Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Dersi 3. Ünite Özet

30.07.2022
7
A+
A-

İşletmeleri Kurumsal Kaynak Planlaması Yapmaya Zorlayan Nedenler

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Dersi 3. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İşletmeleri Kurumsal Kaynak Planlaması Yapmaya Zorlayan Nedenler

İşletmeleri Kurumsal Kaynak Planlaması Yapmaya Zorlayan Sebepler

İşletmelerin KKP sistemlerini kurma nedenleri değişkenlik göstermektedir. Büyük işletmeler için nedenler;

 • Basit yapılara ilişkin nedenlere ek olarak aynı türden farklı sistemlerin konsolide edilebilmesi
 • Basit yapılara ilişkin nedenlere ek olarak bütünleşik bilgi teknolojileri desteği sağlamak
 • Farklı numaralama, kodlama ve isimlendirmede standartlaşma
 • İşletme çapında karar desteği sağlamak

Küçük işletmeler için nedenler;

 • 2000 yılı problemi ve benzer problemlerin çözümü
 • Bakımı zor arayüzlerin değişimi
 • Outsourcing yoluyla yazılımların bakım masrafının azaltımı
 • Veri girişinde tekrarın ve buna bağlı olarak hataların azaltımı
 • Bilgi Teknolojisi yapısının güçlendirilmesi
 • Bilgi işlem maliyetlerinin düşürülmesi
 • Düzenli büyüme
 • Çoklu dil ve çoklu kur desteğinin sağlanması
 • Enformel ve/veya etkin olmayan süreçlerde iyileşmeyi sağlamak
 • Standartlaşma yoluyla veri ve kayıtların temizlenmesi
 • Faaliyet ve yönetim maliyetlerinin azaltılması
 • Stok maliyetlerinin azaltılması
 • Müşteri siparişleriyle ilgili olarak gecikme ve hataların ortadan kaldırılması

Küresel Rekabet Koşulları

Küresel rekabet bir pazardaki teknolojik gelişmeye sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak da yeni teknolojiler ve yeni fırsatlar sayesinde pazara yeni ürünler tasarlanmakta ve sunulmaktadır. Küresel rekabet koşullarında yaşanan değişim ile artık doğal kaynaklara ve ucuz işçiliğe yapılan yatırımlar azalmakta ve işletmeler için teknoloji geliştirmek giderek önem kazanmaktadır.

Yoğun küresel rekabet ortamında işletmeler, bir yandan kendi içlerinde bir düzen ve uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da değişen çevreye ve rekabete uyumlu bir yapıya sahip olmayı hedeflemektedir.

Kurumsal kaynak planlaması sayesinde işletmedeki tüm iş süreçleri entegre edilebilmekte ve mevcut kaynaklar en uygun seviyede kullanılabilmektedir. Bu planlama sayesinde işletmeler daha hızlı karar alabilmekte, daha hızlı bilgi paylaşabilmekte ve müşterilerine daha hızlı cevap vererek hem onların memnuniyetlerini hem de bağlılıklarını arttırabilmektedir.

Teknolojinin günümüzdeki değişim hızını işletmelerin yakalayabilmesi ve başarılı olabilmesi için kurumsal kaynak planlaması vazgeçilmez bir unsur niteliği taşımaktadır. Bu sayede işletmeler, müşteri talep ve isteklerine daha kolay ve hızlı bir şekilde cevap verebilmekte ve rakiplerine nazaran piyasada daha başarılı olabilmektedirler.

İşletmelerin var olma amaçlarından birisi de kârlılığını devamlı olarak arttırmaktır. Bu amaca ulaşma yönünde işletmelerin önündeki mesele ise mal ve hizmet üretiminde maliyetlerini minimum düzeyde tutabilmektedir.

Yeni Bilgi Teknolojisi Olanakları

Günümüzde artık işletmeler için rekabet ortamında hızlı kararlar verebilmek ve bunun için gerekli olan bilgiye ulaşmak oldukça önem kazanmıştır. Bilgiye daha kısa sürede sahip olmak işletmeler için hayati bir önem kazanmakta ve belki de kararların alınması esnasında geçen saniyeler başarıda kritik bir rol oynamaktadır.

