Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Konaklama Hizmetlerinde Kalite Geliştirme

1. Soru

Kalite çemberlerinin amaçları nelerdir? 

Cevap

Kalite çemberleri, her işletmede farklı sorunları çözmek üzere ortaya çıkan farklı ihtiyaçları karşılamak üzere kurulabilir. Ancak genel olarak kalite çemberlerinin amaçları; hataları azaltmak, çalışanların problemleri kavrama ve çözme kapasitesini geliştirmek, problemleri daha ortaya çıkmadan engelleme alışkanlığını kazandırmak, çalışanların konularında eğitimlerini sağlamak, daha uyumlu yönetici-çalışan ilişkisinin gelişmesine ortam hazırlamak, çalışanların motivasyonlarını arttırmak, işletmede çalışanlar arasında iletişim kanallarını geliştirmek, her kademede çalışanın beynleri, elleri ve gönülleriyle işe katılımını sağlamak ve grup çalışmalarını teşvik etmek, bireyselliği önlemek olarak sayılabilir. 


2. Soru

Bir örgüt içinde sorunun ortaya konulabilmesi ve başarıya ulaşılabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken aşamalar nelerdir?  

Cevap

Sorunun ortaya konulabilmesi ve başarının elde edilebilmesi için yedi önemli aşamanın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 • Problemin ortaya konulması

 • Sorunların saptanması

 • Sorunun analizi

 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi

 • Çözümün denenmesi

 • Yönetime sunuş yapılması

 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi


3. Soru

Kalite geliştirme araçlarının faydaları nelerdir? 

Cevap

Kalite geliştirme araçları (sorun çözme teknikleri) ürün veya hizmetin kalitesinin iyileştirilmesinde, maliyetlerin azaltılmasında, sorunların açık bir şekilde tanımlanmasında ve çözümünde, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde ve politika yayılımında fayda sağlamaktadır.


4. Soru

Kalite geliştirmede kullanılan klasik araçlar nelerdir? 

Cevap

Kalite Geliştirmede Kullanılan Geleneksel (Klasik) Araçlar:
• Akış diyagramı

• Histogram

• Balık kılçığı (Neden-Sonuç diyagramı)

• Pareto analizi

• Dağılım Diyagramı

• Kontrol Çizelgesi

• Çetele Diyagramı


5. Soru

Bir sorunun olası bütün nedenlerinin saptanması amacıyla hangi kalite geliştirme araçları kullanılabilir? 

Cevap

Sorunların olası nedenlerini saptamak amacıyla şu araçlar kullanılabilir: 

 • İşaret Çizelgesi
 • Pareto Diyagramı
 • Dağılım Diyagramı
 • Neden -Sonuç Diyagramı
 • Beyin Fırtınası


6. Soru

Akış diyagramı nedir ve ne amaçla kullanılır?

Cevap

Akış diyagramı, bir ürünün veya bir üretim sürecinin oluşumunda izlenecek işlem basamaklarını ya da adımları birbirine eklemek suretiyle ürünlerin ve sürecin oluşturulmasında yaygın olarak kullanılan bir kalite geliştirme aracıdır. Akış diyagramlarının kullanılmasındaki temel amaçlar; olayların anlaşılabilirliğini sağlayıp geliştirilmesi konusundaki hususları ortaya çıkartması, süreç içinde yer alan çalışanların ya da kişilerin onu yaşamı ile bütünleştirerek işleri daha kolay kontrol etmesi, sürecin daha ekonomik yürümesi, bölümler arası ve üretici-müşteri ilişkilerini kolay anlaşılır hâle getirmesi olarak sayılabilir. 


7. Soru

Akış diyagramı türleri nelerdir? Bu tür diyagramların özellikleri nelerdir?

Cevap

Üç tip akış diyagramı çeşidi bulunur. Bunlar işlem tipi, fonksiyonel ve yerleşim tipi akış diyagramlarıdır. En yaygın olarak işlem tipi akış diyagramlarının kullanıldığı söylenebilir. Fonksiyonel akış diyagramı ise işlem tipi akış diyagramının bir çeşidi olup; işlem tipi akış diyagramından farklı olarak, işin yapılış sırasının yanında işi kimin yapacağının da belirtileceği durumlarda tercih edilen diyagramlardır. Yerleşim tipi akış diyagramlarına coğrafî akış diyagramı da denilmektedir. Bu diyagram bir iş ile ilgili ya da işyerine dair bir alanın kat planını gösterir. Örneğin; bir evrak ile ilgili olarak o evrakın ilk işlem göreceği masa, fotokopi makinası, kayıt işlemleri ile ilgili sekreterlik bankosu, çalışanların bulundukları masalar ve evrakın saklanacağı dolabın yerine dair bir plan içermektedir.


8. Soru

Akış diyagramı kullanmanın yararları nelerdir? 

Cevap

Akış diyagramlarını kullanmanın yararları şu şekilde tanımlanmaktadır:

 • Sürecin belgelendirilmesi; üretim ya da hizmetin sunumuyla ilgili olarak yapılacak olan işleri istenilen işlem basamakları sırasına sokup düzenleyerek, sürecin belgelendirilmesini gerçekleştirmek.

 • Gerçekleşen ve planlanan yöntemler arasındaki değişikliklerin vurgulanması; gerçekleştirilen adımlar ile belgelendirilen adımları karşılaştırarak, yöntemler arasında muhtemel değişiklikleri ortaya koymak.

 • Diğer ekip üyelerinin iş anlayışını geliştirmek; başkaları tarafından yapılan işleri göstererek diğer ekip üyelerinin iş performanslarını geliştirmek.

 • İlişki ve bağı anlamak; sürecin diğer adımlarını izleyerek görevlerin nasıl gerçekleştiğini anlayıp, işlem basamakları ve süreç hakkında ilişki ve bağ kurabilmek.

 • Personelin sorumluluğunu arttırmak; Süreç içindeki ilişki ve bağlantılara yönelik farkındalık yaratarak çalışanların sorumluluğunu arttırmak.

 • Yeni personelin eğitimi; süreç ile ilgili yapılacak işlerin belgelenmesini ve böylece işe yeni başlayanların süreç hakkında bilgi sahibi olmasını, yeni personele verilecek olan eğitim süresinin de kısalmasını sağlamak.

 • Önerilen değişikliklerin etkisini analiz etmek; değişiklikleri gözden geçirerek, uygulama öncesinde muhtemel problemleri tespit etmek.


9. Soru

Kalite geliştirme sürecinde kullanılan araçlardan histogram nedir ve ne amaçla kullanılır? 

Cevap

Histogramlar, verilerin değerlerinin dağılımını gösteren diyagramlardır. Bu yöntem “frekans dağılımı” olarak da isimlendirilir. Histogram, veri grubunun genel durumunu bir bakışta verebilen güçlü bir araçtır. Histogramlar verilerin, görsel olarak incelenebilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan grafik araçlardır. Genellikle bir olayın oluş sıklığını göstermek, belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmediğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılım şeklini bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Her histogram sadece bir tek özelliği ölçmektedir. Aynı özelliğe ait zaman içerisinde birden fazla histogram yapılmak suretiyle olayların gelişme seyri izlenebilir. Histogram, özellikle değişim aralığının geniş olduğu durumlarda büyük miktardaki veri için çok uygundur. Görülmesi zor alanlara ilişkin verileri, meydana gelen belirli değerlerin sıklığı ve değişimin boyutları ile gösteren bir grafiktir. 


10. Soru

Neden-Etki analizlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için takip edilmesi gereken aşamalar nelerdir? 

Cevap

1. Aşama: Sorun doğru ve tam bir şekilde tanımlanmalıdır.

2. Aşama: Tanımlanacak olası etki için temel gruplamalar belirlenerek gruplama yapılmalıdır. Herhangi bir sayıda gruplama yapılabilmekle beraber, etkinin durumuna göre 5M+1E kullanılır.

3. Aşama: Kalite ekibi ve diğer katılımcılar beyin fırtınası oturumuna katılırlar.

4. Aşama: Oylama yapılarak tüm nedenler oylanır.

5. Aşama: Oylama sonucunda en çok oy olan nedenler belirlenir ve işaretlenir.

6. Aşama: İkinci oylama sonucunda en fazla oyu alan nedenin, gerçek anlamda etki ya da sorunun nedeni olup olmadığı sorgulanır.


11. Soru

Pareto diyagramının sık tercih edilen bir araç olmasının nedenleri nelerdir? 

Cevap

Pareto diyagramı; en önemli problemin belirlemesi, bir bakışta önem sırasının görülebilmesi, bütün faktörler içinde ilgilenilen faktörün önem oranının görülebilmesi, görsel etki yoluyla ikna gücünü artırması, karmaşık hesaplara ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla hazırlanabilmesi ve geliştirme çabalarının sonuçlarının açıkça görülebilmesi nedeniyle kullanımı sık tercih edilen bir araçtır. 


