Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
5
A+
A-

Fiyatlandırma Ve Nakit Yönetimi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Fiyatlandırma Ve Nakit Yönetimi

1. Soru

Fiyatlandırma nedir?

Cevap

Fiyatlandırma, işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerin satış değerinin belirlenmesi işlemidir. Fiyatlandırma, gerek işletme içi gerekse de işletme dışı birçok unsurun göz önünde bulundurulmasını gerektiren karmaşık bir konudur. Fiyatlandırma kararları genel olarak iki aşamalı ele alınır: ? Birinci aşama: Fiyatlandırma kararlarının tespiti ve planlanması (fiyatlandırma kararının alınması) ? İkinci aşama: Fiyatlandırma kararının uygulanması ve kontrolü. Birinci aşamada, öncelikle fiyatlandırma kararlarına olan ihtiyaç tanımlanır. Bu aşamada, fiyatlandırma sorunları ve fırsatları işletmenin amaçlarıyla özellikle kârlılık ve büyüme amaçları ile ilişkilendirilir. Fiyatlar saptandıktan sonra işletme yöneticisi bir fiyat modeli geliştirir. İkinci aşamada, fiyatlandırma kararlarının uygulanması sırasında karşılaşılabilecek olası sorunların öngörülmesi ve bunların önlenmesi yolları araştırılır. Bu çalışmalar sonucunda; fiyat modelinin işletilmesi hâlinde elde edilebilecek gelirler tahmin edilmekte, fiyatlandırma kararının verilmesinden sonra elde edilen veri ve bilgiler karşılaştırılarak modelin kontrolü sağlanmış olmaktadır.


2. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen çıkar grupları hangileridir?

Cevap

? Aracı kuruluşlar ? Rakipler ? Üretim faktörleri sahipleri ? Devlet ? İşletmenin diğer bölüm yöneticileri


3. Soru

Konaklama işletmelerinde genellikle hangi fiyatlandırma politikaları uygulanır?

Cevap

? Stratejik Fiyat: Piyasada müşterilerin sayıca çok olduğu durumlarda başvurulan indirimsiz fiyatlar olarak tanımlanır. ? Taktik Fiyat: Piyasada müşterilerin sayıca daha az olduğu durumlarda başvurulan ve rekabetçi, indirimlere dayalı, kısa vadede işletmeye nakit akışı yaratan daha çok gruplara uygulanan fiyattır.


4. Soru

Konaklama işletmelerinde fiyatlandırma sırasında hangi ölçütler dikkate alınır?

Cevap

Konaklama işletmesinde, fiyatlandırma kararlarında öncelikle üç temel ölçütün belirlenmesi gerekir. Bunlar; talep, maliyet fonksiyonu ve rakiplerin fiyatlarıdır.


5. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen işletme dışı faktörler nelerdir?

Cevap

? Genel ekonomik değişkenler ? Yasal değişkenler ? Talebin fiyat esnekliği ? Konaklama işletmesinin hizmet sunduğu pazar ve rekabetin kapsamı ? Tüketicinin özellikleri ? İşletmenin bulunduğu mevki


6. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen işletme içi faktörler nelerdir?

Cevap

? Sunulan hizmetin maliyeti ? İşletmenin pazarlama ve fiyatlandırma hedefleri ? Pazarlamada fiyat politikasının rolü ? İşletmenin özelliği, kapasitesi ve kaynakları


7. Soru

Fiyatlandırma yaklaşımları nelerdir?

Cevap

? Fiyatlandırmada üç yaklaşım esas alınmaktadır. Bunlar: ? Maliyete dönük fiyatlandırma ? Rekabete dönük fiyatlandırma ? Talebe dönük fiyatlandırma


8. Soru

Konaklama işletmelerinde fiyatlandırma yöntemleri neye göre tasnif edilir?

