Odalar Bölümü Yönetimi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Odalar Bölümü Yönetimi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dış Kaynaklardan Yararlanma

1. Soru

Outsourcing kavramı nereden gelmektedir?

Cevap

İngilizcede outside resource using ifadesinin kısaltması olan outsourcing kavramı, anlam olarak dış kaynaklardan yararlanma, dış kaynak kullanımı ya da dış kaynaklama şeklinde dilimize çev- rilmiştir. DKY kavramı 1980’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmış ancak bir yönetim stratejisi olarak 1990’lı yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır.


2. Soru

Temel (öz, çekirdek) yetenek nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Temel (öz, çekirdek) yetenek, bir işletmenin rakiplerine üstünlüğünü gösteren ve rakiplerince taklit edilmesi güç olan faaliyetleridir.


3. Soru

DKY (dış kaynaklardan yararlanma) nedir?

Cevap

Dış Kaynaklardan Yararlanma, bir işletmenin rekabet gücünü artırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla kendi uzmanlık alanı dışında kalan mal ya da hizmetleri başka işletme ya da tedarikçilerden elde etme yöntemidir.


4. Soru

İşletmelerin DKY kullanmalarında en önemli sebepler nelerdir?

Cevap

İşletmelerin DKY kullanmalarında en önemli sebepleri şu şekilde sıralanabilir; şirket amaçlarını gerçekleştirme, işletme maliyetlerini kontrol etme ve azaltma, diğer amaçlar için ücretsiz kaynaklar sağlama, dünya standartlarına uygun yetenekleri elde etme, içeriden elde edilemeyen kaynakların dışarıdan sağlan- ması, değişim mühendisliğinin yararlarını hızlandırma, pazarlama için harcanan zamanı azaltma, riskleri paylaşma, kapasite avantajını elde etme ve yönetim ya da kontrol dışı fonksiyonların zorluğunun üstesinden gelmedir


5. Soru

DKY’nın yaygınlaşmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

DKY’nın yaygınlaşmasının nedenleri ise küreselleşme ve artan rekabet, ekonomik değişim ve esnekliği artırma, teknolojik gelişmeler, maliyetleri azaltma çabası, kaliteyi artırma isteği ve sosyal ve kültürel değişmeler şeklinde ifade edilebilir.


6. Soru

Sosyal çevre nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sosyal çevre işletmeyi çevreleyen eğitim, kültür, inanç, gelenek, görenek, yaşam biçimi ve değer yargıları gibi faktörlerin oluşturduğu toplumsal bir yapıdır.


7. Soru

DKY uygulamaları işletmelere ne tür faydalar sağlamaktadır?

Cevap

DKY’ nın sağladığı faydalar şunlardır:

• Temel yeteneklere odaklanma ve onları geliştirme
• Esnekliği artırma
• Maliyetleri azaltma ve sabit maliyetleri değişken maliyete dönüştürme
• Teknolojiden yararlanma ve yeniliklerin takip edilmesi

• Riskin azaltılması ve paylaşılması
• Zamandan tasarruf
• Küçülme ve yeniden yapılanma
• Verimliliğin artması
• Ürün çeşitliliği sağlaması
• Kalitenin artması
• Müşteri ve iş ortaklarının memnuniyetinin artması
• Bürokrasinin azalması


8. Soru

DKY’nın işletmeye beklenen faydayı sağlayabilmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap

DKY’nın işletmeye beklenen faydayı sağlayabilmesi için bu sürecin doğru yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle DKY kararı verilirken işletmenin yapısı gözden geçirilerek temel yetenekleri dışında kalan hangi faaliyetlerin dışarıya devre- dileceği kararı verilmelidir. Alınan bu kararın doğru tedarikçi seçimi ile uygulanması DKY kararının başarılı olması için oldukça önemlidir. İşletmeler önce DKY ihtiyacını belirlemeli, sonra DKY kararını vermelidir. Ardından dış kaynak sağlayıcının seçimi yapılmalı ve anlaşma şartları oluşturularak uygulamaya konulmalıdır.


9. Soru

İşletmelerde hangi nedenlerden dolayı DKY gereksinimi ortaya çıkmaktadır?

Cevap

İşletmeler için çeşitli nedenlerden dolayı DKY ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İşletmeler çoğunlukla maliyetleri düşürme, temel yeteneklerini geliştirme ve rekabet ortamında esnekliklerini artırabilme gibi nedenlerden dolayı DKY ihtiyacı duyarlar. Ayrıca kaynak transferi gerçekleştirme, yatırım harcamalarını azaltma, kaliteyi artırma ve finansal kaynaklardan yararlanma gibi nedenler DKY’ya duyulan ihtiyacı artırabilmektedir.


