Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
8
A+
A-

İşletmeleri Kurumsal Kaynak Planlaması Yapmaya Zorlayan Nedenler

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İşletmeleri Kurumsal Kaynak Planlaması Yapmaya Zorlayan Nedenler

1. Soru

Küçük işletmeleri kurumsal kaynak planlaması yapmaya zorlayan teknik sebepler nelerdir?

Cevap

Küçük İşletmeler
(Basit Yapılar)
Teknik
Nedenler
• 2000 yılı problemi ve benzer problemlerin çözümü

• Bakımı zor arayüzlerin değişimi
• Outsourcing yoluyla yazılımların bakım masrafının azaltımı
• Veri girişinde tekrarın ve buna bağlı olarak hataların azaltımı
• Bilgi Teknolojisi yapısının güçlendirilmesi

• Bilgi işlem maliyetlerinin düşürülmes


2. Soru

Küçük işletmeleri kurumsal kaynak planlaması yapmaya zorlayan işletme nedenleri nelerdir?

Cevap

• Düzenli büyüme

• Çoklu dil ve çoklu kur desteğinin sağlanması
• Enformel ve/veya etkin olmayan süreçlerde iyileşmeyi sağlamak
• Standartlaşma yoluyla veri ve kayıtların temizlenmesi
• Faaliyet ve yönetim maliyetlerinin azaltılması
• Stok maliyetlerinin azaltılması
• Müşteri siparişleriyle ilgili olarak gecikme ve hataların ortadan kaldırılması


3. Soru

Büyük işletmeleri kurumsal kaynak planlaması yapmaya zorlayan teknik neden nedir?

Cevap

 • 2000 yılı problemi ve benzer problemlerin çözümü
 • Bakımı zor arayüzlerin değişimi
 • Outsourcing yoluyla yazılımların bakım masrafının azaltımı
 • Veri girişinde tekrarın ve buna bağlı olarak hataların azaltımı
 • Bilgi Teknolojisi yapısının güçlendirilmesi
 • Bilgi işlem maliyetlerinin düşürülmesi
 • Aynı türden farklı sistemlerin konsolide edilebilmesi

4. Soru

Büyük işletmelerin kurumsal kaynak planlaması yapmasını zorlayan işletme nedenleri nelerdir?

Cevap

 • Düzenli büyüme
 • Çoklu dil ve çoklu kur desteğinin sağlanması
 • Enformel ve/veya etkin olmayan süreçlerde iyileşmeyi sağlamak
 • Standartlaşma yoluyla veri ve kayıtların temizlenmesi
 • Faaliyet ve yönetim maliyetlerinin azaltılması
 • Stok maliyetlerinin azaltılması
 • Müşteri siparişleriyle ilgili olarak gecikme ve hataların ortadan kaldırılması
 • Bütünleşik bilgi teknolojileri desteği sağlamak
 • Farklı numaralama, kodlama ve isimlendirmede standartlaşma
 • İşletme çapında karar desteği sağlamak

5. Soru

Küresel rekabetin sebep olduğu durumlar nelerdir?

Cevap

Küresel rekabet bir pazardaki teknolojik gelişmeye sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak da yeni teknolojiler ve yeni fırsatlar sayesinde pazara yeni ürünler tasarlanmakta ve sunulmaktadır. Küresel rekabet koşullarında yaşanan değişim ile artık doğal kaynaklara ve ucuz işçiliğe yapılan yatırımlar azalmakta ve işletmeler için teknoloji geliştirmek giderek önem kazanmaktadır. Küresel rekabet koşullarının değişmesi ile birlikte ürün hayat eğrileri kısalmış ve bu durum işletmelerin artık daha fazla temel yeteneklerine yönelmesi sonucunu doğurmuştur. Bununla birlikte entelektüel sermaye her geçen gün daha önem kazanmakta ve dolayısıyla insana yapılan önem ve değer artmaktadır. Bilgi teknolojileri de artık pazarda tek bir işletmeye ait ürün yerine o ürünün diğer işletmelerin ürünleriyle de uyumlu bir şekilde üretilmesini talep etmektedir. Bu doğrultuda kurumsal kaynak planlaması, ortaya çıkarmayı hedeflediği yapı ile işletmelerin bu sorunları çözmelerine yardımcı olmakta ve müşteriye sunulan mal ve hizmetlerin kalitesini ve verilen danışmanlık ve destek hizmetlerinin olumlu yönde artmasını sağlamaktadır.


