Kamusal Halkla İlişkiler Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamusal Halkla İlişkiler Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kamusal Halkla İlişkilerin Doğuşu Ve Gelişimi

1. Soru

Çağın gereklerine uygun olarak ortaya çıkan rekabet unsurları yıllara göre nasıl sıralanmıştır?

Cevap

Çağın gereklerine uygun olarak ortaya çıkan rekabet unsurları yıllara göre şöyle sıralanmıştır:  1960’lı yıllardaki rekabet unsuru “üretim” idi. 1970’li yıllarda buna ikinci rekabet unsuru olan “maliyet” eklendi. 1980’li yıllarda ise bunlara üçüncü rekabet unsuru olan “kalite” eklendi. 90’lı yıllarda ise bunlara dördüncü ve son rekabet unsuru olan “hız” unsuru eklendi.


2. Soru

Bir işletmenin hızlı olabilmesinin kaç yolu vardır? Bu yollar nelerdir?

Cevap

Bir işletmenin hızlı olabilmesinin 2 yolu vardır. Bir kurumun hızlı olabilmesi
için ilk önce iç ve dış müşterisinin bugünkü ihtiyaç ve beklentilerini iyi ve eksiksiz biliyor olması gerekir. İkinci olarak ise müşterisinin bundan 3-5 yıl sonra ortaya çıkabilecek olası ihtiyaç ve beklentilerini de bugünden görebilmesi ya da tahmin edebilmesi gerekmektedir


3. Soru

Yeni dünya düzeninde, başarılı olabilen kuruluşların birçoğunun ortak özelliği nedir?

Cevap

Yeni dünya düzeninde, başarılı olabilen kuruluşları incelediğimizde, bunların birçoğunun ortak özelliğinin ise halkla ilişkiler anlayışını ve bu anlayışın getirdiği çağdaş uygulamaları benimsemiş kuruluşlar olduğu görülmektedir.


4. Soru

Kamu yönetimi kavramı tanımlanırken bu kavramın kaç yönü üzerinde durulmaktadır? 

Cevap

Kamu yönetimi kavramını tanımlarken bu kavramın üç yönü üzerinde durulmaktadır: İlk olarak, devlette ya da ona bağlı kuruluşlarda etkinlikte bulunan ve bürokratik mekanizmayı oluşturan kişilerin ve kümelerin davranışlarıyla ilgili alanı belirlemektedir. Kamu yönetimi diğer bir yönü ile devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde örgütlenmiş insan gücü
ve araç gereçler ile bunların yönetimini içermektedir. Üçüncü yönüyle de siyasal karar organlarına teknik destek sağlayan ve bu organların oluşturduğu yasaları uygulayan örgütler bütününü anlatmaktadır(Ergun, 2004: 5- 6).


5. Soru

Yerinden yönetim ne demektir?

Cevap

Yerinden yönetim, kamu hizmetlerinin yöre halkınca seçilen kuruluş ya da organlar ile yönetsel, sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda tüzel kişiliği olan kuruluşlarca yerine getirilmesidir.


6. Soru

Kelime olarak “kamu” ne demektir?

Cevap

Kelime olarak “kamu”, Türkçe`de, hep, bütün; bir ülkedeki halkın bütünü; halk,
amme gibi anlamlara gelmektedir.


7. Soru

Hangi disiplinler, kamu yönetiminin gelişmesine katkıda bulunan bilimlerden bazılarıdır?

Cevap

Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji ve İşletme Bilimi gibi disiplinler, kamu
yönetiminin gelişmesine katkıda bulunan bilimlerden bazılarıdır (Tortop, 1997, s.35).


8. Soru

Bir ülkede kamu gelirlerinin büyük bir kısmı nereden sağlanmaktadır?

Cevap

Bir ülkede kamu gelirlerinin çok büyük bir kısmı, herhangi bir karşılığa dayanmaksızın toplumun ödediği vergilerden oluşmaktadır.


