.

47. Soru

Martin Luther’in kilise’ye karşı olmasının temel nedeni nedir?

Cevap

Temelde, Endüljans adı verilen ve Ortaçağ Avrupa’sında bir tür günah çıkartma ve ölümünden sonra kişinin cennete gidebilmesi için papadan satın aldığı af belgesi olan uygulamanın kişilerin inancını satın aldığı ve işin ticarete dönüştüğü fikrinden ziyade dinin merkezi hakikat içinde olup olmadığının sorgulanmasaydı.

48. Soru

Luther’in kilise hakkındaki düşünceleri ne gibi sonuçlar doğurmuştur?

Cevap

Luther’in İncil’in Almancaya tercümesi Alman halkında büyük bir yankı yapmıştır. Küçük asil sınıfı oluşturan şövalyeler, din adamlarının ve Batı Almanya’nın zengin burjuvalarının topraklarını yağmalamayı denemişlerdir. Köylüler bu öğretinin kendilerine altın çağ vaat ettiğini düşünüp vergi ödemeye karşı çıkmış, toprak ağalarına isyan etmişlerdir. Prensler, Luther’in öğretisinden hareketle kilisenin topraklarını yağmalamaya çalışmışlardır. Bunun sonucunda sekülarizasyon denen olgu başlatılmıştır.

49. Soru

Luther’in ölümü ile Lutherci prensler ile katolik prensler arasında yapilan Augsburg Barış Antlaşması’nın en önemli sonucu ne olmuştur?

Cevap

Bu antlaşma ile Lutherci prenslerle katolik prensler Katolikliği ya da Protestanlığı seçme konusunda serbest kalıyorlardı. Bu durum biri Protestan biri Katolik iki Almanya’nın meydana gelmesine neden olmuştur.

50. Soru

Kalvinizm akımının ortaya çıkmasına sebep olan faktörler nelerdir?

Cevap

1534 yılında “Duvar Yazıları” olayının patlak vermesi ve Kral’ın Amboise’daki (Amboaz’daki) dairesinin kapısına kadar uzanan duvarlar üzerinde papaya, papazlara ve ayinlere kışkırtıcı yazılar ve bunun üstüne I. Fransoa’nın Fransa’da Lutherci öğretiyi engellemesidir. Bu durum Kalvinizm adı verilen yeni bir akımın oluşmasına yol açmıştır.

51. Soru

Kalvinizmin Fransa`da yaygınlaşmasının temel sebebi nedir?

Cevap

I. Fransoa (1494-1547)’nın krallığının son dönemlerinde Katoliklerin etkisinde kalarak Luthercileri ve protestanları cezalandırmasıdır.

52. Soru

Almanya, İtalya ve Fransa’daki reform hareketleri İngiltere’de nasıl bir akım ortaya çıkarmıştır?

Cevap

Reform, İngiltere`de yarı-Protestan ve yarı-Katolik özellikleri birleştirerek Anglikanizm denilen akımı oluşturmuştur.

53. Soru

Yüzyıl Savaşlarından en zararlı çıkan taraf hangisi olmuştur?

Cevap

Yüzyıl Savaşları’ndan çıkan Fransa’nın nüfusu yaklaşık yarı yarıya azalmış ve en zararlı çıkan taraf olmuştur.

54. Soru

Fransa’ya düzenli vergi ve düzenli ordu şeklindeki ikili sistemi hangi kral getirmiştir?

Cevap

VII. Şarl (1422-1461) Fransa’ya düzenli vergi ve düzenli ordu şeklindeki ikili sistemini getirmiştir.

55. Soru

Yüzyıl Savaşları’ndan mağlubiyetle ayrılan ülke hangisi olmuştur?

Cevap

Yüzyıl Savaşları’ndan mağlubiyetle ayrılan İngiltere, 1455 ila 1485 yılları arasında Lancaster ve York hanedanları arasında patlak veren Güller Savaşı’na sahne olmuştur.

56. Soru

1455 ila 1485 yılları arasında Lancaster ve York hanedanları arasında patlak veren savaşa neden Güller Savaşı denilmiştir?

Cevap

Yüzyıl Savaşları’ndan mağlubiyetle ayrılan İngiltere, 1455 ila 1485 yılları arasında Lancaster ve York hanedanları arasında patlak veren Güller Savaşı’na sahne olmuştur. Bu savaşa Güller Savaşı denilmesinin sebebi York hanedanının armasında beyaz gülün, Lancaster hanedanının armasında da kırmızı gülün yer almasıdır.

57. Soru

İspanya’da ki Reconquista süreci nedir, hangi yıllar arasında görülmüştür?

Cevap

İspanya’da Reconquista yani İber Yarımadasının Müslümanların elinden alınıp yeniden Hristiyanların denetimine verme süreci, Endülüs döneminde (711-1492) 8. yüzyıldan başlayarak 1492 yılında son Endülüs devletinin çöküşüne kadar sürmüştür.

58. Soru

Hangi Avrupa ülkesinde küçük dukalıklar birbirlerini takip etmek üzere de her başkentte daimi temsilcilikler kurmuşlar ve böylece modern diplomasinin de temelini oluşturmuşlardır?

Cevap

İtalya’da küçük dukalıklar birbirlerini takip etmek üzere de her başkentte daimi temsilcilikler kurmuşlar ve böylece modern diplomasinin de temelini oluşturmuşlardır.

