Ofis Uygulamaları 1 Dersi 4. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ofis Uygulamaları 1 Dersi 4. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Openoffice Writer Biçim, Tablo, Araçlar, Pencere Ve Yardım Menüleri

Giriş

Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin dışında Biçim, Tablo, Araçlar, Pencere ve Yardım Menüleri de bulunmaktadır.

Bu ünitede Biçim, Tablo, Araçlar, Pencere ve Yardım menüleri açıklanacaktır.

Writer Yazılımı Biçim Menüsü

Standart kurulu bir Writer yazılımının beşinci menüsü olan Biçim menüsü, belgeyi oluşturan metin ve üzerine eklenen nesnelerin biçimsel ayarlarını yapmak için kullanılan menüdür. Bu menü altında yer alan sekmeler ve açıklamaları aşağıda sıralanmıştır:

Varsayılan Biçimlendirme: Biçim menüsünün ilk sekmesi, Writer belgesi için tanımlanan varsayılan biçimlendirmeye dönmeyi sağlar.

Karakter Sekmesi: Yazı Tipi, Yazı Tipi Efektleri, Konum, Köprü ve Arka Plan başlıklarından oluşan bir pencere açıldığı sekmedir.

Madde İşaretleri ve Numaralandırma: Metnin içerisinde açıklanmak istenen konunun maddeler halinde yazılarak açıklanması madde işaretleri sekmesi kullanılmaktadır. Madde İşaretleri ve Numaralandırmadan çıkmak için yeni bir madde işaretine herhangi bir şey yazmadan Enter tuşuna ikinci kez basmak metnin normal yazımına dönmesini sağlar.

Sayfa Sekmesi: Belgenin yazdırılabilir alanı ile ilgili tüm ayarların yapılmasını, belgenin oluşturulacağı gövdenin boyutlandırılmasını ve görünüm ayarlarını yapmayı sağlar.

Büyük/Küçük Harf Değiştir: Seçilen metnin karakterlerinin büyük ya da küçük olma durumunu değiştiren kolay kullanım sekmelerinden biridir.

Sütunlar ve Bölümler Sekmeleri: Açılan pencereler yardımıyla belge içerisindeki sütun ve bölüm ayarlarının yapılmasını sağlayan sekmelerdir. Bölümler sekmesinin aktif hale gelmesi için öncelikle belgeye Ekle Menüsü Bölümler sekmesinden bölüm eklenmiş olması gerekir.

Stiller ve Biçimlendirme Sekmesi: Kenar çubuğundan da gösterilebilen Stiller ve Biçimlendirme sekmesi ile açılan pencere, farklı stillerin belgeye uygulanmasını ya da belgenin stillerinin değiştirilmesini sağlar.

Otomatik Düzeltme Sekmesi: Belirli karakterler için kullanılan kısa yolların önceden belirlenen karakterlere dönmesini sağlayan bir sekmedir.

Sabitleyici, Kaydır, Hizalama, Düzenle, Çevir ve Grupla Sekmeleri: Bir nesneyi belgede belirli bir yere sabitlemek için kullanılan sekmedir. Yana açılır pencere ile belge içerisinde sabitlenecek yer seçilir. Kaydır sekmesi sayfa kaydırma durumunu, ayarlarını yapacağınız sekmedir. Yana açılır pencere ile sayfa kaydırma ve kontur ayarları istenilen şekilde yapılır. Düzenle sekmesi ile kaydırma seçenekleri düzenlenebilir. Hizalama sekmesi Biçimlendirme Araç Çubuğunda da bulunan ve belge içerisindeki nesnelerin ve metnin sayfa kenarlarına hizalanma durumunun ayarlanması sağlanır. Grupla sekmesi birden fazla nesnenin bir grup halinde yerleşimlerinin değişmeden belirlenen şekilde kalmasını ve gerekli durumda tek bir nesne gibi davranmasını sağlayan sekmedir.