6. Soru

Yoğun rekabet ortamında işletmeler ne tür yollar izlerler?

Cevap

Yoğun küresel rekabet ortamında işletmeler, bir yandan kendi içlerinde bir düzen ve uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da değişen çevreye ve rekabete uyumlu bir yapıya sahip olmayı hedeflemektedir. Artık ürünlerin ömür sürelerinin kısalması; sürekli ürün geliştirilmesine, ürün esnekliğine ve etkin bir lojistik sistemin kurulmasına sebep olmaktadır. Geçmişten beri zaten oldukça öneme sahip olan işletmenin sahip olduğu kaynakların yönetimi artık günümüz koşullarında rekabetin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur.


7. Soru

Kurumsal kaynak planlamasının işletmeler açısından olumlu yönleri nelerdir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması sayesinde işletme, rekabetçi baskılara ve piyasa fırsatlarına daha hızlı tepkiler verebilmektedir. İşletme bu yazılım ile stoklarında bir azalma sağlayabilmektedir. Bu sayede de stok maliyetlerinde bir düşüş elde edebilmektedir. İşletme, kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmektedir. Tek bir noktadan bilgiye ulaşmak işletmeye yaptığı işlemlerde hız kazandırabilmektedir. Ürün çeşitliliği sayesinde müşteri memnuniyetinde bir artış sağlanabilmektedir. Müşteri dağıtım merkezi ve üretici arasında yakın bir işbirliği ve bir bilgi paylaşımı sağlanabilmektedir. Bu yazılım sayesinde işletmenin yapısında bir standartlaşma ve basitleşme meydana gelmektedir. Kullanılan bilginin kalitesi artmakta ve kesintisiz bir şekilde ilgililer arasında paylaştırılmaktadır.


8. Soru

İşletmelerin kurumsal kaynak planlamasından beklentileri nelerdir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması büyük zahmetler ve maliyetlerle kurulan bir sistem olma özelliğini taşımaktadır. Buradan hareketle bu maliyete ve zahmete katlanan işletmelerin kurumsal kaynak planlaması yazılımından bazı beklentilerinin olması beklenen bir sonuç olma özelliğini taşımaktadır. Bu beklentileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
• Müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşlarla olan iletişimin
artırılması çalışmaları
• Firmada kullanılan teknolojilerin tek sistemde birleştirilmesi
• Firma içindeki süreçlerin standartlaşması
• Bölümler ve çalışanlar arasındaki iletişimin netleştirilmesi
• Dokümantasyonun ve raporlamanın düzenli yapılması
• İş takibinde kolaylık sağlanması
• Verilerin karar verme sürecinde kullanılırlığının artırılması
• Kurumda direkt maliyetlerinin azaltılması
• Müşteri memnuniyetinin artırılması çabaları
• İşletme kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması
• Siparişlerin zamanında teslimi
• Firma stok oranlarının düşürülmesi çalışmaları
• Planlama ve karar alma süreçlerinin kısalması
• Pazar payının artırılması
• Üretim performansının artırılması


9. Soru

İşletmelerin kurumsal kaynak planlamasına geçiş nedenlerinin en başında gelen özellik nedir?

Cevap

İşletmelerin kurumsal kaynak planlamasına geçiş nedenlerinin en başında sistemlerinin 2000 yılı problemlerine uyumlu olmaması gelmektedir. Çoğu bilginin artık işletmenin işine yaramadığı durumlarda işletmenin kurumsal kaynak planlaması yazılımını veren şirketler tarafından sistemlerinin revize edilmesi gerekmektedir.


10. Soru

İŞletmeler açısından yeni tedarik zinciri oluşturmanın önemi nedir?

Cevap

Rekabetin bu denli yoğun yaşandığı günümüzde bir diğer önemli unsur da son üretilen malın üretilmesi ve doğru bir şekilde dağıtılmasıdır. Bunun için de gerek işletme içinde gerekse de işletmeler arasında tam zamanlı bir iletişim sisteminin kurulması ve bu sayede zaman ve hata kaybının minimuma indirilmesi hedeflenmektedir. İşte burada kurumsal kaynak planlaması yazılımı ile işletmeler arasındaki bütün ilişkiler, haberleşme ve tedarikçiler ve alıcılar arasındaki koordinasyon ve uyum kolay bir şekilde sağlanmaktadır.


