Müzecilik ve Sergileme Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Müzecilik ve Sergileme Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Müzeler Ve Eğitim

1. Soru

Günümüzde müzelerin en önemli görevi nedir?

Cevap

Toplumun kültürel mirasını toplum yararına korumanın yanında toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Müzeler günümüzde özellikle toplumun kültür ve eğitiminin arttırılması konusunda önemli roller üstlenmişlerdir. Müzeler bu rollerini eğitim çalışmaları ile yerine getirmektedirler.


2. Soru

Müzelerde eğitim temel olarak hangi üç alandaki değişimlerden etkilenerek biçimlenmiştir?

Cevap

  • Dönemin politik, sanatsal, bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelerle biçimlenmiş toplum yaşamı
  • Eğitim
  • Müzecilik

3. Soru

Müze 17. ve 18. yüzyılda neyin sonucunda bir kurum olarak yapılanmaya başlamıştır?

Cevap

Müze 17. ve 18. yüzyılda Avrupa’da toplanan koleksiyonların, saraylarda ve konaklarda, sosyal itibar sembolü, soyluluk geleneğinin bir parçası ve bir iktidar göstergesi olarak aynı zevk, bilgi düzeyi ve sosyal statüde bulunan soylu sınıfına ve din adamlarına sunulması ile bir kurum olarak yapılanmaya başlamıştır.


4. Soru

Müzelerin “eğitim” misyonu ile kurulmaya başlamaları hangi olaylar neden olmuştur?

Cevap

Müzelerin “eğitim” misyonu ile kurulmaya başlamaları ise, Fransa’daki Aydınlanma hareketiyle oluşan toplum yapısı ve onunla birlikte gelen 1789 Fransız Devrimi’nin hemen ardından halka açılmaları ile başlamış, Endüstri Devrimi’nin etkisiyle hızlanmıştır.


5. Soru

18. yüzyıl Avrupa’sında Aydınlanma Dönemi ile bilginin örgütlenmesi ve sınıflanmasının gündeme gelmesiyle ansiklopedi, sözlük, atlas ve bibliyografya gibi başvuru kitapları ile birlikte dönemin hangi önemli kültür ve bilgi merkezlerinde koleksiyonlar ve müzeler kurulmaya başlanmıştır?

Cevap

18. yüzyıl Avrupa’sında Aydınlanma Dönemi ile bilginin örgütlenmesi ve sınıflanmasının gündeme gelmesiyle ansiklopedi, sözlük, atlas ve bibliyografya gibi başvuru kitapları ile birlikte Londra, Paris gibi dönemin önemli kültür ve bilgi merkezlerinde koleksiyonlar ve müzeler kurulmaya başlanmıştır.


6. Soru

1793’te yeniden düzenlenerek ilk halk müzesi olarak açılan müze hangi müzedir?

Cevap

1793’te yeniden düzenlenerek ilk halk müzesi olarak açılan Louvre Müzesi’dir.


7. Soru

1793’te yeniden düzenlenerek ilk halk müzesi olarak açılan Louvre Müzesi, hangi fikri yaymak için, toplu halk eğitimi aracı olarak görülmüştür?

Cevap

1793’te yeniden düzenlenerek ilk halk müzesi olarak açılan Louvre Müzesi, milliyetçilik fikrini yaymak için, toplu halk eğitimi aracı olarak görülmüştür.


8. Soru

Hangi müze Avrupa’daki diğer müzeleri de etkilemiş ve müzeyi halkın her kesimine açarak toplumsallaştırmayı amaçlanmasını sağlamıştır?

Cevap

Louvre Müzesi, Fransa ve Avrupa’daki diğer müzeleri de etkilemiş, onlar da kendilerine Louvre’u örnek alarak, müzeyi halkın her kesimine açarak toplumsallaştırmayı amaçlamışlardır.


9. Soru

19.yy’da Louvre’un etkisiyle Avrupa’da açılan halk müzeleri hangileridir?

Cevap

1819’da İspanya’da Prado Müzesi, 1824’te İngiltere’de Ulusal Galeri/National Gallery, 1830’da Berlin’de Prusya Devlet Galerisi/Prussian State Gallery gibi pek çok halk müzesi Louvre’un etkisiyle açılmıştır.


