Kurumiçi Halkla İlişkiler Dersi 7. Ünite Özet

30.07.2022
6
A+
A-

Kurumiçi Halkla İlişkilerin Organizasyonu: Aktörler, Roller Ve Yetenekler

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumiçi Halkla İlişkiler Dersi 7. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurumiçi Halkla İlişkilerin Organizasyonu: Aktörler, Roller Ve Yetenekler

Kurumiçi Halkla İlişkilerin Önemi

Çalışanı bir makine olarak gören ve sadece cezalandırma yöntemi ve ekonomik destek ile verimliliğinin artabileceğine inanılan klasik yönetim anlayışları gerilerde kalmıştır. Günümüzde yoğun rekabet ortamı içerisindeki kuruluşlar, müşteri memnuniyeti ilke- sinin temelinin ancak mutlu iç müşteriler olarak adlandırılan insan kaynakları olduğunu kavramışlardır. Özel sektör, kamu sektörü ya da bağımsız diğer sektör olarak bilinen kar amacı gütmeyen kuruluşlarda halkla ilişkiler uygulamaları iki boyutta konumlandırılmaktadır. Halkla ilişkilerin iki boyutunu oluşturan bu unsurlar; kurumun dış hedef kitle ve paydaşlarına yönlendirilen kurum dışı halkla ilişkiler ve kurumun en değerli varlıkları olan çalışanlarına yönelik olarak konumlandırılan kurumiçi halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler birçok uygulama alanı içerisinde kurumsal imajı yaratma sürecine paralel olarak konumlandırılmış olmasına karşın her şeyden önce kurum içerisinden başlamalıdır. Kurumların sahip oldukları insan kaynaklarını, kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda motive etmesi ile örgütsel bağlılığı yaratması kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri ile mümkün kılınmaktadır. Bunun yanı sıra kurumiçi halkla ilişkilerin birçok amacı da bulunmaktadır (Megep, 2007: 8-9);

 • Yönetici ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı yaratarak yeni yöntemler geliştirmek ve bununla birlikte çalışanlarına yönetime katılım konusunda cesaret vermek.
 • Kurum içerisinde şe af olarak yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ya da yatay olarak bilgi akışını gerçekleştirmek.
 • Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.
 • Çalışanların işteki geleceği ile ilgili olarak tedirginliklerini azaltmak.
 • Kurum içerisinde verim ve başarıyı arttıracak; yaratıcı fikirleri teşvik edecek çalışma ortamını oluşturmak.
 • Kurum ve çalışanların beklentilerini bütünleştirmek.
 • Çalışanların kurumun geleceği ile ilgili düşüncelerini iyimser hâle getirmek.
 • Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu aşılamak.
 • Bütün çalışanlara yönelik olarak düzenli iletişim programları hazırlamak ve bu programları uygulamak.
 • Her sene düzenli olarak araştırmalar yaparak iç hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek ve iletişim programının etkinliğini arttırmak.
 • Yasal düzenlemeler, pazarlama stratejileri, rekabette bulunulan diğer firmalar, üretim ve kârı kapsayan kurumsal amaçlarla ilgili konuları vurgulamak.
 • Çalışanlar ve yöneticiler arasında düzenli olarak toplantıları düzenlemek ve çalışanların sorunlarını dile getirme noktasında cesaretlendirmek.
 • Çalışanları kurumla ilgili olarak dolaylı ya da doğrudan konularda ayrıntılı olarak bilgilendirmek için kurumsal yayınlar yayımlamak.

Bu noktadan yola çıkarak kurumiçi halkla ilişkilerin, kurum çalışanlarını kurumun stratejik amaç ve hedeflerine kanalize etmek için anahtar rol oynadığını belirtebiliriz. Çalışanların kendilerini değerli hissetmesinde, yöneticilerin çalışan gereksinimlerini öğrenmesinde, daha sağlıklı kurumsal iletişim sürecinin konumlandırılmasında ve bütün kurumsal insan gücünün yine kurumsal amaçlar doğrultusunda organize edilmesinde kurumiçi halkla ilişkiler anahtar görevi görmektedir.

Kurumiçi Halkla İlişkilerin Görevleri

Halkla ilişkilerin en önemli uygulama alanlarından birisi olan kurumiçi halkla ilişkiler iç hedef kitle olan çalışanların tanınması ve buna paralel olarak stratejik adımların atılmasında önemlidir. Çalışanlarla ilişkilerde hedefler ve ideal çalışma ilişkileri yedi farklı koşulla karakterize edilmektedir (Broom, Center, Cutlip ve diğerleri, 1985: 316):

 1. İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı,
 2. Yatay, dikey ve çapraz olarak konumlandırılan; tarafsız ve serbestçe akan doğru bilgi,
 3. Bütün çalışanlar için tatmin edici statü ve katılım,
 4. Çekişmesiz çalışma devamlılığı,
 5. Sağlıklı bir çalışma ortamı,
 6. Başarı için girişimcilik,
 7. Gelecek hakkında kurumsal anlamda iyimserlik

Kurumiçi halkla ilişkiler bu ideal çalışma ilkelerini ortaya koymanın yanı sıra bu sürecin organize edilmesi ve yönetilmesinde aktif rol oynamaktadır. İletişimsel boyutta bakıldığında ise kurumiçi halkla ilişkilerin, kurumun iç yapısındaki iletişimi oluşturması ve yönetmesi görevi bulunmaktadır. Kurumsal iletişimin en önemli temellerinden olan kurumiçi halkla ilişkilerin benimsenmesi ve çalışanlara empoze edilmesi hususu da önem taşımaktadır. Öte yandan kurumiçi halkla ilişkiler, kurum yöneticilerine de iletişimsel süreçte yardımcı olmaktadır. Kurumiçi iletişimin bir kurumda birden fazla görevi bulunmaktadır (Kohtes & Klewes, 1999:18):

 • Bilgilendirme: Kurum hedeflerinin ve stratejik adımlarının kurum personeli tarafından benimsenmesi ve dışarıdan gelebilecek sorunları bu süreçte yönetebilmesi noktasında bilgilendirme görevi oldukça önemlidir.
 • Motive Etme: Çalışanlara kurumun önemli değerlerinin benimsetilmesi ile kurumla duygusal bağ oluşturmasını sağlamaktır.
 • Yönetme: Çalışanların belli amaçlar ile kurumla birleşmelerinin sağlanması noktasında aktif olarak kullanılması gereken yönetme süreci çalışanlarda sadakat sağlamalıdır.
 • Sinerji: Aynı işi yapmayı amaçlayan kişilerin birbirleri ile uyumlu ve heyecanlı hâlde çalışmasıdır.