11. Soru

Kurumsal kaynak planlamasının  tedarik zinciri açısından önemi nedir?

Cevap

İşletmeler arasında kurulan tam ve doğru bir iletişim kanalı sayesinde mal veya hizmetin üretiminde ve dağıtılmasındaki hata payı minimuma indirilmektedir. Tedarikçiler ve alıcılar arasındaki koordinasyon kurumsal kaynak planlaması sayesinde tam zamanlı olarak çalıştırılmakta ve işlenmektedir.


12. Soru

Yeni dağıtım zinciri olanaklarının işletmeler için önemi nedir?

Cevap

İşletmeler, gerek zaman gerekse de maliyet açısından kimi zaman bütün birimlerini aynı coğrafik bölgede toplamayabilir. Böyle bir durumda ise işletmenin karşısına bu farklı coğrafik bölgelerdeki birimlerle doğru ve etkili iletişim kurma meselesi ortaya çıkmaktadır. Kurumsal kaynak planlaması yazılımı ile aynı coğrafik bölgede yer almayan birimler arasında etkili ve verimli bir biçimde iletişim kurulabilmekte ve üretilen malın üreticiden tüketiciye aktarılması kolaylaştırılmaktadır.


13. Soru

İşletmelerin rakiplerine oranla daha başarılı olmalarını sağlayan diğer bir etken nedir?

Cevap

İşletmelerin rakiplerine oranla daha başarılı olmalarını sağlayan bir etken de müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının doğru ve hızlı bir şekilde karşılanmasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte müşteri talep ve isteklerinde de bir değişim yaşanmakta ve bu durum süreci daha karmaşık bir hâle getirmektedir. İşte bu hızlı değişen ve karmaşık yapıdaki istekleri hızlı ve doğru bir şekilde karşılamak için kurumsal kaynak planlamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazılım sayesinde ürün ve hizmet süreleri kısaltılabilmekte ve müşteri istek ve talepleri kısa sürede karşılanabilmektedir. Bu sayede de müşterilerin memnuniyetlerinde ve işletmeye olan bağlılıklarında bir artış sağlanabilmektedir.


14. Soru

Tedarik zincirinde yaşanan değişmelerin işletmelere faydası nedir?

Cevap

Tedarik zincirinde yaşanan değişmelere paralel olarak kurumsal kaynak planlaması işletmelere yeni dağıtım zinciri olanakları konusunda da yardımcı olmaktadır. Küreselleşen dünyada tek bir bölgede hizmet vermeyen işletmelerin farklı birimlerinden ürün veya hizmetlerin farklı müşteri kitleleriyle buluşturulması gerekmektedir. İşletmelerin burada dikkat etmesi gereken bir husus da bir malı veya hizmeti üretirken veya sunarken sürecin en başından itibaren dikkatli ve doğru bir şekilde süreci yönetmesi gereğidir.


15. Soru

İşletmeleri  kurumsal kaynak planlamasına yönelten bazı sebepler nelerdir?

Cevap

Literatürde işletmeleri bu süreçler hakkında kurumsal kaynak planlamasına yönelten bazı sebepler ifade edilmektedir. Onlara değinilecek olursa;
Personelin azaltılması 
Stokların azaltılması 
Bilgi teknolojileri maliyetlerinin azaltılması 
Etkinlik iyileştirmeleri 
Sipariş yönetimi döngü zamanı iyileştirmesi 
Nakit yönetimi 
Kazanç ve kâr 
Satın alma 
Finansal döngü 
Bakım/onarım


16. Soru

Kurumsal kaynak planlaması ürün ve üretim politikaları konusunda işletmelere katkıları nelerdir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması ürün ve üretim politikaları konusunda da işletmelere olumlu yönde katkılar sunabilmektedir. Üretim esnasında işletmeye sağladığı zaman katkısı sayesinde işletmede var olan stokların bekleme süreleri kısalmakta ve bu durumun işletmeye, stok maliyetlerinde bir düşüş şeklinde dönüşü sağlanmaktadır. Farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren işletmeler doğal olarak farklı tipte müşterilere hitap etmek zorunda kalmaktadır. Bu durumun neticesinde de işletmeler, piyasadaki varlığını sürdürmek amacıyla sundukları ürün ve hizmetlerde çeşitliliğe gitmek zorunda kalmaktadırlar. Kurumsal kaynak planlaması sayesinde işletmeler, farklı tipte potansiyel müşterilerine onlara uygun şekilde ürün ve hizmet sunabilmektedir.