12. Soru

Dağılım diyagramı nedir ve ne amaçla kullanılır? 

Cevap

Dağılım diyagramı bir x ve y diyagramıdır. Yatay eksende olası problemin nedeni, dikey eksende ise problemin kendisi yer almaktadır. Diyagram üzerindeki x ve y noktalamalarının arasındaki ilişki, dağılma şekillerine göre yorumlanmaktadır. Diyagram üzerindeki noktaların dağılımına göre x değeri artarken y değerinin de artması olumlu ilişkiyi ifade etmektedir. Eğer x değeri artarken y değeri azalıyorsa olumsuz ilişkiden söz edilirken, x ve y değerleri arasında artış veya azalış yoksa değişkenler arasında ilişkinin olmadığı söylenebilir. Serpilme diyagramı olarak da bilinen bu diyagram, iki değişken arasında, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve ilişkinin gücünü belirtmek için kullanılan bir araçtır. Kalite sorunlarının çözümünde sıklıkla iki değişken arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu ilişki açıkça anlaşıldığı zaman, yapılacak çeşitli kombinasyonlar ile kalite konusunda etkili sonuçlar alınabilir. 


13. Soru

Kontrol çizelgesi kullanım amaçları nelerdir? 

Cevap

Kontrol çizelgesi, kalite kontrol ve geliştirme programlarında en çok kullanılan kalite geliştirme araçlarından biridir. İstenilen özelliklerde ürün ya da hizmet üretebilmek için üretim sürecinin istatistiksel olarak kontrol ve analiz edilmesi için kullanılır. Kontrol çizelgeleri süreç içerisindeki değişimlerin miktar ve yapısını göstermektedir. Başka bir deyişle bu yöntem, süreç içerisindeki değişkenler arasındaki farklılıkları, neden ve muhtemel sonuçlarını belirlemede kullanılır. Ayrıca süreçte olayların yorumlamasını ve değişimlerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu yöntemin kullanılmasında üç temel neden bulunmaktadır: Bu yöntem, sürecin değişimlerinin bir olasılık ile gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kullanılmaktadır. İkinci olarak kartlar, sürecin parametrelerini öngörmeye yardımcı olur. Son olarak ise, sürecin değişkenliğinin azaltmasında kullanılır. 


14. Soru

Çetele diyagramı nedir? 

Cevap

Çetele diyagramı, bir sorunla ilgili verilerin toplanması ve bu sorunların sıralanmasında kullanılan yöntemdir. Süreç içerisinde istenmeyen ya da beklenmedik bileşenlerin olup olmadığını belirlemek üzere veri toplamak için kullanılmaktadır. Bu yöntem ile belli bir durumun meydana geliş sıklığını göstermek mümkün olabilmektedir. 


15. Soru

Kalite geliştirmede kullanılan yeni araçlar nelerdir? 

Cevap

Kalite Geliştirmede Kullanılan Yedi Yeni Araç:
• Ağaç Şemalar

• Matris Diyagramı

• Matris Veri Analiz Diyagramı

• İlişki Diyagramı

• Süreç Karar Program Tablosu

• Ok Diyagramı

• Yakınlık Diyagramı


16. Soru

Ağaç şemaların kullanım amacı nedir? 

Cevap

Ağaç şemalarda amaç, yapılması istenen bir uygulamada olası engeller ile bunların azaltılması için alınabilecek önlemlerin tanımlanmasını, fikirlerin açık olarak anlaşılmasını ve uygulamaların detaylarına inilmesini kolaylaştırmaktır.


17. Soru

Matris diyagramı nedir?  Avantajını açıklayınız.

Cevap

Matris Diyagramı, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmede kullanılan planlama ve yönetim aracıdır. Bu ilişkilerin birçoğu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olup matris diyagramı aracılığı ile sebep-sonuç veya ne-nasıl ilişkisi şeklinde tanımlanır. Matris diyagramının en önemli avantajı, kullananları ilişkiler arasında sistematik analiz yapmaya zorlamasıdır. 


18. Soru

İlişki diyagramı ne amaçla kullanılır? 

Cevap

İlişki diyagramı, birçok iç içe bağlantılı faktörün rol oynadığı, karmaşık bir durumda ara ilişkilere açıklık getirmektedir. Faktörler arasında sebep-sonuç bağlantılarının açıklık kazanmasına yardım eder. Tüm aşamalarda takımdaki herkesin yaratıcılığını teşvik eder ve iletişim engellerinin kırılmasını sağlar. İlişki diyagramı, temelinde fikirler arasındaki neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya yöneliktir. Bu sayede neden-sonuç arasındaki ilişki netlik kazanmaktadır.


19. Soru

Süreç- karar program tablosu nedir, ne amaçla kullanılır?

Cevap

Süreç karar programı tablosu gerçekleşmesi arzu edilen veya edilmeyen olayları ve olası problemleri kapsayan ayrıntılı yorumlama planının oluşturulmasında kullanılan bir yönetim ve planlama aracıdır. Bu teknik, planda yanlış gelişebilecek olayların sistematik şekilde tanımlanmasını sağlar. Bu yanlışlıkların önlenmesi ya da düzeltilmesi için tedbirler alınmaktadır. Bu teknik sayesinde sorunların önlenmesi için plan değiştirilebilir ya da sorun ortaya çıktığında düzeltilmesine yönelik eylemler hazırlanmış olabilir.


20. Soru

Yakınlık diyagramı ve kullanım amacı nedir?  

Cevap

Yakınlık diyagramı bir beyin fırtınası tekniğidir. Beyin fırtınası bir konu üzerinde, katılım ve yaratıcılığı kolaylaştırıcı bir atmosfer yaratarak, pek çok fikrin ortaya çıkmasını hedefleyen bir takım çalışması tekniğidir. Bir grup insanın, orijinal fikirlerin üretilmesi amacı ile toplandığı, eleştirinin olmadığı, her türlü fikrin serbestçe ifade edilebildiği bir grup sürecidir. Bu tekniğin amacı; problemi çözmeye çalışanlara, büyük miktarlardaki bilgiyi eleyerek, bilginin gruplanmış ve doğal hâlini sunmaktır. Yöneticiler bu teknik sayesinde, düzensiz bilgiler yerine, temel sorunlara odaklanabilirler. 


1. Soru

Kalite çemberlerinin amaçları nelerdir? 

Cevap

Kalite çemberleri, her işletmede farklı sorunları çözmek üzere ortaya çıkan farklı ihtiyaçları karşılamak üzere kurulabilir. Ancak genel olarak kalite çemberlerinin amaçları; hataları azaltmak, çalışanların problemleri kavrama ve çözme kapasitesini geliştirmek, problemleri daha ortaya çıkmadan engelleme alışkanlığını kazandırmak, çalışanların konularında eğitimlerini sağlamak, daha uyumlu yönetici-çalışan ilişkisinin gelişmesine ortam hazırlamak, çalışanların motivasyonlarını arttırmak, işletmede çalışanlar arasında iletişim kanallarını geliştirmek, her kademede çalışanın beynleri, elleri ve gönülleriyle işe katılımını sağlamak ve grup çalışmalarını teşvik etmek, bireyselliği önlemek olarak sayılabilir. 

Kalite çemberleri, her işletmede farklı sorunları çözmek üzere ortaya çıkan farklı ihtiyaçları karşılamak üzere kurulabilir. Ancak genel olarak kalite çemberlerinin amaçları; hataları azaltmak, çalışanların problemleri kavrama ve çözme kapasitesini geliştirmek, problemleri daha ortaya çıkmadan engelleme alışkanlığını kazandırmak, çalışanların konularında eğitimlerini sağlamak, daha uyumlu yönetici-çalışan ilişkisinin gelişmesine ortam hazırlamak, çalışanların motivasyonlarını arttırmak, işletmede çalışanlar arasında iletişim kanallarını geliştirmek, her kademede çalışanın beynleri, elleri ve gönülleriyle işe katılımını sağlamak ve grup çalışmalarını teşvik etmek, bireyselliği önlemek olarak sayılabilir. 

Kalite çemberleri, her işletmede farklı sorunları çözmek üzere ortaya çıkan farklı ihtiyaçları karşılamak üzere kurulabilir. Ancak genel olarak kalite çemberlerinin amaçları; hataları azaltmak, çalışanların problemleri kavrama ve çözme kapasitesini geliştirmek, problemleri daha ortaya çıkmadan engelleme alışkanlığını kazandırmak, çalışanların konularında eğitimlerini sağlamak, daha uyumlu yönetici-çalışan ilişkisinin gelişmesine ortam hazırlamak, çalışanların motivasyonlarını arttırmak, işletmede çalışanlar arasında iletişim kanallarını geliştirmek, her kademede çalışanın beynleri, elleri ve gönülleriyle işe katılımını sağlamak ve grup çalışmalarını teşvik etmek, bireyselliği önlemek olarak sayılabilir. 

