Kurumsal İletişim Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
6
A+
A-

Kurumsal İletişimde Stratejik Yönetim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumsal İletişim Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurumsal İletişimde Stratejik Yönetim

1. Soru

Literatürde kaç çeşit strateji bulunur?

Cevap

Literatürde yer alan strateji tanımları üç ana grupta kümelenmiştir:

• Doğrusal Strateji

• Uyarlanabilir Strateji

• Yorumlayıcı Strateji


2. Soru

Yorumlayıcı strateji ne demektir?

Cevap

Yorumlayıcı Strateji, organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak görür. Bu yaklaşıma göre organizasyonun mevcudiyeti karşılıklı olarak faydalı bir iş birliğine yeterli sayıda bireyi çekme becerisine bağlıdır. Burada çok farklı paydaşların kendi istekleri ile organizasyonla bir iş birliği içerisinde olması söz konudur.


3. Soru

Stratejik yönetim nasıl tanımlanır?

Cevap

Stratejik yönetim, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan dâhilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi sürecidir.


4. Soru

Stratejik yönetim düzeyleri nelerdir?

Cevap

Örgütsel olarak beş farklı düzeyde strateji yönetiminden bahsetmek mümkündür. Bunlar; makro düzey, kurumsal düzey, şirket/ işletme birimi düzeyi, fonksiyonel düzey ve operasyonel düzey stratejiler olarak sıralanabilir.


5. Soru

Kurumun kendisini karmaşık ve dinamik sosyal çevreye ve siyasi yapıya nasıl uydurduğu stratejik yönetim düzeyi hangisidir?

Cevap

Makro düzey strateji, kurumun kendisini karmaşık ve dinamik sosyal çevreye ve siyasi yapıya nasıl uydurması ile ilgilidir.


6. Soru

Kar amacı gütmeyen organizasyonlar hangi stratejik yönetim düzeyini kullanmak zorundadırlar?

Cevap

Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda makro düzey strateji geliştirmek bir zorunluluktur.


7. Soru

Stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü stratejik yönetim düzeyi nedir?

Cevap

Operasyonel düzey, stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü düzeydir.


8. Soru

Fonksiyonel stratejinin ilgilendiği konu nedir?

Cevap

Fonksiyonel/işlevsel strateji daha üst düzeydeki stratejiler doğrultusunda işlevsel olarak oluşturulacak stratejilerin uygulamaları ve işleyişleriyle ilişkilidir. Diğer bir ifade ile fonksiyonel/işlevsel strateji verili şartlar altında her bir özel alanda neler yapılması gerektiği konusuyla ilgilenir


9. Soru

Stratejik planlama yaparken sorulması gereken temel sorular nelerdir?

Cevap

Stratejik yönetimde aşağıda yer alan üç temel soru ön plandadır:

 • Şu an neredeyiz?

 • Nereye girmek istiyoruz?

 • Oraya nasıl ulaşacağız/gideceğiz?


10. Soru

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik yönetim sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik planlama sürecinin yedi adımı bulunur. Bunlar sırasıyla; (1) mevcut işi ve misyonu tanımlama, (2) kurumun iç çevresindeki güçlü ve zayıf yanları ile dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirme, (3) yeni bir misyon belirleme, (4) misyonu stratejik hedeflere aktarma, (5) strateji ve eylem rotasını belirleme, (6) uygulama ve (7) değerlendirme şeklinde sıralanır. İlk beş adım planlama, altıncı adım uygulama ve son adım da değerlendirme aşaması olarak da adlandırılır


11. Soru

Stratejik planlamada iç ve dış çevre analizi kaç evreden oluşur?

Cevap

Genellikle dört analitik evreden oluşur. SWOT analizi de denilen bu dört evre organizasyonun içindeki güçlü ve zayıf yanları ve dış çevredeki fırsatları ve tehditleri analiz edilmek üzere bir araya getirir.


12. Soru

Stratejik yönetimin faydaları kaç grup altında incelenir?

Cevap

Stratejik yönetimin faydaları finansal olan ve fi- nansal olmayan olmak üzere iki grupta ele alınabilir


13. Soru

Stratejik planlamanın zorluklarını aşmak için nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevap

Başarılı bir stratejik plan uygulaması için bu zorlukların bilincinde olmak ve önlemler almak gerekir. Planın başarısında sürekliliği olan, sağlıklı ve şeffaf bir iletişimin kurulması esastır. Süreç sürekli etkileşimin gerekli kılındığı bir ekip ruhu içerisinde yürütülmeli, yaratıcı çözüm ve önerilere açık, dar kalıplara sıkışmamış, yalın, yenilikçi, anlaşılır, ölçülebilir, dinamik, öğrenmeyi ve öğretmeyi teşvik eden, etik kurallara sadık ve esnek özelliklere sahip olmalıdır. Bunun başarılmasında ise kurumsal iletişim etkin bir rol üstlenir.


14. Soru

Stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişim modelleri nelerdir?

Cevap

Stratejik planın uygulandığı stratejik yönetim süreci içerisinde kurumsal iletişimin rolü literatürde üç farklı şekilde modellendirilmiştir:

 • Grunig ve Repper Modeli
 • Moss ve Warnaby Kavramsal Modeli
 • Steyn’in (Eğitimsel) Modeli


15. Soru

Grunig ve Repper’in halkla ilişkiler için stratejik yönetim modelinin evreleri neleridr?

Cevap

Grunig ve Repper’in halkla ilişkiler için stratejik yönetim modeli üç evreden oluşmuştur:

 • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaş-ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
 • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sü- recine dahil edildiği kamu evresi.
 • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi.


