Kamu Personel Hukuku Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
4
A+
A-

Yardımcılar (Sözleşmeli Personel Ve İşçi)

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Personel Hukuku Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yardımcılar (Sözleşmeli Personel Ve İşçi)

1. Soru

Sözleşmeli personelin genel niteliği nasıldır? 

Cevap

Sözleşmeli personel istihdam biçimi açısından “geçicidirler” ve akdi ilişki ile çalıştırılırlar; işin niteliği itibarıyla tâlî görevleri yürütürler. 


2. Soru

İdare ile sözleşmeli personel arasındaki sözleşmenin niteliği nedir? 

Cevap

İdare ile sözleşmeli personel arasındaki sözleşme, Yasa Koyucunun düzenlemeleri ve yargı içtihatlarıyla idari hizmet sözleşmesi olarak kabul edilmiştir.


3. Soru

İdari hizmet sözleşmelerinin unsurları nelerdir? 

Cevap

İdari hizmet sözleşmesinin unsurları şunlardır;
• Taraflardan biri idaredir,
• İdarenin karşı tarafa göre üstünlüğü söz konusudur,
• Sözleşmenin konusu kamu hizmetinin yürütülmesidir. 


4. Soru

Sözleşmeli personel rejiminin temel istihdam biçimi nedir? 

Cevap

Sözleşmeli personel rejiminin temel istihdam biçimi Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdamdır. 4/B istihdam biçimi ana sözleşmeli personel istihdam rejimidir.


5. Soru

Sözleşmeli personel istihdam biçim türleri nelerdir? 

Cevap

Sözleşmeli personel istihdam biçiminin türleri: 4/B sözleşmeli personel, kadro karşılığı sözleşmeli personel, Kamu İktisadi
Teşebbüslerinde sözleşmeli personel, örgüt yasalarına göre sözleşmeli personel,
belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personeldir. 


6. Soru

Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel günümüzde ne tür işlerde çalıştırılır? 

Cevap

Sözleşmeli personel, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılır. 


7. Soru

4/B sözleşmeli personelinin taşıması gereken genel koşullar nelerdir? 

Cevap

4/B sözleşmeli personelin taşıması gereken genel koşullar şunlardır; kamu haklarından mahrum bulunmamak; mahkûm olmamak; askerlikle ilişkisi
bulunmamak; akıl hastalığı bulunmamak. 


8. Soru

Sözleşmeli personelin işe alınmasında, memurlarda aranan hangi genel koşullar aranmaz? 

Cevap

Sözleşmeli personelin işe alınmasında, memurlarda aranan üç genel koşul aranmamaktadır. Bunlar; Türk Vatandaşı olmak; yaş ve öğrenim koşuludur. 


9. Soru

Sınav koşulu olmadan sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek pozisyonlar nelerdir? 

Cevap

Sınav koşulu olmadan sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek pozisyonlar şunlardır; kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemi adamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde yer alan (avukat-kısmi zamanlı-, diş tabibi, eczacı, gemi adamı, havacılık sertifikasyon uzmanı, havacılık simülatör uzmanı, helikopter makinisti, kaptan, pilot, tabip, uçak kontrol ve bakım makinisti, uçuş teknisyeni, uzman tabip, uzman-tıp ve diş hekimliği-) unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları.


10. Soru

Sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulan sözleşmeli personel pozisyonları nelerdir? 

Cevap

Sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulan sözleşmeli personel pozisyonları şunlardır: Dans uzmanı, deniz trafik başkılavuzu, deniz trafik kılavuz yardımcısı, deniz trafik kılavuzu, derici, dispeç, dokumacı-öğretici, editör, foto dizgi operatörü, fotoğrafçı, fresk ressamı, hattat, heykeltraş, ışıkçı, işaret dili tercümanı, kalemkâr, kameraman, kostüm kreatörü, kostümcü, kurşuncu, mizanpajcı, mücellit, müzikçi, nota ressamı, sedefkâr, senarist, seramikçi, tasarımcı, tashihçi, taş işleyici, telkari ustası, tonmaister, vitray ustası, yapımcı, yayın koordinatörü, yazma eser pataloji uzmanı, yazma eser uzmanı, yönetmen. 


11. Soru

4/ B sözleşmeli personelin ne tür izin hakları vardır? 

