Kurumiçi Halkla İlişkiler Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
11
A+
A-

Kurumiçi Halkla İlişkilerin Organizasyonu: Aktörler, Roller Ve Yetenekler

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumiçi Halkla İlişkiler Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurumiçi Halkla İlişkilerin Organizasyonu: Aktörler, Roller Ve Yetenekler

1. Soru

Sözlü araçlar nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler sözlü araçları şunlardır:

 • İşletme toplantıları
 • Komisyonlar
 • Çalışma grupları
 • Çalışanlarla yapılan görüşmeler
 • Yöneticinin yaptığı konuşmalar
 • Departmanların kendilerinin yaptığı toplantılar
 • Kişisel görüşme
 • Telefonla elde edilebilen kurum haberleri
 • Kurslar
 • Seminerler
 • Uzmanlık alanıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar
 • “Açık kapı günleri” 

2. Soru

Çift yönlü iletişim anlayışı nedir?

Cevap

Çift yönlü iletişim anlayışı hem kurumun çalışanları ve yöneticileri arasında hem de kurumun dış çevresi arasında olması gereken ideal iletişimsel süreci ifade etmektedir.


3. Soru

“Kurumiçi halkla ilişkiler” nedir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler ise kurum çalışanları ve yöneticileri arasındaki iletişimi düzenlemenin yanı sıra çalışanların birbiri arasındaki iletişimini de oluşturmaktadır. Daha da ötesinde kurum çalışanlarının kurumsal amaçlar doğrultusunda organize edilerek harekete geçirilmesi noktasında kurumiçi halkla ilişkiler etkin rol oynamaktadır.


4. Soru

“Aktörü” tanımlayınız? 

Cevap

Aktör, herhangi bir olayda etkisi ya da katkısı olan kimselere verilen isimdir.


5. Soru

“Sinerji” nedir? 

Cevap

Sinerji, aynı işi yapmayı amaçlayan kişilerin birbirleri ile uyumlu ve heyecanlı hâlde çalışmasıdır.


6. Soru

Ekonomik motivasyon araçları nelerdir? 

Cevap

Ekonomik motivasyon araçları; ücret artışı, primli ücret, ekonomik ödüller vb. içerir.


7. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerin kurum dışı halkla ilişkilere nasıl bir katkısı olur? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler kurum dışındaki halkla ilişkileri beslemektedir. Kurumun içerisinde yer alan çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılığı, kurumun dış¸ çevresini tanıma ve tanıtma sürecindeki halkla ilişkiler faaliyetlerinin kalitesine yansımaktadır. Kurum çalışanlarının yüksek motivasyonlu ya da kuruma aidiyet duygusu beslemesi kurum dışında yer alacak olan iletişimsel süreçlerde daha verimli olunmasına sebep olacaktır. Bu yüzden kurumun çekirdeği olan iç hedef kitlenin kurumiçi halkla ilişkiler ile memnuniyetinin sağlanması diğer halkla ilişkiler etkinliklerinin de oldukça profesyonel ele alınmasını sağlayacaktır.


8. Soru

Liderin özellikleri nelerdir? 

Cevap

Kurumun kültürünü benimsemiş ve kültürün sağlamlaştırılmasını kurumsal amaçlardan birisi haline getiren lider, kurumun en önemli uzvu görevindedir. Bu sebeple liderin şu belli özellikleri olmak durumundadır:

 • Bir vizyonu benimsemek ve bunu çalışanları ile paylaşmak
 • Değişikliğe açık olmak ve yeni projeleri yönetebilmek
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarına yönelik çalışabilmek
 • İnsanlarla bireysel olarak ilgilenmek
 • Bilgiyi paylaşmak
 • Sorun çözmek ve karar vermek
 • Zamanı ve kaynakları doğru yönetebilmek
 • Sorumluluk alabilmek
 • Beklentilerin üstünde inisiyatif alabilmek
 • Profesyonel ahlaka sahip olabilmek
 • Güvenilir olmak
 • İşlerin akışını yönetmek

Bu maddelere ek olarak kurumda yer alan çalışanların moral ve motivasyonlarını arttırarak örgütsel bağlılıklarını da sağlamak liderin rolleri arasında yer almaktadır. 


9. Soru

Kurumiçi iletişimin bir kurumdaki görevleri nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi iletişimin bütün boyutlarının her noktada aynı ciddiyetle ele alınması ve uygulayıcıları tarafından etkin bir şekilde konumlandırılması önemlidir. Kurumiçi iletişimin bir kurumda birden fazla görevi bulunmaktadır:

 • Bilgilendirme: Kurum hedeflerinin ve stratejik adımlarının kurum personeli tarafından benimsenmesi ve dışarıdan gelebilecek sorunları bu süreçte yönetebilmesi noktasında bilgilendirme görevi oldukça önemlidir.
 • Motive Etme: Çalışanlara kurumun önemli değerlerinin benimsetilmesi ile kurumla duygusal bağˆ oluşturmasını sağlamaktır. Motivasyonun arttırılması ile çalışanların kişisel yaratıcılığının arttırılması hedeflenmektedir.
 • Yönetme: Çalışanların belli amaçlar ile kurumla birleşmelerinin sağlanması noktasında aktif olarak kullanılması gereken yönetme süreci çalışanlarda sadakat sağlamalıdır. 

10. Soru

Yazılı araçlar nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler yazılı araçları şunlardır:

 • Çalışan el kitabı
 • Kurum broşürü
 • Kara tahta
 • İşletme gazetesi/dergisi
 • Yöneticiler için bilgilendirici mektuplar
 • Çalışanlar için bilgilendirici mektuplarla yönetim değerleri
 • Güncel özel hizmetler
 • Bilgilendirici kurumiçi yazılar
 • Bilgilendirici kurumiçi yazılar
 • Çalışma raporlar
 • Yıllık raporlar
 • Yıldönümü yazıları
 • İşletme kütüphanesi
 • İşyerinde güvenlikle ilgili bilgilendirici yazılar
 • İşletme içi öneri sistemine dair bilgilendirici yazılar 

11. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler araçlarının önemi nedir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerin görevlerini tam anlamıyla yerine getirmesinde, kurumsal kültür ve kimliğin aktarılmasında ve kurumun çalışanlarının motivasyonlarının arttırılmasında kurumiçi halkla ilişkiler araçlarının önemi yadsınamayacak kadar büyüktür.


12. Soru

Halkla ilişkilerin kaç boyutta konumlandırılmıştır? 

Cevap

Özel sektör, kamu sektörü ya da bağımsız diğer sektör olarak bilinen kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda halkla ilişkiler uygulamaları iki boyutta konumlandırılmaktadır. Halkla ilişkilerin iki boyutunu oluşturan bu unsurlar; kurumun dış hedef kitle ve paydaşlarına yönlendirilen kurum dışı halkla ilişkiler ve kurumun en değerli varlıkları olan çalışanlarına yönelik olarak konumlandırılan kurumiçi halkla ilişkilerdir.


13. Soru

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Bir kurumun dış çevresi ile ilişkilerini yansıtan halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı kurumiçi halkla ilişkilerin kalitesine bağlıdır. Kurumiçi halkla ilişkiler kurumdaki ideal çalışma ilişkilerinin ortaya koyulmasında etkin faktör olarak ele alınmaktadır.


14. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler hangi konularda anahtar görevi görmektedir? 

Cevap

Çalışanların kendilerini değerli hissetmesinde, yöneticilerin çalışan gereksinimlerini öğrenmesinde, daha sağlıklı kurumsal iletişim sürecinin konumlandırılmasında ve bütün kurumsal insan gücünün yine kurumsal amaçlar doğrultusunda organize edilmesinde kurumiçi halkla ilişkiler anahtar görevi görmektedir.


15. Soru

Halkla ilişkilerin amaçları nelerdir? 

Cevap

Kurumların sahip oldukları insan kaynaklarını, kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda motive etmesi ile örgütsel bağlılığı yaratması kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri ile mümkün kılınmaktadır. Bunun yanı sıra kurumiçi halkla ilişkilerin birçok amacı da bulunmaktadır:

 • Yönetici ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı yaratarak yeni yöntemler geliştirmek ve bununla birlikte çalışanlarına yönetime katılım konusunda cesaret vermek
 • Kurum içerisinde şeffaf olarak yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ya da yatay olarak bilgi akışını gerçekleştirmek
 • Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek
 • Çalışanların işteki geleceği ile ilgili olarak tedirginliklerini azaltmak
 • Kurum içerisinde verim ve başarıyı arttıracak; yaratıcı fikirleri teşvik edecek çalışma ortamını oluşturmak
 • Kurum ve çalışanların beklentilerini bütünleştirmek
 • Çalışanların kurumun geleceği ile ilgili düşüncelerini iyimser hâle getirmek
 • Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu aşılamak
 • Bütün çalışanlara yönelik olarak düzenli iletişim programları hazırlamak ve bu programları uygulamak
 • Her sene düzenli olarak araştırmalar yaparak iç hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek ve iletişim programının etkinliğini arttırmak
 • Yasal düzenlemeler, pazarlama stratejileri, rekabette bulunulan diğer firmalar, üretim ve kârı kapsayan kurumsal amaçlarla ilgili konuları vurgulamak
 • Çalışanlar ve yöneticiler arasında düzenli olarak toplantıları düzenlemek ve çalışanların sorunlarını dile getirme noktasında cesaretlendirmek
 • Çalışanları kurumla ilgili olarak dolaylı ya da doğrudan konularda ayrıntılı olarak bilgilendirmek için kurumsal yayınlar yayımlamak 

16. Soru

“Kurumsal yayınlar” nedir? 

Cevap

Kurumsal yayınlar, kurumların çalışanlarına ya da diğer hedef kitlelerine yönelik olarak düzenli aralıklarla yayımladığı her türlü yazılı, görsel ve sanal yayınlardır.


17. Soru

Bir halkla ilişkiler yöneticisinin bir günde neler yapması gerekir? 

Cevap

Aşağıdaki on maddede halkla ilişkiler uzmanlarının genelde bir günlük faaliyetleri yer almaktadır:

 • Yazma ve edit etme
 • Medya ile ilişkiler
 • Araştırma
 • Yönetim ve irade
 • Danışmanlık
 • Etkinlikler 
 • Konuşmalar
 • Üretim/Yapım
 • Eğitim Verme
 • Liazon/İrtibat 

18. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerin amaçları nelerdir?  