Bununla birlikte kurumun içerisinden başlayan halka ilişkiler süreçleri, kurumun dışa dönük halkla ilişkiler faaliyetlerinin de temelini oluşturmaktadır. Astın üstten çekinmemesi ve çift yönlü iletişim yapısının oluşturulması oldukça önemlidir. Buna ek olarak kurumsal amaçlar doğrultusunda yer alacak olan kurumiçi halkla ilişkiler araçlarının da aktif olarak kullanılması gerekmektedir. Kurumiçi halkla ilişkilerin görevlerini tam anlamıyla yerine getirmesinde, kurumsal kültür ve kimliğin aktarılmasında ve kurumun çalışanlarının motivasyonlarının arttırılmasında kurumiçi halkla ilişkiler araçlarının önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Çift Yönlü İletişim: Alıcı ve verici arasında karşılıklı olarak yönetilen iletişim sürecidir. Etki bakımından bakıldığında ise her ne kadar dar bir çevreye yönelik olsa da kurumiçi halkla ilişkiler uygulamalarının etki alanları oldukça geniştir. Her çalışanın kurumun temsilci hâline dönüşmesi ve kurum için her yerde bu görevi yerine getirmesi bu etkiyi oldukça arttırmaktadır. Son olarak kurumiçi halkla ilişkilerin görevleri arasında departmanlar arası çalışma disiplinini oluşturmak da bulunmaktadır. Kurmay Boyut: Eşit yetkilerle görev yapan birimlerin oluşturduğu yapı anlamına gelir.

Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri ve Kurumiçi Halkla İlişkiler

Bir iletişim süreci bütünü olan halkla ilişkilerin yönetimsel aşamada araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini de belli ilkelere paralel olarak organize etmesi, hem mesleğin hem de mesleğin uygulayıcıları konumunda olan profesyonellerin tutarlılıklarını göstermektedir. Halkla ilişkilerin sadece kurum dışına yönelik olduğunu düşünmek daha önce de bahsettiğimiz gibi yanlıştır. Bütün bu süreçler bir bütün olarak değerlendirildiğinde hem kurumiçi hem de kurum dışı olması fark etmeksizin halkla ilişkiler uygulamalarının ele alınması aşamasında belli ilkeler barındırması önem taşımaktadır.

Kurumiçi halkla ilişkilerde temel ilkelerin uygulanışı: Halkla ilişkiler mesleğinin uygulanışında evrensel olarak ortaya konulmuş tüm uygulama alanları ve sektörlere yönelik olan belli başlı temel ve ahlaki ilkeler bulunmaktadır.

 1. Halkla İlişkiler Gerçeği Yansıtmalıdır.
 2. Halkla İlişkiler Bir Uzmanlık Alanıdır.
 3. Halkla İlişkiler Sürekli Bir Çalışmadır.
 4. Tüm Çalışanlar Tarafından Benimsenmeli ve Desteklenmelidir.
 5. Çift Yönlü İletişime Dayanan Bir Süreçtir.
 6. Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Özellikleri Göz Önünde Bulundurulmalıdır.

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin hedef kitlesi fark etmeksizin profesyonel ve etik kurallarda yapılması bu ilkelerle alakalıdır. Kurumiçi halkla ilişkiler söz konusu olduğunda ise bu ilkelerin her departmanda uygulanması ve kontrol edilmesi de önem arz etmektedir. Halkla ilişkilerin ilkeleri; halkla ilişkiler uygulayıcılarını ve uygulanma aşamasında yer alan bütün unsurları birbiri ile bağlantılı hale getirmektedir.

Kurumsal İletişim-Örgütsel İletişim ve Kurumiçi Halkla İlişkiler Stratejilerinin Entegrasyonu

Kurumun müşteri hizmetleri hattındaki konuşmadan herhangi bir sanal ortamda bırakılan ize kadar geniş bir araç coğrafyasına sahip olan kurumsal iletişimin, kurumun en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirtebiliriz. Kurumsal iletişim bir kurumun bütün bölümleri arasında her türlü bilginin paylaşımını, bu paylaşım süreci içerisinde kullanılan mesaj biçimlerini, teknik ve yöntemlerini içermektedir (Vural ve Bat, 2013: 25). Kurum kültürü üst yönetimin bir yansımasıdır. Parmak izi gibi tektir ve yönetimin iç ve dış iletişim süreçlerine modern yönetim anlayışı ile entegrasyonu önemlidir.

Kurum Kültürü: Kurumun ortak değerler bütününe verilen isimdir. Kurumun yazısız kuralları da kurum kültürünü oluşturmaktadır. Kurumsal iletişimin; kurum kimliği yaratma ve uygulamanın yanı sıra kurum kültürünü de hem aktarma hem de benimsetme süreçlerinde aktif olduğu bilinmektedir.

Kurumsal Kimlik: Bir kurumun hedef kitleleri tarafından görünen yüzüne verilen isimdir. Kartvizitten antetli kağıda uzanan geniş bir materyal şemsiyesini de içermektedir. Kurum kültürünün aktarılmasında ve korunmasında oldukça önemli yere sahip olan yöneticiler, bu süreçlerde kurumiçi iletişimi kullanarak etkin davranışlarda bulunmaktadır. Özellikle yatay ve çapraz iletişim biçimleri çalışanların moral ve motivasyonlarını arttırmak ve çalışan performansını maksimize etme amaçlarını taşımaktadır. Bütün bu süreçler bir bütün olarak değerlendirildiğinde kurumiçi iletişimin, kurumlar açısından belli başlı amaçları olduğunu belirtmek gerekmektedir. Kurumiçi iletişimin;