Cevap

4/B sözleşmeli personelin ücretli yıllık izin, ücretli doğum izni, süt izni, ücretli mazeret izni, ücretli refakat izni, ücretli hastalık izni ve ücretli sağlık izni
hakkı vardır.


12. Soru

4/B sözleşmeli personele ne kadar süt izni verilir? 

Cevap

4/B sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin
bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.


13. Soru

Sözleşmeli personel pozisyonları kurumsal olarak ne tür pozisyonlardır? 

Cevap

Sözleşmeli personel pozisyonları kurumsal olarak çakılı pozisyondur, kurumlararası yer değişikliği yapılamaz. 


14. Soru

Sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi hangi şartlara bağlıdır? 

Cevap

Sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu
personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya
mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması şartlarına bağlıdır. 


15. Soru

Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi hangi şartlara bağlıdır? 

Cevap

Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan
ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki
Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin
mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi şartlarına bağlıdır. 


16. Soru

Sözleşmeli personelin kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi hangi hallerde söz konusu olur? 

Cevap

Sözleşmeli personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek kaydıyla her
zaman sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Personel aynı zamanda, unvan
değişikliği ve eş ya da sağlık durumu nedeniyle kurum içi yer değişikliği yapamadığı durumlarda sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.


17. Soru

4/B kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmete alınma koşulları nelerdir? 

Cevap

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmek için, hizmete alınma koşulları olarak, Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan 48. maddenin, kamu hakları, ceza, askerlik, sağlık ve gerektiğinde güvenlik soruşturmasına ilişkin koşulların sağlanması gereklidir. Kamu kurum ve kuruluşları, bu koşullara ilave olarak hizmet gereği özel şartlar belirleyebilirler.


18. Soru

Kadro karşılığı sözleşmeli personel ne tür özelliklere sahiptir? 

Cevap

Kadro karşılığı sözleşmeli personel memurluğun güvencesine sahiptir, ancak mali haklar açısından sözleşme ilişkisi ile çalıştırılmaktadır


19. Soru

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli personele ait pozisyonlar nasıl belirlenir? 

Cevap

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli personele ait pozisyonların unvan ve
sayıları Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası
ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Cumhurbaşkanı
Kararı ile yapılır


20. Soru

Kamudaki işçi istihdamının esasları nasıldır? 

Cevap

Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi ile kamuda işçi istihdamının esasları düzenlenmiştir. Buna göre memur, ve sözleşmeli personel “dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir


1. Soru

Sözleşmeli personelin genel niteliği nasıldır? 

Cevap

Sözleşmeli personel istihdam biçimi açısından “geçicidirler” ve akdi ilişki ile çalıştırılırlar; işin niteliği itibarıyla tâlî görevleri yürütürler. 

2. Soru

İdare ile sözleşmeli personel arasındaki sözleşmenin niteliği nedir? 

Cevap

İdare ile sözleşmeli personel arasındaki sözleşme, Yasa Koyucunun düzenlemeleri ve yargı içtihatlarıyla idari hizmet sözleşmesi olarak kabul edilmiştir.

3. Soru

İdari hizmet sözleşmelerinin unsurları nelerdir? 

Cevap

İdari hizmet sözleşmesinin unsurları şunlardır;
• Taraflardan biri idaredir,
• İdarenin karşı tarafa göre üstünlüğü söz konusudur,
• Sözleşmenin konusu kamu hizmetinin yürütülmesidir. 

4. Soru

Sözleşmeli personel rejiminin temel istihdam biçimi nedir? 

Cevap

Sözleşmeli personel rejiminin temel istihdam biçimi Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdamdır. 4/B istihdam biçimi ana sözleşmeli personel istihdam rejimidir.

5. Soru

Sözleşmeli personel istihdam biçim türleri nelerdir? 

Cevap

Sözleşmeli personel istihdam biçiminin türleri: 4/B sözleşmeli personel, kadro karşılığı sözleşmeli personel, Kamu İktisadi
Teşebbüslerinde sözleşmeli personel, örgüt yasalarına göre sözleşmeli personel,
belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personeldir. 

6. Soru

Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel günümüzde ne tür işlerde çalıştırılır? 

Cevap

Sözleşmeli personel, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılır. 

7. Soru

4/B sözleşmeli personelinin taşıması gereken genel koşullar nelerdir? 

Cevap

4/B sözleşmeli personelin taşıması gereken genel koşullar şunlardır; kamu haklarından mahrum bulunmamak; mahkûm olmamak; askerlikle ilişkisi
bulunmamak; akıl hastalığı bulunmamak. 

