Kurum Uygulamaları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
8
A+
A-

Çocuk Gelişimi Çalışma Ve Uygulama Alanları Iı: Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Kurum Ve Kuruluşlar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurum Uygulamaları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çocuk Gelişimi Çalışma Ve Uygulama Alanları Iı: Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Kurum Ve Kuruluşlar

1. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kimlere hizmet
vermektedir?

Cevap

Aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireyler, şehit
yakınları ve gazilere yönelik hizmet veren bir bakanlıktır.


2. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne tür hizmetler
sunmaktadır?

Cevap

Bu bakanlık kapsamında aile değerlerinin ve aile
yapısının korunmasına, çocuk ihmal ve istismarının
önlenmesine, kadınların eşit hak ve fırsatlardan
yararlanmalarının sağlanmasına, engellilerin ve yaşlıların
toplumsal yaşama aktif bir biçimde katılımlarının
sağlanmasına yönelik hizmetler sunulmaktadır. Bunun yanı
sıra, şehit yakınları ve gazilerin haklarının korunması,
korunmaya ve sosyal yardıma ihtiyacı olan kimseler için
uygun politika ve stratejilerin geliştirilmesi, ailenin eğitim,
danışmanlık ve sosyal yardım hizmetleriyle
güçlendirilmesi bakanlığın çalışma alanları içerisinde yer
almaktadır.


3. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluşu ve
misyonu hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 29.06.2011
tarihinde kurulmuştur. Bakanlığın misyonu “Birey, aile ve
toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler
öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı
anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar
üretmek, uygulamak ve izlemek” olarak belirlenmiştir.


4. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevlerini
belirleyen hukuki düzenleme nedir?

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri
633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname
ile belirlenmiştir.


5. Soru

Sosyal hizmetler ne ifade etmektedir?

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde
gerek korunmaya ve bakıma gerekse yardıma ihtiyacı olan
aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer bireylere yönelik
çalışmalar “sosyal hizmetler” aracılığıyla verilmektedir.
Sosyal hizmetler; bireylerin maddi, manevi,
mahrumiyetlerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal
problem durumlarının önlenmesi ve çözümlenmesine
yardımcı olunması, kısaca bireylerin yaşam koşullarının
iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan hizmetler
bütünüdür.


6. Soru

Sosyal Hizmetler Kanunu’nda engelli birey nasıl
tanımlanmaktadır?

Cevap

Engelli birey; doğuştan ya da sonradan bireyin
bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal beceriler
açısından çeşitli oranlarda var olan yeteneklerini
kaybederek normal yaşamın gerekliliklerini yerine
getiremeyip korunma, bakım, rehabilitasyon ve
danışmanlık ya da destek hizmetlerine gereksinimi olan kişi
olarak tanımlanmaktadır.


7. Soru

Sosyal hizmete yönelik müdahale ya da takibi gerektiren
çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireyler ve
ailelerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici,
geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı hizmetler
nerede verilmektedir?

Cevap

Bu tür hizmetler, sosyal hizmet merkezlerinde
verilmektedir.


8. Soru

Sosyal hizmet merkezlerinde hangi meslek mensupları
çalışmaktadır?

Cevap

Sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve
rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik
ile aile ve tüketici bilimler lisans programı mezunları sosyal
hizmet merkezlerinde görev yapan meslek elemanlarıdır.


9. Soru

Sosyal hizmet merkezlerinde görev yapan meslek
elemanlarının görevleri nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Sosyal hizmet sunulacak birey ve ailelere yönelik
  sorunların çözümü için mesleki çalışmalarda
  bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili
  işlemleri yürütmek,
 • İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tedbirlerin
  uygulanması ile gerekli hizmet modelinin
  bireylere ve ailelere sunulmasına yönelik sosyal
  inceleme raporunu düzenlemek ve amirine
  sunmak,
 • İhtiyaç olması durumunda yatılı kuruluşlarda
  gerekli mesleki çalışmalarda bulunmak,
 • Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının
  hazırlanması ve uygulanmasında görev almak,
 • Genelge ve talimatlarla belirlenen görev tanımları
  içerisindeki diğer görevleri ve müdür tarafından
  verilecek görevleri yapmak.

10. Soru

Mesleki test, teknik ve yöntemlerini kullanarak,
çocukların gelişimlerini değerlendirmek, gelişimleri
yaşlarına uygun olmayan çocuklar için bireysel
destekleyici eğitim programları hazırlayarak uygulama
sürecinde ailelere danışmanlık yapmak ve uygulama
sonuçlarını takip etmekle görevli sosyal hizmet çalışanı
kimlerdir?

Cevap

Sosyal hizmetler kurumunda çalışan çocuk
gelişimcilerinin görevidir.


11. Soru

Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat yapısını
açıklayınız.

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra
ve yurt dışı teşkilatından oluşmaktadır. Bakanlığın merkez
teşkilatında bağlı genel müdürlükler, daire başkanlıkları yer
alırken, taşra teşkilatında ise her ilde bir Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü bulunmaktadır.


12. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmet birimleri
nelerdir?

Cevap

 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 • Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Bakanlıkla Diğer İşlemlerin Yürütüldüğü, Strateji
  Geliştirme, Hukuk, Bilgi İşlem, Personel, Destek,
  Basın ve Halkla İlişkiler, Özel Kalem gibi
  Müdürlükler bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa
  Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve
  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlıkları da
  Bakanlık bünyesinde bulunmaktadır.

13. Soru

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
görevleri nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu,
  önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite
  edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve
  koordine etmek,
 • Aile yapısının ve değerlerinin korunması,
  güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının
  artırılması için ulusal politika ve stratejilerin
  belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek,
  belirlenen politika ve stratejileri uygulamak,
  uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları
  ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu
  sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici
  faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri
  geliştirmek, bu konularda eğitim programları
  hazırlamak ve uygulamak,
 • Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar
  ve benzeri sorunları nedenleri ve sonuçları
  bakımından incelemek, araştırmak, bunların
  önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik
  aileyi destekleyici ve eğitici programlar
  hazırlamak ve uygulamak,
 • Nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı
  üzerindeki etkilerini izlemek, sorun alanlarını
  tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikanın
  geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin
  karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki
  eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla
  çalışmalar yapmak,

14. Soru

Aile danışma merkezleri ne tür hizmetler sunmaktadır?

Cevap

Aile danışma merkezleri; ailenin gelişiminin ve
güçlenmesinin sağlanabilmesi için aile üyelerinin kendi
kendilerine yeten bireyler olabilmesi ve problem çözme
yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerek koruyucu,
önleyici gerek eğitici, geliştirici ve gerekse rehberlik ve
rehabilite edici hizmetler veren kuruluşlardır.


15. Soru

Aile danışma merkezleri kimler tarafından açılabilir?

Cevap

Aile danışma merkezleri, gerçek kişiler ve özel
hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca
açılabilmektedir.


16. Soru

Aile danışma merkezlerinde görevli personel, hizmet
standartları, etik kuralları, ücret tarifeleri, merkezlerin
açılması ve kapatılması ile ilgili işlemler, merkezlerce
yürütülen faaliyetler, denetime ilişkin usul ve esaslar neye
göre belirlenmektedir?

Cevap

Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma
Merkezleri Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.


17. Soru

Aile danışmanı unvanını kimler alabilir?

