Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
4
A+
A-

Toplam Kalite Yönetimi Ve Konaklama Hizmetleri

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Toplam Kalite Yönetimi Ve Konaklama Hizmetleri

1. Soru

Aşağıdakilerden hangisi / hangileri Toplam Kalite Yönetiminin kapsadığı kavramlardandır? 

I. müşteri tatmini

II. örgüt süreçleri

III. nitelik artırma

IV. bilgi / veri analizi

V. kaynak yönetimi

Cevap

Belirtilen kavramların hepsi Toplam Kalite Yönetiminin kapsadığı kavramlardır. Feigenbaum’a göre TKY, en ekonomik bir düzeyde tam bir müşteri tatmini sağlayacak ürün ve hizmet üretebilmek için bir örgütteki çeşitli grupların kalite geliştirme, kaliteyi koruma ve kalite iyileştirme çabalarının bütünleştirilmesi için etkili bir sistemdir (Merter, 2006: 49). TKY, örgüt fonksiyonları ve sonuçlar yerine, süreçler üzerinde odaklanan tüm çalışanların niteliklerinin arttırılması ile yönetim kararlarının alınmasının, sağlıklı bilgi ve veri toplanması analizine dayanan, tüm maddi ve manevi örgüt kaynaklarını bir bütünlük içinde ele alan bir yaklaşımdır. 


2. Soru

Toplam Kalite Yönetimi kendisinden beklenen faydaları sağlayabilmesi için ne gibi şartları yerine getirmesi gerekir? 

Cevap

Toplam kalite yönetiminin kendisinden beklenilen faydayı sağlayabilmesi için şu şartları yerine getirmesi gereklidir: • Tüketici ihtiyaç ve istekleri tespit edilmelidir. • Kalite kontrolü öğretici olmalı ve sürekli yapılan hataların tekrarlanması önlenmelidir. • Herhangi bir aşamada yapılan kontrol işlemi bir sonraki aşamaya geçebilmek için yarı işlenmiş ürün ya da hizmete garanti vermelidir. • İşlem kontrolü için tespit edilen düzey ile elde edilen düzey karşılaştırılmalıdır. • Uygun işlemler için optimum kalite düzeyi belirlenmelidir. • İşlemler hatalı ürün ve hizmet üretimini ortadan kaldıracak kadar basit olmalıdır. • Mevcut kontrol yöntemleri değerlendirilerek daha etkili politikalar tespit edilmelidir.


3. Soru

İşletmelerin Toplam Kalite Yönetimi uygulamaya istek duymasına sebep olan nedenler nelerdir? 

Cevap

İşletmeler temel olarak dört nedenden dolayı TKY’yi uygulamaya istek duyarlar, bunları şöyle özetleyebiliriz:

 • Uluslararası rekabette etkili olmak

 • Müşteriyi tatmin etmek

 • Müşterilere ürün/hizmet satmadan daha fazlasını vermek

 • Verimli, müşteri odaklı, katılımcı bir işletme olmak

   


4. Soru

Kalite kavramına yönelik ilk kayıtlara hangi belgede rastlanmıştır?

Cevap

Kalite kavramına yönelik ilk kayıtlar Hammurabi Yasalarına kadar gider. Hammurabi Yasalarında şu ifadeye yer verilmiştir: “Eğer bir kişi (kalitesiz) ev yapar ve bu ev bir şekilde çökerse ve ev sahibi ölürse evi yapan da öldürülmelidir (Raad, 1995: 8). Evi yapmakla yükümlü olan kişinin evi gerekli kalitede yapmaması sonucunu kendi hayatıyla ödemesi gerektiğini anlatan bu yasa kalite kontrolünün toplum yaşamına girdiğini bizlere göstermektedir.


5. Soru

Walter A. Shewhart’ın ortaya koyduğu İstatistiki Kalite Kontrol Kavramı ne tür aşamalardan oluşur?

Cevap

Walter A. Shewhart endüstride istatistiksel süreçleri izlemek için geliştirdiği İstatistiki Kalite Kontrol Kavramı ile kalitenin bilimsel temellerini ortaya koymuştur. Shewhart kalite yönetimi için temel olan Planla (Plan), Yap (Do), Kontrol et (Check), Faaliyete Geç (Act) olarak isimlendirilen yaklaşımı geliştirmiştir. Shewhart’ın geliştirdiği PDCA; kalite, üretkenlik ve etkinlik problemlerini çözmek için kullanılabilirken, işletme içinde bir mühendis, endüstri işçisi veya büro personeli tarafından da uygulanabilir. 


6. Soru

Türkiye’de kalite kontrol uygulamaları ne zaman ve hangi sanayi türünde uygulanmaya başlamıştır? 

Cevap

Ülkemizde ilk kalite kontrol uygulamaları 1960’lı yılların başında metal sanayiinde faaliyet gösteren fabrikalarda uygulanmaya başlamıştır.


7. Soru

İç müşteri nedir ve Toplam Kalite Yönetiminde bir örgüt için önemi nedir? 

Cevap

İç müşteri, söz konusu mal ve hizmetlerin üretilmesinde ve dış müşteriye ulaştırılmasında doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan tüm işletme çalışanları olarak ifade edilmektedir. İç müşteri kavramı bir örgütün üretim süreci ve hizmet süreci etkinliğinin iyileştirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. İç müşteri tatmininin gerçekleştirilebilmesi için, iç müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların isteklere dönüştürülmesi gerekmektedir. İç müşterilerin ihtiyaçlarının ve isteklerinin belirlenmesi, dış müşterilere göre daha kolaydır çünkü iç müşterilerin hepsi ile karşılıklı görüşme ve onların fikirlerini alma imkânı vardır. 


8. Soru

Dış Müşteri nasıl tanımlanmaktadır?  

Cevap

Dış müşteriler olarak nitelendirilen müşteriler, bir ürün ya da hizmetten kaliteli olması koşuluyla en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve satın alma gücü ile desteklenmiş bireylerdir. Diğer bir ifadeyle, iç müşterilerin ürettiklerini tüketen müşterilerdir.


9. Soru

Tatmin olmuş müşteriler ne gibi davranışlar gösterirler? 

Cevap

Tatmin olmuş müşteri;

 • Daha fazla ürün satın alma yoluna gider.

 • İşletmenin ürettiği diğer ürünlerden de satın alır.

 • İşletme ve işletmenin ürettiği ürünlerle ilgili pozitif düşünceler beslendiğinden, işletmenin olumlu bir imaja sahip olmasına katkıda bulunur.

 • Rakip işletmelerin markalarına, ürünlerine karşı daha az duyarlıdır.


10. Soru

Müşteri tatmini ve sadakatini sağlayan işletmeler rekabette ne gibi üstünlükler kazanmaktadır? 

Cevap

Müşteri tatmini ve sadakatini sağlayan işletmeler rekabette şu üstünlükleri kazanmaktadır: 

 • Kaliteye odaklanmış işletmelerle rekabet etme

 • Sektörde üstünlük elde etmek

 • Kârlılığı arttırmak

 • Müşteri bağlılığını arttırmak

   


11. Soru

Kalite çemberinin amaçları nelerdir? 

Cevap

Kalite çemberlerinin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz 

 • Toplam kalite anlayışının işletmelerde yaygınlaştırılması ve çalışanların yaptıkları işleri sorun çözme anlayışıyla yürütmelerini sağlamak

 • Kurum gelişimi için her düzeyden çalışanın sürekli iyileştirme etkinliklerine katılımını ve yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak

 • Bireylerin etkin katılımıyla yaratıcı yeteneklerin otaya çıkmasını sağlamak ve bireylerin kişilik ve liderlik yeteneklerini geliştirmek

 • Ekip çalışmasını teşvik etmek ve sinerji yaratmak

 • Müşterilerin mal ve hizmetlere ilişkin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve şikâyetleri en aza indirmek

 • Kurum içi iletişimi arttırmak

 • Toplam kalite yönetiminin tüm kurum çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak

 • Örgüt kültürünün yaratılması için toplam kalite yönetimi uygulamalarına işlerlik kazandırmak

 • Ast-üst ilişkilerini geliştirmek


12. Soru

Kalite çemberinin uygulama sürecinde kullanılan basamaklar nelerdir? 

Cevap

Kalite çemberinin çalışmasında çeşitli basamaklar vardır. Bu basamaklar şöyle sıralanabilir: 

 • Problemin ortaya konulması
 • Sorunların saptanması
 • Sorunun analizi
 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Çözümün denenmesi
 • Yönetime sunuş yapılması
 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi
   
 


13. Soru

Kıyaslamanın amaç ve yararları nelerdir? 

Cevap

Kıyaslamanın amaç ve yaralarını da aşağıdaki gibi açıklamamız mümkündür: 

• Örgütsel performansı arttırmak
• Kaliteyi arttırmak
• Müşteri tatminini arttırmak
• En yüksek standartları belirlemek

• Maliyetleri düşürmek

• Sürekli gelişmeyi sağlamak
• Rekabet gücünü arttırmak


14. Soru

İşletmelerde sürekli geliştirme anlayışının taşıdığı belli başlı özellikler nelerdir? 

Cevap

İşletmelerde sürekli geliştirme anlayışının taşıdığı belli başlı özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • Sürekli geliştirme tam anlamıyla yapılmazsa işletmedeki kalite geliştirme çabaları tam olarak gerçekleşemez.

 • Sürekli geliştirme sorunlarla birlikte yaşam alışkanlığına karşı çıkar.

 • Sürekli geliştirme en büyük kalite sorununu hedefler, ekipler ve projeler oluşturulur, örgütlü ve programlı bir biçimde sorunlar çözülür.

