Örgütsel Davranış Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Örgütsel Davranış Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Örgütlerde Çatışma

1. Soru

Örgütsel yaşam açısından çatışma nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Çatışma kavramına örgütsel yaşam çerçevesinden baktığımızda kullanışlı olabilecek bir tanım şu şekilde dile getirilebilir: Bir tarafın kendi çıkarlarının bir başkası tarafından olumsuz yönde etkilendiği veya onlara karşı çıkıldığını algılaması durumuna çatışma denir (Wall, Jr. ve Callister, 1995).


2. Soru

Örgütlerde çatışma kavramı, günlük yaşamımızda kullandığımız kavramla hangi yönden ayrılır?

Cevap

Örgütlerde çatışma kavramı, günlük yaşamımızda kullandığımız kavrama göre daha geniştir. Günlük yaşamda, çatışma dediğimizde çoğunlukla kastettiğimiz
birbirine ses yükseltme, hatta bir ‘ağız dalaşı’dır. Örgütlerde çatışma ise uyuşmazlıkları, anlaşmazlıkları, tartışmaları ve bir diğerinin istediğini elde etmesini engellemeyi kapsar.


3. Soru

Çatışmanın kritik iki ögesi nedir?

Cevap

Çatışmanın kritik iki ögesi taraf­ların birbirine bağımlı olması ve
amaçlarının birbiriyle bağdaşmadığı algısıdır (Schmidt ve Kochan, 1972).


4. Soru

Çatışmanın bireyler üzerindeki olası etkileri nelerdir?

Cevap

Öfke,düşmanlık,hayal kırıklığı,stres,suçluluk,düşük iş tatmini,utanç olası etkiler olarak sıralanabilir?


5. Soru

Çatışmanın davranışlar üzerindeki olası etkileri nelerdir? En az üç tanesini belirtiniz.

Cevap

Güdülenme ve üretkenliğin azalması, tehditler, ön yargılı algılamalar


6. Soru

Çatışmanın kişilerarası İlişkiler üzerindeki olası etkileri nelerdir? En az üç tanesini belirtiniz.

Cevap

Başkalarına karşı tavır değiştirme, güvensizlik, yanlış anlamalar


7. Soru

Çatışmaya ilişkin bakış açıları kaça ayrılır?

Cevap

Çatışmaya ilişkin bakış açılarını yıllar itibarıyle geleneksel (klasik), davranışçı
ve etkileşimci bir şekilde sınıflandırmak mümkündür.


8. Soru

Çatışmaya davranışçı yaklaşımı nasıl açıklarsınız?

Cevap

Bu görüş, örgütlerde çatışmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmektedir. Yapılması
gereken şey, çatışmayı hep vasat düzeyde tutmaktır. Ancak, bu bakış açısı çatışma yaratabilecek veya arttırabilecek koşulların neler olduğunu açıkça ortaya koymamıştır (Rahim, 2011: 10; Robbins, 1974: 13-14’ten alıntı).


9. Soru

İşlevsel (yapıcı) çatışma olarak da adlandırılan  bakış açısını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

1990’lardan itibaren, bu sefer de etkileşimcilerin bakış açısı hakim olmaya başlamıştır. İşlevsel (yapıcı) çatışma olarak da adlandırılan bu bakış açısı, ilk iki bakış açısından farklı olarak örgütlerde çatışmanın mutlaka olması, çatışma yönetiminin ise hem çözümlemeyi hem de teşviği içermesi gerektiğini ve çatışmayı yönetmenin tüm idarecilerin sorumluluğu olduğunu ileri sürmektedir (Rahim, 2011: 10; Robbins, 1974: 13-14’ten alıntı).


10. Soru

Hangi  çatışma, görev çatışması olarak da adlandırılmaktadır?

Cevap

Fikir çatışması


11. Soru

Duygusal çatışmayı nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Bir sorunu beraberce çözmeye çalışırken etkileşim içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin bazı veya tüm meseleler hakkında farklı duygular taşıdıklarını
fark ettiklerinde ortaya çıkan çatışma duygusal çatışma olarak tanımlanmaktadır
(Rahim, 2011: 19; Guetzkow ve Gyr, 1954’ten alıntı)


12. Soru

Süreç Çatışmasını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Süreç çatışması, farklı görevlerin nasıl yürütüleceği, hangi işlerden kimlerin sorumluğu olacağı (hatta kimlere yetki devredileceği) ve kaynakların nasıl dağıtılacağı hakkındaki anlaşmazlıkları anlatmaktadır (Jehn ve Mannix, 2001).