10. Soru

DKY uygulamaları nasıl başlanmıştır?

Cevap

DKY uygulamalarına 1980’li yılların ortasında Fransa’da otel bünyesindeki bazı bölümlerin faaliyetlerinin konusunda uzmanlaşmış şirketlere devredilmesiyle başlanmıştır.


11. Soru

Otellerin en büyük gelir kaynağını neler oluşturmaktadır?

Cevap

Önbüro ve rezervasyon, üniformalı hizmetler ve kat hizmetlerinden oluşan odalar bölümü otelin en büyük gelir kaynağını oluşturmaktadır.


12. Soru

Odalar bölümünde DKY en çok hangi alanlarda bulunmaktadır?

Cevap

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, odalar bölümünde DKY en çok çamaşır hizmetlerinde olmakta sırasıyla bunu rezervasyon işlemleri, oda ve genel alanlar temizlik hizmetleri ve resepsiyon işlemleri takip etmektedir


13. Soru

DKY kararı nasıl verilmektedir?

Cevap

DKY için öncelikle hangi faaliyetlerin dışarıya devredileceğinin kararı verilmelidir. Daha sonra tedarikçi seçimi yapılmalıdır. Ardından DKY kararı verilerek anlaşma şartları oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Sözleşmeye bağlı devam eden süreç hizmet alımının bitmesiyle sonlandırılmalıdır.


14. Soru

DKY’nın işletme açısından sakıncaları nelerdir?

Cevap

DKY’nın işletme açısından sakıncalarını şöyle sıralayabiliriz: işletmenin temel yeteneklerini ve önemli becerilerini kaybetmesi, tedarikçi üzerindeki kontrolün yitirilmesi ve rakip haline gelmesi, niteliksiz ve yanlış tedarikçi seçimi, işletme içi kontrol ve esnekliğin kaybedilmesi, işletme çalışanları üzerindeki kontrolün yitirilmesi ve olumsuz etkileri, bilgi güvenliğinin kaybedilerek işletme bilgilerinin rakiplerin eline geçmesi, maliyetlerin azalacağı yerde artması ve kalite sorunları.


15. Soru

Önbüroda ne tür hizmetler verilmektedir?

Cevap

Odalar bölümünde, önbüroda çoğunluklu otel müşterilerinin otele giriş işlemlerinin yapıldığı, kalış süresince tüm gereksinimleri için bilgi hizmetlerini veren resepsiyon hizmetleri, otel müşterilerinin doğrudan veya dolaylı olarak rezervasyonlarını yaptırdıkları rezervasyon hizmetleri verilmektedir.


16. Soru

Otellerde üniformalı hizmetlerin dış kaynaklardan sağlanması ne tür avantajlar sağlamaktadır?

Cevap

Üniformalı hizmetlerin dış kaynaklardan sağlanması otellere uzman personel istihdam etme, bu hizmetler hakkında oluşacak şikâyetleri azaltma ve ilgili personelin eğitimi için yapılacak masraflardan tasarruf etme imkânı sağlamaktadır.


17. Soru

Türkiye genelinde ilk DKY uygulaması ne zaman ve nerede gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Türkiye genelindeki ilk uygulama ise 1997 yılında Seferihisar’da yer alan bir tatil köyünde bölümlerin konusunda uzman olan kişilere sabit bir geceleme ücreti karşılığında kiralanması şeklinde gerçekleşmiştir.


18. Soru

DKY’da uygulama aşaması nedir?

Cevap

Uygulama aşaması sözleşme şartlarına uygun olarak, işleyiş sürecinin planlanması, bütçenin hazırlanması, kaynak temini, gerekli personel alımı gibi faaliyetlerin uygulamaya konduğu aşamadır. Sürecin başarıyla yürütülmesi için taraflar arasındaki iletişimin açık olması, oluşabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde etkili olmaktadır.


19. Soru

İşletmenin yanlış tedarikçi seçmesi durumunda ne gibi sakıncalar ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Eğer işletme tedarikçisini doğru seçmemişse sahip olduğu bilgilerin rakiplerinin eline geçmesi riski ile karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca bu bilgiler tedarikçi tarafından da kullanılarak işletmeye rakip olma tehlikesi taşımaktadır. Bu nedenle seçilecek dış kaynak sağla- yıcısının güvenilir olması işletme açısında son derece önemlidir. DKY kararının hatalı olması işletmeyi mali açıdan olumsuz etkileyecek ve maliyetlerin azaltılması hedeflenirken ek maliyetlere neden olabilecektir.


20. Soru

DKY’nın başarılı olması neye bağlıdır?

Cevap

DKY’ nın başarılı olmasında işletmelerin temel yetenek alanlarının doğru belirlemesi ve uygun tedarikçi seçimi oldukça önemlidir.