8. Soru

Sözleşmeli personelin işe alınmasında, memurlarda aranan hangi genel koşullar aranmaz? 

Cevap

Sözleşmeli personelin işe alınmasında, memurlarda aranan üç genel koşul aranmamaktadır. Bunlar; Türk Vatandaşı olmak; yaş ve öğrenim koşuludur. 

9. Soru

Sınav koşulu olmadan sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek pozisyonlar nelerdir? 

Cevap

Sınav koşulu olmadan sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek pozisyonlar şunlardır; kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemi adamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde yer alan (avukat-kısmi zamanlı-, diş tabibi, eczacı, gemi adamı, havacılık sertifikasyon uzmanı, havacılık simülatör uzmanı, helikopter makinisti, kaptan, pilot, tabip, uçak kontrol ve bakım makinisti, uçuş teknisyeni, uzman tabip, uzman-tıp ve diş hekimliği-) unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları.

10. Soru

Sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulan sözleşmeli personel pozisyonları nelerdir? 

Cevap

Sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulan sözleşmeli personel pozisyonları şunlardır: Dans uzmanı, deniz trafik başkılavuzu, deniz trafik kılavuz yardımcısı, deniz trafik kılavuzu, derici, dispeç, dokumacı-öğretici, editör, foto dizgi operatörü, fotoğrafçı, fresk ressamı, hattat, heykeltraş, ışıkçı, işaret dili tercümanı, kalemkâr, kameraman, kostüm kreatörü, kostümcü, kurşuncu, mizanpajcı, mücellit, müzikçi, nota ressamı, sedefkâr, senarist, seramikçi, tasarımcı, tashihçi, taş işleyici, telkari ustası, tonmaister, vitray ustası, yapımcı, yayın koordinatörü, yazma eser pataloji uzmanı, yazma eser uzmanı, yönetmen. 

11. Soru

4/ B sözleşmeli personelin ne tür izin hakları vardır? 

Cevap

4/B sözleşmeli personelin ücretli yıllık izin, ücretli doğum izni, süt izni, ücretli mazeret izni, ücretli refakat izni, ücretli hastalık izni ve ücretli sağlık izni
hakkı vardır.

12. Soru

4/B sözleşmeli personele ne kadar süt izni verilir? 

Cevap

4/B sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin
bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

13. Soru

Sözleşmeli personel pozisyonları kurumsal olarak ne tür pozisyonlardır? 

Cevap

Sözleşmeli personel pozisyonları kurumsal olarak çakılı pozisyondur, kurumlararası yer değişikliği yapılamaz. 

14. Soru

Sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi hangi şartlara bağlıdır? 

Cevap

Sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu
personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya
mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması şartlarına bağlıdır. 

15. Soru

Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi hangi şartlara bağlıdır? 

Cevap

Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan
ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki
Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin
mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi şartlarına bağlıdır. 

16. Soru

Sözleşmeli personelin kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi hangi hallerde söz konusu olur? 

Cevap

Sözleşmeli personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek kaydıyla her
zaman sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Personel aynı zamanda, unvan
değişikliği ve eş ya da sağlık durumu nedeniyle kurum içi yer değişikliği yapamadığı durumlarda sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.

17. Soru

4/B kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmete alınma koşulları nelerdir? 

Cevap

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmek için, hizmete alınma koşulları olarak, Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan 48. maddenin, kamu hakları, ceza, askerlik, sağlık ve gerektiğinde güvenlik soruşturmasına ilişkin koşulların sağlanması gereklidir. Kamu kurum ve kuruluşları, bu koşullara ilave olarak hizmet gereği özel şartlar belirleyebilirler.

18. Soru

Kadro karşılığı sözleşmeli personel ne tür özelliklere sahiptir? 

Cevap

Kadro karşılığı sözleşmeli personel memurluğun güvencesine sahiptir, ancak mali haklar açısından sözleşme ilişkisi ile çalıştırılmaktadır

19. Soru

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli personele ait pozisyonlar nasıl belirlenir? 

Cevap

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli personele ait pozisyonların unvan ve
sayıları Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası
ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Cumhurbaşkanı
Kararı ile yapılır

20. Soru

Kamudaki işçi istihdamının esasları nasıldır? 

Cevap

Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi ile kamuda işçi istihdamının esasları düzenlenmiştir. Buna göre memur, ve sözleşmeli personel “dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.