Kent Sosyolojisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
4
A+
A-

Küresel Kent Kuramları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kent Sosyolojisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Küresel Kent Kuramları

1. Soru

Küresel kent nedir?

Cevap

Küreselleşme sürecinde sermaye ve kent ilişkisi
önemli hale gelmiştir. Küresel sermaye, sermaye birikimi
için kendine uygun mekânları seçerek, buraların
büyümesine, önem kazanmasına ve hatta küresel akışlarla
birlikte, kendisi de küreselleşen bir kent formunun
oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Bu süreçten sadece
bazı kentler etkilenmektedir. Bunlar küresel akışların
merkezileştiği daha önemli pozisyonlara kavuşabilen
kentler olarak küresel kent olarak isimlendirilmektedir.


2. Soru

Kentleşme sürecini açıklamaya yönelik getirilen
yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Kent çalışmalarında en önemli sorulardan biri
şudur: Kent hiyerarşisinin sınıflandırılması ve kent sistemi
organizasyonunun oluşumu ulus-devlet merkezli faktörler
tarafından mı? Yoksa ulus-devlet ötesi faktörler tarafından
mı belirlenmektedir? Bu soruyu cevaplayan üç ana
yaklaşım mevcuttur:
• Ulus-Devlet Temelli ve Sınırlı Kent Süreci
Görüşü: “Devletleştirilmiş Kent”
• Radikal Kent Ekonomi Politiği ve Yeni Kent
Sosyolojisi Yaklaşımı: “Uluslararası Kapitalist
Kent”
• Küresel Sermaye Temelli Kent Süreci Görüşü:
“Küresel Kent”


3. Soru

Küreselleşme nedir?

Cevap

Küreselleşme sermaye, meta ve enformasyon
akışının yerel, ulusal ve bölgesel mekânsal sınırların
ötesine geçerek, dünya düzeyinde işlemesini ifade
etmektedir.


4. Soru

Çalışmaları küreselleşme ve küresel kent kavramı için
temel referans haline gelen akademisyenler kimlerdir?

Cevap

Küresel kent kavramının uzun tarihi bir geçmişe
sahip olmasına rağmen, kent çalışmalarında esas kavram
olarak dikkate alınması 1980’lerin başında sürekli krizleri
teşvik eden küresel kapitalizmin yeniden yapılanmasını
anlama ve yorumlama girişimlerinin bulunduğu bağlamda
gerçekleşmiştir. Bu tartışmalara birçok akademiysen
katılmıştır ancak John Friedmann ve Saskie Sassen bu
tartışmalarda daha etkili olmuştur. Bu kuramcıların
çalışmaları küreselleşme ve küresel kent kavramı için
temel referans haline gelmiştir.


5. Soru

Küresel kentlerin otaya çıkmasına ve gelişmesine
yönelik görüşler nelerdir?

Cevap

Küresel kentlerin otaya çıkmasına ve gelişmesine
yönelik iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden;
• İlki küresel kentin tarihsel süreç içinde eskiden
bu yana devam eden bir oluşum olduğunu
savururken,
• Diğeri ise küresel kentin oluşumunu 1970’li
yıllara, yani kapitalizmin yeniden yapılanma
sürecine dayandırır.


6. Soru

Eski bir olgu olarak küresel kent görüşünde
vurgulanan düşünce nedir?

Cevap

Kent çalışmacıları küresel şehirlerin çok eski bir
olgu olduğu konusunda ısrar etmektedirler. Bu duruş Janet
AbuLughod, Anthony D. King, Michael Timberlake ve
Christopher Chase-Dunn gibi dünya kentleri
araştırmacıları tarafından üretilen çalışmalarda güçlü bir
şekilde ifade edilmiştir. Bu araştırmacılar, dünya kenti
oluşum süreçlerine mukabil uzun süreli yapısal ve tarihi
kökenleri sistematik olarak analiz etmişlerdir. Bu
araştırmacılar şehirlerin kapitalist endüstrileşme tarihi
süresi boyunca ve öncesinde büyük ölçekli ekonomik
sistemler içinde düğüm noktaları olarak hizmet ettiğini
kanıtlamışlardır.


7. Soru

Fordizm sonrası (Post-Fordizm) küresel sermaye
birikimi süreci içinde esnek üretim olgusu hangi
sektörlerde ortaya çıkmıştır?

Cevap

Fordizm sonrası (Post-Fordizm) küresel sermaye
birikimi süreci içinde esnek üretim olgusu üç sektörde
ortaya çıkmıştır. Bunlar;
• Yeniden canlanmış el sanatları üretimi,
• İleri teknoloji endüstrileri ve gelişmiş üreticiler
ile
• Finans hizmetleridir.


8. Soru

Dünya kenti (The World City) kavramını ilk olarak
kullanan kent çalışmacısı kimdir?

Cevap

Dünya kenti (The World City) kavramını ilk
olarak İskoçyalı kent çalışmacısı Patrick Geddes Cities in
Evolution (Evrim içinde Kentler) (1915) isimli kitabında
dönemin büyük metropoliten alanlarını tanımlamak için
kullanmış ve dünya kentlerinin merkezi ekonomik
fonksiyonları üzerinde durmuştur.


9. Soru

Günümüzdeki anlamıyla dünya kenti kavramını
kullanan ünlü plancı kimdir?

Cevap

Günümüzdeki anlamıyla dünya kenti kavramını
kullanan ünlü plancı Peter Hall’dır.


10. Soru

Peter Halla’a göre dünya kentleri hangi temel
fonksiyonların bir arada toplandığı mekanlardır?

Cevap

Peter Hall’agöre (1996) dünya kentleri aşağıda
sıralanan alanlarda altı temel fonksiyonun bir yerde
toplandığı mekânlardır. Bunlar;
• Nüfus yoğunluğu,
• Merkezileşmiş politik güç,
• Ticaret,
• Finans,
• Taşımacılık ve
• Hizmettir.


11. Soru

Peter Hall dünya kentlerini nasıl tasavvur etmiştir?

Cevap

Peter Hall dünya kentlerini birincil olarak,
uluslararası konulara ilişkin (ulusal çıkarlar doğrultusunda) işletme ve yönetim direktiflerinin verildiği
ulusal merkezler olarak tasavvur etmiştir.


12. Soru

Robert Cohen’in 1981 yılı çalışmasının önemi nedir?

Cevap

Robert Cohen’in 1981 yılı çalışması Amerika
Birleşik Devletleri’nde küresel kentler araştırmalarına
başlangıç noktasını oluşturmuş ve bu alanda diğer
araştırmacıların sıklıkla referans verdiği temel
kaynaklardan biri haline gelmiştir.


13. Soru

Robert Cohen’in dünya kentleri olarak tanımladığı
kentlerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Cohen’in dünya kentleri olarak tanımladığı
kentlerin ortak özelliği şunlardır: bu kentler, ticari
faaliyetlerle ilgili karar verme ve şirket stratejilerinin
biçimlendirildiği uluslararası merkezler olarak görev
yapmaktadır.


14. Soru

Cohen’e göre gerçek dünya kenti nedir?

Cevap

Cohen’ e göre gerçek dünya kenti uluslararası
ticaret kurumlarının büyük bir bölümünü içinde barındıran
mekânlardır.


15. Soru

Bir şehrin uluslararası ticari faaliyetlerin merkezi
olması için Cohen tarafından kullanılan kıstaslar
nelerdir?

Cevap

Bir şehrin uluslararası ticari faaliyetlerin merkezi
olması için Cohen tarafından kullanılan kıstaslar şunlardır:
• Çokuluslu şirketlerin genel merkezlerinin hangi
şehirde olduğu,
• Uluslararası bankacılık ve
• Stratejik şirket hizmetleri.


16. Soru

Friedmann ve Wolff’a göre dünya kentleri nedir?

Cevap

Friedmann ve Wolff’a göre, dünya kentleri ulusal
ekonomilerden ziyade günümüz küresel kapitalist
gelişiminin motorlarıdır. Onlara göre dünya şehri 1970
sonrası kapitalizm ile ortaya çıkan yeni uluslararası iş
bölümü içinde küresel kontrol ve denetim merkezlerinin
yeni bir çeşidini temsil etmektedir


17. Soru

Friedmann’ın dünya kentlerinin hangi özelliklerine
vurgu yapmıştır?

Cevap

“Dünya kenti hipotezi” (Th World City
Hypothesis) ile literatürde ün kazanan Friedmann, dünya
kentlerinin yedi özelliğine vurgu yapmıştır:
1. Kentin dünya ekonomisi ile bütünleşme düzeyi
ve formu ve emeğin yeni mekansal dağılımı
sürecinde kente yüklenen fonksiyonlar, kentin
içinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerle
olmaktadır.
2. Yeni mekânsal organizasyonda, üretim ve
pazarın eklemlenebilmesinde, küresel sermaye
anahtar dünya kentlerini düğüm noktaları olarak
kullanmaktadır. Böylece dünya kentleri arasında
karmaşık mekânsal bir hiyerarşi ortaya
çıkmaktadır.
3. Dünya kentlerinin küresel kontrol fonksiyonu
direk olarak, bu kentlerin üretim sektörü ve
istihdam yapısı ve dinamikleri tarafından
yansıtılır.
4. Dünya kentleri uluslararası sermayenin
yoğunlaştığı ve biriktiği önemli merkezlerdir.
5. Dünya kentleri iç göçün ve/veya dış göçün
yöneldiği önemli çekim merkezleridir.
6. Dünya kentleri, mekânsal ve sınıfsal
kutuplaşmalar gibi endüstriyel kapitalizmin ana
karşıtlıklarını içinde barındırır.
7. Dünya kentlerinin büyümesi, hükümetin mali
kapasitesini aşan sosyal maliyetler yaratmaktadır.


18. Soru

Friedmann dünya kentlerini nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Friedmann çalışmasında dünya kentlerini şu
şekilde tanımlamıştır: günümüz dünya kentleri
kapitalizminin “organizasyon nodülleri”, bölgesel, ulusal
ve küresel meta akışının “eklemleyicisi” ve küresel
sermaye birikimi mekânı içinde “düğüm noktası” olarak
işlemektedir.


19. Soru

Sassen’in dünya kenti kavramı yerine küresel kent
kavramını tercih etme sebebi nedir?

Cevap

Sassen dünya kenti kavramı yerine küresel kent
kavramını tercih etme sebebini şu şekilde açıklamaktadır:
iki kavram arasındaki farklılık, genellik ve tarihsel
özgüllük düzeyindir. Dünya kenti kavramı kendine
atfedilen bir zamansızlık içerirken (her tarihsel dönem için
kullanılmakta), küresel kent kavramı belirli bir
sosyomekânsal tarihsel döneme işaret etmektedir Sassen’e
göre küresel kentlerin ayırıcı anahtar özelliği, küresel
kentlerin küresel ekonomik sistemin üretimini
sağlamasıdır.


20. Soru

Sassen “Küresel Kent: New York, Londra ve Tokyo
(The Global City: New York, Londra, Tokyo) kitabında
savunduğu düşünce nedir?

Cevap

  1991’de yayımladığı “Küresel Kent: New York,
Londra ve Tokyo (The Global City: New York, Londra,
Tokyo) adlı kitabında Sassen, küreselleşmeyle birlikte
1980’lerle gelişen ve yeni bir sürece giren dünya
ekonomisinin büyük kentler ile olan etkileşimini ve söz
konusu kentlerde ortaya çıkan değişimi gözlemleyerek
yeni bir kent tipinin oluştuğunu savunmuştur


21. Soru

Sassen’in “Küresel Kent: New York, Londra ve Tokyo
(The Global City: New York, Londra, Tokyo) kitabında
önde gelen küresel kentlere verdiği örnekler nelerdir?

Cevap

Sassen’in “Küresel Kent: New York, Londra ve
Tokyo (The Global City: New York, Londra, Tokyo)
kitabında önde gelen küresel kentlere verdiği örnek
kentler: New York, Londra ve Tokyo’dur.


22. Soru

Sassen küresel kentleri nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Sassen küresel kentleri, şirket hizmet
kompleksleri ve finans merkezleri olarak tanımlamıştır.
Sassen bu şehirlere yeni stratejik bir rol tayin etmiştir. Bu
yeni stratejik rol şudur: hukuk, bankacılık, muhasebecilik,
reklamcılık, sigortacılık, danışmanlık sektörlerinde faaliyet yürüten ileri derecede gelişmiş üretim yapan ve
finansal hizmet endüstrileri için en önemli merkezlerdir.


23. Soru

Sassen küresel kentlerin sıralanmasında hangi
sektörleri kullanmıştır?

Cevap

  Sassen araştırmalarında, reklamcılık,
muhasebecilik, sigortacılık, bankacılık/finans ve hukuk
sektörlerinde faaliyet yürüten hizmet firmalarını küresel
kentlerin sıralanması için kullanmıştır.


24. Soru

Geçmişin uluslararası ticaret ve bankacılık merkezleri
olmalarının ötesinde küresel kentlerin yeni işlevleri
nelerdir?

Cevap

Geçmişin uluslararası ticaret ve bankacılık
merkezleri olmalarının ötesinde küresel kentlerin dört yeni
işlevi vardır:
• Bu kentler, dünya ekonomisinin yeni
örgütlenmesi içinde çok yoğun komuta
merkezleri haline gelmişlerdir.
• Finans ve uzmanlaşmış hizmet şirketleri için kilit
yerleşimler olmuşlardır.
• Önde gelen sektörlerde yeniliklerin üretimini de
içeren üretim merkezleridir.
• Üretilen ürünlerin ve yeniliklerin piyasalarıdır.


25. Soru

Fuat Ercan küresel kentlerin gelişimini nasıl
değerlendirmiştir?

Cevap

Fuat Ercan küresel kentlerin gelişimini emeksermaye
ilişkisi çerçevesinde analiz ederek, küresel
kentlerin oluşumunda özellikle sermaye birikiminin
belirleyici rol oynadığını vurgulamaktadır. Ercan’a göre,
üretim sonucunda yaratılan değerlerin meta biçimine
dönüştürülme zorunluluğu ve sermayenin
uluslararasılaşması dünya ölçeğinde işleyen bir trafik
yaratmaktadır.


26. Soru

Fuat Ercan küresel kenti nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Ercan, küresel kenti, ortaya çıkan bu meta
akışlarının kontrol edildiği mekânlar olarak
tanımlamaktadır. Başka bir ifadeyle, Ercan için küresel
kent dünya ölçeğinde hacim ve hız olarak artan trafiğin
kontrol edildiği mekânlardır.


27. Soru

Taylor küresel kentleri nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Taylor, öncü dünya kentleri (leading world cities)
olarak nitelendirdiği küresel kentleri iki yönüyle
tanımlamaktadır:
• Dünya kentleri hizmet sektörlerinin
merkezleridir. Bu anlamda Sassen ile hemfikirdir.
• Aynı zamanda küresel düzlemde işleyen ağları
birbirine bağlayan birer düğüm noktalarıdır.


28. Soru

Küresel Ağ Bağlanırlığı (Global Network
Connectivity) nedir?