10. Soru

Smithsonian Enstitüsü hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Günümüzde çok sayıda müzenin bağlı olduğu Smithsonian Enstitüsü Washington D.C’de “insanlar arasında bilginin yaygınlaştırılması ve arttırılması” amacıyla 1846’da kurulmuştur.


11. Soru

Dünya’daki ilk çocuk müzesi hangi müzedir?

Cevap

Brooklyn Çocuk Müzesi


12. Soru

Günümüzde Brooklyn Çocuk Müzesi olarak bilinen Dünya’daki ilk çocuk müzesi hangi yılda kurulmuştur?

Cevap

Günümüzde Brooklyn Çocuk Müzesi olarak bilinen Dünya’daki ilk çocuk müzesi de 1899’da kurulmuştur.


13. Soru

20. yüzyıl ortalarında, hangi uluslararası organizasyonların ortaya çıkışı, müzecilikte ve müze eğitiminde uluslararası standartlar oluşturulmasını, tartışma ve bilgi paylaşımı ortamının yaratılmasını ve müzecilikte gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır?

Cevap

20. yüzyıl ortalarında, UNESCO ve ICOM gibi uluslararası organizasyonların ortaya çıkışı, müzecilikte ve müze eğitiminde uluslararası standartlar oluşturulmasını, tartışma ve bilgi paylaşımı ortamının yaratılmasını ve müzecilikte gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır.


14. Soru

ICOM, 1948’de UNESCO ile birlikte üç ayda bir, müze eğitimi ile ilgili gelişmelere de yer veren hangi dergiyi yayımlamaya başlamıştır?

Cevap

ICOM, 1948’de UNESCO ile birlikte üç ayda bir, müze eğitimi ile ilgili gelişmelere de yer veren “Museum” dergisini yayımlamaya başlamıştır.


15. Soru

Müze eğitimi ile ilgili gelişmelere de yer veren “Museum” dergisini hangi uluslararası organizasyon UNESCO ile birlikte yayımlamaktadır?

Cevap

ICOM


16. Soru

ICOM’un müze eğitimi alanındaki çalışma grubunun adı nedir?

Cevap

Uluslararası Eğitim ve Kültürel Faaliyet Komisyonu/International Committee on Education and Cultural Action/CECA


17. Soru

ICOM’a göre müze nedir?

Cevap

“Müze, toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malzemeler üzerine araştırma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve inceleme, eğitim ve zevk alma amacıyla sergileyen, kâr amacı gütmeyen, sürekliliği olan bir kurumdur.


18. Soru

Müze eğitimi nedir?

Cevap

Müze eğitimi, izleyicilerin gelişimine ve yaşam boyu eğitimine müze nesneleri ve koleksiyonları aracılığıyla katkıda bulunma sürecidir. Müze eğitimi temelde, müze izleyicisi ve müze koleksiyonu arasında iletişim kurmak, farklı izleyici gruplarının müze koleksiyonlarına ulaşmalarını ve onlardan kendi yaşantıları ile ilgili anlam çıkarmalarını ve böylece müzelerden öğrenmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsar.


19. Soru

Müzelerdeki eğitim programlarının genel amacı nedir?

Cevap

Müzelerdeki eğitim programlarının genel amacı, müzenin öğrenme potansiyelini yükselterek farklı izleyici gruplarına ulaşmaktır. Müze eğitimi insanlar arasında iletişim kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; geçmişle şimdiki yaşam arasında bağlantı kurmak; insanın değişen dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olmak; günümüz sorunlarına ve çatışmalarına yönelik anlayış kazandırmak; insanların bugünkü yaşantıları ile nesnelerin bağlantısını kurarak siyasi, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik ilişkileri anlamalarını sağlamak ve araştırmacı yönlerini geliştirmek; bireylerin zamanlarını yaratıcı bir biçimde değerlendirmek; insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi geliştirmek gibi çeşitli amaçları içerebilirler. Ancak her müzenin kendine özgü eğitsel amaçları vardır.


20. Soru

Müzede öğrenme nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Müzede öğrenme bireyin bilgi, beceri, tutum, inanç, duygu ve düşüncelerinde değişim olarak tanımlanmaktadır.


