Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
6
A+
A-

Kullanıcıların Özellikleri Ve Gereksinimleri

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kullanıcıların Özellikleri Ve Gereksinimleri

1. Soru

Kullanıcı kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kullanıcı, bir ürün ya da hizmetten yararlanma
olasılığı bulunan kişidir. Kullanıcı tüketici ya da müşteri
olarak henüz ürün ya da hizmetten faydalanmamış fakat
faydalanma ihtimali olan, olması istenilen kişiler olarak
karşımıza çıkabilmektedir.


2. Soru

Tüketici nedir?

Cevap

Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki
olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan
gerçek ya da tüzel kişidir.


3. Soru

Müşteri kime denir?

Cevap

Müşteri ise ürün veya hizmeti satın alma veya
kullanma kararını veren kimsedir.


4. Soru

Kullanıcıların hangi özellikleri çevresini farklı şekilde
algılamasına sebep olur?

Cevap

Kişinin öğrenme yeteneği ile fiziksel ve biyolojik
özellikleri, gelişimi, yaşam olanakları ve kültür birikimi
çevresini farklı şekilde algılamasına sebep olur.


5. Soru

Algı nedir?

Cevap

Algı, insanın çeşitli uyarımları daha önceki
yaşantılarının da etkisiyle anlamlı hale getirilmesidir.
Psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması,
yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamında
kullanılmaktadır.


6. Soru

Kullanıcı özellikleri hangi ana başlıklar altına
toplanabilir?

Cevap

Kullanıcı özellikleri aşağıdaki gibi dört grup
altında toplanabilir:
• Demografik özellikler
• Psikolojik özellikler
• Toplumsal-kültürel özellikler
• Durumsal özellikler


7. Soru

Kullanıcıların hangi özellikleri demografik özellikleri
sınıfına girer?

Cevap

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir, meslek ve
coğrafi yerleşim kullanıcıların demografik özellikleridir.


8. Soru

Kullanıcıların hangi özellikleri psikolojik özellikleri
sınıfına girer?

Cevap

Öğrenme, güdülenme, algılama, kişilik ve tutum
kullanıcıların psikolojik özellikleridir.


9. Soru

Kullanıcıların hangi özellikleri toplumsal-kültürel
özellikleri sınıfına girer?

Cevap

Toplumsal gruplar, aile, sosyal sınıf, kültür, alt
kültür, kişisel etkiler kullanıcıların toplumsal-kültürel
özellikleridir.


10. Soru

Kullanıcıların hangi özellikleri durumsal özellikleri
sınıfına girer?

Cevap

Zaman, fiziksel ortam, duygusal ve finansal
durum kullanıcıların durumsal özellikleridir.


11. Soru

Genç ve yetişkin/yaşı ilerlemiş kullanıcılar arasındaki
farklar nelerdir?

Cevap

Genç¸ kullanıcılar algılara yönelik estetik ve
yansıtıcı deneyim odaklı iken, yaşı ilerlemiş¸
kullanıcılar daha çok işlevsel ve güven veren
davranışsal ve duygusal deneyimlere
odaklanmaktadırlar.
• Yetişkinler için yaşanan deneyimde güven
önemliyken, gençler deneyimledikleri şeylerin
kullanım değerinden çok simgesel değerleriyle
ilgilenmektedirler.
• Yetişkinler, tecrübelerine güvenerek ve kısmen
korkuları sebebiyle deneyim alışkanlıklarını
devam ettirmeyi tercih ederken, gençler yeni
şeyler deneyimleme arzusundadırlar.


12. Soru

Kullanıcıların cinsiyeti tasarım açısından hangi
farklılıkları ortaya çıkarır?

Cevap

Erkek kullanıcılar tasarımın daha çok davranışsal
özellikleri ile ilgilenirken kadın kullanıcılarda estetik
deneyim ön plana çıkmaktadır.


13. Soru

Ekonomik düzeydeki artış cinsiyete bağlı farklılıkları
nasıl etkiler?

Cevap

Ekonomik düzeydeki artış cinsiyete bağlı
farklılıkları azaltabilir.


14. Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımında meslek faktörünün
etkisi hangi konudadır?

Cevap

Meslek faktörünün, kullanıcı deneyimi tasarımı
konusunda simgesel değerleri öne çıkaran bir etkisi vardır.


15. Soru

Kullanıcıların eğitim düzeyinin kullanıcı deneyimi
tasarımına etkisi nedir?

Cevap

Kullanıcı deneyimi tasarımında eğitimli
bireylerin farkındalıkları daha yüksektir. Bu kullanıcıların
doyurucu, kusursuz ve kaliteli tasarım beklentileri olup
tercihlerinde estetik ve işlevsel özelliklerin
mükemmeliyetinin yanında duygusal ögelerde belirleyici
olmaktadır.


16. Soru

Kullanıcıların gelir düzeyi faktörü kullanıcıların hangi
deneyimlerini etkiler?

Cevap

Gelir düzeyi, kullanıcının yansıtıcı deneyimlerine
hitap eden bir özelliktir.


17. Soru

Kullanıcıların medeni durumundaki değişikliklerin
gereksinimlerini etkilemesinin sebebi nedir?

Cevap

Medeni durum sebebiyle alınacak sorumlukların
değişiklik göstermesi kullanıcı gereksinimlerini etkiler.


18. Soru

Kültür kullanıcıları hangi yönlerden etkiler?

Cevap

Kültür kullanıcının algılama, düşünme ve
hissetme biçimlerini etkiler.


19. Soru

Alt kültür nasıl ortaya çıkar?

Cevap

Altkültür, bir yaş grubu ya da yaşam dönemini
paylaşan bireyler, cinsiyet, insanların kökeni, ırk,
ekonomik sınıf ya da yaşadığı coğrafya gibi unsurlara
bağlı olarak oluşabilmektedir.


20. Soru

Kullanıcıların üyesi olabileceği sosyal gruplar nasıl
sınıflandırılabilir?

Cevap

Kullanıcılar doğrudan ya da dolaylı olarak
birincil ve ikincil birçok sosyal grubun üyesi olabilirler.


21. Soru

osyal gruplara hangi örnekler verilebilir?

Cevap

Aile, arkadaş, komşu, oyun, iş, işletme, dernek,
devlet, millet gibi irili ufaklı birçok farklı grup
tanımlamak mümkündür.


22. Soru

Sosyal gruplar kullanıcıları nasıl etkiler?