1. Soru

Outsourcing kavramı nereden gelmektedir?

Cevap

İngilizcede outside resource using ifadesinin kısaltması olan outsourcing kavramı, anlam olarak dış kaynaklardan yararlanma, dış kaynak kullanımı ya da dış kaynaklama şeklinde dilimize çev- rilmiştir. DKY kavramı 1980’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmış ancak bir yönetim stratejisi olarak 1990’lı yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır.

2. Soru

Temel (öz, çekirdek) yetenek nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Temel (öz, çekirdek) yetenek, bir işletmenin rakiplerine üstünlüğünü gösteren ve rakiplerince taklit edilmesi güç olan faaliyetleridir.

3. Soru

DKY (dış kaynaklardan yararlanma) nedir?

Cevap

Dış Kaynaklardan Yararlanma, bir işletmenin rekabet gücünü artırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla kendi uzmanlık alanı dışında kalan mal ya da hizmetleri başka işletme ya da tedarikçilerden elde etme yöntemidir.

4. Soru

İşletmelerin DKY kullanmalarında en önemli sebepler nelerdir?

Cevap

İşletmelerin DKY kullanmalarında en önemli sebepleri şu şekilde sıralanabilir; şirket amaçlarını gerçekleştirme, işletme maliyetlerini kontrol etme ve azaltma, diğer amaçlar için ücretsiz kaynaklar sağlama, dünya standartlarına uygun yetenekleri elde etme, içeriden elde edilemeyen kaynakların dışarıdan sağlan- ması, değişim mühendisliğinin yararlarını hızlandırma, pazarlama için harcanan zamanı azaltma, riskleri paylaşma, kapasite avantajını elde etme ve yönetim ya da kontrol dışı fonksiyonların zorluğunun üstesinden gelmedir

5. Soru

DKY’nın yaygınlaşmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

DKY’nın yaygınlaşmasının nedenleri ise küreselleşme ve artan rekabet, ekonomik değişim ve esnekliği artırma, teknolojik gelişmeler, maliyetleri azaltma çabası, kaliteyi artırma isteği ve sosyal ve kültürel değişmeler şeklinde ifade edilebilir.

6. Soru

Sosyal çevre nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sosyal çevre işletmeyi çevreleyen eğitim, kültür, inanç, gelenek, görenek, yaşam biçimi ve değer yargıları gibi faktörlerin oluşturduğu toplumsal bir yapıdır.

7. Soru

DKY uygulamaları işletmelere ne tür faydalar sağlamaktadır?

Cevap

DKY’ nın sağladığı faydalar şunlardır:

• Temel yeteneklere odaklanma ve onları geliştirme
• Esnekliği artırma
• Maliyetleri azaltma ve sabit maliyetleri değişken maliyete dönüştürme
• Teknolojiden yararlanma ve yeniliklerin takip edilmesi

• Riskin azaltılması ve paylaşılması
• Zamandan tasarruf
• Küçülme ve yeniden yapılanma
• Verimliliğin artması
• Ürün çeşitliliği sağlaması
• Kalitenin artması
• Müşteri ve iş ortaklarının memnuniyetinin artması
• Bürokrasinin azalması

8. Soru

DKY’nın işletmeye beklenen faydayı sağlayabilmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap

DKY’nın işletmeye beklenen faydayı sağlayabilmesi için bu sürecin doğru yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle DKY kararı verilirken işletmenin yapısı gözden geçirilerek temel yetenekleri dışında kalan hangi faaliyetlerin dışarıya devre- dileceği kararı verilmelidir. Alınan bu kararın doğru tedarikçi seçimi ile uygulanması DKY kararının başarılı olması için oldukça önemlidir. İşletmeler önce DKY ihtiyacını belirlemeli, sonra DKY kararını vermelidir. Ardından dış kaynak sağlayıcının seçimi yapılmalı ve anlaşma şartları oluşturularak uygulamaya konulmalıdır.

9. Soru

İşletmelerde hangi nedenlerden dolayı DKY gereksinimi ortaya çıkmaktadır?

Cevap

İşletmeler için çeşitli nedenlerden dolayı DKY ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İşletmeler çoğunlukla maliyetleri düşürme, temel yeteneklerini geliştirme ve rekabet ortamında esnekliklerini artırabilme gibi nedenlerden dolayı DKY ihtiyacı duyarlar. Ayrıca kaynak transferi gerçekleştirme, yatırım harcamalarını azaltma, kaliteyi artırma ve finansal kaynaklardan yararlanma gibi nedenler DKY’ya duyulan ihtiyacı artırabilmektedir.

10. Soru

DKY uygulamaları nasıl başlanmıştır?