 

Cevap

 • Yönetici ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı yaratarak yeni yöntemler geliştirmek ve bununla birlikte çalışanlarına yönetime katılım konusunda cesaret vermek.
 • Kurum içerisinde şeffaf olarak yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya veya yatay olarak bilgi akışını gerçekleştirmek.
 • Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.
 • Çalışanların işteki geleceği ile ilgili olarak tedirginliklerini azaltmak.
 • Kurum içerisinde verim ve başarıyı arttıracak; yaratıcı fikirleri teşvik edecek çalışma ortamını oluşturmak.
 • Kurum ve çalışanların beklentilerini bütünleştirmek.
 • Çalışanların kurumun geleceği ile ilgili düşüncelerini iyimser hâle getirmek.
 • Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu aşılamak.
 • Bütün çalışanlara yönelik olarak düzenli iletişim programları hazırlamak ve bu programları uygulamak.
 • Her sene düzenli olarak araştırmalar yaparak iç hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek ve iletişim programının etkinliğini arttırmak.
 • Yasal düzenlemeler, pazarlama stratejileri, rekabette bulunulan diğer firmalar, üretim ve kârı kapsayan kurumsal amaçlarla ilgili konuları vurgulamak.
 • Çalışanlar ve yöneticiler arasında düzenli olarak toplantıları düzenlemek ve çalışanların sorunlarını dile getirme noktasında cesaretlendirmek.
 • Çalışanları kurumla ilgili olarak dolaylı veya doğrudan konularda ayrıntılı olarak bilgilendirmek için kurumsal yayınlar yayımlamak.

19. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler sürecinde hangi departman ile temas içinde olmak önemlidir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler sürecinde özellikle insan kaynakları departmanı ile temas hâlinde bulunmak oldukça önemlidir. Çalışanların yöneticiler ile iletişimini düzenleme sürecini ele alan kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin insan kaynakları departmanından bağımsız çalışması söz konusu olamaz. Bununla birlikte üst düzey yöneticiler ve kurmay boyut yönetimindeki idari amirlerin de birbirleri ile karşılıklı temas halinde olması, belli bir kurumsal çerçevede iş yapış şekillerinin biçimlendirilmesi yine kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin görevleri arasında gösterilmektedir.


20. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler kurum yöneticilerine hangi konuda yardım sağlar? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurum yöneticilerine iletişimsel süreçte yardımcı olmaktadır. Kurumu yöneten ve beyaz yakalılar olarak anılan yönetim kadrosunun; kurumsal amaçları çalışanlarına bildirmesi ve bu amaçla onları motive etmesi noktasında kurumiçi halkla ilişkileri kullanması akılcı bir tutumdur. Kurumiçi halkla ilişkiler araçları ile kurum çalışanlarına gerekli olan bütün kurumsal bilgilerin aktarılması, gerektiğinde bu amaçlar doğrultusunda eğitimlerin verilmesi; çalışanların ortak amaçlar etrafında örgütlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hemen her noktada önemli konumda bulunan çalışanların iş yapış şekillerini ve bu süreçte en verimli konuma ulaşmalarını sağlayan en önemli unsurlardan olan kurumiçi halkla ilişkiler kurumların vizyon ve misyonuna paralel olarak şekillenmektedir. Bu noktada kurumlarda yer alan ve kurumiçi halkla ilişkilerin aktörleri yani uygulayıcıları olan üst düzey yöneticilerin de bu unsurları tam anlamda benimsemiş¸ olması gerekmektedir.


21. Soru

Program ve planlama açısından kurum içi ve dışı faaliyetler arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler programlarının istenilen sürekli mesajı sağlayıp sağlamadığı ile ilgili ve kurumun iş ve iletişim amaçlarını desteklediğinden emin olabilmek için diğer birimlerle koordineli olarak çalışmaktadır.  Diğer yandan Kurum dışı ilişkiler; Program planlama faaliyetlerine kurum içi takımlardan girdi sağlayarak destek olur. Kurum programları yürürlüğe koyabilmek için hedef dinleyici, ana mesajlar, nesneler ve stratejiler, hedefler ve taktikler oluşturur.


22. Soru

Kurumiçi iletişim sürecinin yönetilmesi niçin önemlidir? 

Cevap

Bütün bu süreçler bir bütün olarak değerlendirildiğinde kurumiçi iletişim sürecinin yönetilmesi ile kendini gösteren kurumiçi halkla ilişkilerin stratejik olarak ele alınması ve çalışanların bilgilendirilmesi, motive edilmesi ve yönetme gibi olgulara sahip olması, kurumsal amaç ve hedeflerin sinerji yaratılarak gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamaktadır.


23. Soru

Kurumiçi ve kurum dışı halkla ilişkilerin farklılıklarına karşın ortak yönü nedir? 

Cevap

Kurumiçi ve kurum dışı halkla ilişkiler her ne kadar farklı hedef kitlelere yönelik olsa da aynı kurumsal amacı gütmek zorundadır. Bunun aksi durumlarda kurumun içerisinden ya da dış çevreden kaynaklı krizlerin yaşanması söz konusu olabilir.


24. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerin temel ilkeleri nelerdir? 

Cevap

Halkla ilişkiler mesleğinin uygulanışında evrensel olarak ortaya konulmuş tüm uygulama alanları ve sektörlere yönelik olan belli başlı temel ve ahlaki ilkeler bulunmaktadır. Aşağıda maddelendirilen bu ilkeler mesleğin bilimsel olarak uygulanışında rehberlik etmektedir.

 1. Halkla ilişkiler gerçeği yansıtmalıdır.
 2. Halkla ilişkiler bir uzmanlık alanıdır.
 3. Halkla ilişkiler sürekli bir çalışmadır.
 4. Tüm çalışanlar tarafından benimsenmeli ve desteklenmelidir.
 5. Çift yönlü iletişime dayanan bir süreçtir.
 6. Halkla ilişkilerde hedef kitle özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

25. Soru

“Kurmay boyut” nedir? 

Cevap

Kurmay boyut, eşit yetkilerle görev yapan birimlerin oluşturduğu yapı anlamına gelir.


26. Soru

Halkla ilişkiler unsuru yalnızca iç hedef kitle olan kurumun çalışanları ya da yöneticilerine yönelik bir anlayışa mı sahiptir? 

Cevap

Halkla ilişkiler unsuru sadece kurum içerisine yönelik değildir. Kurumlar farklı çevrelerle temas halinde bulunmaktadır. Bu da halkla ilişkilerin temas ettiği hedef kitleleri farklılaştırmaktadır. Bu sebeple halkla ilişkiler hem iç hedef kitle olan kurum çalışanlarına hem de dış hedef kitle olan kurumun dış çevresine yönelik faaliyetleri içermektedir. Ancak kurum içerisinde başlatılan ve çalışanlarla bir bütün olarak konumlandırılan faaliyetler dış hedef kitleler üzerinde de olumlu etki yaratmaktadır.


27. Soru

“Kurum kültürü” nedir? 

Cevap

Kurum kültürü, kurumun ortak değerler bütününe verilen isimdir. Kurumun yazısız kuralları da kurum kültürünü oluşturmaktadır. Kurum kültürü üst yönetimin bir yansımasıdır. Parmak izi gibi tektir ve yönetimin iç ve dış iletişim süreçlerine modern yönetim anlayışı ile entegrasyonu önemlidir. Kurum kültürü kurumda yer alan her birey için bir gereksinim oluşturmaktadır. İletişimsel olarak entegre edilmiş¸ kurum kültürünün herkes tarafından benimsenmesi çok daha kolaydır.


28. Soru

Örgütsel (kurumiçi) iletişim nedir? 

Cevap

Örgütsel (kurumiçi) iletişim, ortak bir amaç çerçevesinde bir araya gelen insanların iş birliğini ve uyumunu sağlayan bağlayıcı bir süreçtir. Bu sebeple kurumlarda yer alan ve halkla ilişkiler uygulayıcıları olarak konumlandırılan liderler, yöneticiler ve uzmanların, bu süreçlerde oldukça etkin olması gerekmektedir. Örgütsel iletişim, kurumsal iletişim ile aynı süreçleri ifade etmektedir.


29. Soru

Halkla ilişkilerin sadece kurum dışına yönelik olduğunu düşünmek doğru mudur? 

Cevap

Halkla ilişkilerin sadece kurum dışına yönelik olduğunu düşünmek yanlıştır. Özellikle kurum içerisinden başlayarak kurum dışarısına bütüncül bir anlayışla uygulanacak olan bu sürecin etkili bir şekilde geri bildirim sağlaması mümkündür.


30. Soru

Çalışanlarla ilişkilerde hedefler ve ideal çalışma ilişkilerinin karakterize edildiği koşullar nelerdir? 

Cevap

Çalışanlarla ilişkilerde hedefler ve ideal çalışma ilişkileri yedi farklı koşulla karakterize edilmektedir:

 1. İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı
 2. Yatay, dikey ve çapraz olarak konumlandırılan; tarafsız ve serbestçe akan doğru bilgi
 3. Bütün çalışanlar için tatmin edici statü ve katılım
 4. Çekişmesiz çalışma devamlılığı
 5. Sağlıklı bir çalışma ortamı
 6. Başarı için girişimcilik
 7. Gelecek hakkında kurumsal anlamda iyimserlik 

31. Soru

Kriz nedir? 

Cevap

Kriz, herhangi bir örgüt, işletme ya da toplumu tehdit eden koşullarla mücadele de yetersiz kalma durumudur.


32. Soru

“Kurumsal iletişim” nedir? 

Cevap

Kurumsal iletişim bir kurumun bütün bölümleri arasında her türlü bilginin paylaşımını, bu paylaşım süreci içerisinde kullanılan mesaj biçimlerini, teknik ve yöntemlerini içermektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi kurumsal iletişimi dar bir çerçevede görmek yanlış¸ olur. Kurumun bütün iletişim süreçlerine yön veren bu unsurun profesyonelce ele alınması da gerekmektedir. Bununla birlikte kurumsal kimlik ve kurum kültürü de kurumsal iletişimin diğer unsurları arasında gösterilmektedir.


33. Soru

Kurum içinde yer alan halkla ilişkiler biriminin üst düzey yöneticilere yakın olarak konumlandırılmasının stratejik önemi nedir? 

Cevap

Kurum içinde yer alan halkla ilişkiler biriminin ya da uygulayıcısının üst yönetime yakın olması alınan ya da alınacak kurumsal kararların zaman kaybetmeksizin astlara iletilmesinde önemli rol oynamaktadır. Karar ya da inisiyatif alma noktasında da üst yönetim ile temas halinde olunması halkla ilişkiler süreçlerini hızlandırırken herkes tarafından benimsenmesini de kolaylaştırmaktadır.


34. Soru

“Dönüşümcü lider” kimdir? 

Cevap

Dönüşümcü lider, astlarının neyin doğru ve önemli olduğu konusunda bilinçlendirme düzeylerini arttıran ve onları kurum ve toplumun menfaatlerine paralel olarak güdüleyen liderdir.


35. Soru

Kurumiçi iletişim çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalar nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi iletişimde çalışanlara organizasyonun amaçları, felsefesi, hakkında bilgiler verilmelidir. Kurumiçi iletişim çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalar şunlardır:

 • Kurumdaki olumlu ya da olumsuz tüm gelişmeler hakkında çalışanları haberdar etmek,
 • Kurumun planlaması, hedefleri, pazarlama ve reklam hedefleri hakkında çalışanları bilgilendirmek,
 • Kurumun yayın araçları yolu ile çalışanları bilgilendirmek,
 • Kararların alınmasına çalışanların katılmasını sağlamak,
 • Kurum içinde görüşlerini bildirme olanağının varlığı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından eğitilmelerini sağlamak,
 • İyi bir çalışma durumunda çalışanın övülmesi ve takdir edilmesini sağlamak,
 • Üstün başarıları parasal olarak ödüllendirmek,
 • Düzenli kuruluş¸ toplantıları yapmak,
 • Çalışanların aileleri ile ilişkilere girmek ve kurum aile bütünleşmesini sağlamak. 