İfade edildiği şekliyle başarılı olmak isteyen işletmeler açısından kurumsal kaynak planlaması hayati bir öneme sahiptir. En basitinden işletmeler entegre finansal bilgiler sayesinde istedikleri bilgiye herhangi bir birimden hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmektedir. Stratejik açıdan karar almanın önemli olduğu işletme çevresinde doğru ve hızlı bilgiye ulaşan işletmelerin rakiplerine nazaran başarılı olmaları da en beklenen nihai sonuç olma özelliğini taşımaktadır. Kurumsal kaynak planlaması sayesinde yöneticiler ve çalışanlar işletme hakkındaki finansal bilgilere tek bir kaynaktan bütüncül bir şekilde ulaşabilmektedirler.

Yeni Tedarik Zinciri Olanakları

Rekabetin bu denli yoğun yaşandığı günümüzde bir diğer önemli unsur da son üretilen malın üretilmesi ve doğru bir şekilde dağıtılmasıdır. Bunun için de gerek işletme içinde gerekse de işletmeler arasında tam zamanlı bir iletişim sisteminin kurulması ve bu sayede zaman ve hata kaybının minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.

Küresel rekabetin ve yeni bilgi teknolojilerinin yanında işletmeleri kurumsal kaynak planlaması kullanmaya iten bir sebep de yeni tedarik zinciri olanaklarının var olmasıdır. Yukarıda da bahsedildiği gibi bir malı veya hizmeti gününün koşullarına göre üretebilen ve sağlayan işletmelerde o mal veya hizmetin, birimler arasında doğru ve hızlı bir şekilde geçişinin sağlanması gerekmektedir. Tedarikçiler ve alıcılar arasındaki koordinasyon kurumsal kaynak planlaması sayesinde tam zamanlı olarak çalıştırılmakta ve işlenmektedir.

Yeni Dağıtım Zinciri Olanakları

İşletmeler, gerek zaman gerekse de maliyet açısından kimi zaman bütün birimlerini aynı coğrafik bölgede toplamayabilir. Böyle bir durumda ise işletmenin karşısına bu farklı coğrafik bölgelerdeki birimlerle doğru ve etkili iletişim kurma meselesi ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin rakiplerine oranla daha başarılı olmalarını sağlayan bir etken de müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının doğru ve hızlı bir şekilde karşılanmasıdır.

Tedarik zincirinde yaşanan değişmelere paralel olarak kurumsal kaynak planlaması işletmelere yeni dağıtım zinciri olanakları konusunda da yardımcı olmaktadır. Küreselleşen dünyada tek bir bölgede hizmet vermeyen işletmelerin farklı birimlerinden ürün veya hizmetlerin farklı müşteri kitleleriyle buluşturulması gerekmektedir. İşletmelerin burada dikkat etmesi gereken bir husus da bir malı veya hizmeti üretirken veya sunarken sürecin en başından itibaren dikkatli ve doğru bir şekilde süreci yönetmesi gereğidir.

Kurumsal kaynak planlamasının iş süreçleri ile ilgili nedenleri daha çok bu yazılımın işletmelere bir maliyet azaltıcı etki yapıp yapmadığını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Personelin azaltılması bu amaçların en başında gelmektedir. Bu sistemle birlikte işletmede yapılacak işler için gereken personelin optimum düzeyde tutulması hedeflenmektedir.

Rekabete Dayalı Yeni Ürün ve Üretim Politikaları

Gelişen teknoloji beraberinde üretilen ürünlerde çeşitliliği ve kalitede artışı getirmiştir. Bununla birlikte ürünlerin üretimi esnasında geçen sürede de bir azalma göze çarpmaktadır. İşletmelere kalan bu süre fazlalığı, onların stok seviyelerinde ve üretim maliyetlerinde bir düşüş sağlamaya olanak sağlamıştır.

Kurumsal kaynak planlaması sayesinde aynı zamanda müşteri siparişleri tek bir kaynaktan doğru ve hızlı bir şekilde yürütülebilmektedir. Bu durum neticesinde müşteri memnuniyeti ve müşterinin o işletmeye olan bağlılığında bir artış meydana gelmektedir. Bu yazılım sayesinde işletmedeki bütün imalat aşamaları tek bir kaynaktan ve standart bir yöntemle kontrol edilebilmektedir. İşletmeleri kurumsal kaynak planlamasına yönelten bir etken de sundukları ürün ve hizmetlerdeki kalite seviyelerinde bir artış arzulamalarıdır. Müşteri beklentilerinin sağlanmasında ve müşteri bağlılığının oluşumunda işletmelerin sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerin etkisi oldukça önemlidir.