13. Soru

Birey, grup veya örgütlerin varmak istedikleri nokta veya
elde etmeyi arzuladıkları çıktı üzerinde uyum içinde olmadıklarını algıladıkları
zaman ortaya çıkan çatışma hangi tür çatışmadır?

Cevap

Amaç Çatışması.


14. Soru

Hangi çatışma türü  çatışan taraf­lar kendi hayal kırıklıklarını
veya düşmanlıklarını, aslında çatışmanın tarafı olmayan birilerine yönelttikleri
zaman ortaya çıkan çatışma türü yanlış adrese yöneltilen çatışma olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Yanlış Adrese Yöneltilen Çatışma.


15. Soru

Örgütler arası çatışmayı nasıl örneklersiniz?

Cevap

Verdiği siparişlerin teslim tarihleri üzerinde sıklıkla tedarikçisiyle çatışan bir
imalat işletmesi buna örnek verilebilir.


16. Soru

Örgüt-içi çatışma kaça ayrılır? 

Cevap

Örgüt-içi çatışma, kendi içinde dörde ayrılmaktadır: İç-çatışma, kişiler arası çatışma, grup-içi çatışma, gruplar arası çatışma.


17. Soru

Çatışma sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Çatışma süreci, çatışmanın kaynaklarından başlayıp çatışmanın algılanmasına ve
dışavurulmasına doğru giden, son olarak da sonuçlarını gösteren bir model (Pondy,1967; Thomas, 1992) aracılığıyla ele alınmalıdır.


18. Soru

Örgütsel çatışmanın nedenleri nelerdir?

Cevap

Örgütsel çatışmanın nedenleri örgüt yapısı ile ilgili faktörler, iletişim
faktörleri, bilişsel faktörler, bireysel özellikler, taraflar arasındaki ilişkinin geçmişi
şeklinde sınıflandırılabilir.


19. Soru

Taraf­ları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler nelerdir?

Cevap

Taraf­ları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler arasında artan uzmanlaşma,
taraf­lar arasında karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam ve merkeziyetçiliğe karşı
merkezkaççılık vardır.


20. Soru

Çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler nelerdir?

Cevap

Çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler; farklı beklentilere sahip olunması ve diğer tarafın nasıl algılandığıdır.


21. Soru

Çatışmaların büyümesi olasılığını arttıran  faktörler nelerdir?

Cevap

Çatışmaların büyümesi olasılığını arttıran birtakım faktörler vardır (Fisher, 1990; Pruitt ve Rubin, 1986; Morrill ve Thomas, 1992). Bunlar;
• Taraf­lar arasındaki kültürel farklılıklar,
• Taraf­lar arasında geçmişte husumet olması,
• Taraf­larda özgüven eksikliğinin olması,
• Taraf­lar arasındaki statü farklılıklarının belirsiz olması (Şahin ve Örselli,
2010),
• Taraf­ların birbiriyle güçlü bağlarının olması,
• Taraf­ların birbirleriyle özdeşleşememeleri,
• Bir veya her iki tarafın da diğer tarafı yenmek için çatışmayı tırmandırmayı
amaçlamaları şeklinde sıralanabilir.


22. Soru

İki tarafın çatışma sonunda istediğini elde edip etmediğini özetleyen  durumlar nelerdir?

Cevap

İki tarafın çatışma sonunda istediğini elde edip etmediğini özetleyen bu durumlar kaybet-kaybet, kazan-kaybet, kaybet-kazan, taviz ve kazan-kazan olarak nitelendirilmektedir


23. Soru

Bir çatışmayı yönetmek için ilk üç aşama nedir?

Cevap

Çatışmanın analizini yapma, Uygun çatışma-yönetimi tepkisini verme ve  Uygun çatışma çözümleme taktiklerini seçme ilk üç aşamadır.


24. Soru

Örgütsel yaşam çerçevesinden bakıldığında çatışma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir tarafın kendi çıkarlarının bir başkası tarafından olumsuz yönde etkilendiği veya onlara karşı çıkıldığını algılaması durumuna çatışma denir.


26. Soru

Tarafları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler nelerdir?