36. Soru

Psiko-sosyal motivasyon araçları nelerdir? 

Cevap

Psiko-sosyal araçlar, çalışmada bağımsızlık, takdir edilme, övgü alma, gelişme ve başarının teşviki, sosyal uğraşlar vb. içerir. 


37. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler araçları kaça ayrılır? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler araçları yazılı, sözlü ve görsel olarak üç ana başlık altına toplanmaktadır. Birden fazla aracın aynı amaç doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple yazılı araçların aynı şekilde görsel araçlar ile zenginleştirilmesi de önem taşımaktadır. Kurumsal amaçlar doğrultusunda kurumiçi halkla ilişkiler araçları önem taşımaktadır.


38. Soru

“Eşik bekçiler” kimdir? 

Cevap

Eşik bekçiler, medya kurumlarında yer alan ve üst düzey yönetici görevinde bulunan, haber olma kriterlerine karar veren bireylerdir.


39. Soru

Görsel araçlar nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler görsel araçları şunlardır:

 • Afişler
 • Sergiler
 • Dia gösterileri
 • Görsel işitsel gösteriler
 • Filmler
 • Televizyon 

40. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerin kurumdaki çalışma ilişkilerinde, çalışanlarla ideal ilişkiler koşulları nelerdir?

 

Cevap

 • İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı,
 • Yatay, dikey ve çapraz olarak konumlandırılan; tarafsız ve serbestçe akan doğru bilgi,
 • Bütün çalışanlar için tatmin edici statü ve katılım,
 • Çekişmesiz çalışma devamlılığı,
 • Sağlıklı bir çalışma ortamı,
 • Başarı için girişimcilik,
 • Gelecek hakkında kurumsal anlamda iyimserlik.

41. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve örgütsel iletişimin birbirlerine benzer olan temel amacı nedir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve örgütsel iletişim birbirine çok benzer algılar yaratmaktadır. Üçünün de temel amacı; kurumun iletişimsel süreçlerini yapılandırarak kurumsal amaçlar dahilinde imaj ve itibarı oluşturmaktır. Bu noktada kurumiçi halkla ilişkiler unsuru bu süreçlerin hangi araçlar üzerinden yürümesi gerektiğini ortaya koyarken kurumsal iletişim veya örgütsel iletişim unsurları da bu araçların nasıl ve hangi amaçlarda kullanılması gerektiğine karar vermektedir. Bu sebeple kurumiçi halkla ilişkilerin kurumsal iletişim ve örgütsel iletişime entegre edilmesi kurumun daha aktif yapıya bürünmesini sağlamaktadır. Kurumun profesyonelce ele alınmış iletişim temeli günümüz ortamında benzersiz bir rekabet avantajı yaratmaktadır.


42. Soru

“Çift yönlü iletişim” nedir? 

Cevap

Çift yönlü iletişim, alıcı ve verici arasında karşılıklı olarak yönetilen iletişim sürecidir.


43. Soru

“Kurumsal kimlik” nedir? 

Cevap

Kurumsal kimlik, bir kurumun hedef kitleleri tarafından görünen yüzüne verilen isimdir. Kartvizitten antetli kâğıda uzanan geniş bir materyal şemsiyesini de içermektedir.


44. Soru

Kurmay Boyut nedir?

 

 

Cevap

Eşit yetkilerle görev yapan birimlerin oluşturduğu yapı anlamına gelir. Kurum içi halkla ilişkilerin görevleri arasında departmanlar arası çalışma disiplinini oluşturmak da bulunmaktadır. Kurum içi halkla ilişkilerin sürecinde özellikle insan kaynakları departmanı ile temas halinde bulunmak oldukça önemlidir. Çalışanların yöneticilerle iletişimini düzenleme sürecini ele alan  kurum içi halkla ilişkiler  faaliyetlerinin insan kaynakları departmanından bağımsız çalışması söz konusu olamaz. Bununla birlikte üst düzey yöneticiler ve kurmay boyut yönetimindeki  idare amirleri de birbirleriyle karşılıklı temas halinde olması, belli bir kurumsal çerçevede iş yapısı biçimlendirilmesi kurum  içi halkla ilişkiler faaliyetlerinin görevleri arasında yer alır.

 


45. Soru

Kurum kültürünün aktarılmasında en etkili yöntem nedir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri kurum kültürünün aktarılmasında en etkili yöntemlerden birisidir. Kurumu ayakta tutan kültür, kurum çalışan ve yöneticilerini bir amaç etrafında toplayabilmektedir.


46. Soru

Yönetsel motivasyon araçları nelerdir? 

Cevap

Yönetsel araçlar, kurumsal ve bireysel amaçlar birliği, yetki ve sorumluluk dengesi, eğitim ve yükselme olanakları, karara katılım, çalışma ortamını geliştirme vb. içerir.


47. Soru

Bir kurumdaki en aktif halkla ilişkiler aktörleri kimlerdir? 

Cevap

Bir kurumda en aktif halkla ilişkiler aktörleri aşağıdaki gibidir:

 • Üst düzey yöneticiler
 • Kurmay boyuttaki yöneticiler
 • Halkla ilişkiler yöneticisi
 • İnsan kaynakları yöneticisi
 • Çalışanlar 

48. Soru

Günümüz liderlik anlayışında  kurum çalışanlarını motive etme biçimleri nelerdir?

Cevap

Ekonomik Motivasyon Araçları: Ücret artısı, primli ücret, ekonomik ödüller vb.

Psiko-sosyal Araçlar: Çalısmada bagımsızlık, takdir edilme, övgü alma, gelişme ve başarının teşviki, sosyal ugraslar vb.

Yönetsel Araçlar: Kurumsal ve bireysel amaçlar birliği, yetki ve sorumluluk dengesi, eğitim ve yükselme olanakları, karara katılım, çalışma ortamını geliştirme vb.


49. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler sürecinde aktörlerin rollerini belirlemede en önemli nokta nedir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler sürecinde aktörlerin rollerinin belirlenmesinde en önemli nokta yetkinliktir. Yetkinliklere paralel olarak ele alınacak iletişim süreçlerinin verimliliği maksimum olacaktır. 


50. Soru

Kurumiçi iletişim sürecinde halkla ilişkiler yöneticisinin insan kaynakları yöneticisi ile işbirliği yapmasının avantajları nelerdir? 

Cevap

Kurum içerisinde ele alınacak olan bir faaliyet doğrudan çalışan ve yöneticiler ile ilgili olacağından halkla ilişkiler aktörleri bu süreçte insan kaynakları yöneticisi ile dirsek teması hakinde bulunmalıdır. Özellikle çalışanların beklenti ve isteklerinin ne olduğunun tam anlaşılması noktasında insan kaynakları yöneticisi halkla ilişkiler yöneticisine ışık tutacaktır.


51. Soru

Halkla ilişkiler aktörlerinin yetkinlikleri neler olmalıdır? 

Cevap

Halkla ilişkiler aktörlerinin belli yetkinliklerde olması gerekmektedir. Özellikle kurum içerisinde yer alan halkla ilişkiler uzmanının da bu yetkinliklere eksiksiz sahip olması gerekmektedir:

 • Strateji belirlemek,
 • Gerekli iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Medyada planlama yapabilmek,
 • Bilgi iletişim teknolojilerine adapte olabilmek,
 • Vizyon sahibi olmak,
 • Etik ve ahlak anlayışına sahip olmak,
 • Kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını kullanabiliyor olmak bu yetkinlikler arasında gösterilmektedir. 

52. Soru

Halkla ilişkilerin iki boyutu nedir?

Cevap

Özel sektör, kamu sektörü veya bağımsız diğer sektör olarak bilinen kar amacı gütmeyen kuruluşlarda halkla ilişkiler uygulamaları iki boyutta konumlanır. Bunlar: Kurum içi ve Kurum dışı halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkilerin iki boyutunu oluşturan bu unsurlar; kurumun dış hedef kitle ve paydaşlarına yönlendirilen kurum dışı halkla ilişkiler ve kurumun en değerli varlıkları olan çalışanlarına yönelik olarak konumlandırılan kurum içi halkla ilişkilerdir. Kurumun dışına yönelik olarak ele alınan halkla ilişkiler süreçleri daha çok kurumun dış çevresi ile olan ilişkiyi temsil etmektedir. Bu bağlamda kurum içi halkla ilişkiler ise kurum çalışanları ve yöneticileri  arasındaki iletişimi düzenlemenin yanı sıra çalışanların birbiri arasındaki  iletişimi de oluşturmaktadır, kurum çalışanlarının kurumsal amaçlar doğrultusunda organize edilerek harekete geçirilmesi noktasında kurum içi halkla ilişkiler etkin rol oynamaktadır.


53. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler organizasyonunda gerekli olan yetkinliklerin kurum imajına katkısı sürecinin nasıl olduğunu anlatınız? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler organizasyonda gerekli olan yetkinliklerin aktif kullanılması kurumu dinamik bir yapıya ulaştırmaktadır. Özellikle medya ilişkileri, strateji belirleme gibi kavramlar, kurum kültürü ve kurumsal iletişim gibi kavramlar ile bütünleştirilerek kurumun imajını oluşturma süreçlerine zemin hazırlamaktadır.


54. Soru

Kurum içi  halkla ilişkiler açısından “Eşik bekçisi” kimlerdir?

 

 

Cevap

Eşik Bekçisi: Medya kurumlarında yer alan ve üst düzey yönetici görevinde bulunan, haber olma kriterlerine karar veren bireylerdir. Halkla ilişkiler boyutunda , üst düzey yöneticileri kurum adına medya ilişkilerinde aktif olması gerekmektedir, özellikle de medyada yer alan eşik bekçileriyle ilişkilerini belli etik boyutlarda koruması medya ve kurum arasında ilişkide avantaj sağlamaktadır.


55. Soru

Rekabette ve kriz dönemlerinde ayakta kalmanın yolu nedir? 

Cevap

Profesyonel şekilde konumlandırılmış kurumiçi ve kurum dışı iletişim süreçlerine sahip, çalışanlarının motivasyon ve bağlılığı yüksek ve gerekli olan bütün kurumsal iletişim stratejilerini kurumsal amaçlarına entegre etmeyi başarmış kurumların kriz dönemlerinde hem çalışanları hem de dış hedef kitlelerinde olumlu imaj algısı daha az sarsılmaktadır. Bu sebeple rekabette ve kriz dönemlerinde ayakta kalmanın en önemli yollarından birisi olan kurumsal iletişim, örgütsel iletişim ve kurumiçi halkla ilişkiler olgularının birbirleri ile aynı amaca hizmet ederlik oluşturması ve halkla ilişkiler ilkeleri ile sürdürülmesi oldukça önemlidir.


