Kurumiçi Halkla İlişkiler Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
9
A+
A-

Kurumiçi Halkla İlişkiler Amaçları, Araç Ve Ortamları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumiçi Halkla İlişkiler Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurumiçi Halkla İlişkiler Amaçları, Araç Ve Ortamları

1. Soru

Halkla ilişkiler kavramında yer alan “ilişki” sözcüğü neyi ifade etmektedir? 

Cevap

Kurumun farklı hedef kitleleri ile belirli amaçlara ulaşmak amacı ile belirlenen strateji ve taktikler doğrultusunda iletişim kurulmasını ifade etmektedir


2. Soru

Bir kurumun rekabet koşullarında yapması gereken nedir? 

Cevap

Faaliyet gösterirken iç ve dış çevresinde her bir hedef kitlesi ile ayrı bir ilişki kurması ve sürdürmesi gerektiği belirtilebilir. Bu ilişki yönetimini gerçekleştirmek için de çeşitli iletişim araçları ve ortamları kullanılmaktadır.


3. Soru

Halkla ilişkiler neyi amaçlamaktadır?

Cevap

Bir kurumun varlığını devam ettirmesi için hem iç hem de dış çevresi ile ilişkiler kurmasını ve sürdürmesini amaçlamaktadır. Halkla ilişkiler kurumun ilişki yönetimini gerçekleştirmektedir ve kurumların faaliyet gösterdikleri çevre içinde (çalışanlar, müşteriler, paydaşlar, medya, aktivist gruplar, topluluklar vb.) mümkün olan ve uygulanabilir teknik ve araçlarla söz konusu ilişkinin olumlu şekilde sürdürülmesi için iletişim yönetimini stratejik olarak gerçekleştirmesi halkla ilişkiler başarısına bağlıdır.


4. Soru

Bir kurumda halkla ilişkilerin fonksiyonları nelerdir? 

Cevap

Hedef kitle ile ilgili araştırma yapmak, kurumun iletişim planını belirlemek, gerçekleştirmek ve uygulamak, üst yönetime danışmanlık yapmak, kurumun iç çevresi (çalışanlar, çalışanların aileleri, paydaşlar, ortaklar vb.) ve dış çevresi (medya, müşteri, hükümet, yatırımcılar vb.) ile iletişim kurmak ve sürdürmek, kurum ile ilgili konuları önceden öngörmek ve bu konuların yönetimini gerçekleştirmek olarak ifade edilebilir. 


5. Soru

Halkla ilişkilerin görev ve sorumluluk üstlendiği alanlar nelerdir? 

Cevap

Medya ile ilişkiler, çalışanlarla ilişkiler, hükümet ile ilişkiler, konu yönetimi, finansal ilişkiler, endüstri ilişkileri, pazarlama iletişimi vb. alanlardır.


6. Soru

Halkla ilişkilerin amaçları, aynı zamanda nasıl ifade edilebilir? 

Cevap

Kurumun iç ve dış çevresinin duygu, düşünce, tutum vb. analizini gerçekleştirmek, kurumun politika, prosedür, stratejik hedeflerinin hedef kitlelere göre analiz edilerek hazırlanmasını sağlamak, farklı hedef kitlelerin tanımlamasını yaparak kurumun başarısı yönünde karşılıklı yarar temelinde ilişkiler oluşturmak ve yönetmek biçiminde de ifade edilebilmektedir.


7. Soru

İfade edilen tüm görev ve sorumluluklardan hareketle halkla ilişkilerin en temel amacının ne olduğu söylenebilir? 

Cevap

Hedef kitleler ile olumlu ilişkilere odaklanan iletişim olduğu ifade edilebilir.


8. Soru

Bir kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı neye bağlıdır? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde başarılı olmasına bağlıdır.


9. Soru

Halkla ilişkilerin sahip olduğu rolü açıklayınız

Cevap

Halkla ilişkiler ikna etmek, savunmak, bilgi vermek ve yayınlamak, önlem almak, itibar oluşturmak ve yönetmek vb. ilişki yönetimine ilişkin tüm süreçleri üstlenir. Bu anlamda ise proaktif bir role sahip olduğu görülmektedir.


10. Soru

Halkla ilişkiler biriminin stratejik görevleri nelerdir? 

Cevap

Planlama, öncelik sırasına koyma, eylemleri hedef kitlenin özelliklerine göre düzenlemedir.


11. Soru

Halkla ilişkiler biriminin yönetim görevleri nelerdir?

Cevap

Planlama, kontrol, geribildirim elde etmedir.


12. Soru

Halkla ilişkiler biriminin ilişki görevleri nelerdir? 

Cevap

Etkili iletişim, karşılıklı adaptasyon, karşılıklı bağlılık, değerlerin paylaşımı, güven yaratmadır.


13. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler, stratejik bir yönetim çabası olarak değerlendirildiğinde, odak noktasını nasıl ifade edebiliriz? 

Cevap

İç hedef kitlenin istek, beklenti, ihtiyaçlarının analiz edilerek doğru olarak tanımlanması ve bu doğrultuda iletişim planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi odak noktası olarak ifade edilebilir.


14. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerin amaçları spesifik olarak ele alındığında cevap ne olacaktır? 

Cevap

Yönetici-çalışan ve çalışan-çalışan ilişkilerini iyileştirilmesi, kurumda karşılıklı güven ortamının yaratılarak kurumsal bağlılığın sağlanması olacaktır.


15. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerin en önemli amacı nedir? 

Cevap

Kurumun proaktif bir yaklaşım içerisinde olabilmesi için kurumiçi hedef kitleyi ve kurumun içinde yer aldığı çevreyi sürekli değerlendirerek karşılaşabilecek kriz ya da olumsuz durumları doğru analiz etmektir. Aynı zamanda halkla ilişkiler biriminin, kurum ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumunda kurum içerisinde ne yapılması ya da nasıl bir reaktif tepki verilmesi gerektiğinin belirlenmesi konusunda üst yönetime danışmanlık yapması gerekmektedir.


16. Soru

21. yüzyılda kurumiçi halkla ilişkilerin amacı, kurum ve çalışanları arasındaki iletişimi yönetmek, karşılıklı anlayış yaratmak ve sürdürmekten çok daha ileri bir noktada tanımlanır hale gelmiştir. Bu bağlamda bu amaca neler ekleyebiliriz? 

Cevap

Kurumların sürdürülebilir kalkınma, kurumsal vatandaşlık, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk gibi çabaları gerçekleştirmesi de halkla ilişkiler biriminin sorumluluk alanına eklenmiştir. Halkla ilişkiler birimi halkla ilişkiler faaliyetlerinin sonucunda kurumun çalışanlarının ve paydaşlarının güvenini kazanmayı ve kurumsal itibarı oluşturmayı hedeflemeli ve bu noktada da üst yönetime danışmanlık yapmalıdır. 


17. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde bir amacın gerçekleştirilmesinde sadece bir araç değil birden fazla araçtan da yararlanılmasının sağladığı yararlar nelerdir? 

Cevap

Hedef kitleye iletilmek istenen mesaj farklı iletişim araçları ile iletilmekte, böylece hem mesaj tekrarı yaratılmakta hem de bir aracın dezavantajı söz konusu ise diğer aracın avantajı ile bu desteklenebilmektedir.


18. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler ve kurumiçi iletişim kavramları çoğu zaman eş anlamlı kavramlar olarak değerlendirilmekte birbirlerinin yerine kullanılmaktadır ancak bu iki kavram birbirlerinden farklı iki kavramdır. Bu durumu açıklayınız. 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler kurumiçi iletişimi kapsayıcı bir nitelik taşımaktadır. Kurumiçi halkla ilişkilerin temel amaçlarından biri çalışanlarla yönetim ve çalışanlar arasında iletişimi sağlamaktır. Bu anlamda kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarının kurumiçi iletişimin fonksiyonları ile aynı doğtultuda ilerlemesi ve kurumiçi iletişim araçlarından yararlanarak halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmesi söz konusu olmaktadır. Bunun tam tersi yöndeki diğer bir görüş ise kurumiçi iletişimin kurumiçi halkla ilişkilerden daha dar bir alana sahip olduğunu kabul etmemekte ve bunun yanlış bir algılama olduğunu ileri sürmektedir. Bu doğrultuda kurumiçi iletişimin kurum içindeki tüm iletişimleri (reklam, pazarlama iletişimi, çalışan ilişkileri, kamu ilişkileri vb.) kapsadığını bu nedenle de kurumiçi halkla ilişkiler ile aynı isimle ifade edilmesinin bir sakıncası olmadığı ifade edilmektedir.


19. Soru

Günümüzde kurumsal iletişim ifadesi ile işaret edilenler nelerdir? 

Cevap

Bir kurumun iç ve dış iletişiminin yönetiminin işaret edildiği görülmektedir.


20. Soru

Kurumlarda hedef kitle ile iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi görevi halkla ilişkiler birimine verilirken günümüzde birçok kurumda halkla ilişkiler birimlerinin ismi ne olarak değiştirilmiştir? 

Cevap

Kurumsal iletişim bölümü/birimi olarak değiştirtilmeye başlanmış, bunun temel nedeni olarak da kurumsal iletişim kavramının kurumun tüm iletişim faaliyetlerinin yönetimine karşılık geldiği belirtilmektedir.


21. Soru

Kurumiçi hedef kitle ile iletişim kaça ayrılır? 

Cevap

Stratejik ve taktik olmak üzere iki ana eksende gerçekleşmektedir.


22. Soru

Kurumiçi iletişim ile ilgili gerçekleştirilecek çalışmalar kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir alanını oluşturmaktadır, bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli durum hangisidir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri ile kurumiçi iletişim mesajlarının birbiri ile bağlantılı, planlı ve stratejik kararlar doğrultusunda ilerlemesidir.


23. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler çalışmaları kurumlarda kim tarafından gerçekleştirilir? 

Cevap

Halkla ilişkiler birimi ve halkla ilişkiler yöneticisinin ya da kurumsal iletişim birimi ve kurumsal iletişim yöneticisinin sorumluluğunda olması gerekmektedir. Bununla birlikte kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarının bazı kurumlarda insan kaynakları ya da personel biriminin sorumluluğunda gerçekleştirildiği görülmektedir.