9. Soru

Yapılan tüm halkla ilişkiler tanımlarının bazı ortak noktaları nelerdir?

Cevap

Yapılan tüm halkla ilişkiler tanımlarının bazı ortak noktaları şu şekildedir:

• Halkla ilişkiler, organizasyonlara özgü bir faaliyettir.
• Halkla ilişkilerde hedef kitle (ilgili çevreler) hem kurum içi hem de kurum dışı çevreleri kapsamaktadır.

• Halkla ilişkiler, bir iletişim çabasıdır.
• Halkla ilişkiler, iletişimde anlayış, kabul ve işbirliği çerçevesinde gerçekleşir.
• Halkla ilişkilerde iletişimin ikna edici bir şekilde tasarlanıp gerçekleştirilmesi gerekir.
• Halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonudur.
• Halkla ilişkiler, bir süreçtir. 


10. Soru

Seitel halkla ilişkilerin gelişimini sağlayan olayları hangi başlıklar altında toplamıştır?

Cevap

Seitel halkla ilişkilerin gelişimini sağlayan olayları şu başlıklar altında toplamıştır (Yılmaz, 2006:30):

Büyük şirketlerin gelişmesi, Toplumdaki değişim, çatışma ve yüzleşmenin artması, İletişimde yaşanan teknolojik yeniklerin sonucu olarak dünya üzerindeki insanların farkındalıkları ve düşüncelerinin artması, 21. yy da kamuoyunun gücünün artması, İnternet ve World Wide Web’in olağanüstü gelişimi, 


11. Soru

Hem devlet hem de devlet dışı örgütler, yani toplumsal organizasyonlar
tarafından kullanılan ideolojik araçlar nelerdir?

Cevap

Hem devlet hem de devlet dışı örgütler, yani toplumsal organizasyonlar
tarafından kullanılan ideolojik araçlar şöyle sıralanabilir: Aile sistemi başta olmak üzere ilk ve orta öğretim kurumları, hukuk sistemi, siyasal sistem, sendikalar, kültürel sistemler, din ve kitle iletişim araçları.


12. Soru

Halkla ilişkilerin yönetsel verimliliğe yardım etmek amacıyla kullanımı daha çok
hangi ülkelerde yoğundur?

Cevap

Halkla ilişkilerin yönetsel verimliliğe yardım etmek amacıyla kullanımı daha çok
merkezi yönetimi güçlü, merkezi yönetim geleneğine bağlı ülkelerde yoğundur.


13. Soru

Özel kuruluşlar kadar kamu kurumlarının da başarıları neye bağlıdır?

Cevap

Özel kuruluşlar kadar kamu kurumlarının da başarıları büyük ölçüde çevre ile kurabilecekleri ilişkilere bağlıdır.


14. Soru

Halkla ilişkilerin ana amacı nedir?

Cevap

Halkla ilişkilerin ana amacı kurumların, halkla arasında anlaşma ve anlamayı sağlamak, devam ettirmektir.


15. Soru

Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçları nelerdir? 

Cevap

Bu amaçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir ( Bostancı,1998:83):
• Kamuoyunu aydınlatmak, örgütün izlediği politikayı halka benimsetmek,
• Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak,
• Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak,
• Alınacak kararların daha yerinde olmasını sağlayacak bilgileri halktan elde etmek,
• Yasaklar üzerinde aydınlatıcı bilgiler vermek ve vatandaşların yasaklara uymasını sağlamak,
• Hizmetlerin götürülmesinde halkla işbirliğini sağlamak,
• Mevzuattaki aksaklıkların saptanmasında ve giderilmesinde halkın dileklerinden, öğütlerinden, yakınmalarından faydalanmak.


16. Soru

Kamu kurumları ile halk arasında birçok sorunun güncelliğini koruduğu bilinmektedir. Bu sorunların önemli olanları nelerdir?