56. Soru

Kurum içi  iletişimin  bir kurumdaki temel görevleri nelerdir?

Cevap

Bilgilendirme : Kurum hedeflerinin ve stratejik adımlarının kurum personeli tarafından benimsenmesi ve dışarıdan gelebilecek sorunları bu süreçte yönetebilmesi noktasında bilgilendirme  görevi oldukça önemlidir.

Motive Etme: Çalışanlara kurumun önemli değerlerinin benimsetilmesi ile kurumla duygusal bağ oluşturmasını sağlamaktır. Motivasyonun arttırılması ile çalışanların kişisel yaratıcılığının arttırılması hedeflenir.

Yönetme: Çalışanların belli amaçlar ile kurumla birleşmelerinin sağlanması noktasında aktif olarak kullanılması gereken yönetme süreci çalışanlarda sadakat sağlamalıdır.


57. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerde Sözlü Araçlar nelerdir?

Cevap

 • İşletme toplantıları
 • Komisyonlar
 • Çalışma grupları
 • Çalışanlarla yapılan görüşmeler
 • Yöneticinin yaptığı konuşmalar
 • Departmanların kendilerinin yaptığı toplantılar
 • Kişisel görüşme
 • Telefonla elde edilebilen kurum haberleri
 • Kurslar
 • Seminerler
 • Uzmanlık alanıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar
 • “Açık kapı günleri”

58. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerde Görsel Araçlar nelerdir?

 

Cevap

 • Afişler
 • Sergiler
 • Dia gösterileri
 • Görsel işitsel gösteriler
 • Filmler
 • Televizyon

59. Soru

Kurum içi iletişim  çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalar nelerdir?

Cevap

 • Kurumdaki olumlu ya da olumsuz tüm gelişmeler hakkında çalışanları haberdar etmek,
 • Kurumun planlaması, hedefleri, pazarlama ve reklam hedefleri hakkında çalışanları bilgilendirmek,
 • Kurumun yayın araçları yolu ile çalışanları bilgilendirmek,
 • Kararların alınmasına çalışanların katılmasını sağlamak,
 • Kurum içinde görüşlerini bildirme olanağının varlığı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından eğitilmelerini sağlamak,
 • İyi bir çalışma durumunda çalışanın övülmesi ve takdir edilmesini sağlamak,
 • Üstün başarıları parasal olarak ödüllendirmek,
 • Düzenli kuruluş toplantıları yapmak,
 • Çalışanların aileleri ile ilişkilere girmek ve kurum aile bütünleşmesini sağlamak.

60. Soru

Kurum içerisinde halkla ilişkiler uygulayıcısı konumunda olan aktörlerin farklı görev ve sorumluluklarının bulunmasının kurumiçi halkla ilişkilere olan etkisi nedir? 

Cevap

Her süreçte olduğu gibi kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde de farklı bireylerin katkıda bulunması bu süreci zenginleştirmektedir. Özellikle ortak akıl ve kurumsal amaçlar etrafında toplanmış¸ farklı yapıda ve yaptırımdaki görüşler; kurumiçi halkla ilişkilerin daha da profesyonel şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.


61. Soru

Kurum çalışanlarının motivasyonu nasıl oluşturulur? 

Cevap

Kurumda yer alan çalışanların motivasyonlarının birden fazla şekilde oluşturulabilir. Çalışanların motivasyon araçları arasında ekonomik araçların yanı sıra özellikle son dönemlerde daha önemli konuma taşınmış olan yönetsel ve psiko-sosyal motivasyon araçlarının varlığı da söz konusudur. 


62. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerde Yazılı Araçlar nelerdir?

Cevap

 • Çalışan el kitabı
 • Kurum broşürü
 • Kara tahta
 • İşletme gazetesi/dergisi
 • Yöneticiler için bilgilendirici mektuplar
 • Çalışanlar için bilgilendirici mektuplarla yönetim değerleri
 • Güncel özel hizmetler
 • Bilgilendirici kurumiçi yazılar
 • Çalışma raporlar
 • Yıllık raporlar
 • Yıldönümü yazıları
 • İşletme kütüphanesi
 • İşyerinde güvenlikle ilgili bilgilendirici yazılar
 • İşletme içi öneri sistemine dair bilgilendirici yazılar

63. Soru

Takımlar çalışması olarak kurum içi halkla ilişkilerin, kurum dışı ilişkilerden ayıran özellik nedir?

Cevap

Güvenilir bir kurum için halkla ilişkiler birimi üst yönetim takımından desteğini almaktadır. Stratejik bir araç olarak halkla ilişkilere destek oluşturmak, halkla ilişkiler faaliyetlerine ne kadar bütçe verileceğini belirlemek ve kurumun ne kadar faaliyet ortaya koyacağını açığa çıkarmak kurumiçi halkla ilişkiler biriminin görevleri arasındadır. Kurum dışı halka ilişkiler takımı ise: Halkla ilişkiler stratejisini geliştirmek için ve kampanyalara ya da projelere danışmanlık sağlamak için kurumiçi halkla ilişkiler birimi ile ardışık olarak çalışmaktadır.

 


64. Soru

Kurum içi  halkla ilişkiler çalışmalarının organizasyonu açısından temel ilkeler nelerdir?

Cevap

 • Halkla İlişkiler Gerçeği Yansıtmalıdır.
 • Halkla İlişkiler Bir Uzmanlık Alanı Halkla İlişkiler Gerçeği Yansıtmalıdır.
 • Halkla İlişkiler Sürekli Bir Çalışmadır.
 • Tüm Çalışanlar Tarafından Benimsenmeli ve Desteklenmelidir.
 • Çift Yönlü İletişime Dayanan Bir Süreçtir.
 • Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Özellikleri Göz Önünde Bulundurulmalıdır.

65. Soru

Kurum Kültürünün Performans ve Tatmin Üzerindeki Etkisi açısından dikkate alınan Objektif Faktörler nelerdir?

Cevap

 • Bireysel İnisiyatif
 • Risk Toleransı
 • Yön
 • Bütünleşme
 • Yönetimin Desteği
 • Kontrol
 • Kimlik
 • Ödüllendirme Sistemi
 • Fikir Ayrılıklarına Verilen Tolerans
 • İletişim Modelleri

Bunlar kurum kültürünü Performans ve Tatmin yönünden düşük veya yüksek olma boyutunda etkileyen faktörlerdir.


66. Soru

“Kurum dışı halkla ilişkiler” nedir? 

Cevap

Kurumun dışına yönelik olarak ele alınan halkla ilişkiler süreçleri daha çok kurumun dış çevresi ile olan ilişkiyi temsil etmektedir.


67. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler sadece çalışanlara yönelik tek taraflı bir iletişimi mi kapsar? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler sadece çalışanlara yönelik tek taraflı bir iletişimi kapsamamaktadır. Yönetici ve çalışanlar arasındaki çift yönlü iletişim süreçleri de kurumiçi halkla ilişkileri açıklamaktadır.


68. Soru

Kurumiçi iletişimin kurumlar açısından amaçları nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi iletişimin, kurumlar açısından belli başlı amaçları vardır. Bu amaçlar:

 • Kurumun uzun ve kısa vadeli amaçları, hedefleri ve politikaları hakkında bütün çalışanları bilgilendirmek,
 • Tüm çalışanlarla düzenli iletişim programları hazırlamak,
 • Görev ve yetki tanımları konusunda bilgilendirmek,
 • Çalışanları kurumla ilgili tüm gelişmeler hakkında en hızlı şekilde bilgilendirmek,
 • Yöneticiler ve çalışanlar arasında çift yönlü¨ iletişim mekanizmasını özendirmek,
 • İşte ilerleme olanakları, şirketin geleceği ve beklentiler konusunda çalışanları bilgilendirmek,
 • Bütün çalışanların içte ve dışta kurumu temsil niteliklerini geliştirmek,
 • Yönetim ve çalışanlar arasında periyodik toplantılar düzenleyerek, çalışanları sorunlarını aktarmak ve çözüm yolları önermek konusunda cesaretlendirmek,
 • Çalışanların yönetime katılımlarını sağlayacak ortamı yaratmak,
 • Eğitim programları ile bütün çalışanların hem iş yeteneklerini hem de motivasyonlarını arttırmak,
 • Farklı iletişim yöntemleri kullanarak kurum kültürünü çalışanlara aktarmak ve kuruma bağlılıkları konusunda yardımcı olmak,
 • Kurumun başarılarında katkıları olduğunu her ortamda çalışanlarına hissettirecek bir mekanizmayı oluşturmak ve bunu sürekli kılmak,
 • Yapılacak araştırmalar ile iç müşterilerin gereksinimlerini belirleyerek iletişim programlarının etkinliğini arttırmaktır. 

69. Soru

Bir  kurumda en aktif halkla  ilişkiler  aktörleri  kimlerdir?

Cevap

 • Üst düzey yöneticiler
 • Kurmay boyuttaki yöneticiler
 • Halkla ilişkiler yöneticisi
 • İnsan kaynakları yöneticisi
 • Çalışanlar

70. Soru

Dönüşümcü Lider kimdir?

Cevap

 Astlarının neyin doğru ve önemli olduğu konusunda bilinçlendirme düzeylerini arttıran ve onları kurum ve toplumun menfaatlerine paralel olarak güdüleyen liderdir. Kurumda motivasyon ortamı sağlayan liderdir.


71. Soru

Halkla ilişkiler uzmanlarının genelde bir günlük on faaliyeti nelerdir?

Cevap

 • Yazma ve Edit Etme
 • Medya ile İlişkiler
 • Araştırma
 • Yönetim ve İrade
 • Danışmanlık
 • Etkinlikler
 • Konuşmalar
 • Üretim/Yapım
 • Eğitim Verme
 • Liazon/ İrtibat

72. Soru

 Liderin özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Bir vizyonu benimsemek ve bunu çalışanları ile paylaşmak,
 • Değişikliğe açık olmak ve yeni projeleri yönetebilmek,
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarına yönelik çalışabilmek,
 • İnsanlarla bireysel olarak ilgilenmek,
 • Bilgiyi paylaşmak,
 • Sorun çözmek ve karar vermek,
 • Zamanı ve kaynakları doğru yönetebilmek,
 • Sorumluluk alabilmek,
 • Beklentilerin üstünde inisiyatif alabilmek,
 • Profesyonel ahlaka sahip olabilmek,
 • Güvenilir olmak,
 • İşlerin akışını yönetmek.

73. Soru

Kurum içerisinde yer alan halkla ilişkiler uzmanının  hangi yetkinliklere sahip olması gereklidir ?

Cevap

 • Strateji belirlemek,
 • Gerekli iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Medyada planlama yapabilmek,
 • Bilgi iletişim teknolojilerine adapte olabilmek,
 • Vizyon sahibi olmak,
 • Etik ve ahlak anlayışına sahip olmak,
 • Kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını kullanabiliyor olmak.