Kalite çemberleri, her işletmede farklı sorunları çözmek üzere ortaya çıkan farklı ihtiyaçları karşılamak üzere kurulabilir. Ancak genel olarak kalite çemberlerinin amaçları; hataları azaltmak, çalışanların problemleri kavrama ve çözme kapasitesini geliştirmek, problemleri daha ortaya çıkmadan engelleme alışkanlığını kazandırmak, çalışanların konularında eğitimlerini sağlamak, daha uyumlu yönetici-çalışan ilişkisinin gelişmesine ortam hazırlamak, çalışanların motivasyonlarını arttırmak, işletmede çalışanlar arasında iletişim kanallarını geliştirmek, her kademede çalışanın beynleri, elleri ve gönülleriyle işe katılımını sağlamak ve grup çalışmalarını teşvik etmek, bireyselliği önlemek olarak sayılabilir. 

2. Soru

Bir örgüt içinde sorunun ortaya konulabilmesi ve başarıya ulaşılabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken aşamalar nelerdir?  

Cevap

Sorunun ortaya konulabilmesi ve başarının elde edilebilmesi için yedi önemli aşamanın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 • Problemin ortaya konulması

 • Sorunların saptanması

 • Sorunun analizi

 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi

 • Çözümün denenmesi

 • Yönetime sunuş yapılması

 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi

Sorunun ortaya konulabilmesi ve başarının elde edilebilmesi için yedi önemli aşamanın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 • Problemin ortaya konulması

 • Sorunların saptanması

 • Sorunun analizi

 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi

 • Çözümün denenmesi

 • Yönetime sunuş yapılması

 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi

Sorunun ortaya konulabilmesi ve başarının elde edilebilmesi için yedi önemli aşamanın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 • Problemin ortaya konulması

 • Sorunların saptanması

 • Sorunun analizi

 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi

 • Çözümün denenmesi

 • Yönetime sunuş yapılması

 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi

Sorunun ortaya konulabilmesi ve başarının elde edilebilmesi için yedi önemli aşamanın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 • Problemin ortaya konulması

 • Sorunların saptanması

 • Sorunun analizi

 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi

 • Çözümün denenmesi

 • Yönetime sunuş yapılması

 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi

3. Soru

Kalite geliştirme araçlarının faydaları nelerdir? 

Cevap

Kalite geliştirme araçları (sorun çözme teknikleri) ürün veya hizmetin kalitesinin iyileştirilmesinde, maliyetlerin azaltılmasında, sorunların açık bir şekilde tanımlanmasında ve çözümünde, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde ve politika yayılımında fayda sağlamaktadır.

Kalite geliştirme araçları (sorun çözme teknikleri) ürün veya hizmetin kalitesinin iyileştirilmesinde, maliyetlerin azaltılmasında, sorunların açık bir şekilde tanımlanmasında ve çözümünde, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde ve politika yayılımında fayda sağlamaktadır.

Kalite geliştirme araçları (sorun çözme teknikleri) ürün veya hizmetin kalitesinin iyileştirilmesinde, maliyetlerin azaltılmasında, sorunların açık bir şekilde tanımlanmasında ve çözümünde, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde ve politika yayılımında fayda sağlamaktadır.

Kalite geliştirme araçları (sorun çözme teknikleri) ürün veya hizmetin kalitesinin iyileştirilmesinde, maliyetlerin azaltılmasında, sorunların açık bir şekilde tanımlanmasında ve çözümünde, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde ve politika yayılımında fayda sağlamaktadır.

4. Soru

Kalite geliştirmede kullanılan klasik araçlar nelerdir? 

Cevap

Kalite Geliştirmede Kullanılan Geleneksel (Klasik) Araçlar:
• Akış diyagramı

• Histogram

• Balık kılçığı (Neden-Sonuç diyagramı)

• Pareto analizi

• Dağılım Diyagramı

• Kontrol Çizelgesi

• Çetele Diyagramı

Kalite Geliştirmede Kullanılan Geleneksel (Klasik) Araçlar:
• Akış diyagramı

• Histogram

• Balık kılçığı (Neden-Sonuç diyagramı)

• Pareto analizi

• Dağılım Diyagramı

• Kontrol Çizelgesi

• Çetele Diyagramı

Kalite Geliştirmede Kullanılan Geleneksel (Klasik) Araçlar:
• Akış diyagramı

• Histogram

• Balık kılçığı (Neden-Sonuç diyagramı)

• Pareto analizi

• Dağılım Diyagramı

• Kontrol Çizelgesi

• Çetele Diyagramı

Kalite Geliştirmede Kullanılan Geleneksel (Klasik) Araçlar:
• Akış diyagramı

• Histogram

• Balık kılçığı (Neden-Sonuç diyagramı)

• Pareto analizi

• Dağılım Diyagramı

• Kontrol Çizelgesi

• Çetele Diyagramı

5. Soru

Bir sorunun olası bütün nedenlerinin saptanması amacıyla hangi kalite geliştirme araçları kullanılabilir? 

Cevap

Sorunların olası nedenlerini saptamak amacıyla şu araçlar kullanılabilir: 

 • İşaret Çizelgesi
 • Pareto Diyagramı
 • Dağılım Diyagramı
 • Neden -Sonuç Diyagramı
 • Beyin Fırtınası

 • İşaret Çizelgesi
 • Pareto Diyagramı
 • Dağılım Diyagramı
 • Neden -Sonuç Diyagramı
 • Beyin Fırtınası

 • İşaret Çizelgesi
 • Pareto Diyagramı
 • Dağılım Diyagramı
 • Neden -Sonuç Diyagramı
 • Beyin Fırtınası

 • İşaret Çizelgesi
 • Pareto Diyagramı
 • Dağılım Diyagramı
 • Neden -Sonuç Diyagramı
 • Beyin Fırtınası

 • İşaret Çizelgesi
 • Pareto Diyagramı
 • Dağılım Diyagramı
 • Neden -Sonuç Diyagramı
 • Beyin Fırtınası
6. Soru

Akış diyagramı nedir ve ne amaçla kullanılır?

Cevap

Akış diyagramı, bir ürünün veya bir üretim sürecinin oluşumunda izlenecek işlem basamaklarını ya da adımları birbirine eklemek suretiyle ürünlerin ve sürecin oluşturulmasında yaygın olarak kullanılan bir kalite geliştirme aracıdır. Akış diyagramlarının kullanılmasındaki temel amaçlar; olayların anlaşılabilirliğini sağlayıp geliştirilmesi konusundaki hususları ortaya çıkartması, süreç içinde yer alan çalışanların ya da kişilerin onu yaşamı ile bütünleştirerek işleri daha kolay kontrol etmesi, sürecin daha ekonomik yürümesi, bölümler arası ve üretici-müşteri ilişkilerini kolay anlaşılır hâle getirmesi olarak sayılabilir. 

Akış diyagramı, bir ürünün veya bir üretim sürecinin oluşumunda izlenecek işlem basamaklarını ya da adımları birbirine eklemek suretiyle ürünlerin ve sürecin oluşturulmasında yaygın olarak kullanılan bir kalite geliştirme aracıdır. Akış diyagramlarının kullanılmasındaki temel amaçlar; olayların anlaşılabilirliğini sağlayıp geliştirilmesi konusundaki hususları ortaya çıkartması, süreç içinde yer alan çalışanların ya da kişilerin onu yaşamı ile bütünleştirerek işleri daha kolay kontrol etmesi, sürecin daha ekonomik yürümesi, bölümler arası ve üretici-müşteri ilişkilerini kolay anlaşılır hâle getirmesi olarak sayılabilir. 

Akış diyagramı, bir ürünün veya bir üretim sürecinin oluşumunda izlenecek işlem basamaklarını ya da adımları birbirine eklemek suretiyle ürünlerin ve sürecin oluşturulmasında yaygın olarak kullanılan bir kalite geliştirme aracıdır. Akış diyagramlarının kullanılmasındaki temel amaçlar; olayların anlaşılabilirliğini sağlayıp geliştirilmesi konusundaki hususları ortaya çıkartması, süreç içinde yer alan çalışanların ya da kişilerin onu yaşamı ile bütünleştirerek işleri daha kolay kontrol etmesi, sürecin daha ekonomik yürümesi, bölümler arası ve üretici-müşteri ilişkilerini kolay anlaşılır hâle getirmesi olarak sayılabilir. 