17. Soru

Yeni üretim politikalarının klasik üretim süreçlerinden farkı nedir?

Cevap

Klasik üretim süreçlerinden ziyade entegre olmuş ve birbirleriyle bütünleştirilmiş üretim tesisleri sayesinde işletmeler farklı coğrafyalardaki birimlerinde müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun anında cevap verebilmektedir. Her birimin birbirine bağlı ve birbirinden haberli olduğu bir sistemde çevreden gelen talebi hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmek işletmeler açısından oldukça kolay olacaktır.


18. Soru

Rekabete dayalı yeni bakım ve onarım politikalarının oluşturulması neden gereklidir?

Cevap

İşletmeler açısından yeni bilgi teknolojilerinin üretim sürecinde kullanımı kadar bu süreçlerde kullanılan makine ve teçhizatın bakımı da benzer şekilde oldukça öneme sahiptir. Gerek çalışan kişilerin can güvenliği açısından gerekse de doğru mal ve hizmet üretimi açısından bu aletlerin zamanında bakım ve onarım faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. Bunun için de işletmede çalışanların hangi makinenin bakım ve onarımının ne zaman yapıldığının ve hangi makinenin bakım ve onarımının zamanının geldiğinin bilinmesi gerekmektedir. Kurumsal kaynak planlaması bu konuda da işletmelere faydalı bilgiler sunmaktadır. İşletmede var olan bütün makine ve teçhizat hakkında doğru ve zamanında bilgiye ihtiyacı olan kişilerin ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sayede de işletmenin hatalı veya eksik ürün veya hizmet sunmasının önüne geçilmektedir. 


19. Soru

İşletmelerin yeni bakım ve onarım politikalarının olması neden önemlidir?

Cevap

Her hatalı ürün veya hizmet hem işletmenin sonradan verdiği hizmetlere ek bir maliyet çıkaracak hem de müşterilerin işletmeye olan bağlılıklarını düşürecektir. Aynı ürün veya hizmete geçmişe oranlar farklı firmalardan daha kolay bir şekilde ulaşabilen müşteriler de işletmeden mal veya hizmet almaktan vazgeçeceklerdir. Kulaktan kulağa bilginin bu derece hızlı yaşandığı ve aktarıldığı günümüz koşullarında da işletmenin itibarı oldukça zedelenecek ve bu durum da işletmenin kötü bir üne kavuşmasına neden olacaktır. Bu sebeplerden ötürü işletmenin mal veya hizmet üretirken kullandığı makine ve teçhizatlarının bakımının zamanında ve doğru bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Aynı zamanda bu makine ve teçhizatın son durumu ve kullanılabilir bilgisi de işletme içinde ilgili kişilere zamanında aktarılmalıdır. Kurumsal kaynak planlaması sayesinde işletme de bu
yükten kurtulabilmektedir.


20. Soru

Girişime bağlı işletme ve şubelerdeki kaynakları verimli kullanma politikasının faydaları nelerdir?

Cevap

İşletmeler açısından kendileri büyümek yerine yukarıda da bahsedildiği gibi bir diğer seçenek şirket birleşmeleri olarak ifade edilmektedir. Bu durumda işletmeler ürün veya hizmetlerini daha az kaynak kullanarak üretebilme imkanı elde edeceklerdir. Ancak ilk etapta işletmenin karşısında benzer üretim makinelerinin atıl olanlarının elden çıkarılması sorunu belirmektedir. Atıl olanlar elden çıkarıldıktan sonra şirket birleşmesi gerçekleştiren işletmeler aynı ürünü daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştireceklerdir. Kurumsal kaynak planlaması sayesinde benzer hizmet ve ürünleri sağlayan işletmeler ortak bir paydada buluşturulabilmekte ve beraber iş yapmaları sağlanabilmektedir. Bu sayede de tek bir işletmenin yapması gereken ve ona göre planlanan zaman ve maliyetten tasarruf edilebilmektedir.