Cevap

Kullanıcının üyesi olduğu gruplar karar alma
süreçlerini etkileyebilirken; farklı ürün ve hizmetlerden
haberdar olma, ürüne ya da hizmete karşı ilk izlenimler,
bu gruplar içinde gerçekleşebilmektedir. Kullanıcı yer
aldığı grup içinde biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim
ağından bir ürünü/hizmeti ne amaçla ve nasıl kullanacağı
şeklindeki bilgi ve inançları elde eder.


23. Soru

Psikolojik özellikler tasarım konusunda hangi açıdan
önemlidir?

Cevap

Psikolojik özellikler, kullanıcıların tasarıma
yönelik hangi güdülerinin tatmin edileceğinin
belirlenmesinde önemlidir.


24. Soru

Motivasyon nedir?

Cevap

Motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için
harekete geçiren güç olarak tanımlanır. Psikolojide
motivasyon kavramının özünü “güdü” oluşturmaktadır.


25. Soru

Güdü nedir?

Cevap

Güdü organizmayı harekete geçiren, yönlendiren
ve organizmanın hareketini devam ettiren güç olarak ifade
edilmektedir.


26. Soru

Duyum nedir?

Cevap

Uyarıcıların duyu organlarımızı tarafından alınıp
beyne iletilmesine duyum denir.


27. Soru

Tutum nedir?

Cevap

Tutum, bireyin bir durum, olay ya da olgu
karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış
biçimidir.


28. Soru

Birbirine benzerlik gösteren ürün veya hizmetler
kullanıcının hangi deneyimine hitap eder?

Cevap

Birbirine benzerlik gösteren ürün ve hizmetler,
kullanıcının yansıtıcı deneyimine hitap eder ve simgesel
belirleyici ögeler ile konumlandırılır.


29. Soru

Durumsal özellikler kullanıcının tercihini nasıl etkiler?

Cevap

Kullanıcı içinde bulunduğu anın koşullarına göre
amacı için yararlı olabileceğini düşündüğü ürün ve hizmeti
tercih eder


30. Soru

Gereksinim nedir?

Cevap

Gereksinim, insanların maddi ve kültürel
varlıklarını sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için
çeşitli mal ve hizmetlere karşı duydukları istektir.


31. Soru

İbn Haldun kimdir?

Cevap

İbn Haldun 14. yüzyılda yaşamış bir tarih
felsefecisi ve toplum bilimcisidir. Tunus, Cezayir, Fas,
Endülüs arasında dolaşmış ve toplum düzenini, insanların
gelenek ve göreneklerini yaşayış biçimlerini incelemiş,
toplumlar arasındaki ayrılıkları görmüş ve tarih felsefesine
gözlemci ve deneyci bir açıdan yaklaşmıştır.


32. Soru

İbn Haldun ihtiyaç olgusunu nasıl tanımlamıştır?

Cevap

İbn Haldun ihtiyaç olgusunu “insanın toplumsal
yönüne ivme kazandıran, toplumların kemale ererek
medeniyete ulaşması ya da yok olmasında etkili olan bir
güç” olarak tanımlamıştır.


33. Soru

İbn Haldun ihtiyaçları nasıl sınıflandırmıştır?

Cevap

İbn Haldun, ihtiyaçları “zarurî”, “hâcî” ve
“kemalî” ihtiyaçlar olmak üzere üç grupta toplamıştır.


34. Soru

Maslow’un kimdir?

Cevap

Abraham Harold Maslow (1 Nisan 1908-8 Nisan
1970), hümanist psikolojinin ortaya çıkmasında katkıları
bulunan Brandeis Üniversitesinde psikoloji profesörüdür.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi çalışmasının yazarıdır.


35. Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnsan davranışının temelinde gereksinimlerin
yattığını belirten ve ihtiyaçları hiyerarşik olarak ele alan
Maslow insan gereksinimlerini aşağıdaki beş sınıfta
toplamıştır:
• Fizyolojik gereksinimler
• Güvenlik gereksinimleri
• Ait olma ve sevgi gereksinimi
• Saygınlık gereksinimi
• Kendini gerçekleştirme gereksinimi


36. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
fizyolojik gereksinimler nelerdir?

Cevap

Nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım
fizyolojik gereksinimler sınıfındadır.


37. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
güvenlik gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet
güvenliği güvenlik gereksinimleri sınıfındadır.


38. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı ait
olma ve sevgi gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık ait olma ve sevgi
gereksinimleri sınıfındadır.


39. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
saygınlık gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı,
başkalarına saygı saygınlık gereksinimleri sınıfındadır.


40. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
kendini gerçekleştirme gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme,
önyargısız olma, gerçeklerin kabulü kendini
gerçekleştirme gereksinimleri sınıfındadır.


41. Soru

Kullanıcı araştırmaları ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinde kullanıcı
hakkında veri toplamak ve gereksinimleri belirlemek için
nitel ya da nicel yaklaşımlarla yapılan çalışmalardır.


42. Soru

Kullanıcı araştırmaları kapsamı nedir?

Cevap

Kullanıcı araştırmaları kullanıcıların ne
bekledikleri, nasıl bilgi aradıkları, var olan hizmetlerin
ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ve amaca göre en iyi
hizmetlerin nasıl tasarlanacağının ve geliştirileceğinin
betimleme, gözlem ya da anketler gibi tekniklerle
saptandığı araştırmalardır.


43. Soru

Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesinde kullanılan
teknikler nelerdir?

Cevap

Kullanıcı mülakatları/röportajlar
• Kullanıcı anketleri
• Odak grup çalışmaları
• Katılımcı gözlemi
• Paydaş analizi
• Saha çalışması
• Günlük çalışması
• Gölge çalışması
• Kullanım senaryosu
• Kişilik kartları (persona)
• Bağlamsal araştırma
• Kullanım bağlamı analizi
• İlişkiler haritası
• Boylamsal araştırmalar
• Etnografi
• Netnografi
• Kültürel sonda
• Sav analizi
• Bilişsel modeller


44. Soru

Kullanıcı mülakatları (röportajları) yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcı kitlesini temsil eden kişilerle yüz yüze,
telefon ya da internet gibi iletişim araçları ile görüşme
yoluyla yapılan onların hakkındaki bilgileri toplamaya
yönelik yapılan çalışmalardır.


45. Soru

Kullanıcı mülakatları (röportajları) yönteminde bilgi
hangi yollarla toplanır?

Cevap

Genel bilgilerden başlanarak amaca yönelik
bilgilerle ilgili yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış
sorularla bilgi toplanmaya çalışılır


46. Soru

Kullanıcı anketleri yöntemi hangi özelliklerin
belirlenmesi için uygulanır?

Cevap

Kullanıcı anketleri tasarım ekibine yön veren
işlevsel özelliklerin belirlenmesinde kullanılır.