 • Sürekli geliştirme ani ve büyük değişim kavramının tam tersidir.

 • Sürekli geliştirme felsefesini benimsemek ve uygulamak tüm kalite çalışmalarını amorti eder.

   


15. Soru

Tam zamanlı üretimin amacı nedir? 

Cevap

Tam zamanlı üretimde amaç, üretim için gerekli girdileri tedarik etmek, depolamak ve bunları korumak gibi faaliyetleri ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmak ve zaman kazanmaktır. Diğer bir deyişle, tam zamanlı üretim, talepler dikkate alınarak ürünlerin tam zamanında üretilmesi ve teslimi, son ürünün oluşturulması sonrasında gerekli olan malzemenin zamanında üretim hattına yollanması, alt üretim hatlarında kullanılan malzemelerin zamanında üst üretim hatlarına gönderilmesi, satın alınacak ham madde ve malzemelerin zamanında teslim edilmesidir. 


16. Soru

Toplam Kalite Yönetiminin temel unsurları nelerdir? 

Cevap

Toplam kalite yönetiminin temel unsurları şöyle sıralanabilir: Müşteri odaklılık, üst yönetimin liderliği, tüm çalışanların tam katılımı, vizyon, misyon ve takım çalışması.


17. Soru

Müşteri odaklı yönetimin temel özellikleri nelerdir? 

Cevap

Müşteri odaklı yönetimin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir 

• Tüm çalışanların “müşteri kraldır” anlayışına sahip olmalarını sağlamak
• Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek için araştırmalar yapmak
• Ürün ve hizmetlerin müşterinin isteklerini tam karşılayacak şekilde düzenlemek
• Müşteri ile ilişkinin satış sonrasında da devam etmesinin önemine inanmak


18. Soru

İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında üst yönetimin liderliği için üst yönetimden beklenen hususlar nelerdir? 

Cevap

İşletmelerde TKY uygulamalarında üst yönetimin liderliği için üst yönetimden beklenen bazı hususlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Üst yönetim TKY ile ilgili tam bilgiye sahip olmalıdır. İşletmede etkin bir TKY sisteminin yürütülebilmesi için tüm üst yönetimin konudan haberdar olması ve konuyu sahiplenmesi gereklidir.
 • Amaç, stratejiler ve öncelikler belirlenmelidir. TKY sistemi bitmeyen bir yolculuktur. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkarken yönetim TKY sistemi için amaçlar ve politikalar belirlemelidir. Belirlenen bu amaç ve politikalar stratejik olmalıdır ve işletme içindeki her kademe çalışan tarafından benimsenebilir ve uygulanabilir olmalıdır. TKY’nin işletme içinde yerleştirilmesi, kabul görmesi ve uygulanabilmesi üst yönetimin politikaları ve liderliğine bağlıdır.
 • Karşılaşılan sorunlarda çalışanlar yalnız bırakılmamalıdır. TKY sisteminin uygulanması ve devamlılığı uzun soluklu bir süreç olduğu için işletme içinde çalışanların bazı problemlerle karşılaşması olasıdır. Bu problemlerin çözümünde çalışanlar yalnız bırakılmamalı, üst yönetim tarafından desteklenmeli ve liderlik edilmelidir.


19. Soru

Çalışanların katılımının örgütlere sağladığı temel faydalar nelerdir?  

Cevap

Çalışanların katılımının örgütlere sağladığı temel faydaları şöyle sıralayabiliriz: 

• Örgütte motive olmuş, sadık ve katılımcı çalışanlar yaratmak
• Kendi performans düzeylerinden sorumlu olan çalışanlar yaratmak
• Sürekli iyileştirmeye katılmaya ve katkıda bulunmaya kararlı çalışanlar yaratmak

• Yönetenler ile yönetilenler arasındaki kutuplaşmanın ortadan kalkması
• Liderlik vasfını ve bireysel gelişimi arttırarak, görev bilincinin gelişmesine yardımcı olmak
• Yaratıcılığın ve yeniliğin gelişmesine katkı sağlamak
• Çalışanların kalite ilkelerini benimsemesine ve bu ilkelerin işletmenin ortak kültürüne yerleşmesine yardımcı olmak
• Kaliteyi ve verimliliği geliştirmek
• Grup çalışmasını kolaylaştırdığı için problem çözüm tekniklerinin öğrenilmesine öğretilmesine katkı sağlamak


20. Soru

Bir vizyon ifadesinin sahip olması gereken nitelikler nelerdir? 

Cevap

Bir vizyon ifadesinin sahip olması gereken nitelikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Her vizyon ifadesi işletmeye ve yöneticilerine özgüdür ve birbirinden farklıdır.
• İşletmenin gelecekte yapmayı planladığı tüm faaliyetlerin belirlenmesini ve değerlendirilmesini gerektirir.
• Vizyon yönetim tarafından açıklanır fakat işletmedeki tüm çalışanlar tarafından benimsenip paylaşıldığında değerlenir.
• Vizyon işletmedeki yönetici ve liderlerin yaratıcılık, risk eğilimleri, katılımcı ve paylaşımcı olma gibi nitelikleri hakkında bilgi verir ve örgüt kültürünü ortaya koyar.


21. Soru

Toplam Kalite Yönetiminin ilkeleri nelerdir? 

Cevap

Günümüzün küreselleşen iş dünyasında işletmelerde toplam kalite yönetiminin uygulanması ancak belirli ilkelere uygun davranılarak ve bilinçli hareket edilerek gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda işletme yöneticileri sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme kalite odağına ve TKY ilkelerine göre hareket ederek başarılı olabileceklerdir. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 • Yönetim ve çalışanlar bir iş birliği çabası içinde birbirlerine bağlanmalıdırlar çünkü TKY’de öncülük ve liderlik üst yönetimin sorumluluğu altındadır.

 • Sürecin her ögesi, her çalışanın birbirini etkilediği ve “ortak bağlılık ve sorumluluk düşüncesi” çerçevesinde incelenmelidir. TKY ile sisteme bir bütün olarak bakılması sağlanmalı ve bireysel süreçlerin tüm sistemle uygun hâle getirilmesine çalışılmalıdır.

 • Geçmişe dönük bir değerlendirmenin yanı sıra bir analiz ve tatmin edici bir değerlendirmeye imkân sağlayan sonuçları açıkça gösteren ölçümler yapılmalıdır. Sorunların çözümü ve sürekli iyileştirmenin sağlanması istatistiksel yöntemlerle elde edilen verilerin kullanılarak doğru yorum yapılmasına bağlıdır.

 • Kusursuzluk veya mükemmellik işe yönelik gerçekleştirilecek sürekli eğitimlerle başarılmalıdır. Bu bağlamda TKY için eğitim öncelikli sıralarda yer almalıdır.

 • İnsanların yeteneklerini başarıyla değerlendiren, müşteri tatminini en yüksek düzeyde tutan, ortaklar arası ilişkilerde mükemmeliyeti yaratacak ve yakalayacak bir “iş ve işletme kültürü” yaratılmalıdır. Bunun yanında, başarının insanda olacağı inancı ile insana dönük bir yönetim felsefesi benimsemek, ayrıca böyle bir kültürü destekleyen ve sürdürme gücüne sahip olan “örgüt yapısı” kurmak gerekir.

 • Tüm çalışanlara yeni TKY tekniklerini kullanma konusunda eğitim verilerek ve bir güven ortamı oluşturularak paylaşma, karşılıklı anlayış, katılımcılık ve yaratıcılığı tanıyan ve teşvik eden bir sistem benimsenmeli ve çalışmalar “takım çalışması” ile yapılmalıdır.

 • Çalışanların faaliyetlere tam katılımı, yetki devri, kişisel ve örgütsel bir gelişmeyi teşvik eden bir ortamın yaratılarak kaliteyi destekleyen ödül sistemleri kurulmalıdır.

 • TKY’nin amacı “ilk öncelik kaliteli iş” olmalı, öncelikle kaliteli işin işletmenin her tarafında yapılması için insan kaynakları bölümünde kalite üzerinde özenle durulması gereğinin üst yönetim kademeleri tarafından yeterince anlaşılması ve desteklenmesi gerekmektedir.

   


22. Soru

İşletmelerin Toplam Kalite Yönetimi uygulayıp başarıya ulaşmaları için ne gibi koşullar gereklidir? 

Cevap

Bu koşulları temel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Toplam kalite yönetimi sisteminde görünür biçimde yer almak

 • Örgüt içerisinde tüm çalışanlar tarafından paylaşılan bir vizyon ve görev anlayışı ortaya koymak

 • İşletme içerisinde herkesçe kabul gören bir kalite kültürü oluşturmak ve yaymak

 • Toplam kalite konusuyla ilgili tüm çalışanları yetkilendirmek

 • İşletmedeki birey ve grupların toplam kalite konusundaki çabalarını zamanında görmek ve takdir etmek

 • Toplam kalite yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duyulan kaynağı ayırmak ve uygulamaları desteklemek

 • Müşteri ve tedarikçilerle sürekli ilişkiler içerisinde bulunmak

 • Öğrenen bir örgüt yapısı ortaya koymak

 • İşletme içindeki çalışanları toplam kalite yönetimi konusunda motive etmek


1. Soru

Aşağıdakilerden hangisi / hangileri Toplam Kalite Yönetiminin kapsadığı kavramlardandır? 

