Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
15
A+
A-

Kurumsal Kaynak Planlaması Ve Teknolojisi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurumsal Kaynak Planlaması Ve Teknolojisi

1. Soru

İşletmelerin kurumsal kaynak planlaması yazılımından beklentileri nelerdir?

Cevap

İŞLETMELERİN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI
YAZILIMINDAN BEKLENTİLERİ
Kurumsal kaynak planlaması, büyük zahmetler ve maliyetlerle kurulan bir sistem olma özelliğini taşımaktadır. Buradan hareketle bu maliyete ve zahmete katlanan işletmelerin kurumsal kaynak planlaması yazılımından bazı beklentilerinin olması beklenen bir sonuç olma özelliğini taşımaktadır. Bu beklentiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşlarla olan iletişimin artırılması çalışmaları
• Firmada kullanılan teknolojilerin tek sistemde birleştirilmesi
• Firma içindeki süreçlerin standartlaşması
• Bölümler ve çalışanlar arasındaki iletişimin netleştirilmesi
• Dökümantasyonun ve raporlamanın düzenli yapılması
• İş takibinde kolaylık sağlanması
• Verilerin karar verme sürecinde kullanılırlığının artırılması
• Kurumda direkt maliyetlerinin azaltılması
• Müşteri memnuniyetinin artırılması çabaları
• İşletme kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması
• Siparişlerin zamanında teslimi
• Firma stok oranlarının düşürülmesi çalışmaları
• Planlama ve karar alma süreçlerinin kısalması
• Pazar payının artırılması
• Üretim performansının artırılması


2. Soru

İşletmeler kullanacakları bilgi teknolojilerini seçerken neleri göz önünde bulundurması gerekmektedir?

Cevap

İşletmeler kullanacakları bilgi teknolojilerini seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurması gerekmektedir.
• Kontrol
• Yapı
• Veri tabanı
• Uyarlama
• En iyi uygulamalar


3. Soru

İşletmeleri değişime yöneltebilecek nedenler nelerdir?

Cevap

İşletmeleri değişime yöneltebilecek bazı nedenler bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
• İşgücünün yapısı
• Teknoloji
• Sosyal eğilimler
• Dünya politikaları
• Ekonomik koşullar
• Rekabet koşullan


4. Soru

İşletmelerin değişim şekilleri nelerdir?

Cevap

Bunun yanında işletmelerin değişimi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bunlar dört şekilde gerçekleştirilmektedir.
1. Olumlu Değişim: İşletmenin gelişmesini, daha etkin ve verimli işlemesini sağlamak amacıyla süreç ve yöntemlerde yapılan değişikliktir.
2. Olumsuz Değişim: Değişimin kontrol edilemediği durumlarda ortaya çıkar. İşletmenin etkinliğinin azalmasına hatta dağılmasına yol açabilecek bir değişim şeklidir.
3. Planlı Değişim: Sonuçları değerlendirildiğinde olumsuz sonuç doğurması ihtimali
az olan değişim seklidir. Bu değişim türünde değişim mühendisleri iş görenlerin iş
birliğini sağlar, sorunlara sağlam ve geçerli öneriler sunarak çözüm bulmaya çalışır.
4. Plansız Değişim: Birdenbire ortaya çıkan değişimdir. Bu tür değişim kendiliğinden ortaya çıkar ve olumsuz sonuçlanması olasılığı fazladır


5. Soru

Değişim mühendisliği ne demektir?

Cevap

Değişim Mühendisliği; “maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans ölçülerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanması” olarak tanımlanmaktadır.


6. Soru

Değişim mühendisliğini uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Değişim mühendisliği tanımında  Hammer ve Champy dört önemli noktaya vurgu yapmaktadırlar. Bunlar sırasıyla;
1. Temel: Değişim mühendisliğini uygularken yöneticiler bazı temel soruları sormak zorundadırlar. Bunlar; Yaptığımız işleri neden yapıyoruz? Ve neden bu şekilde yapıyoruz? Tarzında temel sorulardır. Bu sorular yöneticiye varsa hatalı varsayım ve kuralların ortaya çıkmasında yardımcı olmaktadır.
2. Radikal: Değişim mühendisliğinde yapılan bir işin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi değil işin yeninden icat edilmesidir. Burada yepyeni yöntemlerin oluşturulmasından bahsedilmektedir.
3. Değişim mühendisliği küçük başarı artışlarıyla ilgilenmemektedir. Eğer işletmenin böyle bir amacı var ise değişim mühendisliği yerine ufak iyileştirmeler yapması daha doğru olacaktır. Değişim mühendisliğinde performansta büyük bir sıçrama hedeflenmektedir.
4. Süreç: Değişim mühendisliğinin tam ve doğru bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle iş süreçlerinin ele alınması gerekmektedir.