Akış diyagramı, bir ürünün veya bir üretim sürecinin oluşumunda izlenecek işlem basamaklarını ya da adımları birbirine eklemek suretiyle ürünlerin ve sürecin oluşturulmasında yaygın olarak kullanılan bir kalite geliştirme aracıdır. Akış diyagramlarının kullanılmasındaki temel amaçlar; olayların anlaşılabilirliğini sağlayıp geliştirilmesi konusundaki hususları ortaya çıkartması, süreç içinde yer alan çalışanların ya da kişilerin onu yaşamı ile bütünleştirerek işleri daha kolay kontrol etmesi, sürecin daha ekonomik yürümesi, bölümler arası ve üretici-müşteri ilişkilerini kolay anlaşılır hâle getirmesi olarak sayılabilir. 

7. Soru

Akış diyagramı türleri nelerdir? Bu tür diyagramların özellikleri nelerdir?

Cevap

Üç tip akış diyagramı çeşidi bulunur. Bunlar işlem tipi, fonksiyonel ve yerleşim tipi akış diyagramlarıdır. En yaygın olarak işlem tipi akış diyagramlarının kullanıldığı söylenebilir. Fonksiyonel akış diyagramı ise işlem tipi akış diyagramının bir çeşidi olup; işlem tipi akış diyagramından farklı olarak, işin yapılış sırasının yanında işi kimin yapacağının da belirtileceği durumlarda tercih edilen diyagramlardır. Yerleşim tipi akış diyagramlarına coğrafî akış diyagramı da denilmektedir. Bu diyagram bir iş ile ilgili ya da işyerine dair bir alanın kat planını gösterir. Örneğin; bir evrak ile ilgili olarak o evrakın ilk işlem göreceği masa, fotokopi makinası, kayıt işlemleri ile ilgili sekreterlik bankosu, çalışanların bulundukları masalar ve evrakın saklanacağı dolabın yerine dair bir plan içermektedir.

Üç tip akış diyagramı çeşidi bulunur. Bunlar işlem tipi, fonksiyonel ve yerleşim tipi akış diyagramlarıdır. En yaygın olarak işlem tipi akış diyagramlarının kullanıldığı söylenebilir. Fonksiyonel akış diyagramı ise işlem tipi akış diyagramının bir çeşidi olup; işlem tipi akış diyagramından farklı olarak, işin yapılış sırasının yanında işi kimin yapacağının da belirtileceği durumlarda tercih edilen diyagramlardır. Yerleşim tipi akış diyagramlarına coğrafî akış diyagramı da denilmektedir. Bu diyagram bir iş ile ilgili ya da işyerine dair bir alanın kat planını gösterir. Örneğin; bir evrak ile ilgili olarak o evrakın ilk işlem göreceği masa, fotokopi makinası, kayıt işlemleri ile ilgili sekreterlik bankosu, çalışanların bulundukları masalar ve evrakın saklanacağı dolabın yerine dair bir plan içermektedir.

Üç tip akış diyagramı çeşidi bulunur. Bunlar işlem tipi, fonksiyonel ve yerleşim tipi akış diyagramlarıdır. En yaygın olarak işlem tipi akış diyagramlarının kullanıldığı söylenebilir. Fonksiyonel akış diyagramı ise işlem tipi akış diyagramının bir çeşidi olup; işlem tipi akış diyagramından farklı olarak, işin yapılış sırasının yanında işi kimin yapacağının da belirtileceği durumlarda tercih edilen diyagramlardır. Yerleşim tipi akış diyagramlarına coğrafî akış diyagramı da denilmektedir. Bu diyagram bir iş ile ilgili ya da işyerine dair bir alanın kat planını gösterir. Örneğin; bir evrak ile ilgili olarak o evrakın ilk işlem göreceği masa, fotokopi makinası, kayıt işlemleri ile ilgili sekreterlik bankosu, çalışanların bulundukları masalar ve evrakın saklanacağı dolabın yerine dair bir plan içermektedir.

Üç tip akış diyagramı çeşidi bulunur. Bunlar işlem tipi, fonksiyonel ve yerleşim tipi akış diyagramlarıdır. En yaygın olarak işlem tipi akış diyagramlarının kullanıldığı söylenebilir. Fonksiyonel akış diyagramı ise işlem tipi akış diyagramının bir çeşidi olup; işlem tipi akış diyagramından farklı olarak, işin yapılış sırasının yanında işi kimin yapacağının da belirtileceği durumlarda tercih edilen diyagramlardır. Yerleşim tipi akış diyagramlarına coğrafî akış diyagramı da denilmektedir. Bu diyagram bir iş ile ilgili ya da işyerine dair bir alanın kat planını gösterir. Örneğin; bir evrak ile ilgili olarak o evrakın ilk işlem göreceği masa, fotokopi makinası, kayıt işlemleri ile ilgili sekreterlik bankosu, çalışanların bulundukları masalar ve evrakın saklanacağı dolabın yerine dair bir plan içermektedir.

8. Soru

Akış diyagramı kullanmanın yararları nelerdir? 

Cevap

Akış diyagramlarını kullanmanın yararları şu şekilde tanımlanmaktadır:

 • Sürecin belgelendirilmesi; üretim ya da hizmetin sunumuyla ilgili olarak yapılacak olan işleri istenilen işlem basamakları sırasına sokup düzenleyerek, sürecin belgelendirilmesini gerçekleştirmek.

 • Gerçekleşen ve planlanan yöntemler arasındaki değişikliklerin vurgulanması; gerçekleştirilen adımlar ile belgelendirilen adımları karşılaştırarak, yöntemler arasında muhtemel değişiklikleri ortaya koymak.

 • Diğer ekip üyelerinin iş anlayışını geliştirmek; başkaları tarafından yapılan işleri göstererek diğer ekip üyelerinin iş performanslarını geliştirmek.

 • İlişki ve bağı anlamak; sürecin diğer adımlarını izleyerek görevlerin nasıl gerçekleştiğini anlayıp, işlem basamakları ve süreç hakkında ilişki ve bağ kurabilmek.

 • Personelin sorumluluğunu arttırmak; Süreç içindeki ilişki ve bağlantılara yönelik farkındalık yaratarak çalışanların sorumluluğunu arttırmak.

 • Yeni personelin eğitimi; süreç ile ilgili yapılacak işlerin belgelenmesini ve böylece işe yeni başlayanların süreç hakkında bilgi sahibi olmasını, yeni personele verilecek olan eğitim süresinin de kısalmasını sağlamak.

 • Önerilen değişikliklerin etkisini analiz etmek; değişiklikleri gözden geçirerek, uygulama öncesinde muhtemel problemleri tespit etmek.

Akış diyagramlarını kullanmanın yararları şu şekilde tanımlanmaktadır:

 • Sürecin belgelendirilmesi; üretim ya da hizmetin sunumuyla ilgili olarak yapılacak olan işleri istenilen işlem basamakları sırasına sokup düzenleyerek, sürecin belgelendirilmesini gerçekleştirmek.

 • Gerçekleşen ve planlanan yöntemler arasındaki değişikliklerin vurgulanması; gerçekleştirilen adımlar ile belgelendirilen adımları karşılaştırarak, yöntemler arasında muhtemel değişiklikleri ortaya koymak.

 • Diğer ekip üyelerinin iş anlayışını geliştirmek; başkaları tarafından yapılan işleri göstererek diğer ekip üyelerinin iş performanslarını geliştirmek.

 • İlişki ve bağı anlamak; sürecin diğer adımlarını izleyerek görevlerin nasıl gerçekleştiğini anlayıp, işlem basamakları ve süreç hakkında ilişki ve bağ kurabilmek.

 • Personelin sorumluluğunu arttırmak; Süreç içindeki ilişki ve bağlantılara yönelik farkındalık yaratarak çalışanların sorumluluğunu arttırmak.

 • Yeni personelin eğitimi; süreç ile ilgili yapılacak işlerin belgelenmesini ve böylece işe yeni başlayanların süreç hakkında bilgi sahibi olmasını, yeni personele verilecek olan eğitim süresinin de kısalmasını sağlamak.

 • Önerilen değişikliklerin etkisini analiz etmek; değişiklikleri gözden geçirerek, uygulama öncesinde muhtemel problemleri tespit etmek.

Akış diyagramlarını kullanmanın yararları şu şekilde tanımlanmaktadır:

 • Sürecin belgelendirilmesi; üretim ya da hizmetin sunumuyla ilgili olarak yapılacak olan işleri istenilen işlem basamakları sırasına sokup düzenleyerek, sürecin belgelendirilmesini gerçekleştirmek.

 • Gerçekleşen ve planlanan yöntemler arasındaki değişikliklerin vurgulanması; gerçekleştirilen adımlar ile belgelendirilen adımları karşılaştırarak, yöntemler arasında muhtemel değişiklikleri ortaya koymak.

 • Diğer ekip üyelerinin iş anlayışını geliştirmek; başkaları tarafından yapılan işleri göstererek diğer ekip üyelerinin iş performanslarını geliştirmek.