47. Soru

Kullanıcı anketleri yönteminin avantajı ve dezavantajı
nedir?

Cevap

Kullanıcı anketleri yönteminin dezavantajı, anket
verilerinin kullanıcıların ne anladıkları ve sonucunda
verdikleri cevaplarla sınırlı olmasıdır. Kullanıcı anketleri
yönteminin avantajı ise, kullanıcıların kullanıcı anketleri
ile özgür seçim yapabilme olanağına sahip olmasıdır.


48. Soru

Odak grup çalışmaları yöntemi nedir?

Cevap

Tasarımın amacına katkı sağlayacağı düşünülen
belli sayıdaki katılımcı ile moderatör öncülüğünde
tasarıma yönelik tartışmaların yapılarak “neden”
sorularının cevaplara odaklanan bir yöntemdir.


49. Soru

Odak grup çalışmaları yönteminin amacı nedir?

Cevap

Odak grup çalışmaları, katılımcıların görüşleri
doğrultusunda hızlı bir taslak oluşturmaya yöneliktir.


50. Soru

Katılımcı gözlemi yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcıların sosyal gruplarına girerek
kullanıcıları etkilemeden gözlemlerde bulunma ve
gözlemleri kayıt alma yöntemidir.


51. Soru

Katılımcı gözlemi yönteminin avantajı ve dezavantajı
nedir?

Cevap

Katılımcı gözlemi yönteminin avantajı
kullanıcıların bile farkında olmadığı gereksinimlerin
belirlenmesinin sağlanmasıdır. Yöntemin dezavantajı ise,
diğer yöntemlere göre veri toplamak daha uzun ve zorlu
bir süreç olmasıdır.


52. Soru

Paydaş ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ürün ve hizmetler ile ilgisi olan, doğrudan veya
dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kullanıcı
ya da etkileyen kişi, birim ve kurumlar paydaş olarak
adlandırılır.


53. Soru

Paydaş analizi yöntemi nedir?

Cevap

Tasarım sürecine katkı sağlayabilecek
paydaşların belirlenmesi, görüş ve önerilerinin alınması,
tasarım öncesindeki hazırlıklar için uygulanan yöntemdir.


54. Soru

Paydaş analizi yönteminde görüşler hangi yollarla
toplanabilir?

Cevap

Paydaş analizi yönteminde görüşler mülakat,
anket, çalıştay ve toplantı gibi yöntemlerle alınır.


55. Soru

Saha çalışması yönteminin esası nedir?

Cevap

Saha çalışması yönteminde kullanıcı
gereksinimlerini belirlemek amacıyla kullanıcıya belirli
görevler verilir ve bunları gerçekleştirmesi talep edilir.
Analiz kullanıcının etkileşim esnasında ve ortamında
verinin toplanması ile devam eder.


56. Soru

Günlük çalışması yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcı ya da kullanıcıyı gözlemleyen tasarımcı
tarafından kullanıcının tasarımla etkileşime girdiği tüm
sürecin kayıt altına alınarak veri toplanması yöntemidir.


57. Soru

Günlük çalışması yönteminde hangi veriler toplanır?

Cevap

Tasarımla etkileşim esnasında katılımcıların ne
hissettikleri, beğendikleri ya da beğenmedikleri noktalar ile kendilerinde bırakılan izlenimleri ile ilgili veriler
kaydedilir.


58. Soru

Günlük çalışması yönteminde veriler hangi yollarla
kaydedilir?

Cevap

Tasarımcı katılımcının tasarım ile etkileşimi
esnasında hissettiği tüm duyguları ve izlenimleri yazılı ya
da çizim ve resimlerle destekli anlatımlar ile günlüğe
kaydeder.


59. Soru

Gölge çalışması yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcı memnuniyetini belirlemek amacıyla
kullanıcının doğal yaşam akışı içinde tasarımla
etkileşimde bulunduğu esnada ondan habersiz olarak anlık
tutum ve davranışlarının gözlemlenmesini sağlayan
objektif bir yaklaşımdır.


60. Soru

Kullanım senaryosu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kullanıcıya tasarımda gerçekleştirmesi istenilen
işlevlerin işlem basamaklarına kullanım senaryoları denir.


61. Soru

Kullanım senaryosu yönteminin esası nedir?

Cevap

Kullanım senaryoları ile kullanıcının tasarımı
işlevsel olarak nasıl kullandığı hakkında bilgi toplanır.
Yöntem, tasarım işlevlerinin kullanıcı tarafından nasıl
anlaşıldığını ve deneyimini ne yönde etkilediğini çevresel
faktörleri de göz önüne alarak irdelenmesini sağlar.


62. Soru

Persona ne anlama gelir ve nasıl oluşturulur?

Cevap

Hedef kitlesinin prototipi persona (kişilik kartı)
olarak adlandırılır. Farklı yöntem ve tekniklerle elde
edilen örneklemin bir kişilik kartı üzerinde karakterize
edilmesidir.


63. Soru

Persona (kişilik kartları) yönteminin amacı nedir?

Cevap

Tasarım birden fazla kullanıcı grubuna hitap
ettiğinde kullanılan bu yaklaşımda tasarımın kimin için
yapıldığı anlaşılmaya çalışılır.


64. Soru

Bağlamsal araştırma yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcının tasarımla etkileşim anını doğal
ortamında gözlemlemeye dayalı bu yöntemde, etkileşim
gerçekleşirken yarı yapılandırılmış¸ görüşme ile kullanıcıya
sorular iletilerek veri toplanılan yöntemdir.


65. Soru

Bağlamsal araştırma yöntemi nasıl uygulanır?

Cevap

Kullanıcının yaşam alanı içinde gerçekleştirdiği
etkileşim deneyimleri gözlemlenerek; özellikleri, etkileşim
sırasındaki yaşadıkları, etkileşimin bıraktığı izlenimler
tespit edilmeye çalışılır.


66. Soru

Kullanım bağlamı analizi nasıl bir yöntemdir?

Cevap

Hedef kullanıcıların bilgilerinin yanında,
bağlamsal araştırmada elde edilen bilgilerin toplanan
çevresel ve teknik verilerle birlikte analiz edildiği
çalışmalardır.


67. Soru

İlişkiler haritası yöntemi nedir?

Cevap

Tasarım hakkında çeşitli teknik ve yöntemlerle elde
edilen çok sayıda verinin kağıtlar üzerine yazılarak
birbirleriyle ilişkili olanların yan yana getirilerek aralarındaki
ilişkinin ve sorunların tespit edildiği bir yöntemdir.


68. Soru

Boylamsal araştırmalar yöntemi nedir?