7. Soru

Değişim mühendisliğinin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Değişim mühendisliğinin temelde dört büyük bileşeni mevcuttur. Bu bileşenler şöyle sıralanabilir:
• Müşteriye odaklanma
• İş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve tasarlanması
• Yapısal reorganizasyon
• Yeni bilgi teknolojilerinden yararlanma


8. Soru

Değişim mühendisliği uygulandığı iş süreçlerinde ne gibi özelliklere sahiptir?

Cevap

Değişim mühendisliği uygulandığı iş süreçlerinde birtakım ortak özelliklere sahiptir. Bunlar: 
• Birçok iş bir tek iş olarak birleştirilir.
• Kararlar işin yerine getirildiği noktada alınır.
• Sürecin içindeki adımlar doğal iş akışı içinde gerçekleştirilir.
• Süreçlerin pek çok versiyonu geliştirilir.
• İş yapılması gereken yerde yapılır.
• Kontrol ve denetimler azaltılır.
• Uyumsuzluk en aza indirilir.
• Tek temas noktası bir vaka yöneticisi oluşturur.
• Merkeziyetçi /Yerinden yönetilen işler yaygınlaşır.


9. Soru

Veri madenciliği nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Veri madenciliği literatürde farklı şekillerle tanımlanmaktadır. Bir tanıma göre veri madenciliği; veri içerisinde gizli kalmış, önceden bilinemeyen ve potansiyel olarak kullanışlı olan anlamlı bilginin çıkarımıdır. Bir başka tanıma göre veri madenciliği, içerisinde var olan anlamlı örüntü ve kuralları ortaya çıkarmak amacıyla, büyük miktarlardaki verinin otomatik ve yarı otomatik araçlar yardımıyla incelenmesi ve analiz edilmesi sürecidir.


10. Soru

Veri madenciliğinin kullanılabileceği ve işletmelere faydalı olabileceği alanlar nelerdir?

Cevap

Literatürde veri madenciliğinin kullanılabileceği ve işletmelere faydalı olabileceği
alanlar ifade edilmektedir. Bu alanlar;
• Perakendecilik – marketçilik
– Müşterilerin satın alma örüntülerinin belirlenmesi
– Müşterilerin demografik özellikleri arasındaki bağlantıların bulunması
– Posta kampanyalarında cevap verme oranının artırılması
– Mevcut müşterilerin elde tutulması, yeni müşterilerin kazanılması
– Pazar sepeti analizi
– Müşteri ilişkileri yönetimi
– Müşteri değerlendirme
– Satış tahmini
• Bankacılık
– Farklı finansal göstergeler arasında gizli korelasyonların bulunması
– Kredi kartı dolandırıcılıklarının tespiti
– Kredi kartı harcamalarına göre müşteri gruplarının belirlenmesi
– Kredi taleplerinin değerlendirilmesi
• Taşımacılık / Ulaşım / Konaklama
• Eğitim Öğretim
• Finansal Servisler
– Yeni poliçe talep edecek müşterilerin tahmin edilmesi,
– Sigorta dolandırıcılıklarının tespiti,
– Riskli müşteri örüntülerinin belirlenmesi şeklinde ifade edilmektedir


11. Soru

Süreç yönetimi ve süreç yapılandırmanın işletme açısından olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

Süreç yönetimi ve süreç yapılandırmanın işletme açısından olumlu etkilerinden bahsedilmektedir. Bunlar;
• Pek çok alanda maliyetleri azaltmayı mümkün kılar.
• Kaynakların (insan kaynağı, makine, teknoloji, sermaye, teknik bilgi vb.) daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlar.
• Değer yaratmayan aktivitelerin tespit edilmesi ve elenmesini sağlar.
• Maliyet-fayda analizi yapılarak personelin ve süreçlerin performansının daha kolay takip edilmesi ve süreç bazında sürekli gelişim felsefesinin kazanılmasını sağlar.
• Kurumsal stratejilerin uygulanmasına ön ayak olacak faaliyetlerin belirlenmesini ve planlanmasını sağlar.
• Süreç odaklı bir yaklaşımla, müşteri hizmet seviyesi ve müşteri memnuniyeti alanlarında gelişme sağlar.
• Bilgiye erişimi ve analize / rakamlara dayalı karar verebilmeyi kolaylaştırır.