Yukarıda da ifade edildiği şekliyle kurumsal kaynak planlaması ürün ve üretim politikaları konusunda da işletmelere olumlu yönde katkılar sunabilmektedir. Üretim esnasında işletmeye sağladığı zaman katkısı sayesinde işletmede var olan stokların bekleme süreleri kısalmakta ve bu durumun işletmeye, stok maliyetlerinde bir düşüş şeklinde dönüşü sağlanmaktadır. Farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren işletmeler doğal olarak farklı tipte müşterilere hitap etmek zorunda kalmaktadır.

Rekabete Dayalı Yeni Bakım Onarım Politikaları

İşletmeler, sahip oldukları yapıların bakım ve onarımlarını zamanında ve doğru bir şekilde yapmakla yükümlüdürler. Aksi taktirde ise bu durum işletmenin maliyetlerinde bir artışa sebep olabilmektedir. İşletmeler açısından yeni bilgi teknolojilerinin üretim sürecinde kullanımı kadar bu süreçlerde kullanılan makine ve teçhizatın bakımı da benzer şekilde oldukça öneme sahiptir. Gerek çalışan kişilerin can güvenliği açısından gerekse de doğru mal ve hizmet üretimi açısından bu aletlerin zamanında bakım ve onarım faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. İşletmede var olan bütün makine ve teçhizat hakkında doğru ve zamanında bilgiye ihtiyacı olan kişilerin ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sayede de işletmenin hatalı veya eksik ürün veya hizmet sunmasının önüne geçilmektedir.

Girişime Bağlı İşletme ve Şubelerdeki Kaynakları Verimli Kullanma Politikası

Küreselleşme ile birlikte işletmeler, sadece bulundukları bölgede yer almak yerine uluslararası arenada faaliyet göstermeyi kendilerine hedef olarak belirlemektedirler. Tabi ki böyle bir hedefi seçebilmek için de işletmenin olabildiğinde büyük ölçekli bir işletme olması gerekmektedir. İşletmelerin küçük veya büyük ölçekli olmaları kurumsal kaynak planlamasından nasıl faydalanacaklarını ve faydalanma oranlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Literatüre göre bu sistemin, gerek maliyetli olması gerekse de uygulanmasının zaman alması açısından büyük ölçekli işletmelere daha uygun olduğu söylenebilir. Kurumsal kaynak planlaması sayesinde benzer hizmet ve ürünleri sağlayan işletmeler ortak bir paydada buluşturulabilmekte ve beraber iş yapmaları sağlanabilmektedir. Bu sayede de tek bir işletmenin yapması gereken ve ona göre planlanan zaman ve maliyetten tasarruf edilebilmektedir.

İşletmeleri Kurumsal Kaynak Planlaması Yapmaya Zorlayan Sebepler

İşletmelerin KKP sistemlerini kurma nedenleri değişkenlik göstermektedir. Büyük işletmeler için nedenler;

 • Basit yapılara ilişkin nedenlere ek olarak aynı türden farklı sistemlerin konsolide edilebilmesi
 • Basit yapılara ilişkin nedenlere ek olarak bütünleşik bilgi teknolojileri desteği sağlamak
 • Farklı numaralama, kodlama ve isimlendirmede standartlaşma
 • İşletme çapında karar desteği sağlamak

Küçük işletmeler için nedenler;

 • 2000 yılı problemi ve benzer problemlerin çözümü
 • Bakımı zor arayüzlerin değişimi
 • Outsourcing yoluyla yazılımların bakım masrafının azaltımı
 • Veri girişinde tekrarın ve buna bağlı olarak hataların azaltımı
 • Bilgi Teknolojisi yapısının güçlendirilmesi
 • Bilgi işlem maliyetlerinin düşürülmesi
 • Düzenli büyüme
 • Çoklu dil ve çoklu kur desteğinin sağlanması
 • Enformel ve/veya etkin olmayan süreçlerde iyileşmeyi sağlamak
 • Standartlaşma yoluyla veri ve kayıtların temizlenmesi
 • Faaliyet ve yönetim maliyetlerinin azaltılması
 • Stok maliyetlerinin azaltılması
 • Müşteri siparişleriyle ilgili olarak gecikme ve hataların ortadan kaldırılması

Küresel Rekabet Koşulları

Küresel rekabet bir pazardaki teknolojik gelişmeye sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak da yeni teknolojiler ve yeni fırsatlar sayesinde pazara yeni ürünler tasarlanmakta ve sunulmaktadır. Küresel rekabet koşullarında yaşanan değişim ile artık doğal kaynaklara ve ucuz işçiliğe yapılan yatırımlar azalmakta ve işletmeler için teknoloji geliştirmek giderek önem kazanmaktadır.