1. Soru

Sözlü araçlar nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler sözlü araçları şunlardır:

 • İşletme toplantıları
 • Komisyonlar
 • Çalışma grupları
 • Çalışanlarla yapılan görüşmeler
 • Yöneticinin yaptığı konuşmalar
 • Departmanların kendilerinin yaptığı toplantılar
 • Kişisel görüşme
 • Telefonla elde edilebilen kurum haberleri
 • Kurslar
 • Seminerler
 • Uzmanlık alanıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar
 • “Açık kapı günleri” 
2. Soru

Çift yönlü iletişim anlayışı nedir?

Cevap

Çift yönlü iletişim anlayışı hem kurumun çalışanları ve yöneticileri arasında hem de kurumun dış çevresi arasında olması gereken ideal iletişimsel süreci ifade etmektedir.

3. Soru

“Kurumiçi halkla ilişkiler” nedir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler ise kurum çalışanları ve yöneticileri arasındaki iletişimi düzenlemenin yanı sıra çalışanların birbiri arasındaki iletişimini de oluşturmaktadır. Daha da ötesinde kurum çalışanlarının kurumsal amaçlar doğrultusunda organize edilerek harekete geçirilmesi noktasında kurumiçi halkla ilişkiler etkin rol oynamaktadır.

4. Soru

“Aktörü” tanımlayınız? 

Cevap

Aktör, herhangi bir olayda etkisi ya da katkısı olan kimselere verilen isimdir.

5. Soru

“Sinerji” nedir? 

Cevap

Sinerji, aynı işi yapmayı amaçlayan kişilerin birbirleri ile uyumlu ve heyecanlı hâlde çalışmasıdır.

6. Soru

Ekonomik motivasyon araçları nelerdir? 

Cevap

Ekonomik motivasyon araçları; ücret artışı, primli ücret, ekonomik ödüller vb. içerir.

7. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerin kurum dışı halkla ilişkilere nasıl bir katkısı olur? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler kurum dışındaki halkla ilişkileri beslemektedir. Kurumun içerisinde yer alan çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılığı, kurumun dış¸ çevresini tanıma ve tanıtma sürecindeki halkla ilişkiler faaliyetlerinin kalitesine yansımaktadır. Kurum çalışanlarının yüksek motivasyonlu ya da kuruma aidiyet duygusu beslemesi kurum dışında yer alacak olan iletişimsel süreçlerde daha verimli olunmasına sebep olacaktır. Bu yüzden kurumun çekirdeği olan iç hedef kitlenin kurumiçi halkla ilişkiler ile memnuniyetinin sağlanması diğer halkla ilişkiler etkinliklerinin de oldukça profesyonel ele alınmasını sağlayacaktır.

8. Soru

Liderin özellikleri nelerdir? 

Cevap

Kurumun kültürünü benimsemiş ve kültürün sağlamlaştırılmasını kurumsal amaçlardan birisi haline getiren lider, kurumun en önemli uzvu görevindedir. Bu sebeple liderin şu belli özellikleri olmak durumundadır:

 • Bir vizyonu benimsemek ve bunu çalışanları ile paylaşmak
 • Değişikliğe açık olmak ve yeni projeleri yönetebilmek
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarına yönelik çalışabilmek
 • İnsanlarla bireysel olarak ilgilenmek
 • Bilgiyi paylaşmak
 • Sorun çözmek ve karar vermek
 • Zamanı ve kaynakları doğru yönetebilmek
 • Sorumluluk alabilmek
 • Beklentilerin üstünde inisiyatif alabilmek
 • Profesyonel ahlaka sahip olabilmek
 • Güvenilir olmak
 • İşlerin akışını yönetmek

Bu maddelere ek olarak kurumda yer alan çalışanların moral ve motivasyonlarını arttırarak örgütsel bağlılıklarını da sağlamak liderin rolleri arasında yer almaktadır. 

9. Soru

Kurumiçi iletişimin bir kurumdaki görevleri nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi iletişimin bütün boyutlarının her noktada aynı ciddiyetle ele alınması ve uygulayıcıları tarafından etkin bir şekilde konumlandırılması önemlidir. Kurumiçi iletişimin bir kurumda birden fazla görevi bulunmaktadır:

 • Bilgilendirme: Kurum hedeflerinin ve stratejik adımlarının kurum personeli tarafından benimsenmesi ve dışarıdan gelebilecek sorunları bu süreçte yönetebilmesi noktasında bilgilendirme görevi oldukça önemlidir.
 • Motive Etme: Çalışanlara kurumun önemli değerlerinin benimsetilmesi ile kurumla duygusal bağˆ oluşturmasını sağlamaktır. Motivasyonun arttırılması ile çalışanların kişisel yaratıcılığının arttırılması hedeflenmektedir.
 • Yönetme: Çalışanların belli amaçlar ile kurumla birleşmelerinin sağlanması noktasında aktif olarak kullanılması gereken yönetme süreci çalışanlarda sadakat sağlamalıdır. 
10. Soru

Yazılı araçlar nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler yazılı araçları şunlardır:

 • Çalışan el kitabı
 • Kurum broşürü
 • Kara tahta
 • İşletme gazetesi/dergisi
 • Yöneticiler için bilgilendirici mektuplar
 • Çalışanlar için bilgilendirici mektuplarla yönetim değerleri
 • Güncel özel hizmetler
 • Bilgilendirici kurumiçi yazılar
 • Bilgilendirici kurumiçi yazılar
 • Çalışma raporlar
 • Yıllık raporlar
 • Yıldönümü yazıları
 • İşletme kütüphanesi
 • İşyerinde güvenlikle ilgili bilgilendirici yazılar
 • İşletme içi öneri sistemine dair bilgilendirici yazılar 
11. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler araçlarının önemi nedir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerin görevlerini tam anlamıyla yerine getirmesinde, kurumsal kültür ve kimliğin aktarılmasında ve kurumun çalışanlarının motivasyonlarının arttırılmasında kurumiçi halkla ilişkiler araçlarının önemi yadsınamayacak kadar büyüktür.

12. Soru

Halkla ilişkilerin kaç boyutta konumlandırılmıştır? 

Cevap

Özel sektör, kamu sektörü ya da bağımsız diğer sektör olarak bilinen kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda halkla ilişkiler uygulamaları iki boyutta konumlandırılmaktadır. Halkla ilişkilerin iki boyutunu oluşturan bu unsurlar; kurumun dış hedef kitle ve paydaşlarına yönlendirilen kurum dışı halkla ilişkiler ve kurumun en değerli varlıkları olan çalışanlarına yönelik olarak konumlandırılan kurumiçi halkla ilişkilerdir.

13. Soru

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Bir kurumun dış çevresi ile ilişkilerini yansıtan halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı kurumiçi halkla ilişkilerin kalitesine bağlıdır. Kurumiçi halkla ilişkiler kurumdaki ideal çalışma ilişkilerinin ortaya koyulmasında etkin faktör olarak ele alınmaktadır.

14. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler hangi konularda anahtar görevi görmektedir? 

Cevap

Çalışanların kendilerini değerli hissetmesinde, yöneticilerin çalışan gereksinimlerini öğrenmesinde, daha sağlıklı kurumsal iletişim sürecinin konumlandırılmasında ve bütün kurumsal insan gücünün yine kurumsal amaçlar doğrultusunda organize edilmesinde kurumiçi halkla ilişkiler anahtar görevi görmektedir.

15. Soru

Halkla ilişkilerin amaçları nelerdir? 

Cevap

Kurumların sahip oldukları insan kaynaklarını, kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda motive etmesi ile örgütsel bağlılığı yaratması kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri ile mümkün kılınmaktadır. Bunun yanı sıra kurumiçi halkla ilişkilerin birçok amacı da bulunmaktadır:

 • Yönetici ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı yaratarak yeni yöntemler geliştirmek ve bununla birlikte çalışanlarına yönetime katılım konusunda cesaret vermek
 • Kurum içerisinde şeffaf olarak yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ya da yatay olarak bilgi akışını gerçekleştirmek
 • Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek
 • Çalışanların işteki geleceği ile ilgili olarak tedirginliklerini azaltmak
 • Kurum içerisinde verim ve başarıyı arttıracak; yaratıcı fikirleri teşvik edecek çalışma ortamını oluşturmak
 • Kurum ve çalışanların beklentilerini bütünleştirmek
 • Çalışanların kurumun geleceği ile ilgili düşüncelerini iyimser hâle getirmek
 • Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu aşılamak
 • Bütün çalışanlara yönelik olarak düzenli iletişim programları hazırlamak ve bu programları uygulamak
 • Her sene düzenli olarak araştırmalar yaparak iç hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek ve iletişim programının etkinliğini arttırmak
 • Yasal düzenlemeler, pazarlama stratejileri, rekabette bulunulan diğer firmalar, üretim ve kârı kapsayan kurumsal amaçlarla ilgili konuları vurgulamak
 • Çalışanlar ve yöneticiler arasında düzenli olarak toplantıları düzenlemek ve çalışanların sorunlarını dile getirme noktasında cesaretlendirmek
 • Çalışanları kurumla ilgili olarak dolaylı ya da doğrudan konularda ayrıntılı olarak bilgilendirmek için kurumsal yayınlar yayımlamak 
16. Soru

“Kurumsal yayınlar” nedir? 

Cevap

Kurumsal yayınlar, kurumların çalışanlarına ya da diğer hedef kitlelerine yönelik olarak düzenli aralıklarla yayımladığı her türlü yazılı, görsel ve sanal yayınlardır.

17. Soru

Bir halkla ilişkiler yöneticisinin bir günde neler yapması gerekir? 

Cevap

Aşağıdaki on maddede halkla ilişkiler uzmanlarının genelde bir günlük faaliyetleri yer almaktadır:

 • Yazma ve edit etme
 • Medya ile ilişkiler
 • Araştırma
 • Yönetim ve irade
 • Danışmanlık
 • Etkinlikler 
 • Konuşmalar
 • Üretim/Yapım
 • Eğitim Verme
 • Liazon/İrtibat 
18. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerin amaçları nelerdir?  