 • Kurumun uzun ve kısa vadeli amaçları, hedefleri ve politikaları hakkında bütün çalışanları bilgilendirmek,
 • Tüm çalışanlarla düzenli iletişim programları hazırlamak,
 • Görev ve yetki tanımları konusunda bilgilendirmek,
 • Çalışanları kurumla ilgili tüm gelişmeler hakkında en hızlı şekilde bilgilendirmek,
 • Yöneticiler ve çalışanlar arasında çift yönlü iletişim mekanizmasını özendirmek,
 • İşte ilerleme olanakları, şirketin geleceği ve beklentiler konusunda çalışanları bilgilendirmek,
 • Bütün çalışanların içte ve dışta kurumu temsil niteliklerini geliştirmek,
 • Yönetim ve çalışanlar arasında periyodik toplantılar düzenleyerek, çalışanları sorunlarını aktarmak ve çözüm yolları önermek konusunda cesaretlendirmek,
 • Çalışanların yönetime katılımlarını sağlayacak ortamı yaratmak,
 • Eğitim programları ile bütün çalışanların hem iş yeteneklerini hem de motivasyonlarını arttırmak,
 • Farklı iletişim yöntemleri kullanarak kurum kültürünü çalışanlara aktarmak ve kuruma bağlılıkları konusunda yardımcı olmak,
 • Kurumun başarılarında katkıları olduğunu her ortamda çalışanlarına hissettirecek bir mekanizmayı oluşturmak ve bunu sürekli kılmak,
 • Yapılacak araştırmalar ile iç müşterilerin gereksinimlerini belirleyerek iletişim programlarının etkinliğini arttırmak gibi belli başlı amaçları bulunmaktadır.

Bu noktada yer alan dikey iletişim asla hiyerarşik bağlamda yukarıdan aşağıya emir komuta zinciri ve aşağıdan yukarıya hesap verme yükümlülüğü şeklinde olmamalıdır. Bilinçli ve güçlü bir kurum kültürünün oluşturulup korunmasında özen gösterilmesi gereken en önemli nokta örgütsel (kurumsal) iletişimdir. Kurumiçi iletişim çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalar şunlardır (Okay, 2000; 178-179):

 • Kurumdaki olumlu ya da olumsuz tüm gelişmeler hakkında çalışanları haberdar etmek,
 • Kurumun planlaması, hedefleri, pazarlama ve reklam hedefleri hakkında çalışanları bilgilendirmek,
 • Kurumun yayın araçları yolu ile çalışanları bilgilendirmek,
 • Kararların alınmasına çalışanların katılmasını sağlamak,
 • Kurum içinde görüşlerini bildirme olanağının varlığı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından eğitilmelerini sağlamak,
 • İyi bir çalışma durumunda çalışanın övülmesi ve takdir edilmesini sağlamak,
 • Üstün başarıları parasal olarak ödüllendirmek,
 • Düzenli kuruluş toplantıları yapmak,
 • Çalışanların aileleri ile ilişkilere girmek ve kurum aile bütünleşmesini sağlamak.

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve örgütsel iletişim birbirine çok benzer algılar yaratmaktadır. Örgütsel (kurumiçi) iletişim, ortak bir amaç çerçevesinde bir araya gelen insanların iş birliğini ve uyumunu sağlayan bağlayıcı bir süreçtir. Gerek kurumsal iletişimin gerekse örgütsel iletişim ya da kurumiçi halkla ilişkilerin ortak bir stratejik amaca hizmet etmesi gerekmektedir. Profesyonel şekilde konumlandırılmış kurumiçi ve kurum dışı iletişim süreçlerine sahip, çalışanlarının motivasyon ve bağlılığı yüksek ve gerekli olan bütün kurumsal iletişim stratejilerini kurumsal amaçlarına entegre etmeyi başarmış kurumların kriz dönemlerinde hem çalışanları hem de dış hedef kitlelerinde olumlu imaj algısı daha az sarsılmaktadır. Kriz: Herhangi bir örgüt, işletme ya da toplumu tehdit eden koşullarla mücadele de yetersiz kalma durumudur.

Halkla ilişkiler biriminin yapılanması: Meslekleşme sürecini tamamlama noktasında olan halkla ilişkilerin kurum içerisindeki yapılanmasının da stratejik konumlandırılması önemlidir. Kurumiçi ya da dışı fark etmeksizin iletişim trafiğini yaratan ve şekil veren unsur olan halkla ilişkiler birimi yapı bakımından çi tara ı bir durumda yer almalıdır. Bununla birlikte halkla ilişkiler birimi de kendi içerisinde gerekli olan bütün basamaklar göz önünde bulundurularak konumlandırılmalıdır. Kurumdaki diğer müdürlüklerle aynı hat düzeyinde ve genel müdür ya da CEO’ya bağlı olarak çalışma durumunda olan halkla ilişkiler biriminin etkili şekilde iş yapış şeklini de konumlandırması gerekmektedir.

Kurumiçi Halkla İlişkiler Aktörleri

Halkla ilişkiler uygulayıcıları kurumların kültürlerine ya da yapılarına göre farklılık göstermektedir. Farklı hedef kitlelere nasıl davranması gerektiğini bilen, çalışanların üstleri ile iletişiminin hangi tonda olması gerektiğini şekillendiren ya da dış hedef kitleye hangi mesajın nasıl verilmesi gerektiğini bilen akılcı bireyler halkla ilişkiler aktörlerinin başında gelmektedir. Aktör: Herhangi bir olayda etkisi ya da katkısı olan kimselere verilen isimdir. Bir kurumda en aktif halkla ilişkiler aktörleri aşağıdaki gibidir:

 • Üst düzey yöneticiler
 • Kurmay boyuttaki yöneticiler
 • Halkla ilişkiler yöneticisi
 • İnsan kaynakları yöneticisi
 • Çalışanlar

Bu aktörlerin yukarıdaki gibi sıralanması ve iş yapış aşamasında da bu sıradan aktif olarak yararlanılması gerekmektedir. Üst düzey yöneticilerden çıkan kurumsal mesajların etkilerinin daha hızlı ve yatay boyutta daha geniş noktalara ulaşmasında kurmay boyuttaki yöneticiler önem taşımaktadır. Bu noktada halkla ilişkiler yöneticisi ile insan kaynakları yöneticisinin ortak hareket etmesi ve kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerini ortak akılla yürütmesi gerekmektedir. Kurumiçi halkla ilişkilerin aslında gizli kahramanları olan çalışanlar da bu süreçte etkin rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler aktörlerinin üstten asta ya da asttan üste fark etmeksizin aynı kurumsal amaç ile güdülenmiş olması gerekir. Kurum kültürünün, kurumsal kimliğin ve kurumsal imajın yaratılması, uygulanması ve tutundurulması noktasında da halkla ilişkiler aktörlerinin varlığı önemlidir. Son olarak kurumda görev yapan halkla ilişkiler aktörlerinin departman ya da konum fark etmeksizin kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını etkin ve kurumsal amaçlara paralel olarak kullanması rekabet sürecinde kuruma pozitif katkı sağlayacaktır.