16. Soru

Moss ve Warnaby’nin kavramsal modeline göre, stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişimin rolü hangi evrelerden oluşur?

Cevap

Moss ve Warnaby’nin kavramsal modelinde stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişimin rolü aşağıda belirtilen evrelerde öne çıkar:

 • Kurumsal düzeyde çevre analizi

 • Farklı strateji seçeneklerinin ana paydaşlara iletilmesi

 • Sonuçların üst yönetime anlatılması


17. Soru

Stratejik yönetimde paydaş analizi nasıl tanımlanır?

Cevap

Paydaş Analizi “temel paydaşları belirlemek, önceliklendirmek, ihtiyaçlarını değerlendirmek, onlardan bilgiler toplamak ve bu bilgileri stratejik yönetim süreciyle bütünleştirmek” olarak tanımlanır.


18. Soru

Stratejik yönetimde paydaş yönetimi ne demektir?

Cevap

Paydaş Yönetimi “paydaşlarla iletişim kurmak, tartışmak, uzlaşmak, ilişkileri yönetmek ve onları organizasyon ve diğer paydaşlara faydalı olacak şekilde davranmaya motive etmek” olarak ifade edilir.


19. Soru

Dış paydaşlarla stratejik planın paylaşılmasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Stratejik plan üst yönetimin uygun görmesi durumunda, bağlı olunan ana kuruluş, müşteriler ve tedarikçiler gibi kurum dışı paydaşlarla da paylaşılabilir. Dış paydaşlarla stratejik planın paylaşılmasının çeşitli sebepleri olabilir:

 • Müşterilere onların ihtiyaçlarına odaklanıldığını gösterip onlarla ilişkileri geliştirmek

 • Bağlı olunan ana organizasyonun desteğini almak ve kaynak yardımı sağlamak

 
 • Hedeflere ulaşma konusunda yardımcı olacak diğer organizasyonların kaynak ve diğer konulardaki desteğini sağlamak

 • Tedarikçilerin kurumla iş yapmasını sağlamak


20. Soru

Stratejik plan oluşturulup kurum içinde paylaşıldığında çalışanların direnç geliştirmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Cevap

Stratejik planın oluşturulup kurum içinde paylaşılması sırasında çalışanların bu plana uyum sağlama sürecinde bir direnç geliştirmeleri olasıdır. Çünkü yeni bir stratejik plan mevcut iş yükünün yanında çalışanlara bazı ek görev ve sorumluklar da getirecektir. Bu noktada organizasyonun üst yönetimi planın gerekliliğini ifade etmeli ve çalışanlarla etkin ve etkile- şimli bir iletişim için bir plan oluşturmalıdır. Bu plan dâhilinde değişimin ne olduğu, değişime neden gerek duyulduğu, plan uygulanmazsa ne gibi sıkıntıların doğabileceği, planın başarılı bir şekilde uygulanması durumunda neler olabileceği, çalışanların plana nasıl katkı sağlayabileceği ve çalışanlar için planın ne gibi faydaları olabileceği gibi konular aktarılma


1. Soru

Literatürde kaç çeşit strateji bulunur?

Cevap

Literatürde yer alan strateji tanımları üç ana grupta kümelenmiştir:

• Doğrusal Strateji

• Uyarlanabilir Strateji

• Yorumlayıcı Strateji

Literatürde yer alan strateji tanımları üç ana grupta kümelenmiştir:

• Doğrusal Strateji

• Uyarlanabilir Strateji

• Yorumlayıcı Strateji

Literatürde yer alan strateji tanımları üç ana grupta kümelenmiştir:

• Doğrusal Strateji

• Uyarlanabilir Strateji

• Yorumlayıcı Strateji

Literatürde yer alan strateji tanımları üç ana grupta kümelenmiştir:

• Doğrusal Strateji

• Uyarlanabilir Strateji

• Yorumlayıcı Strateji

Literatürde yer alan strateji tanımları üç ana grupta kümelenmiştir:

• Doğrusal Strateji

• Uyarlanabilir Strateji

• Yorumlayıcı Strateji

2. Soru

Yorumlayıcı strateji ne demektir?

Cevap

Yorumlayıcı Strateji, organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak görür. Bu yaklaşıma göre organizasyonun mevcudiyeti karşılıklı olarak faydalı bir iş birliğine yeterli sayıda bireyi çekme becerisine bağlıdır. Burada çok farklı paydaşların kendi istekleri ile organizasyonla bir iş birliği içerisinde olması söz konudur.

Yorumlayıcı Strateji, organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak görür. Bu yaklaşıma göre organizasyonun mevcudiyeti karşılıklı olarak faydalı bir iş birliğine yeterli sayıda bireyi çekme becerisine bağlıdır. Burada çok farklı paydaşların kendi istekleri ile organizasyonla bir iş birliği içerisinde olması söz konudur.

Yorumlayıcı Strateji, organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak görür. Bu yaklaşıma göre organizasyonun mevcudiyeti karşılıklı olarak faydalı bir iş birliğine yeterli sayıda bireyi çekme becerisine bağlıdır. Burada çok farklı paydaşların kendi istekleri ile organizasyonla bir iş birliği içerisinde olması söz konudur.

Yorumlayıcı Strateji, organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak görür. Bu yaklaşıma göre organizasyonun mevcudiyeti karşılıklı olarak faydalı bir iş birliğine yeterli sayıda bireyi çekme becerisine bağlıdır. Burada çok farklı paydaşların kendi istekleri ile organizasyonla bir iş birliği içerisinde olması söz konudur.