Nesne, Çerçeve ve Resim Sekmeleri: Biçim menüsündeki Nesne, Çerçeve ve Resim sekmeleri, seçilen ögelerin kendilerine ait özelliklerini barındıran pencerelerin açılmasını ve gerekli ayarların yapılmasını sağlamaktadır.

Writer Yazılımı Tablo Menüsü

Tablo sekmesi ile eklenen tablo üzerinde gerekli işlemleri hızlı bir şekilde yapmayı sağlayan menüdür. Bu menüde yer alan sekmeler ve açıklamaları aşağıda sıralanmıştır:

 • Ekle, Sil ve Seç Sekmeleri: Tablo Menüsünün ilk sekmesidir. Ekle sekmesi belgeye tablo eklemek, gerekli durumda ise var olan ve seçili tabloya satır veya sütun eklemek için kullanılan bir sekmedir. Sil sekmesi, seçilen Tablo, Satır ya da Sütunun silinmesi işlemini gerçekleştirir. Seç sekmesi tablonun, tablo satırının, tablo sütununun ya da hücrenin seçilmesi işlemini gerçekleştirir.
 • Hücreleri Birleştir ve Hücreleri Böl Sekmeleri: Belirlenen iki veya daha fazla hücrenin birleştirilerek tek bir hücre haline gelmesi ya da tek bir hücrenin istenildiği kadar parçaya bölünmesi işlevini üstlenen sekmelerdir.
 • Hücreleri Koru Sekmesi: Hücrelerin korunması, hücre içeriğinde değişiklik yapılamayacağı anlamına gelir.
 • Tabloyu Birleştir ve Tabloyu Böl Sekmeleri: Belge içerisinde farklı yerlerde bulunan fakat aynı veri biçimine sahip iki tabloyu birleştirmek için Tabloyu Birleştir sekmesi kullanılır. Tabloyu Böl sekmesi ise, tek bir tabloyu iki farklı tablo haline getirmeyi sağlar.
 • Otomatik Biçimlendir Sekmesi: Eklenen tabloya hazır şablonlardan seçileni uygulamak için bir pencere açan Otomatik Biçimlendirme Sekmesi, kullanıcının tablo hücrelerini kendisinin renklendirmesi, tablonun genel yapısını düzenlemesi yerine sekmenin kullanımı hususunda kolaylık sağlamaktadır.
 • Otomatik Sığdır Sekmesi: Tablo içerisindeki hücrelere girilen değere göre tablo sütun ve satır boyutlarının otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan sekmedir.
 • Üst Başlık Satır Tekrarı Sekmesi: Eğer her yeni sayfada başlığın tekrar edilmesi isteniyorsa tabloda başlık satırına gelinerek sekme seçildiğinde, her yeni sayfa başlangıcında üst başlıkların ve sütun adlarının tekrar edilmesi sağlanmaktadır. Özellikle yazıcıdan çıktı alınan tablolar için kullanılabilir bir özelliktir.
 • Dönüştür, Sırala ve Formül Sekmeleri: Dönüştür sekmesi ile seçili metnin tabloya uygun görünümü varsa gerekli seçenek ile tablo içerisine alınabilmekte, tablo içerisindeki değerler de düz metin şekline dönüştürülebilmektedir. Tablo içerisindeki değerlerin büyükten küçüğe, küçükten büyüğe veya harf düzeninde sıraya konmasını sağlayan sekme Sırala sekmesidir. Formül sekmesi ise tablo içerisindeki değerlerle yazılım içerisinde tanımlı formülleri kullanarak işlem yapmayı sağlar.
 • Numara Biçimi Sekmesi: Sekmenin işlevi, hücrelerde bulunan değerlerin uygun biçimde kullanılmasını sağlamaktır.
 • Tablo Sınırları ve Tablo Özellikleri Sekmeleri: Tablo Sınırları Sekmesi görsel olarak tablonun sınırlarının gösterilmesini veya gizlenmesini sağlar. Tablo Özellikleri sekmesi açılan pencere ile tablonun tüm özelliklerini kullanıcıya göstererek gerekli durumlarda ayarların değiştirilmesini sağlar.