 

Cevap

 • Yönetici ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı yaratarak yeni yöntemler geliştirmek ve bununla birlikte çalışanlarına yönetime katılım konusunda cesaret vermek.
 • Kurum içerisinde şeffaf olarak yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya veya yatay olarak bilgi akışını gerçekleştirmek.
 • Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.
 • Çalışanların işteki geleceği ile ilgili olarak tedirginliklerini azaltmak.
 • Kurum içerisinde verim ve başarıyı arttıracak; yaratıcı fikirleri teşvik edecek çalışma ortamını oluşturmak.
 • Kurum ve çalışanların beklentilerini bütünleştirmek.
 • Çalışanların kurumun geleceği ile ilgili düşüncelerini iyimser hâle getirmek.
 • Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu aşılamak.
 • Bütün çalışanlara yönelik olarak düzenli iletişim programları hazırlamak ve bu programları uygulamak.
 • Her sene düzenli olarak araştırmalar yaparak iç hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek ve iletişim programının etkinliğini arttırmak.
 • Yasal düzenlemeler, pazarlama stratejileri, rekabette bulunulan diğer firmalar, üretim ve kârı kapsayan kurumsal amaçlarla ilgili konuları vurgulamak.
 • Çalışanlar ve yöneticiler arasında düzenli olarak toplantıları düzenlemek ve çalışanların sorunlarını dile getirme noktasında cesaretlendirmek.
 • Çalışanları kurumla ilgili olarak dolaylı veya doğrudan konularda ayrıntılı olarak bilgilendirmek için kurumsal yayınlar yayımlamak.
19. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler sürecinde hangi departman ile temas içinde olmak önemlidir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler sürecinde özellikle insan kaynakları departmanı ile temas hâlinde bulunmak oldukça önemlidir. Çalışanların yöneticiler ile iletişimini düzenleme sürecini ele alan kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin insan kaynakları departmanından bağımsız çalışması söz konusu olamaz. Bununla birlikte üst düzey yöneticiler ve kurmay boyut yönetimindeki idari amirlerin de birbirleri ile karşılıklı temas halinde olması, belli bir kurumsal çerçevede iş yapış şekillerinin biçimlendirilmesi yine kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin görevleri arasında gösterilmektedir.

20. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler kurum yöneticilerine hangi konuda yardım sağlar? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurum yöneticilerine iletişimsel süreçte yardımcı olmaktadır. Kurumu yöneten ve beyaz yakalılar olarak anılan yönetim kadrosunun; kurumsal amaçları çalışanlarına bildirmesi ve bu amaçla onları motive etmesi noktasında kurumiçi halkla ilişkileri kullanması akılcı bir tutumdur. Kurumiçi halkla ilişkiler araçları ile kurum çalışanlarına gerekli olan bütün kurumsal bilgilerin aktarılması, gerektiğinde bu amaçlar doğrultusunda eğitimlerin verilmesi; çalışanların ortak amaçlar etrafında örgütlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hemen her noktada önemli konumda bulunan çalışanların iş yapış şekillerini ve bu süreçte en verimli konuma ulaşmalarını sağlayan en önemli unsurlardan olan kurumiçi halkla ilişkiler kurumların vizyon ve misyonuna paralel olarak şekillenmektedir. Bu noktada kurumlarda yer alan ve kurumiçi halkla ilişkilerin aktörleri yani uygulayıcıları olan üst düzey yöneticilerin de bu unsurları tam anlamda benimsemiş¸ olması gerekmektedir.

21. Soru

Program ve planlama açısından kurum içi ve dışı faaliyetler arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler programlarının istenilen sürekli mesajı sağlayıp sağlamadığı ile ilgili ve kurumun iş ve iletişim amaçlarını desteklediğinden emin olabilmek için diğer birimlerle koordineli olarak çalışmaktadır.  Diğer yandan Kurum dışı ilişkiler; Program planlama faaliyetlerine kurum içi takımlardan girdi sağlayarak destek olur. Kurum programları yürürlüğe koyabilmek için hedef dinleyici, ana mesajlar, nesneler ve stratejiler, hedefler ve taktikler oluşturur.

22. Soru

Kurumiçi iletişim sürecinin yönetilmesi niçin önemlidir? 

Cevap

Bütün bu süreçler bir bütün olarak değerlendirildiğinde kurumiçi iletişim sürecinin yönetilmesi ile kendini gösteren kurumiçi halkla ilişkilerin stratejik olarak ele alınması ve çalışanların bilgilendirilmesi, motive edilmesi ve yönetme gibi olgulara sahip olması, kurumsal amaç ve hedeflerin sinerji yaratılarak gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamaktadır.

23. Soru

Kurumiçi ve kurum dışı halkla ilişkilerin farklılıklarına karşın ortak yönü nedir? 

Cevap

Kurumiçi ve kurum dışı halkla ilişkiler her ne kadar farklı hedef kitlelere yönelik olsa da aynı kurumsal amacı gütmek zorundadır. Bunun aksi durumlarda kurumun içerisinden ya da dış çevreden kaynaklı krizlerin yaşanması söz konusu olabilir.

24. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerin temel ilkeleri nelerdir? 

Cevap

Halkla ilişkiler mesleğinin uygulanışında evrensel olarak ortaya konulmuş tüm uygulama alanları ve sektörlere yönelik olan belli başlı temel ve ahlaki ilkeler bulunmaktadır. Aşağıda maddelendirilen bu ilkeler mesleğin bilimsel olarak uygulanışında rehberlik etmektedir.

 1. Halkla ilişkiler gerçeği yansıtmalıdır.
 2. Halkla ilişkiler bir uzmanlık alanıdır.
 3. Halkla ilişkiler sürekli bir çalışmadır.
 4. Tüm çalışanlar tarafından benimsenmeli ve desteklenmelidir.
 5. Çift yönlü iletişime dayanan bir süreçtir.
 6. Halkla ilişkilerde hedef kitle özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
25. Soru

“Kurmay boyut” nedir? 

Cevap

Kurmay boyut, eşit yetkilerle görev yapan birimlerin oluşturduğu yapı anlamına gelir.

26. Soru

Halkla ilişkiler unsuru yalnızca iç hedef kitle olan kurumun çalışanları ya da yöneticilerine yönelik bir anlayışa mı sahiptir? 

Cevap

Halkla ilişkiler unsuru sadece kurum içerisine yönelik değildir. Kurumlar farklı çevrelerle temas halinde bulunmaktadır. Bu da halkla ilişkilerin temas ettiği hedef kitleleri farklılaştırmaktadır. Bu sebeple halkla ilişkiler hem iç hedef kitle olan kurum çalışanlarına hem de dış hedef kitle olan kurumun dış çevresine yönelik faaliyetleri içermektedir. Ancak kurum içerisinde başlatılan ve çalışanlarla bir bütün olarak konumlandırılan faaliyetler dış hedef kitleler üzerinde de olumlu etki yaratmaktadır.

27. Soru

“Kurum kültürü” nedir? 

Cevap

Kurum kültürü, kurumun ortak değerler bütününe verilen isimdir. Kurumun yazısız kuralları da kurum kültürünü oluşturmaktadır. Kurum kültürü üst yönetimin bir yansımasıdır. Parmak izi gibi tektir ve yönetimin iç ve dış iletişim süreçlerine modern yönetim anlayışı ile entegrasyonu önemlidir. Kurum kültürü kurumda yer alan her birey için bir gereksinim oluşturmaktadır. İletişimsel olarak entegre edilmiş¸ kurum kültürünün herkes tarafından benimsenmesi çok daha kolaydır.

28. Soru

Örgütsel (kurumiçi) iletişim nedir? 

Cevap

Örgütsel (kurumiçi) iletişim, ortak bir amaç çerçevesinde bir araya gelen insanların iş birliğini ve uyumunu sağlayan bağlayıcı bir süreçtir. Bu sebeple kurumlarda yer alan ve halkla ilişkiler uygulayıcıları olarak konumlandırılan liderler, yöneticiler ve uzmanların, bu süreçlerde oldukça etkin olması gerekmektedir. Örgütsel iletişim, kurumsal iletişim ile aynı süreçleri ifade etmektedir.

29. Soru

Halkla ilişkilerin sadece kurum dışına yönelik olduğunu düşünmek doğru mudur? 

Cevap

Halkla ilişkilerin sadece kurum dışına yönelik olduğunu düşünmek yanlıştır. Özellikle kurum içerisinden başlayarak kurum dışarısına bütüncül bir anlayışla uygulanacak olan bu sürecin etkili bir şekilde geri bildirim sağlaması mümkündür.

30. Soru

Çalışanlarla ilişkilerde hedefler ve ideal çalışma ilişkilerinin karakterize edildiği koşullar nelerdir? 

Cevap

Çalışanlarla ilişkilerde hedefler ve ideal çalışma ilişkileri yedi farklı koşulla karakterize edilmektedir:

 1. İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı
 2. Yatay, dikey ve çapraz olarak konumlandırılan; tarafsız ve serbestçe akan doğru bilgi
 3. Bütün çalışanlar için tatmin edici statü ve katılım
 4. Çekişmesiz çalışma devamlılığı
 5. Sağlıklı bir çalışma ortamı
 6. Başarı için girişimcilik
 7. Gelecek hakkında kurumsal anlamda iyimserlik 
31. Soru

Kriz nedir? 

Cevap

Kriz, herhangi bir örgüt, işletme ya da toplumu tehdit eden koşullarla mücadele de yetersiz kalma durumudur.

32. Soru

“Kurumsal iletişim” nedir? 

Cevap

Kurumsal iletişim bir kurumun bütün bölümleri arasında her türlü bilginin paylaşımını, bu paylaşım süreci içerisinde kullanılan mesaj biçimlerini, teknik ve yöntemlerini içermektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi kurumsal iletişimi dar bir çerçevede görmek yanlış¸ olur. Kurumun bütün iletişim süreçlerine yön veren bu unsurun profesyonelce ele alınması da gerekmektedir. Bununla birlikte kurumsal kimlik ve kurum kültürü de kurumsal iletişimin diğer unsurları arasında gösterilmektedir.

33. Soru

Kurum içinde yer alan halkla ilişkiler biriminin üst düzey yöneticilere yakın olarak konumlandırılmasının stratejik önemi nedir? 

Cevap

Kurum içinde yer alan halkla ilişkiler biriminin ya da uygulayıcısının üst yönetime yakın olması alınan ya da alınacak kurumsal kararların zaman kaybetmeksizin astlara iletilmesinde önemli rol oynamaktadır. Karar ya da inisiyatif alma noktasında da üst yönetim ile temas halinde olunması halkla ilişkiler süreçlerini hızlandırırken herkes tarafından benimsenmesini de kolaylaştırmaktadır.

34. Soru

“Dönüşümcü lider” kimdir? 

Cevap

Dönüşümcü lider, astlarının neyin doğru ve önemli olduğu konusunda bilinçlendirme düzeylerini arttıran ve onları kurum ve toplumun menfaatlerine paralel olarak güdüleyen liderdir.

35. Soru

Kurumiçi iletişim çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalar nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi iletişimde çalışanlara organizasyonun amaçları, felsefesi, hakkında bilgiler verilmelidir. Kurumiçi iletişim çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalar şunlardır:

 • Kurumdaki olumlu ya da olumsuz tüm gelişmeler hakkında çalışanları haberdar etmek,
 • Kurumun planlaması, hedefleri, pazarlama ve reklam hedefleri hakkında çalışanları bilgilendirmek,
 • Kurumun yayın araçları yolu ile çalışanları bilgilendirmek,
 • Kararların alınmasına çalışanların katılmasını sağlamak,
 • Kurum içinde görüşlerini bildirme olanağının varlığı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından eğitilmelerini sağlamak,
 • İyi bir çalışma durumunda çalışanın övülmesi ve takdir edilmesini sağlamak,
 • Üstün başarıları parasal olarak ödüllendirmek,
 • Düzenli kuruluş¸ toplantıları yapmak,
 • Çalışanların aileleri ile ilişkilere girmek ve kurum aile bütünleşmesini sağlamak. 
36. Soru

Psiko-sosyal motivasyon araçları nelerdir? 