Cevap

Küresel kent ağı modeli, bütün kentlerin ağlar
üzerinde birer düğüm (node) noktası olduklarını, daha da
önemlisi kentler arasında hiyerarşik bir yapıdan çok yatay
ve bağımlılık ilişkilerinin var olduğunu savunmaktadır.
Küresel kent ağı, tipik olarak düğümler (nodes) ve
bağlanırlık (connectivity) meydana gelmektedir. Küresel
kent ağının birbirine eklemlendiği düğüm noktaları
kentlerdir. Dolayısıyla kentlerin önemini belirleyen
onların küresel ağ bağlanırlığı düzeyidir.
Bağlanırlığı ise bir kent ile diğer bütün kentler arasındaki
akış olarak tanımlamak mümkündür. Küresel kent ağı
birçok ağdan meydana gelmektedir. Ağ içinde bir
düğümün en iyi ölçümlerinden birisi onun bağlanırlığıdır.
Bir kentin, küresel kent ağı içinde diğer bütün kentlerle
birbirine bağlanabilme derecesi ise o kentin “küresel ağ
bağlanırlığı” olarak tanımlanmaktadır.


29. Soru

Dünya/küresel kent ölçümleri nelerdir?

Cevap

İki farklı dünya/küresel kent ölçümü vardır.
Bunlar;
• Dünya kenti hiyerarşisi ölçümleri ile
• Küresel kent ağı ve bağlanırlığı ölçümleridir.
 


30. Soru

Küresel kent kuramlarına yönelik eleştiriler nelerdir?

Cevap

Küresel kent tartışmalarında küreselleşmenin
siyasetine değil küreselleşmenin ekonomisine; kent
siyasetine değil kent ekonomisine öncelik verilmektedir.
Küresel kent kuramları, küreselleşme ve kentlerin
küreselleşmesini süreçler olarak ele almaktadır. Oysa
küreselleşme ve kentlerin küreselleşmesi süreçler olduğu
kadar aynı zamanda projelerdir.
Çoğu küresel kent araştırmaları, küresel Kuzey de
yapılmakta (Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve Doğu
Asya); çoğu küresel kent araştırmacıları, küresel Kuzey
ülkelerinde olan üniversitelerde çalışmakta ve çoğu
küresel kent, küresel kuzeyde yer almaktadır. Dolayısıyla
küresel kent kuramı, küresel Kuzey’in yapısal dönüşüm ve
yeniden yapılanmaları temel alınarak oluşturulmuştur ve
gerçekte küresel Kuzeyin gerçeklerini yansıtmaktadır.
Dolayısıyla küresel kent sisteminin temel haritaları,
günümüz küresel ekonomisi içinde gücün simgeleri,
merkeziyetçilik ve dışlama olarak anlaşılmalıdır. Birçok
kent araştırmacısı küresel kent kuramının, dünya sistemi
merkez ülkeleri dışındaki çevre ülkeleri kent gelişimimin
küreselleşme sürecini araştırmaya değer bulmamıştır


31. Soru

Küresel kentlerin evrimsel yörüngeleri hangi etkenler
tarafından biçimlendirilmektedir?

Cevap

Küresel kentlerin evrimsel yörüngeleri, sırasıyla
• Ulusal ve yerel özgül kurumsal düzenleme,
• Hukuki çerçeve ve
• Sosyo-politik mücadeleler tarafından
biçimlendirilmektedir.


32. Soru

 Küresel kent oluşumu sürecinde yerel ön şartların
sağlanmasında rol oynayan faktörler nelerdir?

Cevap

Küresel kent oluşumu sürecinde yerel ön şartların
sağlanmasında rolü olan ulusal, bölgesel ve/ veya yerel
devlet yetkilileri, ulus-ötesi şirket elitleri ve yerel mal
sahipleri veya kiralayıcılarından oluşan büyüme yönelimli
politik ittifakların önemli rol oynadığının altı
çizilmektedir.


33. Soru

Zukin büyük projelerin analiz çerçevesini oluşturmak
için hangi kavramları kullanmıştır?

Cevap

Zukin büyük projelerin analiz çerçevesini
oluşturmak için iki kavram kullanmıştır:
• Anadili/yerli (Vernacular): Günlük hayatın
meydanları,
• Peyzaj (Lanscape) sermaye ve devlet kurumları
tarafından egemen olan gücün mekanları.


34. Soru

Heterojen büyüme koalisyonu nedir?

Cevap

Takashi Machimura (1992) çalışmasında,
Tokyo’nun küresel kent olmasında rol oynayan heterojen
büyüme koalisyonundan bahsetmektedir. Ona göre,
Tokyo’nun küresel kent olmasında bu koalisyon büyük rol
oynamıştır. Bu heterojen koalisyon şunlardan
oluşmaktadır:
• Hem yerel hem de ulusal hükümet birimleri,
• Çeşitli sermaye fraksiyonları (ulusötesi şirketler,
emlak şirketleri, arazi sahipleri) ve
• Diğer çıkar grupları.


35. Soru

Dünya/küresel kent meselesi Türkiye’de ne zaman
tartışılmaya başlanmıştır?

Cevap

Dünya/küresel kent meselesi Türkiye’de 1990’lı
yıllardan sonra tartışılmaya başlanmıştır. 1992’de Çağlar
Keyder tarafından gündeme getirilmiştir. 1992 yılında
İstanbul Dergisi, küreselleşme olgusunu kent gündeminin
önemli bir başlığı olarak ele almıştır. Bu tarihten itibaren
kentleşme konusunda çalışan birçok akademisyen
İstanbul’un küresel kent olup olmadığı konusunda
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.


36. Soru

Ayşe Öncü’nün İstanbul hakkındaki görüşleri
nelerdir?

Cevap

Ayşe Öncü (1992) İstanbul’u Nasıl Anlamalı
makalesinde, “bence İstanbul kimliğini aramıyor, buldu.
İstanbul global bir kent olarak tanımlıyor kendini artık”
demiştir. Öncü’ye göre, İstanbul 1980’lerin resmi söylem
içinde hapsolmuş kimliğinden kurtularak, kendi adına var
olabilmesini mümkün kılarak küresel kent kimliğini
bulmuştur.


37. Soru

Çağlar Kayder’in İstanbul hakkındaki görüşleri
nelerdir?

Cevap

Yeni küresel ekonomide Türkiye’nin
kalkınmasının İstanbul’dan geçtiği ve İstanbul’da
küreselleşme adına yapılacak yatırımların Türkiye’nin
geleceğini de yakından ilgilendireceğini belirtmektedir.
Keyder’e göre, küreselleşmeyle birlikte İstanbul’da kısa
süre içinde çok ciddi dönüşümler gerçekleşebilir ve bu
dönüşüm doğru yönlendirildiğinde kente önemli kaynaklar
sağlayarak İstanbul’un statüsünün yükselmesine katkıda
bulunulabilecektir. Keyder bazı kentlerin küreselleşme
sürecinden önce de dünya kentleri olarak varlıklarını
sürdürdüklerini ve İstanbul’un da bu şehirlerden biri
olduğunun altını çizmektedir.


38. Soru

Fuat Ercan’ın İstanbul hakkındaki görüşleri nelerdir?

Cevap

Fuat Ercan’a (1996) göre, İstanbul küresel kent
olmaktan çok uluslararasılaşan bir kenttir. Ercan, küresel
kentleri komuta ve koordinasyon merkezleri olarak
kavramsallaştırırken, uluslararası kentleri ise güç
merkezleri olmadan ziyade, güç trafiğinin içinden geçtiği
kentler olarak tanımlamıştır. Ercan, “sermaye birikiminin
yeterince gelişmediği ya da daha çok gelişmemiş bir
finansal piyasada faiz getirisi üzerinde yoğunlaştığı bir
ekonomide İstanbul’un kontrol merkezi olma yönündeki
bir beklenti, pek fazla gerçekçi görünmemekte” der.


39. Soru

Mübeccel Kıray İstanbul’u nasıl değerlendirmektedir?

Cevap

Mübeccel Kıray İstanbul’u şu şekilde
değerlendirmektedir: “İstanbul, çok büyük tarihi olan bir
şehir, büyük çekiciliği, doğası olan şehir, fakat metropol
olmak için gerekli insan yapısı yok; böyle bir temel yok”
demektedir. Kıray İstanbul’un küresel bir metropol
olabilmesini tarihsel sürece gönderme yaparak değil
maddi altyapıya gönderme yaparak değerlendirmektedir.
Ona göre, İstanbul’un küresel bir metropol olabilmesi için
maddi altyapıya gereksinimi vardır ve bu mevcut değildir.


40. Soru

Avrupa kentleri arasında İstanbul’un yeri nerededir?

Cevap

Küresel kent bağlanırlığına göre ilk 50 kent
içinde 22 Avrupa kenti bulunmaktadır. Dikkati çeken
öncelikli unsur, bu sıralamada 14. olarak yer alan
İstanbul’un hizmet hinterlandındaki geniş bir bölgede
başka bir kentin olmayışıdır. Avrupa kentleri arasında
İstanbul, muhasebecilik sektöründe 23’üncü, reklamcılık
sektöründe 14’üncü ve bankacılık/finans sektöründe ise
7’inci, olarak listeye girmesine rağmen sigortacılık, hukuk
ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde listeye
girememektedir. 315 kent arasında İstanbul küresel kent
bağlanırlığı açısından 35’inci sıradadır. 315 kent arasında
İstanbul’daki hizmet sektöründe; muhasebecilikte 50’inci
reklamcılıkta 35’inci, bankacılık ve finansta 21’ci,
sigortacılıkta 108’inci, hukuk sektöründe 82’inci ve
yönetim danışmanlığı sektöründe 52’inci sırada yer
almıştır. İstanbul’un, yüksek bağlanırlık sahibi bir küresel
kent olarak 35. olduğu sıralamadaki konumu öncelikle,
bankacılık ve finans sektöründe sahip olduğu yüksek
bağlantıdan kaynaklanmaktadır denilebilir. İstanbul, bu
sektördeki bağlanırlık oranıyla Avrupa’daki birçok kenti
geride bırakarak 7’inci ve genel sıralamada 21’inci
olmuştur.


41. Soru

 Ortadoğu kentleri arasında İstanbul’un yeri
nerededir?

Cevap

Taylor Batı Asya ve Kuzey Afrika kentlerine
odaklanmış ve 29 kenti değerlendirmiştir. Ancak
bunlardan ön plana çıkan 12’si üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bölgede küresel kent bulunmamaktadır. En yüksek
sıralamaya sahip olan kent 35’inci olarak İstanbul’dur.


42. Soru

Küreselleşme nasıl tanımlanmaktadır ?

Cevap

Küreselleşme, modern toplumun örgütlenme biçimi ulus-devleti ve onun mekân ile olan ilişkisini yeniden tanımlamıştır. Küreselleşme, ülkeler arasındaki fiziksel ve ekonomik sınırları önemsizleştirerek ülkelerin egemenliklerini aşındırırken, kentleri, küresel sistemin temel birimlerinden biri haline getirmektedir.


43. Soru

Kent çalışmalarında en önemli sorulardan biri şudur: kent hiyerarşisinin sınıflandırılması ve kent sistemi organizasyonunun oluşumu ulus-devlet mer- kezli faktörler tarafından mı? Yoksa ulus-devlet ötesi faktörler tarafından mı belirlenmektedir? Bu soruyu cevaplayan üç ana yaklaşımlar nelerdir ?

Cevap

 1. Ulus-Devlet Temelli ve Sınırlı Kent Süreci Görüşü: “Devletleştirilmiş Kent”

 2. Radikal Kent Ekonomi Politiği ve Yeni Kent Sosyolojisi Yaklaşımı: “Uluslararası Kapitalist Kent”

 3. Küresel Sermaye Temelli Kent Süreci Görüşü: “Küresel Kent”


44. Soru

Uluslararası kapitalist kent nasıl açıklanmaktadır ? 

Cevap

1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında bu ulus-devlet temelli ve sınırlı kent süreci görüşü, radikal kent yaklaşımının yükselmesi ile işlevsiz hale gelmiştir. Bazı akademisyenler, mesela Lefebvre, Castells ve Harvey, kenti Marksist bakış açısından incelemeye başlamış, modern kentleşme süreçlerinin kapitalist sistemle ilişkili olduğunu savunmuş ve kentlerin bu kapitalist özelliğini analiz etmeye başlamışlardır. Bu yaklaşıma göre günümüz kentleri, özellikle sermaye birikimi ve sınıf çatışmasını da içeren kapitalist üretim tarzı ile bağlantılı olan sosyal süreçlerin mekânsal somutlaştırılmış hallerinden başka bir şey değildir. Kuramcılar sürekli gelişen ve mekânsal olarak durmadan genişleyen kapitalist dünya ekonomisi tarafından mevkisinin belirlendiği kentleri, makro coğrafya bağlamı içinde gömülü olduğunu kabul ederek analiz etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, kentleri şekillendiren uluslararası kapitalist ekonomik süreçlerdir.


45. Soru

Küresel kent oluşumunda olan iki farklı görüş nelerdir ? 

Cevap

Küresel kentlerin otaya çıkmasına ve gelişmesine yönelik iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki küresel kentin tarihsel süreç içinde eskiden bu yana devam eden bir oluşum olduğunu savururken, diğeri ise küresel kentin oluşumunu 1970’li yıllara, yani kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine dayandırır.


46. Soru

Küresel kent kuramcıları, kent-merkezli küresel kapitalizm yapılanışına doğru olan değişikliği, 1970’lerin ortasından beri süren birbiriyle ilintili iki sosyo-politik dönüşüm nelerdir ?

Cevap

Bunlardan ilki, Ulus-ötesi şirketler tarafından kontrol edilen yeni bir uluslararası iş bölümünün ortaya çıkmasıdır. Diğeri, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde eski endüstrileşmiş dünyada egemen olmuş Fordist-Keynezci teknolojik-kurumsal sistemin krizidir.


47. Soru

Fordizmin Krizi nedir ?

Cevap

Günümüz küresel kent oluşum süreçleri aynı zamanda Fordist sermaye birikiminde meydana gelen değişikliklerle de ilişkilidir. 1970’lerde Fordizme dayalı sermaye birikimi geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Fordist sermaye birikimi rejimi kitle üretimi, kitle tüketimi, ulusal temelli Keynezci talep-yönetim düzenlemeleri, ulusal temelli toplu sözleşmeler ve gelirin yeniden bölüşümünü sağlayan sosyal devlet politikalarına dayanmaktaydı. Fordizm sonrası (Post-Fordizm) küresel sermaye birikimi süreci içinde esnek üretim olgusu orta- ya çıkmıştır.


48. Soru

Dünya kentlerinde sıralanan altı temel fonksiyon nelerdir ?

Cevap

1. Nüfus yoğun (nüfusun temel karakteristik özelliği, kayda değer bir zenginler topluluğunu bünyesinde barındırmasıdır. Dolayısıyla, bu nüfus dünyadaki lüks tüketim kültürüne ve bu tüketim kültürünün yeniden üretilmesine ev sahipliği yapar).

2. Merkezileşmiş politik güç (büyük hükümet kuruluşları, uluslararası nitelikli ve hükümetler arası organizasyonlara ev sahipliği yapar).

3. Ticaret (hükümetlerle iş yapan birçok şirket, büyük ticari organizasyon, ticaret birlikleri, işveren federasyonları ve endüstri ile ilgili büro merkezlerine ev sahipliği yapar).

4. Finans (merkez bankaları ve diğer büyük bankaların merkezleri, büyük sigorta şirket- lerinin ofislerine ev sahipliği yapar).

5. Taşımacılık (büyük limanları bünyesinde barındıran ve bu limanlarda ürünlerin toplandığı ve bütün dünyaya yeniden dağıtıldığı ihracat alanlarıdır).