24. Soru

Bir kurum içerisinde temel olarak kaç iletişim kanalı bulunmaktadır? 

Cevap

Kurum içerisindeki iletişim resmi ve resmi olmayan olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Resmi iletişim kanalı, işe ilişkin süreçler ve işleyiş ile ilgili konuların hiyerarşi temelinde iletilmesini sağlamaktadır. Resmi olmayan iletişim kanalı ise, hiyerarşiyi dikkate almaksızın iş dışındaki konuların iletilmesini ve paylaşılmasını sağlar.


25. Soru

Bir kurum içindeki iletişim etkili bir şekilde gerçekleştiğini ele alalım. Bu durum temel olarak kaç amaca hizmet etmektedir? 

Cevap

Bir kurumda kurumiçi iletişimin koordinasyon ve düzenleme, sosyalizasyon, yenilik ve değişimlerin gerçekleştirilmesi olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır.


26. Soru

Halkla ilişkiler biriminin kurumiçi halkla ilişkiler amaçları nelerdir? 

Cevap

 • Kurumiçi bilgilendirici etkinliklerde bulunmak
 • Çalışan-yönetici, birimler arasında ve birimdeki çalışanlar arasında koordinasyon sağlamak
 • Çalışanlara kurumu benimsetme yönünde etkinliklerde bulunmak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerde yönetime danışmanlık yapmak

olarak açıklanabilir. 


27. Soru

Bir kurumda çalışanlar ile yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimin kurulması ve sürdürülmesi kurumiçi halkla ilişkiler amaçlarının en başında gelmektedir. Bu amaçlara ulaşmak için ne yapılmalıdır? 

Cevap

Bu amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen bilgilendirici ve kurumu benimsemeye yönelik etkinliklerin her biri özünde iletişim sürecinin çift yönlü işlemesini esas almaktadır.


28. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde amaç genel olarak nedir bu amaca nasıl ulaşılır? 

Cevap

İç hedef kitle ile iletişim kurmak ve geribildirim elde etmektedir. Bu amaca ulaşmak için tek yönlü iletişim araçları/ortamları ve çift yönlü iletişim araçları/ortamları kullanılmaktadır.


29. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan araçlar/ortamlar nasıl sınıflandırılır? 

Cevap

Tek yönlü iletişim sağlayan araçlar/ortamlar ve çift yönlü iletişim sağlayan araçlar/ortamlar olarak 2 grupta sınıflandırılabilir.


30. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler araçları nasıl sınıflandırılır? 

Cevap

 • Yazılı araçlar (çalışan el kitabı, broşür, kurum gazetesi, raporlar, yıldönümü yazıları vb.),
 • Sözlü araçlar (toplantılar, komisyonlar, kişisel görüşmeler, kurslar vb.),
 • Görsel araçlar (afişler, sergiler, film, televizyon vb.) olarak sınıflandırılabilir.

Bununla birlikte kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan araç ve ortamları, iç hedef kitle ile kurulan iletişimin türüne göre tek yönlü iletişim araçları ve çift yönlü iletişim araçları olarak sınıflandırmak da mümkündür.


31. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan tek yönlü iletişim sağlayan araçları/ortamları nelerdir? 

Cevap

Kurum yayını, kurum kitapları, raporlar, broşür, afişler, mektuplar, duyuru panoları, kapalı devre televizyon-radyo, film, CD, ses ve görüntü kayıtları, dilek ve öneri kutuları olarak ifade edilebilir.


32. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan çift yönlü iletişim sağlayan araçları/ortamları nelerdir?

Cevap

Eğitim seminerleri, iletişim büroları, toplantıları, kurumiçi kutlamalar/ritüeller, törenler, kişisel görüşmeler, bilgi iletişim teknolojileri (kurumsal web sitesi, intranet, kurumsal blog, kurumun sosyal ağ sitesi/siteleri, sosyal medya haber odaları, kısa mesaj, elektronik posta) olarak ifade edilebilir.


33. Soru

Tek yönlü iletişim neyi ifade etmektedir? 

Cevap

Mesajın kaynaktan alıcıya doğru iletilmesini ifade etmektedir. Bu iletişimde temel amaç iletmektir ve bu nedenle geribildirim beklenmemektedir. Tek yönlü iletişimde kaynak tek yönlü olarak bilgileri, düşünceleri, duyguları aktarmakta, bildirmekte ya da açıklamaktadır.


34. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ne zaman tek yönlü iletişim araç ve ortamlarından yararlanılmaktadır? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler amaçları doğrultusunda iç hedef kitleye sadece belirlenen mesajın iletilmesi planlandığında tek yönlü iletişim araç ve ortamlarından yararlanılmaktadır. Bu iletişim araç ve ortamları seçildiğinde iletişim tek yönlü ve çizgisel olarak ilerlemektedir.


35. Soru

Kurumlar iç hedef kitlelerine hangi amaçlarla tek yönlü iletişim araçları ile ulaşır? 

Cevap

Kurumlar, amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

 • Bildirmek
 • İletmek
 • Aktarmak
 • Açıklamak
 • Haber vermek
 • Belirtmek vb.

tek yönlü iletişim araçlarından halkla ilişkiler faaliyetlerinden yararlanmaktadırlar. Bununla birlikte kurumiçi hedef kitle tarafından yönetime iletilmek ya da aktarılmak istenen bilgi, duygu ve düşünceler için de tek yönlü iletişim araç ve ortamlarından bazılarının kullanılması mümkündür. 


36. Soru

Kurum yayınının özellikleri nelerdir? 

Cevap

 • Kurumun halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim birimlerinin hazırlayıp yayınladıkları süreli yayınlardır.
 • Genel olarak kurum gazetesi ya da dergisi ismi ile tasarlanır ve yayınlanır.
 • Kurum yayını kavramı, İngilizce’de “company magazines” ifadesinin karşılığı olarak kullanılır.
 • Kurum tarafından belirli periyotlar halinde düzenli olarak yayınlanan kurumun çalışanları ve paydaşları ile iletişim kurmayı amaçlar. • Bu yayınlar genellikle kurum tarafından hem iç hem de dış hedef kitleye ücretsiz olarak dağıtılır.
 • Yönetim ile çalışanlar arasında bilgi ve kararların iletilmesini sağlar ve aynı zamanda çalışanların kurum ile ilgili sorularına bir yanıt niteliği taşır.
 • Çalışanların kuruma karşı bağlılık ve aidiyet duygusu geliştirir.
 • Bazen kurumun stratejik kararları ve planları doğrultusunda hedef kitlelerin spesifik olarak tanımlanması ile, her hedef kitle için (çalışanlar, paydaşlar, emekli olanlar vb.) ayrı olarak yayınlanır.
 • Kurumun kültürünü ve kimliğini yansıtır.
 • Kurumdaki her birim ile ilgili bilgiler kurum yayınında yer alır. 

37. Soru

Kurum kitaplarının özellikleri nelerdir? 

Cevap

 • Basit bir referans kaynağı olarak kullanılabilen ve kurumdaki çalışanların hemen başvurabilecekleri, el altında bulundurdukları kitaplardır. 
 • Kurum hakkındaki bilgilerin (kuruluşu, kronoloji tarihi, birimler ve görevleri vb.) istatistiklerin, elde edilen başarıların, yeni ürün ya da hizmetlerin, iş birliklerinin, gerçekleştirilen projelerin vb. bilgilerin detaylı bir şekilde iletilmesini sağlar.
 • İçerisinde kurumda uygulanan personel ücret çizelgesi, prim ve izin sistemi, eğitime ilişkin detaylar, yemekhane, tatil, lojman, çalışma saatleri, çalışma koşulları, ödül ve ceza sistemi vb. bilgiler de yer alır.
 • Kuruma yeni gelen bir çalışanın kurum hakkındaki bilgileri edinmesi ve oryantasyonun gerçekleştirilmesinde en önemli araçtır.
 • İçerisinde çalışanların görev yaptıkları birim ve pozisyona ilişkin sorumluluklar tanımlanır.
 • Çalışanlar için önemli bir yol göstericidir.
 • Açık ve anlaşılır bir dille hazırlanması gerekir.
 • Seçilen renkler ve tasarıma ilişkin detaylar kurum kültürü ile uyumlu olmalıdır. 

38. Soru

Yıllığın özellikleri nelerdir? 

Cevap

 • Bir kurum tarafından bir yıl süresince gerçekleştirilen çalışmaların çoğunlukla kronolojik sıra ile aktarıldığı yazılı iletişim aracıdır.
 • Kurumun ve aynı zamanda sektörün bir yıl içerisindeki faaliyetlerinin ve sonuçlarının yer aldığı detaylı bir rapordur.
 • Aktarılan bilgilerin her birinin bir diğerini tamamlayarak bir bütün oluşturması hedeflenir.
 • Özellikle yönetimdeki kişilerin fotoğrafları ile birlikte mesajlarına ve yönetim politikalarına yer verilir.
 • Kuruma yeni katılan çalışanlar, kurumdan ayrılan çalışanlar ve katkıları, çalışanların özel günleri, eğitim faaliyetleri ve sonuçları, kurumda meydana gelen değişimler vb. bilgileri de aktarır.
 • Sadece iç hedef kitleye değil aynı zamanda basın, müşteriler, tedarikçiler vb. dış hedef kitleye de kurum tarafından ücretsiz olarak gönderildiği için bu bilgilerin ne kadarının ve ne şekilde verilmesi gerektiği halkla ilişkiler birimi tarafından planlanarak hazırlanmalıdır. 

39. Soru

Raporların özellikleri nelerdir? 