Cevap

Tasarımın amacına göre belirlenmiş¸ bir grup
kullanıcının uzun süreli ve belirli aralıklarla tekrarlanan
inceleme ve gözlemler şeklinde gerçekleştirilen tasarımın
uzun süreli etkilerinin incelenmesine yönelik bir yöntemdir.


69. Soru

Etnografi nedir?

Cevap

Kullanıcıların günlük yaşamlarının
gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin
anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalardır.


70. Soru

Netnografi nedir?

Cevap

Kullanıcıların teknoloji tabanlı sanal dünyadaki
yaşamlarının araştırılmasıdır.


71. Soru

Netnografinin kapsamı nedir?

Cevap

Kullanıcıların sanal ortamdaki sosyal
etkileşimleri sonucundaki içerikler, onların özellikleri,
kullandıkları dil, etkileşim biçimleri, kullandıkları
semboller, fotoğraf ve videolar gibi pek çok farklı konu ile
ilişkili veri incelenmektedir.


72. Soru

Kültürel sonda ne işe yarar?

Cevap

Kullanıcıların duyguları, değerleri, ilişkileri ve
güveni gibi etkileşimin ve kültürün çok net görülemeyen
yönlerini bu yöntemle araştırmak mümkündür.


73. Soru

Kültürel sonda hangi alanda yararlıdır?

Cevap

Kullanıcı deneyimi tasarımı açısından, işlevsel ve
estetik deneyimden daha çok duygusal deneyimini belirleyen
ve etkileyen bilgilerin sağlanması için yararlıdır.


74. Soru

Sav analizi tasarımın hangi bileşeni için kullanılır?

Cevap

Tasarımın bileşenlerinin kullanılabilirlik
bağlamında analiz edilmesidir.


75. Soru

 Sav analizi nasıl uygulanır?

Cevap

Tasarımın estetik yönüne bakan farklı kısımlarına
ait değerlendirmelerin birer cümle olarak ifade edilmesi
sav olarak tanımlanır ve bu savlar tasarımın kullanıcıya
pozitif ve negatif etkilerine göre listelenir. Kullanıcı
deneyimi tasarımı açısından farklı tasarımların içinden
seçim yapmada ve kullanılabilirlik testlerindeki sorunların
tanımlanmasında kullanılmaktadır.


76. Soru

Bilişsel modeller yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcının tasarımla kuracağı etkileşimin
modellenmesiyle performansının tahmin edilmesi ve
tanımlanması yöntemidir.


77. Soru

Kullanıcının bilişsel özelliklerine yönelik
düzenlemeleri irdelemek için hangi modellerden
faydalanılır?

Cevap

• Fitts Kanunu
• Hicks Kanunu
• Gestalt Prensipleri
• GOMS


78. Soru

Kullanıcı kavramı nedir?

Cevap

“Kullanıcı” kavramı, bir ürün ya da hizmetten yararlanan ve yararlanma olasılığı bulunan kişiyi” ifade etmektedir.


79. Soru

“Tüketici” kavramı nedir?

Cevap

Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir.


80. Soru

Müşteri kavramı nedir?

Cevap

Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir.


84. Soru

Gereksinim kavramını açıklayınız.

Cevap

Gereksinim, insanların maddi ve kültürel varlıklarını sürdürebilmeleri ve geliştirbilmeleri için çeşitli mal ve hizmetlere karşı duydukları istek ve bu isteğin yarattığı gerginlik ya da açlık olarak tanımlanır ve bireyler arasında farklılık gösterir.


85. Soru

Kullanıcı araştırmaları ne amaçla yapılmaktadır?

Cevap

Kullanıcıyı merkeze koyan kullanıcı deneyimi tasarımı için en önemli aşamalardan biri kullanıcı hakkında gerekli bilginin toplanmasıdır. Kullanıcılara ait verileri elde etmek ve gereksinimlerini belirlemek için kullanıcı araştırmaları yapılmaktadır. Genel olarak kullanıcı araştırmaları, kullanıcının tutumsal veya davranışsal bilgilerinin tasarım amacına yönelik olarak nicel ya da nitel yaklaşımlarla elde edilmesini kapsamaktadır.


86. Soru

Kullanıcı araştırmaları ne tip araştırmalardır?

Cevap

Kullanıcı araştırmaları kullanıcıların ne bekledikleri, nasıl bilgi aradıkları, var olan hizmetlerin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ve amaca göre en iyi hizmetlerin nasıl tasarlanacağının ve geliştirileceğinin betimleme, gözlem ya da anketler gibi tekniklerle saptandığı araştırmalardır.


87. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre temel gereksinimler nedir?

Cevap

Fizyolojik gereksinimler ve güvenlik gereksinimleri.


88. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre sosyo-psikolojik gereksinimler nelerdir?

Cevap

Ait olma ve sevgi gereksinimi, saygınlık gereksinimi, kendini gerçekleştirme gereksinimi.


89. Soru

Kendini gerçekleştirme gereksiniminin altında neler vardır?

Cevap

Erdem, Yaratıcılık, Doğallık, Problem, Çözme, Önyargısız Olma, Gerçeklerin kabulü.


90. Soru

Saygınlık gereksinimin altında neler vardır?

Cevap

Kendine Saygı, Güven, Başarı, Diğerlerinin Saygısı, Başkalarına Saygı.


91. Soru

Güvenlik gereksinimleri denilince akla hangileri gelir?

Cevap

Vücut, İş, Kaynak, Etik, Aile, Sağlık , Mülkiyet Güvenliği.


92. Soru

Fizyolojik gereksinimler hangileridir?

Cevap

Nefes, Besin, Su, Cinsellik, Uyku, Denge, Boşaltım.


93. Soru

Ait olma ve sevgi gereksinimi nelerden oluşur?

Cevap

Arkadaşlık, Aile, Cinsel yakınlık.


94. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kaç gruptan oluşur?

Cevap

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde iki temel grup vardır. Fizyolojik gereksinimler ve sosyo-psikolojik gereksinimler.


95. Soru

Kullanıcı gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılan anketlerle odak grup çalışmalarının farkı nedir?

Cevap

Anketlerle “ne” sorusuna cevap ararken, odak grup çalışmalarında “neden” sorusuna yönelik cevaplara odaklanır.


96. Soru

Katılımcı gözlemi nedir?

Cevap

Tasarımın olası kullancılarının sosyal gruplarına girerek gözlemlerde bulunma ve bu gözlemleri kayıt altına alma yöntemidir.


97. Soru

Saha çalışması nedir?

Cevap

Kullanıcı gereksinimlerini belirlemeye yönelik olarak, kullanıcının tasarımla etkileştiği anda ve etkileşimin gerçekleştiği ortamda verinin toplanması yöntemidir.