1. Soru

Küçük işletmeleri kurumsal kaynak planlaması yapmaya zorlayan teknik sebepler nelerdir?

Cevap

Küçük İşletmeler
(Basit Yapılar)
Teknik
Nedenler
• 2000 yılı problemi ve benzer problemlerin çözümü

• Bakımı zor arayüzlerin değişimi
• Outsourcing yoluyla yazılımların bakım masrafının azaltımı
• Veri girişinde tekrarın ve buna bağlı olarak hataların azaltımı
• Bilgi Teknolojisi yapısının güçlendirilmesi

• Bilgi işlem maliyetlerinin düşürülmes

2. Soru

Küçük işletmeleri kurumsal kaynak planlaması yapmaya zorlayan işletme nedenleri nelerdir?

Cevap

• Düzenli büyüme

• Çoklu dil ve çoklu kur desteğinin sağlanması
• Enformel ve/veya etkin olmayan süreçlerde iyileşmeyi sağlamak
• Standartlaşma yoluyla veri ve kayıtların temizlenmesi
• Faaliyet ve yönetim maliyetlerinin azaltılması
• Stok maliyetlerinin azaltılması
• Müşteri siparişleriyle ilgili olarak gecikme ve hataların ortadan kaldırılması

3. Soru

Büyük işletmeleri kurumsal kaynak planlaması yapmaya zorlayan teknik neden nedir?

Cevap

 • 2000 yılı problemi ve benzer problemlerin çözümü
 • Bakımı zor arayüzlerin değişimi
 • Outsourcing yoluyla yazılımların bakım masrafının azaltımı
 • Veri girişinde tekrarın ve buna bağlı olarak hataların azaltımı
 • Bilgi Teknolojisi yapısının güçlendirilmesi
 • Bilgi işlem maliyetlerinin düşürülmesi
 • Aynı türden farklı sistemlerin konsolide edilebilmesi
4. Soru

Büyük işletmelerin kurumsal kaynak planlaması yapmasını zorlayan işletme nedenleri nelerdir?

Cevap

 • Düzenli büyüme
 • Çoklu dil ve çoklu kur desteğinin sağlanması
 • Enformel ve/veya etkin olmayan süreçlerde iyileşmeyi sağlamak
 • Standartlaşma yoluyla veri ve kayıtların temizlenmesi
 • Faaliyet ve yönetim maliyetlerinin azaltılması
 • Stok maliyetlerinin azaltılması
 • Müşteri siparişleriyle ilgili olarak gecikme ve hataların ortadan kaldırılması
 • Bütünleşik bilgi teknolojileri desteği sağlamak
 • Farklı numaralama, kodlama ve isimlendirmede standartlaşma
 • İşletme çapında karar desteği sağlamak
5. Soru

Küresel rekabetin sebep olduğu durumlar nelerdir?

Cevap

Küresel rekabet bir pazardaki teknolojik gelişmeye sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak da yeni teknolojiler ve yeni fırsatlar sayesinde pazara yeni ürünler tasarlanmakta ve sunulmaktadır. Küresel rekabet koşullarında yaşanan değişim ile artık doğal kaynaklara ve ucuz işçiliğe yapılan yatırımlar azalmakta ve işletmeler için teknoloji geliştirmek giderek önem kazanmaktadır. Küresel rekabet koşullarının değişmesi ile birlikte ürün hayat eğrileri kısalmış ve bu durum işletmelerin artık daha fazla temel yeteneklerine yönelmesi sonucunu doğurmuştur. Bununla birlikte entelektüel sermaye her geçen gün daha önem kazanmakta ve dolayısıyla insana yapılan önem ve değer artmaktadır. Bilgi teknolojileri de artık pazarda tek bir işletmeye ait ürün yerine o ürünün diğer işletmelerin ürünleriyle de uyumlu bir şekilde üretilmesini talep etmektedir. Bu doğrultuda kurumsal kaynak planlaması, ortaya çıkarmayı hedeflediği yapı ile işletmelerin bu sorunları çözmelerine yardımcı olmakta ve müşteriye sunulan mal ve hizmetlerin kalitesini ve verilen danışmanlık ve destek hizmetlerinin olumlu yönde artmasını sağlamaktadır.