Cevap

Örgütsel yapının çatışmaya neden olabilecek faktörleri artan uzmanlaşma, taraflar arası karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam (uzaklık-yakınlık), merkeziyetçilik-merkez kaççılıktır.


27. Soru

Merkeziyetçilik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Merkeziyetçilik, örgütteki tüm birimler için kararların tepe yöneticisi veya en üst düzey yönetim tarafından alınması, özetle yetkinin yukarıda toplanması demektir.


28. Soru

Çatışmaya verilebilecek beş olası tepki hangileridir?

Cevap

Hükmetme, boyun eğme, kaçınma, taviz verme ve tümleştirme (iş birliği yapma)’dir.


29. Soru

Çatışmayı yönetmek için izlenmesi gereken süreç hangi basamaklardan oluşmaktadır?

Cevap

Çatışmayı yönetmek için izlenmesi gereken süreç; çatışmanın bir analizinin yapılması, uygun çatışma yönetimi tepkisinin verilmesi, uygun çatışma çözümleme taktiklerinin seçilmesi, çözümleme tekniğinin uygulanması ve gelişmelerin takip edilmesi şeklinde sıralanan basamakları içermektedir.


30. Soru

Büyümüş bir çatışmanın özellikleri nelerdir?

Cevap

Büyümüş çatışmanın birtakım özellikleri vardır. Taktikler sertleşir, meselelerin sayısı artar. Ayrıca, taraf­lar çatışmaya kendilerini daha fazla kaptırırlar. Zamanla da amaçları kendileri için olumlu birtakım sonuçlar elde etmekten çıkıp diğer tarafa zarar vermeye dönüşür.


31. Soru

Çatışmaya sebep olabilecek bilişsel faktörler nelerdir?

Cevap

Çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler; farklı beklentilere sahip olunması ve diğer tarafın nasıl algılandığıdır.


32. Soru

Çatışma örgütlerde hangi tür sonuçlar doğurmaktadır?

Cevap

Çatışma sonucunun, her iki tarafı, istediğini elde etme itibarıyla ne kadar tatmin ettiği, beş farklı olası durum ile ele alınmaktadır.
İki tarafın çatışma sonunda istediğini elde edip etmediğini özetleyen bu durumlar; kaybet-kaybet, kazan-kaybet, kaybet-kazan, taviz ve kazan-kazan olarak nitelendirilmektedir.


33. Soru

Örgüt içi çatışma türleri nelerdir?

Cevap

Örgüt-içi çatışma, kendi içinde dörde ayrılmaktadır: İç-çatışma, kişiler arası çatışma, grup-içi çatışma, gruplar arası çatışma.


34. Soru

Çatışma tarzlarından biri olan hükmetmenin en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Bu tarz, belli bir tarafın sadece kendi isteğini gözettiği, karşı tarafa pek de duyarlı olmadığı bir tarzdır.


35. Soru

Çatışmaların büyümesi olasılığını artıran faktörler nelerdir?

Cevap

 • Taraf­lar arasındaki kültürel farklılıklar,
 • Taraf­lar arasında geçmişte husumet olması,
 • Taraf­larda özgüven eksikliğinin olması,
 • Taraf­lar arasındaki statü farklılıklarının belirsiz olması
 • Taraf­ların birbiriyle güçlü bağlarının olması,
 • Taraf­ların birbirleriyle özdeşleşememeleri,
 • Bir veya her iki tarafın da diğer tarafı yenmek için çatışmayı tırmandırmayı amaçlamaları şeklinde sıralanabilir.

36. Soru

Çatışmaya neden olabilecek bireysel faktörler nelerdir?

Cevap

Çatışmaya yol açabilecek bireysel özellikler; kişilik faktörleri, farklı değerler ve farklı amaçlardır.


37. Soru

Çatışmaya neden olabilecek ilişki faktörleri nelerdir?

Cevap

Taraf­lar arasında önceden bir ilişkinin olması hâlinde bu ilişkinin nasıl olduğu da gelecekte aralarında bir çatışmanın çıkması olasılığı ile çıkan çatışmanın niteliği konusunda bize bir şeyler söyleyebilmektedir. Geçmiş performans ile önceki etkileşimler iki önemli ilişki faktörü olarak ele alınabilir.


38. Soru

Çatışma tarzlarından biri olan boyun eğmenin en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Bu tarzda, karşı tarafın isteğini kendi isteğinin önünde görme, bir başka deyişle, karşı tarafı yatıştırmaya yönelme söz konusudur.