Cevap

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi
alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından
mezun olanlar, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim
Kurulu veya üniversitelerden biri tarafından uygun görülen
en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon
eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört
yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim
programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar
aile danışmanı unvanı alabilmektedir. Ayrıca yukarıda sözü
edilen lisans programlarını tamamladıktan sonra aile
danışmanlığı alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini
tamamlamış olan kimseler, aile danışmanı sayılmaktadır.
Bu nedenle bu kimselerden bu tür merkezlerde çalışmak
için sertifika istenmemektedir.


18. Soru

Aile danışmanının görevleri nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden
  olan aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve
  yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile
  yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler
  arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan
  anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı
  bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile
  üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını
  tehdit eden sorunların oluşmadan önce
  engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların
  çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine
  getirdikleri aile sistemini veya ilişkide
  bulundukları diğer sosyal çevreyi
  değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola
  çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere
  sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime
  yönelik hizmetler sunmak,
 • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin
  içeriğini raporlaştırmak,
 • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve
  danışma hizmetleri vermek.

19. Soru

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün amacı nedir?

Cevap

Bu kurum, çocukların öncelikli olarak ailelerinin
yanında bakımlarını sağlayacak yönde politikaların
geliştirilmesi, bunun yanı sıra evlat edindirme, koruyucu
aile ve çocuk evleri hizmetlerinden yararlanabilmelerinin
sağlanması amacıyla görev yapmaktadır.


20. Soru

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri
nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici,
  eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici
  sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine
  etmek,
 • Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda
  politika ve stratejiler belirlenmesine ilişkin
  çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve
  stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve
  değerlendirmek,
 • Çocukların her türlü ihmal ve istismardan
  korunması ve sağlıklı gelişimi için gerekli önleyici
  ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve
  uygulamaya koymak,
 • Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından
  mahrum kalan veya yüksek yararı ailesinin
  yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel
  bakım ve koruma hizmeti sunmak,
 • Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik
  hizmetleri, habersiz denetimleri de kapsayacak
  şekilde yerinde denetlemek, tespit edilen
  aksaklıklara ve yetersizliklere karşı gerekli
  önlemleri ivedilikle almak.

21. Soru

Çocuk hizmetleri genel müdürlüğü bünyesinde hangi
mesleklerden personel bulunmaktadır?

Cevap

Genel müdürlük bünyesinde, genel müdür, müdür
yardımcıları, daire başkanları, bağlı birim yöneticileri, aile
ve sosyal politikalar uzmanı ve uzman yardımcıları,
araştırmacılar, sosyal çalışmacılar, psikologlar, çocuk
gelişimcileri, öğretmenler, sosyologlar, fizyoterapistler,
istatistikçiler, mütercimler, avukatlar, mimar ve
mühendisler, teknikerler, mali hizmet uzmanları/uzman
yardımcıları, şefler, bilgisayar programcıları/ işletmenleri
çözümleyiciler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri,
memurlar, sekreter, teknisyen, şoför, sözleşmeli personel
ve diğer personel çalışmaktadır.


22. Soru

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan
çocuk gelişimcinin görev, yetki ve sorumlukları nelerdir?
Özetleyiniz.

Cevap

 • Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal
  gelişimleri ile ilgili, yaş özelliklerini de göz
  önünde bulundurarak hazırlanacak eğitim
  programlarına yönelik temel esasların
  oluşturulmasında görev almak,
 • Çocukların psiko-sosyal gelişimlerine uygun
  serbest zaman, sosyal, kültürel ve sportif
  etkinliklere katılımlarını sağlayacak yöntemlerin
  geliştirilmesinde görev almak,
 • Çocukların her bakımdan sağlıklı bireyler olarak
  yetişmelerinin sağlanması amacıyla psiko-sosyal
  gelişimlerinin izlenmesi ve sorunlarının
  çözümüne yönelik olarak alanda çalışanlara
  mesleki rehberlik yapmak,
 • Çocukların gelişim ve eğitimini izlemek, normal
  gelişim göstermeyen ve özel eğitime ihtiyaç duyan
  çocuklar için diğer meslek elemanları ile iş birliği
  yaparak hazırlanacak özel eğitim programlarının
  uygulanmasını takip etmek, çocuk gelişimine
  ilişkin testlerin uygulaması, test sonuçlarına
  uygun çalışmaların yapılması ve sonuçların
  raporlaştırılmasını takip etmek.

23. Soru

Çocuk destek merkezleri ne tür görevleri olan
kuruluşlardır?

Cevap

Çocuk destek merkezleri, haklarında bakım tedbiri
veya korunma kararı bulunan çocuklardan psiko-sosyal
desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçlarının
giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının
sağlandığı, aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin
düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı yatılı sosyal
hizmet kuruluşlarıdır.


24. Soru

Çocuk destek merkezlerinde hangi yaş aralığındaki
çocuklara yönelik hizmet verilmektedir?

Cevap

Çocuk Destek Merkezleri yönetmeliği (2015)
kapsamında bu merkezlerde sokakta yaşayan, suça
sürüklenen ve suç mağduru çocuklara yönelik hizmetler
verilmektedir. Merkezlere bu kapsamda 11-18 yaş arası
çocuklar kabul edilmekte, 0-10 yaş grubundaki çocukların
ise öncelikli olarak aile odaklı hizmetlerden
yararlanabilmeleri veya uygun diğer sosyal hizmet
kuruluşlarında kalmaları amacıyla çalışmalar
yapılmaktadır.


25. Soru

Çocuk destek merkezlerinde, psiko-sosyal destek
programları kapsamında atanan danışmanların görevleri
nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Çocukların sorunlarının çözümlenmesi amacıyla
  hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri
  kuruluşlarla iletişime geçerek vaka takibini
  yapmak,
 • Çocukların yeteneklerine ve isteklerine göre
  sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere düzenli
  katılımlarını sağlamak, izlemek, denetlemek,
  değerlendirmek ve raporlamak,
 • Çocukların etüt programlarına düzenli
  katılımlarını sağlamak ve rehberlik yapmak,
 • Danışmanı olduğu çocuk hakkında değerlendirme
  raporları hazırlamak, vaka tartışma ve
  değerlendirme toplantısına sunmak ve çocuğun
  dosyasında muhafaza etmek,
 • Çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanması
  amacıyla toplumsal ve kültürel kuralları görgü ve
  nezaket kuralları, kişiler arası iletişim, temizlik,
  düzen, giyim ve benzeri konularda olumlu
  alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak,
 • Çocukların merkezden ayrıldıktan sonraki hayata
  hazırlanması amacı ile değerlendirme yapmak ve
  gerekli çalışmaları yürütmek.

26. Soru

Çocuk destek merkezlerinde, görev yapan personeller
kimlerdir?

Cevap

Çocuk destek merkezlerinde, bir müdür, bir müdür
yardımcısı, bir sosyolog, bir çocuk gelişimci, bir din
görevlisi, üç bilgisayar işletmeni, üç yurt yönetim memuru,
iki hemşire veya sağlık memuru, sosyal çalışmacı (her on
çocuğa bir sosyal çalışmacı) bir psikolog ve bir öğretmen
görev yapmaktadır.


27. Soru

Çocuk yuvaları hakkında bilgi vererek görevlerinin
neler olduğunu belirtiniz.

Cevap

Çocuk yuvaları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı, 0-12 yaş arası
korunmaya muhtaç çocuklar ile 12 yaşını doldurmuş ancak
tek başına yaşamını devam ettiremeyecek durumda olan kız
çocuklarının, tüm yönlerden gelişimlerinin sağlanması ve
topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik
hizmetler veren kuruluşlardır.