Cevap

Bu sorunların önemli olanları aşağıda belirtilen altı konu başlığı altında
incelenebilir:

1. Halkın Kamu Kurumlarının Çalışmalarından Habersiz Oluşu

2. Kamu Kurumlarının Halkın İsteklerinden Habersiz Oluşu

3. Kamu Kurumlarında Halkla İlişkilerin Değerinin Yeterince Anlaşılamaması

4. Kurum İçi Halkla İlişkilerin Sağlanamaması

5. Örgütlenme ve Personel Sorunu

6. Halkın Kamu Kurumlarına Yanlış Müracaat Etmesi


17. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerin fonksiyonu nedir?

Cevap

Kurum içi halkla ilişkiler, kurumunda çalışanlara teşkilatın amacı ve politikası hakkında bilgi verir. Böylece her bölüm kendisi ile tüm teşkilat arasındaki ilişkileri anlama olanağına sahip olduğu gibi, teşkilatta her çalışanın teşkilatın veriminin ve fonksiyonunun bilincine varması sağlanmış olur.


18. Soru

Kamusal halkla ilişkilerle ilgili sorumluluğun kimde bulunması gerekir?

Cevap

Kamusal halkla ilişkilerle ilgili sorumluluğun aslında örgütün en alt basamağındaki çalışanından, en yüksek düzeydeki yöneticisine kadar tüm çalışanlarda bulunması gerekir.


19. Soru

Yanlış müracaat ne demektir?

Cevap

Yanlış müracaat halkın herhangi bir idari sorununu çözmek amacıyla, o konuda yetki ve sorumluluğu bulunmayan yöneticilerle karşı karşıya gelmesi durumudur


20. Soru

Genel olarak kamu kurumlarında halkla ilişkiler birimlerinin kullandığı isimlerden bazıları nelerdir?

Cevap

Genel olarak kamu kurumlarında halkla ilişkiler birimlerinin kullandığı isimlerden bazıları şunlardır:
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı;
• Diğer Bakanlıklarda “Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği”;
• Kurumlarda “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü” vb.dir.


1. Soru

Çağın gereklerine uygun olarak ortaya çıkan rekabet unsurları yıllara göre nasıl sıralanmıştır?

Cevap

Çağın gereklerine uygun olarak ortaya çıkan rekabet unsurları yıllara göre şöyle sıralanmıştır:  1960’lı yıllardaki rekabet unsuru “üretim” idi. 1970’li yıllarda buna ikinci rekabet unsuru olan “maliyet” eklendi. 1980’li yıllarda ise bunlara üçüncü rekabet unsuru olan “kalite” eklendi. 90’lı yıllarda ise bunlara dördüncü ve son rekabet unsuru olan “hız” unsuru eklendi.

2. Soru

Bir işletmenin hızlı olabilmesinin kaç yolu vardır? Bu yollar nelerdir?

Cevap

Bir işletmenin hızlı olabilmesinin 2 yolu vardır. Bir kurumun hızlı olabilmesi
için ilk önce iç ve dış müşterisinin bugünkü ihtiyaç ve beklentilerini iyi ve eksiksiz biliyor olması gerekir. İkinci olarak ise müşterisinin bundan 3-5 yıl sonra ortaya çıkabilecek olası ihtiyaç ve beklentilerini de bugünden görebilmesi ya da tahmin edebilmesi gerekmektedir

3. Soru

Yeni dünya düzeninde, başarılı olabilen kuruluşların birçoğunun ortak özelliği nedir?

Cevap

Yeni dünya düzeninde, başarılı olabilen kuruluşları incelediğimizde, bunların birçoğunun ortak özelliğinin ise halkla ilişkiler anlayışını ve bu anlayışın getirdiği çağdaş uygulamaları benimsemiş kuruluşlar olduğu görülmektedir.

4. Soru

Kamu yönetimi kavramı tanımlanırken bu kavramın kaç yönü üzerinde durulmaktadır? 