1. Soru

Günümüzde müzelerin en önemli görevi nedir?

Cevap

Toplumun kültürel mirasını toplum yararına korumanın yanında toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Müzeler günümüzde özellikle toplumun kültür ve eğitiminin arttırılması konusunda önemli roller üstlenmişlerdir. Müzeler bu rollerini eğitim çalışmaları ile yerine getirmektedirler.

2. Soru

Müzelerde eğitim temel olarak hangi üç alandaki değişimlerden etkilenerek biçimlenmiştir?

Cevap

  • Dönemin politik, sanatsal, bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelerle biçimlenmiş toplum yaşamı
  • Eğitim
  • Müzecilik
3. Soru

Müze 17. ve 18. yüzyılda neyin sonucunda bir kurum olarak yapılanmaya başlamıştır?

Cevap

Müze 17. ve 18. yüzyılda Avrupa’da toplanan koleksiyonların, saraylarda ve konaklarda, sosyal itibar sembolü, soyluluk geleneğinin bir parçası ve bir iktidar göstergesi olarak aynı zevk, bilgi düzeyi ve sosyal statüde bulunan soylu sınıfına ve din adamlarına sunulması ile bir kurum olarak yapılanmaya başlamıştır.

4. Soru

Müzelerin “eğitim” misyonu ile kurulmaya başlamaları hangi olaylar neden olmuştur?

Cevap

Müzelerin “eğitim” misyonu ile kurulmaya başlamaları ise, Fransa’daki Aydınlanma hareketiyle oluşan toplum yapısı ve onunla birlikte gelen 1789 Fransız Devrimi’nin hemen ardından halka açılmaları ile başlamış, Endüstri Devrimi’nin etkisiyle hızlanmıştır.

5. Soru

18. yüzyıl Avrupa’sında Aydınlanma Dönemi ile bilginin örgütlenmesi ve sınıflanmasının gündeme gelmesiyle ansiklopedi, sözlük, atlas ve bibliyografya gibi başvuru kitapları ile birlikte dönemin hangi önemli kültür ve bilgi merkezlerinde koleksiyonlar ve müzeler kurulmaya başlanmıştır?

Cevap

18. yüzyıl Avrupa’sında Aydınlanma Dönemi ile bilginin örgütlenmesi ve sınıflanmasının gündeme gelmesiyle ansiklopedi, sözlük, atlas ve bibliyografya gibi başvuru kitapları ile birlikte Londra, Paris gibi dönemin önemli kültür ve bilgi merkezlerinde koleksiyonlar ve müzeler kurulmaya başlanmıştır.

6. Soru

1793’te yeniden düzenlenerek ilk halk müzesi olarak açılan müze hangi müzedir?

Cevap

1793’te yeniden düzenlenerek ilk halk müzesi olarak açılan Louvre Müzesi’dir.

7. Soru

1793’te yeniden düzenlenerek ilk halk müzesi olarak açılan Louvre Müzesi, hangi fikri yaymak için, toplu halk eğitimi aracı olarak görülmüştür?

Cevap

1793’te yeniden düzenlenerek ilk halk müzesi olarak açılan Louvre Müzesi, milliyetçilik fikrini yaymak için, toplu halk eğitimi aracı olarak görülmüştür.

8. Soru

Hangi müze Avrupa’daki diğer müzeleri de etkilemiş ve müzeyi halkın her kesimine açarak toplumsallaştırmayı amaçlanmasını sağlamıştır?

Cevap

Louvre Müzesi, Fransa ve Avrupa’daki diğer müzeleri de etkilemiş, onlar da kendilerine Louvre’u örnek alarak, müzeyi halkın her kesimine açarak toplumsallaştırmayı amaçlamışlardır.

9. Soru

19.yy’da Louvre’un etkisiyle Avrupa’da açılan halk müzeleri hangileridir?

Cevap

1819’da İspanya’da Prado Müzesi, 1824’te İngiltere’de Ulusal Galeri/National Gallery, 1830’da Berlin’de Prusya Devlet Galerisi/Prussian State Gallery gibi pek çok halk müzesi Louvre’un etkisiyle açılmıştır.