 • İlişki ve bağı anlamak; sürecin diğer adımlarını izleyerek görevlerin nasıl gerçekleştiğini anlayıp, işlem basamakları ve süreç hakkında ilişki ve bağ kurabilmek.

 • Personelin sorumluluğunu arttırmak; Süreç içindeki ilişki ve bağlantılara yönelik farkındalık yaratarak çalışanların sorumluluğunu arttırmak.

 • Yeni personelin eğitimi; süreç ile ilgili yapılacak işlerin belgelenmesini ve böylece işe yeni başlayanların süreç hakkında bilgi sahibi olmasını, yeni personele verilecek olan eğitim süresinin de kısalmasını sağlamak.

 • Önerilen değişikliklerin etkisini analiz etmek; değişiklikleri gözden geçirerek, uygulama öncesinde muhtemel problemleri tespit etmek.

Akış diyagramlarını kullanmanın yararları şu şekilde tanımlanmaktadır:

 • Sürecin belgelendirilmesi; üretim ya da hizmetin sunumuyla ilgili olarak yapılacak olan işleri istenilen işlem basamakları sırasına sokup düzenleyerek, sürecin belgelendirilmesini gerçekleştirmek.

 • Gerçekleşen ve planlanan yöntemler arasındaki değişikliklerin vurgulanması; gerçekleştirilen adımlar ile belgelendirilen adımları karşılaştırarak, yöntemler arasında muhtemel değişiklikleri ortaya koymak.

 • Diğer ekip üyelerinin iş anlayışını geliştirmek; başkaları tarafından yapılan işleri göstererek diğer ekip üyelerinin iş performanslarını geliştirmek.

 • İlişki ve bağı anlamak; sürecin diğer adımlarını izleyerek görevlerin nasıl gerçekleştiğini anlayıp, işlem basamakları ve süreç hakkında ilişki ve bağ kurabilmek.

 • Personelin sorumluluğunu arttırmak; Süreç içindeki ilişki ve bağlantılara yönelik farkındalık yaratarak çalışanların sorumluluğunu arttırmak.

 • Yeni personelin eğitimi; süreç ile ilgili yapılacak işlerin belgelenmesini ve böylece işe yeni başlayanların süreç hakkında bilgi sahibi olmasını, yeni personele verilecek olan eğitim süresinin de kısalmasını sağlamak.

 • Önerilen değişikliklerin etkisini analiz etmek; değişiklikleri gözden geçirerek, uygulama öncesinde muhtemel problemleri tespit etmek.

9. Soru

Kalite geliştirme sürecinde kullanılan araçlardan histogram nedir ve ne amaçla kullanılır? 

Cevap

Histogramlar, verilerin değerlerinin dağılımını gösteren diyagramlardır. Bu yöntem “frekans dağılımı” olarak da isimlendirilir. Histogram, veri grubunun genel durumunu bir bakışta verebilen güçlü bir araçtır. Histogramlar verilerin, görsel olarak incelenebilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan grafik araçlardır. Genellikle bir olayın oluş sıklığını göstermek, belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmediğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılım şeklini bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Her histogram sadece bir tek özelliği ölçmektedir. Aynı özelliğe ait zaman içerisinde birden fazla histogram yapılmak suretiyle olayların gelişme seyri izlenebilir. Histogram, özellikle değişim aralığının geniş olduğu durumlarda büyük miktardaki veri için çok uygundur. Görülmesi zor alanlara ilişkin verileri, meydana gelen belirli değerlerin sıklığı ve değişimin boyutları ile gösteren bir grafiktir. 

Histogramlar, verilerin değerlerinin dağılımını gösteren diyagramlardır. Bu yöntem “frekans dağılımı” olarak da isimlendirilir. Histogram, veri grubunun genel durumunu bir bakışta verebilen güçlü bir araçtır. Histogramlar verilerin, görsel olarak incelenebilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan grafik araçlardır. Genellikle bir olayın oluş sıklığını göstermek, belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmediğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılım şeklini bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Her histogram sadece bir tek özelliği ölçmektedir. Aynı özelliğe ait zaman içerisinde birden fazla histogram yapılmak suretiyle olayların gelişme seyri izlenebilir. Histogram, özellikle değişim aralığının geniş olduğu durumlarda büyük miktardaki veri için çok uygundur. Görülmesi zor alanlara ilişkin verileri, meydana gelen belirli değerlerin sıklığı ve değişimin boyutları ile gösteren bir grafiktir. 

Histogramlar, verilerin değerlerinin dağılımını gösteren diyagramlardır. Bu yöntem “frekans dağılımı” olarak da isimlendirilir. Histogram, veri grubunun genel durumunu bir bakışta verebilen güçlü bir araçtır. Histogramlar verilerin, görsel olarak incelenebilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan grafik araçlardır. Genellikle bir olayın oluş sıklığını göstermek, belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmediğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılım şeklini bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Her histogram sadece bir tek özelliği ölçmektedir. Aynı özelliğe ait zaman içerisinde birden fazla histogram yapılmak suretiyle olayların gelişme seyri izlenebilir. Histogram, özellikle değişim aralığının geniş olduğu durumlarda büyük miktardaki veri için çok uygundur. Görülmesi zor alanlara ilişkin verileri, meydana gelen belirli değerlerin sıklığı ve değişimin boyutları ile gösteren bir grafiktir. 

Histogramlar, verilerin değerlerinin dağılımını gösteren diyagramlardır. Bu yöntem “frekans dağılımı” olarak da isimlendirilir. Histogram, veri grubunun genel durumunu bir bakışta verebilen güçlü bir araçtır. Histogramlar verilerin, görsel olarak incelenebilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan grafik araçlardır. Genellikle bir olayın oluş sıklığını göstermek, belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmediğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılım şeklini bilinen bir dağılım ile karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Her histogram sadece bir tek özelliği ölçmektedir. Aynı özelliğe ait zaman içerisinde birden fazla histogram yapılmak suretiyle olayların gelişme seyri izlenebilir. Histogram, özellikle değişim aralığının geniş olduğu durumlarda büyük miktardaki veri için çok uygundur. Görülmesi zor alanlara ilişkin verileri, meydana gelen belirli değerlerin sıklığı ve değişimin boyutları ile gösteren bir grafiktir. 

10. Soru

Neden-Etki analizlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için takip edilmesi gereken aşamalar nelerdir? 

Cevap

1. Aşama: Sorun doğru ve tam bir şekilde tanımlanmalıdır.

2. Aşama: Tanımlanacak olası etki için temel gruplamalar belirlenerek gruplama yapılmalıdır. Herhangi bir sayıda gruplama yapılabilmekle beraber, etkinin durumuna göre 5M+1E kullanılır.

3. Aşama: Kalite ekibi ve diğer katılımcılar beyin fırtınası oturumuna katılırlar.

4. Aşama: Oylama yapılarak tüm nedenler oylanır.

5. Aşama: Oylama sonucunda en çok oy olan nedenler belirlenir ve işaretlenir.

6. Aşama: İkinci oylama sonucunda en fazla oyu alan nedenin, gerçek anlamda etki ya da sorunun nedeni olup olmadığı sorgulanır.

1. Aşama: Sorun doğru ve tam bir şekilde tanımlanmalıdır.

2. Aşama: Tanımlanacak olası etki için temel gruplamalar belirlenerek gruplama yapılmalıdır. Herhangi bir sayıda gruplama yapılabilmekle beraber, etkinin durumuna göre 5M+1E kullanılır.

3. Aşama: Kalite ekibi ve diğer katılımcılar beyin fırtınası oturumuna katılırlar.

4. Aşama: Oylama yapılarak tüm nedenler oylanır.

5. Aşama: Oylama sonucunda en çok oy olan nedenler belirlenir ve işaretlenir.

6. Aşama: İkinci oylama sonucunda en fazla oyu alan nedenin, gerçek anlamda etki ya da sorunun nedeni olup olmadığı sorgulanır.

1. Aşama: Sorun doğru ve tam bir şekilde tanımlanmalıdır.

2. Aşama: Tanımlanacak olası etki için temel gruplamalar belirlenerek gruplama yapılmalıdır. Herhangi bir sayıda gruplama yapılabilmekle beraber, etkinin durumuna göre 5M+1E kullanılır.

3. Aşama: Kalite ekibi ve diğer katılımcılar beyin fırtınası oturumuna katılırlar.

4. Aşama: Oylama yapılarak tüm nedenler oylanır.

5. Aşama: Oylama sonucunda en çok oy olan nedenler belirlenir ve işaretlenir.

6. Aşama: İkinci oylama sonucunda en fazla oyu alan nedenin, gerçek anlamda etki ya da sorunun nedeni olup olmadığı sorgulanır.

1. Aşama: Sorun doğru ve tam bir şekilde tanımlanmalıdır.

2. Aşama: Tanımlanacak olası etki için temel gruplamalar belirlenerek gruplama yapılmalıdır. Herhangi bir sayıda gruplama yapılabilmekle beraber, etkinin durumuna göre 5M+1E kullanılır.