I. müşteri tatmini

II. örgüt süreçleri

III. nitelik artırma

IV. bilgi / veri analizi

V. kaynak yönetimi

Cevap

Belirtilen kavramların hepsi Toplam Kalite Yönetiminin kapsadığı kavramlardır. Feigenbaum’a göre TKY, en ekonomik bir düzeyde tam bir müşteri tatmini sağlayacak ürün ve hizmet üretebilmek için bir örgütteki çeşitli grupların kalite geliştirme, kaliteyi koruma ve kalite iyileştirme çabalarının bütünleştirilmesi için etkili bir sistemdir (Merter, 2006: 49). TKY, örgüt fonksiyonları ve sonuçlar yerine, süreçler üzerinde odaklanan tüm çalışanların niteliklerinin arttırılması ile yönetim kararlarının alınmasının, sağlıklı bilgi ve veri toplanması analizine dayanan, tüm maddi ve manevi örgüt kaynaklarını bir bütünlük içinde ele alan bir yaklaşımdır. 

2. Soru

Toplam Kalite Yönetimi kendisinden beklenen faydaları sağlayabilmesi için ne gibi şartları yerine getirmesi gerekir? 

Cevap

Toplam kalite yönetiminin kendisinden beklenilen faydayı sağlayabilmesi için şu şartları yerine getirmesi gereklidir: • Tüketici ihtiyaç ve istekleri tespit edilmelidir. • Kalite kontrolü öğretici olmalı ve sürekli yapılan hataların tekrarlanması önlenmelidir. • Herhangi bir aşamada yapılan kontrol işlemi bir sonraki aşamaya geçebilmek için yarı işlenmiş ürün ya da hizmete garanti vermelidir. • İşlem kontrolü için tespit edilen düzey ile elde edilen düzey karşılaştırılmalıdır. • Uygun işlemler için optimum kalite düzeyi belirlenmelidir. • İşlemler hatalı ürün ve hizmet üretimini ortadan kaldıracak kadar basit olmalıdır. • Mevcut kontrol yöntemleri değerlendirilerek daha etkili politikalar tespit edilmelidir.

3. Soru

İşletmelerin Toplam Kalite Yönetimi uygulamaya istek duymasına sebep olan nedenler nelerdir? 

Cevap

İşletmeler temel olarak dört nedenden dolayı TKY’yi uygulamaya istek duyarlar, bunları şöyle özetleyebiliriz:

 • Uluslararası rekabette etkili olmak

 • Müşteriyi tatmin etmek

 • Müşterilere ürün/hizmet satmadan daha fazlasını vermek

 • Verimli, müşteri odaklı, katılımcı bir işletme olmak

   

 • Uluslararası rekabette etkili olmak

 • Müşteriyi tatmin etmek

 • Müşterilere ürün/hizmet satmadan daha fazlasını vermek

 • Verimli, müşteri odaklı, katılımcı bir işletme olmak

   

 • Uluslararası rekabette etkili olmak

 • Müşteriyi tatmin etmek

 • Müşterilere ürün/hizmet satmadan daha fazlasını vermek

 • Verimli, müşteri odaklı, katılımcı bir işletme olmak

   

 • Uluslararası rekabette etkili olmak

 • Müşteriyi tatmin etmek

 • Müşterilere ürün/hizmet satmadan daha fazlasını vermek

 • Verimli, müşteri odaklı, katılımcı bir işletme olmak

   
 

4. Soru

Kalite kavramına yönelik ilk kayıtlara hangi belgede rastlanmıştır?

Cevap

Kalite kavramına yönelik ilk kayıtlar Hammurabi Yasalarına kadar gider. Hammurabi Yasalarında şu ifadeye yer verilmiştir: “Eğer bir kişi (kalitesiz) ev yapar ve bu ev bir şekilde çökerse ve ev sahibi ölürse evi yapan da öldürülmelidir (Raad, 1995: 8). Evi yapmakla yükümlü olan kişinin evi gerekli kalitede yapmaması sonucunu kendi hayatıyla ödemesi gerektiğini anlatan bu yasa kalite kontrolünün toplum yaşamına girdiğini bizlere göstermektedir.

Kalite kavramına yönelik ilk kayıtlar Hammurabi Yasalarına kadar gider. Hammurabi Yasalarında şu ifadeye yer verilmiştir: “Eğer bir kişi (kalitesiz) ev yapar ve bu ev bir şekilde çökerse ve ev sahibi ölürse evi yapan da öldürülmelidir (Raad, 1995: 8). Evi yapmakla yükümlü olan kişinin evi gerekli kalitede yapmaması sonucunu kendi hayatıyla ödemesi gerektiğini anlatan bu yasa kalite kontrolünün toplum yaşamına girdiğini bizlere göstermektedir.

Kalite kavramına yönelik ilk kayıtlar Hammurabi Yasalarına kadar gider. Hammurabi Yasalarında şu ifadeye yer verilmiştir: “Eğer bir kişi (kalitesiz) ev yapar ve bu ev bir şekilde çökerse ve ev sahibi ölürse evi yapan da öldürülmelidir (Raad, 1995: 8). Evi yapmakla yükümlü olan kişinin evi gerekli kalitede yapmaması sonucunu kendi hayatıyla ödemesi gerektiğini anlatan bu yasa kalite kontrolünün toplum yaşamına girdiğini bizlere göstermektedir.

Kalite kavramına yönelik ilk kayıtlar Hammurabi Yasalarına kadar gider. Hammurabi Yasalarında şu ifadeye yer verilmiştir: “Eğer bir kişi (kalitesiz) ev yapar ve bu ev bir şekilde çökerse ve ev sahibi ölürse evi yapan da öldürülmelidir (Raad, 1995: 8). Evi yapmakla yükümlü olan kişinin evi gerekli kalitede yapmaması sonucunu kendi hayatıyla ödemesi gerektiğini anlatan bu yasa kalite kontrolünün toplum yaşamına girdiğini bizlere göstermektedir.

5. Soru

Walter A. Shewhart’ın ortaya koyduğu İstatistiki Kalite Kontrol Kavramı ne tür aşamalardan oluşur?

Cevap

Walter A. Shewhart endüstride istatistiksel süreçleri izlemek için geliştirdiği İstatistiki Kalite Kontrol Kavramı ile kalitenin bilimsel temellerini ortaya koymuştur. Shewhart kalite yönetimi için temel olan Planla (Plan), Yap (Do), Kontrol et (Check), Faaliyete Geç (Act) olarak isimlendirilen yaklaşımı geliştirmiştir. Shewhart’ın geliştirdiği PDCA; kalite, üretkenlik ve etkinlik problemlerini çözmek için kullanılabilirken, işletme içinde bir mühendis, endüstri işçisi veya büro personeli tarafından da uygulanabilir. 

6. Soru

Türkiye’de kalite kontrol uygulamaları ne zaman ve hangi sanayi türünde uygulanmaya başlamıştır? 

Cevap

Ülkemizde ilk kalite kontrol uygulamaları 1960’lı yılların başında metal sanayiinde faaliyet gösteren fabrikalarda uygulanmaya başlamıştır.

Ülkemizde ilk kalite kontrol uygulamaları 1960’lı yılların başında metal sanayiinde faaliyet gösteren fabrikalarda uygulanmaya başlamıştır.

Ülkemizde ilk kalite kontrol uygulamaları 1960’lı yılların başında metal sanayiinde faaliyet gösteren fabrikalarda uygulanmaya başlamıştır.

Ülkemizde ilk kalite kontrol uygulamaları 1960’lı yılların başında metal sanayiinde faaliyet gösteren fabrikalarda uygulanmaya başlamıştır.

7. Soru

İç müşteri nedir ve Toplam Kalite Yönetiminde bir örgüt için önemi nedir? 

Cevap

İç müşteri, söz konusu mal ve hizmetlerin üretilmesinde ve dış müşteriye ulaştırılmasında doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan tüm işletme çalışanları olarak ifade edilmektedir. İç müşteri kavramı bir örgütün üretim süreci ve hizmet süreci etkinliğinin iyileştirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. İç müşteri tatmininin gerçekleştirilebilmesi için, iç müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların isteklere dönüştürülmesi gerekmektedir. İç müşterilerin ihtiyaçlarının ve isteklerinin belirlenmesi, dış müşterilere göre daha kolaydır çünkü iç müşterilerin hepsi ile karşılıklı görüşme ve onların fikirlerini alma imkânı vardır. 

8. Soru

Dış Müşteri nasıl tanımlanmaktadır?  

Cevap

Dış müşteriler olarak nitelendirilen müşteriler, bir ürün ya da hizmetten kaliteli olması koşuluyla en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve satın alma gücü ile desteklenmiş bireylerdir. Diğer bir ifadeyle, iç müşterilerin ürettiklerini tüketen müşterilerdir.

Dış müşteriler olarak nitelendirilen müşteriler, bir ürün ya da hizmetten kaliteli olması koşuluyla en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve satın alma gücü ile desteklenmiş bireylerdir. Diğer bir ifadeyle, iç müşterilerin ürettiklerini tüketen müşterilerdir.

Dış müşteriler olarak nitelendirilen müşteriler, bir ürün ya da hizmetten kaliteli olması koşuluyla en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve satın alma gücü ile desteklenmiş bireylerdir. Diğer bir ifadeyle, iç müşterilerin ürettiklerini tüketen müşterilerdir.

Dış müşteriler olarak nitelendirilen müşteriler, bir ürün ya da hizmetten kaliteli olması koşuluyla en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve satın alma gücü ile desteklenmiş bireylerdir. Diğer bir ifadeyle, iç müşterilerin ürettiklerini tüketen müşterilerdir.

Dış müşteriler olarak nitelendirilen müşteriler, bir ürün ya da hizmetten kaliteli olması koşuluyla en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve satın alma gücü ile desteklenmiş bireylerdir. Diğer bir ifadeyle, iç müşterilerin ürettiklerini tüketen müşterilerdir.