6. Hizmet (dünyadaki büyük hastaneler, eğitim kuruluşları, bilim ve teknoloji merkezleri, kültür ve sanat faaliyetleri, büyük kütüphane ve müzeler, ulaşım ve haberleşme ağlarının merkezleri bu kentlerde yoğunlaşmıştır).


49. Soru

Peter Hall’ın dünya kenti kavrayışı nasıldır ?

Cevap

Hall’ın dünya kenti kavrayışı, kentlerin birincil olarak ulus-devlet kent sistemleri içinde işleyen merkezler olduğu görüşünü savunan dönemin ürünüdür.


50. Soru

Özellikle “dünya kenti hipotezi” (Th World City Hypothesis) ile literatürde ün kazanan Friedmann , dünya kentlerinin yedi özelliği nelerdir ?

Cevap

1. Kentin dünya ekonomisi ile bütünleşme düzeyi ve formu, ve emeğin yeni mekansal dağılımı sürecinde kente yüklenen fonksiyonlar, kentin içinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerle olmaktadır.

2. Yeni mekânsal organizasyonda, üretim ve pazarın  eklemlenebilmesinde, küresel sermaye anahtar dünya kentlerini düğüm noktaları olarak kullanmaktadır. Böylece dünya kentleri arasında karmaşık mekânsal bir hiyerarşi ortaya çıkmaktadır.

3. Dünya kentlerinin küresel kontrol fonksiyonu direk olarak, bu kentlerin üretim sektörü ve istihdam yapısı ve dinamikleri tarafından yansıtılır.

4. Dünya kentleri uluslararası sermayenin yoğunlaştığı ve biriktiği önemli merkezlerdir.

5. Dünya kentleri iç göçün ve/veya dış göçün yöneldiği önemli çekim merkezleridir.

6. Dünya kentleri, mekânsal ve sınıfsal kutuplaşmalar gibi endüstriyel kapitalizmin ana karşıtlıklarını içinde barındırır.

7. Dünya kentlerinin büyümesi, hükümetin mali kapasitesini aşan sosyal maliyetler yaratmaktadır.


51. Soru

Küresel kent kuramının yapmaya çalıştığı amacı nedir ?

Cevap

Küresel kent kuramının temelde yapmaya çalıştığı şey, yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılın başlarında kapitalizmin dünya genelinde değişen coğrafyalarını analiz etme girişimidir. Bu noktadan hareketle dünya kentleri araştırmasının merkez projesi sadece küresel kapitalizm içinde kentleri yönetim ve kontrol rollerine göre sınıflandırma değil, Friedmann’ın  belirttiği gibi daha büyük ölçüde yeni uluslararası iş bölünmesinin mekânsal organizasyonunu analiz etmektir. Küreselleşen dünyada artık ulusal devletlerin mekânsal ekonomileri değil, şehirler veya büyük çapta kentleşen bölgeler en temel coğrafi birimdir. Bu kentsel bölgeler, onların dünya ekonomisi içine farklı biçimlerde eklemlenmelerine göre, küresel ölçekte hiyerarşik olarak sıralanmışlardır.


52. Soru

Küresel kent ağı modeline göre, bütün kentler ağın bir düğüm noktasıdır fakat yalnızca bazı kentler bu düğümlerin stratejik bölgelerinde yer almaktadır bu kentler hangi merkezlerden oluşur ?

Cevap

Stratejik bölgelerde yer alan kentler komuta ve kontrol merkezleridir.


53. Soru

Dünya/küresel kent ölçümleri nelerdir ?

Cevap

İki farklı dünya/küresel kent ölçümü vardır: dünya kenti hiyerarşisi ölçümleri ve küresel kent ağı ve bağlanırlığı ölçümleridir.


54. Soru

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme hangi yollar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir ?

Cevap

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme mekân- özgül politik stratejiler ve mekân-özgül kurumsal yollar aracılığı ile sağlanmıştır.


55. Soru

Ortadoğu’nun Küresel Kenti İstanbul yeri nasıl tarif edilmektedir ?

Cevap

Batı Asya ve Kuzey Afrika kent- lerine odaklanmış ve 29 kenti değerlendirmiştir. Ancak bunlardan ön plana çıkan 12’si üzerinde yoğunlaşmıştır. Bölge kentlerinin önde gelen 315 kent arasında küresel kent sıralamasındaki yeri ve “küresel ağ bağlanırlığı” aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Görüldüğü gibi bölgede büyük bir küresel kent bulunmamaktadır. En yüksek sıralamaya sahip olan kent 35’inci olarak İstanbul’dur. Bir sonraki kent ise 54’üncü olarak Dubai’dir ve bir sonraki kent de 59’uncu olarak Kahire dir. Dolayısıyla, bölge kentlerinden ilk 50 arasında yer alanlarının sayısı 1 ve ilk 100 arasında yer alabilen kentlerin sayısı ise 8’dir. Tabloda İstanbul dünya kentleri arasında 35’inci, Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 1’inci sırada iken, Ankara dünya kentleri arasında listede 273. olarak ve Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 22’inci olarak yer almıştır.


56. Soru

Zukin  büyük projelerin analiz çerçevesini oluşturmak için iki kavram belirlemiştir bunlar nelerdir ?

Cevap

 1. Anadili/yerli (Vernacular): Günlük hayatın meydanları

 2. Peyzaj (Lanscape) sermaye ve devlet kurumları tarafından egemen olunan gücün mekânları


57. Soru

Küresel ağ bağlanırlığı ne demektir ?

Cevap

Küresel kent ağı modeli, bütün kentlerin ağlar üzerinde birer düğüm (node) noktası olduklarını, daha da önemlisi kentler arasında hiyerarşik bir yapıdan çok yatay ve bağımlılık ilişkilerinin var olduğunu savunmaktadır.


58. Soru

Taylor, öncü dünya kentleri (leading world cities) olarak nitelendirdiği küresel kentleri tanımladığı iki yönü nelerdir ? 

Cevap

 1. Dünya kentleri hizmet sektörlerinin merkezleridir. Bu anlamda Sassen ile hemfikirdir.

 2. Aynı zamanda küresel düzlemde işleyen ağları birbirine bağlayan birer düğüm noktalarıdır.


59. Soru

Küresel kentlerin geçmişin uluslararası ticaret ve bankacılık merkezleri olmalarının ötesinde bu kentlerin artık dört yeni işlevi nelerdir ?

Cevap

 1. Bu kentler, dünya ekonomisinin yeni örgütlenmesi içinde çok yoğun komuta merkezleri haline gelmişlerdir.

 2. Finans ve uzmanlaşmış hizmet şirketleri için kilit yerleşimler olmuşlardır.

 3. Önde gelen sektörlerde yeniliklerin üretimini de içeren üretim merkezleridir.

 4. Üretilen ürünlerin ve yeniliklerin piyasalarıdır. 


60. Soru

Robert Cohen küresel kent çalışmalarındaki önemi ne şekildedir ?

Cevap

Cohen’in çalışması Amerika Birleşik Devletleri’nde küresel kentler araştırmalarına başlangıç noktasını oluşturmuş ve bu alanda diğer araştırmacıların sıklıkla referans verdiği temel kay- naklardan biri haline gelmiştir. Cohen büyük kapitalist şirketlerin örgütsel yapısı ve küresel kent sisteminin değişen konfigürasyonu arasındaki bağlantıları tanımlayarak bu bağlantıların varlığına ışık tutmuştur.


61. Soru

Bir şehrin uluslararası ticari faaliyetlerin merkezi olması için kullanılan Cohen tarafından kullanılan kıstasları nelerdir ?

Cevap

a. Çokuluslu şirketlerin genel merkezlerinin hangi şehirde olduğu

b. Uluslararası bankacılık
c. Stratejik şirket hizmetleri


1. Soru

Küresel kent nedir?

Cevap

Küreselleşme sürecinde sermaye ve kent ilişkisi
önemli hale gelmiştir. Küresel sermaye, sermaye birikimi
için kendine uygun mekânları seçerek, buraların
büyümesine, önem kazanmasına ve hatta küresel akışlarla
birlikte, kendisi de küreselleşen bir kent formunun
oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Bu süreçten sadece
bazı kentler etkilenmektedir. Bunlar küresel akışların
merkezileştiği daha önemli pozisyonlara kavuşabilen
kentler olarak küresel kent olarak isimlendirilmektedir.

2. Soru

Kentleşme sürecini açıklamaya yönelik getirilen
yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Kent çalışmalarında en önemli sorulardan biri
şudur: Kent hiyerarşisinin sınıflandırılması ve kent sistemi
organizasyonunun oluşumu ulus-devlet merkezli faktörler
tarafından mı? Yoksa ulus-devlet ötesi faktörler tarafından
mı belirlenmektedir? Bu soruyu cevaplayan üç ana
yaklaşım mevcuttur:
• Ulus-Devlet Temelli ve Sınırlı Kent Süreci
Görüşü: “Devletleştirilmiş Kent”
• Radikal Kent Ekonomi Politiği ve Yeni Kent
Sosyolojisi Yaklaşımı: “Uluslararası Kapitalist
Kent”
• Küresel Sermaye Temelli Kent Süreci Görüşü:
“Küresel Kent”

3. Soru

Küreselleşme nedir?

Cevap

Küreselleşme sermaye, meta ve enformasyon
akışının yerel, ulusal ve bölgesel mekânsal sınırların
ötesine geçerek, dünya düzeyinde işlemesini ifade
etmektedir.

4. Soru

Çalışmaları küreselleşme ve küresel kent kavramı için
temel referans haline gelen akademisyenler kimlerdir?

Cevap

Küresel kent kavramının uzun tarihi bir geçmişe
sahip olmasına rağmen, kent çalışmalarında esas kavram
olarak dikkate alınması 1980’lerin başında sürekli krizleri
teşvik eden küresel kapitalizmin yeniden yapılanmasını
anlama ve yorumlama girişimlerinin bulunduğu bağlamda
gerçekleşmiştir. Bu tartışmalara birçok akademiysen
katılmıştır ancak John Friedmann ve Saskie Sassen bu
tartışmalarda daha etkili olmuştur. Bu kuramcıların
çalışmaları küreselleşme ve küresel kent kavramı için
temel referans haline gelmiştir.

5. Soru

Küresel kentlerin otaya çıkmasına ve gelişmesine
yönelik görüşler nelerdir?

Cevap

Küresel kentlerin otaya çıkmasına ve gelişmesine
yönelik iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden;
• İlki küresel kentin tarihsel süreç içinde eskiden
bu yana devam eden bir oluşum olduğunu
savururken,
• Diğeri ise küresel kentin oluşumunu 1970’li
yıllara, yani kapitalizmin yeniden yapılanma
sürecine dayandırır.

6. Soru

Eski bir olgu olarak küresel kent görüşünde
vurgulanan düşünce nedir?

Cevap

Kent çalışmacıları küresel şehirlerin çok eski bir
olgu olduğu konusunda ısrar etmektedirler. Bu duruş Janet
AbuLughod, Anthony D. King, Michael Timberlake ve
Christopher Chase-Dunn gibi dünya kentleri
araştırmacıları tarafından üretilen çalışmalarda güçlü bir
şekilde ifade edilmiştir. Bu araştırmacılar, dünya kenti
oluşum süreçlerine mukabil uzun süreli yapısal ve tarihi
kökenleri sistematik olarak analiz etmişlerdir. Bu
araştırmacılar şehirlerin kapitalist endüstrileşme tarihi
süresi boyunca ve öncesinde büyük ölçekli ekonomik
sistemler içinde düğüm noktaları olarak hizmet ettiğini
kanıtlamışlardır.

7. Soru

Fordizm sonrası (Post-Fordizm) küresel sermaye
birikimi süreci içinde esnek üretim olgusu hangi
sektörlerde ortaya çıkmıştır?

Cevap

Fordizm sonrası (Post-Fordizm) küresel sermaye
birikimi süreci içinde esnek üretim olgusu üç sektörde
ortaya çıkmıştır. Bunlar;
• Yeniden canlanmış el sanatları üretimi,
• İleri teknoloji endüstrileri ve gelişmiş üreticiler
ile
• Finans hizmetleridir.

8. Soru

Dünya kenti (The World City) kavramını ilk olarak
kullanan kent çalışmacısı kimdir?

Cevap

Dünya kenti (The World City) kavramını ilk
olarak İskoçyalı kent çalışmacısı Patrick Geddes Cities in
Evolution (Evrim içinde Kentler) (1915) isimli kitabında
dönemin büyük metropoliten alanlarını tanımlamak için
kullanmış ve dünya kentlerinin merkezi ekonomik
fonksiyonları üzerinde durmuştur.

9. Soru

Günümüzdeki anlamıyla dünya kenti kavramını
kullanan ünlü plancı kimdir?

Cevap

Günümüzdeki anlamıyla dünya kenti kavramını
kullanan ünlü plancı Peter Hall’dır.

10. Soru

Peter Halla’a göre dünya kentleri hangi temel
fonksiyonların bir arada toplandığı mekanlardır?

Cevap

Peter Hall’agöre (1996) dünya kentleri aşağıda
sıralanan alanlarda altı temel fonksiyonun bir yerde
toplandığı mekânlardır. Bunlar;
• Nüfus yoğunluğu,
• Merkezileşmiş politik güç,
• Ticaret,
• Finans,
• Taşımacılık ve
• Hizmettir.

11. Soru

Peter Hall dünya kentlerini nasıl tasavvur etmiştir?

Cevap

Peter Hall dünya kentlerini birincil olarak,
uluslararası konulara ilişkin (ulusal çıkarlar doğrultusunda) işletme ve yönetim direktiflerinin verildiği
ulusal merkezler olarak tasavvur etmiştir.

12. Soru

Robert Cohen’in 1981 yılı çalışmasının önemi nedir?

Cevap

Robert Cohen’in 1981 yılı çalışması Amerika
Birleşik Devletleri’nde küresel kentler araştırmalarına
başlangıç noktasını oluşturmuş ve bu alanda diğer
araştırmacıların sıklıkla referans verdiği temel
kaynaklardan biri haline gelmiştir.

13. Soru

Robert Cohen’in dünya kentleri olarak tanımladığı
kentlerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Cohen’in dünya kentleri olarak tanımladığı
kentlerin ortak özelliği şunlardır: bu kentler, ticari
faaliyetlerle ilgili karar verme ve şirket stratejilerinin
biçimlendirildiği uluslararası merkezler olarak görev
yapmaktadır.

14. Soru

Cohen’e göre gerçek dünya kenti nedir?

Cevap

Cohen’ e göre gerçek dünya kenti uluslararası
ticaret kurumlarının büyük bir bölümünü içinde barındıran
mekânlardır.

15. Soru

Bir şehrin uluslararası ticari faaliyetlerin merkezi
olması için Cohen tarafından kullanılan kıstaslar
nelerdir?

Cevap

Bir şehrin uluslararası ticari faaliyetlerin merkezi
olması için Cohen tarafından kullanılan kıstaslar şunlardır:
• Çokuluslu şirketlerin genel merkezlerinin hangi
şehirde olduğu,
• Uluslararası bankacılık ve
• Stratejik şirket hizmetleri.

16. Soru

Friedmann ve Wolff’a göre dünya kentleri nedir?

Cevap

Friedmann ve Wolff’a göre, dünya kentleri ulusal
ekonomilerden ziyade günümüz küresel kapitalist
gelişiminin motorlarıdır. Onlara göre dünya şehri 1970
sonrası kapitalizm ile ortaya çıkan yeni uluslararası iş
bölümü içinde küresel kontrol ve denetim merkezlerinin
yeni bir çeşidini temsil etmektedir

17. Soru

Friedmann’ın dünya kentlerinin hangi özelliklerine
vurgu yapmıştır?