Cevap

Psiko-sosyal araçlar, çalışmada bağımsızlık, takdir edilme, övgü alma, gelişme ve başarının teşviki, sosyal uğraşlar vb. içerir. 

37. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler araçları kaça ayrılır? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler araçları yazılı, sözlü ve görsel olarak üç ana başlık altına toplanmaktadır. Birden fazla aracın aynı amaç doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple yazılı araçların aynı şekilde görsel araçlar ile zenginleştirilmesi de önem taşımaktadır. Kurumsal amaçlar doğrultusunda kurumiçi halkla ilişkiler araçları önem taşımaktadır.

38. Soru

“Eşik bekçiler” kimdir? 

Cevap

Eşik bekçiler, medya kurumlarında yer alan ve üst düzey yönetici görevinde bulunan, haber olma kriterlerine karar veren bireylerdir.

39. Soru

Görsel araçlar nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler görsel araçları şunlardır:

 • Afişler
 • Sergiler
 • Dia gösterileri
 • Görsel işitsel gösteriler
 • Filmler
 • Televizyon 
40. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerin kurumdaki çalışma ilişkilerinde, çalışanlarla ideal ilişkiler koşulları nelerdir?

 

Cevap

 • İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı,
 • Yatay, dikey ve çapraz olarak konumlandırılan; tarafsız ve serbestçe akan doğru bilgi,
 • Bütün çalışanlar için tatmin edici statü ve katılım,
 • Çekişmesiz çalışma devamlılığı,
 • Sağlıklı bir çalışma ortamı,
 • Başarı için girişimcilik,
 • Gelecek hakkında kurumsal anlamda iyimserlik.
41. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve örgütsel iletişimin birbirlerine benzer olan temel amacı nedir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve örgütsel iletişim birbirine çok benzer algılar yaratmaktadır. Üçünün de temel amacı; kurumun iletişimsel süreçlerini yapılandırarak kurumsal amaçlar dahilinde imaj ve itibarı oluşturmaktır. Bu noktada kurumiçi halkla ilişkiler unsuru bu süreçlerin hangi araçlar üzerinden yürümesi gerektiğini ortaya koyarken kurumsal iletişim veya örgütsel iletişim unsurları da bu araçların nasıl ve hangi amaçlarda kullanılması gerektiğine karar vermektedir. Bu sebeple kurumiçi halkla ilişkilerin kurumsal iletişim ve örgütsel iletişime entegre edilmesi kurumun daha aktif yapıya bürünmesini sağlamaktadır. Kurumun profesyonelce ele alınmış iletişim temeli günümüz ortamında benzersiz bir rekabet avantajı yaratmaktadır.

42. Soru

“Çift yönlü iletişim” nedir? 

Cevap

Çift yönlü iletişim, alıcı ve verici arasında karşılıklı olarak yönetilen iletişim sürecidir.

43. Soru

“Kurumsal kimlik” nedir? 

Cevap

Kurumsal kimlik, bir kurumun hedef kitleleri tarafından görünen yüzüne verilen isimdir. Kartvizitten antetli kâğıda uzanan geniş bir materyal şemsiyesini de içermektedir.

44. Soru

Kurmay Boyut nedir?

 

 

Cevap

Eşit yetkilerle görev yapan birimlerin oluşturduğu yapı anlamına gelir. Kurum içi halkla ilişkilerin görevleri arasında departmanlar arası çalışma disiplinini oluşturmak da bulunmaktadır. Kurum içi halkla ilişkilerin sürecinde özellikle insan kaynakları departmanı ile temas halinde bulunmak oldukça önemlidir. Çalışanların yöneticilerle iletişimini düzenleme sürecini ele alan  kurum içi halkla ilişkiler  faaliyetlerinin insan kaynakları departmanından bağımsız çalışması söz konusu olamaz. Bununla birlikte üst düzey yöneticiler ve kurmay boyut yönetimindeki  idare amirleri de birbirleriyle karşılıklı temas halinde olması, belli bir kurumsal çerçevede iş yapısı biçimlendirilmesi kurum  içi halkla ilişkiler faaliyetlerinin görevleri arasında yer alır.

 

45. Soru

Kurum kültürünün aktarılmasında en etkili yöntem nedir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri kurum kültürünün aktarılmasında en etkili yöntemlerden birisidir. Kurumu ayakta tutan kültür, kurum çalışan ve yöneticilerini bir amaç etrafında toplayabilmektedir.

46. Soru

Yönetsel motivasyon araçları nelerdir? 

Cevap

Yönetsel araçlar, kurumsal ve bireysel amaçlar birliği, yetki ve sorumluluk dengesi, eğitim ve yükselme olanakları, karara katılım, çalışma ortamını geliştirme vb. içerir.

47. Soru

Bir kurumdaki en aktif halkla ilişkiler aktörleri kimlerdir? 

Cevap

Bir kurumda en aktif halkla ilişkiler aktörleri aşağıdaki gibidir:

 • Üst düzey yöneticiler
 • Kurmay boyuttaki yöneticiler
 • Halkla ilişkiler yöneticisi
 • İnsan kaynakları yöneticisi
 • Çalışanlar 
48. Soru

Günümüz liderlik anlayışında  kurum çalışanlarını motive etme biçimleri nelerdir?

Cevap

Ekonomik Motivasyon Araçları: Ücret artısı, primli ücret, ekonomik ödüller vb.

Psiko-sosyal Araçlar: Çalısmada bagımsızlık, takdir edilme, övgü alma, gelişme ve başarının teşviki, sosyal ugraslar vb.

Yönetsel Araçlar: Kurumsal ve bireysel amaçlar birliği, yetki ve sorumluluk dengesi, eğitim ve yükselme olanakları, karara katılım, çalışma ortamını geliştirme vb.

49. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler sürecinde aktörlerin rollerini belirlemede en önemli nokta nedir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler sürecinde aktörlerin rollerinin belirlenmesinde en önemli nokta yetkinliktir. Yetkinliklere paralel olarak ele alınacak iletişim süreçlerinin verimliliği maksimum olacaktır. 

50. Soru

Kurumiçi iletişim sürecinde halkla ilişkiler yöneticisinin insan kaynakları yöneticisi ile işbirliği yapmasının avantajları nelerdir? 

Cevap

Kurum içerisinde ele alınacak olan bir faaliyet doğrudan çalışan ve yöneticiler ile ilgili olacağından halkla ilişkiler aktörleri bu süreçte insan kaynakları yöneticisi ile dirsek teması hakinde bulunmalıdır. Özellikle çalışanların beklenti ve isteklerinin ne olduğunun tam anlaşılması noktasında insan kaynakları yöneticisi halkla ilişkiler yöneticisine ışık tutacaktır.

51. Soru

Halkla ilişkiler aktörlerinin yetkinlikleri neler olmalıdır? 

Cevap

Halkla ilişkiler aktörlerinin belli yetkinliklerde olması gerekmektedir. Özellikle kurum içerisinde yer alan halkla ilişkiler uzmanının da bu yetkinliklere eksiksiz sahip olması gerekmektedir:

 • Strateji belirlemek,
 • Gerekli iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Medyada planlama yapabilmek,
 • Bilgi iletişim teknolojilerine adapte olabilmek,
 • Vizyon sahibi olmak,
 • Etik ve ahlak anlayışına sahip olmak,
 • Kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını kullanabiliyor olmak bu yetkinlikler arasında gösterilmektedir. 
52. Soru

Halkla ilişkilerin iki boyutu nedir?

Cevap

Özel sektör, kamu sektörü veya bağımsız diğer sektör olarak bilinen kar amacı gütmeyen kuruluşlarda halkla ilişkiler uygulamaları iki boyutta konumlanır. Bunlar: Kurum içi ve Kurum dışı halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkilerin iki boyutunu oluşturan bu unsurlar; kurumun dış hedef kitle ve paydaşlarına yönlendirilen kurum dışı halkla ilişkiler ve kurumun en değerli varlıkları olan çalışanlarına yönelik olarak konumlandırılan kurum içi halkla ilişkilerdir. Kurumun dışına yönelik olarak ele alınan halkla ilişkiler süreçleri daha çok kurumun dış çevresi ile olan ilişkiyi temsil etmektedir. Bu bağlamda kurum içi halkla ilişkiler ise kurum çalışanları ve yöneticileri  arasındaki iletişimi düzenlemenin yanı sıra çalışanların birbiri arasındaki  iletişimi de oluşturmaktadır, kurum çalışanlarının kurumsal amaçlar doğrultusunda organize edilerek harekete geçirilmesi noktasında kurum içi halkla ilişkiler etkin rol oynamaktadır.

53. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler organizasyonunda gerekli olan yetkinliklerin kurum imajına katkısı sürecinin nasıl olduğunu anlatınız? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler organizasyonda gerekli olan yetkinliklerin aktif kullanılması kurumu dinamik bir yapıya ulaştırmaktadır. Özellikle medya ilişkileri, strateji belirleme gibi kavramlar, kurum kültürü ve kurumsal iletişim gibi kavramlar ile bütünleştirilerek kurumun imajını oluşturma süreçlerine zemin hazırlamaktadır.

54. Soru

Kurum içi  halkla ilişkiler açısından “Eşik bekçisi” kimlerdir?

 

 

Cevap

Eşik Bekçisi: Medya kurumlarında yer alan ve üst düzey yönetici görevinde bulunan, haber olma kriterlerine karar veren bireylerdir. Halkla ilişkiler boyutunda , üst düzey yöneticileri kurum adına medya ilişkilerinde aktif olması gerekmektedir, özellikle de medyada yer alan eşik bekçileriyle ilişkilerini belli etik boyutlarda koruması medya ve kurum arasında ilişkide avantaj sağlamaktadır.

55. Soru

Rekabette ve kriz dönemlerinde ayakta kalmanın yolu nedir? 

Cevap

Profesyonel şekilde konumlandırılmış kurumiçi ve kurum dışı iletişim süreçlerine sahip, çalışanlarının motivasyon ve bağlılığı yüksek ve gerekli olan bütün kurumsal iletişim stratejilerini kurumsal amaçlarına entegre etmeyi başarmış kurumların kriz dönemlerinde hem çalışanları hem de dış hedef kitlelerinde olumlu imaj algısı daha az sarsılmaktadır. Bu sebeple rekabette ve kriz dönemlerinde ayakta kalmanın en önemli yollarından birisi olan kurumsal iletişim, örgütsel iletişim ve kurumiçi halkla ilişkiler olgularının birbirleri ile aynı amaca hizmet ederlik oluşturması ve halkla ilişkiler ilkeleri ile sürdürülmesi oldukça önemlidir.