9. Soru

Tatmin olmuş müşteriler ne gibi davranışlar gösterirler? 

Cevap

Tatmin olmuş müşteri;

 • Daha fazla ürün satın alma yoluna gider.

 • İşletmenin ürettiği diğer ürünlerden de satın alır.

 • İşletme ve işletmenin ürettiği ürünlerle ilgili pozitif düşünceler beslendiğinden, işletmenin olumlu bir imaja sahip olmasına katkıda bulunur.

 • Rakip işletmelerin markalarına, ürünlerine karşı daha az duyarlıdır.

Tatmin olmuş müşteri;

 • Daha fazla ürün satın alma yoluna gider.

 • İşletmenin ürettiği diğer ürünlerden de satın alır.

 • İşletme ve işletmenin ürettiği ürünlerle ilgili pozitif düşünceler beslendiğinden, işletmenin olumlu bir imaja sahip olmasına katkıda bulunur.

 • Rakip işletmelerin markalarına, ürünlerine karşı daha az duyarlıdır.

Tatmin olmuş müşteri;

 • Daha fazla ürün satın alma yoluna gider.

 • İşletmenin ürettiği diğer ürünlerden de satın alır.

 • İşletme ve işletmenin ürettiği ürünlerle ilgili pozitif düşünceler beslendiğinden, işletmenin olumlu bir imaja sahip olmasına katkıda bulunur.

 • Rakip işletmelerin markalarına, ürünlerine karşı daha az duyarlıdır.

Tatmin olmuş müşteri;

 • Daha fazla ürün satın alma yoluna gider.

 • İşletmenin ürettiği diğer ürünlerden de satın alır.

 • İşletme ve işletmenin ürettiği ürünlerle ilgili pozitif düşünceler beslendiğinden, işletmenin olumlu bir imaja sahip olmasına katkıda bulunur.

 • Rakip işletmelerin markalarına, ürünlerine karşı daha az duyarlıdır.

10. Soru

Müşteri tatmini ve sadakatini sağlayan işletmeler rekabette ne gibi üstünlükler kazanmaktadır? 

Cevap

Müşteri tatmini ve sadakatini sağlayan işletmeler rekabette şu üstünlükleri kazanmaktadır: 

 • Kaliteye odaklanmış işletmelerle rekabet etme

 • Sektörde üstünlük elde etmek

 • Kârlılığı arttırmak

 • Müşteri bağlılığını arttırmak

   

 • Kaliteye odaklanmış işletmelerle rekabet etme

 • Sektörde üstünlük elde etmek

 • Kârlılığı arttırmak

 • Müşteri bağlılığını arttırmak

   

 • Kaliteye odaklanmış işletmelerle rekabet etme

 • Sektörde üstünlük elde etmek

 • Kârlılığı arttırmak

 • Müşteri bağlılığını arttırmak

   

 • Kaliteye odaklanmış işletmelerle rekabet etme

 • Sektörde üstünlük elde etmek

 • Kârlılığı arttırmak

 • Müşteri bağlılığını arttırmak

   
 

11. Soru

Kalite çemberinin amaçları nelerdir? 

Cevap

Kalite çemberlerinin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz 

 • Toplam kalite anlayışının işletmelerde yaygınlaştırılması ve çalışanların yaptıkları işleri sorun çözme anlayışıyla yürütmelerini sağlamak

 • Kurum gelişimi için her düzeyden çalışanın sürekli iyileştirme etkinliklerine katılımını ve yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak

 • Bireylerin etkin katılımıyla yaratıcı yeteneklerin otaya çıkmasını sağlamak ve bireylerin kişilik ve liderlik yeteneklerini geliştirmek

 • Ekip çalışmasını teşvik etmek ve sinerji yaratmak

 • Müşterilerin mal ve hizmetlere ilişkin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve şikâyetleri en aza indirmek

 • Kurum içi iletişimi arttırmak

 • Toplam kalite yönetiminin tüm kurum çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak

 • Örgüt kültürünün yaratılması için toplam kalite yönetimi uygulamalarına işlerlik kazandırmak

 • Ast-üst ilişkilerini geliştirmek

Kalite çemberlerinin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz 

 • Toplam kalite anlayışının işletmelerde yaygınlaştırılması ve çalışanların yaptıkları işleri sorun çözme anlayışıyla yürütmelerini sağlamak

 • Kurum gelişimi için her düzeyden çalışanın sürekli iyileştirme etkinliklerine katılımını ve yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak

 • Bireylerin etkin katılımıyla yaratıcı yeteneklerin otaya çıkmasını sağlamak ve bireylerin kişilik ve liderlik yeteneklerini geliştirmek

 • Ekip çalışmasını teşvik etmek ve sinerji yaratmak

 • Müşterilerin mal ve hizmetlere ilişkin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve şikâyetleri en aza indirmek

 • Kurum içi iletişimi arttırmak

 • Toplam kalite yönetiminin tüm kurum çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak

 • Örgüt kültürünün yaratılması için toplam kalite yönetimi uygulamalarına işlerlik kazandırmak

 • Ast-üst ilişkilerini geliştirmek

Kalite çemberlerinin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz 

 • Toplam kalite anlayışının işletmelerde yaygınlaştırılması ve çalışanların yaptıkları işleri sorun çözme anlayışıyla yürütmelerini sağlamak

 • Kurum gelişimi için her düzeyden çalışanın sürekli iyileştirme etkinliklerine katılımını ve yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak

 • Bireylerin etkin katılımıyla yaratıcı yeteneklerin otaya çıkmasını sağlamak ve bireylerin kişilik ve liderlik yeteneklerini geliştirmek

 • Ekip çalışmasını teşvik etmek ve sinerji yaratmak

 • Müşterilerin mal ve hizmetlere ilişkin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve şikâyetleri en aza indirmek

 • Kurum içi iletişimi arttırmak

 • Toplam kalite yönetiminin tüm kurum çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak

 • Örgüt kültürünün yaratılması için toplam kalite yönetimi uygulamalarına işlerlik kazandırmak

 • Ast-üst ilişkilerini geliştirmek

Kalite çemberlerinin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz 

 • Toplam kalite anlayışının işletmelerde yaygınlaştırılması ve çalışanların yaptıkları işleri sorun çözme anlayışıyla yürütmelerini sağlamak

 • Kurum gelişimi için her düzeyden çalışanın sürekli iyileştirme etkinliklerine katılımını ve yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak

 • Bireylerin etkin katılımıyla yaratıcı yeteneklerin otaya çıkmasını sağlamak ve bireylerin kişilik ve liderlik yeteneklerini geliştirmek

 • Ekip çalışmasını teşvik etmek ve sinerji yaratmak

 • Müşterilerin mal ve hizmetlere ilişkin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve şikâyetleri en aza indirmek

 • Kurum içi iletişimi arttırmak

 • Toplam kalite yönetiminin tüm kurum çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak

 • Örgüt kültürünün yaratılması için toplam kalite yönetimi uygulamalarına işlerlik kazandırmak

 • Ast-üst ilişkilerini geliştirmek

12. Soru

Kalite çemberinin uygulama sürecinde kullanılan basamaklar nelerdir? 

Cevap

Kalite çemberinin çalışmasında çeşitli basamaklar vardır. Bu basamaklar şöyle sıralanabilir: 

 • Problemin ortaya konulması
 • Sorunların saptanması
 • Sorunun analizi
 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Çözümün denenmesi
 • Yönetime sunuş yapılması
 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi
   
 

Kalite çemberinin çalışmasında çeşitli basamaklar vardır. Bu basamaklar şöyle sıralanabilir: 

 • Problemin ortaya konulması
 • Sorunların saptanması
 • Sorunun analizi
 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Çözümün denenmesi
 • Yönetime sunuş yapılması
 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi
   
 

Kalite çemberinin çalışmasında çeşitli basamaklar vardır. Bu basamaklar şöyle sıralanabilir: 

 • Problemin ortaya konulması
 • Sorunların saptanması
 • Sorunun analizi
 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Çözümün denenmesi
 • Yönetime sunuş yapılması
 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi
   
 

Kalite çemberinin çalışmasında çeşitli basamaklar vardır. Bu basamaklar şöyle sıralanabilir: 

 • Problemin ortaya konulması
 • Sorunların saptanması
 • Sorunun analizi
 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Çözümün denenmesi
 • Yönetime sunuş yapılması
 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi
   
 

 • Problemin ortaya konulması
 • Sorunların saptanması
 • Sorunun analizi
 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Çözümün denenmesi
 • Yönetime sunuş yapılması
 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi
   
 

 • Problemin ortaya konulması
 • Sorunların saptanması
 • Sorunun analizi
 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Çözümün denenmesi
 • Yönetime sunuş yapılması
 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi
   
 

 • Problemin ortaya konulması
 • Sorunların saptanması
 • Sorunun analizi
 • Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Çözümün denenmesi
 • Yönetime sunuş yapılması
 • Yönetimin öneriyi gözden geçirmesi
   
 

 

 

13. Soru

Kıyaslamanın amaç ve yararları nelerdir? 