Cevap

 • Bir kurumda işe ilişkin süreçlerin sonuçlarının açıklandığı yazılı iletişim aracıdır.
 • Hem kurumun iş süreçlerinin sonuçlarının ortaya konulmasını hem kurumun değerlendirilmesini sağlar.
 • İçeriklerine göre raporlar (bilgi verici, araştırma, durum raporları vb.) ve sürelerine göre raporlar (ara raporlar, yıllık raporlar) olarak ele alınırlar.
 • Kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarında, halkla ilişkiler uygulayıcısının kurumun belirlediği üç aylık, altı aylık vb. periyotlarda hem halkla ilişkiler faaliyetleri ile ilgili raporlar hazırlayarak ilgili birimler ve üst yönetim ile sonuçları paylaşması hem de kurum adına tüm birimlerin faaliyetlerinin yer aldığı yıllık raporları da düzenlemesi söz konusudur.
 • Ara raporlar yıllık raporların hazırlanması sürecinde hem yol gösterici olmakta hem de değerlendirmenin daha doğru şekilde yapılmasını sağlar. 

Yıllık raporlar ise;

 • Bir kurumun bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaların bir özetidir.
 • Kurumun çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, paydaşları vb. hedef kitleleri ile ilgili gelişmeler, kurumun başarıları, yeni projeleri, problem ve çözümler gibi konularda hazırlanır.
 • Çoğu zaman kurumsal rapor olarak da ifade edilir.
 • Hazırlanması sürecinde halkla ilişkiler uygulayıcısı, planlamanın yapılmasından raporun basılması aşamasına kadar olan tüm süreçten sorumludur.
 • Halkla ilişkiler uygulayıcısı rapor için gerekli konuların belirlenmesi ve bu doğrultuda ilgili birimlerle iletişim kurulması, birimler arasında koordinasyonun sağlanması, yönetim kademeleri ile görüşmelerin yapılması konusunda çaba gösterir.
 • Rapora ilişkin bilgilerin tamamlanması ile birlikte taslak raporun hazırlanması ve üst yönetime sunularak onay alınması, var ise düzeltmelerin gerçekleştirilmesi ve raporun basılarak yayınlanması halkla ilişkiler uygulayıcısı ya da biriminin görevidir.
 • Kuruma ait bir yıllık fotoğraf gibidir.
 • Kurumun bir yıllık sürecine ilişkin raporun kurumiçi hedef kitleye iletilmesi halkla ilişkiler biriminin sorumluluğundadır.
 • Sadece iç hedef kitleye değil, dış hedef kitleye de dağıtılabilir.
 • Özellikle hissedarlar, medya gibi dış hedef kitlenin kurum hakkında bilgilenmesi ve kurumun imajının oluşturulması/sürdürülmesi açısından da ayrı bir önem taşır.
 • Kurumun içinde bulunduğu durumu ve geleceğe ilişkin planlarını aktarması için proaktif bir halkla ilişkiler çabasıdır. 
 • Kurum itibarını yaratmak ve sürdürmek için doğru mesajları iletmesi ve bu noktada açık ve net ifadelerle yazılması gerekir. 
 • Kuruma ait bilgilerin hedef kitleler ile paylaşılıyor olması iç hedef kitlenin aidiyet duygusunun gelişmesinde dış hedef kitlenin de açıklık ve şeffaflık ilkesi ile hareket edildiğini takdir etmesinde büyük öneme sahiptir.
 • Kurum gelecek yılda neler yapacağı ile ilgili bilgi aktarmakta ve bu anlamda hedef kitlesinde güven duygusu yaratmak istemektedir. 

40. Soru

Broşürün tanımını yapınız. 

Cevap

Hedef kitlelerin kurumu ya da kuruluşu tanıması için basılan 8-16 sayfalı, az yazılı, bol resimli iletişim türüdür. Genellikle kısa ve öz bilgilerin iletilmesi amacı ile tercih edilen broşür, sayfa sayısı az olan küçük bir kitapçık olarak değerlendirilebilir.


41. Soru

Afişin tanımını yapınız. 

Cevap

Afiş, kurumun ürünü/hizmeti ya da bir faaliyeti ile ilgili bilgiyi açıklamak, duyurmak, bildirmek vb. amaçlarla mesajın hedef kitleye kısa ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesini sağlayan yazılı iletişim aracıdır.


42. Soru

Mektubun tanımını yapınız. 

Cevap

Sadece bir kişiyi ilgilendiren bir konuda kişiye özel olarak hazırlanarak sadece o kişiye ya da belirli bir konu hakkında standart bir mesaj olarak hazırlanarak belirlenen hedef kitleye gönderilebilen, genellikle bilgi vermek, açıklama yapmak, bir sürecin işleyişi hakkında açıklamada bulunmak, motive etmek gibi amaçlarla hazırlanan, kurumun logosu ve bilgilerin yer aldığı antetli kağıt seçilmesine ve mektubu gönderen/ yazan kişinin adsoyadı bilgileri ve imzasının yer almasına dikkat edilmesi gereken yazılardır.


43. Soru

Duyuru panoları nedir? 

Cevap

Özellikle belirli bir zaman süresine sahip ve tüm çalışanları ilgilendiren konularda bilgi iletimini en düşük maliyetle sağlayan oldukça işlevsel araçlardır.


44. Soru

Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Film-Cd-Ses ve Görüntü Kayıtları ne işe yarar? 

Cevap

Kapalı devre radyo/televizyon kurumun hazırladığı özel amaçlı programların yayınlanmasını, kurum ile ilgili günlük iş akışına ilişkin bilgilerin paylaşılmasını, kurumun amaçları ve politikaları ile ilgili bilgilerin aktarılmasını sağlamaktadır.


45. Soru

Dilek ve öneri kutuları ile sağlanan nedir? 

Cevap

Çift yönlü iletişim araç ve ortamları ile gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinde iç hedef kitle ile birebir ya da grup olarak iletişim kurulması mümkün olabilmekte ve sonuçta bir yanıt elde edilmesi sağlanabilmektedir.


46. Soru

Çift yönlü iletişim neyi ifade eder? 

Cevap

Kaynaktan alıcıya bir mesaj gönderildiğinde, mesajın alıcı tarafından kodunun çözülerek sözlü, sözsüz, yazılı bir biçimde bir geribildirim verilmesi ile gerçekleşen iletişimdir. Temel amacı mesajın gönderilmesinin hedeflendiği kişilerden bir tepki ya da yanıt alabilmektir, etkileşim amaçlanmaktadır ve karşılıklılık önemsenmektedir.


47. Soru

Tek yönlü iletişim araç ve ortamlarına göre, çift yönlü iletişim araç ve ortamları halkla ilişkiler çalışmalarına sağladığı katkı nedir? 

Cevap

Eksikliklerin görülmesi, yeni planların yapılması, sonuçların değerlendirilmesi vb. katkılar sağlamaktadır.


48. Soru

Eğitim seminerleri hangi amaçlarla düzenlenir? 

Cevap

Çalışanların kuruma uyum sağlaması, kurumun işleyişi hakkında bilgi sahibi olması, işi ile ilgili detaylı bilgileri ve gelişmeleri öğrenmesi, kişisel gelişimini sağlaması vb. amaçlarla düzenlenir.


49. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin en önemli amaçlarından birisi olan çalışanlarla ilişkileri güçlendirmek ve etkileşim sağlamak amacıyla başvurulan yöntem nedir? 

Cevap

Çalışanlarla yüz yüze iletişimi sağlamak için danışma/iletişim bürolarının kurulması ve işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Danışma/iletişim büroları kuruma yeni gelen çalışanların kuruma uyum sağlaması aşamasında kurum ile ilgili ilk bilgilerin iletilmesi, çalışanın kurumdaki birimlerle ve kişilerle tanıştırılması aşamasında büyük bir görev üstlenmektedir. Tüm çalışanların kurum, iş, çalışma koşulları vb. konulardaki istek, şikâyet, taleplerini ilk ilettikleri birimler olmaktadır. Böylece söz konusu problem ya da istek ilgili birim/kişiye ya da üst yönetime iletilmeden önce halkla ilişkiler birimi tarafından ele alınarak değerlendirilecek ve doğru bir yol izlenecektir.


50. Soru

Bir kurumda neden kutlama ya da tören yapılmaktadır? 

Cevap

Kurum içerisindeki değişim, başarı, tanışma, karlılık, ortaklık, doğum günü vb. birçok konu bir neden olarak gösterilebileceği gibi, aynı zamanda sadece kurumdaki çalışanların bir araya gelerek paylaşımda bulunmaları da bir neden olarak açıklanabilir. Kutlama ve törenler sonrasında moral, enerji, öğrenme, eğlence, keyifle çalışma, gurur, aidiyet vb. olumlu duyguların aktarılması sağlanmaktadır.


51. Soru

Kurumiçi tören/kutlamaların planlanması hangi sorulara yanıtlara bağlı olarak gerçekleştirildiğinde verimli sonuçların elde edilmesi mümkün olabilmektedir? 

Cevap

 • Kim katılmalı?: Kutlama/törene katılacak kişilerin kimler olduğu mekân ve ikramların seçilmesi, konuşma metninin hazırlanması gibi çok sayıda detayın belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır. Katılımcı sayısı, mekânın ve ulaşım koşullarının belirlenmesini de etkilemektedir.
 • Ne olmalı?: Ne tür bir etkinliğin istenilen amaca ulaşılmasını sağlayacağı değerlendirilerek kurum çalışanları ve ailelerine yönelik bir piknik mi yemek mi organize edilmeli gibi bir karar verilmesini sağlamaktadır.
 • Ne zaman olmalı?: Etkinliğin zamanlanması hem verilecek mesajın iletilmesi hem de iç hedef kitlenin katılımı açısından çok iyi değerlendirilerek belirlenmelidir. Etkinlik ilk defa mı düzenleniyor ya da kurum için geleneksel hale gelmiş mi? sorusuna alınan yanıt hakla ilişkiler biriminin işleyiş süreçlerini detaylandırabilir ya da daha hızlı ilerlemesini sağlayabilir.
 • Nerede olmalı?: Etkinliğin gerçekleştirileceği mekân, etkinliğin ne ve ne zaman olduğu, kimlerin katıldığı, maliyet ve bütçe bilgisi paralelinde belirlenmektedir.
 • Niçin düzenlenmeli?: Halkla ilişkiler birimi kurumiçi çalışanlar, paydaşlar, ortaklar ve ailelerine yönelik düzenledikleri kutlama/törenleri motive etmek, bilgi vermek, takdir etmek, onure etmek, eğlenmek vb. çok sayıda amaç ile düzenleyebilir. 