Yorumlayıcı Strateji, organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak görür. Bu yaklaşıma göre organizasyonun mevcudiyeti karşılıklı olarak faydalı bir iş birliğine yeterli sayıda bireyi çekme becerisine bağlıdır. Burada çok farklı paydaşların kendi istekleri ile organizasyonla bir iş birliği içerisinde olması söz konudur.

3. Soru

Stratejik yönetim nasıl tanımlanır?

Cevap

Stratejik yönetim, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan dâhilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi sürecidir.

Stratejik yönetim, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan dâhilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi sürecidir.

Stratejik yönetim, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan dâhilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi sürecidir.

Stratejik yönetim, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan dâhilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi sürecidir.

Stratejik yönetim, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan dâhilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi sürecidir.

4. Soru

Stratejik yönetim düzeyleri nelerdir?

Cevap

Örgütsel olarak beş farklı düzeyde strateji yönetiminden bahsetmek mümkündür. Bunlar; makro düzey, kurumsal düzey, şirket/ işletme birimi düzeyi, fonksiyonel düzey ve operasyonel düzey stratejiler olarak sıralanabilir.

Örgütsel olarak beş farklı düzeyde strateji yönetiminden bahsetmek mümkündür. Bunlar; makro düzey, kurumsal düzey, şirket/ işletme birimi düzeyi, fonksiyonel düzey ve operasyonel düzey stratejiler olarak sıralanabilir.

Örgütsel olarak beş farklı düzeyde strateji yönetiminden bahsetmek mümkündür. Bunlar; makro düzey, kurumsal düzey, şirket/ işletme birimi düzeyi, fonksiyonel düzey ve operasyonel düzey stratejiler olarak sıralanabilir.

Örgütsel olarak beş farklı düzeyde strateji yönetiminden bahsetmek mümkündür. Bunlar; makro düzey, kurumsal düzey, şirket/ işletme birimi düzeyi, fonksiyonel düzey ve operasyonel düzey stratejiler olarak sıralanabilir.

Örgütsel olarak beş farklı düzeyde strateji yönetiminden bahsetmek mümkündür. Bunlar; makro düzey, kurumsal düzey, şirket/ işletme birimi düzeyi, fonksiyonel düzey ve operasyonel düzey stratejiler olarak sıralanabilir.

5. Soru

Kurumun kendisini karmaşık ve dinamik sosyal çevreye ve siyasi yapıya nasıl uydurduğu stratejik yönetim düzeyi hangisidir?

Kurumun kendisini karmaşık ve dinamik sosyal çevreye ve siyasi yapıya nasıl uydurduğu stratejik yönetim düzeyi hangisidir?

Kurumun kendisini karmaşık ve dinamik sosyal çevreye ve siyasi yapıya nasıl uydurduğu stratejik yönetim düzeyi hangisidir?

Kurumun kendisini karmaşık ve dinamik sosyal çevreye ve siyasi yapıya nasıl uydurduğu stratejik yönetim düzeyi hangisidir?

Kurumun kendisini karmaşık ve dinamik sosyal çevreye ve siyasi yapıya nasıl uydurduğu stratejik yönetim düzeyi hangisidir?

Cevap

Makro düzey strateji, kurumun kendisini karmaşık ve dinamik sosyal çevreye ve siyasi yapıya nasıl uydurması ile ilgilidir.

6. Soru

Kar amacı gütmeyen organizasyonlar hangi stratejik yönetim düzeyini kullanmak zorundadırlar?

Cevap

Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda makro düzey strateji geliştirmek bir zorunluluktur.

Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda makro düzey strateji geliştirmek bir zorunluluktur.

Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda makro düzey strateji geliştirmek bir zorunluluktur.

Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda makro düzey strateji geliştirmek bir zorunluluktur.

Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda makro düzey strateji geliştirmek bir zorunluluktur.

7. Soru

Stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü stratejik yönetim düzeyi nedir?

Stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü stratejik yönetim düzeyi nedir?

Stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü stratejik yönetim düzeyi nedir?

Stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü stratejik yönetim düzeyi nedir?

Stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü stratejik yönetim düzeyi nedir?

Cevap

Operasyonel düzey, stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü düzeydir.

Operasyonel düzey, stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü düzeydir.

Operasyonel düzey, stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü düzeydir.

Operasyonel düzey, stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü düzeydir.

Operasyonel düzey, stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü düzeydir.

8. Soru

Fonksiyonel stratejinin ilgilendiği konu nedir?

Cevap

Fonksiyonel/işlevsel strateji daha üst düzeydeki stratejiler doğrultusunda işlevsel olarak oluşturulacak stratejilerin uygulamaları ve işleyişleriyle ilişkilidir. Diğer bir ifade ile fonksiyonel/işlevsel strateji verili şartlar altında her bir özel alanda neler yapılması gerektiği konusuyla ilgilenir

Fonksiyonel/işlevsel strateji daha üst düzeydeki stratejiler doğrultusunda işlevsel olarak oluşturulacak stratejilerin uygulamaları ve işleyişleriyle ilişkilidir. Diğer bir ifade ile fonksiyonel/işlevsel strateji verili şartlar altında her bir özel alanda neler yapılması gerektiği konusuyla ilgilenir