39. Soru

Çatışma her iki tarafının da sonuçlarından memnun olmadığı çatışma sonucu hangisidir?

Cevap

Kaybet- kaybet: Çatışmanın böyle bir çıktısının olması hâlinde hiçbir taraf başlangıçta istediğini elde edememiş durumdadır.


40. Soru

Çatışma türünün belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Cevap

(a) Çatışma belli bir türdenmiş görüntüsü veriyor olabilir, ancak çatışmanın nasıl başladığı hakkında bilgi toplayarak çatışmanın  kökenine ve daha doğru bir tanımlamasına gitmek mümkün olabilecektir. (b) Ayrıca, çatışma birkaç farklı başlık altında sınıflandırılabilir. Çatışma türünün belirlenmesi büyük ölçüde çatışmanın nedeninin de belirlenmesi demektir. Çatışmanın nedenini belirlemek çözmeyi kolaylaştıracaktır, çünkü çözüm teknikleri her koşulda aynı düzeyde etkili olamamaktadır.


41. Soru

Beraberce oluşturulmuş normlara uyulduğunu vurgulamak, hangi çatışma yönetimi taktiği olarak kabul edilmektedir?

Cevap

Beraberce oluşturulmuş normlara uyulduğunu vurgulamak, Kazan-Kazan durumu taktiklerinden biri olarak kabul edilmektedir.


42. Soru

Karşı tarafa, onun meselelerinin sizin için de önemli olduğunu göstermek hangi çatışma yönetimi taktiğinin bir özelliğidir.

Cevap

Karşı tarafa, onun meselelerinin sizin için de önemli olduğunu gösterme, çatışma yönetimi taktiği olarak kazan-kazan taktiğinin bir özelliğidir.


43. Soru

Bir çatışma tarzı olarak kaçınmanın en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Bu tür bir tarzda belli bir taraf ne kendi isteklerini önemsemektedir ne de karşı tarafınkileri. Dolayısıyla, ne işbirliğine girer ne de kendi isteklerini karşı tarafa bildirir. Böylesi kayıtsızlık içeren bir tarz, birçok nedenden ötürü ortaya çıkabilmektedir.


1. Soru

Örgütsel yaşam açısından çatışma nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Çatışma kavramına örgütsel yaşam çerçevesinden baktığımızda kullanışlı olabilecek bir tanım şu şekilde dile getirilebilir: Bir tarafın kendi çıkarlarının bir başkası tarafından olumsuz yönde etkilendiği veya onlara karşı çıkıldığını algılaması durumuna çatışma denir (Wall, Jr. ve Callister, 1995).

2. Soru

Örgütlerde çatışma kavramı, günlük yaşamımızda kullandığımız kavramla hangi yönden ayrılır?

Cevap

Örgütlerde çatışma kavramı, günlük yaşamımızda kullandığımız kavrama göre daha geniştir. Günlük yaşamda, çatışma dediğimizde çoğunlukla kastettiğimiz
birbirine ses yükseltme, hatta bir ‘ağız dalaşı’dır. Örgütlerde çatışma ise uyuşmazlıkları, anlaşmazlıkları, tartışmaları ve bir diğerinin istediğini elde etmesini engellemeyi kapsar.

3. Soru

Çatışmanın kritik iki ögesi nedir?

Cevap

Çatışmanın kritik iki ögesi taraf­ların birbirine bağımlı olması ve
amaçlarının birbiriyle bağdaşmadığı algısıdır (Schmidt ve Kochan, 1972).

4. Soru

Çatışmanın bireyler üzerindeki olası etkileri nelerdir?

Cevap

Öfke,düşmanlık,hayal kırıklığı,stres,suçluluk,düşük iş tatmini,utanç olası etkiler olarak sıralanabilir?

5. Soru

Çatışmanın davranışlar üzerindeki olası etkileri nelerdir? En az üç tanesini belirtiniz.

Cevap

Güdülenme ve üretkenliğin azalması, tehditler, ön yargılı algılamalar

6. Soru

Çatışmanın kişilerarası İlişkiler üzerindeki olası etkileri nelerdir? En az üç tanesini belirtiniz.

Cevap

Başkalarına karşı tavır değiştirme, güvensizlik, yanlış anlamalar

7. Soru

Çatışmaya ilişkin bakış açıları kaça ayrılır?