52. Soru

Toplantılar iş yaşamında neyi sağlar? 

Cevap

Yüz yüze iletişim kurmanın ve işe ya da iş süreçlerine ilişkin fikir paylaşımlarının yapılmasını sağlayan çift yönlü bir iletişim ortamı olan toplantılar çok sayıda kişinin katılımı ile birlikte bir konu hakkında duyguların ve düşüncelerin paylaşılmasını mümkün kılarken aynı zamanda da karşıt fikirlerin ya da tepkilerin ortaya konulmasını sağlamaktadır.


53. Soru

Toplantı gündemi nedir? 

Cevap

Toplantının amacının ve toplantıda ele alınacak konuların, katılımcılardan beklenen/istenilen görev ya da sorumlulukların belirlenmesine toplantı gündemi adı verilmektedir.


54. Soru

Toplantı tutanağı nedir? 

Cevap

Toplantı gündemi doğrultusunda toplantıdaki katılımcıların katkıları, toplantıda alınan kararlar ve toplantı sonrasında verilen görevler, var ise diğer toplantı tarihi ile ilgili bilgileri içeren bir rapordur.


55. Soru

Görüşmeyi nasıl tanımlayabiliriz? 

Cevap

En az iki kişi arasında karşılıklı konuşma, soru sorma, diyalog kurma olarak tanımlayabiliriz.


56. Soru

Kişisel görüşmeler çalışanlara ne hissettirecektir? 

Cevap

Kendilerine önem ve değer verildiğini, var ise problemlerinin önemsendiğini, istek, şikâyet ve taleplerinin değerlendirilmek istendiğini hissetmesini sağlayacaktır.


57. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde bilgi iletişim teknolojileri aracılığı ile kullanılan araç ve ortamları nelerdir? 

Cevap

Bu araç ve ortamları kurumsal web sitesi, intranet, kurumsal bloglar, kurumun sosyal ağ sitesi/siteleri, kısa mesaj, sosyal medya haber odaları, elektronik mail (e-mail) olarak ifade etmek mümkündür.


58. Soru

Kurumsal web sitesi tanımını yapınız. 

Cevap

Genel olarak kurumun tarihi, misyonu, vizyonu, ürün ve hizmetleri, kurum ile ilgili gelişmeler, reklamlar, departmanlar ve görevleri vb. çok sayıda bilginin hedef kitle ile paylaşılmasını sağlayan, kurumun hem iç hem de dış çevreye açılan bir kapısı niteliğini taşıyan, halkla ilişkiler açısından günümüzde vazgeçilmez bir iletişim ortamı olarak kabul edilen internet ortamıdır.


59. Soru

Sosyal ağ sitesi nedir?

Cevap

Kullanıcılarına kendi profillerini oluşturma ve bilgilerini istediği kişiler ile paylaşma, kendi arkadaş listesini oluşturma, diğer kullanıcıların profilleri ile bağlantı kurma olanağı sunan web temelli bir hizmettir.


60. Soru

Kurumlarda sosyal ağ sitelerinden kim sorumludur? 

Cevap

Yazılım ve donanımına ilişkin yönetiminden bilgi işlem birimleri, sosyal ağ sitesinde kurumun bir birey gibi diğer kişilerle iletişim kurmasına olanak tanıyan ve bu iletişimi yöneten ise halkla ilişkiler birimidir.


61. Soru

Sosyal medya ile ilgili gelişmeler artmaya devam ettiği sürece halkla ilişkiler faaliyetleri için de her geçen gün dijital ortamda yeni uygulama alanlarının ortaya çıkmaktadır, bunlardan biri olan sosyal medya haber odaları (social media newsroom) karuma ne sağlamaktadır? 

Cevap

Sosyal medya haber odaları kurum ile ilgili haberlerin paylaşıldığı, bilgilerin aktarıldığı bir anlamda basılı iletişim aracının yerine geçen sanal bir iletişim ortamıdır ve sosyal medya haber odası, hedef kitleler ile diyaloga dayalı bir iletişim kurulmasını ve geribildirim elde edilmesini sağlamaktadır.


62. Soru

Elektronik posta, mesai saatlerinde ya da dışında her an kurum ile ilgili bilgilerin iç hedef kitleye/dış hedef kitleye ulaştırılmasını ve hedef kitlelerden yanıt alınabilmesini sağlamaktadır. E-posta nedir? 

Cevap

Bir ön yazı oluşturularak kişiye özel ya da kurumsal olarak hazırlanmış mektupların iletilmesine ve buna yanıt alınmasına olanak tanıyan iletişim aracıdır.


63. Soru

Halkla ilişkiler kavramının anlamı nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler kavramının anlamı, özünde amaçlarını ortaya koymakta, bu anlamda kurumiçi halkla ilişkilerin amaçlarının neler olduğuna ilişkin de bir belirleme yapılmasını sağlamaktadır. 


64. Soru

Halkla ilişkiler, bir kurumun varlığını devam ettirmesi için neyi amaçlamaktadır?

Cevap

Halkla ilişkiler, bir kurumun varlığını devam ettirmesi için hem iç hem de dış çevresi ile ilişkiler kurmasını ve sürdürmesini amaçlamaktadır.


65. Soru

Bir kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Bir kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde başarılı olmasına bağlıdır.


66. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerin en önemli amacı nedir?

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerin en önemli amacı, kurumun proaktif bir yaklaşım içerisinde olabilmesi için kurumiçi hedef kitleyi ve kurumun içinde yer aldığı çevreyi sürekli değerlendirerek karşılaşabilecek kriz ya da olumsuz durumları doğru analiz etmektir.


67. Soru

Kurumiçi iletişim neyi ifade etmektedir?

Cevap

Kurumiçi iletişim, bir kurum içerisinde çalışan- çalışan ve çalışan-yönetim arasındaki resmi ve resmî olmayan iletişimi ifade etmektedir.


68. Soru

Bir kurumun halkla ilişkiler çalışmaları öncelikle kurumun iç çevresinde başlayıp dış çevresine doğru yayılan bir nitelik taşımalıdır. Bunun en önemli nedeni nedir?

Cevap

Kurumun iç hedef kitlesi olan çalışanlar ve paydaşlar kurumun birer sözcüsü olarak dış çevreye kurum ile ilgili bilgileri bilerek ya da bilmeden aktarması.


69. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde amaç genel olarak nedir?

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerde amaç genel olarak; iç hedef kitle ile iletişim kurmak ve geribildirim elde etmektir.


70. Soru

Kurumun halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim birimlerinin hazırlayıp kurum gazetesi ya da kurum dergisi olarak yayınlanan süreli yayınlara ne denir?

Cevap

Kurum yayını.


71. Soru

Broşür, nasıl bir iletişim türüdür?

Cevap

Broşür, Hedef kitlelerin kurumu ya da kuruluşu tanıması için basılan 8-16 sayfalı, az yazılı, bol resimli iletişim türüdür.


72. Soru

Özellikle belirli bir zaman süresine sahip ve tüm çalışanları ilgilendiren konularda bilgi iletimini en düşük maliyetle sağlayan oldukça işlevsel araçlara ne denir?

Cevap

Duyuru panoları.


73. Soru

Çift yönlü iletişim nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Çift yönlü iletişim, kaynaktan alıcıya bir mesaj gönderildiğinde, mesajın alıcı tarafından kodunun çözülerek sözlü, sözsüz, yazılı bir biçimde bir geribildirim verilmesi ile gerçekleşmektedir.


74. Soru

Eğitim seminerleri hangi amaçlarla düzenlenmektedir?

Cevap

Eğitim seminerleri, kurumlar tarafından çalışanların kuruma uyum sağlaması, kurumun işleyişi hakkında bilgi sahibi olması, işi ile ilgili detaylı bilgiyi ve gelişmeleri öğrenmesi, kişisel gelişimini sağlaması vb. amaçlarla düzenlenebilir.


75. Soru

Kurumlarda bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması ile halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan, destekleyen ve kolaylaştıran araç ve ortamlar nelerdir?

Cevap

Kurumsal web sitesi, intranet, kurumsal bloglar, kurumun sosyal ağ sitesi / siteleri, kısa mesaj, sosyal medya haber odaları, elektronik mail (e-mail).


76. Soru

Kurumsal web sitesi genel olarak kurum adına neyi sağlamaktadır?

Cevap

Kurumsal web sitesi genel olarak kurumun tarihi, misyonu, vizyonu, ürün ve hizmetleri, kurum ile ilgili gelişmeler, reklamlar, departmanlar ve görevleri vb. çok sayıda bilginin hedef kitle ile paylaşılmasını sağlamaktadır.


77. Soru

……….. internet ortamında interaktif bir şekilde bilgi paylaşımını sağlayan sanal bir iletişim ortamıdır. Boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

Cevap

Blog.


78. Soru

Sosyal medya, nasıl bir niteliğe sahiptir?

Cevap

Sosyal medya, hedef kitle ile bilgi alışverişinin karşılıklı olarak yapılmasına olanak tanıyan diyaloğa dayalı bir iletişim kurulmasına izin veren bir niteliğe sahiptir.


79. Soru

Sosyal ağ sitesi, nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Sosyal ağ sitesi, kullanıcılarına kendi profillerini oluşturma ve bilgilerini istediği kişiler ile paylaşma, kendi arkadaş listesini oluşturma, diğer kullanıcıların profilleri ile bağlantı kurma olanağı sunan web temelli bir hizmet olarak ifade edilebilir.


80. Soru

İlk sosyal ağ sitesinin olan SixDegrees.com kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1997.


81. Soru

Sosyal medya haber odaları, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurum ile ilgili haberlerin paylaşıldığı, bilgilerin aktarıldığı bir anlamda basılı iletişim aracının yerine geçen sanal bir iletişim
ortamı olarak tanımlanmaktadır.


82. Soru

Sosyal medya haber odası kavramı ilk defa kaç yılında ve kim tarafından tanımlanmıştır?