Fonksiyonel/işlevsel strateji daha üst düzeydeki stratejiler doğrultusunda işlevsel olarak oluşturulacak stratejilerin uygulamaları ve işleyişleriyle ilişkilidir. Diğer bir ifade ile fonksiyonel/işlevsel strateji verili şartlar altında her bir özel alanda neler yapılması gerektiği konusuyla ilgilenir

Fonksiyonel/işlevsel strateji daha üst düzeydeki stratejiler doğrultusunda işlevsel olarak oluşturulacak stratejilerin uygulamaları ve işleyişleriyle ilişkilidir. Diğer bir ifade ile fonksiyonel/işlevsel strateji verili şartlar altında her bir özel alanda neler yapılması gerektiği konusuyla ilgilenir

Fonksiyonel/işlevsel strateji daha üst düzeydeki stratejiler doğrultusunda işlevsel olarak oluşturulacak stratejilerin uygulamaları ve işleyişleriyle ilişkilidir. Diğer bir ifade ile fonksiyonel/işlevsel strateji verili şartlar altında her bir özel alanda neler yapılması gerektiği konusuyla ilgilenir

9. Soru

Stratejik planlama yaparken sorulması gereken temel sorular nelerdir?

Cevap

Stratejik yönetimde aşağıda yer alan üç temel soru ön plandadır:

 • Şu an neredeyiz?

 • Nereye girmek istiyoruz?

 • Oraya nasıl ulaşacağız/gideceğiz?

Stratejik yönetimde aşağıda yer alan üç temel soru ön plandadır:

 • Şu an neredeyiz?

 • Nereye girmek istiyoruz?

 • Oraya nasıl ulaşacağız/gideceğiz?

Stratejik yönetimde aşağıda yer alan üç temel soru ön plandadır:

 • Şu an neredeyiz?

 • Nereye girmek istiyoruz?

 • Oraya nasıl ulaşacağız/gideceğiz?

Stratejik yönetimde aşağıda yer alan üç temel soru ön plandadır:

Stratejik yönetimde aşağıda yer alan üç temel soru ön plandadır:

 • Şu an neredeyiz?

 • Nereye girmek istiyoruz?

 • Oraya nasıl ulaşacağız/gideceğiz?

 • Şu an neredeyiz?

 • Nereye girmek istiyoruz?

 • Oraya nasıl ulaşacağız/gideceğiz?

10. Soru

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik yönetim sürecinin aşamaları nelerdir?

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik yönetim sürecinin aşamaları nelerdir?

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik yönetim sürecinin aşamaları nelerdir?

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik yönetim sürecinin aşamaları nelerdir?

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik yönetim sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik planlama sürecinin yedi adımı bulunur. Bunlar sırasıyla; (1) mevcut işi ve misyonu tanımlama, (2) kurumun iç çevresindeki güçlü ve zayıf yanları ile dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirme, (3) yeni bir misyon belirleme, (4) misyonu stratejik hedeflere aktarma, (5) strateji ve eylem rotasını belirleme, (6) uygulama ve (7) değerlendirme şeklinde sıralanır. İlk beş adım planlama, altıncı adım uygulama ve son adım da değerlendirme aşaması olarak da adlandırılır

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik planlama sürecinin yedi adımı bulunur. Bunlar sırasıyla; (1) mevcut işi ve misyonu tanımlama, (2) kurumun iç çevresindeki güçlü ve zayıf yanları ile dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirme, (3) yeni bir misyon belirleme, (4) misyonu stratejik hedeflere aktarma, (5) strateji ve eylem rotasını belirleme, (6) uygulama ve (7) değerlendirme şeklinde sıralanır. İlk beş adım planlama, altıncı adım uygulama ve son adım da değerlendirme aşaması olarak da adlandırılır

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik planlama sürecinin yedi adımı bulunur. Bunlar sırasıyla; (1) mevcut işi ve misyonu tanımlama, (2) kurumun iç çevresindeki güçlü ve zayıf yanları ile dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirme, (3) yeni bir misyon belirleme, (4) misyonu stratejik hedeflere aktarma, (5) strateji ve eylem rotasını belirleme, (6) uygulama ve (7) değerlendirme şeklinde sıralanır. İlk beş adım planlama, altıncı adım uygulama ve son adım da değerlendirme aşaması olarak da adlandırılır

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik planlama sürecinin yedi adımı bulunur. Bunlar sırasıyla; (1) mevcut işi ve misyonu tanımlama, (2) kurumun iç çevresindeki güçlü ve zayıf yanları ile dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirme, (3) yeni bir misyon belirleme, (4) misyonu stratejik hedeflere aktarma, (5) strateji ve eylem rotasını belirleme, (6) uygulama ve (7) değerlendirme şeklinde sıralanır. İlk beş adım planlama, altıncı adım uygulama ve son adım da değerlendirme aşaması olarak da adlandırılır

Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç ana bölümü içeren stratejik planlama sürecinin yedi adımı bulunur. Bunlar sırasıyla; (1) mevcut işi ve misyonu tanımlama, (2) kurumun iç çevresindeki güçlü ve zayıf yanları ile dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirme, (3) yeni bir misyon belirleme, (4) misyonu stratejik hedeflere aktarma, (5) strateji ve eylem rotasını belirleme, (6) uygulama ve (7) değerlendirme şeklinde sıralanır. İlk beş adım planlama, altıncı adım uygulama ve son adım da değerlendirme aşaması olarak da adlandırılır

11. Soru

Stratejik planlamada iç ve dış çevre analizi kaç evreden oluşur?

Cevap

Genellikle dört analitik evreden oluşur. SWOT analizi de denilen bu dört evre organizasyonun içindeki güçlü ve zayıf yanları ve dış çevredeki fırsatları ve tehditleri analiz edilmek üzere bir araya getirir.