Cevap

Çatışmaya ilişkin bakış açılarını yıllar itibarıyle geleneksel (klasik), davranışçı
ve etkileşimci bir şekilde sınıflandırmak mümkündür.

8. Soru

Çatışmaya davranışçı yaklaşımı nasıl açıklarsınız?

Cevap

Bu görüş, örgütlerde çatışmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmektedir. Yapılması
gereken şey, çatışmayı hep vasat düzeyde tutmaktır. Ancak, bu bakış açısı çatışma yaratabilecek veya arttırabilecek koşulların neler olduğunu açıkça ortaya koymamıştır (Rahim, 2011: 10; Robbins, 1974: 13-14’ten alıntı).

9. Soru

İşlevsel (yapıcı) çatışma olarak da adlandırılan  bakış açısını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

1990’lardan itibaren, bu sefer de etkileşimcilerin bakış açısı hakim olmaya başlamıştır. İşlevsel (yapıcı) çatışma olarak da adlandırılan bu bakış açısı, ilk iki bakış açısından farklı olarak örgütlerde çatışmanın mutlaka olması, çatışma yönetiminin ise hem çözümlemeyi hem de teşviği içermesi gerektiğini ve çatışmayı yönetmenin tüm idarecilerin sorumluluğu olduğunu ileri sürmektedir (Rahim, 2011: 10; Robbins, 1974: 13-14’ten alıntı).

10. Soru

Hangi  çatışma, görev çatışması olarak da adlandırılmaktadır?

Cevap

Fikir çatışması

11. Soru

Duygusal çatışmayı nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Bir sorunu beraberce çözmeye çalışırken etkileşim içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin bazı veya tüm meseleler hakkında farklı duygular taşıdıklarını
fark ettiklerinde ortaya çıkan çatışma duygusal çatışma olarak tanımlanmaktadır
(Rahim, 2011: 19; Guetzkow ve Gyr, 1954’ten alıntı)

12. Soru

Süreç Çatışmasını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Süreç çatışması, farklı görevlerin nasıl yürütüleceği, hangi işlerden kimlerin sorumluğu olacağı (hatta kimlere yetki devredileceği) ve kaynakların nasıl dağıtılacağı hakkındaki anlaşmazlıkları anlatmaktadır (Jehn ve Mannix, 2001).

13. Soru

Birey, grup veya örgütlerin varmak istedikleri nokta veya
elde etmeyi arzuladıkları çıktı üzerinde uyum içinde olmadıklarını algıladıkları
zaman ortaya çıkan çatışma hangi tür çatışmadır?

Cevap

Amaç Çatışması.

14. Soru

Hangi çatışma türü  çatışan taraf­lar kendi hayal kırıklıklarını
veya düşmanlıklarını, aslında çatışmanın tarafı olmayan birilerine yönelttikleri
zaman ortaya çıkan çatışma türü yanlış adrese yöneltilen çatışma olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Yanlış Adrese Yöneltilen Çatışma.

15. Soru

Örgütler arası çatışmayı nasıl örneklersiniz?

Cevap

Verdiği siparişlerin teslim tarihleri üzerinde sıklıkla tedarikçisiyle çatışan bir
imalat işletmesi buna örnek verilebilir.

16. Soru

Örgüt-içi çatışma kaça ayrılır? 

Cevap

Örgüt-içi çatışma, kendi içinde dörde ayrılmaktadır: İç-çatışma, kişiler arası çatışma, grup-içi çatışma, gruplar arası çatışma.

17. Soru

Çatışma sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Çatışma süreci, çatışmanın kaynaklarından başlayıp çatışmanın algılanmasına ve
dışavurulmasına doğru giden, son olarak da sonuçlarını gösteren bir model (Pondy,1967; Thomas, 1992) aracılığıyla ele alınmalıdır.

18. Soru

Örgütsel çatışmanın nedenleri nelerdir?

Cevap

Örgütsel çatışmanın nedenleri örgüt yapısı ile ilgili faktörler, iletişim
faktörleri, bilişsel faktörler, bireysel özellikler, taraflar arasındaki ilişkinin geçmişi
şeklinde sınıflandırılabilir.

19. Soru

Taraf­ları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler nelerdir?

Cevap

Taraf­ları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler arasında artan uzmanlaşma,
taraf­lar arasında karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam ve merkeziyetçiliğe karşı
merkezkaççılık vardır.