28. Soru

Çocuk yuvalarında görevli çocuk gelişimcilerin
görevleri nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Çocukların gelişim ve eğitimini izlemek, normal
  gelişim göstermeyen ve özel eğitime ihtiyaç duyan
  çocuklar için diğer meslek elemanları ile iş birliği
  yaparak hazırlanacak, özel eğitim programlarını
  uygulamak,
 • Çocukları yeteneklerine göre müzik, spor, el
  sanatları, resim, folklor gibi faaliyetlere
  yönlendirmek,
 • Kuruluşta bulunan çocukların psiko-sosyal
  özelliklerini göz önünde tutarak aile
  yoksunluğunun olumsuz etkilerini azaltıcı yönde
  çalışmalarda bulunmak,
 • Çocuk gelişimine ilişkin testleri uygulamak,
  testlerin sonucuna uygun çalışmalar yapmak ve
  sonuçları rapor halinde dosyalamak,
 • Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında
  ve uygulanmasında görev almak,
 • Çocuklara iyi alışkanlıkların kazandırılması,
  toplumda yaşama kurallarının öğretilmesi
  konularında çalışmalarda bulunmak.

29. Soru

Çocuk evleri ne tür hizmet vermektedir?

Cevap

Çocuk evleri; haklarında korunma ya da tedbir
bulunan 0-18 yaş arası çocukların korunma ve meslek
sahibi olabilmelerine yönelik hizmet veren kuruluşlardır.
Bu kuruluşlar her ilin sosyal ve kültürel açıdan çocuk
yetiştirmeye uygun bölgelerinde özellikle il merkezlerinde,
okul ve hastanelere yakın yerlerde kurulmakta ve bu
evlerde 5-8 arasında çocuk kalmaktadır. Çocuk evlerinde;
psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, sosyolog,
öğretmen, doktor, çocuk eğiticisi ve hemşire gibi meslek
elemanları görev almaktadır.


30. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı özel kreş ve
gündüz bakımevlerinde hangi çocuklara ne tür hizmetler
verilmektedir?

Cevap

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinde, 0-66 aylık
çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerine
yönelik; çocuk kulüplerinde ise 6-12 yaş grubundaki
çocukların boş zamanlarının değerlendirilebilmesine,
bakım ve korunmalarının sağlanmasına yönelik hizmetler
verilmektedir.


31. Soru

Engelli bireylere yönelik hizmet veren kuruluşlar
nelerdir?

Cevap

Engelli bireylere yönelik hizmet veren kuruluşlar,
özel bakım merkezleri, umut evleri ve Engelli ve Yaşlı
Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı bakım, rehabilitasyon
ve aile danışma merkezleridir.


32. Soru

Özel bakım merkezleri ne tür kuruluşlardır?

Cevap

Özel bakım merkezleri, bakıma muhtaç engelli
bireylerin bakımlarının yapılabilmesi için yatılı ya da
gündüzlü olarak hizmet veren, bireyler tarafından açılmış
özel kurumlardır. Bu kurumlarda bakıma muhtaç engelli
bireylere, kişisel bakımın yanı sıra psiko-sosyal destek
hizmetleri de verilmektedir.


33. Soru

Resmi bakım merkezleri ne tür kuruluşlardır?

Cevap

Resmî bakım merkezleri, resmî kurum veya
kuruluşlar tarafından açılan ve bakıma muhtaç engellilerin
bakımına yönelik yatılı ya da gündüzlü hizmet veren sosyal
hizmet kuruluşlarıdır.


34. Soru

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri ne
tür hizmetler vermektedir?

Cevap

Aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri; engelli
bireylerin kendilerine yetebilen bireyler olabilmeleri ve
eğitim hayatlarına hazırlanabilmeleri, aynı zamanda
ailelerindeki uyumun sağlanabilmesi için hem engelli birey
hem de ailelerine yönelik, gündüz hizmet veren
kurumlardır. Bakım ve rehabilitasyon merkezleri ise
bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle normal
yaşamın gerekliliklerini yerine getiremeyen bireylerin var
olan bu fonksiyon kayıplarının giderilmesi ve toplumda
kendi kendilerine yeten bireyler olabilmelerinin sağlanması
amacıyla açılan kurumlardır.


35. Soru

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ne tür faaliyetler
yürütmektedir?

Cevap

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; toplumsal
yaşamda kadına yönelik ayrımcılığın önüne geçilmesi,
toplumsal statü ve haklarının korunması, kadının toplumsal
yaşamda daha etkin rol alabilmesi ve kadınlara yönelik
gerçekleştirilecek olan çalışmaların düzenlenmesine
yönelik çalışmalar yapan bir genel müdürlüktür. Ayrıca
genel müdürlük kapsamında, kadınların haklarının
geliştirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi, aile
ve sosyal yaşama yönelik problemlerinin çözümünde
kadına destek olunmasına yönelik çalışmalar da
yürütülmektedir.


36. Soru

Kadın konukevleri ne tür hizmet veren kuruluşlardır?

Cevap

Kadın konukevleri; fiziksel, duygusal, cinsel,
ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan
kadınların, şiddetten korunmaları, sorunlarının çözülmesi,
varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla geçici süreyle kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet
kurumlarıdır. Bu kurumlar kadın konukevi, sığınma evi,
kadın sığınağı, kadın evi, şefkat evi gibi adlarla Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, belediyeler, il özel idareleri ve
sivil toplum kuruluşları tarafından açılabilmektedir.


37. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve
Gaziler Dairesi Başkanlığının görevleri nelerdir?
Özetleyiniz.

Cevap

 • Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara
  yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere ilişkin
  ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine
  yönelik çalışmaları koordine etmek, belirlenen
  politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını
  izlemek ve değerlendirmek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile
  gerçek ve tüzel kişilerce şehit yakınları ve gazilere
  yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin ilke, usul ve
  standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını
  sağlamak,
 • Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda,
  ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların
  da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve
  kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan
  kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu
  konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici
  faaliyetler yapmak,
 • Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi
  ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam sorunlarının
  giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının
  geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,
 • Şehit ve gazi yakınları arasında iletişim ve
  dayanışmayı güçlendirmek.

38. Soru

Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevleri nelerdir?
Özetleyiniz.

Cevap

 • Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarınca sunulan
  hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle
  iş birliği içinde yapmak, sunulan hizmetlerin süreç
  ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş
  amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve
  kalite standartlarına göre analiz etmek,
  karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak
  değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline
  getirerek ilgililere iletmek,
 • Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun
  faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın
  görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme
  ve soruşturmalar yapmak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet
  gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve
  tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde
  yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve
  rehberlik etmek,
 • Sosyal hizmet ve yardımlar alanında faaliyette
  bulunan veya bulunmak isteyen kişi, kurum ve
  kuruluşlar ile gönüllü kuruluşları teşvik edici
  mekanizmaların oluşturulmasına yardımcı olmak
  ve bu alanda yapılacak faaliyetlere ve alanda
  çalışan meslek elemanlarına rehberlik etmek,
 • Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının faaliyet ve
  işlemlerinde hataların önlenmesini, yönetim ve
  kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı
  hale gelmesini sağlamaktır.

39. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hangi hizmetleri sunmaktadır?

Cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmet veren bir bakanlıktır. Bu bakanlık kapsamında aile değerlerinin ve aile yapısının korunmasına, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine, kadınların eşit hak ve fırsatlardan yararlanmalarının sağlanmasına, engellilerin ve yaşlıların toplumsal yaşama aktif bir biçimde katılımlarının sağlanmasına yönelik hizmetler sunulmaktadır.


40. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 29.06.2011 tarihinde kurulmuştur.


41. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hangi yıl birleştirilmiştir?

Cevap

2018 yılında


42. Soru

Sosyal hizmetler nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Sosyal hizmetler; bireylerin maddi, manevi, mahrumiyetlerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal problem durumlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, kısaca bireylerin yaşam koşullarının, iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan hizmetler bütünüdür.


43. Soru

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden dört tanesini yazınız.

Cevap

• Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
• Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
• Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aile ve topluma yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
• Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
• Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunları nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak,
• Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarını, nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak,
• Ailelerin maddi refahının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli eğitim programları ve projeler hazırlamak ve uygulamak,
• Ailedeki yapısal değişimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırmak, değerlendirmek ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
• Nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerini izlemek, sorun alanlarını tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak,
• Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla çalışmalar yapmak,

• Yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak,
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak


44. Soru

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hangi personeller yer almaktadır?

Cevap

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde; genel müdür, müdür yardımcıları, daire başkanları, bağlı birim yöneticileri, aile ve sosyal politikalar uzmanları/ aile ve sosyal politikalar uzman yardımcıları, araştırmacılar, sosyal çalışmacılar, psikologlar, sosyologlar ve çocuk gelişimciler yer almaktadır


45. Soru

Aile danışma merkezlerinin amacı nedir?

Cevap

Aile danışma merkezleri; ailenin gelişmesi, güçlenmesi, aile bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeten, sorunlarını çözebilen bireyler olabilmeleri amacıyla hizmet veren kuruluşlardır.


46. Soru

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü hangi çalışmaları yürütmektedir?

Cevap

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çocukların öncelikli olarak ailelerinin yanında bakımlarını sağlayacak yönde politikaların geliştirilmesi, bunun yanı sıra evlat edindirme, koruyucu aile ve çocuk evleri hizmetlerinden yararlanabilmelerinin sağlanması amacıyla görev yapan bir kurumdur. Genel müdürlük kapsamında ayrıca; suça karışmış ya da kendilerine suç işletilen, sokakta çalışan veya çalıştırılan çocukların yeniden topluma kazandırılması, çocuk işçiliği, kaçakçılığı ve ticaretinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, ihmal ve istismarın önlenmesi, çocuk haklarının ülke genelinde uygulanmasının sağlanması, toplumda koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik olumlu bakış açısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.


47. Soru

Çocuk destek merkezileri hangi çocuklar için hizmet veren kuruluşlardır?

Cevap

Çocuk destek merkezileri; suç ve suça yönelik olarak sokaktaki sosyal tehlikelere maruz kalmaları nedeniyle haklarında bakım ve korunma kararı bulunan çocuklar için hizmet veren kuruluşlardır.


48. Soru

Çocuk destek merkezleri ne tür hizmet kuruluşlardır?

Cevap

Çocuk destek merkezleri, haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı bulunan çocuklardan psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçlarının giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı yatılı sosyal hizmet kuruluşlardır.


49. Soru

Çocuk Destek Merkezlerinde hangi personellerin bulunması gerekmektedir?

Cevap

Merkezde; bir müdür, bir müdür yardımcısı, bir sosyolog, bir çocuk gelişimci, bir din görevlisi, üç bilgisayar işletmeni, üç yurt yönetim memuru, iki hemşire veya sağlık memuru, her on çocuğa bir sosyal çalışmacı, bir psikolog ve bir öğretmen bulunması gerekmektedir.


50. Soru

Çocuk Destek Merkezlerinde çalışan  meslek elemanlarının ortak görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

Çocuk Destek Merkezlerinde çalışan  meslek elemanlarının ortak görev ve yetkileri;
• Danışmanlık görevini yerine getirmek,
• Sosyal servisteki görevleri yerine getirmek,
• Çocuklarla mesleği ile ilgili çalışmalar yapmak, çalışmalara ilişkin raporları hazırlamak ve dosyasında muhafaza etmek,
• Merkez müdürünce mesleği ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmektir


51. Soru

Çocuk Destek Merkezlerindeki bakım elemanları hangi yeterlilikteki kişiler arasından seçilir?

Cevap

“Bakım elemanları, yirmi beş yaşını doldurmuş, söz ve davranışlarıyla çocuklara rol model olabilecek yapıda ve sağlıklı iletişim becerisine sahip olmalıdır. Bakım elemanları;
• Kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi, ev ekonomisi veya dengi bölümü mezunları,
• Çocuk gelişimi, ev ekonomisi, ev idaresi, sosyal hizmetler bölümlerinin önlisans mezunları,
• Sağlık meslek liselerinin hemşirelik, acil tıp teknisyeni bölümü mezunları ile bu bölümlerin lisans veya önlisans mezunları,
• Lise ve dengi okul mezunları ile önlisans mezunu olanlardan çocuk bakımı konusunda Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen eğitimlerden sertifika alanlar,
• Lisans mezunları, arasından seçilir”


52. Soru

Çocuk Yuvalarında hangi personeller görev almaktadır?

Cevap

Çocuk yuvalarında kurumun ihtiyaçları doğrultusunda müdür, müdür yardımcısı, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, çocuk eğiticisi, tabip, diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, teknisyen, teknisyen yardımcısı, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfından personel görev almaktadır.


53. Soru

Çocuk evlerinde hangi çocuklara yönelik hizmetler verilmektedir?

Cevap

Çocuk evlerinde haklarında korunma ya da tedbir kararı bulunan 0-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetler verilmektedir.


54. Soru

Özel kreş ve gündüz bakım evlerinde kimlere yönelik ne tür  hizmetler verilmektedir?

Cevap

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinde, 0-66 aylık çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerine 
yönelik, çocuk kulüplerinde ise 6-12 yaş grubundaki çocuklarının boş zamanlarının değerlendirilebilmesine, bakım ve korunmalarının sağlanmasına yönelik hizmetler verilmektedir.


55. Soru

Kadın konukevlerinde kimler görev yapmaktadır?

Cevap

Kadın konukevlerinde; müdür, sosyal çalışma görevlisi, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, hemşire, çocuk eğiticisi, memur, temizlik elemanı, güvenlik personeli ve şoför görev yapmaktadır.


56. Soru

Aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri kimlere ne tür hizmet veren kurumlardır?

Cevap

Aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri; engelli bireylerin kendilerine yetebilen bireyler olabilmeleri ve eğitim hayatlarına hazırlanabilmeleri, aynı zamanda ailelerindeki uyumun sağlanabilmesi için hem engelli birey hem de ailelerine yönelik gündüz hizmet veren kurumlardır.


57. Soru

Bakım ve rehabilitasyon merkezleri hangi amaçla açılan kurumlardır?

Cevap

Bakım ve rehabilitasyon merkezleri ise bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle normal yaşamın gerekliliklerini yerine getiremeyen bireylerin var olan bu fonksiyon kayıplarının giderilmesi ve toplumda kendi kendilerine yeten bireyler olabilmelerinin sağlanması amacıyla açılan kurumlardır. 


58. Soru

Sosyal servis hangi çalışmalarda bulunur?