Kurumiçi Halkla İlişkilerde Roller

Kurumiçi halkla ilişkilerin uygulayıcı noktasında yer alan aktörlerin kendi aralarında farklı roller üstlenmesi gerekmektedir. Bu süreçlerde karşılıklı ve ortak amaçlar doğrultusunda kurum çalışanlarının yönetilmesi ve motivasyonlarının kurumsal çıkarlara paralel olarak arttırılması, kurumdaki liderin en önemli rolleri arasında yer alır. Bununla birlikte en çok dönüşümcü liderin kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri ile motivasyon kazandığı ve bu motivasyon güdüsünü kurumun çalışanlarına yansıttığı görülmektedir. Dönüşümcü Lider: Astlarının neyin doğru ve önemli olduğu konusunda bilinçlendirme düzeylerini arttıran ve onları kurum ve toplumun menfaatlerine paralel olarak güdüleyen liderdir. Günümüz liderlik anlayışında kurum çalışanlarının sadece ekonomik olarak motive edilmesi söz konusu değildir. Bu sebeple özellikle kurumiçi halkla ilişkiler uygulamaları ile kurum çalışanlarının liderler tarafından yönetimsel ve psiko-sosyal olarak motive edilmesi önemlidir.

Ekonomik Motivasyon Araçları: Ücret artışı, primli ücret, ekonomik ödüller vb.

Psiko-sosyal Araçlar: Çalışmada bağımsızlık, takdir edilme, övgü alma, gelişme ve başarının teşviki, sosyal uğraşlar vb.

Yönetsel Araçlar: Kurumsal ve bireysel amaçlar birliği, yetki ve sorumluluk dengesi, eğitim ve yükselme olanakları, karara katılım, çalışma ortamını geliştirme vb.

Kurum içerisinde yer alan çalışanların lider yöneticiler tarafında bu motivasyon araçları ile motive edilmesi ve kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde de aktif olarak konumlandırılması oldukça önemlidir. ir diğer önemli unsur olan insan kaynakları departmanı da kurumun yapısına uygun insan kaynağının işe alım, yerleştirme, oryantasyon ve sosyalizasyon süreçleri ile doğru işe doğru elemanı yerleştirme misyonunu yerine getirmekle yükümlüdür. Aşağıdaki on maddede halkla ilişkiler uzmanlarının genelde bir günlük faaliyetlerini bulabilirsiniz (Cutlip vd.,’den akt. Görpe, 2007: 119);

 • Yazma ve Edit Etme
 • Medya ile İlişkiler
 • Araştırma
 • Yönetim ve İrade
 • Danışmanlık
 • Etkinlikler
 • Konuşmalar
 • Üretim/Yapım
 • Eğitim Verme
 • Liazon/ İrtibat

Kurum içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan bir iletişim sürecinin bir kontrol listesinin hazırlanması, uygulanacak olan tedbirlerin kontrol edilmesinde ve hangi hedef grubuna neyi, ne zaman ve hangi araç ile iletileceğini görmede kolaylık sağlayacaktır (Okay, 2007; 259).

Kurumiçi Halkla İlişkilerde Gerekli Olan Yetkinlikler

Kurumiçi halkla ilişkilerin uygulanma aşamasında belli yetkinliklerin varlığı önemlidir. Bu sürecin profesyonel şekilde ele alınması ve en verimli şekilde işlenmesi, kurum çalışanlarının motivasyonu ve kurumsal amaçların gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Kurum içinde konumlandırılacak olan herhangi bir halkla ilişkiler faaliyetinin en önemli kısmını liderler oluşturmaktadır. Kurumun kültürünü benimsemiş ve kültürün sağlamlaştırılmasını kurumsal amaçlardan birisi haline getiren lider, kurumun en önemli uzvu görevindedir. Bu sebeple liderin şu belli özellikleri olmak durumundadır:

 • Bir vizyonu benimsemek ve bunu çalışanları ile paylaşmak,
 • Değişikliğe açık olmak ve yeni projeleri yönetebilmek,
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarına yönelik çalışabilmek,
 • İnsanlarla bireysel olarak ilgilenmek,
 • Bilgiyi paylaşmak,
 • Sorun çözmek ve karar vermek,
 • Zamanı ve kaynakları doğru yönetebilmek,
 • Sorumluluk alabilmek,
 • Beklentilerin üstünde inisiyatif alabilmek,
 • Profesyonel ahlaka sahip olabilmek,
 • Güvenilir olmak,
 • İşlerin akışını yönetmek.

Özellikle kurum içerisinde yer alan halkla ilişkiler uzmanının da bu yetkinliklere eksiksiz sahip olması gerekmektedir;

 • Strateji belirlemek,
 • Gerekli iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Medyada planlama yapabilmek,
 • Bilgi iletişim teknolojilerine adapte olabilmek,
 • Vizyon sahibi olmak,
 • Etik ve ahlak anlayışına sahip olmak,
 • Kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını kullanabiliyor olmak bu yetkinlikler arasında gösterilmektedir.

Aynı şekilde üst düzey yöneticilerin de kurum adına medya ilişkilerinde aktif olması gerekmektedir. Özellikle medyada yer alan eşik bekçileri ile ilişkilerini belli etik boyutlarda koruması, medya ile ilişkilerde avantaj sağlamaktadır. Özellikle kurumda yer alan halkla ilişkiler uzmanının, kurumiçi iletişimi konumlandırmasının yanı sıra kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını da aktif bir şekilde kullanması gerekmektedir. Rollerin üstlenilmesi ve yetkinliklerin konumlandırılması aşamasında kurumsal amaç ve hedeflerin ön planda tutulması gerekmektedir. Daha geniş açıdan bakıldığında kurum içerisinde yer alan halkla ilişkiler aktörlerinin vizyon sahibi olması ve gerekli donanımlarda farkındalıklarının bulunması; kurumun uzun vadede hem iç hem de dış hedef kitlelerdeki imajı üzerinde olumlu etki yaratacaktır. Sonuç olarak kurumiçi halkla ilişkiler bütüncül bir yaklaşımdır. Bu sürecin kurumun bütün dinamikleri ile ele alınması gerekmektedir.