Genellikle dört analitik evreden oluşur. SWOT analizi de denilen bu dört evre organizasyonun içindeki güçlü ve zayıf yanları ve dış çevredeki fırsatları ve tehditleri analiz edilmek üzere bir araya getirir.

Genellikle dört analitik evreden oluşur. SWOT analizi de denilen bu dört evre organizasyonun içindeki güçlü ve zayıf yanları ve dış çevredeki fırsatları ve tehditleri analiz edilmek üzere bir araya getirir.

Genellikle dört analitik evreden oluşur. SWOT analizi de denilen bu dört evre organizasyonun içindeki güçlü ve zayıf yanları ve dış çevredeki fırsatları ve tehditleri analiz edilmek üzere bir araya getirir.

Genellikle dört analitik evreden oluşur. SWOT analizi de denilen bu dört evre organizasyonun içindeki güçlü ve zayıf yanları ve dış çevredeki fırsatları ve tehditleri analiz edilmek üzere bir araya getirir.

12. Soru

Stratejik yönetimin faydaları kaç grup altında incelenir?

Cevap

Stratejik yönetimin faydaları finansal olan ve fi- nansal olmayan olmak üzere iki grupta ele alınabilir

Stratejik yönetimin faydaları finansal olan ve fi- nansal olmayan olmak üzere iki grupta ele alınabilir

Stratejik yönetimin faydaları finansal olan ve fi- nansal olmayan olmak üzere iki grupta ele alınabilir

Stratejik yönetimin faydaları finansal olan ve fi- nansal olmayan olmak üzere iki grupta ele alınabilir

Stratejik yönetimin faydaları finansal olan ve fi- nansal olmayan olmak üzere iki grupta ele alınabilir

13. Soru

Stratejik planlamanın zorluklarını aşmak için nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevap

Başarılı bir stratejik plan uygulaması için bu zorlukların bilincinde olmak ve önlemler almak gerekir. Planın başarısında sürekliliği olan, sağlıklı ve şeffaf bir iletişimin kurulması esastır. Süreç sürekli etkileşimin gerekli kılındığı bir ekip ruhu içerisinde yürütülmeli, yaratıcı çözüm ve önerilere açık, dar kalıplara sıkışmamış, yalın, yenilikçi, anlaşılır, ölçülebilir, dinamik, öğrenmeyi ve öğretmeyi teşvik eden, etik kurallara sadık ve esnek özelliklere sahip olmalıdır. Bunun başarılmasında ise kurumsal iletişim etkin bir rol üstlenir.

Başarılı bir stratejik plan uygulaması için bu zorlukların bilincinde olmak ve önlemler almak gerekir. Planın başarısında sürekliliği olan, sağlıklı ve şeffaf bir iletişimin kurulması esastır. Süreç sürekli etkileşimin gerekli kılındığı bir ekip ruhu içerisinde yürütülmeli, yaratıcı çözüm ve önerilere açık, dar kalıplara sıkışmamış, yalın, yenilikçi, anlaşılır, ölçülebilir, dinamik, öğrenmeyi ve öğretmeyi teşvik eden, etik kurallara sadık ve esnek özelliklere sahip olmalıdır. Bunun başarılmasında ise kurumsal iletişim etkin bir rol üstlenir.

Başarılı bir stratejik plan uygulaması için bu zorlukların bilincinde olmak ve önlemler almak gerekir. Planın başarısında sürekliliği olan, sağlıklı ve şeffaf bir iletişimin kurulması esastır. Süreç sürekli etkileşimin gerekli kılındığı bir ekip ruhu içerisinde yürütülmeli, yaratıcı çözüm ve önerilere açık, dar kalıplara sıkışmamış, yalın, yenilikçi, anlaşılır, ölçülebilir, dinamik, öğrenmeyi ve öğretmeyi teşvik eden, etik kurallara sadık ve esnek özelliklere sahip olmalıdır. Bunun başarılmasında ise kurumsal iletişim etkin bir rol üstlenir.

Başarılı bir stratejik plan uygulaması için bu zorlukların bilincinde olmak ve önlemler almak gerekir. Planın başarısında sürekliliği olan, sağlıklı ve şeffaf bir iletişimin kurulması esastır. Süreç sürekli etkileşimin gerekli kılındığı bir ekip ruhu içerisinde yürütülmeli, yaratıcı çözüm ve önerilere açık, dar kalıplara sıkışmamış, yalın, yenilikçi, anlaşılır, ölçülebilir, dinamik, öğrenmeyi ve öğretmeyi teşvik eden, etik kurallara sadık ve esnek özelliklere sahip olmalıdır. Bunun başarılmasında ise kurumsal iletişim etkin bir rol üstlenir.

Başarılı bir stratejik plan uygulaması için bu zorlukların bilincinde olmak ve önlemler almak gerekir. Planın başarısında sürekliliği olan, sağlıklı ve şeffaf bir iletişimin kurulması esastır. Süreç sürekli etkileşimin gerekli kılındığı bir ekip ruhu içerisinde yürütülmeli, yaratıcı çözüm ve önerilere açık, dar kalıplara sıkışmamış, yalın, yenilikçi, anlaşılır, ölçülebilir, dinamik, öğrenmeyi ve öğretmeyi teşvik eden, etik kurallara sadık ve esnek özelliklere sahip olmalıdır. Bunun başarılmasında ise kurumsal iletişim etkin bir rol üstlenir.