Cevap

Konaklama işletmelerinde sunulan hizmetlerin sayıca fazlalığı ve karmaşıklığı her hizmete ilişkin fiyatlandırma kararlarının ve yöntemlerinin farklılık taşımasına yol açmaktadır. Bu nedenle, bu hizmetlerin fiyatlandırılmasında kullanılan yöntemlerde hizmetlere ilişkin sınıflandırmadan yararlanılır. Buna göre fiyatlandırma yöntemleri: ? Konaklama hizmetlerinin fiyatlandırılması ? Yiyecek ve içecek hizmetlerinin fiyatlandırılması ? Diğer hizmetlerin fiyatlandırılması olarak tasnif edilir


9. Soru

Oda fiyatlandırmasında diğer yöntemler nelerdir?

Cevap

? Puanlama Yöntemi ? Toplam Yatırım Maliyeti Yöntemi ? Gelir/Gider Tahminlemesi Yöntemi ? Oda Büyüklüğü Yöntemi


10. Soru

Oda fiyatlandırmasında Oda Büyüklüğü yöntemini kısaca anlatınız?

Cevap

Bu yöntemde, konaklama işletmesi arzuladığı toplam kazancı hesaplamakta, bu kazancı odaların toplam büyüklüğüne bölerek oda fiyatlarını tespit etmektedir. Hesaplama, farklı büyüklükteki tüm odalar için ayrı ayrı yapılmaktadır. Yöntemde oda fiyatı aşağıdaki gibi bulunur: Oda Fiyatı Arzulanan Toplam Kazanç / Odaların Toplam Büyüklüğü


11. Soru

Yiyecek ve içecek hizmetlerin fiyatlandırmasında kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

? Subjektif fiyatlandırma yöntemi ? Çarpan fiyatlandırma yöntemi ? Katkı payı fiyatlandırma yöntemi ? Oran fiyatlandırma yöntemi ? Esas maliyet fiyatlandırma yöntemi


12. Soru

Konaklama işletmelerinde fiyat farklılaştırması nedir?

Cevap

? Fiyat farklılaştırması; ? Müşteriye ? Yere ? Zamana ? Hizmete göre birden fazla fiyatın uygulanmasını ifade eder. Konaklama işletmelerinde fiyat farklılaştırmasına yöneticiler sıkça başvurmaktadır. Bunun temel nedeni, turizmin sezonluk olmasıdır. Fiyat farklılaştırması özellikle talebin özelliği ve yoğunluğu ile ilgilidir ve aynı zamanda müşteriye dönük fiyatlandırma yaklaşımının da bir uygulama biçimidir.


13. Soru

Nakit yönetimi nedir?

Cevap

Nakit yönetimi; para giriş ve çıkışlarını tahmin etmek, elde tutulacak en uygun nakit miktarını belirlemek, nakit girişlerini hızlandırmak, nakit çıkışlarını yavaşlatmak ve nakit mevcudunu en verimli şekilde değerlendirmek olarak tanımlanmaktadır.


14. Soru

Nakit yönetiminde risk-getiri ilişkisini kısaca açıklayınız?

Cevap

Genelde nakit yönetimi, işletmenin borçlarını geri ödeyememe riskini en aza indirmeye yöneliktir. Bu bağlamda işletme borçlarını ödeyebilmek amacıyla elinde nakit tutmaya yönelecektir. Fakat elde nakit tutmanın herhangi bir getirisi olmadığından elde fazla nakit tutmanın maliyeti de yüksek olacaktır. İşletme yönetimi az veya çok nakit bulundurma arasında en uygun dengeyi sağlamaya çalışmaktadır ki bu durum da risk-getiri ilişkisinin temelini oluşturmaktadır.


15. Soru

Nakit bütçesi nedir?

Cevap

Nakit bütçesi, belirli dönemler itibarıyla nakit girişleri, nakit çıkışları, nakit açığı ya da fazlalığını gösteren bütçe olarak tanımlanır. Nakit bütçesi, işletme faaliyetleri için gerekli paranın uygun zamanda, uygun yerde ve uygun maliyetle hazır bulundurulmasına olanak sağlar.


16. Soru

Nakit bütçesinin faydaları nelerdir?

Cevap

? İşletmenin en az nakit ihtiyacının planlanması ve böylece en az ne kadar nakit bulundurulması gerektiği tespit edilebilir. ? Nakit bütçelerinde, hangi tarihte nakit noksanı olduğu görüldüğünden, ne zaman borçlanmaya gidileceği de planlanabilir. ? Kredi verenler, alacaklarının zamanında tahsil edilip edilemeyeceğini bütçeden öğrenebilirler. ? Ortaklara ne zaman kâr payı verileceği, nakit bütçesi ile planlanabilir. ? Nakit bütçesi, mevcut veya sağlanacak nakit miktarının etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını da tespit eder.