Kurumiçi Halkla İlişkilerin Önemi

Çalışanı bir makine olarak gören ve sadece cezalandırma yöntemi ve ekonomik destek ile verimliliğinin artabileceğine inanılan klasik yönetim anlayışları gerilerde kalmıştır. Günümüzde yoğun rekabet ortamı içerisindeki kuruluşlar, müşteri memnuniyeti ilke- sinin temelinin ancak mutlu iç müşteriler olarak adlandırılan insan kaynakları olduğunu kavramışlardır. Özel sektör, kamu sektörü ya da bağımsız diğer sektör olarak bilinen kar amacı gütmeyen kuruluşlarda halkla ilişkiler uygulamaları iki boyutta konumlandırılmaktadır. Halkla ilişkilerin iki boyutunu oluşturan bu unsurlar; kurumun dış hedef kitle ve paydaşlarına yönlendirilen kurum dışı halkla ilişkiler ve kurumun en değerli varlıkları olan çalışanlarına yönelik olarak konumlandırılan kurumiçi halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler birçok uygulama alanı içerisinde kurumsal imajı yaratma sürecine paralel olarak konumlandırılmış olmasına karşın her şeyden önce kurum içerisinden başlamalıdır. Kurumların sahip oldukları insan kaynaklarını, kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda motive etmesi ile örgütsel bağlılığı yaratması kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri ile mümkün kılınmaktadır. Bunun yanı sıra kurumiçi halkla ilişkilerin birçok amacı da bulunmaktadır (Megep, 2007: 8-9);

 • Yönetici ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı yaratarak yeni yöntemler geliştirmek ve bununla birlikte çalışanlarına yönetime katılım konusunda cesaret vermek.
 • Kurum içerisinde şe af olarak yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ya da yatay olarak bilgi akışını gerçekleştirmek.
 • Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.
 • Çalışanların işteki geleceği ile ilgili olarak tedirginliklerini azaltmak.
 • Kurum içerisinde verim ve başarıyı arttıracak; yaratıcı fikirleri teşvik edecek çalışma ortamını oluşturmak.
 • Kurum ve çalışanların beklentilerini bütünleştirmek.
 • Çalışanların kurumun geleceği ile ilgili düşüncelerini iyimser hâle getirmek.
 • Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu aşılamak.
 • Bütün çalışanlara yönelik olarak düzenli iletişim programları hazırlamak ve bu programları uygulamak.
 • Her sene düzenli olarak araştırmalar yaparak iç hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek ve iletişim programının etkinliğini arttırmak.
 • Yasal düzenlemeler, pazarlama stratejileri, rekabette bulunulan diğer firmalar, üretim ve kârı kapsayan kurumsal amaçlarla ilgili konuları vurgulamak.
 • Çalışanlar ve yöneticiler arasında düzenli olarak toplantıları düzenlemek ve çalışanların sorunlarını dile getirme noktasında cesaretlendirmek.
 • Çalışanları kurumla ilgili olarak dolaylı ya da doğrudan konularda ayrıntılı olarak bilgilendirmek için kurumsal yayınlar yayımlamak.

Bu noktadan yola çıkarak kurumiçi halkla ilişkilerin, kurum çalışanlarını kurumun stratejik amaç ve hedeflerine kanalize etmek için anahtar rol oynadığını belirtebiliriz. Çalışanların kendilerini değerli hissetmesinde, yöneticilerin çalışan gereksinimlerini öğrenmesinde, daha sağlıklı kurumsal iletişim sürecinin konumlandırılmasında ve bütün kurumsal insan gücünün yine kurumsal amaçlar doğrultusunda organize edilmesinde kurumiçi halkla ilişkiler anahtar görevi görmektedir.

Kurumiçi Halkla İlişkilerin Görevleri

Halkla ilişkilerin en önemli uygulama alanlarından birisi olan kurumiçi halkla ilişkiler iç hedef kitle olan çalışanların tanınması ve buna paralel olarak stratejik adımların atılmasında önemlidir. Çalışanlarla ilişkilerde hedefler ve ideal çalışma ilişkileri yedi farklı koşulla karakterize edilmektedir (Broom, Center, Cutlip ve diğerleri, 1985: 316):

 1. İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı,
 2. Yatay, dikey ve çapraz olarak konumlandırılan; tarafsız ve serbestçe akan doğru bilgi,
 3. Bütün çalışanlar için tatmin edici statü ve katılım,
 4. Çekişmesiz çalışma devamlılığı,
 5. Sağlıklı bir çalışma ortamı,
 6. Başarı için girişimcilik,
 7. Gelecek hakkında kurumsal anlamda iyimserlik

Kurumiçi halkla ilişkiler bu ideal çalışma ilkelerini ortaya koymanın yanı sıra bu sürecin organize edilmesi ve yönetilmesinde aktif rol oynamaktadır. İletişimsel boyutta bakıldığında ise kurumiçi halkla ilişkilerin, kurumun iç yapısındaki iletişimi oluşturması ve yönetmesi görevi bulunmaktadır. Kurumsal iletişimin en önemli temellerinden olan kurumiçi halkla ilişkilerin benimsenmesi ve çalışanlara empoze edilmesi hususu da önem taşımaktadır. Öte yandan kurumiçi halkla ilişkiler, kurum yöneticilerine de iletişimsel süreçte yardımcı olmaktadır. Kurumiçi iletişimin bir kurumda birden fazla görevi bulunmaktadır (Kohtes & Klewes, 1999:18):

 • Bilgilendirme: Kurum hedeflerinin ve stratejik adımlarının kurum personeli tarafından benimsenmesi ve dışarıdan gelebilecek sorunları bu süreçte yönetebilmesi noktasında bilgilendirme görevi oldukça önemlidir.
 • Motive Etme: Çalışanlara kurumun önemli değerlerinin benimsetilmesi ile kurumla duygusal bağ oluşturmasını sağlamaktır.
 • Yönetme: Çalışanların belli amaçlar ile kurumla birleşmelerinin sağlanması noktasında aktif olarak kullanılması gereken yönetme süreci çalışanlarda sadakat sağlamalıdır.
 • Sinerji: Aynı işi yapmayı amaçlayan kişilerin birbirleri ile uyumlu ve heyecanlı hâlde çalışmasıdır.