14. Soru

Stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişim modelleri nelerdir?

Stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişim modelleri nelerdir?

Stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişim modelleri nelerdir?

Stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişim modelleri nelerdir?

Stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişim modelleri nelerdir?

Cevap

Stratejik planın uygulandığı stratejik yönetim süreci içerisinde kurumsal iletişimin rolü literatürde üç farklı şekilde modellendirilmiştir:

 • Grunig ve Repper Modeli
 • Moss ve Warnaby Kavramsal Modeli
 • Steyn’in (Eğitimsel) Modeli

Stratejik planın uygulandığı stratejik yönetim süreci içerisinde kurumsal iletişimin rolü literatürde üç farklı şekilde modellendirilmiştir:

 • Grunig ve Repper Modeli
 • Moss ve Warnaby Kavramsal Modeli
 • Steyn’in (Eğitimsel) Modeli

Stratejik planın uygulandığı stratejik yönetim süreci içerisinde kurumsal iletişimin rolü literatürde üç farklı şekilde modellendirilmiştir:

 • Grunig ve Repper Modeli
 • Moss ve Warnaby Kavramsal Modeli
 • Steyn’in (Eğitimsel) Modeli

Stratejik planın uygulandığı stratejik yönetim süreci içerisinde kurumsal iletişimin rolü literatürde üç farklı şekilde modellendirilmiştir:

 • Grunig ve Repper Modeli
 • Moss ve Warnaby Kavramsal Modeli
 • Steyn’in (Eğitimsel) Modeli

Stratejik planın uygulandığı stratejik yönetim süreci içerisinde kurumsal iletişimin rolü literatürde üç farklı şekilde modellendirilmiştir:

 • Grunig ve Repper Modeli
 • Moss ve Warnaby Kavramsal Modeli
 • Steyn’in (Eğitimsel) Modeli
15. Soru

Grunig ve Repper’in halkla ilişkiler için stratejik yönetim modelinin evreleri neleridr?

Cevap

Grunig ve Repper’in halkla ilişkiler için stratejik yönetim modeli üç evreden oluşmuştur:

 • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaş-ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
 • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sü- recine dahil edildiği kamu evresi.
 • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi.

Grunig ve Repper’in halkla ilişkiler için stratejik yönetim modeli üç evreden oluşmuştur:

 • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaş-ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
 • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sü- recine dahil edildiği kamu evresi.
 • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi.

Grunig ve Repper’in halkla ilişkiler için stratejik yönetim modeli üç evreden oluşmuştur:

 • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaş-ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
 • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sü- recine dahil edildiği kamu evresi.
 • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi.

Grunig ve Repper’in halkla ilişkiler için stratejik yönetim modeli üç evreden oluşmuştur:

 • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaş-ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
 • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sü- recine dahil edildiği kamu evresi.
 • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi.

Grunig ve Repper’in halkla ilişkiler için stratejik yönetim modeli üç evreden oluşmuştur:

 • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaş-ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
 • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sü- recine dahil edildiği kamu evresi.
 • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi.

 • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaş-ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
 • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sü- recine dahil edildiği kamu evresi.
 • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi.

 • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaş-ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
 • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sü- recine dahil edildiği kamu evresi.
 • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi.

 • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaş-ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
 • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sü- recine dahil edildiği kamu evresi.
 • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi.

 • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaş-ların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
 • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sü- recine dahil edildiği kamu evresi.
 • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi.
16. Soru

Moss ve Warnaby’nin kavramsal modeline göre, stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişimin rolü hangi evrelerden oluşur?

Cevap

Moss ve Warnaby’nin kavramsal modelinde stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişimin rolü aşağıda belirtilen evrelerde öne çıkar:

 • Kurumsal düzeyde çevre analizi

 • Farklı strateji seçeneklerinin ana paydaşlara iletilmesi

 • Sonuçların üst yönetime anlatılması

Moss ve Warnaby’nin kavramsal modelinde stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişimin rolü aşağıda belirtilen evrelerde öne çıkar:

 • Kurumsal düzeyde çevre analizi

 • Farklı strateji seçeneklerinin ana paydaşlara iletilmesi

 • Sonuçların üst yönetime anlatılması

Moss ve Warnaby’nin kavramsal modelinde stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişimin rolü aşağıda belirtilen evrelerde öne çıkar:

 • Kurumsal düzeyde çevre analizi

 • Farklı strateji seçeneklerinin ana paydaşlara iletilmesi

 • Sonuçların üst yönetime anlatılması

Moss ve Warnaby’nin kavramsal modelinde stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişimin rolü aşağıda belirtilen evrelerde öne çıkar:

 • Kurumsal düzeyde çevre analizi

 • Farklı strateji seçeneklerinin ana paydaşlara iletilmesi

 • Sonuçların üst yönetime anlatılması

Moss ve Warnaby’nin kavramsal modelinde stratejik yönetim süreci içerisindeki kurumsal iletişimin rolü aşağıda belirtilen evrelerde öne çıkar:

 • Kurumsal düzeyde çevre analizi

 • Farklı strateji seçeneklerinin ana paydaşlara iletilmesi

 • Sonuçların üst yönetime anlatılması

17. Soru

Stratejik yönetimde paydaş analizi nasıl tanımlanır?

Cevap

Paydaş Analizi “temel paydaşları belirlemek, önceliklendirmek, ihtiyaçlarını değerlendirmek, onlardan bilgiler toplamak ve bu bilgileri stratejik yönetim süreciyle bütünleştirmek” olarak tanımlanır.