10. Soru

Smithsonian Enstitüsü hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Günümüzde çok sayıda müzenin bağlı olduğu Smithsonian Enstitüsü Washington D.C’de “insanlar arasında bilginin yaygınlaştırılması ve arttırılması” amacıyla 1846’da kurulmuştur.

11. Soru

Dünya’daki ilk çocuk müzesi hangi müzedir?

Cevap

Brooklyn Çocuk Müzesi

12. Soru

Günümüzde Brooklyn Çocuk Müzesi olarak bilinen Dünya’daki ilk çocuk müzesi hangi yılda kurulmuştur?

Cevap

Günümüzde Brooklyn Çocuk Müzesi olarak bilinen Dünya’daki ilk çocuk müzesi de 1899’da kurulmuştur.

13. Soru

20. yüzyıl ortalarında, hangi uluslararası organizasyonların ortaya çıkışı, müzecilikte ve müze eğitiminde uluslararası standartlar oluşturulmasını, tartışma ve bilgi paylaşımı ortamının yaratılmasını ve müzecilikte gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır?

Cevap

20. yüzyıl ortalarında, UNESCO ve ICOM gibi uluslararası organizasyonların ortaya çıkışı, müzecilikte ve müze eğitiminde uluslararası standartlar oluşturulmasını, tartışma ve bilgi paylaşımı ortamının yaratılmasını ve müzecilikte gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır.

14. Soru

ICOM, 1948’de UNESCO ile birlikte üç ayda bir, müze eğitimi ile ilgili gelişmelere de yer veren hangi dergiyi yayımlamaya başlamıştır?

Cevap

ICOM, 1948’de UNESCO ile birlikte üç ayda bir, müze eğitimi ile ilgili gelişmelere de yer veren “Museum” dergisini yayımlamaya başlamıştır.

15. Soru

Müze eğitimi ile ilgili gelişmelere de yer veren “Museum” dergisini hangi uluslararası organizasyon UNESCO ile birlikte yayımlamaktadır?

Cevap

ICOM

16. Soru

ICOM’un müze eğitimi alanındaki çalışma grubunun adı nedir?

Cevap

Uluslararası Eğitim ve Kültürel Faaliyet Komisyonu/International Committee on Education and Cultural Action/CECA

17. Soru

ICOM’a göre müze nedir?

Cevap

“Müze, toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malzemeler üzerine araştırma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve inceleme, eğitim ve zevk alma amacıyla sergileyen, kâr amacı gütmeyen, sürekliliği olan bir kurumdur.

18. Soru

Müze eğitimi nedir?

Cevap

Müze eğitimi, izleyicilerin gelişimine ve yaşam boyu eğitimine müze nesneleri ve koleksiyonları aracılığıyla katkıda bulunma sürecidir. Müze eğitimi temelde, müze izleyicisi ve müze koleksiyonu arasında iletişim kurmak, farklı izleyici gruplarının müze koleksiyonlarına ulaşmalarını ve onlardan kendi yaşantıları ile ilgili anlam çıkarmalarını ve böylece müzelerden öğrenmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsar.

19. Soru

Müzelerdeki eğitim programlarının genel amacı nedir?

Cevap

Müzelerdeki eğitim programlarının genel amacı, müzenin öğrenme potansiyelini yükselterek farklı izleyici gruplarına ulaşmaktır. Müze eğitimi insanlar arasında iletişim kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; geçmişle şimdiki yaşam arasında bağlantı kurmak; insanın değişen dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olmak; günümüz sorunlarına ve çatışmalarına yönelik anlayış kazandırmak; insanların bugünkü yaşantıları ile nesnelerin bağlantısını kurarak siyasi, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik ilişkileri anlamalarını sağlamak ve araştırmacı yönlerini geliştirmek; bireylerin zamanlarını yaratıcı bir biçimde değerlendirmek; insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi geliştirmek gibi çeşitli amaçları içerebilirler. Ancak her müzenin kendine özgü eğitsel amaçları vardır.

20. Soru

Müzede öğrenme nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Müzede öğrenme bireyin bilgi, beceri, tutum, inanç, duygu ve düşüncelerinde değişim olarak tanımlanmaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!