Bununla birlikte kurumun içerisinden başlayan halka ilişkiler süreçleri, kurumun dışa dönük halkla ilişkiler faaliyetlerinin de temelini oluşturmaktadır. Astın üstten çekinmemesi ve çift yönlü iletişim yapısının oluşturulması oldukça önemlidir. Buna ek olarak kurumsal amaçlar doğrultusunda yer alacak olan kurumiçi halkla ilişkiler araçlarının da aktif olarak kullanılması gerekmektedir. Kurumiçi halkla ilişkilerin görevlerini tam anlamıyla yerine getirmesinde, kurumsal kültür ve kimliğin aktarılmasında ve kurumun çalışanlarının motivasyonlarının arttırılmasında kurumiçi halkla ilişkiler araçlarının önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Çift Yönlü İletişim: Alıcı ve verici arasında karşılıklı olarak yönetilen iletişim sürecidir. Etki bakımından bakıldığında ise her ne kadar dar bir çevreye yönelik olsa da kurumiçi halkla ilişkiler uygulamalarının etki alanları oldukça geniştir. Her çalışanın kurumun temsilci hâline dönüşmesi ve kurum için her yerde bu görevi yerine getirmesi bu etkiyi oldukça arttırmaktadır. Son olarak kurumiçi halkla ilişkilerin görevleri arasında departmanlar arası çalışma disiplinini oluşturmak da bulunmaktadır. Kurmay Boyut: Eşit yetkilerle görev yapan birimlerin oluşturduğu yapı anlamına gelir.

Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri ve Kurumiçi Halkla İlişkiler

Bir iletişim süreci bütünü olan halkla ilişkilerin yönetimsel aşamada araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini de belli ilkelere paralel olarak organize etmesi, hem mesleğin hem de mesleğin uygulayıcıları konumunda olan profesyonellerin tutarlılıklarını göstermektedir. Halkla ilişkilerin sadece kurum dışına yönelik olduğunu düşünmek daha önce de bahsettiğimiz gibi yanlıştır. Bütün bu süreçler bir bütün olarak değerlendirildiğinde hem kurumiçi hem de kurum dışı olması fark etmeksizin halkla ilişkiler uygulamalarının ele alınması aşamasında belli ilkeler barındırması önem taşımaktadır.

Kurumiçi halkla ilişkilerde temel ilkelerin uygulanışı: Halkla ilişkiler mesleğinin uygulanışında evrensel olarak ortaya konulmuş tüm uygulama alanları ve sektörlere yönelik olan belli başlı temel ve ahlaki ilkeler bulunmaktadır.

 1. Halkla İlişkiler Gerçeği Yansıtmalıdır.
 2. Halkla İlişkiler Bir Uzmanlık Alanıdır.
 3. Halkla İlişkiler Sürekli Bir Çalışmadır.
 4. Tüm Çalışanlar Tarafından Benimsenmeli ve Desteklenmelidir.
 5. Çift Yönlü İletişime Dayanan Bir Süreçtir.
 6. Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Özellikleri Göz Önünde Bulundurulmalıdır.

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin hedef kitlesi fark etmeksizin profesyonel ve etik kurallarda yapılması bu ilkelerle alakalıdır. Kurumiçi halkla ilişkiler söz konusu olduğunda ise bu ilkelerin her departmanda uygulanması ve kontrol edilmesi de önem arz etmektedir. Halkla ilişkilerin ilkeleri; halkla ilişkiler uygulayıcılarını ve uygulanma aşamasında yer alan bütün unsurları birbiri ile bağlantılı hale getirmektedir.

Kurumsal İletişim-Örgütsel İletişim ve Kurumiçi Halkla İlişkiler Stratejilerinin Entegrasyonu

Kurumun müşteri hizmetleri hattındaki konuşmadan herhangi bir sanal ortamda bırakılan ize kadar geniş bir araç coğrafyasına sahip olan kurumsal iletişimin, kurumun en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirtebiliriz. Kurumsal iletişim bir kurumun bütün bölümleri arasında her türlü bilginin paylaşımını, bu paylaşım süreci içerisinde kullanılan mesaj biçimlerini, teknik ve yöntemlerini içermektedir (Vural ve Bat, 2013: 25). Kurum kültürü üst yönetimin bir yansımasıdır. Parmak izi gibi tektir ve yönetimin iç ve dış iletişim süreçlerine modern yönetim anlayışı ile entegrasyonu önemlidir.

Kurum Kültürü: Kurumun ortak değerler bütününe verilen isimdir. Kurumun yazısız kuralları da kurum kültürünü oluşturmaktadır. Kurumsal iletişimin; kurum kimliği yaratma ve uygulamanın yanı sıra kurum kültürünü de hem aktarma hem de benimsetme süreçlerinde aktif olduğu bilinmektedir.

Kurumsal Kimlik: Bir kurumun hedef kitleleri tarafından görünen yüzüne verilen isimdir. Kartvizitten antetli kağıda uzanan geniş bir materyal şemsiyesini de içermektedir. Kurum kültürünün aktarılmasında ve korunmasında oldukça önemli yere sahip olan yöneticiler, bu süreçlerde kurumiçi iletişimi kullanarak etkin davranışlarda bulunmaktadır. Özellikle yatay ve çapraz iletişim biçimleri çalışanların moral ve motivasyonlarını arttırmak ve çalışan performansını maksimize etme amaçlarını taşımaktadır. Bütün bu süreçler bir bütün olarak değerlendirildiğinde kurumiçi iletişimin, kurumlar açısından belli başlı amaçları olduğunu belirtmek gerekmektedir. Kurumiçi iletişimin;