Writer Yazılımı Araçlar Menüsü

Araçlar menüsü, belgenin düzeni ve üzerine eklenen nesne özelliklerinden farklı olarak istatistiki bilgiler, düzeltme yardımcıları ve yazılım kullanım seçeneklerini içermektedir. Araçlar menüsü içinde yer alan sekmeler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

 • Yazım Denetimi ve Dilbilgisi ve Dil Sekmeleri: Yazım denetimi ve Dilbilgisi sekmesi F7 klavye kısayolu ile de karşımıza çıkarak belgeyi oluşturan metin alanlarını Dil Sekmesinde belirlenen sözlük diline göre kontrol etmeyi ve hatalı olduğunu düşündüğü kelimeleri, eğer varsa sözlük önerisi ile birlikte kullanıcıya göstermeyi amaçlar.
 • Kelime Sayısı Sekmesi: Tüm belge ve seçili olan kısım için ayrı ayrı kelime ve karakter sayılarını gösteren bir pencere ile kullanıcıya bilgi verir.
 • Anahat Numaralandırma, Satır Numaralandırma, Dipnotlar/Sonnotlar Sekmeleri: Anahat Numaralandırma sekmesi, bölümlerden oluşan bir belgeyi düzenlemek için kullanılan sekmedir. Satır numaralandırma işlemi, hangi satırda ne gibi değişiklikler olduğunu bulmayı sağlar. Dipnotlar/Sonnotlar Sekmesi ile daha önce Ekle Menüsü ile eklenen dipnot veya sonnot için gerekli ayarların yapılması bir pencere ile sağlanır.
 • Galeri ve Ortam Oynatıcısı Sekmeleri: Galeride bulunan görseller resim biçiminde belgeye eklenebilir. Ortam oynatıcı ise açılan film veya ses dosyasını yürüterek kullanıcıya gösterir ya da dinletir.
 • Kaynakça Veritabanı Sekmesi: Eğer kaynakça verileri bir veri tabanından alınarak oluşturuluyorsa, bunların kontrolü, verinin doğru eklenmesi için gerekli veri tabanının seçilmesi işlemi bu sekme sayesinde yapılır.
 • Posta Birleştirme Sihirbazı Sekmesi: Writer yazılımının ilk menüsü olan Dosya Menüsünde anlatılan Sihirbazlar sekmesinin farklı bir çeşidi olarak bir yardımcı ile mektup veya e-posta hazırlamayı ve adres defteri verileri ile standart bir biçimi farklı kişilere göndermeyi sağlayan bir sihirbazdır.
 • Sırala, Hesapla ve Güncelle Sekmeleri: Sırala sekmesi seçildiğinde açılan pencere, Tablo Menüsü Sırala sekmesi ile aynıdır. Hesapla Sekmesi ise Tablo araç çubuğunun açılmasını sağlar ve gerekli hesaplamalar yapılabilir.
 • Güncelle Sekmesi: Güncelle Sekmesi farklı bir bağlantı ile belgeye eklenen ögelerin bağlantılarının değişmesi durumunda belge içerisindeki durumlarının da değiştirilmesini amaçlar.
 • Makrolar, Uzantı Yöneticisi ve XML Süzgeç Ayarları Sekmeleri: Makrolar sekmesi, VBA yardımıyla makro oluşturmak ve tekrarlı işlemleri oluşturulan bu makro yardımıyla kolay gerçekleştirmeyi sağlar. Uzantıları etkinleştirmek ya da kaldırmak için Uzantı Yöneticisi Sekmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Writer yazılımında kullanılan XML özelliklerin ayarlanmasını, düzenlenmesi veya silinmesi için kullanılan pencereyi açan XML Süzgeç Ayarları sekmesi kullanılmaktadır.
 • Otomatik Düzeltme Seçenekleri, Özellikler ve Seçenekler Sekmeleri: Her üç sekme de Writer ile ilgili ayarların yapılması için kullanılan sekmelerdir. Her bir açılan pencere yardımıyla hem yazılımın çalışması, hem de kullanıcının kolay kullanımı ile ilgili ayarların yapılmasını sağlar.

