Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

1. Soru

Çokuluslu işletme nedir?

Cevap

Çokuluslu iletme; 1. Ekonomik birimlerinin hukuki şekillerine ve uğraşı alanlarına bakılmaksızın iki ya da daha çok ülkede faaliyet gösteren, 2.İş birimleri arasında küresel stratejiyi ve ortak politikaları saptayan bir ya da birden fazla karar merkezi bulunan, 3. Bilginin, kaynakların ve sorumlulukların birimler arasında paylaşıldığı işletmelerden oluşan ticari bir kuruluştur.


2. Soru

İşletmelerin küreselleşme süreçleri içerisinde yer alan konular ele alındığında “ana ülke” kavram neyi ifade eder?

Cevap

Ana ülke: Çokuluslu işletmenin anavatanı, kökeninin bulunduğu ülkedir. Örneğin; Toyota
Motor’un ana ülkesi Japonya, Samsung’un Güney Kore, Nestle’nin İsviçre’dir.


3. Soru

Ev sahibi ülke kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Ev sahibi ülke: Çokuluslu işletmenin yatırım yaptığı ülkedir. Örneğin, Toyota Motor’un
Türkiye’de yaptığı ortak yatırımda ev sahibi ülke Türkiye’dir.


4. Soru

Üçüncü ülke kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Üçüncü ülke: Çokuluslu işletmelerin ürünlerini sunduğu ve insan kaynağı sağlayarak ilişki
içerisinde olduğu diğer ülkelerdir. Örneğin, Toyota Motor Türkiye şubesinde Japon ve Türk
vatandaşlarının dışında Alman, İngiliz ya da Amerikan vatandaşları gibi farklı ülkelerden
bireyler de istihdam edilmektedir. Bunlar üçüncü ülke vatandaşı olarak nitelendirillir.


5. Soru

Çok uluslu bir işletmede insan kaynaklarının temel amacı nedir?

Cevap

İşletmenin küresel düzeyde başarılı olabilmesini sağlamaktır.


6. Soru

Yönetici geliştirme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Yönetici geliştirme, yöneticilerin başarılı liderler olabilmeleri için gerekli deneyim, tutum ve yetenekleri kazanmalarını sağlayan eğitim sürecidir.


7. Soru

Çalışma ilişkileri ne anlama gelmektedir?

Cevap

Çalıma ilişkileri, bağımlı çalışmadan doğar; çalışan ile işveren arasındaki
bölüşüme ve çalışma koşullarına ilişkin kurumsallaşmış ilişkileri kapsar.


8. Soru

Sosyal yardımlar neyi kapsar?

Cevap

Tıbbi bakım, tedavi, sosyal güvenlik, emeklilik, ücretli tatil, yıl içinde belli sayıda ve acil durumlarda ana ülkeye seyahat masrafları, doğum ve ölüm yardımları, hastalık halinde aile yardımı gibi önemli konuları kapsar.


9. Soru

Kambiyo kur farkları ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ana ülke ile ev sahibi ülkeler arasında kur dalgalanmaları olması durumunda personelin uğradığı zarar kendisine ödenir. Çoğu zaman ücretler uluslararası para birimleriyle ödenerek kur farklarının etkisi ortadan kaldırılmaktadır.


10. Soru

Gelir  vergisi ödemesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bazı ülkelerde sadece yerel olarak ödenen ücretler gelir vergisine tabiyken pek çok ülkede yurt dışı ödemeler de bu vergiye konu olmaktadır. Bu durumda çifte vergilendirmeyi önlemek için personelin ana ülkede ödeyeceği vergiden ev sahibi ülkede ödediği gelir vergisi düşülür.


11. Soru

Yaşam standardı tazminatı nedir?

Cevap

Personelin ve ailesinin kendi ülkelerindeki yasam alışkanlıklarını bulundukları ülke koşullarına uyum sağlayarak sürdürebilmeleri için ödenir. Bu tazminatın ne kadar olacağı sorun yaratabilir. Bunu belirlemek için de ülke dışında yaşama standardı endeksi hesaplanabilir.


12. Soru

Yan ödemeler ne anlama gelmektedir?

Cevap

Taban ücrete ilave olarak yapılan yan ödemeler denizaşırı prim, taşınma tazminatı, konut yardımı, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman temininde güçlük zammı, mali sorumluluk zammı, yabancı dil tazminatı vb. şekilde olabilir.


13. Soru

Küresel ücret sistemi nasıl işler?

Cevap

Bu sistemde hangi ülkede olursa olsun, aynı işi yapanlara aynı taban ücret ödenir. Bağlı kuruluş farkı bu taban ücrete eklenir. Eklenecek fark, işin yapıldığı işletmeye, işletmenin faaliyette bulunduğu ülkeye ve bölgesel özelliklere göre belirlenir.