Yoğun küresel rekabet ortamında işletmeler, bir yandan kendi içlerinde bir düzen ve uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da değişen çevreye ve rekabete uyumlu bir yapıya sahip olmayı hedeflemektedir.

Kurumsal kaynak planlaması sayesinde işletmedeki tüm iş süreçleri entegre edilebilmekte ve mevcut kaynaklar en uygun seviyede kullanılabilmektedir. Bu planlama sayesinde işletmeler daha hızlı karar alabilmekte, daha hızlı bilgi paylaşabilmekte ve müşterilerine daha hızlı cevap vererek hem onların memnuniyetlerini hem de bağlılıklarını arttırabilmektedir.

Teknolojinin günümüzdeki değişim hızını işletmelerin yakalayabilmesi ve başarılı olabilmesi için kurumsal kaynak planlaması vazgeçilmez bir unsur niteliği taşımaktadır. Bu sayede işletmeler, müşteri talep ve isteklerine daha kolay ve hızlı bir şekilde cevap verebilmekte ve rakiplerine nazaran piyasada daha başarılı olabilmektedirler.

İşletmelerin var olma amaçlarından birisi de kârlılığını devamlı olarak arttırmaktır. Bu amaca ulaşma yönünde işletmelerin önündeki mesele ise mal ve hizmet üretiminde maliyetlerini minimum düzeyde tutabilmektedir.

Yeni Bilgi Teknolojisi Olanakları

Günümüzde artık işletmeler için rekabet ortamında hızlı kararlar verebilmek ve bunun için gerekli olan bilgiye ulaşmak oldukça önem kazanmıştır. Bilgiye daha kısa sürede sahip olmak işletmeler için hayati bir önem kazanmakta ve belki de kararların alınması esnasında geçen saniyeler başarıda kritik bir rol oynamaktadır.

İfade edildiği şekliyle başarılı olmak isteyen işletmeler açısından kurumsal kaynak planlaması hayati bir öneme sahiptir. En basitinden işletmeler entegre finansal bilgiler sayesinde istedikleri bilgiye herhangi bir birimden hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmektedir. Stratejik açıdan karar almanın önemli olduğu işletme çevresinde doğru ve hızlı bilgiye ulaşan işletmelerin rakiplerine nazaran başarılı olmaları da en beklenen nihai sonuç olma özelliğini taşımaktadır. Kurumsal kaynak planlaması sayesinde yöneticiler ve çalışanlar işletme hakkındaki finansal bilgilere tek bir kaynaktan bütüncül bir şekilde ulaşabilmektedirler.

Yeni Tedarik Zinciri Olanakları

Rekabetin bu denli yoğun yaşandığı günümüzde bir diğer önemli unsur da son üretilen malın üretilmesi ve doğru bir şekilde dağıtılmasıdır. Bunun için de gerek işletme içinde gerekse de işletmeler arasında tam zamanlı bir iletişim sisteminin kurulması ve bu sayede zaman ve hata kaybının minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.

Küresel rekabetin ve yeni bilgi teknolojilerinin yanında işletmeleri kurumsal kaynak planlaması kullanmaya iten bir sebep de yeni tedarik zinciri olanaklarının var olmasıdır. Yukarıda da bahsedildiği gibi bir malı veya hizmeti gününün koşullarına göre üretebilen ve sağlayan işletmelerde o mal veya hizmetin, birimler arasında doğru ve hızlı bir şekilde geçişinin sağlanması gerekmektedir. Tedarikçiler ve alıcılar arasındaki koordinasyon kurumsal kaynak planlaması sayesinde tam zamanlı olarak çalıştırılmakta ve işlenmektedir.

Yeni Dağıtım Zinciri Olanakları

İşletmeler, gerek zaman gerekse de maliyet açısından kimi zaman bütün birimlerini aynı coğrafik bölgede toplamayabilir. Böyle bir durumda ise işletmenin karşısına bu farklı coğrafik bölgelerdeki birimlerle doğru ve etkili iletişim kurma meselesi ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin rakiplerine oranla daha başarılı olmalarını sağlayan bir etken de müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının doğru ve hızlı bir şekilde karşılanmasıdır.

Tedarik zincirinde yaşanan değişmelere paralel olarak kurumsal kaynak planlaması işletmelere yeni dağıtım zinciri olanakları konusunda da yardımcı olmaktadır. Küreselleşen dünyada tek bir bölgede hizmet vermeyen işletmelerin farklı birimlerinden ürün veya hizmetlerin farklı müşteri kitleleriyle buluşturulması gerekmektedir. İşletmelerin burada dikkat etmesi gereken bir husus da bir malı veya hizmeti üretirken veya sunarken sürecin en başından itibaren dikkatli ve doğru bir şekilde süreci yönetmesi gereğidir.