Cevap

Sosyal medya haber odası kavramı ilk defa 2007 yılında Todd Defren tarafından tanımlanmıştır.


1. Soru

Halkla ilişkiler kavramında yer alan “ilişki” sözcüğü neyi ifade etmektedir? 

Cevap

Kurumun farklı hedef kitleleri ile belirli amaçlara ulaşmak amacı ile belirlenen strateji ve taktikler doğrultusunda iletişim kurulmasını ifade etmektedir

2. Soru

Bir kurumun rekabet koşullarında yapması gereken nedir? 

Cevap

Faaliyet gösterirken iç ve dış çevresinde her bir hedef kitlesi ile ayrı bir ilişki kurması ve sürdürmesi gerektiği belirtilebilir. Bu ilişki yönetimini gerçekleştirmek için de çeşitli iletişim araçları ve ortamları kullanılmaktadır.

3. Soru

Halkla ilişkiler neyi amaçlamaktadır?

Cevap

Bir kurumun varlığını devam ettirmesi için hem iç hem de dış çevresi ile ilişkiler kurmasını ve sürdürmesini amaçlamaktadır. Halkla ilişkiler kurumun ilişki yönetimini gerçekleştirmektedir ve kurumların faaliyet gösterdikleri çevre içinde (çalışanlar, müşteriler, paydaşlar, medya, aktivist gruplar, topluluklar vb.) mümkün olan ve uygulanabilir teknik ve araçlarla söz konusu ilişkinin olumlu şekilde sürdürülmesi için iletişim yönetimini stratejik olarak gerçekleştirmesi halkla ilişkiler başarısına bağlıdır.

4. Soru

Bir kurumda halkla ilişkilerin fonksiyonları nelerdir? 

Cevap

Hedef kitle ile ilgili araştırma yapmak, kurumun iletişim planını belirlemek, gerçekleştirmek ve uygulamak, üst yönetime danışmanlık yapmak, kurumun iç çevresi (çalışanlar, çalışanların aileleri, paydaşlar, ortaklar vb.) ve dış çevresi (medya, müşteri, hükümet, yatırımcılar vb.) ile iletişim kurmak ve sürdürmek, kurum ile ilgili konuları önceden öngörmek ve bu konuların yönetimini gerçekleştirmek olarak ifade edilebilir. 

5. Soru

Halkla ilişkilerin görev ve sorumluluk üstlendiği alanlar nelerdir? 

Cevap

Medya ile ilişkiler, çalışanlarla ilişkiler, hükümet ile ilişkiler, konu yönetimi, finansal ilişkiler, endüstri ilişkileri, pazarlama iletişimi vb. alanlardır.

6. Soru

Halkla ilişkilerin amaçları, aynı zamanda nasıl ifade edilebilir? 

Cevap

Kurumun iç ve dış çevresinin duygu, düşünce, tutum vb. analizini gerçekleştirmek, kurumun politika, prosedür, stratejik hedeflerinin hedef kitlelere göre analiz edilerek hazırlanmasını sağlamak, farklı hedef kitlelerin tanımlamasını yaparak kurumun başarısı yönünde karşılıklı yarar temelinde ilişkiler oluşturmak ve yönetmek biçiminde de ifade edilebilmektedir.

7. Soru

İfade edilen tüm görev ve sorumluluklardan hareketle halkla ilişkilerin en temel amacının ne olduğu söylenebilir? 

Cevap

Hedef kitleler ile olumlu ilişkilere odaklanan iletişim olduğu ifade edilebilir.

8. Soru

Bir kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı neye bağlıdır? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde başarılı olmasına bağlıdır.

9. Soru

Halkla ilişkilerin sahip olduğu rolü açıklayınız

Cevap

Halkla ilişkiler ikna etmek, savunmak, bilgi vermek ve yayınlamak, önlem almak, itibar oluşturmak ve yönetmek vb. ilişki yönetimine ilişkin tüm süreçleri üstlenir. Bu anlamda ise proaktif bir role sahip olduğu görülmektedir.

10. Soru

Halkla ilişkiler biriminin stratejik görevleri nelerdir? 

Cevap

Planlama, öncelik sırasına koyma, eylemleri hedef kitlenin özelliklerine göre düzenlemedir.

11. Soru

Halkla ilişkiler biriminin yönetim görevleri nelerdir?

Cevap

Planlama, kontrol, geribildirim elde etmedir.

12. Soru

Halkla ilişkiler biriminin ilişki görevleri nelerdir? 

Cevap

Etkili iletişim, karşılıklı adaptasyon, karşılıklı bağlılık, değerlerin paylaşımı, güven yaratmadır.

13. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler, stratejik bir yönetim çabası olarak değerlendirildiğinde, odak noktasını nasıl ifade edebiliriz? 

Cevap

İç hedef kitlenin istek, beklenti, ihtiyaçlarının analiz edilerek doğru olarak tanımlanması ve bu doğrultuda iletişim planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi odak noktası olarak ifade edilebilir.

14. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerin amaçları spesifik olarak ele alındığında cevap ne olacaktır? 

Cevap

Yönetici-çalışan ve çalışan-çalışan ilişkilerini iyileştirilmesi, kurumda karşılıklı güven ortamının yaratılarak kurumsal bağlılığın sağlanması olacaktır.

15. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerin en önemli amacı nedir? 

Cevap

Kurumun proaktif bir yaklaşım içerisinde olabilmesi için kurumiçi hedef kitleyi ve kurumun içinde yer aldığı çevreyi sürekli değerlendirerek karşılaşabilecek kriz ya da olumsuz durumları doğru analiz etmektir. Aynı zamanda halkla ilişkiler biriminin, kurum ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumunda kurum içerisinde ne yapılması ya da nasıl bir reaktif tepki verilmesi gerektiğinin belirlenmesi konusunda üst yönetime danışmanlık yapması gerekmektedir.

16. Soru

21. yüzyılda kurumiçi halkla ilişkilerin amacı, kurum ve çalışanları arasındaki iletişimi yönetmek, karşılıklı anlayış yaratmak ve sürdürmekten çok daha ileri bir noktada tanımlanır hale gelmiştir. Bu bağlamda bu amaca neler ekleyebiliriz? 

Cevap

Kurumların sürdürülebilir kalkınma, kurumsal vatandaşlık, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk gibi çabaları gerçekleştirmesi de halkla ilişkiler biriminin sorumluluk alanına eklenmiştir. Halkla ilişkiler birimi halkla ilişkiler faaliyetlerinin sonucunda kurumun çalışanlarının ve paydaşlarının güvenini kazanmayı ve kurumsal itibarı oluşturmayı hedeflemeli ve bu noktada da üst yönetime danışmanlık yapmalıdır. 

17. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde bir amacın gerçekleştirilmesinde sadece bir araç değil birden fazla araçtan da yararlanılmasının sağladığı yararlar nelerdir? 

Cevap

Hedef kitleye iletilmek istenen mesaj farklı iletişim araçları ile iletilmekte, böylece hem mesaj tekrarı yaratılmakta hem de bir aracın dezavantajı söz konusu ise diğer aracın avantajı ile bu desteklenebilmektedir.

18. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler ve kurumiçi iletişim kavramları çoğu zaman eş anlamlı kavramlar olarak değerlendirilmekte birbirlerinin yerine kullanılmaktadır ancak bu iki kavram birbirlerinden farklı iki kavramdır. Bu durumu açıklayınız. 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler kurumiçi iletişimi kapsayıcı bir nitelik taşımaktadır. Kurumiçi halkla ilişkilerin temel amaçlarından biri çalışanlarla yönetim ve çalışanlar arasında iletişimi sağlamaktır. Bu anlamda kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarının kurumiçi iletişimin fonksiyonları ile aynı doğtultuda ilerlemesi ve kurumiçi iletişim araçlarından yararlanarak halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmesi söz konusu olmaktadır. Bunun tam tersi yöndeki diğer bir görüş ise kurumiçi iletişimin kurumiçi halkla ilişkilerden daha dar bir alana sahip olduğunu kabul etmemekte ve bunun yanlış bir algılama olduğunu ileri sürmektedir. Bu doğrultuda kurumiçi iletişimin kurum içindeki tüm iletişimleri (reklam, pazarlama iletişimi, çalışan ilişkileri, kamu ilişkileri vb.) kapsadığını bu nedenle de kurumiçi halkla ilişkiler ile aynı isimle ifade edilmesinin bir sakıncası olmadığı ifade edilmektedir.

19. Soru

Günümüzde kurumsal iletişim ifadesi ile işaret edilenler nelerdir? 

Cevap

Bir kurumun iç ve dış iletişiminin yönetiminin işaret edildiği görülmektedir.

20. Soru

Kurumlarda hedef kitle ile iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi görevi halkla ilişkiler birimine verilirken günümüzde birçok kurumda halkla ilişkiler birimlerinin ismi ne olarak değiştirilmiştir? 

Cevap

Kurumsal iletişim bölümü/birimi olarak değiştirtilmeye başlanmış, bunun temel nedeni olarak da kurumsal iletişim kavramının kurumun tüm iletişim faaliyetlerinin yönetimine karşılık geldiği belirtilmektedir.

21. Soru

Kurumiçi hedef kitle ile iletişim kaça ayrılır? 

Cevap

Stratejik ve taktik olmak üzere iki ana eksende gerçekleşmektedir.

22. Soru

Kurumiçi iletişim ile ilgili gerçekleştirilecek çalışmalar kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir alanını oluşturmaktadır, bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli durum hangisidir? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri ile kurumiçi iletişim mesajlarının birbiri ile bağlantılı, planlı ve stratejik kararlar doğrultusunda ilerlemesidir.

23. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler çalışmaları kurumlarda kim tarafından gerçekleştirilir? 

Cevap

Halkla ilişkiler birimi ve halkla ilişkiler yöneticisinin ya da kurumsal iletişim birimi ve kurumsal iletişim yöneticisinin sorumluluğunda olması gerekmektedir. Bununla birlikte kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarının bazı kurumlarda insan kaynakları ya da personel biriminin sorumluluğunda gerçekleştirildiği görülmektedir.