Cevap

Kıyaslamanın amaç ve yaralarını da aşağıdaki gibi açıklamamız mümkündür: 

• Örgütsel performansı arttırmak
• Kaliteyi arttırmak
• Müşteri tatminini arttırmak
• En yüksek standartları belirlemek

• Maliyetleri düşürmek

• Sürekli gelişmeyi sağlamak
• Rekabet gücünü arttırmak

Kıyaslamanın amaç ve yaralarını da aşağıdaki gibi açıklamamız mümkündür: 

• Örgütsel performansı arttırmak
• Kaliteyi arttırmak
• Müşteri tatminini arttırmak
• En yüksek standartları belirlemek

• Maliyetleri düşürmek

• Sürekli gelişmeyi sağlamak
• Rekabet gücünü arttırmak

Kıyaslamanın amaç ve yaralarını da aşağıdaki gibi açıklamamız mümkündür: 

• Örgütsel performansı arttırmak
• Kaliteyi arttırmak
• Müşteri tatminini arttırmak
• En yüksek standartları belirlemek

• Maliyetleri düşürmek

• Sürekli gelişmeyi sağlamak
• Rekabet gücünü arttırmak

Kıyaslamanın amaç ve yaralarını da aşağıdaki gibi açıklamamız mümkündür: 

• Örgütsel performansı arttırmak
• Kaliteyi arttırmak
• Müşteri tatminini arttırmak
• En yüksek standartları belirlemek

• Maliyetleri düşürmek

• Sürekli gelişmeyi sağlamak
• Rekabet gücünü arttırmak

14. Soru

İşletmelerde sürekli geliştirme anlayışının taşıdığı belli başlı özellikler nelerdir? 

Cevap

İşletmelerde sürekli geliştirme anlayışının taşıdığı belli başlı özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • Sürekli geliştirme tam anlamıyla yapılmazsa işletmedeki kalite geliştirme çabaları tam olarak gerçekleşemez.

 • Sürekli geliştirme sorunlarla birlikte yaşam alışkanlığına karşı çıkar.

 • Sürekli geliştirme en büyük kalite sorununu hedefler, ekipler ve projeler oluşturulur, örgütlü ve programlı bir biçimde sorunlar çözülür.

 • Sürekli geliştirme ani ve büyük değişim kavramının tam tersidir.

 • Sürekli geliştirme felsefesini benimsemek ve uygulamak tüm kalite çalışmalarını amorti eder.

   

İşletmelerde sürekli geliştirme anlayışının taşıdığı belli başlı özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • Sürekli geliştirme tam anlamıyla yapılmazsa işletmedeki kalite geliştirme çabaları tam olarak gerçekleşemez.

 • Sürekli geliştirme sorunlarla birlikte yaşam alışkanlığına karşı çıkar.

 • Sürekli geliştirme en büyük kalite sorununu hedefler, ekipler ve projeler oluşturulur, örgütlü ve programlı bir biçimde sorunlar çözülür.

 • Sürekli geliştirme ani ve büyük değişim kavramının tam tersidir.

 • Sürekli geliştirme felsefesini benimsemek ve uygulamak tüm kalite çalışmalarını amorti eder.

   

İşletmelerde sürekli geliştirme anlayışının taşıdığı belli başlı özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • Sürekli geliştirme tam anlamıyla yapılmazsa işletmedeki kalite geliştirme çabaları tam olarak gerçekleşemez.

 • Sürekli geliştirme sorunlarla birlikte yaşam alışkanlığına karşı çıkar.

 • Sürekli geliştirme en büyük kalite sorununu hedefler, ekipler ve projeler oluşturulur, örgütlü ve programlı bir biçimde sorunlar çözülür.

 • Sürekli geliştirme ani ve büyük değişim kavramının tam tersidir.

 • Sürekli geliştirme felsefesini benimsemek ve uygulamak tüm kalite çalışmalarını amorti eder.

   

İşletmelerde sürekli geliştirme anlayışının taşıdığı belli başlı özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • Sürekli geliştirme tam anlamıyla yapılmazsa işletmedeki kalite geliştirme çabaları tam olarak gerçekleşemez.

 • Sürekli geliştirme sorunlarla birlikte yaşam alışkanlığına karşı çıkar.

 • Sürekli geliştirme en büyük kalite sorununu hedefler, ekipler ve projeler oluşturulur, örgütlü ve programlı bir biçimde sorunlar çözülür.

 • Sürekli geliştirme ani ve büyük değişim kavramının tam tersidir.

 • Sürekli geliştirme felsefesini benimsemek ve uygulamak tüm kalite çalışmalarını amorti eder.

   

İşletmelerde sürekli geliştirme anlayışının taşıdığı belli başlı özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

İşletmelerde sürekli geliştirme anlayışının taşıdığı belli başlı özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

İşletmelerde sürekli geliştirme anlayışının taşıdığı belli başlı özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

 

15. Soru

Tam zamanlı üretimin amacı nedir? 

Cevap

Tam zamanlı üretimde amaç, üretim için gerekli girdileri tedarik etmek, depolamak ve bunları korumak gibi faaliyetleri ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmak ve zaman kazanmaktır. Diğer bir deyişle, tam zamanlı üretim, talepler dikkate alınarak ürünlerin tam zamanında üretilmesi ve teslimi, son ürünün oluşturulması sonrasında gerekli olan malzemenin zamanında üretim hattına yollanması, alt üretim hatlarında kullanılan malzemelerin zamanında üst üretim hatlarına gönderilmesi, satın alınacak ham madde ve malzemelerin zamanında teslim edilmesidir. 

Tam zamanlı üretimde amaç, üretim için gerekli girdileri tedarik etmek, depolamak ve bunları korumak gibi faaliyetleri ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmak ve zaman kazanmaktır. Diğer bir deyişle, tam zamanlı üretim, talepler dikkate alınarak ürünlerin tam zamanında üretilmesi ve teslimi, son ürünün oluşturulması sonrasında gerekli olan malzemenin zamanında üretim hattına yollanması, alt üretim hatlarında kullanılan malzemelerin zamanında üst üretim hatlarına gönderilmesi, satın alınacak ham madde ve malzemelerin zamanında teslim edilmesidir. 

Tam zamanlı üretimde amaç, üretim için gerekli girdileri tedarik etmek, depolamak ve bunları korumak gibi faaliyetleri ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmak ve zaman kazanmaktır. Diğer bir deyişle, tam zamanlı üretim, talepler dikkate alınarak ürünlerin tam zamanında üretilmesi ve teslimi, son ürünün oluşturulması sonrasında gerekli olan malzemenin zamanında üretim hattına yollanması, alt üretim hatlarında kullanılan malzemelerin zamanında üst üretim hatlarına gönderilmesi, satın alınacak ham madde ve malzemelerin zamanında teslim edilmesidir. 

Tam zamanlı üretimde amaç, üretim için gerekli girdileri tedarik etmek, depolamak ve bunları korumak gibi faaliyetleri ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmak ve zaman kazanmaktır. Diğer bir deyişle, tam zamanlı üretim, talepler dikkate alınarak ürünlerin tam zamanında üretilmesi ve teslimi, son ürünün oluşturulması sonrasında gerekli olan malzemenin zamanında üretim hattına yollanması, alt üretim hatlarında kullanılan malzemelerin zamanında üst üretim hatlarına gönderilmesi, satın alınacak ham madde ve malzemelerin zamanında teslim edilmesidir. 

16. Soru

Toplam Kalite Yönetiminin temel unsurları nelerdir? 

Cevap

Toplam kalite yönetiminin temel unsurları şöyle sıralanabilir: Müşteri odaklılık, üst yönetimin liderliği, tüm çalışanların tam katılımı, vizyon, misyon ve takım çalışması.

Toplam kalite yönetiminin temel unsurları şöyle sıralanabilir: Müşteri odaklılık, üst yönetimin liderliği, tüm çalışanların tam katılımı, vizyon, misyon ve takım çalışması.

Toplam kalite yönetiminin temel unsurları şöyle sıralanabilir: Müşteri odaklılık, üst yönetimin liderliği, tüm çalışanların tam katılımı, vizyon, misyon ve takım çalışması.

Toplam kalite yönetiminin temel unsurları şöyle sıralanabilir: Müşteri odaklılık, üst yönetimin liderliği, tüm çalışanların tam katılımı, vizyon, misyon ve takım çalışması.

17. Soru

Müşteri odaklı yönetimin temel özellikleri nelerdir? 

Cevap

Müşteri odaklı yönetimin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir 

• Tüm çalışanların “müşteri kraldır” anlayışına sahip olmalarını sağlamak
• Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek için araştırmalar yapmak
• Ürün ve hizmetlerin müşterinin isteklerini tam karşılayacak şekilde düzenlemek
• Müşteri ile ilişkinin satış sonrasında da devam etmesinin önemine inanmak

Müşteri odaklı yönetimin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir 

• Tüm çalışanların “müşteri kraldır” anlayışına sahip olmalarını sağlamak
• Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek için araştırmalar yapmak
• Ürün ve hizmetlerin müşterinin isteklerini tam karşılayacak şekilde düzenlemek
• Müşteri ile ilişkinin satış sonrasında da devam etmesinin önemine inanmak

Müşteri odaklı yönetimin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir 

• Tüm çalışanların “müşteri kraldır” anlayışına sahip olmalarını sağlamak
• Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek için araştırmalar yapmak
• Ürün ve hizmetlerin müşterinin isteklerini tam karşılayacak şekilde düzenlemek
• Müşteri ile ilişkinin satış sonrasında da devam etmesinin önemine inanmak

Müşteri odaklı yönetimin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir 

• Tüm çalışanların “müşteri kraldır” anlayışına sahip olmalarını sağlamak
• Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek için araştırmalar yapmak
• Ürün ve hizmetlerin müşterinin isteklerini tam karşılayacak şekilde düzenlemek
• Müşteri ile ilişkinin satış sonrasında da devam etmesinin önemine inanmak

18. Soru

İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında üst yönetimin liderliği için üst yönetimden beklenen hususlar nelerdir? 