 • Kurumun uzun ve kısa vadeli amaçları, hedefleri ve politikaları hakkında bütün çalışanları bilgilendirmek,
 • Tüm çalışanlarla düzenli iletişim programları hazırlamak,
 • Görev ve yetki tanımları konusunda bilgilendirmek,
 • Çalışanları kurumla ilgili tüm gelişmeler hakkında en hızlı şekilde bilgilendirmek,
 • Yöneticiler ve çalışanlar arasında çift yönlü iletişim mekanizmasını özendirmek,
 • İşte ilerleme olanakları, şirketin geleceği ve beklentiler konusunda çalışanları bilgilendirmek,
 • Bütün çalışanların içte ve dışta kurumu temsil niteliklerini geliştirmek,
 • Yönetim ve çalışanlar arasında periyodik toplantılar düzenleyerek, çalışanları sorunlarını aktarmak ve çözüm yolları önermek konusunda cesaretlendirmek,
 • Çalışanların yönetime katılımlarını sağlayacak ortamı yaratmak,
 • Eğitim programları ile bütün çalışanların hem iş yeteneklerini hem de motivasyonlarını arttırmak,
 • Farklı iletişim yöntemleri kullanarak kurum kültürünü çalışanlara aktarmak ve kuruma bağlılıkları konusunda yardımcı olmak,
 • Kurumun başarılarında katkıları olduğunu her ortamda çalışanlarına hissettirecek bir mekanizmayı oluşturmak ve bunu sürekli kılmak,
 • Yapılacak araştırmalar ile iç müşterilerin gereksinimlerini belirleyerek iletişim programlarının etkinliğini arttırmak gibi belli başlı amaçları bulunmaktadır.

Bu noktada yer alan dikey iletişim asla hiyerarşik bağlamda yukarıdan aşağıya emir komuta zinciri ve aşağıdan yukarıya hesap verme yükümlülüğü şeklinde olmamalıdır. Bilinçli ve güçlü bir kurum kültürünün oluşturulup korunmasında özen gösterilmesi gereken en önemli nokta örgütsel (kurumsal) iletişimdir. Kurumiçi iletişim çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktalar şunlardır (Okay, 2000; 178-179):

 • Kurumdaki olumlu ya da olumsuz tüm gelişmeler hakkında çalışanları haberdar etmek,
 • Kurumun planlaması, hedefleri, pazarlama ve reklam hedefleri hakkında çalışanları bilgilendirmek,
 • Kurumun yayın araçları yolu ile çalışanları bilgilendirmek,
 • Kararların alınmasına çalışanların katılmasını sağlamak,
 • Kurum içinde görüşlerini bildirme olanağının varlığı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından eğitilmelerini sağlamak,
 • İyi bir çalışma durumunda çalışanın övülmesi ve takdir edilmesini sağlamak,
 • Üstün başarıları parasal olarak ödüllendirmek,
 • Düzenli kuruluş toplantıları yapmak,
 • Çalışanların aileleri ile ilişkilere girmek ve kurum aile bütünleşmesini sağlamak.

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve örgütsel iletişim birbirine çok benzer algılar yaratmaktadır. Örgütsel (kurumiçi) iletişim, ortak bir amaç çerçevesinde bir araya gelen insanların iş birliğini ve uyumunu sağlayan bağlayıcı bir süreçtir. Gerek kurumsal iletişimin gerekse örgütsel iletişim ya da kurumiçi halkla ilişkilerin ortak bir stratejik amaca hizmet etmesi gerekmektedir. Profesyonel şekilde konumlandırılmış kurumiçi ve kurum dışı iletişim süreçlerine sahip, çalışanlarının motivasyon ve bağlılığı yüksek ve gerekli olan bütün kurumsal iletişim stratejilerini kurumsal amaçlarına entegre etmeyi başarmış kurumların kriz dönemlerinde hem çalışanları hem de dış hedef kitlelerinde olumlu imaj algısı daha az sarsılmaktadır. Kriz: Herhangi bir örgüt, işletme ya da toplumu tehdit eden koşullarla mücadele de yetersiz kalma durumudur.

Halkla ilişkiler biriminin yapılanması: Meslekleşme sürecini tamamlama noktasında olan halkla ilişkilerin kurum içerisindeki yapılanmasının da stratejik konumlandırılması önemlidir. Kurumiçi ya da dışı fark etmeksizin iletişim trafiğini yaratan ve şekil veren unsur olan halkla ilişkiler birimi yapı bakımından çi tara ı bir durumda yer almalıdır. Bununla birlikte halkla ilişkiler birimi de kendi içerisinde gerekli olan bütün basamaklar göz önünde bulundurularak konumlandırılmalıdır. Kurumdaki diğer müdürlüklerle aynı hat düzeyinde ve genel müdür ya da CEO’ya bağlı olarak çalışma durumunda olan halkla ilişkiler biriminin etkili şekilde iş yapış şeklini de konumlandırması gerekmektedir.

Kurumiçi Halkla İlişkiler Aktörleri

Halkla ilişkiler uygulayıcıları kurumların kültürlerine ya da yapılarına göre farklılık göstermektedir. Farklı hedef kitlelere nasıl davranması gerektiğini bilen, çalışanların üstleri ile iletişiminin hangi tonda olması gerektiğini şekillendiren ya da dış hedef kitleye hangi mesajın nasıl verilmesi gerektiğini bilen akılcı bireyler halkla ilişkiler aktörlerinin başında gelmektedir. Aktör: Herhangi bir olayda etkisi ya da katkısı olan kimselere verilen isimdir. Bir kurumda en aktif halkla ilişkiler aktörleri aşağıdaki gibidir:

 • Üst düzey yöneticiler
 • Kurmay boyuttaki yöneticiler
 • Halkla ilişkiler yöneticisi
 • İnsan kaynakları yöneticisi
 • Çalışanlar

Bu aktörlerin yukarıdaki gibi sıralanması ve iş yapış aşamasında da bu sıradan aktif olarak yararlanılması gerekmektedir. Üst düzey yöneticilerden çıkan kurumsal mesajların etkilerinin daha hızlı ve yatay boyutta daha geniş noktalara ulaşmasında kurmay boyuttaki yöneticiler önem taşımaktadır. Bu noktada halkla ilişkiler yöneticisi ile insan kaynakları yöneticisinin ortak hareket etmesi ve kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerini ortak akılla yürütmesi gerekmektedir. Kurumiçi halkla ilişkilerin aslında gizli kahramanları olan çalışanlar da bu süreçte etkin rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler aktörlerinin üstten asta ya da asttan üste fark etmeksizin aynı kurumsal amaç ile güdülenmiş olması gerekir. Kurum kültürünün, kurumsal kimliğin ve kurumsal imajın yaratılması, uygulanması ve tutundurulması noktasında da halkla ilişkiler aktörlerinin varlığı önemlidir. Son olarak kurumda görev yapan halkla ilişkiler aktörlerinin departman ya da konum fark etmeksizin kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını etkin ve kurumsal amaçlara paralel olarak kullanması rekabet sürecinde kuruma pozitif katkı sağlayacaktır.