6. Soru

Yoğun rekabet ortamında işletmeler ne tür yollar izlerler?

Cevap

Yoğun küresel rekabet ortamında işletmeler, bir yandan kendi içlerinde bir düzen ve uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da değişen çevreye ve rekabete uyumlu bir yapıya sahip olmayı hedeflemektedir. Artık ürünlerin ömür sürelerinin kısalması; sürekli ürün geliştirilmesine, ürün esnekliğine ve etkin bir lojistik sistemin kurulmasına sebep olmaktadır. Geçmişten beri zaten oldukça öneme sahip olan işletmenin sahip olduğu kaynakların yönetimi artık günümüz koşullarında rekabetin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur.

7. Soru

Kurumsal kaynak planlamasının işletmeler açısından olumlu yönleri nelerdir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması sayesinde işletme, rekabetçi baskılara ve piyasa fırsatlarına daha hızlı tepkiler verebilmektedir. İşletme bu yazılım ile stoklarında bir azalma sağlayabilmektedir. Bu sayede de stok maliyetlerinde bir düşüş elde edebilmektedir. İşletme, kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmektedir. Tek bir noktadan bilgiye ulaşmak işletmeye yaptığı işlemlerde hız kazandırabilmektedir. Ürün çeşitliliği sayesinde müşteri memnuniyetinde bir artış sağlanabilmektedir. Müşteri dağıtım merkezi ve üretici arasında yakın bir işbirliği ve bir bilgi paylaşımı sağlanabilmektedir. Bu yazılım sayesinde işletmenin yapısında bir standartlaşma ve basitleşme meydana gelmektedir. Kullanılan bilginin kalitesi artmakta ve kesintisiz bir şekilde ilgililer arasında paylaştırılmaktadır.

8. Soru

İşletmelerin kurumsal kaynak planlamasından beklentileri nelerdir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması büyük zahmetler ve maliyetlerle kurulan bir sistem olma özelliğini taşımaktadır. Buradan hareketle bu maliyete ve zahmete katlanan işletmelerin kurumsal kaynak planlaması yazılımından bazı beklentilerinin olması beklenen bir sonuç olma özelliğini taşımaktadır. Bu beklentileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
• Müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşlarla olan iletişimin
artırılması çalışmaları
• Firmada kullanılan teknolojilerin tek sistemde birleştirilmesi
• Firma içindeki süreçlerin standartlaşması
• Bölümler ve çalışanlar arasındaki iletişimin netleştirilmesi
• Dokümantasyonun ve raporlamanın düzenli yapılması
• İş takibinde kolaylık sağlanması
• Verilerin karar verme sürecinde kullanılırlığının artırılması
• Kurumda direkt maliyetlerinin azaltılması
• Müşteri memnuniyetinin artırılması çabaları
• İşletme kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması
• Siparişlerin zamanında teslimi
• Firma stok oranlarının düşürülmesi çalışmaları
• Planlama ve karar alma süreçlerinin kısalması
• Pazar payının artırılması
• Üretim performansının artırılması

9. Soru

İşletmelerin kurumsal kaynak planlamasına geçiş nedenlerinin en başında gelen özellik nedir?

Cevap

İşletmelerin kurumsal kaynak planlamasına geçiş nedenlerinin en başında sistemlerinin 2000 yılı problemlerine uyumlu olmaması gelmektedir. Çoğu bilginin artık işletmenin işine yaramadığı durumlarda işletmenin kurumsal kaynak planlaması yazılımını veren şirketler tarafından sistemlerinin revize edilmesi gerekmektedir.

10. Soru

İŞletmeler açısından yeni tedarik zinciri oluşturmanın önemi nedir?

Cevap

Rekabetin bu denli yoğun yaşandığı günümüzde bir diğer önemli unsur da son üretilen malın üretilmesi ve doğru bir şekilde dağıtılmasıdır. Bunun için de gerek işletme içinde gerekse de işletmeler arasında tam zamanlı bir iletişim sisteminin kurulması ve bu sayede zaman ve hata kaybının minimuma indirilmesi hedeflenmektedir. İşte burada kurumsal kaynak planlaması yazılımı ile işletmeler arasındaki bütün ilişkiler, haberleşme ve tedarikçiler ve alıcılar arasındaki koordinasyon ve uyum kolay bir şekilde sağlanmaktadır.