Cevap

“Dünya kenti hipotezi” (Th World City
Hypothesis) ile literatürde ün kazanan Friedmann, dünya
kentlerinin yedi özelliğine vurgu yapmıştır:
1. Kentin dünya ekonomisi ile bütünleşme düzeyi
ve formu ve emeğin yeni mekansal dağılımı
sürecinde kente yüklenen fonksiyonlar, kentin
içinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerle
olmaktadır.
2. Yeni mekânsal organizasyonda, üretim ve
pazarın eklemlenebilmesinde, küresel sermaye
anahtar dünya kentlerini düğüm noktaları olarak
kullanmaktadır. Böylece dünya kentleri arasında
karmaşık mekânsal bir hiyerarşi ortaya
çıkmaktadır.
3. Dünya kentlerinin küresel kontrol fonksiyonu
direk olarak, bu kentlerin üretim sektörü ve
istihdam yapısı ve dinamikleri tarafından
yansıtılır.
4. Dünya kentleri uluslararası sermayenin
yoğunlaştığı ve biriktiği önemli merkezlerdir.
5. Dünya kentleri iç göçün ve/veya dış göçün
yöneldiği önemli çekim merkezleridir.
6. Dünya kentleri, mekânsal ve sınıfsal
kutuplaşmalar gibi endüstriyel kapitalizmin ana
karşıtlıklarını içinde barındırır.
7. Dünya kentlerinin büyümesi, hükümetin mali
kapasitesini aşan sosyal maliyetler yaratmaktadır.

18. Soru

Friedmann dünya kentlerini nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Friedmann çalışmasında dünya kentlerini şu
şekilde tanımlamıştır: günümüz dünya kentleri
kapitalizminin “organizasyon nodülleri”, bölgesel, ulusal
ve küresel meta akışının “eklemleyicisi” ve küresel
sermaye birikimi mekânı içinde “düğüm noktası” olarak
işlemektedir.

19. Soru

Sassen’in dünya kenti kavramı yerine küresel kent
kavramını tercih etme sebebi nedir?

Cevap

Sassen dünya kenti kavramı yerine küresel kent
kavramını tercih etme sebebini şu şekilde açıklamaktadır:
iki kavram arasındaki farklılık, genellik ve tarihsel
özgüllük düzeyindir. Dünya kenti kavramı kendine
atfedilen bir zamansızlık içerirken (her tarihsel dönem için
kullanılmakta), küresel kent kavramı belirli bir
sosyomekânsal tarihsel döneme işaret etmektedir Sassen’e
göre küresel kentlerin ayırıcı anahtar özelliği, küresel
kentlerin küresel ekonomik sistemin üretimini
sağlamasıdır.

20. Soru

Sassen “Küresel Kent: New York, Londra ve Tokyo
(The Global City: New York, Londra, Tokyo) kitabında
savunduğu düşünce nedir?

Cevap

  1991’de yayımladığı “Küresel Kent: New York,
Londra ve Tokyo (The Global City: New York, Londra,
Tokyo) adlı kitabında Sassen, küreselleşmeyle birlikte
1980’lerle gelişen ve yeni bir sürece giren dünya
ekonomisinin büyük kentler ile olan etkileşimini ve söz
konusu kentlerde ortaya çıkan değişimi gözlemleyerek
yeni bir kent tipinin oluştuğunu savunmuştur

21. Soru

Sassen’in “Küresel Kent: New York, Londra ve Tokyo
(The Global City: New York, Londra, Tokyo) kitabında
önde gelen küresel kentlere verdiği örnekler nelerdir?

Cevap

Sassen’in “Küresel Kent: New York, Londra ve
Tokyo (The Global City: New York, Londra, Tokyo)
kitabında önde gelen küresel kentlere verdiği örnek
kentler: New York, Londra ve Tokyo’dur.

22. Soru

Sassen küresel kentleri nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Sassen küresel kentleri, şirket hizmet
kompleksleri ve finans merkezleri olarak tanımlamıştır.
Sassen bu şehirlere yeni stratejik bir rol tayin etmiştir. Bu
yeni stratejik rol şudur: hukuk, bankacılık, muhasebecilik,
reklamcılık, sigortacılık, danışmanlık sektörlerinde faaliyet yürüten ileri derecede gelişmiş üretim yapan ve
finansal hizmet endüstrileri için en önemli merkezlerdir.

23. Soru

Sassen küresel kentlerin sıralanmasında hangi
sektörleri kullanmıştır?

Cevap

  Sassen araştırmalarında, reklamcılık,
muhasebecilik, sigortacılık, bankacılık/finans ve hukuk
sektörlerinde faaliyet yürüten hizmet firmalarını küresel
kentlerin sıralanması için kullanmıştır.

24. Soru

Geçmişin uluslararası ticaret ve bankacılık merkezleri
olmalarının ötesinde küresel kentlerin yeni işlevleri
nelerdir?

Cevap

Geçmişin uluslararası ticaret ve bankacılık
merkezleri olmalarının ötesinde küresel kentlerin dört yeni
işlevi vardır:
• Bu kentler, dünya ekonomisinin yeni
örgütlenmesi içinde çok yoğun komuta
merkezleri haline gelmişlerdir.
• Finans ve uzmanlaşmış hizmet şirketleri için kilit
yerleşimler olmuşlardır.
• Önde gelen sektörlerde yeniliklerin üretimini de
içeren üretim merkezleridir.
• Üretilen ürünlerin ve yeniliklerin piyasalarıdır.

25. Soru

Fuat Ercan küresel kentlerin gelişimini nasıl
değerlendirmiştir?

Cevap

Fuat Ercan küresel kentlerin gelişimini emeksermaye
ilişkisi çerçevesinde analiz ederek, küresel
kentlerin oluşumunda özellikle sermaye birikiminin
belirleyici rol oynadığını vurgulamaktadır. Ercan’a göre,
üretim sonucunda yaratılan değerlerin meta biçimine
dönüştürülme zorunluluğu ve sermayenin
uluslararasılaşması dünya ölçeğinde işleyen bir trafik
yaratmaktadır.

26. Soru

Fuat Ercan küresel kenti nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Ercan, küresel kenti, ortaya çıkan bu meta
akışlarının kontrol edildiği mekânlar olarak
tanımlamaktadır. Başka bir ifadeyle, Ercan için küresel
kent dünya ölçeğinde hacim ve hız olarak artan trafiğin
kontrol edildiği mekânlardır.

27. Soru

Taylor küresel kentleri nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Taylor, öncü dünya kentleri (leading world cities)
olarak nitelendirdiği küresel kentleri iki yönüyle
tanımlamaktadır:
• Dünya kentleri hizmet sektörlerinin
merkezleridir. Bu anlamda Sassen ile hemfikirdir.
• Aynı zamanda küresel düzlemde işleyen ağları
birbirine bağlayan birer düğüm noktalarıdır.

28. Soru

Küresel Ağ Bağlanırlığı (Global Network
Connectivity) nedir?

Cevap

Küresel kent ağı modeli, bütün kentlerin ağlar
üzerinde birer düğüm (node) noktası olduklarını, daha da
önemlisi kentler arasında hiyerarşik bir yapıdan çok yatay
ve bağımlılık ilişkilerinin var olduğunu savunmaktadır.
Küresel kent ağı, tipik olarak düğümler (nodes) ve
bağlanırlık (connectivity) meydana gelmektedir. Küresel
kent ağının birbirine eklemlendiği düğüm noktaları
kentlerdir. Dolayısıyla kentlerin önemini belirleyen
onların küresel ağ bağlanırlığı düzeyidir.
Bağlanırlığı ise bir kent ile diğer bütün kentler arasındaki
akış olarak tanımlamak mümkündür. Küresel kent ağı
birçok ağdan meydana gelmektedir. Ağ içinde bir
düğümün en iyi ölçümlerinden birisi onun bağlanırlığıdır.
Bir kentin, küresel kent ağı içinde diğer bütün kentlerle
birbirine bağlanabilme derecesi ise o kentin “küresel ağ
bağlanırlığı” olarak tanımlanmaktadır.

29. Soru

Dünya/küresel kent ölçümleri nelerdir?

Cevap

İki farklı dünya/küresel kent ölçümü vardır.
Bunlar;
• Dünya kenti hiyerarşisi ölçümleri ile
• Küresel kent ağı ve bağlanırlığı ölçümleridir.
 

30. Soru

Küresel kent kuramlarına yönelik eleştiriler nelerdir?

Cevap

Küresel kent tartışmalarında küreselleşmenin
siyasetine değil küreselleşmenin ekonomisine; kent
siyasetine değil kent ekonomisine öncelik verilmektedir.
Küresel kent kuramları, küreselleşme ve kentlerin
küreselleşmesini süreçler olarak ele almaktadır. Oysa
küreselleşme ve kentlerin küreselleşmesi süreçler olduğu
kadar aynı zamanda projelerdir.
Çoğu küresel kent araştırmaları, küresel Kuzey de
yapılmakta (Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve Doğu
Asya); çoğu küresel kent araştırmacıları, küresel Kuzey
ülkelerinde olan üniversitelerde çalışmakta ve çoğu
küresel kent, küresel kuzeyde yer almaktadır. Dolayısıyla
küresel kent kuramı, küresel Kuzey’in yapısal dönüşüm ve
yeniden yapılanmaları temel alınarak oluşturulmuştur ve
gerçekte küresel Kuzeyin gerçeklerini yansıtmaktadır.
Dolayısıyla küresel kent sisteminin temel haritaları,
günümüz küresel ekonomisi içinde gücün simgeleri,
merkeziyetçilik ve dışlama olarak anlaşılmalıdır. Birçok
kent araştırmacısı küresel kent kuramının, dünya sistemi
merkez ülkeleri dışındaki çevre ülkeleri kent gelişimimin
küreselleşme sürecini araştırmaya değer bulmamıştır

31. Soru

Küresel kentlerin evrimsel yörüngeleri hangi etkenler
tarafından biçimlendirilmektedir?

Cevap

Küresel kentlerin evrimsel yörüngeleri, sırasıyla
• Ulusal ve yerel özgül kurumsal düzenleme,
• Hukuki çerçeve ve
• Sosyo-politik mücadeleler tarafından
biçimlendirilmektedir.

32. Soru

 Küresel kent oluşumu sürecinde yerel ön şartların
sağlanmasında rol oynayan faktörler nelerdir?

Cevap

Küresel kent oluşumu sürecinde yerel ön şartların
sağlanmasında rolü olan ulusal, bölgesel ve/ veya yerel
devlet yetkilileri, ulus-ötesi şirket elitleri ve yerel mal
sahipleri veya kiralayıcılarından oluşan büyüme yönelimli
politik ittifakların önemli rol oynadığının altı
çizilmektedir.

33. Soru

Zukin büyük projelerin analiz çerçevesini oluşturmak
için hangi kavramları kullanmıştır?

Cevap

Zukin büyük projelerin analiz çerçevesini
oluşturmak için iki kavram kullanmıştır:
• Anadili/yerli (Vernacular): Günlük hayatın
meydanları,
• Peyzaj (Lanscape) sermaye ve devlet kurumları
tarafından egemen olan gücün mekanları.

34. Soru

Heterojen büyüme koalisyonu nedir?

Cevap

Takashi Machimura (1992) çalışmasında,
Tokyo’nun küresel kent olmasında rol oynayan heterojen
büyüme koalisyonundan bahsetmektedir. Ona göre,
Tokyo’nun küresel kent olmasında bu koalisyon büyük rol
oynamıştır. Bu heterojen koalisyon şunlardan
oluşmaktadır:
• Hem yerel hem de ulusal hükümet birimleri,
• Çeşitli sermaye fraksiyonları (ulusötesi şirketler,
emlak şirketleri, arazi sahipleri) ve
• Diğer çıkar grupları.

35. Soru

Dünya/küresel kent meselesi Türkiye’de ne zaman
tartışılmaya başlanmıştır?

Cevap

Dünya/küresel kent meselesi Türkiye’de 1990’lı
yıllardan sonra tartışılmaya başlanmıştır. 1992’de Çağlar
Keyder tarafından gündeme getirilmiştir. 1992 yılında
İstanbul Dergisi, küreselleşme olgusunu kent gündeminin
önemli bir başlığı olarak ele almıştır. Bu tarihten itibaren
kentleşme konusunda çalışan birçok akademisyen
İstanbul’un küresel kent olup olmadığı konusunda
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

36. Soru

Ayşe Öncü’nün İstanbul hakkındaki görüşleri
nelerdir?

Cevap

Ayşe Öncü (1992) İstanbul’u Nasıl Anlamalı
makalesinde, “bence İstanbul kimliğini aramıyor, buldu.
İstanbul global bir kent olarak tanımlıyor kendini artık”
demiştir. Öncü’ye göre, İstanbul 1980’lerin resmi söylem
içinde hapsolmuş kimliğinden kurtularak, kendi adına var
olabilmesini mümkün kılarak küresel kent kimliğini
bulmuştur.

37. Soru

Çağlar Kayder’in İstanbul hakkındaki görüşleri
nelerdir?

Cevap

Yeni küresel ekonomide Türkiye’nin
kalkınmasının İstanbul’dan geçtiği ve İstanbul’da
küreselleşme adına yapılacak yatırımların Türkiye’nin
geleceğini de yakından ilgilendireceğini belirtmektedir.
Keyder’e göre, küreselleşmeyle birlikte İstanbul’da kısa
süre içinde çok ciddi dönüşümler gerçekleşebilir ve bu
dönüşüm doğru yönlendirildiğinde kente önemli kaynaklar
sağlayarak İstanbul’un statüsünün yükselmesine katkıda
bulunulabilecektir. Keyder bazı kentlerin küreselleşme
sürecinden önce de dünya kentleri olarak varlıklarını
sürdürdüklerini ve İstanbul’un da bu şehirlerden biri
olduğunun altını çizmektedir.

38. Soru

Fuat Ercan’ın İstanbul hakkındaki görüşleri nelerdir?

Cevap

Fuat Ercan’a (1996) göre, İstanbul küresel kent
olmaktan çok uluslararasılaşan bir kenttir. Ercan, küresel
kentleri komuta ve koordinasyon merkezleri olarak
kavramsallaştırırken, uluslararası kentleri ise güç
merkezleri olmadan ziyade, güç trafiğinin içinden geçtiği
kentler olarak tanımlamıştır. Ercan, “sermaye birikiminin
yeterince gelişmediği ya da daha çok gelişmemiş bir
finansal piyasada faiz getirisi üzerinde yoğunlaştığı bir
ekonomide İstanbul’un kontrol merkezi olma yönündeki
bir beklenti, pek fazla gerçekçi görünmemekte” der.

39. Soru

Mübeccel Kıray İstanbul’u nasıl değerlendirmektedir?

Cevap

Mübeccel Kıray İstanbul’u şu şekilde
değerlendirmektedir: “İstanbul, çok büyük tarihi olan bir
şehir, büyük çekiciliği, doğası olan şehir, fakat metropol
olmak için gerekli insan yapısı yok; böyle bir temel yok”
demektedir. Kıray İstanbul’un küresel bir metropol
olabilmesini tarihsel sürece gönderme yaparak değil
maddi altyapıya gönderme yaparak değerlendirmektedir.
Ona göre, İstanbul’un küresel bir metropol olabilmesi için
maddi altyapıya gereksinimi vardır ve bu mevcut değildir.