12. Soru

İşletmelerin yeniden yapılanmada başarılı olabilmesi için izlemesi gerekenler nelerdir?

Cevap

İşletmelerin yeniden yapılanmada başarılı olabilmesi için izlemesi gerekenler aşağıdaki gibidir:
1. Yeniden yapılanma çalışması, açıkça tanımlanan stratejik bir misyonla oluşturulmalıdır.
2. Yeniden yapılanma, kritik olan süreçlere odaklanmalıdır.
3. Maliyet azaltılması yeniden yapılanmanın tek amacı değildir.
4. Geliri arttırmak amacıyla, yeni kaynaklar bulabilmek için yeni fırsatların aranması, yeniden yapılanma çalışmalarında önemli olabilir.
5. Yeniden yapılanma çalışmalarında liderlik önemli bir role sahiptir.


13. Soru

Kurumsal kaynak planlamasında kontrol stratejisinin önemi nedir?

Cevap

Kontrol: Seçilecek kurumsal kaynak planlamasının işletmenin amaç ve hedefleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Kurumsal kaynak planlaması yazılımı, işletmenin tümünü ilgilendiren ve etkileyen bir yazılım olduğu için bu konuda alınacak herhangi bir yanlış karar tüm birimleri eşit oranda olumsuz bir biçimde etkileyecektir. Bu sebeple seçilecek kurumsal kaynak planlaması yazılımının işletmeyle uyumlu olması, sistemin sık aralıklarla kontrolünün yapılması gerekmektedir.


14. Soru

Veri madenciliğinin tam anlamıyla gerçekleştirilebileceği en uygun alan nedir?

Cevap

Veri madenciliğinin tam anlamıyla gerçekleştirilebileceği en uygun alan, elektronik ticarettir. Bu ticaretin işlemleri sırasındaki her türlü bilgi zaten elektronik ortamda tutulmaktadır. Müşteri ve ürün bilgileri de benzer şekilde veri tabanlarında yer almaktadırlar. Hacim ya da boyut ne olursa olsun birbirleriyle ilişkilendirilmiş bu verilerin arasına gizlenmiş olan desenler ya da düzensizlikler, en kolay tespit edilebilen ve göze çabuk çarpan kurallar olarak çıkarılabilir.


15. Soru

Kurumsal kaynak planlamasında veri madenciliğinin önemi nedir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmedeki toplanan bilgilerin doğru kişilere ve
zamanında ulaşmasını sağlayan bir yazılım programıdır. İşletme içinde toplanan bilgiler kullanmak isteyen bölümlere sunulmakta ve bilgiye kolay ulaşım sayesinde işletmenin doğru ve hızlı kararlar alabilmesi sağlanmaktadır. Burada kilit nokta bu bilgilerin doğru bir şekilde depolanması ve gereksiz bilgilerin havuzdan elenmesidir. Bu açıdan veri madenciliği kurumsal kaynak planlaması yazılımı ile birlikte kullanıldığında işletme açısından olumlu manada sonuçlar doğurmaktadır. Veri madenciliği sayesinde doğru veriler diğer tüm verilerin içinden ayıklanmaktadır.


16. Soru

Süreçlerin yeniden yapılandırılması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Süreçlerin yeniden yapılandırılması mevcut iş süreçlerinin, performans ölçütlerinde büyük gelişmelere ulaşabilmesi için işlerin analizi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmaları şeklinde ifade edilmektedir. Temel olarak, yeniden yapılandırma kavramının organizasyondaki süreçlere odaklanmaktadır.


17. Soru

Süreçlerin yeniden yapılandırılmasında şirketlerin izleyeceği yollar nelerdir?