Cevap

Sosyal servis, çocukların kuruma kabulü, uyumları, bakım ve yetiştirilmeleri, korunmaları ve gerektiğinde korunma kararlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalarda bulunur.


1. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kimlere hizmet
vermektedir?

Cevap

Aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireyler, şehit
yakınları ve gazilere yönelik hizmet veren bir bakanlıktır.

2. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne tür hizmetler
sunmaktadır?

Cevap

Bu bakanlık kapsamında aile değerlerinin ve aile
yapısının korunmasına, çocuk ihmal ve istismarının
önlenmesine, kadınların eşit hak ve fırsatlardan
yararlanmalarının sağlanmasına, engellilerin ve yaşlıların
toplumsal yaşama aktif bir biçimde katılımlarının
sağlanmasına yönelik hizmetler sunulmaktadır. Bunun yanı
sıra, şehit yakınları ve gazilerin haklarının korunması,
korunmaya ve sosyal yardıma ihtiyacı olan kimseler için
uygun politika ve stratejilerin geliştirilmesi, ailenin eğitim,
danışmanlık ve sosyal yardım hizmetleriyle
güçlendirilmesi bakanlığın çalışma alanları içerisinde yer
almaktadır.

3. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluşu ve
misyonu hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 29.06.2011
tarihinde kurulmuştur. Bakanlığın misyonu “Birey, aile ve
toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler
öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı
anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar
üretmek, uygulamak ve izlemek” olarak belirlenmiştir.

4. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevlerini
belirleyen hukuki düzenleme nedir?

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri
633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname
ile belirlenmiştir.

5. Soru

Sosyal hizmetler ne ifade etmektedir?

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde
gerek korunmaya ve bakıma gerekse yardıma ihtiyacı olan
aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer bireylere yönelik
çalışmalar “sosyal hizmetler” aracılığıyla verilmektedir.
Sosyal hizmetler; bireylerin maddi, manevi,
mahrumiyetlerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal
problem durumlarının önlenmesi ve çözümlenmesine
yardımcı olunması, kısaca bireylerin yaşam koşullarının
iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan hizmetler
bütünüdür.

6. Soru

Sosyal Hizmetler Kanunu’nda engelli birey nasıl
tanımlanmaktadır?

Cevap

Engelli birey; doğuştan ya da sonradan bireyin
bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal beceriler
açısından çeşitli oranlarda var olan yeteneklerini
kaybederek normal yaşamın gerekliliklerini yerine
getiremeyip korunma, bakım, rehabilitasyon ve
danışmanlık ya da destek hizmetlerine gereksinimi olan kişi
olarak tanımlanmaktadır.

7. Soru

Sosyal hizmete yönelik müdahale ya da takibi gerektiren
çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireyler ve
ailelerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici,
geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı hizmetler
nerede verilmektedir?

Cevap

Bu tür hizmetler, sosyal hizmet merkezlerinde
verilmektedir.

8. Soru

Sosyal hizmet merkezlerinde hangi meslek mensupları
çalışmaktadır?

Cevap

Sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve
rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik
ile aile ve tüketici bilimler lisans programı mezunları sosyal
hizmet merkezlerinde görev yapan meslek elemanlarıdır.

9. Soru

Sosyal hizmet merkezlerinde görev yapan meslek
elemanlarının görevleri nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Sosyal hizmet sunulacak birey ve ailelere yönelik
  sorunların çözümü için mesleki çalışmalarda
  bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili
  işlemleri yürütmek,
 • İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tedbirlerin
  uygulanması ile gerekli hizmet modelinin
  bireylere ve ailelere sunulmasına yönelik sosyal
  inceleme raporunu düzenlemek ve amirine
  sunmak,
 • İhtiyaç olması durumunda yatılı kuruluşlarda
  gerekli mesleki çalışmalarda bulunmak,
 • Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının
  hazırlanması ve uygulanmasında görev almak,
 • Genelge ve talimatlarla belirlenen görev tanımları
  içerisindeki diğer görevleri ve müdür tarafından
  verilecek görevleri yapmak.
10. Soru

Mesleki test, teknik ve yöntemlerini kullanarak,
çocukların gelişimlerini değerlendirmek, gelişimleri
yaşlarına uygun olmayan çocuklar için bireysel
destekleyici eğitim programları hazırlayarak uygulama
sürecinde ailelere danışmanlık yapmak ve uygulama
sonuçlarını takip etmekle görevli sosyal hizmet çalışanı
kimlerdir?

Cevap

Sosyal hizmetler kurumunda çalışan çocuk
gelişimcilerinin görevidir.

11. Soru

Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat yapısını
açıklayınız.

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra
ve yurt dışı teşkilatından oluşmaktadır. Bakanlığın merkez
teşkilatında bağlı genel müdürlükler, daire başkanlıkları yer
alırken, taşra teşkilatında ise her ilde bir Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü bulunmaktadır.

12. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmet birimleri
nelerdir?

Cevap

 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 • Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Bakanlıkla Diğer İşlemlerin Yürütüldüğü, Strateji
  Geliştirme, Hukuk, Bilgi İşlem, Personel, Destek,
  Basın ve Halkla İlişkiler, Özel Kalem gibi
  Müdürlükler bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa
  Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve
  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlıkları da
  Bakanlık bünyesinde bulunmaktadır.
13. Soru

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
görevleri nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu,
  önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite
  edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve
  koordine etmek,
 • Aile yapısının ve değerlerinin korunması,
  güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının
  artırılması için ulusal politika ve stratejilerin
  belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek,
  belirlenen politika ve stratejileri uygulamak,
  uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları
  ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu
  sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici
  faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri
  geliştirmek, bu konularda eğitim programları
  hazırlamak ve uygulamak,
 • Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar
  ve benzeri sorunları nedenleri ve sonuçları
  bakımından incelemek, araştırmak, bunların
  önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik
  aileyi destekleyici ve eğitici programlar
  hazırlamak ve uygulamak,
 • Nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı
  üzerindeki etkilerini izlemek, sorun alanlarını
  tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikanın
  geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin
  karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki
  eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla
  çalışmalar yapmak,
14. Soru

Aile danışma merkezleri ne tür hizmetler sunmaktadır?

Cevap

Aile danışma merkezleri; ailenin gelişiminin ve
güçlenmesinin sağlanabilmesi için aile üyelerinin kendi
kendilerine yeten bireyler olabilmesi ve problem çözme
yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerek koruyucu,
önleyici gerek eğitici, geliştirici ve gerekse rehberlik ve
rehabilite edici hizmetler veren kuruluşlardır.

15. Soru

Aile danışma merkezleri kimler tarafından açılabilir?

Cevap

Aile danışma merkezleri, gerçek kişiler ve özel
hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca
açılabilmektedir.

16. Soru

Aile danışma merkezlerinde görevli personel, hizmet
standartları, etik kuralları, ücret tarifeleri, merkezlerin
açılması ve kapatılması ile ilgili işlemler, merkezlerce
yürütülen faaliyetler, denetime ilişkin usul ve esaslar neye
göre belirlenmektedir?

Cevap

Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma
Merkezleri Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

17. Soru

Aile danışmanı unvanını kimler alabilir?

Cevap

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi
alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından
mezun olanlar, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim
Kurulu veya üniversitelerden biri tarafından uygun görülen
en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon
eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört
yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim
programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar
aile danışmanı unvanı alabilmektedir. Ayrıca yukarıda sözü
edilen lisans programlarını tamamladıktan sonra aile
danışmanlığı alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini
tamamlamış olan kimseler, aile danışmanı sayılmaktadır.
Bu nedenle bu kimselerden bu tür merkezlerde çalışmak
için sertifika istenmemektedir.