14. Soru

Vatandaşlığa bağlı ücret sistemi nasıl işlemektedir?

Cevap

Uluslararası nitelikte bir işletme için önemli bir sistemdir. Bu sistem özellikle üçüncü ülke vatandaşlarından olan personel grubunu dikkate alır. Vatandaşlığa bağlı ücret sisteminde bu personel grubunun taban ücreti vatandaşı olduğu ülkenin standartlarına göre belirlenir. Personelin kendi ülkesi ve ev sahibi ülke arasında bir ücret karşılaştırması yapılır. Taban ücrete bu karşılaştırmaya dayanan uygun bir ücret farkı eklenir.


15. Soru

Yönetsel değerler ve liderlik tarzı ne anlama gelmektedir?

Cevap

İşletmenin etkili yönetimi sağlayabilmesi için personeline iletmek istediği yönetsel değerler ve benimsenen liderlik yaklaşımları.


16. Soru

Personel tutumları ve motivasyon neden önemlidir?

Cevap

Bu konuda bilgi sahibi olduklarında yöneticilerin diğer kültürlerde, işe karşı tutumlardaki ve motivasyondaki değişiklikleri farketme ve anlama olasılıkları artar.


17. Soru

Eğitim ve geliştirme aşamasında bölgesel özellikleri nasıl açıklarsınız?

Cevap

Bölgesel özellikler: Ev sahibi ülkenin tarihi, coğrafi yapısı, iklim durumu ve diğer çevresel özellikleri.


18. Soru

Kültürel unsurlar nelerdir?

Cevap

Ev sahibi ülkenin dili, dini, etnik yapısı, örf ve adetleri, alışkanlıkları, toplumsal yapısı.


19. Soru

Hukuki yapının içinde neler yer almaktadır?

Cevap

Ev sahibi ülkenin en azından yavru işletmeyi ilgilendiren iş , çalışma ve sosyal güvenlik gibi konulara ilişkin yasaları.


20. Soru

Siyasi yapının içinde neler yer alır?

Cevap

Ev sahibi ülkenin siyasi yapısı, iktidardaki ve iktidara gelmesi olası siyasi partilerin ideolojileri ve yaklaşımlarını kapsamaktadır.


1. Soru

Çokuluslu işletme nedir?

Cevap

Çokuluslu iletme; 1. Ekonomik birimlerinin hukuki şekillerine ve uğraşı alanlarına bakılmaksızın iki ya da daha çok ülkede faaliyet gösteren, 2.İş birimleri arasında küresel stratejiyi ve ortak politikaları saptayan bir ya da birden fazla karar merkezi bulunan, 3. Bilginin, kaynakların ve sorumlulukların birimler arasında paylaşıldığı işletmelerden oluşan ticari bir kuruluştur.

2. Soru

İşletmelerin küreselleşme süreçleri içerisinde yer alan konular ele alındığında “ana ülke” kavram neyi ifade eder?

Cevap

Ana ülke: Çokuluslu işletmenin anavatanı, kökeninin bulunduğu ülkedir. Örneğin; Toyota
Motor’un ana ülkesi Japonya, Samsung’un Güney Kore, Nestle’nin İsviçre’dir.

3. Soru

Ev sahibi ülke kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Ev sahibi ülke: Çokuluslu işletmenin yatırım yaptığı ülkedir. Örneğin, Toyota Motor’un
Türkiye’de yaptığı ortak yatırımda ev sahibi ülke Türkiye’dir.

4. Soru

Üçüncü ülke kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Üçüncü ülke: Çokuluslu işletmelerin ürünlerini sunduğu ve insan kaynağı sağlayarak ilişki
içerisinde olduğu diğer ülkelerdir. Örneğin, Toyota Motor Türkiye şubesinde Japon ve Türk
vatandaşlarının dışında Alman, İngiliz ya da Amerikan vatandaşları gibi farklı ülkelerden
bireyler de istihdam edilmektedir. Bunlar üçüncü ülke vatandaşı olarak nitelendirillir.

5. Soru

Çok uluslu bir işletmede insan kaynaklarının temel amacı nedir?

Cevap

İşletmenin küresel düzeyde başarılı olabilmesini sağlamaktır.

6. Soru

Yönetici geliştirme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Yönetici geliştirme, yöneticilerin başarılı liderler olabilmeleri için gerekli deneyim, tutum ve yetenekleri kazanmalarını sağlayan eğitim sürecidir.

7. Soru

Çalışma ilişkileri ne anlama gelmektedir?