40. Soru

Avrupa kentleri arasında İstanbul’un yeri nerededir?

Cevap

Küresel kent bağlanırlığına göre ilk 50 kent
içinde 22 Avrupa kenti bulunmaktadır. Dikkati çeken
öncelikli unsur, bu sıralamada 14. olarak yer alan
İstanbul’un hizmet hinterlandındaki geniş bir bölgede
başka bir kentin olmayışıdır. Avrupa kentleri arasında
İstanbul, muhasebecilik sektöründe 23’üncü, reklamcılık
sektöründe 14’üncü ve bankacılık/finans sektöründe ise
7’inci, olarak listeye girmesine rağmen sigortacılık, hukuk
ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde listeye
girememektedir. 315 kent arasında İstanbul küresel kent
bağlanırlığı açısından 35’inci sıradadır. 315 kent arasında
İstanbul’daki hizmet sektöründe; muhasebecilikte 50’inci
reklamcılıkta 35’inci, bankacılık ve finansta 21’ci,
sigortacılıkta 108’inci, hukuk sektöründe 82’inci ve
yönetim danışmanlığı sektöründe 52’inci sırada yer
almıştır. İstanbul’un, yüksek bağlanırlık sahibi bir küresel
kent olarak 35. olduğu sıralamadaki konumu öncelikle,
bankacılık ve finans sektöründe sahip olduğu yüksek
bağlantıdan kaynaklanmaktadır denilebilir. İstanbul, bu
sektördeki bağlanırlık oranıyla Avrupa’daki birçok kenti
geride bırakarak 7’inci ve genel sıralamada 21’inci
olmuştur.

41. Soru

 Ortadoğu kentleri arasında İstanbul’un yeri
nerededir?

Cevap

Taylor Batı Asya ve Kuzey Afrika kentlerine
odaklanmış ve 29 kenti değerlendirmiştir. Ancak
bunlardan ön plana çıkan 12’si üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bölgede küresel kent bulunmamaktadır. En yüksek
sıralamaya sahip olan kent 35’inci olarak İstanbul’dur.

42. Soru

Küreselleşme nasıl tanımlanmaktadır ?

Cevap

Küreselleşme, modern toplumun örgütlenme biçimi ulus-devleti ve onun mekân ile olan ilişkisini yeniden tanımlamıştır. Küreselleşme, ülkeler arasındaki fiziksel ve ekonomik sınırları önemsizleştirerek ülkelerin egemenliklerini aşındırırken, kentleri, küresel sistemin temel birimlerinden biri haline getirmektedir.

Küreselleşme, modern toplumun örgütlenme biçimi ulus-devleti ve onun mekân ile olan ilişkisini yeniden tanımlamıştır. Küreselleşme, ülkeler arasındaki fiziksel ve ekonomik sınırları önemsizleştirerek ülkelerin egemenliklerini aşındırırken, kentleri, küresel sistemin temel birimlerinden biri haline getirmektedir.

Küreselleşme, modern toplumun örgütlenme biçimi ulus-devleti ve onun mekân ile olan ilişkisini yeniden tanımlamıştır. Küreselleşme, ülkeler arasındaki fiziksel ve ekonomik sınırları önemsizleştirerek ülkelerin egemenliklerini aşındırırken, kentleri, küresel sistemin temel birimlerinden biri haline getirmektedir.

Küreselleşme, modern toplumun örgütlenme biçimi ulus-devleti ve onun mekân ile olan ilişkisini yeniden tanımlamıştır. Küreselleşme, ülkeler arasındaki fiziksel ve ekonomik sınırları önemsizleştirerek ülkelerin egemenliklerini aşındırırken, kentleri, küresel sistemin temel birimlerinden biri haline getirmektedir.

Küreselleşme, modern toplumun örgütlenme biçimi ulus-devleti ve onun mekân ile olan ilişkisini yeniden tanımlamıştır. Küreselleşme, ülkeler arasındaki fiziksel ve ekonomik sınırları önemsizleştirerek ülkelerin egemenliklerini aşındırırken, kentleri, küresel sistemin temel birimlerinden biri haline getirmektedir.

43. Soru

Kent çalışmalarında en önemli sorulardan biri şudur: kent hiyerarşisinin sınıflandırılması ve kent sistemi organizasyonunun oluşumu ulus-devlet mer- kezli faktörler tarafından mı? Yoksa ulus-devlet ötesi faktörler tarafından mı belirlenmektedir? Bu soruyu cevaplayan üç ana yaklaşımlar nelerdir ?

Kent çalışmalarında en önemli sorulardan biri şudur: kent hiyerarşisinin sınıflandırılması ve kent sistemi organizasyonunun oluşumu ulus-devlet mer- kezli faktörler tarafından mı? Yoksa ulus-devlet ötesi faktörler tarafından mı belirlenmektedir? Bu soruyu cevaplayan üç ana yaklaşımlar nelerdir ?

Kent çalışmalarında en önemli sorulardan biri şudur: kent hiyerarşisinin sınıflandırılması ve kent sistemi organizasyonunun oluşumu ulus-devlet mer- kezli faktörler tarafından mı? Yoksa ulus-devlet ötesi faktörler tarafından mı belirlenmektedir? Bu soruyu cevaplayan üç ana yaklaşımlar nelerdir ?

Kent çalışmalarında en önemli sorulardan biri şudur: kent hiyerarşisinin sınıflandırılması ve kent sistemi organizasyonunun oluşumu ulus-devlet mer- kezli faktörler tarafından mı? Yoksa ulus-devlet ötesi faktörler tarafından mı belirlenmektedir? Bu soruyu cevaplayan üç ana yaklaşımlar nelerdir ?

Kent çalışmalarında en önemli sorulardan biri şudur: kent hiyerarşisinin sınıflandırılması ve kent sistemi organizasyonunun oluşumu ulus-devlet mer- kezli faktörler tarafından mı? Yoksa ulus-devlet ötesi faktörler tarafından mı belirlenmektedir? Bu soruyu cevaplayan üç ana yaklaşımlar nelerdir ?

Cevap

 1. Ulus-Devlet Temelli ve Sınırlı Kent Süreci Görüşü: “Devletleştirilmiş Kent”

 2. Radikal Kent Ekonomi Politiği ve Yeni Kent Sosyolojisi Yaklaşımı: “Uluslararası Kapitalist Kent”

 3. Küresel Sermaye Temelli Kent Süreci Görüşü: “Küresel Kent”

 1. Ulus-Devlet Temelli ve Sınırlı Kent Süreci Görüşü: “Devletleştirilmiş Kent”

 2. Radikal Kent Ekonomi Politiği ve Yeni Kent Sosyolojisi Yaklaşımı: “Uluslararası Kapitalist Kent”

 3. Küresel Sermaye Temelli Kent Süreci Görüşü: “Küresel Kent”

 1. Ulus-Devlet Temelli ve Sınırlı Kent Süreci Görüşü: “Devletleştirilmiş Kent”

 2. Radikal Kent Ekonomi Politiği ve Yeni Kent Sosyolojisi Yaklaşımı: “Uluslararası Kapitalist Kent”

 3. Küresel Sermaye Temelli Kent Süreci Görüşü: “Küresel Kent”

 1. Ulus-Devlet Temelli ve Sınırlı Kent Süreci Görüşü: “Devletleştirilmiş Kent”

 2. Radikal Kent Ekonomi Politiği ve Yeni Kent Sosyolojisi Yaklaşımı: “Uluslararası Kapitalist Kent”

 3. Küresel Sermaye Temelli Kent Süreci Görüşü: “Küresel Kent”

 1. Ulus-Devlet Temelli ve Sınırlı Kent Süreci Görüşü: “Devletleştirilmiş Kent”

 2. Radikal Kent Ekonomi Politiği ve Yeni Kent Sosyolojisi Yaklaşımı: “Uluslararası Kapitalist Kent”

 3. Küresel Sermaye Temelli Kent Süreci Görüşü: “Küresel Kent”

44. Soru

Uluslararası kapitalist kent nasıl açıklanmaktadır ? 

Uluslararası kapitalist kent nasıl açıklanmaktadır ? 

Uluslararası kapitalist kent nasıl açıklanmaktadır ? 

Uluslararası kapitalist kent nasıl açıklanmaktadır ? 

Uluslararası kapitalist kent nasıl açıklanmaktadır ? 

Cevap

1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında bu ulus-devlet temelli ve sınırlı kent süreci görüşü, radikal kent yaklaşımının yükselmesi ile işlevsiz hale gelmiştir. Bazı akademisyenler, mesela Lefebvre, Castells ve Harvey, kenti Marksist bakış açısından incelemeye başlamış, modern kentleşme süreçlerinin kapitalist sistemle ilişkili olduğunu savunmuş ve kentlerin bu kapitalist özelliğini analiz etmeye başlamışlardır. Bu yaklaşıma göre günümüz kentleri, özellikle sermaye birikimi ve sınıf çatışmasını da içeren kapitalist üretim tarzı ile bağlantılı olan sosyal süreçlerin mekânsal somutlaştırılmış hallerinden başka bir şey değildir. Kuramcılar sürekli gelişen ve mekânsal olarak durmadan genişleyen kapitalist dünya ekonomisi tarafından mevkisinin belirlendiği kentleri, makro coğrafya bağlamı içinde gömülü olduğunu kabul ederek analiz etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, kentleri şekillendiren uluslararası kapitalist ekonomik süreçlerdir.

1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında bu ulus-devlet temelli ve sınırlı kent süreci görüşü, radikal kent yaklaşımının yükselmesi ile işlevsiz hale gelmiştir. Bazı akademisyenler, mesela Lefebvre, Castells ve Harvey, kenti Marksist bakış açısından incelemeye başlamış, modern kentleşme süreçlerinin kapitalist sistemle ilişkili olduğunu savunmuş ve kentlerin bu kapitalist özelliğini analiz etmeye başlamışlardır. Bu yaklaşıma göre günümüz kentleri, özellikle sermaye birikimi ve sınıf çatışmasını da içeren kapitalist üretim tarzı ile bağlantılı olan sosyal süreçlerin mekânsal somutlaştırılmış hallerinden başka bir şey değildir. Kuramcılar sürekli gelişen ve mekânsal olarak durmadan genişleyen kapitalist dünya ekonomisi tarafından mevkisinin belirlendiği kentleri, makro coğrafya bağlamı içinde gömülü olduğunu kabul ederek analiz etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, kentleri şekillendiren uluslararası kapitalist ekonomik süreçlerdir.

1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında bu ulus-devlet temelli ve sınırlı kent süreci görüşü, radikal kent yaklaşımının yükselmesi ile işlevsiz hale gelmiştir. Bazı akademisyenler, mesela Lefebvre, Castells ve Harvey, kenti Marksist bakış açısından incelemeye başlamış, modern kentleşme süreçlerinin kapitalist sistemle ilişkili olduğunu savunmuş ve kentlerin bu kapitalist özelliğini analiz etmeye başlamışlardır. Bu yaklaşıma göre günümüz kentleri, özellikle sermaye birikimi ve sınıf çatışmasını da içeren kapitalist üretim tarzı ile bağlantılı olan sosyal süreçlerin mekânsal somutlaştırılmış hallerinden başka bir şey değildir. Kuramcılar sürekli gelişen ve mekânsal olarak durmadan genişleyen kapitalist dünya ekonomisi tarafından mevkisinin belirlendiği kentleri, makro coğrafya bağlamı içinde gömülü olduğunu kabul ederek analiz etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, kentleri şekillendiren uluslararası kapitalist ekonomik süreçlerdir.

1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında bu ulus-devlet temelli ve sınırlı kent süreci görüşü, radikal kent yaklaşımının yükselmesi ile işlevsiz hale gelmiştir. Bazı akademisyenler, mesela Lefebvre, Castells ve Harvey, kenti Marksist bakış açısından incelemeye başlamış, modern kentleşme süreçlerinin kapitalist sistemle ilişkili olduğunu savunmuş ve kentlerin bu kapitalist özelliğini analiz etmeye başlamışlardır. Bu yaklaşıma göre günümüz kentleri, özellikle sermaye birikimi ve sınıf çatışmasını da içeren kapitalist üretim tarzı ile bağlantılı olan sosyal süreçlerin mekânsal somutlaştırılmış hallerinden başka bir şey değildir. Kuramcılar sürekli gelişen ve mekânsal olarak durmadan genişleyen kapitalist dünya ekonomisi tarafından mevkisinin belirlendiği kentleri, makro coğrafya bağlamı içinde gömülü olduğunu kabul ederek analiz etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, kentleri şekillendiren uluslararası kapitalist ekonomik süreçlerdir.

1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında bu ulus-devlet temelli ve sınırlı kent süreci görüşü, radikal kent yaklaşımının yükselmesi ile işlevsiz hale gelmiştir. Bazı akademisyenler, mesela Lefebvre, Castells ve Harvey, kenti Marksist bakış açısından incelemeye başlamış, modern kentleşme süreçlerinin kapitalist sistemle ilişkili olduğunu savunmuş ve kentlerin bu kapitalist özelliğini analiz etmeye başlamışlardır. Bu yaklaşıma göre günümüz kentleri, özellikle sermaye birikimi ve sınıf çatışmasını da içeren kapitalist üretim tarzı ile bağlantılı olan sosyal süreçlerin mekânsal somutlaştırılmış hallerinden başka bir şey değildir. Kuramcılar sürekli gelişen ve mekânsal olarak durmadan genişleyen kapitalist dünya ekonomisi tarafından mevkisinin belirlendiği kentleri, makro coğrafya bağlamı içinde gömülü olduğunu kabul ederek analiz etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, kentleri şekillendiren uluslararası kapitalist ekonomik süreçlerdir.

45. Soru

Küresel kent oluşumunda olan iki farklı görüş nelerdir ? 

Cevap

Küresel kentlerin otaya çıkmasına ve gelişmesine yönelik iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki küresel kentin tarihsel süreç içinde eskiden bu yana devam eden bir oluşum olduğunu savururken, diğeri ise küresel kentin oluşumunu 1970’li yıllara, yani kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine dayandırır.

Küresel kentlerin otaya çıkmasına ve gelişmesine yönelik iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki küresel kentin tarihsel süreç içinde eskiden bu yana devam eden bir oluşum olduğunu savururken, diğeri ise küresel kentin oluşumunu 1970’li yıllara, yani kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine dayandırır.

Küresel kentlerin otaya çıkmasına ve gelişmesine yönelik iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki küresel kentin tarihsel süreç içinde eskiden bu yana devam eden bir oluşum olduğunu savururken, diğeri ise küresel kentin oluşumunu 1970’li yıllara, yani kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine dayandırır.

Küresel kentlerin otaya çıkmasına ve gelişmesine yönelik iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki küresel kentin tarihsel süreç içinde eskiden bu yana devam eden bir oluşum olduğunu savururken, diğeri ise küresel kentin oluşumunu 1970’li yıllara, yani kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine dayandırır.

Küresel kentlerin otaya çıkmasına ve gelişmesine yönelik iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki küresel kentin tarihsel süreç içinde eskiden bu yana devam eden bir oluşum olduğunu savururken, diğeri ise küresel kentin oluşumunu 1970’li yıllara, yani kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine dayandırır.