24. Soru

Bir kurum içerisinde temel olarak kaç iletişim kanalı bulunmaktadır? 

Cevap

Kurum içerisindeki iletişim resmi ve resmi olmayan olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Resmi iletişim kanalı, işe ilişkin süreçler ve işleyiş ile ilgili konuların hiyerarşi temelinde iletilmesini sağlamaktadır. Resmi olmayan iletişim kanalı ise, hiyerarşiyi dikkate almaksızın iş dışındaki konuların iletilmesini ve paylaşılmasını sağlar.

25. Soru

Bir kurum içindeki iletişim etkili bir şekilde gerçekleştiğini ele alalım. Bu durum temel olarak kaç amaca hizmet etmektedir? 

Cevap

Bir kurumda kurumiçi iletişimin koordinasyon ve düzenleme, sosyalizasyon, yenilik ve değişimlerin gerçekleştirilmesi olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır.

26. Soru

Halkla ilişkiler biriminin kurumiçi halkla ilişkiler amaçları nelerdir? 

Cevap

 • Kurumiçi bilgilendirici etkinliklerde bulunmak
 • Çalışan-yönetici, birimler arasında ve birimdeki çalışanlar arasında koordinasyon sağlamak
 • Çalışanlara kurumu benimsetme yönünde etkinliklerde bulunmak
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerde yönetime danışmanlık yapmak

olarak açıklanabilir. 

27. Soru

Bir kurumda çalışanlar ile yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimin kurulması ve sürdürülmesi kurumiçi halkla ilişkiler amaçlarının en başında gelmektedir. Bu amaçlara ulaşmak için ne yapılmalıdır? 

Cevap

Bu amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen bilgilendirici ve kurumu benimsemeye yönelik etkinliklerin her biri özünde iletişim sürecinin çift yönlü işlemesini esas almaktadır.

28. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde amaç genel olarak nedir bu amaca nasıl ulaşılır? 

Cevap

İç hedef kitle ile iletişim kurmak ve geribildirim elde etmektedir. Bu amaca ulaşmak için tek yönlü iletişim araçları/ortamları ve çift yönlü iletişim araçları/ortamları kullanılmaktadır.

29. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan araçlar/ortamlar nasıl sınıflandırılır? 

Cevap

Tek yönlü iletişim sağlayan araçlar/ortamlar ve çift yönlü iletişim sağlayan araçlar/ortamlar olarak 2 grupta sınıflandırılabilir.

30. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler araçları nasıl sınıflandırılır? 

Cevap

 • Yazılı araçlar (çalışan el kitabı, broşür, kurum gazetesi, raporlar, yıldönümü yazıları vb.),
 • Sözlü araçlar (toplantılar, komisyonlar, kişisel görüşmeler, kurslar vb.),
 • Görsel araçlar (afişler, sergiler, film, televizyon vb.) olarak sınıflandırılabilir.

Bununla birlikte kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan araç ve ortamları, iç hedef kitle ile kurulan iletişimin türüne göre tek yönlü iletişim araçları ve çift yönlü iletişim araçları olarak sınıflandırmak da mümkündür.

31. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan tek yönlü iletişim sağlayan araçları/ortamları nelerdir? 

Cevap

Kurum yayını, kurum kitapları, raporlar, broşür, afişler, mektuplar, duyuru panoları, kapalı devre televizyon-radyo, film, CD, ses ve görüntü kayıtları, dilek ve öneri kutuları olarak ifade edilebilir.

32. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan çift yönlü iletişim sağlayan araçları/ortamları nelerdir?

Cevap

Eğitim seminerleri, iletişim büroları, toplantıları, kurumiçi kutlamalar/ritüeller, törenler, kişisel görüşmeler, bilgi iletişim teknolojileri (kurumsal web sitesi, intranet, kurumsal blog, kurumun sosyal ağ sitesi/siteleri, sosyal medya haber odaları, kısa mesaj, elektronik posta) olarak ifade edilebilir.

33. Soru

Tek yönlü iletişim neyi ifade etmektedir? 

Cevap

Mesajın kaynaktan alıcıya doğru iletilmesini ifade etmektedir. Bu iletişimde temel amaç iletmektir ve bu nedenle geribildirim beklenmemektedir. Tek yönlü iletişimde kaynak tek yönlü olarak bilgileri, düşünceleri, duyguları aktarmakta, bildirmekte ya da açıklamaktadır.

34. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ne zaman tek yönlü iletişim araç ve ortamlarından yararlanılmaktadır? 

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkiler amaçları doğrultusunda iç hedef kitleye sadece belirlenen mesajın iletilmesi planlandığında tek yönlü iletişim araç ve ortamlarından yararlanılmaktadır. Bu iletişim araç ve ortamları seçildiğinde iletişim tek yönlü ve çizgisel olarak ilerlemektedir.

35. Soru

Kurumlar iç hedef kitlelerine hangi amaçlarla tek yönlü iletişim araçları ile ulaşır? 

Cevap

Kurumlar, amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

 • Bildirmek
 • İletmek
 • Aktarmak
 • Açıklamak
 • Haber vermek
 • Belirtmek vb.

tek yönlü iletişim araçlarından halkla ilişkiler faaliyetlerinden yararlanmaktadırlar. Bununla birlikte kurumiçi hedef kitle tarafından yönetime iletilmek ya da aktarılmak istenen bilgi, duygu ve düşünceler için de tek yönlü iletişim araç ve ortamlarından bazılarının kullanılması mümkündür. 

36. Soru

Kurum yayınının özellikleri nelerdir? 

Cevap

 • Kurumun halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim birimlerinin hazırlayıp yayınladıkları süreli yayınlardır.
 • Genel olarak kurum gazetesi ya da dergisi ismi ile tasarlanır ve yayınlanır.
 • Kurum yayını kavramı, İngilizce’de “company magazines” ifadesinin karşılığı olarak kullanılır.
 • Kurum tarafından belirli periyotlar halinde düzenli olarak yayınlanan kurumun çalışanları ve paydaşları ile iletişim kurmayı amaçlar. • Bu yayınlar genellikle kurum tarafından hem iç hem de dış hedef kitleye ücretsiz olarak dağıtılır.
 • Yönetim ile çalışanlar arasında bilgi ve kararların iletilmesini sağlar ve aynı zamanda çalışanların kurum ile ilgili sorularına bir yanıt niteliği taşır.
 • Çalışanların kuruma karşı bağlılık ve aidiyet duygusu geliştirir.
 • Bazen kurumun stratejik kararları ve planları doğrultusunda hedef kitlelerin spesifik olarak tanımlanması ile, her hedef kitle için (çalışanlar, paydaşlar, emekli olanlar vb.) ayrı olarak yayınlanır.
 • Kurumun kültürünü ve kimliğini yansıtır.
 • Kurumdaki her birim ile ilgili bilgiler kurum yayınında yer alır. 
37. Soru

Kurum kitaplarının özellikleri nelerdir? 

Cevap

 • Basit bir referans kaynağı olarak kullanılabilen ve kurumdaki çalışanların hemen başvurabilecekleri, el altında bulundurdukları kitaplardır. 
 • Kurum hakkındaki bilgilerin (kuruluşu, kronoloji tarihi, birimler ve görevleri vb.) istatistiklerin, elde edilen başarıların, yeni ürün ya da hizmetlerin, iş birliklerinin, gerçekleştirilen projelerin vb. bilgilerin detaylı bir şekilde iletilmesini sağlar.
 • İçerisinde kurumda uygulanan personel ücret çizelgesi, prim ve izin sistemi, eğitime ilişkin detaylar, yemekhane, tatil, lojman, çalışma saatleri, çalışma koşulları, ödül ve ceza sistemi vb. bilgiler de yer alır.
 • Kuruma yeni gelen bir çalışanın kurum hakkındaki bilgileri edinmesi ve oryantasyonun gerçekleştirilmesinde en önemli araçtır.
 • İçerisinde çalışanların görev yaptıkları birim ve pozisyona ilişkin sorumluluklar tanımlanır.
 • Çalışanlar için önemli bir yol göstericidir.
 • Açık ve anlaşılır bir dille hazırlanması gerekir.
 • Seçilen renkler ve tasarıma ilişkin detaylar kurum kültürü ile uyumlu olmalıdır. 
38. Soru

Yıllığın özellikleri nelerdir? 

Cevap

 • Bir kurum tarafından bir yıl süresince gerçekleştirilen çalışmaların çoğunlukla kronolojik sıra ile aktarıldığı yazılı iletişim aracıdır.
 • Kurumun ve aynı zamanda sektörün bir yıl içerisindeki faaliyetlerinin ve sonuçlarının yer aldığı detaylı bir rapordur.
 • Aktarılan bilgilerin her birinin bir diğerini tamamlayarak bir bütün oluşturması hedeflenir.
 • Özellikle yönetimdeki kişilerin fotoğrafları ile birlikte mesajlarına ve yönetim politikalarına yer verilir.
 • Kuruma yeni katılan çalışanlar, kurumdan ayrılan çalışanlar ve katkıları, çalışanların özel günleri, eğitim faaliyetleri ve sonuçları, kurumda meydana gelen değişimler vb. bilgileri de aktarır.
 • Sadece iç hedef kitleye değil aynı zamanda basın, müşteriler, tedarikçiler vb. dış hedef kitleye de kurum tarafından ücretsiz olarak gönderildiği için bu bilgilerin ne kadarının ve ne şekilde verilmesi gerektiği halkla ilişkiler birimi tarafından planlanarak hazırlanmalıdır. 
39. Soru

Raporların özellikleri nelerdir? 

Cevap

 • Bir kurumda işe ilişkin süreçlerin sonuçlarının açıklandığı yazılı iletişim aracıdır.
 • Hem kurumun iş süreçlerinin sonuçlarının ortaya konulmasını hem kurumun değerlendirilmesini sağlar.
 • İçeriklerine göre raporlar (bilgi verici, araştırma, durum raporları vb.) ve sürelerine göre raporlar (ara raporlar, yıllık raporlar) olarak ele alınırlar.
 • Kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarında, halkla ilişkiler uygulayıcısının kurumun belirlediği üç aylık, altı aylık vb. periyotlarda hem halkla ilişkiler faaliyetleri ile ilgili raporlar hazırlayarak ilgili birimler ve üst yönetim ile sonuçları paylaşması hem de kurum adına tüm birimlerin faaliyetlerinin yer aldığı yıllık raporları da düzenlemesi söz konusudur.
 • Ara raporlar yıllık raporların hazırlanması sürecinde hem yol gösterici olmakta hem de değerlendirmenin daha doğru şekilde yapılmasını sağlar. 