17. Soru

Nakit bütçesinin bölümleri nelerdir?

Cevap

? Nakit girişleri bölümü ? Nakit çıkışları bölümü ? Nakit fazlası veya açığı bölümü ? Finansman bölümü


18. Soru

Fiyatlandırma nedir?

Cevap

Fiyatlandırma, işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerin satış değerinin belirlenmesi işlemidir.


19. Soru

Konaklama işletmelerinde fiyat politikası nasıldır?

Cevap

Bu tür işlletmelerde iki tür fiyat politikasından söz edilir. Bunlar:

 • Stratejik fiyat: Piyasada müşlterilerin sayıca çok olduğu durumlarda başvurulan indirimsiz fiyatlar olarak tanımlanır.
 • Taktik fiyat: Piyasada müşterilerin sayıca daha az olduğu durumlarda başvurulan ve rekabetçi, indirimlere dayalı, kısa vadede işletmeye nakit akışı yaratan daha çok gruplara uygulanan fiyattır.

20. Soru

Konaklama işletmesinde, fiyatlandırma kararlarında hangi ölçütler etkili olur?

Cevap

Konaklama işletmesinde, fiyatlandırma kararlarında öncelikle üç temel ölçütün belirlenmesi gerekir. Bunlar; talep, maliyet fonksiyonu ve rakiplerin fiyatlarıdır.


21. Soru

Talebin fiyat esnekliği nedir?

Cevap

Talebin fiyat esnekliği, talebin fiyatlarda meydana gelen değişlmelere karflı ne kadar etkili ve hassas olduğunu ölçmeye yarayan bir kavramdır.


22. Soru

Talebin esnek olması ne ifade eder?

Cevap

Talebin esnek olması; fiyatlarda meydana gelen artışın toplam gelirleri azaltması, fiyat düşmelerinin ise toplam gelirleri arttırmasıdır.


23. Soru

Talebin fiyat esnekliğinde sonuç 1’den büyükse nasıl yorumlanır?

Cevap

Eğer sonuç 1’den büyükse talep esnektir, talep fiyatlarda meydana gelen değişmelere karşı duyarlıdır. Talep miktarındaki değişme yüzdesi fiyatlardaki değişme yüzdesinden büyüktür.


24. Soru

Fiyat belirlemede işletme dışı faktör olarak sayılan yasal değişkenler nelerdir?

Cevap

Yasal değişkenler: Tavan fiyat, taban fiyat, fiyat blokajı, fiyat kontrolü vb. unsurlardır.


25. Soru

Fiyatlandırma hedeflerini nelerdir?

Cevap

 • İşletmenin ayakta kalmasını sağlama,
 • Belirli bir kârı sağlama ya da en fazla kârı elde etme,
 • En fazla geliri elde etme ya da pazara derinliğine girme (düşük fiyatlarla doluluk oranını yükseltmek),
 • Pazarın kaymağını alma (yüksek fiyatlardan satış yapma)
 • Rekabete uyum sağlama

26. Soru

Fiyatlandırma yaklaşımları kaç başlık altında sınflandırılır?

Cevap

Fiyatlandırma yaklaşımları, temel olarak maliyet, rekabet ve talebe göre üç başlık altında sınıflandırılmaktadır.


27. Soru

Yiyecek ve içecekler de hangi fiyatlandırılma uygulanır?

Cevap

Yiyecek ve içecekler de maliyete dönük fiyatlandırma uygulanır.


28. Soru

Hedef döngü fiyatlandırması nedir?

Cevap

Yatırılan sermaye dikkate alınarak fiyat tespit edilir. Bu yöntemde, dönem sonunda arzu edilen geri döngüyü sağlayacak bir fiyat belirlenmeye çalışılır, bu nedenle uygulamaya hedef döngü fiyatlandırması denilir.


29. Soru

Rekabete dönük fiyatlandırma ne şekilde uygulanabilir?