59. Soru

15. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’nın ortasında Kuzey Denizi’nden Oder Nehri’nin kaynağına ve Baltık Denizi’nden Adriyatik ve Alpler bölgesine kadar uzanan geniş bölge içerisinde hangi imparatorluk yer almaktaydı?

Cevap

15. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’nın ortasında Kuzey Denizi’nden Oder Nehri’nin kaynağına ve Baltık Denizi’nden Adriyatik ve Alpler bölgesine kadar uzanan geniş bölge içerisinde Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu yer almaktaydı.

60. Soru

1397 yılında Kraliçe Margaret’in önderliğinde kurulan Kalmar Birliğini hangi ülkelerden oluşmuştur?

Cevap

1397 yılında Danimarka, Norveç ve İsveç krallıkları Kraliçe Margaret’in önderliğinde Kalmar Birliğini oluşturmuşlardır.

61. Soru

Hangi Rus çarı Moğol hakimiyetine son vermiş ve knezliğin sınırlarını genişletmiştir?

Cevap

III. Ivan (1462-1505) döneminde Rusya, Moğol hakimiyetine son vermiş ve knezliğin sınırları da genişletmiştir.

62. Soru

Hangi padişah zamanında Anadolu’da da Trabzon Rum İmparatorluğu alındıktan sonra Osmanlı Devleti, Fırat Nehrine kadar uzanmıştır?

Cevap

Fatih Sultan Mehmet zamanında Anadolu’da da Trabzon Rum İmparatorluğu alındıktan sonra Osmanlı Devleti, Fırat Nehrine kadar uzanmıştır.

63. Soru

Yeniçağ’da Avrupa’da görülen ekonomik kalkınma hangi savaşın bitimiyle başlamıştır? 

Cevap

1337-1453 yılları arasında meydana gelen Yüzyıl Savaşı’ndan sonra Avrupa, büyük bir ekonomik kalkınmaya sahne oldu.

64. Soru

Avrupa nüfusunu ortaçağ ile 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl boyunca etkileyen üç önemli faktör nelerdir?

Cevap

Avrupa nüfusunu ortaçağ ile 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl boyunca etkileyen üç önemli faktör vardır. Bunlar: savaş, açlık ve vebadır.

65. Soru

Vasco da Gama kimdir?

Cevap

Vasco da Gama: 1469-1524 yılları arasında yaşamış Portekizli seyyahtır. Deniz yoluyla Güney Afrika’nın en güney noktası olan Ümit Burnu’ndan geçerek
Hindistan’a ulaşan ilk seyyahtır.

66. Soru

hangi olay sonucunda İspanya ve Portekiz olmak üzere iki sömürge imparatorluğu kurulmuştur?

Cevap

Coğrafi keşifler sonucunda İspanya ve Portekiz olmak üzere iki sömürge imparatorluğu kurulmuştur.

67. Soru

Rönesans adı ile bilinen sanatta yeniliğe öncülük eden Avrupa ülkesi hangisidir?

Cevap

Antik döneme karşı olan ilgi Rönesans adı ile bilinen sanatta yeniliği getirdi. 15. yüzyılda İtalya bu alanda şüphesiz öncülüğe sahipti. Bu öncülüğü 16. yüzyıl boyunca korudu.

68. Soru

Hümanistlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hümanistler, inançları bakımından kiliseye bağlı olmakla beraber, insanlık hayatını ilgilendiren diğer bütün alanlarda bağımsız olmayı hedeflemekteydiler.
Sözlü olan herhangi bir fikre inanmak istemedikleri için de her şeyi incelemek düşüncesindeydiler.

69. Soru

Avrupa ülkeleri arasında hangi ülke İtalyan Rönesans’ından en fazla etkilenmiştir?

Cevap

Avrupa ülkeleri arasında Fransa, İtalyan Rönesans’ından en fazla etkilenen ülke olmuştur.

70. Soru

Rönesans Savaşları ne zaman ve nerelerde olmuştur, anlatınız?

Cevap

Avrupa’da 15. yüzyılın sonundan 16. yüzyılın ortasına kadar devam eden harplere Rönesans Savaşları denmiştir. Bu savaşların ilk dönemi olan İtalya Savaşları 1494 ila 1516 yılları arasında Fransa, İspanya ve Papalık arasında yaşanırken Rönesans Savaşları’nın ikinci dönemi ise Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu ile Fransa hanedanlarının adlarına izafeten Valoa- Habsburg Savaşları olarak isimlendirilmiştir.

71. Soru

Kapitülasyonlar Fransa tebaasına ne gibi haklar getirmiştir?

Cevap

Kapitülasyonlar sayesinde Fransa tebaası olanlar, Osmanlı İmparatorluğunda serbestçe ticaret yapabilecek, dini ibadetlerini serbestçe yerine getirebilecek ve davaları da kendi konsülleri tarafından görülecekti.

72. Soru

16. yüzyılda Avrupa’da görülen reform hareketinin sonuçları nelerdir?

Cevap

Reform, 16. yüzyılda Roma kilisesinden bir kısım Katoliğin ayrılıp Katolik kilisesine karşı yapmış oldukları derin bir dinsel harekettir. Bu dinsel hareket, Protestanlık mezhebinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Katolik kilisesinde de karşıt reform hareketinin başlamasına yol açmıştır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!