Kurumiçi Halkla İlişkilerde Roller

Kurumiçi halkla ilişkilerin uygulayıcı noktasında yer alan aktörlerin kendi aralarında farklı roller üstlenmesi gerekmektedir. Bu süreçlerde karşılıklı ve ortak amaçlar doğrultusunda kurum çalışanlarının yönetilmesi ve motivasyonlarının kurumsal çıkarlara paralel olarak arttırılması, kurumdaki liderin en önemli rolleri arasında yer alır. Bununla birlikte en çok dönüşümcü liderin kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri ile motivasyon kazandığı ve bu motivasyon güdüsünü kurumun çalışanlarına yansıttığı görülmektedir. Dönüşümcü Lider: Astlarının neyin doğru ve önemli olduğu konusunda bilinçlendirme düzeylerini arttıran ve onları kurum ve toplumun menfaatlerine paralel olarak güdüleyen liderdir. Günümüz liderlik anlayışında kurum çalışanlarının sadece ekonomik olarak motive edilmesi söz konusu değildir. Bu sebeple özellikle kurumiçi halkla ilişkiler uygulamaları ile kurum çalışanlarının liderler tarafından yönetimsel ve psiko-sosyal olarak motive edilmesi önemlidir.

Ekonomik Motivasyon Araçları: Ücret artışı, primli ücret, ekonomik ödüller vb.

Psiko-sosyal Araçlar: Çalışmada bağımsızlık, takdir edilme, övgü alma, gelişme ve başarının teşviki, sosyal uğraşlar vb.

Yönetsel Araçlar: Kurumsal ve bireysel amaçlar birliği, yetki ve sorumluluk dengesi, eğitim ve yükselme olanakları, karara katılım, çalışma ortamını geliştirme vb.

Kurum içerisinde yer alan çalışanların lider yöneticiler tarafında bu motivasyon araçları ile motive edilmesi ve kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde de aktif olarak konumlandırılması oldukça önemlidir. ir diğer önemli unsur olan insan kaynakları departmanı da kurumun yapısına uygun insan kaynağının işe alım, yerleştirme, oryantasyon ve sosyalizasyon süreçleri ile doğru işe doğru elemanı yerleştirme misyonunu yerine getirmekle yükümlüdür. Aşağıdaki on maddede halkla ilişkiler uzmanlarının genelde bir günlük faaliyetlerini bulabilirsiniz (Cutlip vd.,’den akt. Görpe, 2007: 119);

 • Yazma ve Edit Etme
 • Medya ile İlişkiler
 • Araştırma
 • Yönetim ve İrade
 • Danışmanlık
 • Etkinlikler
 • Konuşmalar
 • Üretim/Yapım
 • Eğitim Verme
 • Liazon/ İrtibat

Kurum içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan bir iletişim sürecinin bir kontrol listesinin hazırlanması, uygulanacak olan tedbirlerin kontrol edilmesinde ve hangi hedef grubuna neyi, ne zaman ve hangi araç ile iletileceğini görmede kolaylık sağlayacaktır (Okay, 2007; 259).

Kurumiçi Halkla İlişkilerde Gerekli Olan Yetkinlikler

Kurumiçi halkla ilişkilerin uygulanma aşamasında belli yetkinliklerin varlığı önemlidir. Bu sürecin profesyonel şekilde ele alınması ve en verimli şekilde işlenmesi, kurum çalışanlarının motivasyonu ve kurumsal amaçların gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Kurum içinde konumlandırılacak olan herhangi bir halkla ilişkiler faaliyetinin en önemli kısmını liderler oluşturmaktadır. Kurumun kültürünü benimsemiş ve kültürün sağlamlaştırılmasını kurumsal amaçlardan birisi haline getiren lider, kurumun en önemli uzvu görevindedir. Bu sebeple liderin şu belli özellikleri olmak durumundadır:

 • Bir vizyonu benimsemek ve bunu çalışanları ile paylaşmak,
 • Değişikliğe açık olmak ve yeni projeleri yönetebilmek,
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarına yönelik çalışabilmek,
 • İnsanlarla bireysel olarak ilgilenmek,
 • Bilgiyi paylaşmak,
 • Sorun çözmek ve karar vermek,
 • Zamanı ve kaynakları doğru yönetebilmek,
 • Sorumluluk alabilmek,
 • Beklentilerin üstünde inisiyatif alabilmek,
 • Profesyonel ahlaka sahip olabilmek,
 • Güvenilir olmak,
 • İşlerin akışını yönetmek.

Özellikle kurum içerisinde yer alan halkla ilişkiler uzmanının da bu yetkinliklere eksiksiz sahip olması gerekmektedir;

 • Strateji belirlemek,
 • Gerekli iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Medyada planlama yapabilmek,
 • Bilgi iletişim teknolojilerine adapte olabilmek,
 • Vizyon sahibi olmak,
 • Etik ve ahlak anlayışına sahip olmak,
 • Kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını kullanabiliyor olmak bu yetkinlikler arasında gösterilmektedir.

Aynı şekilde üst düzey yöneticilerin de kurum adına medya ilişkilerinde aktif olması gerekmektedir. Özellikle medyada yer alan eşik bekçileri ile ilişkilerini belli etik boyutlarda koruması, medya ile ilişkilerde avantaj sağlamaktadır. Özellikle kurumda yer alan halkla ilişkiler uzmanının, kurumiçi iletişimi konumlandırmasının yanı sıra kurumiçi halkla ilişkiler araçlarını da aktif bir şekilde kullanması gerekmektedir. Rollerin üstlenilmesi ve yetkinliklerin konumlandırılması aşamasında kurumsal amaç ve hedeflerin ön planda tutulması gerekmektedir. Daha geniş açıdan bakıldığında kurum içerisinde yer alan halkla ilişkiler aktörlerinin vizyon sahibi olması ve gerekli donanımlarda farkındalıklarının bulunması; kurumun uzun vadede hem iç hem de dış hedef kitlelerdeki imajı üzerinde olumlu etki yaratacaktır. Sonuç olarak kurumiçi halkla ilişkiler bütüncül bir yaklaşımdır. Bu sürecin kurumun bütün dinamikleri ile ele alınması gerekmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.