Writer Yazılımı Pencere Menüsü

Pencere menüsü, birden fazla belge ile çalışma durumunda kullanılacak olan menüdür. Bu menü içinde yer alan sekmeler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

 • Yeni Pencere Sekmesi: Yeni Pencere sekmesi ile yeni bir metin belgesi açılırken Pencereyi Kapat sekmesi ile açılan ve üzerinde çalışılan belge kapatılır.

Writer Yazılımı Yardım Menüsü

Yardım menüsü, neredeyse tüm yazılımlarda standart olarak karşımıza çıkan ve yazılım ile ilgili yardım alınabilecek sekmeleri içerir. Bu sekmeler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

Bu Nedir? Sekmesi: Bu Nedir sekmesi seçildikten sonra özellikle Araç Çubukları üzerinde bir ikon üzerine gelindiğinde, o ikonun görevi kısaca anlatılmaktadır. Kullanıcıya hızlı yardım sunmayı amaçlayan bir sekmedir.

Destek, Güncellemeleri Kontrol Et ve Hakkında Sekmeleri: Destek Sekmesi ile Yardım penceresi açılmakta ve konu ile ilgili nasıl destek alınabileceği burada belirtilmektedir. Güncellemeleri Kontrol Et Sekmesi tıklandığında açılan pencere İnternet üzerinden yazılımın güncellik durumunu kontrol etmektedir. Apache OpenOffice Hakkında Penceresinin altında bulunan Lisans butonu tıklanarak yazılımla ilgili Lisans bilgilerini içeren bir pencere de açılabilir.

Giriş

Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin dışında Biçim, Tablo, Araçlar, Pencere ve Yardım Menüleri de bulunmaktadır.

Bu ünitede Biçim, Tablo, Araçlar, Pencere ve Yardım menüleri açıklanacaktır.

Writer Yazılımı Biçim Menüsü

Standart kurulu bir Writer yazılımının beşinci menüsü olan Biçim menüsü, belgeyi oluşturan metin ve üzerine eklenen nesnelerin biçimsel ayarlarını yapmak için kullanılan menüdür. Bu menü altında yer alan sekmeler ve açıklamaları aşağıda sıralanmıştır:

Varsayılan Biçimlendirme: Biçim menüsünün ilk sekmesi, Writer belgesi için tanımlanan varsayılan biçimlendirmeye dönmeyi sağlar.

Karakter Sekmesi: Yazı Tipi, Yazı Tipi Efektleri, Konum, Köprü ve Arka Plan başlıklarından oluşan bir pencere açıldığı sekmedir.

Madde İşaretleri ve Numaralandırma: Metnin içerisinde açıklanmak istenen konunun maddeler halinde yazılarak açıklanması madde işaretleri sekmesi kullanılmaktadır. Madde İşaretleri ve Numaralandırmadan çıkmak için yeni bir madde işaretine herhangi bir şey yazmadan Enter tuşuna ikinci kez basmak metnin normal yazımına dönmesini sağlar.

Sayfa Sekmesi: Belgenin yazdırılabilir alanı ile ilgili tüm ayarların yapılmasını, belgenin oluşturulacağı gövdenin boyutlandırılmasını ve görünüm ayarlarını yapmayı sağlar.

Büyük/Küçük Harf Değiştir: Seçilen metnin karakterlerinin büyük ya da küçük olma durumunu değiştiren kolay kullanım sekmelerinden biridir.