Cevap

Rekabete dönük fiyatlandırma iki şekilde uygulanabilir:

 • Cari fiyat düzeyi esas alınarak fiyat tespit edilir.
 • Beklenen kârı en fazla sağlayacak fiyat tespit edilir.

30. Soru

Konaklama işletmelerinde fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

Konaklama işletmelerinde fiyatlandırma yöntemleri:

 • Konaklama hizmetlerinin fiyatlandırılması,
 • Yiyecek ve içecek hizmetlerinin fiyatlandrılması,
 • Diğer hizmetlerin fiyatlandırılması

31. Soru

Oda büyüklüğü yöntemi nedir? Nasıl hesaplanır?

Cevap

Oda büyüklüğü yöntemi: Yöntemde, konaklama işletmesi arzuladığı toplam kazancı hesaplamakta, bu kazancı odaların toplam büyüklüğüne bölerek oda fiyatlarını tespit etmektedir. Hesaplama, farklı büyüklükteki tüm odalar için ayrı ayrı yapılmaktadır. Yöntemde oda fiyatı aşağıdaki gibi bulunur:

Oda Fiyatı = Arzulanan Toplam Kazanç / Odaların Toplam Büyüklüğü


32. Soru

Konaklama işletmelerinde, çeşitli yiyecek malzemeleri, mönü kalemleri şekline getirilerek satışa sunulmaktadır. Bu kalemler için toplam maliyet hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Cevap

Konaklama işletmelerinde, çeşitli yiyecek malzemeleri, mönü kalemleri şekline getirilerek satışa sunulmaktadır. Bu kalemler için toplam maliyet üç unsurdan oluşmaktadır:

 • Yiyecek malzeme maliyetleri
 • İşçilik maliyetleri
 • Genel üretim maliyetleri

33. Soru

Subjektif fiyatlandırma yöntemi hangi yaklaşımlar uygulanmaktadır?

Cevap

 1. Uygun fiyat yöntemi
 2. En yüksek fiyat yöntemi
 3. Düşük fiyat yöntemi
 4. Sezgisel fiyat yöntemi

34. Soru

Katkı payı fiyatlandırma yöntemi nedir? Nasıl hesaplanır?

Cevap

Bu yöntemde, katkı payı kavramı temel alınmaktadır. Katkı payı, satış fiyatı ile yiyecek malzeme maliyeti arasındaki farktır. Bu fark, malzeme maliyetleri dışındaki tüm giderler ile arzulanan düzeydeki kârı karşılayabilecek seviyede olmalıdır. Yöntemde öncelikle, her bir müflteri için ortalama katkı payı aşağıdaki formül ile hesaplanır: Ortalama katkı payı hesaplandıktan sonra, hesaplanan katkı payına göre satış fiyatı aşağıdaki formül kullanılarak tespit edilir.

Katkı payı = Satış fiyatı – Malzeme maliyeti


35. Soru

Oran fiyatlandırma yöndemi nedir? Nasıl hesaplanır?

Cevap

Bu yöntemde, yiyecek malzeme maliyetleri ile malzeme dışındaki tüm giderler ve hedeflenen kâr toplamı arasındaki ilişki temel alınarak bir oran tespit edilir ve bu oran doğrultusunda satış fiyatı hesaplanır. Fiyatlandırmada kullanılacak oran aşağıdaki gibi tespit edilir:

Oran = (Malzeme Maliyeti Dışındaki Tüm Giderler + Beklenen Kâr) / Yiyecek Malzeme Maliyeti

Oran hesaplandıktan sonra, porsiyon maliyeti ile çarpılır. Son olarak da bulunan sonuca porsiyon maliyeti eklenir.


36. Soru

Fiyat farklılaştırması nedir? tanımlayınız.

Cevap

Fiyat farklılaştırması; müflteriye, yere, zamana ve hizmete göre birden fazla fiyatın uygulanmasını ifade eden bir kavram olarak tanımlanmaktadır.


37. Soru

Brüt işletme sermayesi kavramı nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Brüt işletme sermayesi kavramı, bir faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, kullanılması veya tüketilmesi mümkün olan varlıklar toplamını belirtmektedir. Kısacası, dönen varlıkları ifade etmektedir.