3. Aşama: Kalite ekibi ve diğer katılımcılar beyin fırtınası oturumuna katılırlar.

4. Aşama: Oylama yapılarak tüm nedenler oylanır.

5. Aşama: Oylama sonucunda en çok oy olan nedenler belirlenir ve işaretlenir.

6. Aşama: İkinci oylama sonucunda en fazla oyu alan nedenin, gerçek anlamda etki ya da sorunun nedeni olup olmadığı sorgulanır.

11. Soru

Pareto diyagramının sık tercih edilen bir araç olmasının nedenleri nelerdir? 

Cevap

Pareto diyagramı; en önemli problemin belirlemesi, bir bakışta önem sırasının görülebilmesi, bütün faktörler içinde ilgilenilen faktörün önem oranının görülebilmesi, görsel etki yoluyla ikna gücünü artırması, karmaşık hesaplara ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla hazırlanabilmesi ve geliştirme çabalarının sonuçlarının açıkça görülebilmesi nedeniyle kullanımı sık tercih edilen bir araçtır. 

Pareto diyagramı; en önemli problemin belirlemesi, bir bakışta önem sırasının görülebilmesi, bütün faktörler içinde ilgilenilen faktörün önem oranının görülebilmesi, görsel etki yoluyla ikna gücünü artırması, karmaşık hesaplara ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla hazırlanabilmesi ve geliştirme çabalarının sonuçlarının açıkça görülebilmesi nedeniyle kullanımı sık tercih edilen bir araçtır. 

Pareto diyagramı; en önemli problemin belirlemesi, bir bakışta önem sırasının görülebilmesi, bütün faktörler içinde ilgilenilen faktörün önem oranının görülebilmesi, görsel etki yoluyla ikna gücünü artırması, karmaşık hesaplara ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla hazırlanabilmesi ve geliştirme çabalarının sonuçlarının açıkça görülebilmesi nedeniyle kullanımı sık tercih edilen bir araçtır. 

Pareto diyagramı; en önemli problemin belirlemesi, bir bakışta önem sırasının görülebilmesi, bütün faktörler içinde ilgilenilen faktörün önem oranının görülebilmesi, görsel etki yoluyla ikna gücünü artırması, karmaşık hesaplara ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla hazırlanabilmesi ve geliştirme çabalarının sonuçlarının açıkça görülebilmesi nedeniyle kullanımı sık tercih edilen bir araçtır. 

12. Soru

Dağılım diyagramı nedir ve ne amaçla kullanılır? 

Cevap

Dağılım diyagramı bir x ve y diyagramıdır. Yatay eksende olası problemin nedeni, dikey eksende ise problemin kendisi yer almaktadır. Diyagram üzerindeki x ve y noktalamalarının arasındaki ilişki, dağılma şekillerine göre yorumlanmaktadır. Diyagram üzerindeki noktaların dağılımına göre x değeri artarken y değerinin de artması olumlu ilişkiyi ifade etmektedir. Eğer x değeri artarken y değeri azalıyorsa olumsuz ilişkiden söz edilirken, x ve y değerleri arasında artış veya azalış yoksa değişkenler arasında ilişkinin olmadığı söylenebilir. Serpilme diyagramı olarak da bilinen bu diyagram, iki değişken arasında, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve ilişkinin gücünü belirtmek için kullanılan bir araçtır. Kalite sorunlarının çözümünde sıklıkla iki değişken arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu ilişki açıkça anlaşıldığı zaman, yapılacak çeşitli kombinasyonlar ile kalite konusunda etkili sonuçlar alınabilir. 

Dağılım diyagramı bir x ve y diyagramıdır. Yatay eksende olası problemin nedeni, dikey eksende ise problemin kendisi yer almaktadır. Diyagram üzerindeki x ve y noktalamalarının arasındaki ilişki, dağılma şekillerine göre yorumlanmaktadır. Diyagram üzerindeki noktaların dağılımına göre x değeri artarken y değerinin de artması olumlu ilişkiyi ifade etmektedir. Eğer x değeri artarken y değeri azalıyorsa olumsuz ilişkiden söz edilirken, x ve y değerleri arasında artış veya azalış yoksa değişkenler arasında ilişkinin olmadığı söylenebilir. Serpilme diyagramı olarak da bilinen bu diyagram, iki değişken arasında, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve ilişkinin gücünü belirtmek için kullanılan bir araçtır. Kalite sorunlarının çözümünde sıklıkla iki değişken arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu ilişki açıkça anlaşıldığı zaman, yapılacak çeşitli kombinasyonlar ile kalite konusunda etkili sonuçlar alınabilir. 

Dağılım diyagramı bir x ve y diyagramıdır. Yatay eksende olası problemin nedeni, dikey eksende ise problemin kendisi yer almaktadır. Diyagram üzerindeki x ve y noktalamalarının arasındaki ilişki, dağılma şekillerine göre yorumlanmaktadır. Diyagram üzerindeki noktaların dağılımına göre x değeri artarken y değerinin de artması olumlu ilişkiyi ifade etmektedir. Eğer x değeri artarken y değeri azalıyorsa olumsuz ilişkiden söz edilirken, x ve y değerleri arasında artış veya azalış yoksa değişkenler arasında ilişkinin olmadığı söylenebilir. Serpilme diyagramı olarak da bilinen bu diyagram, iki değişken arasında, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve ilişkinin gücünü belirtmek için kullanılan bir araçtır. Kalite sorunlarının çözümünde sıklıkla iki değişken arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu ilişki açıkça anlaşıldığı zaman, yapılacak çeşitli kombinasyonlar ile kalite konusunda etkili sonuçlar alınabilir. 

Dağılım diyagramı bir x ve y diyagramıdır. Yatay eksende olası problemin nedeni, dikey eksende ise problemin kendisi yer almaktadır. Diyagram üzerindeki x ve y noktalamalarının arasındaki ilişki, dağılma şekillerine göre yorumlanmaktadır. Diyagram üzerindeki noktaların dağılımına göre x değeri artarken y değerinin de artması olumlu ilişkiyi ifade etmektedir. Eğer x değeri artarken y değeri azalıyorsa olumsuz ilişkiden söz edilirken, x ve y değerleri arasında artış veya azalış yoksa değişkenler arasında ilişkinin olmadığı söylenebilir. Serpilme diyagramı olarak da bilinen bu diyagram, iki değişken arasında, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve ilişkinin gücünü belirtmek için kullanılan bir araçtır. Kalite sorunlarının çözümünde sıklıkla iki değişken arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu ilişki açıkça anlaşıldığı zaman, yapılacak çeşitli kombinasyonlar ile kalite konusunda etkili sonuçlar alınabilir. 

Dağılım diyagramı bir x ve y diyagramıdır. Yatay eksende olası problemin nedeni, dikey eksende ise problemin kendisi yer almaktadır. Diyagram üzerindeki x ve y noktalamalarının arasındaki ilişki, dağılma şekillerine göre yorumlanmaktadır. Diyagram üzerindeki noktaların dağılımına göre x değeri artarken y değerinin de artması olumlu ilişkiyi ifade etmektedir. Eğer x değeri artarken y değeri azalıyorsa olumsuz ilişkiden söz edilirken, x ve y değerleri arasında artış veya azalış yoksa değişkenler arasında ilişkinin olmadığı söylenebilir. Serpilme diyagramı olarak da bilinen bu diyagram, iki değişken arasında, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve ilişkinin gücünü belirtmek için kullanılan bir araçtır. Kalite sorunlarının çözümünde sıklıkla iki değişken arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu ilişki açıkça anlaşıldığı zaman, yapılacak çeşitli kombinasyonlar ile kalite konusunda etkili sonuçlar alınabilir. 

13. Soru

Kontrol çizelgesi kullanım amaçları nelerdir? 

Cevap

Kontrol çizelgesi, kalite kontrol ve geliştirme programlarında en çok kullanılan kalite geliştirme araçlarından biridir. İstenilen özelliklerde ürün ya da hizmet üretebilmek için üretim sürecinin istatistiksel olarak kontrol ve analiz edilmesi için kullanılır. Kontrol çizelgeleri süreç içerisindeki değişimlerin miktar ve yapısını göstermektedir. Başka bir deyişle bu yöntem, süreç içerisindeki değişkenler arasındaki farklılıkları, neden ve muhtemel sonuçlarını belirlemede kullanılır. Ayrıca süreçte olayların yorumlamasını ve değişimlerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu yöntemin kullanılmasında üç temel neden bulunmaktadır: Bu yöntem, sürecin değişimlerinin bir olasılık ile gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kullanılmaktadır. İkinci olarak kartlar, sürecin parametrelerini öngörmeye yardımcı olur. Son olarak ise, sürecin değişkenliğinin azaltmasında kullanılır. 