Cevap

İşletmelerde TKY uygulamalarında üst yönetimin liderliği için üst yönetimden beklenen bazı hususlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Üst yönetim TKY ile ilgili tam bilgiye sahip olmalıdır. İşletmede etkin bir TKY sisteminin yürütülebilmesi için tüm üst yönetimin konudan haberdar olması ve konuyu sahiplenmesi gereklidir.
 • Amaç, stratejiler ve öncelikler belirlenmelidir. TKY sistemi bitmeyen bir yolculuktur. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkarken yönetim TKY sistemi için amaçlar ve politikalar belirlemelidir. Belirlenen bu amaç ve politikalar stratejik olmalıdır ve işletme içindeki her kademe çalışan tarafından benimsenebilir ve uygulanabilir olmalıdır. TKY’nin işletme içinde yerleştirilmesi, kabul görmesi ve uygulanabilmesi üst yönetimin politikaları ve liderliğine bağlıdır.
 • Karşılaşılan sorunlarda çalışanlar yalnız bırakılmamalıdır. TKY sisteminin uygulanması ve devamlılığı uzun soluklu bir süreç olduğu için işletme içinde çalışanların bazı problemlerle karşılaşması olasıdır. Bu problemlerin çözümünde çalışanlar yalnız bırakılmamalı, üst yönetim tarafından desteklenmeli ve liderlik edilmelidir.

İşletmelerde TKY uygulamalarında üst yönetimin liderliği için üst yönetimden beklenen bazı hususlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Üst yönetim TKY ile ilgili tam bilgiye sahip olmalıdır. İşletmede etkin bir TKY sisteminin yürütülebilmesi için tüm üst yönetimin konudan haberdar olması ve konuyu sahiplenmesi gereklidir.
 • Amaç, stratejiler ve öncelikler belirlenmelidir. TKY sistemi bitmeyen bir yolculuktur. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkarken yönetim TKY sistemi için amaçlar ve politikalar belirlemelidir. Belirlenen bu amaç ve politikalar stratejik olmalıdır ve işletme içindeki her kademe çalışan tarafından benimsenebilir ve uygulanabilir olmalıdır. TKY’nin işletme içinde yerleştirilmesi, kabul görmesi ve uygulanabilmesi üst yönetimin politikaları ve liderliğine bağlıdır.
 • Karşılaşılan sorunlarda çalışanlar yalnız bırakılmamalıdır. TKY sisteminin uygulanması ve devamlılığı uzun soluklu bir süreç olduğu için işletme içinde çalışanların bazı problemlerle karşılaşması olasıdır. Bu problemlerin çözümünde çalışanlar yalnız bırakılmamalı, üst yönetim tarafından desteklenmeli ve liderlik edilmelidir.

İşletmelerde TKY uygulamalarında üst yönetimin liderliği için üst yönetimden beklenen bazı hususlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Üst yönetim TKY ile ilgili tam bilgiye sahip olmalıdır. İşletmede etkin bir TKY sisteminin yürütülebilmesi için tüm üst yönetimin konudan haberdar olması ve konuyu sahiplenmesi gereklidir.
 • Amaç, stratejiler ve öncelikler belirlenmelidir. TKY sistemi bitmeyen bir yolculuktur. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkarken yönetim TKY sistemi için amaçlar ve politikalar belirlemelidir. Belirlenen bu amaç ve politikalar stratejik olmalıdır ve işletme içindeki her kademe çalışan tarafından benimsenebilir ve uygulanabilir olmalıdır. TKY’nin işletme içinde yerleştirilmesi, kabul görmesi ve uygulanabilmesi üst yönetimin politikaları ve liderliğine bağlıdır.
 • Karşılaşılan sorunlarda çalışanlar yalnız bırakılmamalıdır. TKY sisteminin uygulanması ve devamlılığı uzun soluklu bir süreç olduğu için işletme içinde çalışanların bazı problemlerle karşılaşması olasıdır. Bu problemlerin çözümünde çalışanlar yalnız bırakılmamalı, üst yönetim tarafından desteklenmeli ve liderlik edilmelidir.

İşletmelerde TKY uygulamalarında üst yönetimin liderliği için üst yönetimden beklenen bazı hususlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Üst yönetim TKY ile ilgili tam bilgiye sahip olmalıdır. İşletmede etkin bir TKY sisteminin yürütülebilmesi için tüm üst yönetimin konudan haberdar olması ve konuyu sahiplenmesi gereklidir.
 • Amaç, stratejiler ve öncelikler belirlenmelidir. TKY sistemi bitmeyen bir yolculuktur. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkarken yönetim TKY sistemi için amaçlar ve politikalar belirlemelidir. Belirlenen bu amaç ve politikalar stratejik olmalıdır ve işletme içindeki her kademe çalışan tarafından benimsenebilir ve uygulanabilir olmalıdır. TKY’nin işletme içinde yerleştirilmesi, kabul görmesi ve uygulanabilmesi üst yönetimin politikaları ve liderliğine bağlıdır.
 • Karşılaşılan sorunlarda çalışanlar yalnız bırakılmamalıdır. TKY sisteminin uygulanması ve devamlılığı uzun soluklu bir süreç olduğu için işletme içinde çalışanların bazı problemlerle karşılaşması olasıdır. Bu problemlerin çözümünde çalışanlar yalnız bırakılmamalı, üst yönetim tarafından desteklenmeli ve liderlik edilmelidir.
19. Soru

Çalışanların katılımının örgütlere sağladığı temel faydalar nelerdir?  

Cevap

Çalışanların katılımının örgütlere sağladığı temel faydaları şöyle sıralayabiliriz: 

• Örgütte motive olmuş, sadık ve katılımcı çalışanlar yaratmak
• Kendi performans düzeylerinden sorumlu olan çalışanlar yaratmak
• Sürekli iyileştirmeye katılmaya ve katkıda bulunmaya kararlı çalışanlar yaratmak

• Yönetenler ile yönetilenler arasındaki kutuplaşmanın ortadan kalkması
• Liderlik vasfını ve bireysel gelişimi arttırarak, görev bilincinin gelişmesine yardımcı olmak
• Yaratıcılığın ve yeniliğin gelişmesine katkı sağlamak
• Çalışanların kalite ilkelerini benimsemesine ve bu ilkelerin işletmenin ortak kültürüne yerleşmesine yardımcı olmak
• Kaliteyi ve verimliliği geliştirmek
• Grup çalışmasını kolaylaştırdığı için problem çözüm tekniklerinin öğrenilmesine öğretilmesine katkı sağlamak

Çalışanların katılımının örgütlere sağladığı temel faydaları şöyle sıralayabiliriz: 

• Örgütte motive olmuş, sadık ve katılımcı çalışanlar yaratmak
• Kendi performans düzeylerinden sorumlu olan çalışanlar yaratmak
• Sürekli iyileştirmeye katılmaya ve katkıda bulunmaya kararlı çalışanlar yaratmak

• Yönetenler ile yönetilenler arasındaki kutuplaşmanın ortadan kalkması
• Liderlik vasfını ve bireysel gelişimi arttırarak, görev bilincinin gelişmesine yardımcı olmak
• Yaratıcılığın ve yeniliğin gelişmesine katkı sağlamak
• Çalışanların kalite ilkelerini benimsemesine ve bu ilkelerin işletmenin ortak kültürüne yerleşmesine yardımcı olmak
• Kaliteyi ve verimliliği geliştirmek
• Grup çalışmasını kolaylaştırdığı için problem çözüm tekniklerinin öğrenilmesine öğretilmesine katkı sağlamak

Çalışanların katılımının örgütlere sağladığı temel faydaları şöyle sıralayabiliriz: 

• Örgütte motive olmuş, sadık ve katılımcı çalışanlar yaratmak
• Kendi performans düzeylerinden sorumlu olan çalışanlar yaratmak
• Sürekli iyileştirmeye katılmaya ve katkıda bulunmaya kararlı çalışanlar yaratmak

• Yönetenler ile yönetilenler arasındaki kutuplaşmanın ortadan kalkması
• Liderlik vasfını ve bireysel gelişimi arttırarak, görev bilincinin gelişmesine yardımcı olmak
• Yaratıcılığın ve yeniliğin gelişmesine katkı sağlamak
• Çalışanların kalite ilkelerini benimsemesine ve bu ilkelerin işletmenin ortak kültürüne yerleşmesine yardımcı olmak
• Kaliteyi ve verimliliği geliştirmek
• Grup çalışmasını kolaylaştırdığı için problem çözüm tekniklerinin öğrenilmesine öğretilmesine katkı sağlamak

Çalışanların katılımının örgütlere sağladığı temel faydaları şöyle sıralayabiliriz: 

• Örgütte motive olmuş, sadık ve katılımcı çalışanlar yaratmak
• Kendi performans düzeylerinden sorumlu olan çalışanlar yaratmak
• Sürekli iyileştirmeye katılmaya ve katkıda bulunmaya kararlı çalışanlar yaratmak

• Yönetenler ile yönetilenler arasındaki kutuplaşmanın ortadan kalkması
• Liderlik vasfını ve bireysel gelişimi arttırarak, görev bilincinin gelişmesine yardımcı olmak
• Yaratıcılığın ve yeniliğin gelişmesine katkı sağlamak
• Çalışanların kalite ilkelerini benimsemesine ve bu ilkelerin işletmenin ortak kültürüne yerleşmesine yardımcı olmak
• Kaliteyi ve verimliliği geliştirmek
• Grup çalışmasını kolaylaştırdığı için problem çözüm tekniklerinin öğrenilmesine öğretilmesine katkı sağlamak

20. Soru

Bir vizyon ifadesinin sahip olması gereken nitelikler nelerdir? 