Cevap

DKY uygulamalarına 1980’li yılların ortasında Fransa’da otel bünyesindeki bazı bölümlerin faaliyetlerinin konusunda uzmanlaşmış şirketlere devredilmesiyle başlanmıştır.

11. Soru

Otellerin en büyük gelir kaynağını neler oluşturmaktadır?

Cevap

Önbüro ve rezervasyon, üniformalı hizmetler ve kat hizmetlerinden oluşan odalar bölümü otelin en büyük gelir kaynağını oluşturmaktadır.

12. Soru

Odalar bölümünde DKY en çok hangi alanlarda bulunmaktadır?

Cevap

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, odalar bölümünde DKY en çok çamaşır hizmetlerinde olmakta sırasıyla bunu rezervasyon işlemleri, oda ve genel alanlar temizlik hizmetleri ve resepsiyon işlemleri takip etmektedir

13. Soru

DKY kararı nasıl verilmektedir?

Cevap

DKY için öncelikle hangi faaliyetlerin dışarıya devredileceğinin kararı verilmelidir. Daha sonra tedarikçi seçimi yapılmalıdır. Ardından DKY kararı verilerek anlaşma şartları oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Sözleşmeye bağlı devam eden süreç hizmet alımının bitmesiyle sonlandırılmalıdır.

14. Soru

DKY’nın işletme açısından sakıncaları nelerdir?

Cevap

DKY’nın işletme açısından sakıncalarını şöyle sıralayabiliriz: işletmenin temel yeteneklerini ve önemli becerilerini kaybetmesi, tedarikçi üzerindeki kontrolün yitirilmesi ve rakip haline gelmesi, niteliksiz ve yanlış tedarikçi seçimi, işletme içi kontrol ve esnekliğin kaybedilmesi, işletme çalışanları üzerindeki kontrolün yitirilmesi ve olumsuz etkileri, bilgi güvenliğinin kaybedilerek işletme bilgilerinin rakiplerin eline geçmesi, maliyetlerin azalacağı yerde artması ve kalite sorunları.

15. Soru

Önbüroda ne tür hizmetler verilmektedir?

Cevap

Odalar bölümünde, önbüroda çoğunluklu otel müşterilerinin otele giriş işlemlerinin yapıldığı, kalış süresince tüm gereksinimleri için bilgi hizmetlerini veren resepsiyon hizmetleri, otel müşterilerinin doğrudan veya dolaylı olarak rezervasyonlarını yaptırdıkları rezervasyon hizmetleri verilmektedir.

16. Soru

Otellerde üniformalı hizmetlerin dış kaynaklardan sağlanması ne tür avantajlar sağlamaktadır?

Cevap

Üniformalı hizmetlerin dış kaynaklardan sağlanması otellere uzman personel istihdam etme, bu hizmetler hakkında oluşacak şikâyetleri azaltma ve ilgili personelin eğitimi için yapılacak masraflardan tasarruf etme imkânı sağlamaktadır.

17. Soru

Türkiye genelinde ilk DKY uygulaması ne zaman ve nerede gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Türkiye genelindeki ilk uygulama ise 1997 yılında Seferihisar’da yer alan bir tatil köyünde bölümlerin konusunda uzman olan kişilere sabit bir geceleme ücreti karşılığında kiralanması şeklinde gerçekleşmiştir.

18. Soru

DKY’da uygulama aşaması nedir?

Cevap

Uygulama aşaması sözleşme şartlarına uygun olarak, işleyiş sürecinin planlanması, bütçenin hazırlanması, kaynak temini, gerekli personel alımı gibi faaliyetlerin uygulamaya konduğu aşamadır. Sürecin başarıyla yürütülmesi için taraflar arasındaki iletişimin açık olması, oluşabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde etkili olmaktadır.

19. Soru

İşletmenin yanlış tedarikçi seçmesi durumunda ne gibi sakıncalar ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Eğer işletme tedarikçisini doğru seçmemişse sahip olduğu bilgilerin rakiplerinin eline geçmesi riski ile karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca bu bilgiler tedarikçi tarafından da kullanılarak işletmeye rakip olma tehlikesi taşımaktadır. Bu nedenle seçilecek dış kaynak sağla- yıcısının güvenilir olması işletme açısında son derece önemlidir. DKY kararının hatalı olması işletmeyi mali açıdan olumsuz etkileyecek ve maliyetlerin azaltılması hedeflenirken ek maliyetlere neden olabilecektir.

20. Soru

DKY’nın başarılı olması neye bağlıdır?

Cevap

DKY’ nın başarılı olmasında işletmelerin temel yetenek alanlarının doğru belirlemesi ve uygun tedarikçi seçimi oldukça önemlidir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!