1. Soru

Kullanıcı kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kullanıcı, bir ürün ya da hizmetten yararlanma
olasılığı bulunan kişidir. Kullanıcı tüketici ya da müşteri
olarak henüz ürün ya da hizmetten faydalanmamış fakat
faydalanma ihtimali olan, olması istenilen kişiler olarak
karşımıza çıkabilmektedir.

2. Soru

Tüketici nedir?

Cevap

Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki
olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan
gerçek ya da tüzel kişidir.

3. Soru

Müşteri kime denir?

Cevap

Müşteri ise ürün veya hizmeti satın alma veya
kullanma kararını veren kimsedir.

4. Soru

Kullanıcıların hangi özellikleri çevresini farklı şekilde
algılamasına sebep olur?

Cevap

Kişinin öğrenme yeteneği ile fiziksel ve biyolojik
özellikleri, gelişimi, yaşam olanakları ve kültür birikimi
çevresini farklı şekilde algılamasına sebep olur.

5. Soru

Algı nedir?

Cevap

Algı, insanın çeşitli uyarımları daha önceki
yaşantılarının da etkisiyle anlamlı hale getirilmesidir.
Psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması,
yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamında
kullanılmaktadır.

6. Soru

Kullanıcı özellikleri hangi ana başlıklar altına
toplanabilir?

Cevap

Kullanıcı özellikleri aşağıdaki gibi dört grup
altında toplanabilir:
• Demografik özellikler
• Psikolojik özellikler
• Toplumsal-kültürel özellikler
• Durumsal özellikler

7. Soru

Kullanıcıların hangi özellikleri demografik özellikleri
sınıfına girer?

Cevap

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir, meslek ve
coğrafi yerleşim kullanıcıların demografik özellikleridir.

8. Soru

Kullanıcıların hangi özellikleri psikolojik özellikleri
sınıfına girer?

Cevap

Öğrenme, güdülenme, algılama, kişilik ve tutum
kullanıcıların psikolojik özellikleridir.

9. Soru

Kullanıcıların hangi özellikleri toplumsal-kültürel
özellikleri sınıfına girer?

Cevap

Toplumsal gruplar, aile, sosyal sınıf, kültür, alt
kültür, kişisel etkiler kullanıcıların toplumsal-kültürel
özellikleridir.

10. Soru

Kullanıcıların hangi özellikleri durumsal özellikleri
sınıfına girer?

Cevap

Zaman, fiziksel ortam, duygusal ve finansal
durum kullanıcıların durumsal özellikleridir.

11. Soru

Genç ve yetişkin/yaşı ilerlemiş kullanıcılar arasındaki
farklar nelerdir?

Cevap

Genç¸ kullanıcılar algılara yönelik estetik ve
yansıtıcı deneyim odaklı iken, yaşı ilerlemiş¸
kullanıcılar daha çok işlevsel ve güven veren
davranışsal ve duygusal deneyimlere
odaklanmaktadırlar.
• Yetişkinler için yaşanan deneyimde güven
önemliyken, gençler deneyimledikleri şeylerin
kullanım değerinden çok simgesel değerleriyle
ilgilenmektedirler.
• Yetişkinler, tecrübelerine güvenerek ve kısmen
korkuları sebebiyle deneyim alışkanlıklarını
devam ettirmeyi tercih ederken, gençler yeni
şeyler deneyimleme arzusundadırlar.

12. Soru

Kullanıcıların cinsiyeti tasarım açısından hangi
farklılıkları ortaya çıkarır?

Cevap

Erkek kullanıcılar tasarımın daha çok davranışsal
özellikleri ile ilgilenirken kadın kullanıcılarda estetik
deneyim ön plana çıkmaktadır.

13. Soru

Ekonomik düzeydeki artış cinsiyete bağlı farklılıkları
nasıl etkiler?

Cevap

Ekonomik düzeydeki artış cinsiyete bağlı
farklılıkları azaltabilir.

14. Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımında meslek faktörünün
etkisi hangi konudadır?

Cevap

Meslek faktörünün, kullanıcı deneyimi tasarımı
konusunda simgesel değerleri öne çıkaran bir etkisi vardır.

15. Soru

Kullanıcıların eğitim düzeyinin kullanıcı deneyimi
tasarımına etkisi nedir?

Cevap

Kullanıcı deneyimi tasarımında eğitimli
bireylerin farkındalıkları daha yüksektir. Bu kullanıcıların
doyurucu, kusursuz ve kaliteli tasarım beklentileri olup
tercihlerinde estetik ve işlevsel özelliklerin
mükemmeliyetinin yanında duygusal ögelerde belirleyici
olmaktadır.

16. Soru

Kullanıcıların gelir düzeyi faktörü kullanıcıların hangi
deneyimlerini etkiler?

Cevap

Gelir düzeyi, kullanıcının yansıtıcı deneyimlerine
hitap eden bir özelliktir.

17. Soru

Kullanıcıların medeni durumundaki değişikliklerin
gereksinimlerini etkilemesinin sebebi nedir?

Cevap

Medeni durum sebebiyle alınacak sorumlukların
değişiklik göstermesi kullanıcı gereksinimlerini etkiler.

18. Soru

Kültür kullanıcıları hangi yönlerden etkiler?

Cevap

Kültür kullanıcının algılama, düşünme ve
hissetme biçimlerini etkiler.

19. Soru

Alt kültür nasıl ortaya çıkar?

Cevap

Altkültür, bir yaş grubu ya da yaşam dönemini
paylaşan bireyler, cinsiyet, insanların kökeni, ırk,
ekonomik sınıf ya da yaşadığı coğrafya gibi unsurlara
bağlı olarak oluşabilmektedir.

20. Soru

Kullanıcıların üyesi olabileceği sosyal gruplar nasıl
sınıflandırılabilir?

Cevap

Kullanıcılar doğrudan ya da dolaylı olarak
birincil ve ikincil birçok sosyal grubun üyesi olabilirler.

21. Soru

osyal gruplara hangi örnekler verilebilir?

Cevap

Aile, arkadaş, komşu, oyun, iş, işletme, dernek,
devlet, millet gibi irili ufaklı birçok farklı grup
tanımlamak mümkündür.

22. Soru

Sosyal gruplar kullanıcıları nasıl etkiler?

Cevap

Kullanıcının üyesi olduğu gruplar karar alma
süreçlerini etkileyebilirken; farklı ürün ve hizmetlerden
haberdar olma, ürüne ya da hizmete karşı ilk izlenimler,
bu gruplar içinde gerçekleşebilmektedir. Kullanıcı yer
aldığı grup içinde biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim
ağından bir ürünü/hizmeti ne amaçla ve nasıl kullanacağı
şeklindeki bilgi ve inançları elde eder.