Yıllık raporlar ise;

 • Bir kurumun bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaların bir özetidir.
 • Kurumun çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, paydaşları vb. hedef kitleleri ile ilgili gelişmeler, kurumun başarıları, yeni projeleri, problem ve çözümler gibi konularda hazırlanır.
 • Çoğu zaman kurumsal rapor olarak da ifade edilir.
 • Hazırlanması sürecinde halkla ilişkiler uygulayıcısı, planlamanın yapılmasından raporun basılması aşamasına kadar olan tüm süreçten sorumludur.
 • Halkla ilişkiler uygulayıcısı rapor için gerekli konuların belirlenmesi ve bu doğrultuda ilgili birimlerle iletişim kurulması, birimler arasında koordinasyonun sağlanması, yönetim kademeleri ile görüşmelerin yapılması konusunda çaba gösterir.
 • Rapora ilişkin bilgilerin tamamlanması ile birlikte taslak raporun hazırlanması ve üst yönetime sunularak onay alınması, var ise düzeltmelerin gerçekleştirilmesi ve raporun basılarak yayınlanması halkla ilişkiler uygulayıcısı ya da biriminin görevidir.
 • Kuruma ait bir yıllık fotoğraf gibidir.
 • Kurumun bir yıllık sürecine ilişkin raporun kurumiçi hedef kitleye iletilmesi halkla ilişkiler biriminin sorumluluğundadır.
 • Sadece iç hedef kitleye değil, dış hedef kitleye de dağıtılabilir.
 • Özellikle hissedarlar, medya gibi dış hedef kitlenin kurum hakkında bilgilenmesi ve kurumun imajının oluşturulması/sürdürülmesi açısından da ayrı bir önem taşır.
 • Kurumun içinde bulunduğu durumu ve geleceğe ilişkin planlarını aktarması için proaktif bir halkla ilişkiler çabasıdır. 
 • Kurum itibarını yaratmak ve sürdürmek için doğru mesajları iletmesi ve bu noktada açık ve net ifadelerle yazılması gerekir. 
 • Kuruma ait bilgilerin hedef kitleler ile paylaşılıyor olması iç hedef kitlenin aidiyet duygusunun gelişmesinde dış hedef kitlenin de açıklık ve şeffaflık ilkesi ile hareket edildiğini takdir etmesinde büyük öneme sahiptir.
 • Kurum gelecek yılda neler yapacağı ile ilgili bilgi aktarmakta ve bu anlamda hedef kitlesinde güven duygusu yaratmak istemektedir. 
40. Soru

Broşürün tanımını yapınız. 

Cevap

Hedef kitlelerin kurumu ya da kuruluşu tanıması için basılan 8-16 sayfalı, az yazılı, bol resimli iletişim türüdür. Genellikle kısa ve öz bilgilerin iletilmesi amacı ile tercih edilen broşür, sayfa sayısı az olan küçük bir kitapçık olarak değerlendirilebilir.

41. Soru

Afişin tanımını yapınız. 

Cevap

Afiş, kurumun ürünü/hizmeti ya da bir faaliyeti ile ilgili bilgiyi açıklamak, duyurmak, bildirmek vb. amaçlarla mesajın hedef kitleye kısa ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesini sağlayan yazılı iletişim aracıdır.

42. Soru

Mektubun tanımını yapınız. 

Cevap

Sadece bir kişiyi ilgilendiren bir konuda kişiye özel olarak hazırlanarak sadece o kişiye ya da belirli bir konu hakkında standart bir mesaj olarak hazırlanarak belirlenen hedef kitleye gönderilebilen, genellikle bilgi vermek, açıklama yapmak, bir sürecin işleyişi hakkında açıklamada bulunmak, motive etmek gibi amaçlarla hazırlanan, kurumun logosu ve bilgilerin yer aldığı antetli kağıt seçilmesine ve mektubu gönderen/ yazan kişinin adsoyadı bilgileri ve imzasının yer almasına dikkat edilmesi gereken yazılardır.

43. Soru

Duyuru panoları nedir? 

Cevap

Özellikle belirli bir zaman süresine sahip ve tüm çalışanları ilgilendiren konularda bilgi iletimini en düşük maliyetle sağlayan oldukça işlevsel araçlardır.

44. Soru

Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Film-Cd-Ses ve Görüntü Kayıtları ne işe yarar? 

Cevap

Kapalı devre radyo/televizyon kurumun hazırladığı özel amaçlı programların yayınlanmasını, kurum ile ilgili günlük iş akışına ilişkin bilgilerin paylaşılmasını, kurumun amaçları ve politikaları ile ilgili bilgilerin aktarılmasını sağlamaktadır.

45. Soru

Dilek ve öneri kutuları ile sağlanan nedir? 

Cevap

Çift yönlü iletişim araç ve ortamları ile gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinde iç hedef kitle ile birebir ya da grup olarak iletişim kurulması mümkün olabilmekte ve sonuçta bir yanıt elde edilmesi sağlanabilmektedir.

46. Soru

Çift yönlü iletişim neyi ifade eder? 

Cevap

Kaynaktan alıcıya bir mesaj gönderildiğinde, mesajın alıcı tarafından kodunun çözülerek sözlü, sözsüz, yazılı bir biçimde bir geribildirim verilmesi ile gerçekleşen iletişimdir. Temel amacı mesajın gönderilmesinin hedeflendiği kişilerden bir tepki ya da yanıt alabilmektir, etkileşim amaçlanmaktadır ve karşılıklılık önemsenmektedir.

47. Soru

Tek yönlü iletişim araç ve ortamlarına göre, çift yönlü iletişim araç ve ortamları halkla ilişkiler çalışmalarına sağladığı katkı nedir? 

Cevap

Eksikliklerin görülmesi, yeni planların yapılması, sonuçların değerlendirilmesi vb. katkılar sağlamaktadır.

48. Soru

Eğitim seminerleri hangi amaçlarla düzenlenir? 

Cevap

Çalışanların kuruma uyum sağlaması, kurumun işleyişi hakkında bilgi sahibi olması, işi ile ilgili detaylı bilgileri ve gelişmeleri öğrenmesi, kişisel gelişimini sağlaması vb. amaçlarla düzenlenir.

49. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin en önemli amaçlarından birisi olan çalışanlarla ilişkileri güçlendirmek ve etkileşim sağlamak amacıyla başvurulan yöntem nedir? 

Cevap

Çalışanlarla yüz yüze iletişimi sağlamak için danışma/iletişim bürolarının kurulması ve işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Danışma/iletişim büroları kuruma yeni gelen çalışanların kuruma uyum sağlaması aşamasında kurum ile ilgili ilk bilgilerin iletilmesi, çalışanın kurumdaki birimlerle ve kişilerle tanıştırılması aşamasında büyük bir görev üstlenmektedir. Tüm çalışanların kurum, iş, çalışma koşulları vb. konulardaki istek, şikâyet, taleplerini ilk ilettikleri birimler olmaktadır. Böylece söz konusu problem ya da istek ilgili birim/kişiye ya da üst yönetime iletilmeden önce halkla ilişkiler birimi tarafından ele alınarak değerlendirilecek ve doğru bir yol izlenecektir.

50. Soru

Bir kurumda neden kutlama ya da tören yapılmaktadır? 

Cevap

Kurum içerisindeki değişim, başarı, tanışma, karlılık, ortaklık, doğum günü vb. birçok konu bir neden olarak gösterilebileceği gibi, aynı zamanda sadece kurumdaki çalışanların bir araya gelerek paylaşımda bulunmaları da bir neden olarak açıklanabilir. Kutlama ve törenler sonrasında moral, enerji, öğrenme, eğlence, keyifle çalışma, gurur, aidiyet vb. olumlu duyguların aktarılması sağlanmaktadır.

51. Soru

Kurumiçi tören/kutlamaların planlanması hangi sorulara yanıtlara bağlı olarak gerçekleştirildiğinde verimli sonuçların elde edilmesi mümkün olabilmektedir? 

Cevap

 • Kim katılmalı?: Kutlama/törene katılacak kişilerin kimler olduğu mekân ve ikramların seçilmesi, konuşma metninin hazırlanması gibi çok sayıda detayın belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır. Katılımcı sayısı, mekânın ve ulaşım koşullarının belirlenmesini de etkilemektedir.
 • Ne olmalı?: Ne tür bir etkinliğin istenilen amaca ulaşılmasını sağlayacağı değerlendirilerek kurum çalışanları ve ailelerine yönelik bir piknik mi yemek mi organize edilmeli gibi bir karar verilmesini sağlamaktadır.
 • Ne zaman olmalı?: Etkinliğin zamanlanması hem verilecek mesajın iletilmesi hem de iç hedef kitlenin katılımı açısından çok iyi değerlendirilerek belirlenmelidir. Etkinlik ilk defa mı düzenleniyor ya da kurum için geleneksel hale gelmiş mi? sorusuna alınan yanıt hakla ilişkiler biriminin işleyiş süreçlerini detaylandırabilir ya da daha hızlı ilerlemesini sağlayabilir.
 • Nerede olmalı?: Etkinliğin gerçekleştirileceği mekân, etkinliğin ne ve ne zaman olduğu, kimlerin katıldığı, maliyet ve bütçe bilgisi paralelinde belirlenmektedir.
 • Niçin düzenlenmeli?: Halkla ilişkiler birimi kurumiçi çalışanlar, paydaşlar, ortaklar ve ailelerine yönelik düzenledikleri kutlama/törenleri motive etmek, bilgi vermek, takdir etmek, onure etmek, eğlenmek vb. çok sayıda amaç ile düzenleyebilir. 
52. Soru

Toplantılar iş yaşamında neyi sağlar? 