56. Soru

Kurum içi  iletişimin  bir kurumdaki temel görevleri nelerdir?

Cevap

Bilgilendirme : Kurum hedeflerinin ve stratejik adımlarının kurum personeli tarafından benimsenmesi ve dışarıdan gelebilecek sorunları bu süreçte yönetebilmesi noktasında bilgilendirme  görevi oldukça önemlidir.

Motive Etme: Çalışanlara kurumun önemli değerlerinin benimsetilmesi ile kurumla duygusal bağ oluşturmasını sağlamaktır. Motivasyonun arttırılması ile çalışanların kişisel yaratıcılığının arttırılması hedeflenir.

Yönetme: Çalışanların belli amaçlar ile kurumla birleşmelerinin sağlanması noktasında aktif olarak kullanılması gereken yönetme süreci çalışanlarda sadakat sağlamalıdır.

57. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerde Sözlü Araçlar nelerdir?

Cevap

 • İşletme toplantıları
 • Komisyonlar
 • Çalışma grupları
 • Çalışanlarla yapılan görüşmeler
 • Yöneticinin yaptığı konuşmalar
 • Departmanların kendilerinin yaptığı toplantılar
 • Kişisel görüşme
 • Telefonla elde edilebilen kurum haberleri
 • Kurslar
 • Seminerler
 • Uzmanlık alanıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar
 • “Açık kapı günleri”
58. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerde Görsel Araçlar nelerdir?

 

Cevap

 • Afişler
 • Sergiler
 • Dia gösterileri
 • Görsel işitsel gösteriler
 • Filmler
 • Televizyon
59. Soru

Kurum içi iletişim  çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalar nelerdir?

Cevap

 • Kurumdaki olumlu ya da olumsuz tüm gelişmeler hakkında çalışanları haberdar etmek,
 • Kurumun planlaması, hedefleri, pazarlama ve reklam hedefleri hakkında çalışanları bilgilendirmek,
 • Kurumun yayın araçları yolu ile çalışanları bilgilendirmek,
 • Kararların alınmasına çalışanların katılmasını sağlamak,
 • Kurum içinde görüşlerini bildirme olanağının varlığı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından eğitilmelerini sağlamak,
 • İyi bir çalışma durumunda çalışanın övülmesi ve takdir edilmesini sağlamak,
 • Üstün başarıları parasal olarak ödüllendirmek,
 • Düzenli kuruluş toplantıları yapmak,
 • Çalışanların aileleri ile ilişkilere girmek ve kurum aile bütünleşmesini sağlamak.
60. Soru

Kurum içerisinde halkla ilişkiler uygulayıcısı konumunda olan aktörlerin farklı görev ve sorumluluklarının bulunmasının kurumiçi halkla ilişkilere olan etkisi nedir? 

Cevap

Her süreçte olduğu gibi kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde de farklı bireylerin katkıda bulunması bu süreci zenginleştirmektedir. Özellikle ortak akıl ve kurumsal amaçlar etrafında toplanmış¸ farklı yapıda ve yaptırımdaki görüşler; kurumiçi halkla ilişkilerin daha da profesyonel şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

61. Soru

Kurum çalışanlarının motivasyonu nasıl oluşturulur? 

Cevap

Kurumda yer alan çalışanların motivasyonlarının birden fazla şekilde oluşturulabilir. Çalışanların motivasyon araçları arasında ekonomik araçların yanı sıra özellikle son dönemlerde daha önemli konuma taşınmış olan yönetsel ve psiko-sosyal motivasyon araçlarının varlığı da söz konusudur. 

62. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerde Yazılı Araçlar nelerdir?

Cevap

 • Çalışan el kitabı
 • Kurum broşürü
 • Kara tahta
 • İşletme gazetesi/dergisi
 • Yöneticiler için bilgilendirici mektuplar
 • Çalışanlar için bilgilendirici mektuplarla yönetim değerleri
 • Güncel özel hizmetler
 • Bilgilendirici kurumiçi yazılar
 • Çalışma raporlar
 • Yıllık raporlar
 • Yıldönümü yazıları
 • İşletme kütüphanesi
 • İşyerinde güvenlikle ilgili bilgilendirici yazılar
 • İşletme içi öneri sistemine dair bilgilendirici yazılar
63. Soru

Takımlar çalışması olarak kurum içi halkla ilişkilerin, kurum dışı ilişkilerden ayıran özellik nedir?

Cevap

Güvenilir bir kurum için halkla ilişkiler birimi üst yönetim takımından desteğini almaktadır. Stratejik bir araç olarak halkla ilişkilere destek oluşturmak, halkla ilişkiler faaliyetlerine ne kadar bütçe verileceğini belirlemek ve kurumun ne kadar faaliyet ortaya koyacağını açığa çıkarmak kurumiçi halkla ilişkiler biriminin görevleri arasındadır. Kurum dışı halka ilişkiler takımı ise: Halkla ilişkiler stratejisini geliştirmek için ve kampanyalara ya da projelere danışmanlık sağlamak için kurumiçi halkla ilişkiler birimi ile ardışık olarak çalışmaktadır.

 

64. Soru

Kurum içi  halkla ilişkiler çalışmalarının organizasyonu açısından temel ilkeler nelerdir?

Cevap

 • Halkla İlişkiler Gerçeği Yansıtmalıdır.
 • Halkla İlişkiler Bir Uzmanlık Alanı Halkla İlişkiler Gerçeği Yansıtmalıdır.
 • Halkla İlişkiler Sürekli Bir Çalışmadır.
 • Tüm Çalışanlar Tarafından Benimsenmeli ve Desteklenmelidir.
 • Çift Yönlü İletişime Dayanan Bir Süreçtir.
 • Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Özellikleri Göz Önünde Bulundurulmalıdır.
65. Soru

Kurum Kültürünün Performans ve Tatmin Üzerindeki Etkisi açısından dikkate alınan Objektif Faktörler nelerdir?

Cevap

 • Bireysel İnisiyatif
 • Risk Toleransı
 • Yön
 • Bütünleşme
 • Yönetimin Desteği
 • Kontrol
 • Kimlik
 • Ödüllendirme Sistemi
 • Fikir Ayrılıklarına Verilen Tolerans
 • İletişim Modelleri

Bunlar kurum kültürünü Performans ve Tatmin yönünden düşük veya yüksek olma boyutunda etkileyen faktörlerdir.

66. Soru

“Kurum dışı halkla ilişkiler” nedir? 

Cevap

Kurumun dışına yönelik olarak ele alınan halkla ilişkiler süreçleri daha çok kurumun dış çevresi ile olan ilişkiyi temsil etmektedir.

67. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler sadece çalışanlara yönelik tek taraflı bir iletişimi mi kapsar? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler sadece çalışanlara yönelik tek taraflı bir iletişimi kapsamamaktadır. Yönetici ve çalışanlar arasındaki çift yönlü iletişim süreçleri de kurumiçi halkla ilişkileri açıklamaktadır.

68. Soru

Kurumiçi iletişimin kurumlar açısından amaçları nelerdir? 

Cevap

Kurumiçi iletişimin, kurumlar açısından belli başlı amaçları vardır. Bu amaçlar:

 • Kurumun uzun ve kısa vadeli amaçları, hedefleri ve politikaları hakkında bütün çalışanları bilgilendirmek,
 • Tüm çalışanlarla düzenli iletişim programları hazırlamak,
 • Görev ve yetki tanımları konusunda bilgilendirmek,
 • Çalışanları kurumla ilgili tüm gelişmeler hakkında en hızlı şekilde bilgilendirmek,
 • Yöneticiler ve çalışanlar arasında çift yönlü¨ iletişim mekanizmasını özendirmek,
 • İşte ilerleme olanakları, şirketin geleceği ve beklentiler konusunda çalışanları bilgilendirmek,
 • Bütün çalışanların içte ve dışta kurumu temsil niteliklerini geliştirmek,
 • Yönetim ve çalışanlar arasında periyodik toplantılar düzenleyerek, çalışanları sorunlarını aktarmak ve çözüm yolları önermek konusunda cesaretlendirmek,
 • Çalışanların yönetime katılımlarını sağlayacak ortamı yaratmak,
 • Eğitim programları ile bütün çalışanların hem iş yeteneklerini hem de motivasyonlarını arttırmak,
 • Farklı iletişim yöntemleri kullanarak kurum kültürünü çalışanlara aktarmak ve kuruma bağlılıkları konusunda yardımcı olmak,
 • Kurumun başarılarında katkıları olduğunu her ortamda çalışanlarına hissettirecek bir mekanizmayı oluşturmak ve bunu sürekli kılmak,
 • Yapılacak araştırmalar ile iç müşterilerin gereksinimlerini belirleyerek iletişim programlarının etkinliğini arttırmaktır. 
69. Soru

Bir  kurumda en aktif halkla  ilişkiler  aktörleri  kimlerdir?

Cevap

 • Üst düzey yöneticiler
 • Kurmay boyuttaki yöneticiler
 • Halkla ilişkiler yöneticisi
 • İnsan kaynakları yöneticisi
 • Çalışanlar
70. Soru

Dönüşümcü Lider kimdir?

Cevap

 Astlarının neyin doğru ve önemli olduğu konusunda bilinçlendirme düzeylerini arttıran ve onları kurum ve toplumun menfaatlerine paralel olarak güdüleyen liderdir. Kurumda motivasyon ortamı sağlayan liderdir.

71. Soru

Halkla ilişkiler uzmanlarının genelde bir günlük on faaliyeti nelerdir?

Cevap

 • Yazma ve Edit Etme
 • Medya ile İlişkiler
 • Araştırma
 • Yönetim ve İrade
 • Danışmanlık
 • Etkinlikler
 • Konuşmalar
 • Üretim/Yapım
 • Eğitim Verme
 • Liazon/ İrtibat
72. Soru

 Liderin özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Bir vizyonu benimsemek ve bunu çalışanları ile paylaşmak,
 • Değişikliğe açık olmak ve yeni projeleri yönetebilmek,
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarına yönelik çalışabilmek,
 • İnsanlarla bireysel olarak ilgilenmek,
 • Bilgiyi paylaşmak,
 • Sorun çözmek ve karar vermek,
 • Zamanı ve kaynakları doğru yönetebilmek,
 • Sorumluluk alabilmek,
 • Beklentilerin üstünde inisiyatif alabilmek,
 • Profesyonel ahlaka sahip olabilmek,
 • Güvenilir olmak,
 • İşlerin akışını yönetmek.
73. Soru

Kurum içerisinde yer alan halkla ilişkiler uzmanının  hangi yetkinliklere sahip olması gereklidir ?

Cevap

 • Strateji belirlemek,
 • Gerekli iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Medyada planlama yapabilmek,
 • Bilgi iletişim teknolojilerine adapte olabilmek,
 • Vizyon sahibi olmak,
 • Etik ve ahlak anlayışına sahip olmak,
 • Kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını kullanabiliyor olmak.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.