20. Soru

Çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler nelerdir?

Cevap

Çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler; farklı beklentilere sahip olunması ve diğer tarafın nasıl algılandığıdır.

21. Soru

Çatışmaların büyümesi olasılığını arttıran  faktörler nelerdir?

Cevap

Çatışmaların büyümesi olasılığını arttıran birtakım faktörler vardır (Fisher, 1990; Pruitt ve Rubin, 1986; Morrill ve Thomas, 1992). Bunlar;
• Taraf­lar arasındaki kültürel farklılıklar,
• Taraf­lar arasında geçmişte husumet olması,
• Taraf­larda özgüven eksikliğinin olması,
• Taraf­lar arasındaki statü farklılıklarının belirsiz olması (Şahin ve Örselli,
2010),
• Taraf­ların birbiriyle güçlü bağlarının olması,
• Taraf­ların birbirleriyle özdeşleşememeleri,
• Bir veya her iki tarafın da diğer tarafı yenmek için çatışmayı tırmandırmayı
amaçlamaları şeklinde sıralanabilir.

22. Soru

İki tarafın çatışma sonunda istediğini elde edip etmediğini özetleyen  durumlar nelerdir?

Cevap

İki tarafın çatışma sonunda istediğini elde edip etmediğini özetleyen bu durumlar kaybet-kaybet, kazan-kaybet, kaybet-kazan, taviz ve kazan-kazan olarak nitelendirilmektedir

23. Soru

Bir çatışmayı yönetmek için ilk üç aşama nedir?

Cevap

Çatışmanın analizini yapma, Uygun çatışma-yönetimi tepkisini verme ve  Uygun çatışma çözümleme taktiklerini seçme ilk üç aşamadır.

24. Soru

Örgütsel yaşam çerçevesinden bakıldığında çatışma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir tarafın kendi çıkarlarının bir başkası tarafından olumsuz yönde etkilendiği veya onlara karşı çıkıldığını algılaması durumuna çatışma denir.

26. Soru

Tarafları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler nelerdir?

Cevap

Örgütsel yapının çatışmaya neden olabilecek faktörleri artan uzmanlaşma, taraflar arası karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam (uzaklık-yakınlık), merkeziyetçilik-merkez kaççılıktır.

27. Soru

Merkeziyetçilik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Merkeziyetçilik, örgütteki tüm birimler için kararların tepe yöneticisi veya en üst düzey yönetim tarafından alınması, özetle yetkinin yukarıda toplanması demektir.

28. Soru

Çatışmaya verilebilecek beş olası tepki hangileridir?

Cevap

Hükmetme, boyun eğme, kaçınma, taviz verme ve tümleştirme (iş birliği yapma)’dir.

29. Soru

Çatışmayı yönetmek için izlenmesi gereken süreç hangi basamaklardan oluşmaktadır?

Cevap

Çatışmayı yönetmek için izlenmesi gereken süreç; çatışmanın bir analizinin yapılması, uygun çatışma yönetimi tepkisinin verilmesi, uygun çatışma çözümleme taktiklerinin seçilmesi, çözümleme tekniğinin uygulanması ve gelişmelerin takip edilmesi şeklinde sıralanan basamakları içermektedir.

30. Soru

Büyümüş bir çatışmanın özellikleri nelerdir?

Cevap

Büyümüş çatışmanın birtakım özellikleri vardır. Taktikler sertleşir, meselelerin sayısı artar. Ayrıca, taraf­lar çatışmaya kendilerini daha fazla kaptırırlar. Zamanla da amaçları kendileri için olumlu birtakım sonuçlar elde etmekten çıkıp diğer tarafa zarar vermeye dönüşür.

31. Soru

Çatışmaya sebep olabilecek bilişsel faktörler nelerdir?

Cevap

Çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler; farklı beklentilere sahip olunması ve diğer tarafın nasıl algılandığıdır.

32. Soru

Çatışma örgütlerde hangi tür sonuçlar doğurmaktadır?

Cevap

Çatışma sonucunun, her iki tarafı, istediğini elde etme itibarıyla ne kadar tatmin ettiği, beş farklı olası durum ile ele alınmaktadır.
İki tarafın çatışma sonunda istediğini elde edip etmediğini özetleyen bu durumlar; kaybet-kaybet, kazan-kaybet, kaybet-kazan, taviz ve kazan-kazan olarak nitelendirilmektedir.