11. Soru

Kurumsal kaynak planlamasının  tedarik zinciri açısından önemi nedir?

Cevap

İşletmeler arasında kurulan tam ve doğru bir iletişim kanalı sayesinde mal veya hizmetin üretiminde ve dağıtılmasındaki hata payı minimuma indirilmektedir. Tedarikçiler ve alıcılar arasındaki koordinasyon kurumsal kaynak planlaması sayesinde tam zamanlı olarak çalıştırılmakta ve işlenmektedir.

12. Soru

Yeni dağıtım zinciri olanaklarının işletmeler için önemi nedir?

Cevap

İşletmeler, gerek zaman gerekse de maliyet açısından kimi zaman bütün birimlerini aynı coğrafik bölgede toplamayabilir. Böyle bir durumda ise işletmenin karşısına bu farklı coğrafik bölgelerdeki birimlerle doğru ve etkili iletişim kurma meselesi ortaya çıkmaktadır. Kurumsal kaynak planlaması yazılımı ile aynı coğrafik bölgede yer almayan birimler arasında etkili ve verimli bir biçimde iletişim kurulabilmekte ve üretilen malın üreticiden tüketiciye aktarılması kolaylaştırılmaktadır.

13. Soru

İşletmelerin rakiplerine oranla daha başarılı olmalarını sağlayan diğer bir etken nedir?

Cevap

İşletmelerin rakiplerine oranla daha başarılı olmalarını sağlayan bir etken de müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının doğru ve hızlı bir şekilde karşılanmasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte müşteri talep ve isteklerinde de bir değişim yaşanmakta ve bu durum süreci daha karmaşık bir hâle getirmektedir. İşte bu hızlı değişen ve karmaşık yapıdaki istekleri hızlı ve doğru bir şekilde karşılamak için kurumsal kaynak planlamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazılım sayesinde ürün ve hizmet süreleri kısaltılabilmekte ve müşteri istek ve talepleri kısa sürede karşılanabilmektedir. Bu sayede de müşterilerin memnuniyetlerinde ve işletmeye olan bağlılıklarında bir artış sağlanabilmektedir.

14. Soru

Tedarik zincirinde yaşanan değişmelerin işletmelere faydası nedir?

Cevap

Tedarik zincirinde yaşanan değişmelere paralel olarak kurumsal kaynak planlaması işletmelere yeni dağıtım zinciri olanakları konusunda da yardımcı olmaktadır. Küreselleşen dünyada tek bir bölgede hizmet vermeyen işletmelerin farklı birimlerinden ürün veya hizmetlerin farklı müşteri kitleleriyle buluşturulması gerekmektedir. İşletmelerin burada dikkat etmesi gereken bir husus da bir malı veya hizmeti üretirken veya sunarken sürecin en başından itibaren dikkatli ve doğru bir şekilde süreci yönetmesi gereğidir.

15. Soru

İşletmeleri  kurumsal kaynak planlamasına yönelten bazı sebepler nelerdir?

Cevap

Literatürde işletmeleri bu süreçler hakkında kurumsal kaynak planlamasına yönelten bazı sebepler ifade edilmektedir. Onlara değinilecek olursa;
Personelin azaltılması 
Stokların azaltılması 
Bilgi teknolojileri maliyetlerinin azaltılması 
Etkinlik iyileştirmeleri 
Sipariş yönetimi döngü zamanı iyileştirmesi 
Nakit yönetimi 
Kazanç ve kâr 
Satın alma 
Finansal döngü 
Bakım/onarım

16. Soru

Kurumsal kaynak planlaması ürün ve üretim politikaları konusunda işletmelere katkıları nelerdir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması ürün ve üretim politikaları konusunda da işletmelere olumlu yönde katkılar sunabilmektedir. Üretim esnasında işletmeye sağladığı zaman katkısı sayesinde işletmede var olan stokların bekleme süreleri kısalmakta ve bu durumun işletmeye, stok maliyetlerinde bir düşüş şeklinde dönüşü sağlanmaktadır. Farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren işletmeler doğal olarak farklı tipte müşterilere hitap etmek zorunda kalmaktadır. Bu durumun neticesinde de işletmeler, piyasadaki varlığını sürdürmek amacıyla sundukları ürün ve hizmetlerde çeşitliliğe gitmek zorunda kalmaktadırlar. Kurumsal kaynak planlaması sayesinde işletmeler, farklı tipte potansiyel müşterilerine onlara uygun şekilde ürün ve hizmet sunabilmektedir.