Cevap

Yüz yüze iletişim kurmanın ve işe ya da iş süreçlerine ilişkin fikir paylaşımlarının yapılmasını sağlayan çift yönlü bir iletişim ortamı olan toplantılar çok sayıda kişinin katılımı ile birlikte bir konu hakkında duyguların ve düşüncelerin paylaşılmasını mümkün kılarken aynı zamanda da karşıt fikirlerin ya da tepkilerin ortaya konulmasını sağlamaktadır.

53. Soru

Toplantı gündemi nedir? 

Cevap

Toplantının amacının ve toplantıda ele alınacak konuların, katılımcılardan beklenen/istenilen görev ya da sorumlulukların belirlenmesine toplantı gündemi adı verilmektedir.

54. Soru

Toplantı tutanağı nedir? 

Cevap

Toplantı gündemi doğrultusunda toplantıdaki katılımcıların katkıları, toplantıda alınan kararlar ve toplantı sonrasında verilen görevler, var ise diğer toplantı tarihi ile ilgili bilgileri içeren bir rapordur.

55. Soru

Görüşmeyi nasıl tanımlayabiliriz? 

Cevap

En az iki kişi arasında karşılıklı konuşma, soru sorma, diyalog kurma olarak tanımlayabiliriz.

56. Soru

Kişisel görüşmeler çalışanlara ne hissettirecektir? 

Cevap

Kendilerine önem ve değer verildiğini, var ise problemlerinin önemsendiğini, istek, şikâyet ve taleplerinin değerlendirilmek istendiğini hissetmesini sağlayacaktır.

57. Soru

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde bilgi iletişim teknolojileri aracılığı ile kullanılan araç ve ortamları nelerdir? 

Cevap

Bu araç ve ortamları kurumsal web sitesi, intranet, kurumsal bloglar, kurumun sosyal ağ sitesi/siteleri, kısa mesaj, sosyal medya haber odaları, elektronik mail (e-mail) olarak ifade etmek mümkündür.

58. Soru

Kurumsal web sitesi tanımını yapınız. 

Cevap

Genel olarak kurumun tarihi, misyonu, vizyonu, ürün ve hizmetleri, kurum ile ilgili gelişmeler, reklamlar, departmanlar ve görevleri vb. çok sayıda bilginin hedef kitle ile paylaşılmasını sağlayan, kurumun hem iç hem de dış çevreye açılan bir kapısı niteliğini taşıyan, halkla ilişkiler açısından günümüzde vazgeçilmez bir iletişim ortamı olarak kabul edilen internet ortamıdır.

59. Soru

Sosyal ağ sitesi nedir?

Cevap

Kullanıcılarına kendi profillerini oluşturma ve bilgilerini istediği kişiler ile paylaşma, kendi arkadaş listesini oluşturma, diğer kullanıcıların profilleri ile bağlantı kurma olanağı sunan web temelli bir hizmettir.

60. Soru

Kurumlarda sosyal ağ sitelerinden kim sorumludur? 

Cevap

Yazılım ve donanımına ilişkin yönetiminden bilgi işlem birimleri, sosyal ağ sitesinde kurumun bir birey gibi diğer kişilerle iletişim kurmasına olanak tanıyan ve bu iletişimi yöneten ise halkla ilişkiler birimidir.

61. Soru

Sosyal medya ile ilgili gelişmeler artmaya devam ettiği sürece halkla ilişkiler faaliyetleri için de her geçen gün dijital ortamda yeni uygulama alanlarının ortaya çıkmaktadır, bunlardan biri olan sosyal medya haber odaları (social media newsroom) karuma ne sağlamaktadır? 

Cevap

Sosyal medya haber odaları kurum ile ilgili haberlerin paylaşıldığı, bilgilerin aktarıldığı bir anlamda basılı iletişim aracının yerine geçen sanal bir iletişim ortamıdır ve sosyal medya haber odası, hedef kitleler ile diyaloga dayalı bir iletişim kurulmasını ve geribildirim elde edilmesini sağlamaktadır.

62. Soru

Elektronik posta, mesai saatlerinde ya da dışında her an kurum ile ilgili bilgilerin iç hedef kitleye/dış hedef kitleye ulaştırılmasını ve hedef kitlelerden yanıt alınabilmesini sağlamaktadır. E-posta nedir? 

Cevap

Bir ön yazı oluşturularak kişiye özel ya da kurumsal olarak hazırlanmış mektupların iletilmesine ve buna yanıt alınmasına olanak tanıyan iletişim aracıdır.

63. Soru

Halkla ilişkiler kavramının anlamı nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler kavramının anlamı, özünde amaçlarını ortaya koymakta, bu anlamda kurumiçi halkla ilişkilerin amaçlarının neler olduğuna ilişkin de bir belirleme yapılmasını sağlamaktadır. 

64. Soru

Halkla ilişkiler, bir kurumun varlığını devam ettirmesi için neyi amaçlamaktadır?

Cevap

Halkla ilişkiler, bir kurumun varlığını devam ettirmesi için hem iç hem de dış çevresi ile ilişkiler kurmasını ve sürdürmesini amaçlamaktadır.

65. Soru

Bir kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Bir kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısı kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinde başarılı olmasına bağlıdır.

66. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerin en önemli amacı nedir?

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerin en önemli amacı, kurumun proaktif bir yaklaşım içerisinde olabilmesi için kurumiçi hedef kitleyi ve kurumun içinde yer aldığı çevreyi sürekli değerlendirerek karşılaşabilecek kriz ya da olumsuz durumları doğru analiz etmektir.

67. Soru

Kurumiçi iletişim neyi ifade etmektedir?

Cevap

Kurumiçi iletişim, bir kurum içerisinde çalışan- çalışan ve çalışan-yönetim arasındaki resmi ve resmî olmayan iletişimi ifade etmektedir.

68. Soru

Bir kurumun halkla ilişkiler çalışmaları öncelikle kurumun iç çevresinde başlayıp dış çevresine doğru yayılan bir nitelik taşımalıdır. Bunun en önemli nedeni nedir?

Cevap

Kurumun iç hedef kitlesi olan çalışanlar ve paydaşlar kurumun birer sözcüsü olarak dış çevreye kurum ile ilgili bilgileri bilerek ya da bilmeden aktarması.

69. Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde amaç genel olarak nedir?

Cevap

Kurumiçi halkla ilişkilerde amaç genel olarak; iç hedef kitle ile iletişim kurmak ve geribildirim elde etmektir.

70. Soru

Kurumun halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim birimlerinin hazırlayıp kurum gazetesi ya da kurum dergisi olarak yayınlanan süreli yayınlara ne denir?

Cevap

Kurum yayını.

71. Soru

Broşür, nasıl bir iletişim türüdür?

Cevap

Broşür, Hedef kitlelerin kurumu ya da kuruluşu tanıması için basılan 8-16 sayfalı, az yazılı, bol resimli iletişim türüdür.

72. Soru

Özellikle belirli bir zaman süresine sahip ve tüm çalışanları ilgilendiren konularda bilgi iletimini en düşük maliyetle sağlayan oldukça işlevsel araçlara ne denir?

Cevap

Duyuru panoları.

73. Soru

Çift yönlü iletişim nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Çift yönlü iletişim, kaynaktan alıcıya bir mesaj gönderildiğinde, mesajın alıcı tarafından kodunun çözülerek sözlü, sözsüz, yazılı bir biçimde bir geribildirim verilmesi ile gerçekleşmektedir.

74. Soru

Eğitim seminerleri hangi amaçlarla düzenlenmektedir?

Cevap

Eğitim seminerleri, kurumlar tarafından çalışanların kuruma uyum sağlaması, kurumun işleyişi hakkında bilgi sahibi olması, işi ile ilgili detaylı bilgiyi ve gelişmeleri öğrenmesi, kişisel gelişimini sağlaması vb. amaçlarla düzenlenebilir.

75. Soru

Kurumlarda bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması ile halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan, destekleyen ve kolaylaştıran araç ve ortamlar nelerdir?

Cevap

Kurumsal web sitesi, intranet, kurumsal bloglar, kurumun sosyal ağ sitesi / siteleri, kısa mesaj, sosyal medya haber odaları, elektronik mail (e-mail).

76. Soru

Kurumsal web sitesi genel olarak kurum adına neyi sağlamaktadır?

Cevap

Kurumsal web sitesi genel olarak kurumun tarihi, misyonu, vizyonu, ürün ve hizmetleri, kurum ile ilgili gelişmeler, reklamlar, departmanlar ve görevleri vb. çok sayıda bilginin hedef kitle ile paylaşılmasını sağlamaktadır.

77. Soru

……….. internet ortamında interaktif bir şekilde bilgi paylaşımını sağlayan sanal bir iletişim ortamıdır. Boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

Cevap

Blog.

78. Soru

Sosyal medya, nasıl bir niteliğe sahiptir?

Cevap

Sosyal medya, hedef kitle ile bilgi alışverişinin karşılıklı olarak yapılmasına olanak tanıyan diyaloğa dayalı bir iletişim kurulmasına izin veren bir niteliğe sahiptir.

79. Soru

Sosyal ağ sitesi, nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Sosyal ağ sitesi, kullanıcılarına kendi profillerini oluşturma ve bilgilerini istediği kişiler ile paylaşma, kendi arkadaş listesini oluşturma, diğer kullanıcıların profilleri ile bağlantı kurma olanağı sunan web temelli bir hizmet olarak ifade edilebilir.

80. Soru

İlk sosyal ağ sitesinin olan SixDegrees.com kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1997.

81. Soru

Sosyal medya haber odaları, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurum ile ilgili haberlerin paylaşıldığı, bilgilerin aktarıldığı bir anlamda basılı iletişim aracının yerine geçen sanal bir iletişim
ortamı olarak tanımlanmaktadır.

82. Soru

Sosyal medya haber odası kavramı ilk defa kaç yılında ve kim tarafından tanımlanmıştır?

Cevap

Sosyal medya haber odası kavramı ilk defa 2007 yılında Todd Defren tarafından tanımlanmıştır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.