Kontrol çizelgesi, kalite kontrol ve geliştirme programlarında en çok kullanılan kalite geliştirme araçlarından biridir. İstenilen özelliklerde ürün ya da hizmet üretebilmek için üretim sürecinin istatistiksel olarak kontrol ve analiz edilmesi için kullanılır. Kontrol çizelgeleri süreç içerisindeki değişimlerin miktar ve yapısını göstermektedir. Başka bir deyişle bu yöntem, süreç içerisindeki değişkenler arasındaki farklılıkları, neden ve muhtemel sonuçlarını belirlemede kullanılır. Ayrıca süreçte olayların yorumlamasını ve değişimlerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu yöntemin kullanılmasında üç temel neden bulunmaktadır: Bu yöntem, sürecin değişimlerinin bir olasılık ile gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kullanılmaktadır. İkinci olarak kartlar, sürecin parametrelerini öngörmeye yardımcı olur. Son olarak ise, sürecin değişkenliğinin azaltmasında kullanılır. 

Kontrol çizelgesi, kalite kontrol ve geliştirme programlarında en çok kullanılan kalite geliştirme araçlarından biridir. İstenilen özelliklerde ürün ya da hizmet üretebilmek için üretim sürecinin istatistiksel olarak kontrol ve analiz edilmesi için kullanılır. Kontrol çizelgeleri süreç içerisindeki değişimlerin miktar ve yapısını göstermektedir. Başka bir deyişle bu yöntem, süreç içerisindeki değişkenler arasındaki farklılıkları, neden ve muhtemel sonuçlarını belirlemede kullanılır. Ayrıca süreçte olayların yorumlamasını ve değişimlerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu yöntemin kullanılmasında üç temel neden bulunmaktadır: Bu yöntem, sürecin değişimlerinin bir olasılık ile gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kullanılmaktadır. İkinci olarak kartlar, sürecin parametrelerini öngörmeye yardımcı olur. Son olarak ise, sürecin değişkenliğinin azaltmasında kullanılır. 

Kontrol çizelgesi, kalite kontrol ve geliştirme programlarında en çok kullanılan kalite geliştirme araçlarından biridir. İstenilen özelliklerde ürün ya da hizmet üretebilmek için üretim sürecinin istatistiksel olarak kontrol ve analiz edilmesi için kullanılır. Kontrol çizelgeleri süreç içerisindeki değişimlerin miktar ve yapısını göstermektedir. Başka bir deyişle bu yöntem, süreç içerisindeki değişkenler arasındaki farklılıkları, neden ve muhtemel sonuçlarını belirlemede kullanılır. Ayrıca süreçte olayların yorumlamasını ve değişimlerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu yöntemin kullanılmasında üç temel neden bulunmaktadır: Bu yöntem, sürecin değişimlerinin bir olasılık ile gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kullanılmaktadır. İkinci olarak kartlar, sürecin parametrelerini öngörmeye yardımcı olur. Son olarak ise, sürecin değişkenliğinin azaltmasında kullanılır. 

14. Soru

Çetele diyagramı nedir? 

Cevap

Çetele diyagramı, bir sorunla ilgili verilerin toplanması ve bu sorunların sıralanmasında kullanılan yöntemdir. Süreç içerisinde istenmeyen ya da beklenmedik bileşenlerin olup olmadığını belirlemek üzere veri toplamak için kullanılmaktadır. Bu yöntem ile belli bir durumun meydana geliş sıklığını göstermek mümkün olabilmektedir. 

Çetele diyagramı, bir sorunla ilgili verilerin toplanması ve bu sorunların sıralanmasında kullanılan yöntemdir. Süreç içerisinde istenmeyen ya da beklenmedik bileşenlerin olup olmadığını belirlemek üzere veri toplamak için kullanılmaktadır. Bu yöntem ile belli bir durumun meydana geliş sıklığını göstermek mümkün olabilmektedir. 

Çetele diyagramı, bir sorunla ilgili verilerin toplanması ve bu sorunların sıralanmasında kullanılan yöntemdir. Süreç içerisinde istenmeyen ya da beklenmedik bileşenlerin olup olmadığını belirlemek üzere veri toplamak için kullanılmaktadır. Bu yöntem ile belli bir durumun meydana geliş sıklığını göstermek mümkün olabilmektedir. 

Çetele diyagramı, bir sorunla ilgili verilerin toplanması ve bu sorunların sıralanmasında kullanılan yöntemdir. Süreç içerisinde istenmeyen ya da beklenmedik bileşenlerin olup olmadığını belirlemek üzere veri toplamak için kullanılmaktadır. Bu yöntem ile belli bir durumun meydana geliş sıklığını göstermek mümkün olabilmektedir. 

Çetele diyagramı, bir sorunla ilgili verilerin toplanması ve bu sorunların sıralanmasında kullanılan yöntemdir. Süreç içerisinde istenmeyen ya da beklenmedik bileşenlerin olup olmadığını belirlemek üzere veri toplamak için kullanılmaktadır. Bu yöntem ile belli bir durumun meydana geliş sıklığını göstermek mümkün olabilmektedir. 

15. Soru

Kalite geliştirmede kullanılan yeni araçlar nelerdir? 

Cevap

Kalite Geliştirmede Kullanılan Yedi Yeni Araç:
• Ağaç Şemalar

• Matris Diyagramı

• Matris Veri Analiz Diyagramı

• İlişki Diyagramı

• Süreç Karar Program Tablosu

• Ok Diyagramı

• Yakınlık Diyagramı

Kalite Geliştirmede Kullanılan Yedi Yeni Araç:
• Ağaç Şemalar

• Matris Diyagramı

• Matris Veri Analiz Diyagramı

• İlişki Diyagramı

• Süreç Karar Program Tablosu

• Ok Diyagramı

• Yakınlık Diyagramı

Kalite Geliştirmede Kullanılan Yedi Yeni Araç:
• Ağaç Şemalar

• Matris Diyagramı

• Matris Veri Analiz Diyagramı

• İlişki Diyagramı

• Süreç Karar Program Tablosu

• Ok Diyagramı

• Yakınlık Diyagramı

Kalite Geliştirmede Kullanılan Yedi Yeni Araç:
• Ağaç Şemalar

• Matris Diyagramı

• Matris Veri Analiz Diyagramı

• İlişki Diyagramı

• Süreç Karar Program Tablosu

• Ok Diyagramı

• Yakınlık Diyagramı

16. Soru

Ağaç şemaların kullanım amacı nedir? 

Cevap

Ağaç şemalarda amaç, yapılması istenen bir uygulamada olası engeller ile bunların azaltılması için alınabilecek önlemlerin tanımlanmasını, fikirlerin açık olarak anlaşılmasını ve uygulamaların detaylarına inilmesini kolaylaştırmaktır.

Ağaç şemalarda amaç, yapılması istenen bir uygulamada olası engeller ile bunların azaltılması için alınabilecek önlemlerin tanımlanmasını, fikirlerin açık olarak anlaşılmasını ve uygulamaların detaylarına inilmesini kolaylaştırmaktır.

Ağaç şemalarda amaç, yapılması istenen bir uygulamada olası engeller ile bunların azaltılması için alınabilecek önlemlerin tanımlanmasını, fikirlerin açık olarak anlaşılmasını ve uygulamaların detaylarına inilmesini kolaylaştırmaktır.

Ağaç şemalarda amaç, yapılması istenen bir uygulamada olası engeller ile bunların azaltılması için alınabilecek önlemlerin tanımlanmasını, fikirlerin açık olarak anlaşılmasını ve uygulamaların detaylarına inilmesini kolaylaştırmaktır.

17. Soru

Matris diyagramı nedir?  Avantajını açıklayınız.

Cevap

Matris Diyagramı, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmede kullanılan planlama ve yönetim aracıdır. Bu ilişkilerin birçoğu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olup matris diyagramı aracılığı ile sebep-sonuç veya ne-nasıl ilişkisi şeklinde tanımlanır. Matris diyagramının en önemli avantajı, kullananları ilişkiler arasında sistematik analiz yapmaya zorlamasıdır. 

Matris Diyagramı, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmede kullanılan planlama ve yönetim aracıdır. Bu ilişkilerin birçoğu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olup matris diyagramı aracılığı ile sebep-sonuç veya ne-nasıl ilişkisi şeklinde tanımlanır. Matris diyagramının en önemli avantajı, kullananları ilişkiler arasında sistematik analiz yapmaya zorlamasıdır. 

Matris Diyagramı, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmede kullanılan planlama ve yönetim aracıdır. Bu ilişkilerin birçoğu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olup matris diyagramı aracılığı ile sebep-sonuç veya ne-nasıl ilişkisi şeklinde tanımlanır. Matris diyagramının en önemli avantajı, kullananları ilişkiler arasında sistematik analiz yapmaya zorlamasıdır. 