Cevap

Kamu yönetimi kavramını tanımlarken bu kavramın üç yönü üzerinde durulmaktadır: İlk olarak, devlette ya da ona bağlı kuruluşlarda etkinlikte bulunan ve bürokratik mekanizmayı oluşturan kişilerin ve kümelerin davranışlarıyla ilgili alanı belirlemektedir. Kamu yönetimi diğer bir yönü ile devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde örgütlenmiş insan gücü
ve araç gereçler ile bunların yönetimini içermektedir. Üçüncü yönüyle de siyasal karar organlarına teknik destek sağlayan ve bu organların oluşturduğu yasaları uygulayan örgütler bütününü anlatmaktadır(Ergun, 2004: 5- 6).

5. Soru

Yerinden yönetim ne demektir?

Cevap

Yerinden yönetim, kamu hizmetlerinin yöre halkınca seçilen kuruluş ya da organlar ile yönetsel, sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda tüzel kişiliği olan kuruluşlarca yerine getirilmesidir.

6. Soru

Kelime olarak “kamu” ne demektir?

Cevap

Kelime olarak “kamu”, Türkçe`de, hep, bütün; bir ülkedeki halkın bütünü; halk,
amme gibi anlamlara gelmektedir.

7. Soru

Hangi disiplinler, kamu yönetiminin gelişmesine katkıda bulunan bilimlerden bazılarıdır?

Cevap

Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji ve İşletme Bilimi gibi disiplinler, kamu
yönetiminin gelişmesine katkıda bulunan bilimlerden bazılarıdır (Tortop, 1997, s.35).

8. Soru

Bir ülkede kamu gelirlerinin büyük bir kısmı nereden sağlanmaktadır?

Cevap

Bir ülkede kamu gelirlerinin çok büyük bir kısmı, herhangi bir karşılığa dayanmaksızın toplumun ödediği vergilerden oluşmaktadır.

9. Soru

Yapılan tüm halkla ilişkiler tanımlarının bazı ortak noktaları nelerdir?

Cevap

Yapılan tüm halkla ilişkiler tanımlarının bazı ortak noktaları şu şekildedir:

• Halkla ilişkiler, organizasyonlara özgü bir faaliyettir.
• Halkla ilişkilerde hedef kitle (ilgili çevreler) hem kurum içi hem de kurum dışı çevreleri kapsamaktadır.

• Halkla ilişkiler, bir iletişim çabasıdır.
• Halkla ilişkiler, iletişimde anlayış, kabul ve işbirliği çerçevesinde gerçekleşir.
• Halkla ilişkilerde iletişimin ikna edici bir şekilde tasarlanıp gerçekleştirilmesi gerekir.
• Halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonudur.
• Halkla ilişkiler, bir süreçtir. 

10. Soru

Seitel halkla ilişkilerin gelişimini sağlayan olayları hangi başlıklar altında toplamıştır?

Cevap

Seitel halkla ilişkilerin gelişimini sağlayan olayları şu başlıklar altında toplamıştır (Yılmaz, 2006:30):

Büyük şirketlerin gelişmesi, Toplumdaki değişim, çatışma ve yüzleşmenin artması, İletişimde yaşanan teknolojik yeniklerin sonucu olarak dünya üzerindeki insanların farkındalıkları ve düşüncelerinin artması, 21. yy da kamuoyunun gücünün artması, İnternet ve World Wide Web’in olağanüstü gelişimi, 

11. Soru

Hem devlet hem de devlet dışı örgütler, yani toplumsal organizasyonlar
tarafından kullanılan ideolojik araçlar nelerdir?

Cevap

Hem devlet hem de devlet dışı örgütler, yani toplumsal organizasyonlar
tarafından kullanılan ideolojik araçlar şöyle sıralanabilir: Aile sistemi başta olmak üzere ilk ve orta öğretim kurumları, hukuk sistemi, siyasal sistem, sendikalar, kültürel sistemler, din ve kitle iletişim araçları.