1. Soru

Fiyatlandırma nedir?

Cevap

Fiyatlandırma, işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerin satış değerinin belirlenmesi işlemidir. Fiyatlandırma, gerek işletme içi gerekse de işletme dışı birçok unsurun göz önünde bulundurulmasını gerektiren karmaşık bir konudur. Fiyatlandırma kararları genel olarak iki aşamalı ele alınır: ? Birinci aşama: Fiyatlandırma kararlarının tespiti ve planlanması (fiyatlandırma kararının alınması) ? İkinci aşama: Fiyatlandırma kararının uygulanması ve kontrolü. Birinci aşamada, öncelikle fiyatlandırma kararlarına olan ihtiyaç tanımlanır. Bu aşamada, fiyatlandırma sorunları ve fırsatları işletmenin amaçlarıyla özellikle kârlılık ve büyüme amaçları ile ilişkilendirilir. Fiyatlar saptandıktan sonra işletme yöneticisi bir fiyat modeli geliştirir. İkinci aşamada, fiyatlandırma kararlarının uygulanması sırasında karşılaşılabilecek olası sorunların öngörülmesi ve bunların önlenmesi yolları araştırılır. Bu çalışmalar sonucunda; fiyat modelinin işletilmesi hâlinde elde edilebilecek gelirler tahmin edilmekte, fiyatlandırma kararının verilmesinden sonra elde edilen veri ve bilgiler karşılaştırılarak modelin kontrolü sağlanmış olmaktadır.

2. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen çıkar grupları hangileridir?

Cevap

? Aracı kuruluşlar ? Rakipler ? Üretim faktörleri sahipleri ? Devlet ? İşletmenin diğer bölüm yöneticileri

3. Soru

Konaklama işletmelerinde genellikle hangi fiyatlandırma politikaları uygulanır?

Cevap

? Stratejik Fiyat: Piyasada müşterilerin sayıca çok olduğu durumlarda başvurulan indirimsiz fiyatlar olarak tanımlanır. ? Taktik Fiyat: Piyasada müşterilerin sayıca daha az olduğu durumlarda başvurulan ve rekabetçi, indirimlere dayalı, kısa vadede işletmeye nakit akışı yaratan daha çok gruplara uygulanan fiyattır.

4. Soru

Konaklama işletmelerinde fiyatlandırma sırasında hangi ölçütler dikkate alınır?

Cevap

Konaklama işletmesinde, fiyatlandırma kararlarında öncelikle üç temel ölçütün belirlenmesi gerekir. Bunlar; talep, maliyet fonksiyonu ve rakiplerin fiyatlarıdır.

5. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen işletme dışı faktörler nelerdir?

Cevap

? Genel ekonomik değişkenler ? Yasal değişkenler ? Talebin fiyat esnekliği ? Konaklama işletmesinin hizmet sunduğu pazar ve rekabetin kapsamı ? Tüketicinin özellikleri ? İşletmenin bulunduğu mevki

6. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen işletme içi faktörler nelerdir?

Cevap

? Sunulan hizmetin maliyeti ? İşletmenin pazarlama ve fiyatlandırma hedefleri ? Pazarlamada fiyat politikasının rolü ? İşletmenin özelliği, kapasitesi ve kaynakları

7. Soru

Fiyatlandırma yaklaşımları nelerdir?

Cevap

? Fiyatlandırmada üç yaklaşım esas alınmaktadır. Bunlar: ? Maliyete dönük fiyatlandırma ? Rekabete dönük fiyatlandırma ? Talebe dönük fiyatlandırma

8. Soru

Konaklama işletmelerinde fiyatlandırma yöntemleri neye göre tasnif edilir?

Cevap

Konaklama işletmelerinde sunulan hizmetlerin sayıca fazlalığı ve karmaşıklığı her hizmete ilişkin fiyatlandırma kararlarının ve yöntemlerinin farklılık taşımasına yol açmaktadır. Bu nedenle, bu hizmetlerin fiyatlandırılmasında kullanılan yöntemlerde hizmetlere ilişkin sınıflandırmadan yararlanılır. Buna göre fiyatlandırma yöntemleri: ? Konaklama hizmetlerinin fiyatlandırılması ? Yiyecek ve içecek hizmetlerinin fiyatlandırılması ? Diğer hizmetlerin fiyatlandırılması olarak tasnif edilir

9. Soru

Oda fiyatlandırmasında diğer yöntemler nelerdir?