Paydaş Analizi “temel paydaşları belirlemek, önceliklendirmek, ihtiyaçlarını değerlendirmek, onlardan bilgiler toplamak ve bu bilgileri stratejik yönetim süreciyle bütünleştirmek” olarak tanımlanır.

Paydaş Analizi “temel paydaşları belirlemek, önceliklendirmek, ihtiyaçlarını değerlendirmek, onlardan bilgiler toplamak ve bu bilgileri stratejik yönetim süreciyle bütünleştirmek” olarak tanımlanır.

Paydaş Analizi “temel paydaşları belirlemek, önceliklendirmek, ihtiyaçlarını değerlendirmek, onlardan bilgiler toplamak ve bu bilgileri stratejik yönetim süreciyle bütünleştirmek” olarak tanımlanır.

Paydaş Analizi “temel paydaşları belirlemek, önceliklendirmek, ihtiyaçlarını değerlendirmek, onlardan bilgiler toplamak ve bu bilgileri stratejik yönetim süreciyle bütünleştirmek” olarak tanımlanır.

18. Soru

Stratejik yönetimde paydaş yönetimi ne demektir?

Cevap

Paydaş Yönetimi “paydaşlarla iletişim kurmak, tartışmak, uzlaşmak, ilişkileri yönetmek ve onları organizasyon ve diğer paydaşlara faydalı olacak şekilde davranmaya motive etmek” olarak ifade edilir.

Paydaş Yönetimi “paydaşlarla iletişim kurmak, tartışmak, uzlaşmak, ilişkileri yönetmek ve onları organizasyon ve diğer paydaşlara faydalı olacak şekilde davranmaya motive etmek” olarak ifade edilir.

Paydaş Yönetimi “paydaşlarla iletişim kurmak, tartışmak, uzlaşmak, ilişkileri yönetmek ve onları organizasyon ve diğer paydaşlara faydalı olacak şekilde davranmaya motive etmek” olarak ifade edilir.

Paydaş Yönetimi “paydaşlarla iletişim kurmak, tartışmak, uzlaşmak, ilişkileri yönetmek ve onları organizasyon ve diğer paydaşlara faydalı olacak şekilde davranmaya motive etmek” olarak ifade edilir.

Paydaş Yönetimi “paydaşlarla iletişim kurmak, tartışmak, uzlaşmak, ilişkileri yönetmek ve onları organizasyon ve diğer paydaşlara faydalı olacak şekilde davranmaya motive etmek” olarak ifade edilir.

19. Soru

Dış paydaşlarla stratejik planın paylaşılmasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Stratejik plan üst yönetimin uygun görmesi durumunda, bağlı olunan ana kuruluş, müşteriler ve tedarikçiler gibi kurum dışı paydaşlarla da paylaşılabilir. Dış paydaşlarla stratejik planın paylaşılmasının çeşitli sebepleri olabilir:

 • Müşterilere onların ihtiyaçlarına odaklanıldığını gösterip onlarla ilişkileri geliştirmek

 • Bağlı olunan ana organizasyonun desteğini almak ve kaynak yardımı sağlamak

 
 • Hedeflere ulaşma konusunda yardımcı olacak diğer organizasyonların kaynak ve diğer konulardaki desteğini sağlamak

 • Tedarikçilerin kurumla iş yapmasını sağlamak

Stratejik plan üst yönetimin uygun görmesi durumunda, bağlı olunan ana kuruluş, müşteriler ve tedarikçiler gibi kurum dışı paydaşlarla da paylaşılabilir. Dış paydaşlarla stratejik planın paylaşılmasının çeşitli sebepleri olabilir:

 • Müşterilere onların ihtiyaçlarına odaklanıldığını gösterip onlarla ilişkileri geliştirmek

 • Bağlı olunan ana organizasyonun desteğini almak ve kaynak yardımı sağlamak

Stratejik plan üst yönetimin uygun görmesi durumunda, bağlı olunan ana kuruluş, müşteriler ve tedarikçiler gibi kurum dışı paydaşlarla da paylaşılabilir. Dış paydaşlarla stratejik planın paylaşılmasının çeşitli sebepleri olabilir:

 • Müşterilere onların ihtiyaçlarına odaklanıldığını gösterip onlarla ilişkileri geliştirmek

 • Bağlı olunan ana organizasyonun desteğini almak ve kaynak yardımı sağlamak

Stratejik plan üst yönetimin uygun görmesi durumunda, bağlı olunan ana kuruluş, müşteriler ve tedarikçiler gibi kurum dışı paydaşlarla da paylaşılabilir. Dış paydaşlarla stratejik planın paylaşılmasının çeşitli sebepleri olabilir:

 • Müşterilere onların ihtiyaçlarına odaklanıldığını gösterip onlarla ilişkileri geliştirmek

 • Bağlı olunan ana organizasyonun desteğini almak ve kaynak yardımı sağlamak

Stratejik plan üst yönetimin uygun görmesi durumunda, bağlı olunan ana kuruluş, müşteriler ve tedarikçiler gibi kurum dışı paydaşlarla da paylaşılabilir. Dış paydaşlarla stratejik planın paylaşılmasının çeşitli sebepleri olabilir:

 • Müşterilere onların ihtiyaçlarına odaklanıldığını gösterip onlarla ilişkileri geliştirmek

 • Bağlı olunan ana organizasyonun desteğini almak ve kaynak yardımı sağlamak

 
 • Hedeflere ulaşma konusunda yardımcı olacak diğer organizasyonların kaynak ve diğer konulardaki desteğini sağlamak