Matris Diyagramı, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmede kullanılan planlama ve yönetim aracıdır. Bu ilişkilerin birçoğu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olup matris diyagramı aracılığı ile sebep-sonuç veya ne-nasıl ilişkisi şeklinde tanımlanır. Matris diyagramının en önemli avantajı, kullananları ilişkiler arasında sistematik analiz yapmaya zorlamasıdır. 

18. Soru

İlişki diyagramı ne amaçla kullanılır? 

Cevap

İlişki diyagramı, birçok iç içe bağlantılı faktörün rol oynadığı, karmaşık bir durumda ara ilişkilere açıklık getirmektedir. Faktörler arasında sebep-sonuç bağlantılarının açıklık kazanmasına yardım eder. Tüm aşamalarda takımdaki herkesin yaratıcılığını teşvik eder ve iletişim engellerinin kırılmasını sağlar. İlişki diyagramı, temelinde fikirler arasındaki neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya yöneliktir. Bu sayede neden-sonuç arasındaki ilişki netlik kazanmaktadır.

İlişki diyagramı, birçok iç içe bağlantılı faktörün rol oynadığı, karmaşık bir durumda ara ilişkilere açıklık getirmektedir. Faktörler arasında sebep-sonuç bağlantılarının açıklık kazanmasına yardım eder. Tüm aşamalarda takımdaki herkesin yaratıcılığını teşvik eder ve iletişim engellerinin kırılmasını sağlar. İlişki diyagramı, temelinde fikirler arasındaki neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya yöneliktir. Bu sayede neden-sonuç arasındaki ilişki netlik kazanmaktadır.

İlişki diyagramı, birçok iç içe bağlantılı faktörün rol oynadığı, karmaşık bir durumda ara ilişkilere açıklık getirmektedir. Faktörler arasında sebep-sonuç bağlantılarının açıklık kazanmasına yardım eder. Tüm aşamalarda takımdaki herkesin yaratıcılığını teşvik eder ve iletişim engellerinin kırılmasını sağlar. İlişki diyagramı, temelinde fikirler arasındaki neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya yöneliktir. Bu sayede neden-sonuç arasındaki ilişki netlik kazanmaktadır.

İlişki diyagramı, birçok iç içe bağlantılı faktörün rol oynadığı, karmaşık bir durumda ara ilişkilere açıklık getirmektedir. Faktörler arasında sebep-sonuç bağlantılarının açıklık kazanmasına yardım eder. Tüm aşamalarda takımdaki herkesin yaratıcılığını teşvik eder ve iletişim engellerinin kırılmasını sağlar. İlişki diyagramı, temelinde fikirler arasındaki neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya yöneliktir. Bu sayede neden-sonuç arasındaki ilişki netlik kazanmaktadır.

19. Soru

Süreç- karar program tablosu nedir, ne amaçla kullanılır?

Cevap

Süreç karar programı tablosu gerçekleşmesi arzu edilen veya edilmeyen olayları ve olası problemleri kapsayan ayrıntılı yorumlama planının oluşturulmasında kullanılan bir yönetim ve planlama aracıdır. Bu teknik, planda yanlış gelişebilecek olayların sistematik şekilde tanımlanmasını sağlar. Bu yanlışlıkların önlenmesi ya da düzeltilmesi için tedbirler alınmaktadır. Bu teknik sayesinde sorunların önlenmesi için plan değiştirilebilir ya da sorun ortaya çıktığında düzeltilmesine yönelik eylemler hazırlanmış olabilir.

Süreç karar programı tablosu gerçekleşmesi arzu edilen veya edilmeyen olayları ve olası problemleri kapsayan ayrıntılı yorumlama planının oluşturulmasında kullanılan bir yönetim ve planlama aracıdır. Bu teknik, planda yanlış gelişebilecek olayların sistematik şekilde tanımlanmasını sağlar. Bu yanlışlıkların önlenmesi ya da düzeltilmesi için tedbirler alınmaktadır. Bu teknik sayesinde sorunların önlenmesi için plan değiştirilebilir ya da sorun ortaya çıktığında düzeltilmesine yönelik eylemler hazırlanmış olabilir.

Süreç karar programı tablosu gerçekleşmesi arzu edilen veya edilmeyen olayları ve olası problemleri kapsayan ayrıntılı yorumlama planının oluşturulmasında kullanılan bir yönetim ve planlama aracıdır. Bu teknik, planda yanlış gelişebilecek olayların sistematik şekilde tanımlanmasını sağlar. Bu yanlışlıkların önlenmesi ya da düzeltilmesi için tedbirler alınmaktadır. Bu teknik sayesinde sorunların önlenmesi için plan değiştirilebilir ya da sorun ortaya çıktığında düzeltilmesine yönelik eylemler hazırlanmış olabilir.

Süreç karar programı tablosu gerçekleşmesi arzu edilen veya edilmeyen olayları ve olası problemleri kapsayan ayrıntılı yorumlama planının oluşturulmasında kullanılan bir yönetim ve planlama aracıdır. Bu teknik, planda yanlış gelişebilecek olayların sistematik şekilde tanımlanmasını sağlar. Bu yanlışlıkların önlenmesi ya da düzeltilmesi için tedbirler alınmaktadır. Bu teknik sayesinde sorunların önlenmesi için plan değiştirilebilir ya da sorun ortaya çıktığında düzeltilmesine yönelik eylemler hazırlanmış olabilir.

20. Soru

Yakınlık diyagramı ve kullanım amacı nedir?  

Cevap

Yakınlık diyagramı bir beyin fırtınası tekniğidir. Beyin fırtınası bir konu üzerinde, katılım ve yaratıcılığı kolaylaştırıcı bir atmosfer yaratarak, pek çok fikrin ortaya çıkmasını hedefleyen bir takım çalışması tekniğidir. Bir grup insanın, orijinal fikirlerin üretilmesi amacı ile toplandığı, eleştirinin olmadığı, her türlü fikrin serbestçe ifade edilebildiği bir grup sürecidir. Bu tekniğin amacı; problemi çözmeye çalışanlara, büyük miktarlardaki bilgiyi eleyerek, bilginin gruplanmış ve doğal hâlini sunmaktır. Yöneticiler bu teknik sayesinde, düzensiz bilgiler yerine, temel sorunlara odaklanabilirler. 

Yakınlık diyagramı bir beyin fırtınası tekniğidir. Beyin fırtınası bir konu üzerinde, katılım ve yaratıcılığı kolaylaştırıcı bir atmosfer yaratarak, pek çok fikrin ortaya çıkmasını hedefleyen bir takım çalışması tekniğidir. Bir grup insanın, orijinal fikirlerin üretilmesi amacı ile toplandığı, eleştirinin olmadığı, her türlü fikrin serbestçe ifade edilebildiği bir grup sürecidir. Bu tekniğin amacı; problemi çözmeye çalışanlara, büyük miktarlardaki bilgiyi eleyerek, bilginin gruplanmış ve doğal hâlini sunmaktır. Yöneticiler bu teknik sayesinde, düzensiz bilgiler yerine, temel sorunlara odaklanabilirler. 

Yakınlık diyagramı bir beyin fırtınası tekniğidir. Beyin fırtınası bir konu üzerinde, katılım ve yaratıcılığı kolaylaştırıcı bir atmosfer yaratarak, pek çok fikrin ortaya çıkmasını hedefleyen bir takım çalışması tekniğidir. Bir grup insanın, orijinal fikirlerin üretilmesi amacı ile toplandığı, eleştirinin olmadığı, her türlü fikrin serbestçe ifade edilebildiği bir grup sürecidir. Bu tekniğin amacı; problemi çözmeye çalışanlara, büyük miktarlardaki bilgiyi eleyerek, bilginin gruplanmış ve doğal hâlini sunmaktır. Yöneticiler bu teknik sayesinde, düzensiz bilgiler yerine, temel sorunlara odaklanabilirler. 

Yakınlık diyagramı bir beyin fırtınası tekniğidir. Beyin fırtınası bir konu üzerinde, katılım ve yaratıcılığı kolaylaştırıcı bir atmosfer yaratarak, pek çok fikrin ortaya çıkmasını hedefleyen bir takım çalışması tekniğidir. Bir grup insanın, orijinal fikirlerin üretilmesi amacı ile toplandığı, eleştirinin olmadığı, her türlü fikrin serbestçe ifade edilebildiği bir grup sürecidir. Bu tekniğin amacı; problemi çözmeye çalışanlara, büyük miktarlardaki bilgiyi eleyerek, bilginin gruplanmış ve doğal hâlini sunmaktır. Yöneticiler bu teknik sayesinde, düzensiz bilgiler yerine, temel sorunlara odaklanabilirler. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!