Cevap

? Puanlama Yöntemi ? Toplam Yatırım Maliyeti Yöntemi ? Gelir/Gider Tahminlemesi Yöntemi ? Oda Büyüklüğü Yöntemi

10. Soru

Oda fiyatlandırmasında Oda Büyüklüğü yöntemini kısaca anlatınız?

Cevap

Bu yöntemde, konaklama işletmesi arzuladığı toplam kazancı hesaplamakta, bu kazancı odaların toplam büyüklüğüne bölerek oda fiyatlarını tespit etmektedir. Hesaplama, farklı büyüklükteki tüm odalar için ayrı ayrı yapılmaktadır. Yöntemde oda fiyatı aşağıdaki gibi bulunur: Oda Fiyatı Arzulanan Toplam Kazanç / Odaların Toplam Büyüklüğü

11. Soru

Yiyecek ve içecek hizmetlerin fiyatlandırmasında kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

? Subjektif fiyatlandırma yöntemi ? Çarpan fiyatlandırma yöntemi ? Katkı payı fiyatlandırma yöntemi ? Oran fiyatlandırma yöntemi ? Esas maliyet fiyatlandırma yöntemi

12. Soru

Konaklama işletmelerinde fiyat farklılaştırması nedir?

Cevap

? Fiyat farklılaştırması; ? Müşteriye ? Yere ? Zamana ? Hizmete göre birden fazla fiyatın uygulanmasını ifade eder. Konaklama işletmelerinde fiyat farklılaştırmasına yöneticiler sıkça başvurmaktadır. Bunun temel nedeni, turizmin sezonluk olmasıdır. Fiyat farklılaştırması özellikle talebin özelliği ve yoğunluğu ile ilgilidir ve aynı zamanda müşteriye dönük fiyatlandırma yaklaşımının da bir uygulama biçimidir.

13. Soru

Nakit yönetimi nedir?

Cevap

Nakit yönetimi; para giriş ve çıkışlarını tahmin etmek, elde tutulacak en uygun nakit miktarını belirlemek, nakit girişlerini hızlandırmak, nakit çıkışlarını yavaşlatmak ve nakit mevcudunu en verimli şekilde değerlendirmek olarak tanımlanmaktadır.

14. Soru

Nakit yönetiminde risk-getiri ilişkisini kısaca açıklayınız?

Cevap

Genelde nakit yönetimi, işletmenin borçlarını geri ödeyememe riskini en aza indirmeye yöneliktir. Bu bağlamda işletme borçlarını ödeyebilmek amacıyla elinde nakit tutmaya yönelecektir. Fakat elde nakit tutmanın herhangi bir getirisi olmadığından elde fazla nakit tutmanın maliyeti de yüksek olacaktır. İşletme yönetimi az veya çok nakit bulundurma arasında en uygun dengeyi sağlamaya çalışmaktadır ki bu durum da risk-getiri ilişkisinin temelini oluşturmaktadır.

15. Soru

Nakit bütçesi nedir?

Cevap

Nakit bütçesi, belirli dönemler itibarıyla nakit girişleri, nakit çıkışları, nakit açığı ya da fazlalığını gösteren bütçe olarak tanımlanır. Nakit bütçesi, işletme faaliyetleri için gerekli paranın uygun zamanda, uygun yerde ve uygun maliyetle hazır bulundurulmasına olanak sağlar.

16. Soru

Nakit bütçesinin faydaları nelerdir?

Cevap

? İşletmenin en az nakit ihtiyacının planlanması ve böylece en az ne kadar nakit bulundurulması gerektiği tespit edilebilir. ? Nakit bütçelerinde, hangi tarihte nakit noksanı olduğu görüldüğünden, ne zaman borçlanmaya gidileceği de planlanabilir. ? Kredi verenler, alacaklarının zamanında tahsil edilip edilemeyeceğini bütçeden öğrenebilirler. ? Ortaklara ne zaman kâr payı verileceği, nakit bütçesi ile planlanabilir. ? Nakit bütçesi, mevcut veya sağlanacak nakit miktarının etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını da tespit eder.