Cevap

Süreçlerin yeniden yapılandırılmasında şirket ilk adım olarak faaliyete geçeceği durumları keşfetmeli ve bunları bütünüyle birleştirmelidir. Aynı zamanda, sonuçların ne olması gerektiği görüşünü ve kapsamlı amaçları yapılandırmalıdır. İkinci adım, yeniden yapılandırma gerektiren süreçleri ortaya çıkarmaktır. Temel değişiklikleri tek zamanda tüm süreçlere uygulamak pratik olamayabileceğinden, yeniden yapılandırma süreci için oluşturulan iş takımı farklı değişkenlere bakmalıdır. Üçüncü adım, yeniden yapılandırma ile görevleri değişecek olan kişileri, yeniden yapılandırmanın nasıl etkileyeceğini ve organizasyon içerisinde var olan teknolojinin bu sürece nasıl yardımcı olabileceğini anlamak olmalıdır. Bilgi teknolojileri, veri ve istatistik sağlamak için güçlü uygulamaları kullanma yoluyla yeniden yapılandırmayı değerlendirmede ve mümkün kılmada çok yararlı bir araçtır.  Dördüncü adım, mevcut süreçleri kavramaktır. Temelde yatan mevcut anlayışlar anlaşılmadığında, gerçek sorunları algılamak dolayısıyla da yeni anlayışlar yaratmak zordur.Altıncı adım, yeniden yapılandırılmış süreçlerin uygulanmaya konulmasıdır. Yedinci adım ise, devamlı olarak yeniden yapılandırma süreçlerini değerlendirmektir. Çalışanlar doğru şekilde eğitildiler mi? Yeni iş yapma metotlarını tam olarak anladılar mı? Tüm çabalar gerçekten taban seviyesini etkiledi mi?


18. Soru

Süreçlerin yeniden yapılandırılması sırasında işletmelerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Süreçlerin yeniden yapılandırılması da değişim mühendisliğine benzer şekilde işletmenin kökten bir değişim sürecine girmesini ifade etmesidir. Günümüz şartlarındaki hızlı değişimlere paralel bir şekilde işletmelerin de bu değişime ayak uydurması ve değişen müşteri talep ve ihtiyaçlarına anında cevap vermesi gerekmektedir. Tabi ki bu durum bahsedildiği kadar kolay olmayabilir. Çünkü işletmenin de yıllar itibariyle oturmuş ve kalıplaşmış bir yapısı bulunmaktadır. Bakıldığı zaman zamanının en güçlü firmalarının günümüz şartlarında başarısız olması bu durumla ifade edilebilir. Artık günümüz koşullarını takip etmekte zorlanan işletmeler için yapılması gereken şey bu koşullara uygun bir yapı ve sürece zaman kaybetmeden kavuşmaktır. Ancak kimi işletmeler bu değişim ihtiyacını görme konusunda geç kalmakta ve sonuç itibariyle hayatlarına devam edememektedirler.


19. Soru

Kurumsal kaynak planlaması nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmedeki toplanan bilgilerin doğru kişilere ve
zamanında ulaşmasını sağlayan bir yazılım programıdır. İşletme içinde toplanan bilgiler kullanmak isteyen bölümlere sunulmakta ve bilgiye kolay ulaşım sayesinde işletmenin doğru ve hızlı kararlar alabilmesi sağlanmaktadır. Burada kilit nokta bu bilgilerin doğru bir şekilde depolanması ve gereksiz bilgilerin havuzdan elenmesidir.


20. Soru

Veri madenciliği süreçleri nelerdir?

Cevap

Veri madenciliği aşağıda şekilde belirtildiği üzere altı ana başlıktan oluşan bir süreçtir. Bir aşamanın sonucu, diğer bir aşamanın girdisidir. Bu nedenle her aşama bir önceki aşamanın sonuçlarına bağımlıdır. Şekilde görüleceği üzere problemin tanımlanması ile başlayan süreç son olarak modelin kullanılmasıyla sonlanmaktadır. Problemin tanımlanması aşamasında iş ihtiyaçları ve amaç anlaşılmaya çalışılmaktadır. Durum değerlendirmesi neticesinde işletmenin amacının veri madenciliğine hazırlanması planlanır. Son olarak ise proje planı gerçekleştirilir. İkinci aşama olan verinin anlaşılması aşamasında ise veri ihtiyaçlarına karar verilir. Bu aşamada aynı zamanda veriler toplanır ve zenginleştirilir. Aynı zamanda bu verilerin kalitesi değerlendirilir. Verilerin hazırlanması aşamasında, gerekli veriler seçilmekte ve elde edilmektedir. Dördüncü aşama olan modelleme aşamasında alternatif modeller test edilir ve uygun olan modele karar verilir. Başarı kriterlerine göre modelin değerlendirilmesi beşinci aşamayı oluşturmaktadır. son aşamada ise proje gözden geçirilir, bakım ve güncelleme işlemleri yapılır ve model kullanılmaya başlanır. 