46. Soru

Küresel kent kuramcıları, kent-merkezli küresel kapitalizm yapılanışına doğru olan değişikliği, 1970’lerin ortasından beri süren birbiriyle ilintili iki sosyo-politik dönüşüm nelerdir ?

Küresel kent kuramcıları, kent-merkezli küresel kapitalizm yapılanışına doğru olan değişikliği, 1970’lerin ortasından beri süren birbiriyle ilintili iki sosyo-politik dönüşüm nelerdir ?

Küresel kent kuramcıları, kent-merkezli küresel kapitalizm yapılanışına doğru olan değişikliği, 1970’lerin ortasından beri süren birbiriyle ilintili iki sosyo-politik dönüşüm nelerdir ?

Küresel kent kuramcıları, kent-merkezli küresel kapitalizm yapılanışına doğru olan değişikliği, 1970’lerin ortasından beri süren birbiriyle ilintili iki sosyo-politik dönüşüm nelerdir ?

Küresel kent kuramcıları, kent-merkezli küresel kapitalizm yapılanışına doğru olan değişikliği, 1970’lerin ortasından beri süren birbiriyle ilintili iki sosyo-politik dönüşüm nelerdir ?

Cevap

Bunlardan ilki, Ulus-ötesi şirketler tarafından kontrol edilen yeni bir uluslararası iş bölümünün ortaya çıkmasıdır. Diğeri, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde eski endüstrileşmiş dünyada egemen olmuş Fordist-Keynezci teknolojik-kurumsal sistemin krizidir.

Bunlardan ilki, Ulus-ötesi şirketler tarafından kontrol edilen yeni bir uluslararası iş bölümünün ortaya çıkmasıdır. Diğeri, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde eski endüstrileşmiş dünyada egemen olmuş Fordist-Keynezci teknolojik-kurumsal sistemin krizidir.

Bunlardan ilki, Ulus-ötesi şirketler tarafından kontrol edilen yeni bir uluslararası iş bölümünün ortaya çıkmasıdır. Diğeri, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde eski endüstrileşmiş dünyada egemen olmuş Fordist-Keynezci teknolojik-kurumsal sistemin krizidir.

Bunlardan ilki, Ulus-ötesi şirketler tarafından kontrol edilen yeni bir uluslararası iş bölümünün ortaya çıkmasıdır. Diğeri, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde eski endüstrileşmiş dünyada egemen olmuş Fordist-Keynezci teknolojik-kurumsal sistemin krizidir.

Bunlardan ilki, Ulus-ötesi şirketler tarafından kontrol edilen yeni bir uluslararası iş bölümünün ortaya çıkmasıdır. Diğeri, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde eski endüstrileşmiş dünyada egemen olmuş Fordist-Keynezci teknolojik-kurumsal sistemin krizidir.

47. Soru

Fordizmin Krizi nedir ?

Cevap

Günümüz küresel kent oluşum süreçleri aynı zamanda Fordist sermaye birikiminde meydana gelen değişikliklerle de ilişkilidir. 1970’lerde Fordizme dayalı sermaye birikimi geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Fordist sermaye birikimi rejimi kitle üretimi, kitle tüketimi, ulusal temelli Keynezci talep-yönetim düzenlemeleri, ulusal temelli toplu sözleşmeler ve gelirin yeniden bölüşümünü sağlayan sosyal devlet politikalarına dayanmaktaydı. Fordizm sonrası (Post-Fordizm) küresel sermaye birikimi süreci içinde esnek üretim olgusu orta- ya çıkmıştır.

Günümüz küresel kent oluşum süreçleri aynı zamanda Fordist sermaye birikiminde meydana gelen değişikliklerle de ilişkilidir. 1970’lerde Fordizme dayalı sermaye birikimi geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Fordist sermaye birikimi rejimi kitle üretimi, kitle tüketimi, ulusal temelli Keynezci talep-yönetim düzenlemeleri, ulusal temelli toplu sözleşmeler ve gelirin yeniden bölüşümünü sağlayan sosyal devlet politikalarına dayanmaktaydı. Fordizm sonrası (Post-Fordizm) küresel sermaye birikimi süreci içinde esnek üretim olgusu orta- ya çıkmıştır.

Günümüz küresel kent oluşum süreçleri aynı zamanda Fordist sermaye birikiminde meydana gelen değişikliklerle de ilişkilidir. 1970’lerde Fordizme dayalı sermaye birikimi geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Fordist sermaye birikimi rejimi kitle üretimi, kitle tüketimi, ulusal temelli Keynezci talep-yönetim düzenlemeleri, ulusal temelli toplu sözleşmeler ve gelirin yeniden bölüşümünü sağlayan sosyal devlet politikalarına dayanmaktaydı. Fordizm sonrası (Post-Fordizm) küresel sermaye birikimi süreci içinde esnek üretim olgusu orta- ya çıkmıştır.

Günümüz küresel kent oluşum süreçleri aynı zamanda Fordist sermaye birikiminde meydana gelen değişikliklerle de ilişkilidir. 1970’lerde Fordizme dayalı sermaye birikimi geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Fordist sermaye birikimi rejimi kitle üretimi, kitle tüketimi, ulusal temelli Keynezci talep-yönetim düzenlemeleri, ulusal temelli toplu sözleşmeler ve gelirin yeniden bölüşümünü sağlayan sosyal devlet politikalarına dayanmaktaydı. Fordizm sonrası (Post-Fordizm) küresel sermaye birikimi süreci içinde esnek üretim olgusu orta- ya çıkmıştır.

Günümüz küresel kent oluşum süreçleri aynı zamanda Fordist sermaye birikiminde meydana gelen değişikliklerle de ilişkilidir. 1970’lerde Fordizme dayalı sermaye birikimi geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Fordist sermaye birikimi rejimi kitle üretimi, kitle tüketimi, ulusal temelli Keynezci talep-yönetim düzenlemeleri, ulusal temelli toplu sözleşmeler ve gelirin yeniden bölüşümünü sağlayan sosyal devlet politikalarına dayanmaktaydı. Fordizm sonrası (Post-Fordizm) küresel sermaye birikimi süreci içinde esnek üretim olgusu orta- ya çıkmıştır.

48. Soru

Dünya kentlerinde sıralanan altı temel fonksiyon nelerdir ?

Cevap

1. Nüfus yoğun (nüfusun temel karakteristik özelliği, kayda değer bir zenginler topluluğunu bünyesinde barındırmasıdır. Dolayısıyla, bu nüfus dünyadaki lüks tüketim kültürüne ve bu tüketim kültürünün yeniden üretilmesine ev sahipliği yapar).

2. Merkezileşmiş politik güç (büyük hükümet kuruluşları, uluslararası nitelikli ve hükümetler arası organizasyonlara ev sahipliği yapar).

3. Ticaret (hükümetlerle iş yapan birçok şirket, büyük ticari organizasyon, ticaret birlikleri, işveren federasyonları ve endüstri ile ilgili büro merkezlerine ev sahipliği yapar).

4. Finans (merkez bankaları ve diğer büyük bankaların merkezleri, büyük sigorta şirket- lerinin ofislerine ev sahipliği yapar).

5. Taşımacılık (büyük limanları bünyesinde barındıran ve bu limanlarda ürünlerin toplandığı ve bütün dünyaya yeniden dağıtıldığı ihracat alanlarıdır).

6. Hizmet (dünyadaki büyük hastaneler, eğitim kuruluşları, bilim ve teknoloji merkezleri, kültür ve sanat faaliyetleri, büyük kütüphane ve müzeler, ulaşım ve haberleşme ağlarının merkezleri bu kentlerde yoğunlaşmıştır).

1. Nüfus yoğun (nüfusun temel karakteristik özelliği, kayda değer bir zenginler topluluğunu bünyesinde barındırmasıdır. Dolayısıyla, bu nüfus dünyadaki lüks tüketim kültürüne ve bu tüketim kültürünün yeniden üretilmesine ev sahipliği yapar).

2. Merkezileşmiş politik güç (büyük hükümet kuruluşları, uluslararası nitelikli ve hükümetler arası organizasyonlara ev sahipliği yapar).

3. Ticaret (hükümetlerle iş yapan birçok şirket, büyük ticari organizasyon, ticaret birlikleri, işveren federasyonları ve endüstri ile ilgili büro merkezlerine ev sahipliği yapar).

4. Finans (merkez bankaları ve diğer büyük bankaların merkezleri, büyük sigorta şirket- lerinin ofislerine ev sahipliği yapar).

5. Taşımacılık (büyük limanları bünyesinde barındıran ve bu limanlarda ürünlerin toplandığı ve bütün dünyaya yeniden dağıtıldığı ihracat alanlarıdır).

6. Hizmet (dünyadaki büyük hastaneler, eğitim kuruluşları, bilim ve teknoloji merkezleri, kültür ve sanat faaliyetleri, büyük kütüphane ve müzeler, ulaşım ve haberleşme ağlarının merkezleri bu kentlerde yoğunlaşmıştır).

1. Nüfus yoğun (nüfusun temel karakteristik özelliği, kayda değer bir zenginler topluluğunu bünyesinde barındırmasıdır. Dolayısıyla, bu nüfus dünyadaki lüks tüketim kültürüne ve bu tüketim kültürünün yeniden üretilmesine ev sahipliği yapar).

2. Merkezileşmiş politik güç (büyük hükümet kuruluşları, uluslararası nitelikli ve hükümetler arası organizasyonlara ev sahipliği yapar).

3. Ticaret (hükümetlerle iş yapan birçok şirket, büyük ticari organizasyon, ticaret birlikleri, işveren federasyonları ve endüstri ile ilgili büro merkezlerine ev sahipliği yapar).

4. Finans (merkez bankaları ve diğer büyük bankaların merkezleri, büyük sigorta şirket- lerinin ofislerine ev sahipliği yapar).

5. Taşımacılık (büyük limanları bünyesinde barındıran ve bu limanlarda ürünlerin toplandığı ve bütün dünyaya yeniden dağıtıldığı ihracat alanlarıdır).

6. Hizmet (dünyadaki büyük hastaneler, eğitim kuruluşları, bilim ve teknoloji merkezleri, kültür ve sanat faaliyetleri, büyük kütüphane ve müzeler, ulaşım ve haberleşme ağlarının merkezleri bu kentlerde yoğunlaşmıştır).

1. Nüfus yoğun (nüfusun temel karakteristik özelliği, kayda değer bir zenginler topluluğunu bünyesinde barındırmasıdır. Dolayısıyla, bu nüfus dünyadaki lüks tüketim kültürüne ve bu tüketim kültürünün yeniden üretilmesine ev sahipliği yapar).

2. Merkezileşmiş politik güç (büyük hükümet kuruluşları, uluslararası nitelikli ve hükümetler arası organizasyonlara ev sahipliği yapar).

3. Ticaret (hükümetlerle iş yapan birçok şirket, büyük ticari organizasyon, ticaret birlikleri, işveren federasyonları ve endüstri ile ilgili büro merkezlerine ev sahipliği yapar).

4. Finans (merkez bankaları ve diğer büyük bankaların merkezleri, büyük sigorta şirket- lerinin ofislerine ev sahipliği yapar).

5. Taşımacılık (büyük limanları bünyesinde barındıran ve bu limanlarda ürünlerin toplandığı ve bütün dünyaya yeniden dağıtıldığı ihracat alanlarıdır).

6. Hizmet (dünyadaki büyük hastaneler, eğitim kuruluşları, bilim ve teknoloji merkezleri, kültür ve sanat faaliyetleri, büyük kütüphane ve müzeler, ulaşım ve haberleşme ağlarının merkezleri bu kentlerde yoğunlaşmıştır).

1. Nüfus yoğun (nüfusun temel karakteristik özelliği, kayda değer bir zenginler topluluğunu bünyesinde barındırmasıdır. Dolayısıyla, bu nüfus dünyadaki lüks tüketim kültürüne ve bu tüketim kültürünün yeniden üretilmesine ev sahipliği yapar).

2. Merkezileşmiş politik güç (büyük hükümet kuruluşları, uluslararası nitelikli ve hükümetler arası organizasyonlara ev sahipliği yapar).

3. Ticaret (hükümetlerle iş yapan birçok şirket, büyük ticari organizasyon, ticaret birlikleri, işveren federasyonları ve endüstri ile ilgili büro merkezlerine ev sahipliği yapar).

4. Finans (merkez bankaları ve diğer büyük bankaların merkezleri, büyük sigorta şirket- lerinin ofislerine ev sahipliği yapar).

5. Taşımacılık (büyük limanları bünyesinde barındıran ve bu limanlarda ürünlerin toplandığı ve bütün dünyaya yeniden dağıtıldığı ihracat alanlarıdır).

6. Hizmet (dünyadaki büyük hastaneler, eğitim kuruluşları, bilim ve teknoloji merkezleri, kültür ve sanat faaliyetleri, büyük kütüphane ve müzeler, ulaşım ve haberleşme ağlarının merkezleri bu kentlerde yoğunlaşmıştır).

49. Soru

Peter Hall’ın dünya kenti kavrayışı nasıldır ?

Cevap

Hall’ın dünya kenti kavrayışı, kentlerin birincil olarak ulus-devlet kent sistemleri içinde işleyen merkezler olduğu görüşünü savunan dönemin ürünüdür.

Hall’ın dünya kenti kavrayışı, kentlerin birincil olarak ulus-devlet kent sistemleri içinde işleyen merkezler olduğu görüşünü savunan dönemin ürünüdür.

Hall’ın dünya kenti kavrayışı, kentlerin birincil olarak ulus-devlet kent sistemleri içinde işleyen merkezler olduğu görüşünü savunan dönemin ürünüdür.

Hall’ın dünya kenti kavrayışı, kentlerin birincil olarak ulus-devlet kent sistemleri içinde işleyen merkezler olduğu görüşünü savunan dönemin ürünüdür.

Hall’ın dünya kenti kavrayışı, kentlerin birincil olarak ulus-devlet kent sistemleri içinde işleyen merkezler olduğu görüşünü savunan dönemin ürünüdür.

50. Soru

Özellikle “dünya kenti hipotezi” (Th World City Hypothesis) ile literatürde ün kazanan Friedmann , dünya kentlerinin yedi özelliği nelerdir ?

Özellikle “dünya kenti hipotezi” (Th World City Hypothesis) ile literatürde ün kazanan Friedmann , dünya kentlerinin yedi özelliği nelerdir ?

Özellikle “dünya kenti hipotezi” (Th World City Hypothesis) ile literatürde ün kazanan Friedmann , dünya kentlerinin yedi özelliği nelerdir ?

Özellikle “dünya kenti hipotezi” (Th World City Hypothesis) ile literatürde ün kazanan Friedmann , dünya kentlerinin yedi özelliği nelerdir ?

Özellikle “dünya kenti hipotezi” (Th World City Hypothesis) ile literatürde ün kazanan Friedmann , dünya kentlerinin yedi özelliği nelerdir ?

Cevap

1. Kentin dünya ekonomisi ile bütünleşme düzeyi ve formu, ve emeğin yeni mekansal dağılımı sürecinde kente yüklenen fonksiyonlar, kentin içinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerle olmaktadır.

2. Yeni mekânsal organizasyonda, üretim ve pazarın  eklemlenebilmesinde, küresel sermaye anahtar dünya kentlerini düğüm noktaları olarak kullanmaktadır. Böylece dünya kentleri arasında karmaşık mekânsal bir hiyerarşi ortaya çıkmaktadır.