17. Soru

Nakit bütçesinin bölümleri nelerdir?

Cevap

? Nakit girişleri bölümü ? Nakit çıkışları bölümü ? Nakit fazlası veya açığı bölümü ? Finansman bölümü

18. Soru

Fiyatlandırma nedir?

Cevap

Fiyatlandırma, işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerin satış değerinin belirlenmesi işlemidir.

19. Soru

Konaklama işletmelerinde fiyat politikası nasıldır?

Cevap

Bu tür işlletmelerde iki tür fiyat politikasından söz edilir. Bunlar:

 • Stratejik fiyat: Piyasada müşlterilerin sayıca çok olduğu durumlarda başvurulan indirimsiz fiyatlar olarak tanımlanır.
 • Taktik fiyat: Piyasada müşterilerin sayıca daha az olduğu durumlarda başvurulan ve rekabetçi, indirimlere dayalı, kısa vadede işletmeye nakit akışı yaratan daha çok gruplara uygulanan fiyattır.
20. Soru

Konaklama işletmesinde, fiyatlandırma kararlarında hangi ölçütler etkili olur?

Cevap

Konaklama işletmesinde, fiyatlandırma kararlarında öncelikle üç temel ölçütün belirlenmesi gerekir. Bunlar; talep, maliyet fonksiyonu ve rakiplerin fiyatlarıdır.

21. Soru

Talebin fiyat esnekliği nedir?

Cevap

Talebin fiyat esnekliği, talebin fiyatlarda meydana gelen değişlmelere karflı ne kadar etkili ve hassas olduğunu ölçmeye yarayan bir kavramdır.

22. Soru

Talebin esnek olması ne ifade eder?

Cevap

Talebin esnek olması; fiyatlarda meydana gelen artışın toplam gelirleri azaltması, fiyat düşmelerinin ise toplam gelirleri arttırmasıdır.

23. Soru

Talebin fiyat esnekliğinde sonuç 1’den büyükse nasıl yorumlanır?

Cevap

Eğer sonuç 1’den büyükse talep esnektir, talep fiyatlarda meydana gelen değişmelere karşı duyarlıdır. Talep miktarındaki değişme yüzdesi fiyatlardaki değişme yüzdesinden büyüktür.

24. Soru

Fiyat belirlemede işletme dışı faktör olarak sayılan yasal değişkenler nelerdir?

Cevap

Yasal değişkenler: Tavan fiyat, taban fiyat, fiyat blokajı, fiyat kontrolü vb. unsurlardır.

25. Soru

Fiyatlandırma hedeflerini nelerdir?

Cevap

 • İşletmenin ayakta kalmasını sağlama,
 • Belirli bir kârı sağlama ya da en fazla kârı elde etme,
 • En fazla geliri elde etme ya da pazara derinliğine girme (düşük fiyatlarla doluluk oranını yükseltmek),
 • Pazarın kaymağını alma (yüksek fiyatlardan satış yapma)
 • Rekabete uyum sağlama
26. Soru

Fiyatlandırma yaklaşımları kaç başlık altında sınflandırılır?

Cevap

Fiyatlandırma yaklaşımları, temel olarak maliyet, rekabet ve talebe göre üç başlık altında sınıflandırılmaktadır.

27. Soru

Yiyecek ve içecekler de hangi fiyatlandırılma uygulanır?

Cevap

Yiyecek ve içecekler de maliyete dönük fiyatlandırma uygulanır.

28. Soru

Hedef döngü fiyatlandırması nedir?

Cevap

Yatırılan sermaye dikkate alınarak fiyat tespit edilir. Bu yöntemde, dönem sonunda arzu edilen geri döngüyü sağlayacak bir fiyat belirlenmeye çalışılır, bu nedenle uygulamaya hedef döngü fiyatlandırması denilir.

29. Soru

Rekabete dönük fiyatlandırma ne şekilde uygulanabilir?