Kurumsal kaynak planlamasının iş süreçleri ile ilgili nedenleri daha çok bu yazılımın işletmelere bir maliyet azaltıcı etki yapıp yapmadığını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Personelin azaltılması bu amaçların en başında gelmektedir. Bu sistemle birlikte işletmede yapılacak işler için gereken personelin optimum düzeyde tutulması hedeflenmektedir.

Rekabete Dayalı Yeni Ürün ve Üretim Politikaları

Gelişen teknoloji beraberinde üretilen ürünlerde çeşitliliği ve kalitede artışı getirmiştir. Bununla birlikte ürünlerin üretimi esnasında geçen sürede de bir azalma göze çarpmaktadır. İşletmelere kalan bu süre fazlalığı, onların stok seviyelerinde ve üretim maliyetlerinde bir düşüş sağlamaya olanak sağlamıştır.

Kurumsal kaynak planlaması sayesinde aynı zamanda müşteri siparişleri tek bir kaynaktan doğru ve hızlı bir şekilde yürütülebilmektedir. Bu durum neticesinde müşteri memnuniyeti ve müşterinin o işletmeye olan bağlılığında bir artış meydana gelmektedir. Bu yazılım sayesinde işletmedeki bütün imalat aşamaları tek bir kaynaktan ve standart bir yöntemle kontrol edilebilmektedir. İşletmeleri kurumsal kaynak planlamasına yönelten bir etken de sundukları ürün ve hizmetlerdeki kalite seviyelerinde bir artış arzulamalarıdır. Müşteri beklentilerinin sağlanmasında ve müşteri bağlılığının oluşumunda işletmelerin sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerin etkisi oldukça önemlidir.

Yukarıda da ifade edildiği şekliyle kurumsal kaynak planlaması ürün ve üretim politikaları konusunda da işletmelere olumlu yönde katkılar sunabilmektedir. Üretim esnasında işletmeye sağladığı zaman katkısı sayesinde işletmede var olan stokların bekleme süreleri kısalmakta ve bu durumun işletmeye, stok maliyetlerinde bir düşüş şeklinde dönüşü sağlanmaktadır. Farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren işletmeler doğal olarak farklı tipte müşterilere hitap etmek zorunda kalmaktadır.

Rekabete Dayalı Yeni Bakım Onarım Politikaları

İşletmeler, sahip oldukları yapıların bakım ve onarımlarını zamanında ve doğru bir şekilde yapmakla yükümlüdürler. Aksi taktirde ise bu durum işletmenin maliyetlerinde bir artışa sebep olabilmektedir. İşletmeler açısından yeni bilgi teknolojilerinin üretim sürecinde kullanımı kadar bu süreçlerde kullanılan makine ve teçhizatın bakımı da benzer şekilde oldukça öneme sahiptir. Gerek çalışan kişilerin can güvenliği açısından gerekse de doğru mal ve hizmet üretimi açısından bu aletlerin zamanında bakım ve onarım faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. İşletmede var olan bütün makine ve teçhizat hakkında doğru ve zamanında bilgiye ihtiyacı olan kişilerin ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sayede de işletmenin hatalı veya eksik ürün veya hizmet sunmasının önüne geçilmektedir.

Girişime Bağlı İşletme ve Şubelerdeki Kaynakları Verimli Kullanma Politikası

Küreselleşme ile birlikte işletmeler, sadece bulundukları bölgede yer almak yerine uluslararası arenada faaliyet göstermeyi kendilerine hedef olarak belirlemektedirler. Tabi ki böyle bir hedefi seçebilmek için de işletmenin olabildiğinde büyük ölçekli bir işletme olması gerekmektedir. İşletmelerin küçük veya büyük ölçekli olmaları kurumsal kaynak planlamasından nasıl faydalanacaklarını ve faydalanma oranlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Literatüre göre bu sistemin, gerek maliyetli olması gerekse de uygulanmasının zaman alması açısından büyük ölçekli işletmelere daha uygun olduğu söylenebilir. Kurumsal kaynak planlaması sayesinde benzer hizmet ve ürünleri sağlayan işletmeler ortak bir paydada buluşturulabilmekte ve beraber iş yapmaları sağlanabilmektedir. Bu sayede de tek bir işletmenin yapması gereken ve ona göre planlanan zaman ve maliyetten tasarruf edilebilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.