Cevap

Çalıma ilişkileri, bağımlı çalışmadan doğar; çalışan ile işveren arasındaki
bölüşüme ve çalışma koşullarına ilişkin kurumsallaşmış ilişkileri kapsar.

8. Soru

Sosyal yardımlar neyi kapsar?

Cevap

Tıbbi bakım, tedavi, sosyal güvenlik, emeklilik, ücretli tatil, yıl içinde belli sayıda ve acil durumlarda ana ülkeye seyahat masrafları, doğum ve ölüm yardımları, hastalık halinde aile yardımı gibi önemli konuları kapsar.

9. Soru

Kambiyo kur farkları ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ana ülke ile ev sahibi ülkeler arasında kur dalgalanmaları olması durumunda personelin uğradığı zarar kendisine ödenir. Çoğu zaman ücretler uluslararası para birimleriyle ödenerek kur farklarının etkisi ortadan kaldırılmaktadır.

10. Soru

Gelir  vergisi ödemesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bazı ülkelerde sadece yerel olarak ödenen ücretler gelir vergisine tabiyken pek çok ülkede yurt dışı ödemeler de bu vergiye konu olmaktadır. Bu durumda çifte vergilendirmeyi önlemek için personelin ana ülkede ödeyeceği vergiden ev sahibi ülkede ödediği gelir vergisi düşülür.

11. Soru

Yaşam standardı tazminatı nedir?

Cevap

Personelin ve ailesinin kendi ülkelerindeki yasam alışkanlıklarını bulundukları ülke koşullarına uyum sağlayarak sürdürebilmeleri için ödenir. Bu tazminatın ne kadar olacağı sorun yaratabilir. Bunu belirlemek için de ülke dışında yaşama standardı endeksi hesaplanabilir.

12. Soru

Yan ödemeler ne anlama gelmektedir?

Cevap

Taban ücrete ilave olarak yapılan yan ödemeler denizaşırı prim, taşınma tazminatı, konut yardımı, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman temininde güçlük zammı, mali sorumluluk zammı, yabancı dil tazminatı vb. şekilde olabilir.

13. Soru

Küresel ücret sistemi nasıl işler?

Cevap

Bu sistemde hangi ülkede olursa olsun, aynı işi yapanlara aynı taban ücret ödenir. Bağlı kuruluş farkı bu taban ücrete eklenir. Eklenecek fark, işin yapıldığı işletmeye, işletmenin faaliyette bulunduğu ülkeye ve bölgesel özelliklere göre belirlenir.

14. Soru

Vatandaşlığa bağlı ücret sistemi nasıl işlemektedir?

Cevap

Uluslararası nitelikte bir işletme için önemli bir sistemdir. Bu sistem özellikle üçüncü ülke vatandaşlarından olan personel grubunu dikkate alır. Vatandaşlığa bağlı ücret sisteminde bu personel grubunun taban ücreti vatandaşı olduğu ülkenin standartlarına göre belirlenir. Personelin kendi ülkesi ve ev sahibi ülke arasında bir ücret karşılaştırması yapılır. Taban ücrete bu karşılaştırmaya dayanan uygun bir ücret farkı eklenir.

15. Soru

Yönetsel değerler ve liderlik tarzı ne anlama gelmektedir?

Cevap

İşletmenin etkili yönetimi sağlayabilmesi için personeline iletmek istediği yönetsel değerler ve benimsenen liderlik yaklaşımları.

16. Soru

Personel tutumları ve motivasyon neden önemlidir?

Cevap

Bu konuda bilgi sahibi olduklarında yöneticilerin diğer kültürlerde, işe karşı tutumlardaki ve motivasyondaki değişiklikleri farketme ve anlama olasılıkları artar.

17. Soru

Eğitim ve geliştirme aşamasında bölgesel özellikleri nasıl açıklarsınız?

Cevap

Bölgesel özellikler: Ev sahibi ülkenin tarihi, coğrafi yapısı, iklim durumu ve diğer çevresel özellikleri.

18. Soru

Kültürel unsurlar nelerdir?

Cevap

Ev sahibi ülkenin dili, dini, etnik yapısı, örf ve adetleri, alışkanlıkları, toplumsal yapısı.

19. Soru

Hukuki yapının içinde neler yer almaktadır?

Cevap

Ev sahibi ülkenin en azından yavru işletmeyi ilgilendiren iş , çalışma ve sosyal güvenlik gibi konulara ilişkin yasaları.

20. Soru

Siyasi yapının içinde neler yer alır?

Cevap

Ev sahibi ülkenin siyasi yapısı, iktidardaki ve iktidara gelmesi olası siyasi partilerin ideolojileri ve yaklaşımlarını kapsamaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!