1. Soru

İşletmelerin kurumsal kaynak planlaması yazılımından beklentileri nelerdir?

Cevap

İŞLETMELERİN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI
YAZILIMINDAN BEKLENTİLERİ
Kurumsal kaynak planlaması, büyük zahmetler ve maliyetlerle kurulan bir sistem olma özelliğini taşımaktadır. Buradan hareketle bu maliyete ve zahmete katlanan işletmelerin kurumsal kaynak planlaması yazılımından bazı beklentilerinin olması beklenen bir sonuç olma özelliğini taşımaktadır. Bu beklentiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşlarla olan iletişimin artırılması çalışmaları
• Firmada kullanılan teknolojilerin tek sistemde birleştirilmesi
• Firma içindeki süreçlerin standartlaşması
• Bölümler ve çalışanlar arasındaki iletişimin netleştirilmesi
• Dökümantasyonun ve raporlamanın düzenli yapılması
• İş takibinde kolaylık sağlanması
• Verilerin karar verme sürecinde kullanılırlığının artırılması
• Kurumda direkt maliyetlerinin azaltılması
• Müşteri memnuniyetinin artırılması çabaları
• İşletme kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması
• Siparişlerin zamanında teslimi
• Firma stok oranlarının düşürülmesi çalışmaları
• Planlama ve karar alma süreçlerinin kısalması
• Pazar payının artırılması
• Üretim performansının artırılması

2. Soru

İşletmeler kullanacakları bilgi teknolojilerini seçerken neleri göz önünde bulundurması gerekmektedir?

Cevap

İşletmeler kullanacakları bilgi teknolojilerini seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurması gerekmektedir.
• Kontrol
• Yapı
• Veri tabanı
• Uyarlama
• En iyi uygulamalar

3. Soru

İşletmeleri değişime yöneltebilecek nedenler nelerdir?

Cevap

İşletmeleri değişime yöneltebilecek bazı nedenler bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
• İşgücünün yapısı
• Teknoloji
• Sosyal eğilimler
• Dünya politikaları
• Ekonomik koşullar
• Rekabet koşullan

4. Soru

İşletmelerin değişim şekilleri nelerdir?

Cevap

Bunun yanında işletmelerin değişimi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bunlar dört şekilde gerçekleştirilmektedir.
1. Olumlu Değişim: İşletmenin gelişmesini, daha etkin ve verimli işlemesini sağlamak amacıyla süreç ve yöntemlerde yapılan değişikliktir.
2. Olumsuz Değişim: Değişimin kontrol edilemediği durumlarda ortaya çıkar. İşletmenin etkinliğinin azalmasına hatta dağılmasına yol açabilecek bir değişim şeklidir.
3. Planlı Değişim: Sonuçları değerlendirildiğinde olumsuz sonuç doğurması ihtimali
az olan değişim seklidir. Bu değişim türünde değişim mühendisleri iş görenlerin iş
birliğini sağlar, sorunlara sağlam ve geçerli öneriler sunarak çözüm bulmaya çalışır.
4. Plansız Değişim: Birdenbire ortaya çıkan değişimdir. Bu tür değişim kendiliğinden ortaya çıkar ve olumsuz sonuçlanması olasılığı fazladır

5. Soru

Değişim mühendisliği ne demektir?

Cevap

Değişim Mühendisliği; “maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans ölçülerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanması” olarak tanımlanmaktadır.

6. Soru

Değişim mühendisliğini uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Değişim mühendisliği tanımında  Hammer ve Champy dört önemli noktaya vurgu yapmaktadırlar. Bunlar sırasıyla;
1. Temel: Değişim mühendisliğini uygularken yöneticiler bazı temel soruları sormak zorundadırlar. Bunlar; Yaptığımız işleri neden yapıyoruz? Ve neden bu şekilde yapıyoruz? Tarzında temel sorulardır. Bu sorular yöneticiye varsa hatalı varsayım ve kuralların ortaya çıkmasında yardımcı olmaktadır.
2. Radikal: Değişim mühendisliğinde yapılan bir işin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi değil işin yeninden icat edilmesidir. Burada yepyeni yöntemlerin oluşturulmasından bahsedilmektedir.
3. Değişim mühendisliği küçük başarı artışlarıyla ilgilenmemektedir. Eğer işletmenin böyle bir amacı var ise değişim mühendisliği yerine ufak iyileştirmeler yapması daha doğru olacaktır. Değişim mühendisliğinde performansta büyük bir sıçrama hedeflenmektedir.
4. Süreç: Değişim mühendisliğinin tam ve doğru bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle iş süreçlerinin ele alınması gerekmektedir.