 • Tedarikçilerin kurumla iş yapmasını sağlamak

 
 • Hedeflere ulaşma konusunda yardımcı olacak diğer organizasyonların kaynak ve diğer konulardaki desteğini sağlamak

 • Tedarikçilerin kurumla iş yapmasını sağlamak

 

 • Hedeflere ulaşma konusunda yardımcı olacak diğer organizasyonların kaynak ve diğer konulardaki desteğini sağlamak

 • Tedarikçilerin kurumla iş yapmasını sağlamak

 • Hedeflere ulaşma konusunda yardımcı olacak diğer organizasyonların kaynak ve diğer konulardaki desteğini sağlamak

 • Tedarikçilerin kurumla iş yapmasını sağlamak

 • Hedeflere ulaşma konusunda yardımcı olacak diğer organizasyonların kaynak ve diğer konulardaki desteğini sağlamak

 • Tedarikçilerin kurumla iş yapmasını sağlamak

20. Soru

Stratejik plan oluşturulup kurum içinde paylaşıldığında çalışanların direnç geliştirmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Cevap

Stratejik planın oluşturulup kurum içinde paylaşılması sırasında çalışanların bu plana uyum sağlama sürecinde bir direnç geliştirmeleri olasıdır. Çünkü yeni bir stratejik plan mevcut iş yükünün yanında çalışanlara bazı ek görev ve sorumluklar da getirecektir. Bu noktada organizasyonun üst yönetimi planın gerekliliğini ifade etmeli ve çalışanlarla etkin ve etkile- şimli bir iletişim için bir plan oluşturmalıdır. Bu plan dâhilinde değişimin ne olduğu, değişime neden gerek duyulduğu, plan uygulanmazsa ne gibi sıkıntıların doğabileceği, planın başarılı bir şekilde uygulanması durumunda neler olabileceği, çalışanların plana nasıl katkı sağlayabileceği ve çalışanlar için planın ne gibi faydaları olabileceği gibi konular aktarılma

Stratejik planın oluşturulup kurum içinde paylaşılması sırasında çalışanların bu plana uyum sağlama sürecinde bir direnç geliştirmeleri olasıdır. Çünkü yeni bir stratejik plan mevcut iş yükünün yanında çalışanlara bazı ek görev ve sorumluklar da getirecektir. Bu noktada organizasyonun üst yönetimi planın gerekliliğini ifade etmeli ve çalışanlarla etkin ve etkile- şimli bir iletişim için bir plan oluşturmalıdır. Bu plan dâhilinde değişimin ne olduğu, değişime neden gerek duyulduğu, plan uygulanmazsa ne gibi sıkıntıların doğabileceği, planın başarılı bir şekilde uygulanması durumunda neler olabileceği, çalışanların plana nasıl katkı sağlayabileceği ve çalışanlar için planın ne gibi faydaları olabileceği gibi konular aktarılma

Stratejik planın oluşturulup kurum içinde paylaşılması sırasında çalışanların bu plana uyum sağlama sürecinde bir direnç geliştirmeleri olasıdır. Çünkü yeni bir stratejik plan mevcut iş yükünün yanında çalışanlara bazı ek görev ve sorumluklar da getirecektir. Bu noktada organizasyonun üst yönetimi planın gerekliliğini ifade etmeli ve çalışanlarla etkin ve etkile- şimli bir iletişim için bir plan oluşturmalıdır. Bu plan dâhilinde değişimin ne olduğu, değişime neden gerek duyulduğu, plan uygulanmazsa ne gibi sıkıntıların doğabileceği, planın başarılı bir şekilde uygulanması durumunda neler olabileceği, çalışanların plana nasıl katkı sağlayabileceği ve çalışanlar için planın ne gibi faydaları olabileceği gibi konular aktarılma

Stratejik planın oluşturulup kurum içinde paylaşılması sırasında çalışanların bu plana uyum sağlama sürecinde bir direnç geliştirmeleri olasıdır. Çünkü yeni bir stratejik plan mevcut iş yükünün yanında çalışanlara bazı ek görev ve sorumluklar da getirecektir. Bu noktada organizasyonun üst yönetimi planın gerekliliğini ifade etmeli ve çalışanlarla etkin ve etkile- şimli bir iletişim için bir plan oluşturmalıdır. Bu plan dâhilinde değişimin ne olduğu, değişime neden gerek duyulduğu, plan uygulanmazsa ne gibi sıkıntıların doğabileceği, planın başarılı bir şekilde uygulanması durumunda neler olabileceği, çalışanların plana nasıl katkı sağlayabileceği ve çalışanlar için planın ne gibi faydaları olabileceği gibi konular aktarılma

Stratejik planın oluşturulup kurum içinde paylaşılması sırasında çalışanların bu plana uyum sağlama sürecinde bir direnç geliştirmeleri olasıdır. Çünkü yeni bir stratejik plan mevcut iş yükünün yanında çalışanlara bazı ek görev ve sorumluklar da getirecektir. Bu noktada organizasyonun üst yönetimi planın gerekliliğini ifade etmeli ve çalışanlarla etkin ve etkile- şimli bir iletişim için bir plan oluşturmalıdır. Bu plan dâhilinde değişimin ne olduğu, değişime neden gerek duyulduğu, plan uygulanmazsa ne gibi sıkıntıların doğabileceği, planın başarılı bir şekilde uygulanması durumunda neler olabileceği, çalışanların plana nasıl katkı sağlayabileceği ve çalışanlar için planın ne gibi faydaları olabileceği gibi konular aktarılma

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.