Cevap

Rekabete dönük fiyatlandırma iki şekilde uygulanabilir:

 • Cari fiyat düzeyi esas alınarak fiyat tespit edilir.
 • Beklenen kârı en fazla sağlayacak fiyat tespit edilir.
30. Soru

Konaklama işletmelerinde fiyatlandırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

Konaklama işletmelerinde fiyatlandırma yöntemleri:

 • Konaklama hizmetlerinin fiyatlandırılması,
 • Yiyecek ve içecek hizmetlerinin fiyatlandrılması,
 • Diğer hizmetlerin fiyatlandırılması
31. Soru

Oda büyüklüğü yöntemi nedir? Nasıl hesaplanır?

Cevap

Oda büyüklüğü yöntemi: Yöntemde, konaklama işletmesi arzuladığı toplam kazancı hesaplamakta, bu kazancı odaların toplam büyüklüğüne bölerek oda fiyatlarını tespit etmektedir. Hesaplama, farklı büyüklükteki tüm odalar için ayrı ayrı yapılmaktadır. Yöntemde oda fiyatı aşağıdaki gibi bulunur:

Oda Fiyatı = Arzulanan Toplam Kazanç / Odaların Toplam Büyüklüğü

32. Soru

Konaklama işletmelerinde, çeşitli yiyecek malzemeleri, mönü kalemleri şekline getirilerek satışa sunulmaktadır. Bu kalemler için toplam maliyet hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Cevap

Konaklama işletmelerinde, çeşitli yiyecek malzemeleri, mönü kalemleri şekline getirilerek satışa sunulmaktadır. Bu kalemler için toplam maliyet üç unsurdan oluşmaktadır:

 • Yiyecek malzeme maliyetleri
 • İşçilik maliyetleri
 • Genel üretim maliyetleri
33. Soru

Subjektif fiyatlandırma yöntemi hangi yaklaşımlar uygulanmaktadır?

Cevap

 1. Uygun fiyat yöntemi
 2. En yüksek fiyat yöntemi
 3. Düşük fiyat yöntemi
 4. Sezgisel fiyat yöntemi
34. Soru

Katkı payı fiyatlandırma yöntemi nedir? Nasıl hesaplanır?

Cevap

Bu yöntemde, katkı payı kavramı temel alınmaktadır. Katkı payı, satış fiyatı ile yiyecek malzeme maliyeti arasındaki farktır. Bu fark, malzeme maliyetleri dışındaki tüm giderler ile arzulanan düzeydeki kârı karşılayabilecek seviyede olmalıdır. Yöntemde öncelikle, her bir müflteri için ortalama katkı payı aşağıdaki formül ile hesaplanır: Ortalama katkı payı hesaplandıktan sonra, hesaplanan katkı payına göre satış fiyatı aşağıdaki formül kullanılarak tespit edilir.

Katkı payı = Satış fiyatı – Malzeme maliyeti

35. Soru

Oran fiyatlandırma yöndemi nedir? Nasıl hesaplanır?

Cevap

Bu yöntemde, yiyecek malzeme maliyetleri ile malzeme dışındaki tüm giderler ve hedeflenen kâr toplamı arasındaki ilişki temel alınarak bir oran tespit edilir ve bu oran doğrultusunda satış fiyatı hesaplanır. Fiyatlandırmada kullanılacak oran aşağıdaki gibi tespit edilir:

Oran = (Malzeme Maliyeti Dışındaki Tüm Giderler + Beklenen Kâr) / Yiyecek Malzeme Maliyeti

Oran hesaplandıktan sonra, porsiyon maliyeti ile çarpılır. Son olarak da bulunan sonuca porsiyon maliyeti eklenir.

36. Soru

Fiyat farklılaştırması nedir? tanımlayınız.

Cevap

Fiyat farklılaştırması; müflteriye, yere, zamana ve hizmete göre birden fazla fiyatın uygulanmasını ifade eden bir kavram olarak tanımlanmaktadır.

37. Soru

Brüt işletme sermayesi kavramı nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Brüt işletme sermayesi kavramı, bir faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, kullanılması veya tüketilmesi mümkün olan varlıklar toplamını belirtmektedir. Kısacası, dönen varlıkları ifade etmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.