7. Soru

Değişim mühendisliğinin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Değişim mühendisliğinin temelde dört büyük bileşeni mevcuttur. Bu bileşenler şöyle sıralanabilir:
• Müşteriye odaklanma
• İş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve tasarlanması
• Yapısal reorganizasyon
• Yeni bilgi teknolojilerinden yararlanma

8. Soru

Değişim mühendisliği uygulandığı iş süreçlerinde ne gibi özelliklere sahiptir?

Cevap

Değişim mühendisliği uygulandığı iş süreçlerinde birtakım ortak özelliklere sahiptir. Bunlar: 
• Birçok iş bir tek iş olarak birleştirilir.
• Kararlar işin yerine getirildiği noktada alınır.
• Sürecin içindeki adımlar doğal iş akışı içinde gerçekleştirilir.
• Süreçlerin pek çok versiyonu geliştirilir.
• İş yapılması gereken yerde yapılır.
• Kontrol ve denetimler azaltılır.
• Uyumsuzluk en aza indirilir.
• Tek temas noktası bir vaka yöneticisi oluşturur.
• Merkeziyetçi /Yerinden yönetilen işler yaygınlaşır.

9. Soru

Veri madenciliği nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Veri madenciliği literatürde farklı şekillerle tanımlanmaktadır. Bir tanıma göre veri madenciliği; veri içerisinde gizli kalmış, önceden bilinemeyen ve potansiyel olarak kullanışlı olan anlamlı bilginin çıkarımıdır. Bir başka tanıma göre veri madenciliği, içerisinde var olan anlamlı örüntü ve kuralları ortaya çıkarmak amacıyla, büyük miktarlardaki verinin otomatik ve yarı otomatik araçlar yardımıyla incelenmesi ve analiz edilmesi sürecidir.

10. Soru

Veri madenciliğinin kullanılabileceği ve işletmelere faydalı olabileceği alanlar nelerdir?

Cevap

Literatürde veri madenciliğinin kullanılabileceği ve işletmelere faydalı olabileceği
alanlar ifade edilmektedir. Bu alanlar;
• Perakendecilik – marketçilik
– Müşterilerin satın alma örüntülerinin belirlenmesi
– Müşterilerin demografik özellikleri arasındaki bağlantıların bulunması
– Posta kampanyalarında cevap verme oranının artırılması
– Mevcut müşterilerin elde tutulması, yeni müşterilerin kazanılması
– Pazar sepeti analizi
– Müşteri ilişkileri yönetimi
– Müşteri değerlendirme
– Satış tahmini
• Bankacılık
– Farklı finansal göstergeler arasında gizli korelasyonların bulunması
– Kredi kartı dolandırıcılıklarının tespiti
– Kredi kartı harcamalarına göre müşteri gruplarının belirlenmesi
– Kredi taleplerinin değerlendirilmesi
• Taşımacılık / Ulaşım / Konaklama
• Eğitim Öğretim
• Finansal Servisler
– Yeni poliçe talep edecek müşterilerin tahmin edilmesi,
– Sigorta dolandırıcılıklarının tespiti,
– Riskli müşteri örüntülerinin belirlenmesi şeklinde ifade edilmektedir

11. Soru

Süreç yönetimi ve süreç yapılandırmanın işletme açısından olumlu etkileri nelerdir?

Cevap

Süreç yönetimi ve süreç yapılandırmanın işletme açısından olumlu etkilerinden bahsedilmektedir. Bunlar;
• Pek çok alanda maliyetleri azaltmayı mümkün kılar.
• Kaynakların (insan kaynağı, makine, teknoloji, sermaye, teknik bilgi vb.) daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlar.
• Değer yaratmayan aktivitelerin tespit edilmesi ve elenmesini sağlar.
• Maliyet-fayda analizi yapılarak personelin ve süreçlerin performansının daha kolay takip edilmesi ve süreç bazında sürekli gelişim felsefesinin kazanılmasını sağlar.
• Kurumsal stratejilerin uygulanmasına ön ayak olacak faaliyetlerin belirlenmesini ve planlanmasını sağlar.
• Süreç odaklı bir yaklaşımla, müşteri hizmet seviyesi ve müşteri memnuniyeti alanlarında gelişme sağlar.
• Bilgiye erişimi ve analize / rakamlara dayalı karar verebilmeyi kolaylaştırır.