17. Soru

Yeni üretim politikalarının klasik üretim süreçlerinden farkı nedir?

Cevap

Klasik üretim süreçlerinden ziyade entegre olmuş ve birbirleriyle bütünleştirilmiş üretim tesisleri sayesinde işletmeler farklı coğrafyalardaki birimlerinde müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun anında cevap verebilmektedir. Her birimin birbirine bağlı ve birbirinden haberli olduğu bir sistemde çevreden gelen talebi hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmek işletmeler açısından oldukça kolay olacaktır.

18. Soru

Rekabete dayalı yeni bakım ve onarım politikalarının oluşturulması neden gereklidir?

Cevap

İşletmeler açısından yeni bilgi teknolojilerinin üretim sürecinde kullanımı kadar bu süreçlerde kullanılan makine ve teçhizatın bakımı da benzer şekilde oldukça öneme sahiptir. Gerek çalışan kişilerin can güvenliği açısından gerekse de doğru mal ve hizmet üretimi açısından bu aletlerin zamanında bakım ve onarım faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. Bunun için de işletmede çalışanların hangi makinenin bakım ve onarımının ne zaman yapıldığının ve hangi makinenin bakım ve onarımının zamanının geldiğinin bilinmesi gerekmektedir. Kurumsal kaynak planlaması bu konuda da işletmelere faydalı bilgiler sunmaktadır. İşletmede var olan bütün makine ve teçhizat hakkında doğru ve zamanında bilgiye ihtiyacı olan kişilerin ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sayede de işletmenin hatalı veya eksik ürün veya hizmet sunmasının önüne geçilmektedir. 

19. Soru

İşletmelerin yeni bakım ve onarım politikalarının olması neden önemlidir?

Cevap

Her hatalı ürün veya hizmet hem işletmenin sonradan verdiği hizmetlere ek bir maliyet çıkaracak hem de müşterilerin işletmeye olan bağlılıklarını düşürecektir. Aynı ürün veya hizmete geçmişe oranlar farklı firmalardan daha kolay bir şekilde ulaşabilen müşteriler de işletmeden mal veya hizmet almaktan vazgeçeceklerdir. Kulaktan kulağa bilginin bu derece hızlı yaşandığı ve aktarıldığı günümüz koşullarında da işletmenin itibarı oldukça zedelenecek ve bu durum da işletmenin kötü bir üne kavuşmasına neden olacaktır. Bu sebeplerden ötürü işletmenin mal veya hizmet üretirken kullandığı makine ve teçhizatlarının bakımının zamanında ve doğru bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Aynı zamanda bu makine ve teçhizatın son durumu ve kullanılabilir bilgisi de işletme içinde ilgili kişilere zamanında aktarılmalıdır. Kurumsal kaynak planlaması sayesinde işletme de bu
yükten kurtulabilmektedir.

20. Soru

Girişime bağlı işletme ve şubelerdeki kaynakları verimli kullanma politikasının faydaları nelerdir?

Cevap

İşletmeler açısından kendileri büyümek yerine yukarıda da bahsedildiği gibi bir diğer seçenek şirket birleşmeleri olarak ifade edilmektedir. Bu durumda işletmeler ürün veya hizmetlerini daha az kaynak kullanarak üretebilme imkanı elde edeceklerdir. Ancak ilk etapta işletmenin karşısında benzer üretim makinelerinin atıl olanlarının elden çıkarılması sorunu belirmektedir. Atıl olanlar elden çıkarıldıktan sonra şirket birleşmesi gerçekleştiren işletmeler aynı ürünü daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştireceklerdir. Kurumsal kaynak planlaması sayesinde benzer hizmet ve ürünleri sağlayan işletmeler ortak bir paydada buluşturulabilmekte ve beraber iş yapmaları sağlanabilmektedir. Bu sayede de tek bir işletmenin yapması gereken ve ona göre planlanan zaman ve maliyetten tasarruf edilebilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.