18. Soru

Aile danışmanının görevleri nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden
  olan aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve
  yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile
  yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler
  arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan
  anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı
  bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile
  üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını
  tehdit eden sorunların oluşmadan önce
  engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların
  çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine
  getirdikleri aile sistemini veya ilişkide
  bulundukları diğer sosyal çevreyi
  değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola
  çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere
  sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime
  yönelik hizmetler sunmak,
 • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin
  içeriğini raporlaştırmak,
 • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve
  danışma hizmetleri vermek.
19. Soru

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün amacı nedir?

Cevap

Bu kurum, çocukların öncelikli olarak ailelerinin
yanında bakımlarını sağlayacak yönde politikaların
geliştirilmesi, bunun yanı sıra evlat edindirme, koruyucu
aile ve çocuk evleri hizmetlerinden yararlanabilmelerinin
sağlanması amacıyla görev yapmaktadır.

20. Soru

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri
nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici,
  eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici
  sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine
  etmek,
 • Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda
  politika ve stratejiler belirlenmesine ilişkin
  çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve
  stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve
  değerlendirmek,
 • Çocukların her türlü ihmal ve istismardan
  korunması ve sağlıklı gelişimi için gerekli önleyici
  ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve
  uygulamaya koymak,
 • Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından
  mahrum kalan veya yüksek yararı ailesinin
  yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel
  bakım ve koruma hizmeti sunmak,
 • Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik
  hizmetleri, habersiz denetimleri de kapsayacak
  şekilde yerinde denetlemek, tespit edilen
  aksaklıklara ve yetersizliklere karşı gerekli
  önlemleri ivedilikle almak.
21. Soru

Çocuk hizmetleri genel müdürlüğü bünyesinde hangi
mesleklerden personel bulunmaktadır?

Cevap

Genel müdürlük bünyesinde, genel müdür, müdür
yardımcıları, daire başkanları, bağlı birim yöneticileri, aile
ve sosyal politikalar uzmanı ve uzman yardımcıları,
araştırmacılar, sosyal çalışmacılar, psikologlar, çocuk
gelişimcileri, öğretmenler, sosyologlar, fizyoterapistler,
istatistikçiler, mütercimler, avukatlar, mimar ve
mühendisler, teknikerler, mali hizmet uzmanları/uzman
yardımcıları, şefler, bilgisayar programcıları/ işletmenleri
çözümleyiciler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri,
memurlar, sekreter, teknisyen, şoför, sözleşmeli personel
ve diğer personel çalışmaktadır.

22. Soru

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan
çocuk gelişimcinin görev, yetki ve sorumlukları nelerdir?
Özetleyiniz.

Cevap

 • Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal
  gelişimleri ile ilgili, yaş özelliklerini de göz
  önünde bulundurarak hazırlanacak eğitim
  programlarına yönelik temel esasların
  oluşturulmasında görev almak,
 • Çocukların psiko-sosyal gelişimlerine uygun
  serbest zaman, sosyal, kültürel ve sportif
  etkinliklere katılımlarını sağlayacak yöntemlerin
  geliştirilmesinde görev almak,
 • Çocukların her bakımdan sağlıklı bireyler olarak
  yetişmelerinin sağlanması amacıyla psiko-sosyal
  gelişimlerinin izlenmesi ve sorunlarının
  çözümüne yönelik olarak alanda çalışanlara
  mesleki rehberlik yapmak,
 • Çocukların gelişim ve eğitimini izlemek, normal
  gelişim göstermeyen ve özel eğitime ihtiyaç duyan
  çocuklar için diğer meslek elemanları ile iş birliği
  yaparak hazırlanacak özel eğitim programlarının
  uygulanmasını takip etmek, çocuk gelişimine
  ilişkin testlerin uygulaması, test sonuçlarına
  uygun çalışmaların yapılması ve sonuçların
  raporlaştırılmasını takip etmek.
23. Soru

Çocuk destek merkezleri ne tür görevleri olan
kuruluşlardır?

Cevap

Çocuk destek merkezleri, haklarında bakım tedbiri
veya korunma kararı bulunan çocuklardan psiko-sosyal
desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçlarının
giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının
sağlandığı, aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin
düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı yatılı sosyal
hizmet kuruluşlarıdır.

24. Soru

Çocuk destek merkezlerinde hangi yaş aralığındaki
çocuklara yönelik hizmet verilmektedir?

Cevap

Çocuk Destek Merkezleri yönetmeliği (2015)
kapsamında bu merkezlerde sokakta yaşayan, suça
sürüklenen ve suç mağduru çocuklara yönelik hizmetler
verilmektedir. Merkezlere bu kapsamda 11-18 yaş arası
çocuklar kabul edilmekte, 0-10 yaş grubundaki çocukların
ise öncelikli olarak aile odaklı hizmetlerden
yararlanabilmeleri veya uygun diğer sosyal hizmet
kuruluşlarında kalmaları amacıyla çalışmalar
yapılmaktadır.

25. Soru

Çocuk destek merkezlerinde, psiko-sosyal destek
programları kapsamında atanan danışmanların görevleri
nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Çocukların sorunlarının çözümlenmesi amacıyla
  hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri
  kuruluşlarla iletişime geçerek vaka takibini
  yapmak,
 • Çocukların yeteneklerine ve isteklerine göre
  sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere düzenli
  katılımlarını sağlamak, izlemek, denetlemek,
  değerlendirmek ve raporlamak,
 • Çocukların etüt programlarına düzenli
  katılımlarını sağlamak ve rehberlik yapmak,
 • Danışmanı olduğu çocuk hakkında değerlendirme
  raporları hazırlamak, vaka tartışma ve
  değerlendirme toplantısına sunmak ve çocuğun
  dosyasında muhafaza etmek,
 • Çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanması
  amacıyla toplumsal ve kültürel kuralları görgü ve
  nezaket kuralları, kişiler arası iletişim, temizlik,
  düzen, giyim ve benzeri konularda olumlu
  alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak,
 • Çocukların merkezden ayrıldıktan sonraki hayata
  hazırlanması amacı ile değerlendirme yapmak ve
  gerekli çalışmaları yürütmek.
26. Soru

Çocuk destek merkezlerinde, görev yapan personeller
kimlerdir?

Cevap

Çocuk destek merkezlerinde, bir müdür, bir müdür
yardımcısı, bir sosyolog, bir çocuk gelişimci, bir din
görevlisi, üç bilgisayar işletmeni, üç yurt yönetim memuru,
iki hemşire veya sağlık memuru, sosyal çalışmacı (her on
çocuğa bir sosyal çalışmacı) bir psikolog ve bir öğretmen
görev yapmaktadır.

27. Soru

Çocuk yuvaları hakkında bilgi vererek görevlerinin
neler olduğunu belirtiniz.

Cevap

Çocuk yuvaları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı, 0-12 yaş arası
korunmaya muhtaç çocuklar ile 12 yaşını doldurmuş ancak
tek başına yaşamını devam ettiremeyecek durumda olan kız
çocuklarının, tüm yönlerden gelişimlerinin sağlanması ve
topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik
hizmetler veren kuruluşlardır.