12. Soru

İşletmelerin yeniden yapılanmada başarılı olabilmesi için izlemesi gerekenler nelerdir?

Cevap

İşletmelerin yeniden yapılanmada başarılı olabilmesi için izlemesi gerekenler aşağıdaki gibidir:
1. Yeniden yapılanma çalışması, açıkça tanımlanan stratejik bir misyonla oluşturulmalıdır.
2. Yeniden yapılanma, kritik olan süreçlere odaklanmalıdır.
3. Maliyet azaltılması yeniden yapılanmanın tek amacı değildir.
4. Geliri arttırmak amacıyla, yeni kaynaklar bulabilmek için yeni fırsatların aranması, yeniden yapılanma çalışmalarında önemli olabilir.
5. Yeniden yapılanma çalışmalarında liderlik önemli bir role sahiptir.

13. Soru

Kurumsal kaynak planlamasında kontrol stratejisinin önemi nedir?

Cevap

Kontrol: Seçilecek kurumsal kaynak planlamasının işletmenin amaç ve hedefleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Kurumsal kaynak planlaması yazılımı, işletmenin tümünü ilgilendiren ve etkileyen bir yazılım olduğu için bu konuda alınacak herhangi bir yanlış karar tüm birimleri eşit oranda olumsuz bir biçimde etkileyecektir. Bu sebeple seçilecek kurumsal kaynak planlaması yazılımının işletmeyle uyumlu olması, sistemin sık aralıklarla kontrolünün yapılması gerekmektedir.

14. Soru

Veri madenciliğinin tam anlamıyla gerçekleştirilebileceği en uygun alan nedir?

Cevap

Veri madenciliğinin tam anlamıyla gerçekleştirilebileceği en uygun alan, elektronik ticarettir. Bu ticaretin işlemleri sırasındaki her türlü bilgi zaten elektronik ortamda tutulmaktadır. Müşteri ve ürün bilgileri de benzer şekilde veri tabanlarında yer almaktadırlar. Hacim ya da boyut ne olursa olsun birbirleriyle ilişkilendirilmiş bu verilerin arasına gizlenmiş olan desenler ya da düzensizlikler, en kolay tespit edilebilen ve göze çabuk çarpan kurallar olarak çıkarılabilir.

15. Soru

Kurumsal kaynak planlamasında veri madenciliğinin önemi nedir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmedeki toplanan bilgilerin doğru kişilere ve
zamanında ulaşmasını sağlayan bir yazılım programıdır. İşletme içinde toplanan bilgiler kullanmak isteyen bölümlere sunulmakta ve bilgiye kolay ulaşım sayesinde işletmenin doğru ve hızlı kararlar alabilmesi sağlanmaktadır. Burada kilit nokta bu bilgilerin doğru bir şekilde depolanması ve gereksiz bilgilerin havuzdan elenmesidir. Bu açıdan veri madenciliği kurumsal kaynak planlaması yazılımı ile birlikte kullanıldığında işletme açısından olumlu manada sonuçlar doğurmaktadır. Veri madenciliği sayesinde doğru veriler diğer tüm verilerin içinden ayıklanmaktadır.

16. Soru

Süreçlerin yeniden yapılandırılması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Süreçlerin yeniden yapılandırılması mevcut iş süreçlerinin, performans ölçütlerinde büyük gelişmelere ulaşabilmesi için işlerin analizi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmaları şeklinde ifade edilmektedir. Temel olarak, yeniden yapılandırma kavramının organizasyondaki süreçlere odaklanmaktadır.

17. Soru

Süreçlerin yeniden yapılandırılmasında şirketlerin izleyeceği yollar nelerdir?