3. Dünya kentlerinin küresel kontrol fonksiyonu direk olarak, bu kentlerin üretim sektörü ve istihdam yapısı ve dinamikleri tarafından yansıtılır.

4. Dünya kentleri uluslararası sermayenin yoğunlaştığı ve biriktiği önemli merkezlerdir.

5. Dünya kentleri iç göçün ve/veya dış göçün yöneldiği önemli çekim merkezleridir.

6. Dünya kentleri, mekânsal ve sınıfsal kutuplaşmalar gibi endüstriyel kapitalizmin ana karşıtlıklarını içinde barındırır.

7. Dünya kentlerinin büyümesi, hükümetin mali kapasitesini aşan sosyal maliyetler yaratmaktadır.

1. Kentin dünya ekonomisi ile bütünleşme düzeyi ve formu, ve emeğin yeni mekansal dağılımı sürecinde kente yüklenen fonksiyonlar, kentin içinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerle olmaktadır.

2. Yeni mekânsal organizasyonda, üretim ve pazarın  eklemlenebilmesinde, küresel sermaye anahtar dünya kentlerini düğüm noktaları olarak kullanmaktadır. Böylece dünya kentleri arasında karmaşık mekânsal bir hiyerarşi ortaya çıkmaktadır.

3. Dünya kentlerinin küresel kontrol fonksiyonu direk olarak, bu kentlerin üretim sektörü ve istihdam yapısı ve dinamikleri tarafından yansıtılır.

4. Dünya kentleri uluslararası sermayenin yoğunlaştığı ve biriktiği önemli merkezlerdir.

5. Dünya kentleri iç göçün ve/veya dış göçün yöneldiği önemli çekim merkezleridir.

6. Dünya kentleri, mekânsal ve sınıfsal kutuplaşmalar gibi endüstriyel kapitalizmin ana karşıtlıklarını içinde barındırır.

7. Dünya kentlerinin büyümesi, hükümetin mali kapasitesini aşan sosyal maliyetler yaratmaktadır.

1. Kentin dünya ekonomisi ile bütünleşme düzeyi ve formu, ve emeğin yeni mekansal dağılımı sürecinde kente yüklenen fonksiyonlar, kentin içinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerle olmaktadır.

2. Yeni mekânsal organizasyonda, üretim ve pazarın  eklemlenebilmesinde, küresel sermaye anahtar dünya kentlerini düğüm noktaları olarak kullanmaktadır. Böylece dünya kentleri arasında karmaşık mekânsal bir hiyerarşi ortaya çıkmaktadır.

3. Dünya kentlerinin küresel kontrol fonksiyonu direk olarak, bu kentlerin üretim sektörü ve istihdam yapısı ve dinamikleri tarafından yansıtılır.

4. Dünya kentleri uluslararası sermayenin yoğunlaştığı ve biriktiği önemli merkezlerdir.

5. Dünya kentleri iç göçün ve/veya dış göçün yöneldiği önemli çekim merkezleridir.

6. Dünya kentleri, mekânsal ve sınıfsal kutuplaşmalar gibi endüstriyel kapitalizmin ana karşıtlıklarını içinde barındırır.

7. Dünya kentlerinin büyümesi, hükümetin mali kapasitesini aşan sosyal maliyetler yaratmaktadır.

1. Kentin dünya ekonomisi ile bütünleşme düzeyi ve formu, ve emeğin yeni mekansal dağılımı sürecinde kente yüklenen fonksiyonlar, kentin içinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerle olmaktadır.

2. Yeni mekânsal organizasyonda, üretim ve pazarın  eklemlenebilmesinde, küresel sermaye anahtar dünya kentlerini düğüm noktaları olarak kullanmaktadır. Böylece dünya kentleri arasında karmaşık mekânsal bir hiyerarşi ortaya çıkmaktadır.

3. Dünya kentlerinin küresel kontrol fonksiyonu direk olarak, bu kentlerin üretim sektörü ve istihdam yapısı ve dinamikleri tarafından yansıtılır.

4. Dünya kentleri uluslararası sermayenin yoğunlaştığı ve biriktiği önemli merkezlerdir.

5. Dünya kentleri iç göçün ve/veya dış göçün yöneldiği önemli çekim merkezleridir.

6. Dünya kentleri, mekânsal ve sınıfsal kutuplaşmalar gibi endüstriyel kapitalizmin ana karşıtlıklarını içinde barındırır.

7. Dünya kentlerinin büyümesi, hükümetin mali kapasitesini aşan sosyal maliyetler yaratmaktadır.

1. Kentin dünya ekonomisi ile bütünleşme düzeyi ve formu, ve emeğin yeni mekansal dağılımı sürecinde kente yüklenen fonksiyonlar, kentin içinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerle olmaktadır.

2. Yeni mekânsal organizasyonda, üretim ve pazarın  eklemlenebilmesinde, küresel sermaye anahtar dünya kentlerini düğüm noktaları olarak kullanmaktadır. Böylece dünya kentleri arasında karmaşık mekânsal bir hiyerarşi ortaya çıkmaktadır.

3. Dünya kentlerinin küresel kontrol fonksiyonu direk olarak, bu kentlerin üretim sektörü ve istihdam yapısı ve dinamikleri tarafından yansıtılır.

4. Dünya kentleri uluslararası sermayenin yoğunlaştığı ve biriktiği önemli merkezlerdir.

5. Dünya kentleri iç göçün ve/veya dış göçün yöneldiği önemli çekim merkezleridir.

6. Dünya kentleri, mekânsal ve sınıfsal kutuplaşmalar gibi endüstriyel kapitalizmin ana karşıtlıklarını içinde barındırır.

7. Dünya kentlerinin büyümesi, hükümetin mali kapasitesini aşan sosyal maliyetler yaratmaktadır.

51. Soru

Küresel kent kuramının yapmaya çalıştığı amacı nedir ?

Cevap

Küresel kent kuramının temelde yapmaya çalıştığı şey, yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılın başlarında kapitalizmin dünya genelinde değişen coğrafyalarını analiz etme girişimidir. Bu noktadan hareketle dünya kentleri araştırmasının merkez projesi sadece küresel kapitalizm içinde kentleri yönetim ve kontrol rollerine göre sınıflandırma değil, Friedmann’ın  belirttiği gibi daha büyük ölçüde yeni uluslararası iş bölünmesinin mekânsal organizasyonunu analiz etmektir. Küreselleşen dünyada artık ulusal devletlerin mekânsal ekonomileri değil, şehirler veya büyük çapta kentleşen bölgeler en temel coğrafi birimdir. Bu kentsel bölgeler, onların dünya ekonomisi içine farklı biçimlerde eklemlenmelerine göre, küresel ölçekte hiyerarşik olarak sıralanmışlardır.

Küresel kent kuramının temelde yapmaya çalıştığı şey, yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılın başlarında kapitalizmin dünya genelinde değişen coğrafyalarını analiz etme girişimidir. Bu noktadan hareketle dünya kentleri araştırmasının merkez projesi sadece küresel kapitalizm içinde kentleri yönetim ve kontrol rollerine göre sınıflandırma değil, Friedmann’ın  belirttiği gibi daha büyük ölçüde yeni uluslararası iş bölünmesinin mekânsal organizasyonunu analiz etmektir. Küreselleşen dünyada artık ulusal devletlerin mekânsal ekonomileri değil, şehirler veya büyük çapta kentleşen bölgeler en temel coğrafi birimdir. Bu kentsel bölgeler, onların dünya ekonomisi içine farklı biçimlerde eklemlenmelerine göre, küresel ölçekte hiyerarşik olarak sıralanmışlardır.

Küresel kent kuramının temelde yapmaya çalıştığı şey, yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılın başlarında kapitalizmin dünya genelinde değişen coğrafyalarını analiz etme girişimidir. Bu noktadan hareketle dünya kentleri araştırmasının merkez projesi sadece küresel kapitalizm içinde kentleri yönetim ve kontrol rollerine göre sınıflandırma değil, Friedmann’ın  belirttiği gibi daha büyük ölçüde yeni uluslararası iş bölünmesinin mekânsal organizasyonunu analiz etmektir. Küreselleşen dünyada artık ulusal devletlerin mekânsal ekonomileri değil, şehirler veya büyük çapta kentleşen bölgeler en temel coğrafi birimdir. Bu kentsel bölgeler, onların dünya ekonomisi içine farklı biçimlerde eklemlenmelerine göre, küresel ölçekte hiyerarşik olarak sıralanmışlardır.

Küresel kent kuramının temelde yapmaya çalıştığı şey, yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılın başlarında kapitalizmin dünya genelinde değişen coğrafyalarını analiz etme girişimidir. Bu noktadan hareketle dünya kentleri araştırmasının merkez projesi sadece küresel kapitalizm içinde kentleri yönetim ve kontrol rollerine göre sınıflandırma değil, Friedmann’ın  belirttiği gibi daha büyük ölçüde yeni uluslararası iş bölünmesinin mekânsal organizasyonunu analiz etmektir. Küreselleşen dünyada artık ulusal devletlerin mekânsal ekonomileri değil, şehirler veya büyük çapta kentleşen bölgeler en temel coğrafi birimdir. Bu kentsel bölgeler, onların dünya ekonomisi içine farklı biçimlerde eklemlenmelerine göre, küresel ölçekte hiyerarşik olarak sıralanmışlardır.

Küresel kent kuramının temelde yapmaya çalıştığı şey, yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılın başlarında kapitalizmin dünya genelinde değişen coğrafyalarını analiz etme girişimidir. Bu noktadan hareketle dünya kentleri araştırmasının merkez projesi sadece küresel kapitalizm içinde kentleri yönetim ve kontrol rollerine göre sınıflandırma değil, Friedmann’ın  belirttiği gibi daha büyük ölçüde yeni uluslararası iş bölünmesinin mekânsal organizasyonunu analiz etmektir. Küreselleşen dünyada artık ulusal devletlerin mekânsal ekonomileri değil, şehirler veya büyük çapta kentleşen bölgeler en temel coğrafi birimdir. Bu kentsel bölgeler, onların dünya ekonomisi içine farklı biçimlerde eklemlenmelerine göre, küresel ölçekte hiyerarşik olarak sıralanmışlardır.

52. Soru

Küresel kent ağı modeline göre, bütün kentler ağın bir düğüm noktasıdır fakat yalnızca bazı kentler bu düğümlerin stratejik bölgelerinde yer almaktadır bu kentler hangi merkezlerden oluşur ?

Küresel kent ağı modeline göre, bütün kentler ağın bir düğüm noktasıdır fakat yalnızca bazı kentler bu düğümlerin stratejik bölgelerinde yer almaktadır bu kentler hangi merkezlerden oluşur ?

Küresel kent ağı modeline göre, bütün kentler ağın bir düğüm noktasıdır fakat yalnızca bazı kentler bu düğümlerin stratejik bölgelerinde yer almaktadır bu kentler hangi merkezlerden oluşur ?

Küresel kent ağı modeline göre, bütün kentler ağın bir düğüm noktasıdır fakat yalnızca bazı kentler bu düğümlerin stratejik bölgelerinde yer almaktadır bu kentler hangi merkezlerden oluşur ?

Küresel kent ağı modeline göre, bütün kentler ağın bir düğüm noktasıdır fakat yalnızca bazı kentler bu düğümlerin stratejik bölgelerinde yer almaktadır bu kentler hangi merkezlerden oluşur ?

Cevap

Stratejik bölgelerde yer alan kentler komuta ve kontrol merkezleridir.

Stratejik bölgelerde yer alan kentler komuta ve kontrol merkezleridir.

Stratejik bölgelerde yer alan kentler komuta ve kontrol merkezleridir.

Stratejik bölgelerde yer alan kentler komuta ve kontrol merkezleridir.

Stratejik bölgelerde yer alan kentler komuta ve kontrol merkezleridir.

53. Soru

Dünya/küresel kent ölçümleri nelerdir ?

Cevap

İki farklı dünya/küresel kent ölçümü vardır: dünya kenti hiyerarşisi ölçümleri ve küresel kent ağı ve bağlanırlığı ölçümleridir.

İki farklı dünya/küresel kent ölçümü vardır: dünya kenti hiyerarşisi ölçümleri ve küresel kent ağı ve bağlanırlığı ölçümleridir.

İki farklı dünya/küresel kent ölçümü vardır: dünya kenti hiyerarşisi ölçümleri ve küresel kent ağı ve bağlanırlığı ölçümleridir.

İki farklı dünya/küresel kent ölçümü vardır: dünya kenti hiyerarşisi ölçümleri ve küresel kent ağı ve bağlanırlığı ölçümleridir.

İki farklı dünya/küresel kent ölçümü vardır: dünya kenti hiyerarşisi ölçümleri ve küresel kent ağı ve bağlanırlığı ölçümleridir.

54. Soru

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme hangi yollar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir ?

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme hangi yollar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir ?

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme hangi yollar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir ?

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme hangi yollar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir ?

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme hangi yollar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir ?

Cevap

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme mekân- özgül politik stratejiler ve mekân-özgül kurumsal yollar aracılığı ile sağlanmıştır.

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme mekân- özgül politik stratejiler ve mekân-özgül kurumsal yollar aracılığı ile sağlanmıştır.

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme mekân- özgül politik stratejiler ve mekân-özgül kurumsal yollar aracılığı ile sağlanmıştır.

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme mekân- özgül politik stratejiler ve mekân-özgül kurumsal yollar aracılığı ile sağlanmıştır.

Küresel kentleri yönetim ve kontrol merkezleri haline dönüştürme mekân- özgül politik stratejiler ve mekân-özgül kurumsal yollar aracılığı ile sağlanmıştır.

55. Soru

Ortadoğu’nun Küresel Kenti İstanbul yeri nasıl tarif edilmektedir ?

Ortadoğu’nun Küresel Kenti İstanbul yeri nasıl tarif edilmektedir ?

Ortadoğu’nun Küresel Kenti İstanbul yeri nasıl tarif edilmektedir ?

Ortadoğu’nun Küresel Kenti İstanbul yeri nasıl tarif edilmektedir ?

Ortadoğu’nun Küresel Kenti İstanbul yeri nasıl tarif edilmektedir ?

Cevap

Batı Asya ve Kuzey Afrika kent- lerine odaklanmış ve 29 kenti değerlendirmiştir. Ancak bunlardan ön plana çıkan 12’si üzerinde yoğunlaşmıştır. Bölge kentlerinin önde gelen 315 kent arasında küresel kent sıralamasındaki yeri ve “küresel ağ bağlanırlığı” aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Görüldüğü gibi bölgede büyük bir küresel kent bulunmamaktadır. En yüksek sıralamaya sahip olan kent 35’inci olarak İstanbul’dur. Bir sonraki kent ise 54’üncü olarak Dubai’dir ve bir sonraki kent de 59’uncu olarak Kahire dir. Dolayısıyla, bölge kentlerinden ilk 50 arasında yer alanlarının sayısı 1 ve ilk 100 arasında yer alabilen kentlerin sayısı ise 8’dir. Tabloda İstanbul dünya kentleri arasında 35’inci, Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 1’inci sırada iken, Ankara dünya kentleri arasında listede 273. olarak ve Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 22’inci olarak yer almıştır.