Sütunlar ve Bölümler Sekmeleri: Açılan pencereler yardımıyla belge içerisindeki sütun ve bölüm ayarlarının yapılmasını sağlayan sekmelerdir. Bölümler sekmesinin aktif hale gelmesi için öncelikle belgeye Ekle Menüsü Bölümler sekmesinden bölüm eklenmiş olması gerekir.

Stiller ve Biçimlendirme Sekmesi: Kenar çubuğundan da gösterilebilen Stiller ve Biçimlendirme sekmesi ile açılan pencere, farklı stillerin belgeye uygulanmasını ya da belgenin stillerinin değiştirilmesini sağlar.

Otomatik Düzeltme Sekmesi: Belirli karakterler için kullanılan kısa yolların önceden belirlenen karakterlere dönmesini sağlayan bir sekmedir.

Sabitleyici, Kaydır, Hizalama, Düzenle, Çevir ve Grupla Sekmeleri: Bir nesneyi belgede belirli bir yere sabitlemek için kullanılan sekmedir. Yana açılır pencere ile belge içerisinde sabitlenecek yer seçilir. Kaydır sekmesi sayfa kaydırma durumunu, ayarlarını yapacağınız sekmedir. Yana açılır pencere ile sayfa kaydırma ve kontur ayarları istenilen şekilde yapılır. Düzenle sekmesi ile kaydırma seçenekleri düzenlenebilir. Hizalama sekmesi Biçimlendirme Araç Çubuğunda da bulunan ve belge içerisindeki nesnelerin ve metnin sayfa kenarlarına hizalanma durumunun ayarlanması sağlanır. Grupla sekmesi birden fazla nesnenin bir grup halinde yerleşimlerinin değişmeden belirlenen şekilde kalmasını ve gerekli durumda tek bir nesne gibi davranmasını sağlayan sekmedir.

Nesne, Çerçeve ve Resim Sekmeleri: Biçim menüsündeki Nesne, Çerçeve ve Resim sekmeleri, seçilen ögelerin kendilerine ait özelliklerini barındıran pencerelerin açılmasını ve gerekli ayarların yapılmasını sağlamaktadır.

Writer Yazılımı Tablo Menüsü

Tablo sekmesi ile eklenen tablo üzerinde gerekli işlemleri hızlı bir şekilde yapmayı sağlayan menüdür. Bu menüde yer alan sekmeler ve açıklamaları aşağıda sıralanmıştır:

 • Ekle, Sil ve Seç Sekmeleri: Tablo Menüsünün ilk sekmesidir. Ekle sekmesi belgeye tablo eklemek, gerekli durumda ise var olan ve seçili tabloya satır veya sütun eklemek için kullanılan bir sekmedir. Sil sekmesi, seçilen Tablo, Satır ya da Sütunun silinmesi işlemini gerçekleştirir. Seç sekmesi tablonun, tablo satırının, tablo sütununun ya da hücrenin seçilmesi işlemini gerçekleştirir.
 • Hücreleri Birleştir ve Hücreleri Böl Sekmeleri: Belirlenen iki veya daha fazla hücrenin birleştirilerek tek bir hücre haline gelmesi ya da tek bir hücrenin istenildiği kadar parçaya bölünmesi işlevini üstlenen sekmelerdir.
 • Hücreleri Koru Sekmesi: Hücrelerin korunması, hücre içeriğinde değişiklik yapılamayacağı anlamına gelir.
 • Tabloyu Birleştir ve Tabloyu Böl Sekmeleri: Belge içerisinde farklı yerlerde bulunan fakat aynı veri biçimine sahip iki tabloyu birleştirmek için Tabloyu Birleştir sekmesi kullanılır. Tabloyu Böl sekmesi ise, tek bir tabloyu iki farklı tablo haline getirmeyi sağlar.
 • Otomatik Biçimlendir Sekmesi: Eklenen tabloya hazır şablonlardan seçileni uygulamak için bir pencere açan Otomatik Biçimlendirme Sekmesi, kullanıcının tablo hücrelerini kendisinin renklendirmesi, tablonun genel yapısını düzenlemesi yerine sekmenin kullanımı hususunda kolaylık sağlamaktadır.
 • Otomatik Sığdır Sekmesi: Tablo içerisindeki hücrelere girilen değere göre tablo sütun ve satır boyutlarının otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan sekmedir.
 • Üst Başlık Satır Tekrarı Sekmesi: Eğer her yeni sayfada başlığın tekrar edilmesi isteniyorsa tabloda başlık satırına gelinerek sekme seçildiğinde, her yeni sayfa başlangıcında üst başlıkların ve sütun adlarının tekrar edilmesi sağlanmaktadır. Özellikle yazıcıdan çıktı alınan tablolar için kullanılabilir bir özelliktir.
 • Dönüştür, Sırala ve Formül Sekmeleri: Dönüştür sekmesi ile seçili metnin tabloya uygun görünümü varsa gerekli seçenek ile tablo içerisine alınabilmekte, tablo içerisindeki değerler de düz metin şekline dönüştürülebilmektedir. Tablo içerisindeki değerlerin büyükten küçüğe, küçükten büyüğe veya harf düzeninde sıraya konmasını sağlayan sekme Sırala sekmesidir. Formül sekmesi ise tablo içerisindeki değerlerle yazılım içerisinde tanımlı formülleri kullanarak işlem yapmayı sağlar.
 • Numara Biçimi Sekmesi: Sekmenin işlevi, hücrelerde bulunan değerlerin uygun biçimde kullanılmasını sağlamaktır.
 • Tablo Sınırları ve Tablo Özellikleri Sekmeleri: Tablo Sınırları Sekmesi görsel olarak tablonun sınırlarının gösterilmesini veya gizlenmesini sağlar. Tablo Özellikleri sekmesi açılan pencere ile tablonun tüm özelliklerini kullanıcıya göstererek gerekli durumlarda ayarların değiştirilmesini sağlar.

Writer Yazılımı Araçlar Menüsü

Araçlar menüsü, belgenin düzeni ve üzerine eklenen nesne özelliklerinden farklı olarak istatistiki bilgiler, düzeltme yardımcıları ve yazılım kullanım seçeneklerini içermektedir. Araçlar menüsü içinde yer alan sekmeler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