Cevap

Süreçlerin yeniden yapılandırılmasında şirket ilk adım olarak faaliyete geçeceği durumları keşfetmeli ve bunları bütünüyle birleştirmelidir. Aynı zamanda, sonuçların ne olması gerektiği görüşünü ve kapsamlı amaçları yapılandırmalıdır. İkinci adım, yeniden yapılandırma gerektiren süreçleri ortaya çıkarmaktır. Temel değişiklikleri tek zamanda tüm süreçlere uygulamak pratik olamayabileceğinden, yeniden yapılandırma süreci için oluşturulan iş takımı farklı değişkenlere bakmalıdır. Üçüncü adım, yeniden yapılandırma ile görevleri değişecek olan kişileri, yeniden yapılandırmanın nasıl etkileyeceğini ve organizasyon içerisinde var olan teknolojinin bu sürece nasıl yardımcı olabileceğini anlamak olmalıdır. Bilgi teknolojileri, veri ve istatistik sağlamak için güçlü uygulamaları kullanma yoluyla yeniden yapılandırmayı değerlendirmede ve mümkün kılmada çok yararlı bir araçtır.  Dördüncü adım, mevcut süreçleri kavramaktır. Temelde yatan mevcut anlayışlar anlaşılmadığında, gerçek sorunları algılamak dolayısıyla da yeni anlayışlar yaratmak zordur.Altıncı adım, yeniden yapılandırılmış süreçlerin uygulanmaya konulmasıdır. Yedinci adım ise, devamlı olarak yeniden yapılandırma süreçlerini değerlendirmektir. Çalışanlar doğru şekilde eğitildiler mi? Yeni iş yapma metotlarını tam olarak anladılar mı? Tüm çabalar gerçekten taban seviyesini etkiledi mi?

18. Soru

Süreçlerin yeniden yapılandırılması sırasında işletmelerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Süreçlerin yeniden yapılandırılması da değişim mühendisliğine benzer şekilde işletmenin kökten bir değişim sürecine girmesini ifade etmesidir. Günümüz şartlarındaki hızlı değişimlere paralel bir şekilde işletmelerin de bu değişime ayak uydurması ve değişen müşteri talep ve ihtiyaçlarına anında cevap vermesi gerekmektedir. Tabi ki bu durum bahsedildiği kadar kolay olmayabilir. Çünkü işletmenin de yıllar itibariyle oturmuş ve kalıplaşmış bir yapısı bulunmaktadır. Bakıldığı zaman zamanının en güçlü firmalarının günümüz şartlarında başarısız olması bu durumla ifade edilebilir. Artık günümüz koşullarını takip etmekte zorlanan işletmeler için yapılması gereken şey bu koşullara uygun bir yapı ve sürece zaman kaybetmeden kavuşmaktır. Ancak kimi işletmeler bu değişim ihtiyacını görme konusunda geç kalmakta ve sonuç itibariyle hayatlarına devam edememektedirler.

19. Soru

Kurumsal kaynak planlaması nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmedeki toplanan bilgilerin doğru kişilere ve
zamanında ulaşmasını sağlayan bir yazılım programıdır. İşletme içinde toplanan bilgiler kullanmak isteyen bölümlere sunulmakta ve bilgiye kolay ulaşım sayesinde işletmenin doğru ve hızlı kararlar alabilmesi sağlanmaktadır. Burada kilit nokta bu bilgilerin doğru bir şekilde depolanması ve gereksiz bilgilerin havuzdan elenmesidir.

20. Soru

Veri madenciliği süreçleri nelerdir?

Cevap

Veri madenciliği aşağıda şekilde belirtildiği üzere altı ana başlıktan oluşan bir süreçtir. Bir aşamanın sonucu, diğer bir aşamanın girdisidir. Bu nedenle her aşama bir önceki aşamanın sonuçlarına bağımlıdır. Şekilde görüleceği üzere problemin tanımlanması ile başlayan süreç son olarak modelin kullanılmasıyla sonlanmaktadır. Problemin tanımlanması aşamasında iş ihtiyaçları ve amaç anlaşılmaya çalışılmaktadır. Durum değerlendirmesi neticesinde işletmenin amacının veri madenciliğine hazırlanması planlanır. Son olarak ise proje planı gerçekleştirilir. İkinci aşama olan verinin anlaşılması aşamasında ise veri ihtiyaçlarına karar verilir. Bu aşamada aynı zamanda veriler toplanır ve zenginleştirilir. Aynı zamanda bu verilerin kalitesi değerlendirilir. Verilerin hazırlanması aşamasında, gerekli veriler seçilmekte ve elde edilmektedir. Dördüncü aşama olan modelleme aşamasında alternatif modeller test edilir ve uygun olan modele karar verilir. Başarı kriterlerine göre modelin değerlendirilmesi beşinci aşamayı oluşturmaktadır. son aşamada ise proje gözden geçirilir, bakım ve güncelleme işlemleri yapılır ve model kullanılmaya başlanır. 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.