Cevap

Bir vizyon ifadesinin sahip olması gereken nitelikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Her vizyon ifadesi işletmeye ve yöneticilerine özgüdür ve birbirinden farklıdır.
• İşletmenin gelecekte yapmayı planladığı tüm faaliyetlerin belirlenmesini ve değerlendirilmesini gerektirir.
• Vizyon yönetim tarafından açıklanır fakat işletmedeki tüm çalışanlar tarafından benimsenip paylaşıldığında değerlenir.
• Vizyon işletmedeki yönetici ve liderlerin yaratıcılık, risk eğilimleri, katılımcı ve paylaşımcı olma gibi nitelikleri hakkında bilgi verir ve örgüt kültürünü ortaya koyar.

Bir vizyon ifadesinin sahip olması gereken nitelikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Her vizyon ifadesi işletmeye ve yöneticilerine özgüdür ve birbirinden farklıdır.
• İşletmenin gelecekte yapmayı planladığı tüm faaliyetlerin belirlenmesini ve değerlendirilmesini gerektirir.
• Vizyon yönetim tarafından açıklanır fakat işletmedeki tüm çalışanlar tarafından benimsenip paylaşıldığında değerlenir.
• Vizyon işletmedeki yönetici ve liderlerin yaratıcılık, risk eğilimleri, katılımcı ve paylaşımcı olma gibi nitelikleri hakkında bilgi verir ve örgüt kültürünü ortaya koyar.

Bir vizyon ifadesinin sahip olması gereken nitelikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Her vizyon ifadesi işletmeye ve yöneticilerine özgüdür ve birbirinden farklıdır.
• İşletmenin gelecekte yapmayı planladığı tüm faaliyetlerin belirlenmesini ve değerlendirilmesini gerektirir.
• Vizyon yönetim tarafından açıklanır fakat işletmedeki tüm çalışanlar tarafından benimsenip paylaşıldığında değerlenir.
• Vizyon işletmedeki yönetici ve liderlerin yaratıcılık, risk eğilimleri, katılımcı ve paylaşımcı olma gibi nitelikleri hakkında bilgi verir ve örgüt kültürünü ortaya koyar.

Bir vizyon ifadesinin sahip olması gereken nitelikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Her vizyon ifadesi işletmeye ve yöneticilerine özgüdür ve birbirinden farklıdır.
• İşletmenin gelecekte yapmayı planladığı tüm faaliyetlerin belirlenmesini ve değerlendirilmesini gerektirir.
• Vizyon yönetim tarafından açıklanır fakat işletmedeki tüm çalışanlar tarafından benimsenip paylaşıldığında değerlenir.
• Vizyon işletmedeki yönetici ve liderlerin yaratıcılık, risk eğilimleri, katılımcı ve paylaşımcı olma gibi nitelikleri hakkında bilgi verir ve örgüt kültürünü ortaya koyar.

21. Soru

Toplam Kalite Yönetiminin ilkeleri nelerdir? 

Cevap

Günümüzün küreselleşen iş dünyasında işletmelerde toplam kalite yönetiminin uygulanması ancak belirli ilkelere uygun davranılarak ve bilinçli hareket edilerek gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda işletme yöneticileri sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme kalite odağına ve TKY ilkelerine göre hareket ederek başarılı olabileceklerdir. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 • Yönetim ve çalışanlar bir iş birliği çabası içinde birbirlerine bağlanmalıdırlar çünkü TKY’de öncülük ve liderlik üst yönetimin sorumluluğu altındadır.

 • Sürecin her ögesi, her çalışanın birbirini etkilediği ve “ortak bağlılık ve sorumluluk düşüncesi” çerçevesinde incelenmelidir. TKY ile sisteme bir bütün olarak bakılması sağlanmalı ve bireysel süreçlerin tüm sistemle uygun hâle getirilmesine çalışılmalıdır.

 • Geçmişe dönük bir değerlendirmenin yanı sıra bir analiz ve tatmin edici bir değerlendirmeye imkân sağlayan sonuçları açıkça gösteren ölçümler yapılmalıdır. Sorunların çözümü ve sürekli iyileştirmenin sağlanması istatistiksel yöntemlerle elde edilen verilerin kullanılarak doğru yorum yapılmasına bağlıdır.

 • Kusursuzluk veya mükemmellik işe yönelik gerçekleştirilecek sürekli eğitimlerle başarılmalıdır. Bu bağlamda TKY için eğitim öncelikli sıralarda yer almalıdır.

 • İnsanların yeteneklerini başarıyla değerlendiren, müşteri tatminini en yüksek düzeyde tutan, ortaklar arası ilişkilerde mükemmeliyeti yaratacak ve yakalayacak bir “iş ve işletme kültürü” yaratılmalıdır. Bunun yanında, başarının insanda olacağı inancı ile insana dönük bir yönetim felsefesi benimsemek, ayrıca böyle bir kültürü destekleyen ve sürdürme gücüne sahip olan “örgüt yapısı” kurmak gerekir.

 • Tüm çalışanlara yeni TKY tekniklerini kullanma konusunda eğitim verilerek ve bir güven ortamı oluşturularak paylaşma, karşılıklı anlayış, katılımcılık ve yaratıcılığı tanıyan ve teşvik eden bir sistem benimsenmeli ve çalışmalar “takım çalışması” ile yapılmalıdır.

 • Çalışanların faaliyetlere tam katılımı, yetki devri, kişisel ve örgütsel bir gelişmeyi teşvik eden bir ortamın yaratılarak kaliteyi destekleyen ödül sistemleri kurulmalıdır.

 • TKY’nin amacı “ilk öncelik kaliteli iş” olmalı, öncelikle kaliteli işin işletmenin her tarafında yapılması için insan kaynakları bölümünde kalite üzerinde özenle durulması gereğinin üst yönetim kademeleri tarafından yeterince anlaşılması ve desteklenmesi gerekmektedir.

   

Günümüzün küreselleşen iş dünyasında işletmelerde toplam kalite yönetiminin uygulanması ancak belirli ilkelere uygun davranılarak ve bilinçli hareket edilerek gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda işletme yöneticileri sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme kalite odağına ve TKY ilkelerine göre hareket ederek başarılı olabileceklerdir. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 • Yönetim ve çalışanlar bir iş birliği çabası içinde birbirlerine bağlanmalıdırlar çünkü TKY’de öncülük ve liderlik üst yönetimin sorumluluğu altındadır.

 • Sürecin her ögesi, her çalışanın birbirini etkilediği ve “ortak bağlılık ve sorumluluk düşüncesi” çerçevesinde incelenmelidir. TKY ile sisteme bir bütün olarak bakılması sağlanmalı ve bireysel süreçlerin tüm sistemle uygun hâle getirilmesine çalışılmalıdır.

 • Geçmişe dönük bir değerlendirmenin yanı sıra bir analiz ve tatmin edici bir değerlendirmeye imkân sağlayan sonuçları açıkça gösteren ölçümler yapılmalıdır. Sorunların çözümü ve sürekli iyileştirmenin sağlanması istatistiksel yöntemlerle elde edilen verilerin kullanılarak doğru yorum yapılmasına bağlıdır.

 • Kusursuzluk veya mükemmellik işe yönelik gerçekleştirilecek sürekli eğitimlerle başarılmalıdır. Bu bağlamda TKY için eğitim öncelikli sıralarda yer almalıdır.

 • İnsanların yeteneklerini başarıyla değerlendiren, müşteri tatminini en yüksek düzeyde tutan, ortaklar arası ilişkilerde mükemmeliyeti yaratacak ve yakalayacak bir “iş ve işletme kültürü” yaratılmalıdır. Bunun yanında, başarının insanda olacağı inancı ile insana dönük bir yönetim felsefesi benimsemek, ayrıca böyle bir kültürü destekleyen ve sürdürme gücüne sahip olan “örgüt yapısı” kurmak gerekir.

 • Tüm çalışanlara yeni TKY tekniklerini kullanma konusunda eğitim verilerek ve bir güven ortamı oluşturularak paylaşma, karşılıklı anlayış, katılımcılık ve yaratıcılığı tanıyan ve teşvik eden bir sistem benimsenmeli ve çalışmalar “takım çalışması” ile yapılmalıdır.

 • Çalışanların faaliyetlere tam katılımı, yetki devri, kişisel ve örgütsel bir gelişmeyi teşvik eden bir ortamın yaratılarak kaliteyi destekleyen ödül sistemleri kurulmalıdır.

 • TKY’nin amacı “ilk öncelik kaliteli iş” olmalı, öncelikle kaliteli işin işletmenin her tarafında yapılması için insan kaynakları bölümünde kalite üzerinde özenle durulması gereğinin üst yönetim kademeleri tarafından yeterince anlaşılması ve desteklenmesi gerekmektedir.

   

Günümüzün küreselleşen iş dünyasında işletmelerde toplam kalite yönetiminin uygulanması ancak belirli ilkelere uygun davranılarak ve bilinçli hareket edilerek gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda işletme yöneticileri sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme kalite odağına ve TKY ilkelerine göre hareket ederek başarılı olabileceklerdir. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 • Yönetim ve çalışanlar bir iş birliği çabası içinde birbirlerine bağlanmalıdırlar çünkü TKY’de öncülük ve liderlik üst yönetimin sorumluluğu altındadır.

 • Sürecin her ögesi, her çalışanın birbirini etkilediği ve “ortak bağlılık ve sorumluluk düşüncesi” çerçevesinde incelenmelidir. TKY ile sisteme bir bütün olarak bakılması sağlanmalı ve bireysel süreçlerin tüm sistemle uygun hâle getirilmesine çalışılmalıdır.