33. Soru

Örgüt içi çatışma türleri nelerdir?

Cevap

Örgüt-içi çatışma, kendi içinde dörde ayrılmaktadır: İç-çatışma, kişiler arası çatışma, grup-içi çatışma, gruplar arası çatışma.

34. Soru

Çatışma tarzlarından biri olan hükmetmenin en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Bu tarz, belli bir tarafın sadece kendi isteğini gözettiği, karşı tarafa pek de duyarlı olmadığı bir tarzdır.

35. Soru

Çatışmaların büyümesi olasılığını artıran faktörler nelerdir?

Cevap

 • Taraf­lar arasındaki kültürel farklılıklar,
 • Taraf­lar arasında geçmişte husumet olması,
 • Taraf­larda özgüven eksikliğinin olması,
 • Taraf­lar arasındaki statü farklılıklarının belirsiz olması
 • Taraf­ların birbiriyle güçlü bağlarının olması,
 • Taraf­ların birbirleriyle özdeşleşememeleri,
 • Bir veya her iki tarafın da diğer tarafı yenmek için çatışmayı tırmandırmayı amaçlamaları şeklinde sıralanabilir.
36. Soru

Çatışmaya neden olabilecek bireysel faktörler nelerdir?

Cevap

Çatışmaya yol açabilecek bireysel özellikler; kişilik faktörleri, farklı değerler ve farklı amaçlardır.

37. Soru

Çatışmaya neden olabilecek ilişki faktörleri nelerdir?

Cevap

Taraf­lar arasında önceden bir ilişkinin olması hâlinde bu ilişkinin nasıl olduğu da gelecekte aralarında bir çatışmanın çıkması olasılığı ile çıkan çatışmanın niteliği konusunda bize bir şeyler söyleyebilmektedir. Geçmiş performans ile önceki etkileşimler iki önemli ilişki faktörü olarak ele alınabilir.

38. Soru

Çatışma tarzlarından biri olan boyun eğmenin en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Bu tarzda, karşı tarafın isteğini kendi isteğinin önünde görme, bir başka deyişle, karşı tarafı yatıştırmaya yönelme söz konusudur.

39. Soru

Çatışma her iki tarafının da sonuçlarından memnun olmadığı çatışma sonucu hangisidir?

Cevap

Kaybet- kaybet: Çatışmanın böyle bir çıktısının olması hâlinde hiçbir taraf başlangıçta istediğini elde edememiş durumdadır.

40. Soru

Çatışma türünün belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Cevap

(a) Çatışma belli bir türdenmiş görüntüsü veriyor olabilir, ancak çatışmanın nasıl başladığı hakkında bilgi toplayarak çatışmanın  kökenine ve daha doğru bir tanımlamasına gitmek mümkün olabilecektir. (b) Ayrıca, çatışma birkaç farklı başlık altında sınıflandırılabilir. Çatışma türünün belirlenmesi büyük ölçüde çatışmanın nedeninin de belirlenmesi demektir. Çatışmanın nedenini belirlemek çözmeyi kolaylaştıracaktır, çünkü çözüm teknikleri her koşulda aynı düzeyde etkili olamamaktadır.

41. Soru

Beraberce oluşturulmuş normlara uyulduğunu vurgulamak, hangi çatışma yönetimi taktiği olarak kabul edilmektedir?

Cevap

Beraberce oluşturulmuş normlara uyulduğunu vurgulamak, Kazan-Kazan durumu taktiklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

42. Soru

Karşı tarafa, onun meselelerinin sizin için de önemli olduğunu göstermek hangi çatışma yönetimi taktiğinin bir özelliğidir.

Cevap

Karşı tarafa, onun meselelerinin sizin için de önemli olduğunu gösterme, çatışma yönetimi taktiği olarak kazan-kazan taktiğinin bir özelliğidir.

43. Soru

Bir çatışma tarzı olarak kaçınmanın en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Bu tür bir tarzda belli bir taraf ne kendi isteklerini önemsemektedir ne de karşı tarafınkileri. Dolayısıyla, ne işbirliğine girer ne de kendi isteklerini karşı tarafa bildirir. Böylesi kayıtsızlık içeren bir tarz, birçok nedenden ötürü ortaya çıkabilmektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!