23. Soru

Psikolojik özellikler tasarım konusunda hangi açıdan
önemlidir?

Cevap

Psikolojik özellikler, kullanıcıların tasarıma
yönelik hangi güdülerinin tatmin edileceğinin
belirlenmesinde önemlidir.

24. Soru

Motivasyon nedir?

Cevap

Motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için
harekete geçiren güç olarak tanımlanır. Psikolojide
motivasyon kavramının özünü “güdü” oluşturmaktadır.

25. Soru

Güdü nedir?

Cevap

Güdü organizmayı harekete geçiren, yönlendiren
ve organizmanın hareketini devam ettiren güç olarak ifade
edilmektedir.

26. Soru

Duyum nedir?

Cevap

Uyarıcıların duyu organlarımızı tarafından alınıp
beyne iletilmesine duyum denir.

27. Soru

Tutum nedir?

Cevap

Tutum, bireyin bir durum, olay ya da olgu
karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış
biçimidir.

28. Soru

Birbirine benzerlik gösteren ürün veya hizmetler
kullanıcının hangi deneyimine hitap eder?

Cevap

Birbirine benzerlik gösteren ürün ve hizmetler,
kullanıcının yansıtıcı deneyimine hitap eder ve simgesel
belirleyici ögeler ile konumlandırılır.

29. Soru

Durumsal özellikler kullanıcının tercihini nasıl etkiler?

Cevap

Kullanıcı içinde bulunduğu anın koşullarına göre
amacı için yararlı olabileceğini düşündüğü ürün ve hizmeti
tercih eder

30. Soru

Gereksinim nedir?

Cevap

Gereksinim, insanların maddi ve kültürel
varlıklarını sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için
çeşitli mal ve hizmetlere karşı duydukları istektir.

31. Soru

İbn Haldun kimdir?

Cevap

İbn Haldun 14. yüzyılda yaşamış bir tarih
felsefecisi ve toplum bilimcisidir. Tunus, Cezayir, Fas,
Endülüs arasında dolaşmış ve toplum düzenini, insanların
gelenek ve göreneklerini yaşayış biçimlerini incelemiş,
toplumlar arasındaki ayrılıkları görmüş ve tarih felsefesine
gözlemci ve deneyci bir açıdan yaklaşmıştır.

32. Soru

İbn Haldun ihtiyaç olgusunu nasıl tanımlamıştır?

Cevap

İbn Haldun ihtiyaç olgusunu “insanın toplumsal
yönüne ivme kazandıran, toplumların kemale ererek
medeniyete ulaşması ya da yok olmasında etkili olan bir
güç” olarak tanımlamıştır.

33. Soru

İbn Haldun ihtiyaçları nasıl sınıflandırmıştır?

Cevap

İbn Haldun, ihtiyaçları “zarurî”, “hâcî” ve
“kemalî” ihtiyaçlar olmak üzere üç grupta toplamıştır.

34. Soru

Maslow’un kimdir?

Cevap

Abraham Harold Maslow (1 Nisan 1908-8 Nisan
1970), hümanist psikolojinin ortaya çıkmasında katkıları
bulunan Brandeis Üniversitesinde psikoloji profesörüdür.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi çalışmasının yazarıdır.

35. Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnsan davranışının temelinde gereksinimlerin
yattığını belirten ve ihtiyaçları hiyerarşik olarak ele alan
Maslow insan gereksinimlerini aşağıdaki beş sınıfta
toplamıştır:
• Fizyolojik gereksinimler
• Güvenlik gereksinimleri
• Ait olma ve sevgi gereksinimi
• Saygınlık gereksinimi
• Kendini gerçekleştirme gereksinimi

36. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
fizyolojik gereksinimler nelerdir?

Cevap

Nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım
fizyolojik gereksinimler sınıfındadır.

37. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
güvenlik gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet
güvenliği güvenlik gereksinimleri sınıfındadır.

38. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı ait
olma ve sevgi gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık ait olma ve sevgi
gereksinimleri sınıfındadır.

39. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
saygınlık gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı,
başkalarına saygı saygınlık gereksinimleri sınıfındadır.

40. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
kendini gerçekleştirme gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme,
önyargısız olma, gerçeklerin kabulü kendini
gerçekleştirme gereksinimleri sınıfındadır.

41. Soru

Kullanıcı araştırmaları ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinde kullanıcı
hakkında veri toplamak ve gereksinimleri belirlemek için
nitel ya da nicel yaklaşımlarla yapılan çalışmalardır.

42. Soru

Kullanıcı araştırmaları kapsamı nedir?

Cevap

Kullanıcı araştırmaları kullanıcıların ne
bekledikleri, nasıl bilgi aradıkları, var olan hizmetlerin
ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ve amaca göre en iyi
hizmetlerin nasıl tasarlanacağının ve geliştirileceğinin
betimleme, gözlem ya da anketler gibi tekniklerle
saptandığı araştırmalardır.

43. Soru

Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesinde kullanılan
teknikler nelerdir?

Cevap

Kullanıcı mülakatları/röportajlar
• Kullanıcı anketleri
• Odak grup çalışmaları
• Katılımcı gözlemi
• Paydaş analizi
• Saha çalışması
• Günlük çalışması
• Gölge çalışması
• Kullanım senaryosu
• Kişilik kartları (persona)
• Bağlamsal araştırma
• Kullanım bağlamı analizi
• İlişkiler haritası
• Boylamsal araştırmalar
• Etnografi
• Netnografi
• Kültürel sonda
• Sav analizi
• Bilişsel modeller

44. Soru

Kullanıcı mülakatları (röportajları) yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcı kitlesini temsil eden kişilerle yüz yüze,
telefon ya da internet gibi iletişim araçları ile görüşme
yoluyla yapılan onların hakkındaki bilgileri toplamaya
yönelik yapılan çalışmalardır.

45. Soru

Kullanıcı mülakatları (röportajları) yönteminde bilgi
hangi yollarla toplanır?

Cevap

Genel bilgilerden başlanarak amaca yönelik
bilgilerle ilgili yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış
sorularla bilgi toplanmaya çalışılır

46. Soru

Kullanıcı anketleri yöntemi hangi özelliklerin
belirlenmesi için uygulanır?

Cevap

Kullanıcı anketleri tasarım ekibine yön veren
işlevsel özelliklerin belirlenmesinde kullanılır.

47. Soru

Kullanıcı anketleri yönteminin avantajı ve dezavantajı
nedir?