28. Soru

Çocuk yuvalarında görevli çocuk gelişimcilerin
görevleri nelerdir? Özetleyiniz.

Cevap

 • Çocukların gelişim ve eğitimini izlemek, normal
  gelişim göstermeyen ve özel eğitime ihtiyaç duyan
  çocuklar için diğer meslek elemanları ile iş birliği
  yaparak hazırlanacak, özel eğitim programlarını
  uygulamak,
 • Çocukları yeteneklerine göre müzik, spor, el
  sanatları, resim, folklor gibi faaliyetlere
  yönlendirmek,
 • Kuruluşta bulunan çocukların psiko-sosyal
  özelliklerini göz önünde tutarak aile
  yoksunluğunun olumsuz etkilerini azaltıcı yönde
  çalışmalarda bulunmak,
 • Çocuk gelişimine ilişkin testleri uygulamak,
  testlerin sonucuna uygun çalışmalar yapmak ve
  sonuçları rapor halinde dosyalamak,
 • Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında
  ve uygulanmasında görev almak,
 • Çocuklara iyi alışkanlıkların kazandırılması,
  toplumda yaşama kurallarının öğretilmesi
  konularında çalışmalarda bulunmak.
29. Soru

Çocuk evleri ne tür hizmet vermektedir?

Cevap

Çocuk evleri; haklarında korunma ya da tedbir
bulunan 0-18 yaş arası çocukların korunma ve meslek
sahibi olabilmelerine yönelik hizmet veren kuruluşlardır.
Bu kuruluşlar her ilin sosyal ve kültürel açıdan çocuk
yetiştirmeye uygun bölgelerinde özellikle il merkezlerinde,
okul ve hastanelere yakın yerlerde kurulmakta ve bu
evlerde 5-8 arasında çocuk kalmaktadır. Çocuk evlerinde;
psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, sosyolog,
öğretmen, doktor, çocuk eğiticisi ve hemşire gibi meslek
elemanları görev almaktadır.

30. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı özel kreş ve
gündüz bakımevlerinde hangi çocuklara ne tür hizmetler
verilmektedir?

Cevap

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinde, 0-66 aylık
çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerine
yönelik; çocuk kulüplerinde ise 6-12 yaş grubundaki
çocukların boş zamanlarının değerlendirilebilmesine,
bakım ve korunmalarının sağlanmasına yönelik hizmetler
verilmektedir.

31. Soru

Engelli bireylere yönelik hizmet veren kuruluşlar
nelerdir?

Cevap

Engelli bireylere yönelik hizmet veren kuruluşlar,
özel bakım merkezleri, umut evleri ve Engelli ve Yaşlı
Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı bakım, rehabilitasyon
ve aile danışma merkezleridir.

32. Soru

Özel bakım merkezleri ne tür kuruluşlardır?

Cevap

Özel bakım merkezleri, bakıma muhtaç engelli
bireylerin bakımlarının yapılabilmesi için yatılı ya da
gündüzlü olarak hizmet veren, bireyler tarafından açılmış
özel kurumlardır. Bu kurumlarda bakıma muhtaç engelli
bireylere, kişisel bakımın yanı sıra psiko-sosyal destek
hizmetleri de verilmektedir.

33. Soru

Resmi bakım merkezleri ne tür kuruluşlardır?

Cevap

Resmî bakım merkezleri, resmî kurum veya
kuruluşlar tarafından açılan ve bakıma muhtaç engellilerin
bakımına yönelik yatılı ya da gündüzlü hizmet veren sosyal
hizmet kuruluşlarıdır.

34. Soru

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri ne
tür hizmetler vermektedir?

Cevap

Aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri; engelli
bireylerin kendilerine yetebilen bireyler olabilmeleri ve
eğitim hayatlarına hazırlanabilmeleri, aynı zamanda
ailelerindeki uyumun sağlanabilmesi için hem engelli birey
hem de ailelerine yönelik, gündüz hizmet veren
kurumlardır. Bakım ve rehabilitasyon merkezleri ise
bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle normal
yaşamın gerekliliklerini yerine getiremeyen bireylerin var
olan bu fonksiyon kayıplarının giderilmesi ve toplumda
kendi kendilerine yeten bireyler olabilmelerinin sağlanması
amacıyla açılan kurumlardır.

35. Soru

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ne tür faaliyetler
yürütmektedir?

Cevap

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; toplumsal
yaşamda kadına yönelik ayrımcılığın önüne geçilmesi,
toplumsal statü ve haklarının korunması, kadının toplumsal
yaşamda daha etkin rol alabilmesi ve kadınlara yönelik
gerçekleştirilecek olan çalışmaların düzenlenmesine
yönelik çalışmalar yapan bir genel müdürlüktür. Ayrıca
genel müdürlük kapsamında, kadınların haklarının
geliştirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi, aile
ve sosyal yaşama yönelik problemlerinin çözümünde
kadına destek olunmasına yönelik çalışmalar da
yürütülmektedir.

36. Soru

Kadın konukevleri ne tür hizmet veren kuruluşlardır?

Cevap

Kadın konukevleri; fiziksel, duygusal, cinsel,
ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan
kadınların, şiddetten korunmaları, sorunlarının çözülmesi,
varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla geçici süreyle kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet
kurumlarıdır. Bu kurumlar kadın konukevi, sığınma evi,
kadın sığınağı, kadın evi, şefkat evi gibi adlarla Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, belediyeler, il özel idareleri ve
sivil toplum kuruluşları tarafından açılabilmektedir.

37. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve
Gaziler Dairesi Başkanlığının görevleri nelerdir?
Özetleyiniz.

Cevap

 • Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara
  yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere ilişkin
  ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine
  yönelik çalışmaları koordine etmek, belirlenen
  politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını
  izlemek ve değerlendirmek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile
  gerçek ve tüzel kişilerce şehit yakınları ve gazilere
  yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin ilke, usul ve
  standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını
  sağlamak,
 • Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda,
  ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların
  da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve
  kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan
  kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu
  konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici
  faaliyetler yapmak,
 • Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi
  ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam sorunlarının
  giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının
  geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,
 • Şehit ve gazi yakınları arasında iletişim ve
  dayanışmayı güçlendirmek.
38. Soru

Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevleri nelerdir?
Özetleyiniz.

Cevap

 • Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarınca sunulan
  hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle
  iş birliği içinde yapmak, sunulan hizmetlerin süreç
  ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş
  amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve
  kalite standartlarına göre analiz etmek,
  karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak
  değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline
  getirerek ilgililere iletmek,
 • Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun
  faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın
  görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme
  ve soruşturmalar yapmak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet
  gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve
  tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde
  yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve
  rehberlik etmek,
 • Sosyal hizmet ve yardımlar alanında faaliyette
  bulunan veya bulunmak isteyen kişi, kurum ve
  kuruluşlar ile gönüllü kuruluşları teşvik edici
  mekanizmaların oluşturulmasına yardımcı olmak
  ve bu alanda yapılacak faaliyetlere ve alanda
  çalışan meslek elemanlarına rehberlik etmek,
 • Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının faaliyet ve
  işlemlerinde hataların önlenmesini, yönetim ve
  kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı
  hale gelmesini sağlamaktır.
39. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hangi hizmetleri sunmaktadır?

Cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireyler, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmet veren bir bakanlıktır. Bu bakanlık kapsamında aile değerlerinin ve aile yapısının korunmasına, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine, kadınların eşit hak ve fırsatlardan yararlanmalarının sağlanmasına, engellilerin ve yaşlıların toplumsal yaşama aktif bir biçimde katılımlarının sağlanmasına yönelik hizmetler sunulmaktadır.

40. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 29.06.2011 tarihinde kurulmuştur.

41. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hangi yıl birleştirilmiştir?

Cevap

2018 yılında

42. Soru

Sosyal hizmetler nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Sosyal hizmetler; bireylerin maddi, manevi, mahrumiyetlerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal problem durumlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, kısaca bireylerin yaşam koşullarının, iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan hizmetler bütünüdür.

43. Soru

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden dört tanesini yazınız.

Cevap

• Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
• Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
• Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aile ve topluma yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
• Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
• Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunları nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak,
• Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarını, nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak,
• Ailelerin maddi refahının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli eğitim programları ve projeler hazırlamak ve uygulamak,
• Ailedeki yapısal değişimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırmak, değerlendirmek ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
• Nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerini izlemek, sorun alanlarını tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak,
• Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla çalışmalar yapmak,

• Yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak,
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

44. Soru

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hangi personeller yer almaktadır?

Cevap

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde; genel müdür, müdür yardımcıları, daire başkanları, bağlı birim yöneticileri, aile ve sosyal politikalar uzmanları/ aile ve sosyal politikalar uzman yardımcıları, araştırmacılar, sosyal çalışmacılar, psikologlar, sosyologlar ve çocuk gelişimciler yer almaktadır

45. Soru

Aile danışma merkezlerinin amacı nedir?

Cevap

Aile danışma merkezleri; ailenin gelişmesi, güçlenmesi, aile bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeten, sorunlarını çözebilen bireyler olabilmeleri amacıyla hizmet veren kuruluşlardır.

46. Soru

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü hangi çalışmaları yürütmektedir?

Cevap

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çocukların öncelikli olarak ailelerinin yanında bakımlarını sağlayacak yönde politikaların geliştirilmesi, bunun yanı sıra evlat edindirme, koruyucu aile ve çocuk evleri hizmetlerinden yararlanabilmelerinin sağlanması amacıyla görev yapan bir kurumdur. Genel müdürlük kapsamında ayrıca; suça karışmış ya da kendilerine suç işletilen, sokakta çalışan veya çalıştırılan çocukların yeniden topluma kazandırılması, çocuk işçiliği, kaçakçılığı ve ticaretinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, ihmal ve istismarın önlenmesi, çocuk haklarının ülke genelinde uygulanmasının sağlanması, toplumda koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik olumlu bakış açısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

47. Soru

Çocuk destek merkezileri hangi çocuklar için hizmet veren kuruluşlardır?

Cevap

Çocuk destek merkezileri; suç ve suça yönelik olarak sokaktaki sosyal tehlikelere maruz kalmaları nedeniyle haklarında bakım ve korunma kararı bulunan çocuklar için hizmet veren kuruluşlardır.

48. Soru

Çocuk destek merkezleri ne tür hizmet kuruluşlardır?

Cevap

Çocuk destek merkezleri, haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı bulunan çocuklardan psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçlarının giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı yatılı sosyal hizmet kuruluşlardır.

49. Soru

Çocuk Destek Merkezlerinde hangi personellerin bulunması gerekmektedir?

Cevap

Merkezde; bir müdür, bir müdür yardımcısı, bir sosyolog, bir çocuk gelişimci, bir din görevlisi, üç bilgisayar işletmeni, üç yurt yönetim memuru, iki hemşire veya sağlık memuru, her on çocuğa bir sosyal çalışmacı, bir psikolog ve bir öğretmen bulunması gerekmektedir.

50. Soru

Çocuk Destek Merkezlerinde çalışan  meslek elemanlarının ortak görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

Çocuk Destek Merkezlerinde çalışan  meslek elemanlarının ortak görev ve yetkileri;
• Danışmanlık görevini yerine getirmek,
• Sosyal servisteki görevleri yerine getirmek,
• Çocuklarla mesleği ile ilgili çalışmalar yapmak, çalışmalara ilişkin raporları hazırlamak ve dosyasında muhafaza etmek,
• Merkez müdürünce mesleği ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmektir

51. Soru

Çocuk Destek Merkezlerindeki bakım elemanları hangi yeterlilikteki kişiler arasından seçilir?

Cevap

“Bakım elemanları, yirmi beş yaşını doldurmuş, söz ve davranışlarıyla çocuklara rol model olabilecek yapıda ve sağlıklı iletişim becerisine sahip olmalıdır. Bakım elemanları;
• Kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi, ev ekonomisi veya dengi bölümü mezunları,
• Çocuk gelişimi, ev ekonomisi, ev idaresi, sosyal hizmetler bölümlerinin önlisans mezunları,
• Sağlık meslek liselerinin hemşirelik, acil tıp teknisyeni bölümü mezunları ile bu bölümlerin lisans veya önlisans mezunları,
• Lise ve dengi okul mezunları ile önlisans mezunu olanlardan çocuk bakımı konusunda Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen eğitimlerden sertifika alanlar,
• Lisans mezunları, arasından seçilir”

52. Soru

Çocuk Yuvalarında hangi personeller görev almaktadır?

Cevap

Çocuk yuvalarında kurumun ihtiyaçları doğrultusunda müdür, müdür yardımcısı, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, çocuk eğiticisi, tabip, diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, teknisyen, teknisyen yardımcısı, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfından personel görev almaktadır.

53. Soru

Çocuk evlerinde hangi çocuklara yönelik hizmetler verilmektedir?

Cevap

Çocuk evlerinde haklarında korunma ya da tedbir kararı bulunan 0-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetler verilmektedir.

54. Soru

Özel kreş ve gündüz bakım evlerinde kimlere yönelik ne tür  hizmetler verilmektedir?

Cevap

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinde, 0-66 aylık çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerine 
yönelik, çocuk kulüplerinde ise 6-12 yaş grubundaki çocuklarının boş zamanlarının değerlendirilebilmesine, bakım ve korunmalarının sağlanmasına yönelik hizmetler verilmektedir.

55. Soru

Kadın konukevlerinde kimler görev yapmaktadır?

Cevap

Kadın konukevlerinde; müdür, sosyal çalışma görevlisi, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, hemşire, çocuk eğiticisi, memur, temizlik elemanı, güvenlik personeli ve şoför görev yapmaktadır.

56. Soru

Aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri kimlere ne tür hizmet veren kurumlardır?

Cevap

Aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri; engelli bireylerin kendilerine yetebilen bireyler olabilmeleri ve eğitim hayatlarına hazırlanabilmeleri, aynı zamanda ailelerindeki uyumun sağlanabilmesi için hem engelli birey hem de ailelerine yönelik gündüz hizmet veren kurumlardır.

57. Soru

Bakım ve rehabilitasyon merkezleri hangi amaçla açılan kurumlardır?

Cevap

Bakım ve rehabilitasyon merkezleri ise bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle normal yaşamın gerekliliklerini yerine getiremeyen bireylerin var olan bu fonksiyon kayıplarının giderilmesi ve toplumda kendi kendilerine yeten bireyler olabilmelerinin sağlanması amacıyla açılan kurumlardır. 

58. Soru

Sosyal servis hangi çalışmalarda bulunur?

Cevap

Sosyal servis, çocukların kuruma kabulü, uyumları, bakım ve yetiştirilmeleri, korunmaları ve gerektiğinde korunma kararlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalarda bulunur.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.