12. Soru

Halkla ilişkilerin yönetsel verimliliğe yardım etmek amacıyla kullanımı daha çok
hangi ülkelerde yoğundur?

Cevap

Halkla ilişkilerin yönetsel verimliliğe yardım etmek amacıyla kullanımı daha çok
merkezi yönetimi güçlü, merkezi yönetim geleneğine bağlı ülkelerde yoğundur.

13. Soru

Özel kuruluşlar kadar kamu kurumlarının da başarıları neye bağlıdır?

Cevap

Özel kuruluşlar kadar kamu kurumlarının da başarıları büyük ölçüde çevre ile kurabilecekleri ilişkilere bağlıdır.

14. Soru

Halkla ilişkilerin ana amacı nedir?

Cevap

Halkla ilişkilerin ana amacı kurumların, halkla arasında anlaşma ve anlamayı sağlamak, devam ettirmektir.

15. Soru

Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçları nelerdir? 

Cevap

Bu amaçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir ( Bostancı,1998:83):
• Kamuoyunu aydınlatmak, örgütün izlediği politikayı halka benimsetmek,
• Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak,
• Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak,
• Alınacak kararların daha yerinde olmasını sağlayacak bilgileri halktan elde etmek,
• Yasaklar üzerinde aydınlatıcı bilgiler vermek ve vatandaşların yasaklara uymasını sağlamak,
• Hizmetlerin götürülmesinde halkla işbirliğini sağlamak,
• Mevzuattaki aksaklıkların saptanmasında ve giderilmesinde halkın dileklerinden, öğütlerinden, yakınmalarından faydalanmak.

16. Soru

Kamu kurumları ile halk arasında birçok sorunun güncelliğini koruduğu bilinmektedir. Bu sorunların önemli olanları nelerdir?

Cevap

Bu sorunların önemli olanları aşağıda belirtilen altı konu başlığı altında
incelenebilir:

1. Halkın Kamu Kurumlarının Çalışmalarından Habersiz Oluşu

2. Kamu Kurumlarının Halkın İsteklerinden Habersiz Oluşu

3. Kamu Kurumlarında Halkla İlişkilerin Değerinin Yeterince Anlaşılamaması

4. Kurum İçi Halkla İlişkilerin Sağlanamaması

5. Örgütlenme ve Personel Sorunu

6. Halkın Kamu Kurumlarına Yanlış Müracaat Etmesi

17. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerin fonksiyonu nedir?

Cevap

Kurum içi halkla ilişkiler, kurumunda çalışanlara teşkilatın amacı ve politikası hakkında bilgi verir. Böylece her bölüm kendisi ile tüm teşkilat arasındaki ilişkileri anlama olanağına sahip olduğu gibi, teşkilatta her çalışanın teşkilatın veriminin ve fonksiyonunun bilincine varması sağlanmış olur.

18. Soru

Kamusal halkla ilişkilerle ilgili sorumluluğun kimde bulunması gerekir?

Cevap

Kamusal halkla ilişkilerle ilgili sorumluluğun aslında örgütün en alt basamağındaki çalışanından, en yüksek düzeydeki yöneticisine kadar tüm çalışanlarda bulunması gerekir.

19. Soru

Yanlış müracaat ne demektir?

Cevap

Yanlış müracaat halkın herhangi bir idari sorununu çözmek amacıyla, o konuda yetki ve sorumluluğu bulunmayan yöneticilerle karşı karşıya gelmesi durumudur

20. Soru

Genel olarak kamu kurumlarında halkla ilişkiler birimlerinin kullandığı isimlerden bazıları nelerdir?

Cevap

Genel olarak kamu kurumlarında halkla ilişkiler birimlerinin kullandığı isimlerden bazıları şunlardır:
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı;
• Diğer Bakanlıklarda “Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği”;
• Kurumlarda “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü” vb.dir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!