Cevap

Kullanıcı anketleri yönteminin dezavantajı, anket
verilerinin kullanıcıların ne anladıkları ve sonucunda
verdikleri cevaplarla sınırlı olmasıdır. Kullanıcı anketleri
yönteminin avantajı ise, kullanıcıların kullanıcı anketleri
ile özgür seçim yapabilme olanağına sahip olmasıdır.

48. Soru

Odak grup çalışmaları yöntemi nedir?

Cevap

Tasarımın amacına katkı sağlayacağı düşünülen
belli sayıdaki katılımcı ile moderatör öncülüğünde
tasarıma yönelik tartışmaların yapılarak “neden”
sorularının cevaplara odaklanan bir yöntemdir.

49. Soru

Odak grup çalışmaları yönteminin amacı nedir?

Cevap

Odak grup çalışmaları, katılımcıların görüşleri
doğrultusunda hızlı bir taslak oluşturmaya yöneliktir.

50. Soru

Katılımcı gözlemi yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcıların sosyal gruplarına girerek
kullanıcıları etkilemeden gözlemlerde bulunma ve
gözlemleri kayıt alma yöntemidir.

51. Soru

Katılımcı gözlemi yönteminin avantajı ve dezavantajı
nedir?

Cevap

Katılımcı gözlemi yönteminin avantajı
kullanıcıların bile farkında olmadığı gereksinimlerin
belirlenmesinin sağlanmasıdır. Yöntemin dezavantajı ise,
diğer yöntemlere göre veri toplamak daha uzun ve zorlu
bir süreç olmasıdır.

52. Soru

Paydaş ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ürün ve hizmetler ile ilgisi olan, doğrudan veya
dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kullanıcı
ya da etkileyen kişi, birim ve kurumlar paydaş olarak
adlandırılır.

53. Soru

Paydaş analizi yöntemi nedir?

Cevap

Tasarım sürecine katkı sağlayabilecek
paydaşların belirlenmesi, görüş ve önerilerinin alınması,
tasarım öncesindeki hazırlıklar için uygulanan yöntemdir.

54. Soru

Paydaş analizi yönteminde görüşler hangi yollarla
toplanabilir?

Cevap

Paydaş analizi yönteminde görüşler mülakat,
anket, çalıştay ve toplantı gibi yöntemlerle alınır.

55. Soru

Saha çalışması yönteminin esası nedir?

Cevap

Saha çalışması yönteminde kullanıcı
gereksinimlerini belirlemek amacıyla kullanıcıya belirli
görevler verilir ve bunları gerçekleştirmesi talep edilir.
Analiz kullanıcının etkileşim esnasında ve ortamında
verinin toplanması ile devam eder.

56. Soru

Günlük çalışması yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcı ya da kullanıcıyı gözlemleyen tasarımcı
tarafından kullanıcının tasarımla etkileşime girdiği tüm
sürecin kayıt altına alınarak veri toplanması yöntemidir.

57. Soru

Günlük çalışması yönteminde hangi veriler toplanır?

Cevap

Tasarımla etkileşim esnasında katılımcıların ne
hissettikleri, beğendikleri ya da beğenmedikleri noktalar ile kendilerinde bırakılan izlenimleri ile ilgili veriler
kaydedilir.

58. Soru

Günlük çalışması yönteminde veriler hangi yollarla
kaydedilir?

Cevap

Tasarımcı katılımcının tasarım ile etkileşimi
esnasında hissettiği tüm duyguları ve izlenimleri yazılı ya
da çizim ve resimlerle destekli anlatımlar ile günlüğe
kaydeder.

59. Soru

Gölge çalışması yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcı memnuniyetini belirlemek amacıyla
kullanıcının doğal yaşam akışı içinde tasarımla
etkileşimde bulunduğu esnada ondan habersiz olarak anlık
tutum ve davranışlarının gözlemlenmesini sağlayan
objektif bir yaklaşımdır.

60. Soru

Kullanım senaryosu ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kullanıcıya tasarımda gerçekleştirmesi istenilen
işlevlerin işlem basamaklarına kullanım senaryoları denir.

61. Soru

Kullanım senaryosu yönteminin esası nedir?

Cevap

Kullanım senaryoları ile kullanıcının tasarımı
işlevsel olarak nasıl kullandığı hakkında bilgi toplanır.
Yöntem, tasarım işlevlerinin kullanıcı tarafından nasıl
anlaşıldığını ve deneyimini ne yönde etkilediğini çevresel
faktörleri de göz önüne alarak irdelenmesini sağlar.

62. Soru

Persona ne anlama gelir ve nasıl oluşturulur?

Cevap

Hedef kitlesinin prototipi persona (kişilik kartı)
olarak adlandırılır. Farklı yöntem ve tekniklerle elde
edilen örneklemin bir kişilik kartı üzerinde karakterize
edilmesidir.

63. Soru

Persona (kişilik kartları) yönteminin amacı nedir?

Cevap

Tasarım birden fazla kullanıcı grubuna hitap
ettiğinde kullanılan bu yaklaşımda tasarımın kimin için
yapıldığı anlaşılmaya çalışılır.

64. Soru

Bağlamsal araştırma yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcının tasarımla etkileşim anını doğal
ortamında gözlemlemeye dayalı bu yöntemde, etkileşim
gerçekleşirken yarı yapılandırılmış¸ görüşme ile kullanıcıya
sorular iletilerek veri toplanılan yöntemdir.

65. Soru

Bağlamsal araştırma yöntemi nasıl uygulanır?

Cevap

Kullanıcının yaşam alanı içinde gerçekleştirdiği
etkileşim deneyimleri gözlemlenerek; özellikleri, etkileşim
sırasındaki yaşadıkları, etkileşimin bıraktığı izlenimler
tespit edilmeye çalışılır.

66. Soru

Kullanım bağlamı analizi nasıl bir yöntemdir?

Cevap

Hedef kullanıcıların bilgilerinin yanında,
bağlamsal araştırmada elde edilen bilgilerin toplanan
çevresel ve teknik verilerle birlikte analiz edildiği
çalışmalardır.

67. Soru

İlişkiler haritası yöntemi nedir?

Cevap

Tasarım hakkında çeşitli teknik ve yöntemlerle elde
edilen çok sayıda verinin kağıtlar üzerine yazılarak
birbirleriyle ilişkili olanların yan yana getirilerek aralarındaki
ilişkinin ve sorunların tespit edildiği bir yöntemdir.

68. Soru

Boylamsal araştırmalar yöntemi nedir?