 • Yazım Denetimi ve Dilbilgisi ve Dil Sekmeleri: Yazım denetimi ve Dilbilgisi sekmesi F7 klavye kısayolu ile de karşımıza çıkarak belgeyi oluşturan metin alanlarını Dil Sekmesinde belirlenen sözlük diline göre kontrol etmeyi ve hatalı olduğunu düşündüğü kelimeleri, eğer varsa sözlük önerisi ile birlikte kullanıcıya göstermeyi amaçlar.
 • Kelime Sayısı Sekmesi: Tüm belge ve seçili olan kısım için ayrı ayrı kelime ve karakter sayılarını gösteren bir pencere ile kullanıcıya bilgi verir.
 • Anahat Numaralandırma, Satır Numaralandırma, Dipnotlar/Sonnotlar Sekmeleri: Anahat Numaralandırma sekmesi, bölümlerden oluşan bir belgeyi düzenlemek için kullanılan sekmedir. Satır numaralandırma işlemi, hangi satırda ne gibi değişiklikler olduğunu bulmayı sağlar. Dipnotlar/Sonnotlar Sekmesi ile daha önce Ekle Menüsü ile eklenen dipnot veya sonnot için gerekli ayarların yapılması bir pencere ile sağlanır.
 • Galeri ve Ortam Oynatıcısı Sekmeleri: Galeride bulunan görseller resim biçiminde belgeye eklenebilir. Ortam oynatıcı ise açılan film veya ses dosyasını yürüterek kullanıcıya gösterir ya da dinletir.
 • Kaynakça Veritabanı Sekmesi: Eğer kaynakça verileri bir veri tabanından alınarak oluşturuluyorsa, bunların kontrolü, verinin doğru eklenmesi için gerekli veri tabanının seçilmesi işlemi bu sekme sayesinde yapılır.
 • Posta Birleştirme Sihirbazı Sekmesi: Writer yazılımının ilk menüsü olan Dosya Menüsünde anlatılan Sihirbazlar sekmesinin farklı bir çeşidi olarak bir yardımcı ile mektup veya e-posta hazırlamayı ve adres defteri verileri ile standart bir biçimi farklı kişilere göndermeyi sağlayan bir sihirbazdır.
 • Sırala, Hesapla ve Güncelle Sekmeleri: Sırala sekmesi seçildiğinde açılan pencere, Tablo Menüsü Sırala sekmesi ile aynıdır. Hesapla Sekmesi ise Tablo araç çubuğunun açılmasını sağlar ve gerekli hesaplamalar yapılabilir.
 • Güncelle Sekmesi: Güncelle Sekmesi farklı bir bağlantı ile belgeye eklenen ögelerin bağlantılarının değişmesi durumunda belge içerisindeki durumlarının da değiştirilmesini amaçlar.
 • Makrolar, Uzantı Yöneticisi ve XML Süzgeç Ayarları Sekmeleri: Makrolar sekmesi, VBA yardımıyla makro oluşturmak ve tekrarlı işlemleri oluşturulan bu makro yardımıyla kolay gerçekleştirmeyi sağlar. Uzantıları etkinleştirmek ya da kaldırmak için Uzantı Yöneticisi Sekmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Writer yazılımında kullanılan XML özelliklerin ayarlanmasını, düzenlenmesi veya silinmesi için kullanılan pencereyi açan XML Süzgeç Ayarları sekmesi kullanılmaktadır.
 • Otomatik Düzeltme Seçenekleri, Özellikler ve Seçenekler Sekmeleri: Her üç sekme de Writer ile ilgili ayarların yapılması için kullanılan sekmelerdir. Her bir açılan pencere yardımıyla hem yazılımın çalışması, hem de kullanıcının kolay kullanımı ile ilgili ayarların yapılmasını sağlar.

Writer Yazılımı Pencere Menüsü

Pencere menüsü, birden fazla belge ile çalışma durumunda kullanılacak olan menüdür. Bu menü içinde yer alan sekmeler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

 • Yeni Pencere Sekmesi: Yeni Pencere sekmesi ile yeni bir metin belgesi açılırken Pencereyi Kapat sekmesi ile açılan ve üzerinde çalışılan belge kapatılır.

Writer Yazılımı Yardım Menüsü

Yardım menüsü, neredeyse tüm yazılımlarda standart olarak karşımıza çıkan ve yazılım ile ilgili yardım alınabilecek sekmeleri içerir. Bu sekmeler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

Bu Nedir? Sekmesi: Bu Nedir sekmesi seçildikten sonra özellikle Araç Çubukları üzerinde bir ikon üzerine gelindiğinde, o ikonun görevi kısaca anlatılmaktadır. Kullanıcıya hızlı yardım sunmayı amaçlayan bir sekmedir.

Destek, Güncellemeleri Kontrol Et ve Hakkında Sekmeleri: Destek Sekmesi ile Yardım penceresi açılmakta ve konu ile ilgili nasıl destek alınabileceği burada belirtilmektedir. Güncellemeleri Kontrol Et Sekmesi tıklandığında açılan pencere İnternet üzerinden yazılımın güncellik durumunu kontrol etmektedir. Apache OpenOffice Hakkında Penceresinin altında bulunan Lisans butonu tıklanarak yazılımla ilgili Lisans bilgilerini içeren bir pencere de açılabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!