Batı Asya ve Kuzey Afrika kent- lerine odaklanmış ve 29 kenti değerlendirmiştir. Ancak bunlardan ön plana çıkan 12’si üzerinde yoğunlaşmıştır. Bölge kentlerinin önde gelen 315 kent arasında küresel kent sıralamasındaki yeri ve “küresel ağ bağlanırlığı” aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Görüldüğü gibi bölgede büyük bir küresel kent bulunmamaktadır. En yüksek sıralamaya sahip olan kent 35’inci olarak İstanbul’dur. Bir sonraki kent ise 54’üncü olarak Dubai’dir ve bir sonraki kent de 59’uncu olarak Kahire dir. Dolayısıyla, bölge kentlerinden ilk 50 arasında yer alanlarının sayısı 1 ve ilk 100 arasında yer alabilen kentlerin sayısı ise 8’dir. Tabloda İstanbul dünya kentleri arasında 35’inci, Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 1’inci sırada iken, Ankara dünya kentleri arasında listede 273. olarak ve Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 22’inci olarak yer almıştır.

Batı Asya ve Kuzey Afrika kent- lerine odaklanmış ve 29 kenti değerlendirmiştir. Ancak bunlardan ön plana çıkan 12’si üzerinde yoğunlaşmıştır. Bölge kentlerinin önde gelen 315 kent arasında küresel kent sıralamasındaki yeri ve “küresel ağ bağlanırlığı” aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Görüldüğü gibi bölgede büyük bir küresel kent bulunmamaktadır. En yüksek sıralamaya sahip olan kent 35’inci olarak İstanbul’dur. Bir sonraki kent ise 54’üncü olarak Dubai’dir ve bir sonraki kent de 59’uncu olarak Kahire dir. Dolayısıyla, bölge kentlerinden ilk 50 arasında yer alanlarının sayısı 1 ve ilk 100 arasında yer alabilen kentlerin sayısı ise 8’dir. Tabloda İstanbul dünya kentleri arasında 35’inci, Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 1’inci sırada iken, Ankara dünya kentleri arasında listede 273. olarak ve Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 22’inci olarak yer almıştır.

Batı Asya ve Kuzey Afrika kent- lerine odaklanmış ve 29 kenti değerlendirmiştir. Ancak bunlardan ön plana çıkan 12’si üzerinde yoğunlaşmıştır. Bölge kentlerinin önde gelen 315 kent arasında küresel kent sıralamasındaki yeri ve “küresel ağ bağlanırlığı” aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Görüldüğü gibi bölgede büyük bir küresel kent bulunmamaktadır. En yüksek sıralamaya sahip olan kent 35’inci olarak İstanbul’dur. Bir sonraki kent ise 54’üncü olarak Dubai’dir ve bir sonraki kent de 59’uncu olarak Kahire dir. Dolayısıyla, bölge kentlerinden ilk 50 arasında yer alanlarının sayısı 1 ve ilk 100 arasında yer alabilen kentlerin sayısı ise 8’dir. Tabloda İstanbul dünya kentleri arasında 35’inci, Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 1’inci sırada iken, Ankara dünya kentleri arasında listede 273. olarak ve Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 22’inci olarak yer almıştır.

Batı Asya ve Kuzey Afrika kent- lerine odaklanmış ve 29 kenti değerlendirmiştir. Ancak bunlardan ön plana çıkan 12’si üzerinde yoğunlaşmıştır. Bölge kentlerinin önde gelen 315 kent arasında küresel kent sıralamasındaki yeri ve “küresel ağ bağlanırlığı” aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Görüldüğü gibi bölgede büyük bir küresel kent bulunmamaktadır. En yüksek sıralamaya sahip olan kent 35’inci olarak İstanbul’dur. Bir sonraki kent ise 54’üncü olarak Dubai’dir ve bir sonraki kent de 59’uncu olarak Kahire dir. Dolayısıyla, bölge kentlerinden ilk 50 arasında yer alanlarının sayısı 1 ve ilk 100 arasında yer alabilen kentlerin sayısı ise 8’dir. Tabloda İstanbul dünya kentleri arasında 35’inci, Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 1’inci sırada iken, Ankara dünya kentleri arasında listede 273. olarak ve Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında 22’inci olarak yer almıştır.

56. Soru

Zukin  büyük projelerin analiz çerçevesini oluşturmak için iki kavram belirlemiştir bunlar nelerdir ?

Zukin  büyük projelerin analiz çerçevesini oluşturmak için iki kavram belirlemiştir bunlar nelerdir ?

Zukin  büyük projelerin analiz çerçevesini oluşturmak için iki kavram belirlemiştir bunlar nelerdir ?

Zukin  büyük projelerin analiz çerçevesini oluşturmak için iki kavram belirlemiştir bunlar nelerdir ?

Zukin  büyük projelerin analiz çerçevesini oluşturmak için iki kavram belirlemiştir bunlar nelerdir ?

Cevap

 1. Anadili/yerli (Vernacular): Günlük hayatın meydanları

 2. Peyzaj (Lanscape) sermaye ve devlet kurumları tarafından egemen olunan gücün mekânları

 1. Anadili/yerli (Vernacular): Günlük hayatın meydanları

 2. Peyzaj (Lanscape) sermaye ve devlet kurumları tarafından egemen olunan gücün mekânları

 1. Anadili/yerli (Vernacular): Günlük hayatın meydanları

 2. Peyzaj (Lanscape) sermaye ve devlet kurumları tarafından egemen olunan gücün mekânları

 1. Anadili/yerli (Vernacular): Günlük hayatın meydanları

 2. Peyzaj (Lanscape) sermaye ve devlet kurumları tarafından egemen olunan gücün mekânları

 1. Anadili/yerli (Vernacular): Günlük hayatın meydanları

 2. Peyzaj (Lanscape) sermaye ve devlet kurumları tarafından egemen olunan gücün mekânları

57. Soru

Küresel ağ bağlanırlığı ne demektir ?

Cevap

Küresel kent ağı modeli, bütün kentlerin ağlar üzerinde birer düğüm (node) noktası olduklarını, daha da önemlisi kentler arasında hiyerarşik bir yapıdan çok yatay ve bağımlılık ilişkilerinin var olduğunu savunmaktadır.

Küresel kent ağı modeli, bütün kentlerin ağlar üzerinde birer düğüm (node) noktası olduklarını, daha da önemlisi kentler arasında hiyerarşik bir yapıdan çok yatay ve bağımlılık ilişkilerinin var olduğunu savunmaktadır.

Küresel kent ağı modeli, bütün kentlerin ağlar üzerinde birer düğüm (node) noktası olduklarını, daha da önemlisi kentler arasında hiyerarşik bir yapıdan çok yatay ve bağımlılık ilişkilerinin var olduğunu savunmaktadır.

Küresel kent ağı modeli, bütün kentlerin ağlar üzerinde birer düğüm (node) noktası olduklarını, daha da önemlisi kentler arasında hiyerarşik bir yapıdan çok yatay ve bağımlılık ilişkilerinin var olduğunu savunmaktadır.

Küresel kent ağı modeli, bütün kentlerin ağlar üzerinde birer düğüm (node) noktası olduklarını, daha da önemlisi kentler arasında hiyerarşik bir yapıdan çok yatay ve bağımlılık ilişkilerinin var olduğunu savunmaktadır.

58. Soru

Taylor, öncü dünya kentleri (leading world cities) olarak nitelendirdiği küresel kentleri tanımladığı iki yönü nelerdir ? 

Taylor, öncü dünya kentleri (leading world cities) olarak nitelendirdiği küresel kentleri tanımladığı iki yönü nelerdir ? 

Taylor, öncü dünya kentleri (leading world cities) olarak nitelendirdiği küresel kentleri tanımladığı iki yönü nelerdir ? 

Taylor, öncü dünya kentleri (leading world cities) olarak nitelendirdiği küresel kentleri tanımladığı iki yönü nelerdir ? 

Taylor, öncü dünya kentleri (leading world cities) olarak nitelendirdiği küresel kentleri tanımladığı iki yönü nelerdir ? 

Cevap

 1. Dünya kentleri hizmet sektörlerinin merkezleridir. Bu anlamda Sassen ile hemfikirdir.

 2. Aynı zamanda küresel düzlemde işleyen ağları birbirine bağlayan birer düğüm noktalarıdır.

 1. Dünya kentleri hizmet sektörlerinin merkezleridir. Bu anlamda Sassen ile hemfikirdir.

 2. Aynı zamanda küresel düzlemde işleyen ağları birbirine bağlayan birer düğüm noktalarıdır.

 1. Dünya kentleri hizmet sektörlerinin merkezleridir. Bu anlamda Sassen ile hemfikirdir.

 2. Aynı zamanda küresel düzlemde işleyen ağları birbirine bağlayan birer düğüm noktalarıdır.

 1. Dünya kentleri hizmet sektörlerinin merkezleridir. Bu anlamda Sassen ile hemfikirdir.

 2. Aynı zamanda küresel düzlemde işleyen ağları birbirine bağlayan birer düğüm noktalarıdır.

 1. Dünya kentleri hizmet sektörlerinin merkezleridir. Bu anlamda Sassen ile hemfikirdir.

 2. Aynı zamanda küresel düzlemde işleyen ağları birbirine bağlayan birer düğüm noktalarıdır.

59. Soru

Küresel kentlerin geçmişin uluslararası ticaret ve bankacılık merkezleri olmalarının ötesinde bu kentlerin artık dört yeni işlevi nelerdir ?

Cevap

 1. Bu kentler, dünya ekonomisinin yeni örgütlenmesi içinde çok yoğun komuta merkezleri haline gelmişlerdir.

 2. Finans ve uzmanlaşmış hizmet şirketleri için kilit yerleşimler olmuşlardır.

 3. Önde gelen sektörlerde yeniliklerin üretimini de içeren üretim merkezleridir.

 4. Üretilen ürünlerin ve yeniliklerin piyasalarıdır. 

 1. Bu kentler, dünya ekonomisinin yeni örgütlenmesi içinde çok yoğun komuta merkezleri haline gelmişlerdir.

 2. Finans ve uzmanlaşmış hizmet şirketleri için kilit yerleşimler olmuşlardır.

 3. Önde gelen sektörlerde yeniliklerin üretimini de içeren üretim merkezleridir.

 4. Üretilen ürünlerin ve yeniliklerin piyasalarıdır. 

 1. Bu kentler, dünya ekonomisinin yeni örgütlenmesi içinde çok yoğun komuta merkezleri haline gelmişlerdir.

 2. Finans ve uzmanlaşmış hizmet şirketleri için kilit yerleşimler olmuşlardır.

 3. Önde gelen sektörlerde yeniliklerin üretimini de içeren üretim merkezleridir.

 4. Üretilen ürünlerin ve yeniliklerin piyasalarıdır. 

 1. Bu kentler, dünya ekonomisinin yeni örgütlenmesi içinde çok yoğun komuta merkezleri haline gelmişlerdir.

 2. Finans ve uzmanlaşmış hizmet şirketleri için kilit yerleşimler olmuşlardır.

 3. Önde gelen sektörlerde yeniliklerin üretimini de içeren üretim merkezleridir.

 4. Üretilen ürünlerin ve yeniliklerin piyasalarıdır. 

 1. Bu kentler, dünya ekonomisinin yeni örgütlenmesi içinde çok yoğun komuta merkezleri haline gelmişlerdir.

 2. Finans ve uzmanlaşmış hizmet şirketleri için kilit yerleşimler olmuşlardır.

 3. Önde gelen sektörlerde yeniliklerin üretimini de içeren üretim merkezleridir.

 4. Üretilen ürünlerin ve yeniliklerin piyasalarıdır. 

60. Soru

Robert Cohen küresel kent çalışmalarındaki önemi ne şekildedir ?

Cevap

Cohen’in çalışması Amerika Birleşik Devletleri’nde küresel kentler araştırmalarına başlangıç noktasını oluşturmuş ve bu alanda diğer araştırmacıların sıklıkla referans verdiği temel kay- naklardan biri haline gelmiştir. Cohen büyük kapitalist şirketlerin örgütsel yapısı ve küresel kent sisteminin değişen konfigürasyonu arasındaki bağlantıları tanımlayarak bu bağlantıların varlığına ışık tutmuştur.

Cohen’in çalışması Amerika Birleşik Devletleri’nde küresel kentler araştırmalarına başlangıç noktasını oluşturmuş ve bu alanda diğer araştırmacıların sıklıkla referans verdiği temel kay- naklardan biri haline gelmiştir. Cohen büyük kapitalist şirketlerin örgütsel yapısı ve küresel kent sisteminin değişen konfigürasyonu arasındaki bağlantıları tanımlayarak bu bağlantıların varlığına ışık tutmuştur.

Cohen’in çalışması Amerika Birleşik Devletleri’nde küresel kentler araştırmalarına başlangıç noktasını oluşturmuş ve bu alanda diğer araştırmacıların sıklıkla referans verdiği temel kay- naklardan biri haline gelmiştir. Cohen büyük kapitalist şirketlerin örgütsel yapısı ve küresel kent sisteminin değişen konfigürasyonu arasındaki bağlantıları tanımlayarak bu bağlantıların varlığına ışık tutmuştur.

Cohen’in çalışması Amerika Birleşik Devletleri’nde küresel kentler araştırmalarına başlangıç noktasını oluşturmuş ve bu alanda diğer araştırmacıların sıklıkla referans verdiği temel kay- naklardan biri haline gelmiştir. Cohen büyük kapitalist şirketlerin örgütsel yapısı ve küresel kent sisteminin değişen konfigürasyonu arasındaki bağlantıları tanımlayarak bu bağlantıların varlığına ışık tutmuştur.

Cohen’in çalışması Amerika Birleşik Devletleri’nde küresel kentler araştırmalarına başlangıç noktasını oluşturmuş ve bu alanda diğer araştırmacıların sıklıkla referans verdiği temel kay- naklardan biri haline gelmiştir. Cohen büyük kapitalist şirketlerin örgütsel yapısı ve küresel kent sisteminin değişen konfigürasyonu arasındaki bağlantıları tanımlayarak bu bağlantıların varlığına ışık tutmuştur.

61. Soru

Bir şehrin uluslararası ticari faaliyetlerin merkezi olması için kullanılan Cohen tarafından kullanılan kıstasları nelerdir ?

Bir şehrin uluslararası ticari faaliyetlerin merkezi olması için kullanılan Cohen tarafından kullanılan kıstasları nelerdir ?

Bir şehrin uluslararası ticari faaliyetlerin merkezi olması için kullanılan Cohen tarafından kullanılan kıstasları nelerdir ?

Bir şehrin uluslararası ticari faaliyetlerin merkezi olması için kullanılan Cohen tarafından kullanılan kıstasları nelerdir ?

Bir şehrin uluslararası ticari faaliyetlerin merkezi olması için kullanılan Cohen tarafından kullanılan kıstasları nelerdir ?

Cevap

a. Çokuluslu şirketlerin genel merkezlerinin hangi şehirde olduğu

b. Uluslararası bankacılık
c. Stratejik şirket hizmetleri

a. Çokuluslu şirketlerin genel merkezlerinin hangi şehirde olduğu

b. Uluslararası bankacılık
c. Stratejik şirket hizmetleri

a. Çokuluslu şirketlerin genel merkezlerinin hangi şehirde olduğu

b. Uluslararası bankacılık
c. Stratejik şirket hizmetleri

a. Çokuluslu şirketlerin genel merkezlerinin hangi şehirde olduğu

b. Uluslararası bankacılık
c. Stratejik şirket hizmetleri

a. Çokuluslu şirketlerin genel merkezlerinin hangi şehirde olduğu

b. Uluslararası bankacılık
c. Stratejik şirket hizmetleri

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.