Cevap

Tasarımın amacına göre belirlenmiş¸ bir grup
kullanıcının uzun süreli ve belirli aralıklarla tekrarlanan
inceleme ve gözlemler şeklinde gerçekleştirilen tasarımın
uzun süreli etkilerinin incelenmesine yönelik bir yöntemdir.

69. Soru

Etnografi nedir?

Cevap

Kullanıcıların günlük yaşamlarının
gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin
anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalardır.

70. Soru

Netnografi nedir?

Cevap

Kullanıcıların teknoloji tabanlı sanal dünyadaki
yaşamlarının araştırılmasıdır.

71. Soru

Netnografinin kapsamı nedir?

Cevap

Kullanıcıların sanal ortamdaki sosyal
etkileşimleri sonucundaki içerikler, onların özellikleri,
kullandıkları dil, etkileşim biçimleri, kullandıkları
semboller, fotoğraf ve videolar gibi pek çok farklı konu ile
ilişkili veri incelenmektedir.

72. Soru

Kültürel sonda ne işe yarar?

Cevap

Kullanıcıların duyguları, değerleri, ilişkileri ve
güveni gibi etkileşimin ve kültürün çok net görülemeyen
yönlerini bu yöntemle araştırmak mümkündür.

73. Soru

Kültürel sonda hangi alanda yararlıdır?

Cevap

Kullanıcı deneyimi tasarımı açısından, işlevsel ve
estetik deneyimden daha çok duygusal deneyimini belirleyen
ve etkileyen bilgilerin sağlanması için yararlıdır.

74. Soru

Sav analizi tasarımın hangi bileşeni için kullanılır?

Cevap

Tasarımın bileşenlerinin kullanılabilirlik
bağlamında analiz edilmesidir.

75. Soru

 Sav analizi nasıl uygulanır?

Cevap

Tasarımın estetik yönüne bakan farklı kısımlarına
ait değerlendirmelerin birer cümle olarak ifade edilmesi
sav olarak tanımlanır ve bu savlar tasarımın kullanıcıya
pozitif ve negatif etkilerine göre listelenir. Kullanıcı
deneyimi tasarımı açısından farklı tasarımların içinden
seçim yapmada ve kullanılabilirlik testlerindeki sorunların
tanımlanmasında kullanılmaktadır.

76. Soru

Bilişsel modeller yöntemi nedir?

Cevap

Kullanıcının tasarımla kuracağı etkileşimin
modellenmesiyle performansının tahmin edilmesi ve
tanımlanması yöntemidir.

77. Soru

Kullanıcının bilişsel özelliklerine yönelik
düzenlemeleri irdelemek için hangi modellerden
faydalanılır?

Cevap

• Fitts Kanunu
• Hicks Kanunu
• Gestalt Prensipleri
• GOMS

78. Soru

Kullanıcı kavramı nedir?

Cevap

“Kullanıcı” kavramı, bir ürün ya da hizmetten yararlanan ve yararlanma olasılığı bulunan kişiyi” ifade etmektedir.

79. Soru

“Tüketici” kavramı nedir?

Cevap

Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir.

80. Soru

Müşteri kavramı nedir?

Cevap

Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir.

84. Soru

Gereksinim kavramını açıklayınız.

Cevap

Gereksinim, insanların maddi ve kültürel varlıklarını sürdürebilmeleri ve geliştirbilmeleri için çeşitli mal ve hizmetlere karşı duydukları istek ve bu isteğin yarattığı gerginlik ya da açlık olarak tanımlanır ve bireyler arasında farklılık gösterir.

85. Soru

Kullanıcı araştırmaları ne amaçla yapılmaktadır?

Cevap

Kullanıcıyı merkeze koyan kullanıcı deneyimi tasarımı için en önemli aşamalardan biri kullanıcı hakkında gerekli bilginin toplanmasıdır. Kullanıcılara ait verileri elde etmek ve gereksinimlerini belirlemek için kullanıcı araştırmaları yapılmaktadır. Genel olarak kullanıcı araştırmaları, kullanıcının tutumsal veya davranışsal bilgilerinin tasarım amacına yönelik olarak nicel ya da nitel yaklaşımlarla elde edilmesini kapsamaktadır.

86. Soru

Kullanıcı araştırmaları ne tip araştırmalardır?

Cevap

Kullanıcı araştırmaları kullanıcıların ne bekledikleri, nasıl bilgi aradıkları, var olan hizmetlerin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ve amaca göre en iyi hizmetlerin nasıl tasarlanacağının ve geliştirileceğinin betimleme, gözlem ya da anketler gibi tekniklerle saptandığı araştırmalardır.

87. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre temel gereksinimler nedir?

Cevap

Fizyolojik gereksinimler ve güvenlik gereksinimleri.

88. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre sosyo-psikolojik gereksinimler nelerdir?

Cevap

Ait olma ve sevgi gereksinimi, saygınlık gereksinimi, kendini gerçekleştirme gereksinimi.

89. Soru

Kendini gerçekleştirme gereksiniminin altında neler vardır?

Cevap

Erdem, Yaratıcılık, Doğallık, Problem, Çözme, Önyargısız Olma, Gerçeklerin kabulü.

90. Soru

Saygınlık gereksinimin altında neler vardır?

Cevap

Kendine Saygı, Güven, Başarı, Diğerlerinin Saygısı, Başkalarına Saygı.

91. Soru

Güvenlik gereksinimleri denilince akla hangileri gelir?

Cevap

Vücut, İş, Kaynak, Etik, Aile, Sağlık , Mülkiyet Güvenliği.

92. Soru

Fizyolojik gereksinimler hangileridir?

Cevap

Nefes, Besin, Su, Cinsellik, Uyku, Denge, Boşaltım.

93. Soru

Ait olma ve sevgi gereksinimi nelerden oluşur?

Cevap

Arkadaşlık, Aile, Cinsel yakınlık.

94. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kaç gruptan oluşur?

Cevap

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde iki temel grup vardır. Fizyolojik gereksinimler ve sosyo-psikolojik gereksinimler.

95. Soru

Kullanıcı gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılan anketlerle odak grup çalışmalarının farkı nedir?

Cevap

Anketlerle “ne” sorusuna cevap ararken, odak grup çalışmalarında “neden” sorusuna yönelik cevaplara odaklanır.

96. Soru

Katılımcı gözlemi nedir?

Cevap

Tasarımın olası kullancılarının sosyal gruplarına girerek gözlemlerde bulunma ve bu gözlemleri kayıt altına alma yöntemidir.

97. Soru

Saha çalışması nedir?

Cevap

Kullanıcı gereksinimlerini belirlemeye yönelik olarak, kullanıcının tasarımla etkileştiği anda ve etkileşimin gerçekleştiği ortamda verinin toplanması yöntemidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.