 • Geçmişe dönük bir değerlendirmenin yanı sıra bir analiz ve tatmin edici bir değerlendirmeye imkân sağlayan sonuçları açıkça gösteren ölçümler yapılmalıdır. Sorunların çözümü ve sürekli iyileştirmenin sağlanması istatistiksel yöntemlerle elde edilen verilerin kullanılarak doğru yorum yapılmasına bağlıdır.

 • Kusursuzluk veya mükemmellik işe yönelik gerçekleştirilecek sürekli eğitimlerle başarılmalıdır. Bu bağlamda TKY için eğitim öncelikli sıralarda yer almalıdır.

 • İnsanların yeteneklerini başarıyla değerlendiren, müşteri tatminini en yüksek düzeyde tutan, ortaklar arası ilişkilerde mükemmeliyeti yaratacak ve yakalayacak bir “iş ve işletme kültürü” yaratılmalıdır. Bunun yanında, başarının insanda olacağı inancı ile insana dönük bir yönetim felsefesi benimsemek, ayrıca böyle bir kültürü destekleyen ve sürdürme gücüne sahip olan “örgüt yapısı” kurmak gerekir.

 • Tüm çalışanlara yeni TKY tekniklerini kullanma konusunda eğitim verilerek ve bir güven ortamı oluşturularak paylaşma, karşılıklı anlayış, katılımcılık ve yaratıcılığı tanıyan ve teşvik eden bir sistem benimsenmeli ve çalışmalar “takım çalışması” ile yapılmalıdır.

 • Çalışanların faaliyetlere tam katılımı, yetki devri, kişisel ve örgütsel bir gelişmeyi teşvik eden bir ortamın yaratılarak kaliteyi destekleyen ödül sistemleri kurulmalıdır.

 • TKY’nin amacı “ilk öncelik kaliteli iş” olmalı, öncelikle kaliteli işin işletmenin her tarafında yapılması için insan kaynakları bölümünde kalite üzerinde özenle durulması gereğinin üst yönetim kademeleri tarafından yeterince anlaşılması ve desteklenmesi gerekmektedir.

   

Günümüzün küreselleşen iş dünyasında işletmelerde toplam kalite yönetiminin uygulanması ancak belirli ilkelere uygun davranılarak ve bilinçli hareket edilerek gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda işletme yöneticileri sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme kalite odağına ve TKY ilkelerine göre hareket ederek başarılı olabileceklerdir. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 • Yönetim ve çalışanlar bir iş birliği çabası içinde birbirlerine bağlanmalıdırlar çünkü TKY’de öncülük ve liderlik üst yönetimin sorumluluğu altındadır.

 • Sürecin her ögesi, her çalışanın birbirini etkilediği ve “ortak bağlılık ve sorumluluk düşüncesi” çerçevesinde incelenmelidir. TKY ile sisteme bir bütün olarak bakılması sağlanmalı ve bireysel süreçlerin tüm sistemle uygun hâle getirilmesine çalışılmalıdır.

 • Geçmişe dönük bir değerlendirmenin yanı sıra bir analiz ve tatmin edici bir değerlendirmeye imkân sağlayan sonuçları açıkça gösteren ölçümler yapılmalıdır. Sorunların çözümü ve sürekli iyileştirmenin sağlanması istatistiksel yöntemlerle elde edilen verilerin kullanılarak doğru yorum yapılmasına bağlıdır.

 • Kusursuzluk veya mükemmellik işe yönelik gerçekleştirilecek sürekli eğitimlerle başarılmalıdır. Bu bağlamda TKY için eğitim öncelikli sıralarda yer almalıdır.

 • İnsanların yeteneklerini başarıyla değerlendiren, müşteri tatminini en yüksek düzeyde tutan, ortaklar arası ilişkilerde mükemmeliyeti yaratacak ve yakalayacak bir “iş ve işletme kültürü” yaratılmalıdır. Bunun yanında, başarının insanda olacağı inancı ile insana dönük bir yönetim felsefesi benimsemek, ayrıca böyle bir kültürü destekleyen ve sürdürme gücüne sahip olan “örgüt yapısı” kurmak gerekir.

 • Tüm çalışanlara yeni TKY tekniklerini kullanma konusunda eğitim verilerek ve bir güven ortamı oluşturularak paylaşma, karşılıklı anlayış, katılımcılık ve yaratıcılığı tanıyan ve teşvik eden bir sistem benimsenmeli ve çalışmalar “takım çalışması” ile yapılmalıdır.

 • Çalışanların faaliyetlere tam katılımı, yetki devri, kişisel ve örgütsel bir gelişmeyi teşvik eden bir ortamın yaratılarak kaliteyi destekleyen ödül sistemleri kurulmalıdır.

 • TKY’nin amacı “ilk öncelik kaliteli iş” olmalı, öncelikle kaliteli işin işletmenin her tarafında yapılması için insan kaynakları bölümünde kalite üzerinde özenle durulması gereğinin üst yönetim kademeleri tarafından yeterince anlaşılması ve desteklenmesi gerekmektedir.

   

Günümüzün küreselleşen iş dünyasında işletmelerde toplam kalite yönetiminin uygulanması ancak belirli ilkelere uygun davranılarak ve bilinçli hareket edilerek gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda işletme yöneticileri sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme kalite odağına ve TKY ilkelerine göre hareket ederek başarılı olabileceklerdir. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

Günümüzün küreselleşen iş dünyasında işletmelerde toplam kalite yönetiminin uygulanması ancak belirli ilkelere uygun davranılarak ve bilinçli hareket edilerek gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda işletme yöneticileri sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme kalite odağına ve TKY ilkelerine göre hareket ederek başarılı olabileceklerdir. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

Günümüzün küreselleşen iş dünyasında işletmelerde toplam kalite yönetiminin uygulanması ancak belirli ilkelere uygun davranılarak ve bilinçli hareket edilerek gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda işletme yöneticileri sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme kalite odağına ve TKY ilkelerine göre hareket ederek başarılı olabileceklerdir. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 

22. Soru

İşletmelerin Toplam Kalite Yönetimi uygulayıp başarıya ulaşmaları için ne gibi koşullar gereklidir? 

Cevap

Bu koşulları temel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Toplam kalite yönetimi sisteminde görünür biçimde yer almak

 • Örgüt içerisinde tüm çalışanlar tarafından paylaşılan bir vizyon ve görev anlayışı ortaya koymak

 • İşletme içerisinde herkesçe kabul gören bir kalite kültürü oluşturmak ve yaymak

 • Toplam kalite konusuyla ilgili tüm çalışanları yetkilendirmek

 • İşletmedeki birey ve grupların toplam kalite konusundaki çabalarını zamanında görmek ve takdir etmek

 • Toplam kalite yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duyulan kaynağı ayırmak ve uygulamaları desteklemek

 • Müşteri ve tedarikçilerle sürekli ilişkiler içerisinde bulunmak

 • Öğrenen bir örgüt yapısı ortaya koymak

 • İşletme içindeki çalışanları toplam kalite yönetimi konusunda motive etmek

Bu koşulları temel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Toplam kalite yönetimi sisteminde görünür biçimde yer almak

 • Örgüt içerisinde tüm çalışanlar tarafından paylaşılan bir vizyon ve görev anlayışı ortaya koymak

 • İşletme içerisinde herkesçe kabul gören bir kalite kültürü oluşturmak ve yaymak

 • Toplam kalite konusuyla ilgili tüm çalışanları yetkilendirmek

 • İşletmedeki birey ve grupların toplam kalite konusundaki çabalarını zamanında görmek ve takdir etmek

 • Toplam kalite yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duyulan kaynağı ayırmak ve uygulamaları desteklemek

 • Müşteri ve tedarikçilerle sürekli ilişkiler içerisinde bulunmak

 • Öğrenen bir örgüt yapısı ortaya koymak

 • İşletme içindeki çalışanları toplam kalite yönetimi konusunda motive etmek

Bu koşulları temel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Toplam kalite yönetimi sisteminde görünür biçimde yer almak

 • Örgüt içerisinde tüm çalışanlar tarafından paylaşılan bir vizyon ve görev anlayışı ortaya koymak

 • İşletme içerisinde herkesçe kabul gören bir kalite kültürü oluşturmak ve yaymak

 • Toplam kalite konusuyla ilgili tüm çalışanları yetkilendirmek

 • İşletmedeki birey ve grupların toplam kalite konusundaki çabalarını zamanında görmek ve takdir etmek

 • Toplam kalite yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duyulan kaynağı ayırmak ve uygulamaları desteklemek

 • Müşteri ve tedarikçilerle sürekli ilişkiler içerisinde bulunmak

 • Öğrenen bir örgüt yapısı ortaya koymak

 • İşletme içindeki çalışanları toplam kalite yönetimi konusunda motive etmek

Bu koşulları temel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Toplam kalite yönetimi sisteminde görünür biçimde yer almak

 • Örgüt içerisinde tüm çalışanlar tarafından paylaşılan bir vizyon ve görev anlayışı ortaya koymak

 • İşletme içerisinde herkesçe kabul gören bir kalite kültürü oluşturmak ve yaymak

 • Toplam kalite konusuyla ilgili tüm çalışanları yetkilendirmek

 • İşletmedeki birey ve grupların toplam kalite konusundaki çabalarını zamanında görmek ve takdir etmek

 • Toplam kalite yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duyulan kaynağı ayırmak ve uygulamaları desteklemek

 • Müşteri ve tedarikçilerle sürekli ilişkiler içerisinde bulunmak

 • Öğrenen bir örgüt yapısı ortaya koymak

 • İşletme içindeki çalışanları toplam kalite yönetimi konusunda motive etmek

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.