Kamu Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
9
A+
A-

Kamu-Özel Birlikteliğinde Yönetilen Kuruluşlar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kamu-Özel Birlikteliğinde Yönetilen Kuruluşlar

1. Soru

Kamu ve özel kesim yapısı ve ilişkileri hakkında kısaca bilgi veriniz?

Cevap

Kamu ve özel kesim yapısı ve ilişkileri dediğimiz zaman söz konusu kurum ve kuruluşların yapısını, işleyişini ve hukuksal durumunu kastedmiş oluyoruz.


2. Soru

Kamu yönetimi hangi birimlerden meydana gelir?

Cevap

Kamu yönetimi, kamu hukukuna göre kurulan, mülkiyeti ve kuruluş sermayesinin çoğunluğu kamuya ait olan ve merkezi yönetim, yerinden yönetim ve fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşları gibi çeşitli birimlerden meydana gelir.


3. Soru

Özel yönetim hangi birimlerden meydana gelir?

Cevap

Özel yönetim, özel şahıslar tarafından kurulan ve mülkiyeti özel şahıslara ait olan, özel hukuk hükümlerine göre kurulan ve yürütülen kuruluşları kapsar.


4. Soru

Milli Prodüktivite Merkezi ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

Milli Prodüktivite Merkezi, ülkemizde kalkınmaya destek sağlamak, kurum ve kuruluşların verimliliğini ve etkinliğini arttırmak amacıyla kurulmuştur.


5. Soru

MPM denetleme kurulunun görevleri nelerdir?

Cevap

MPM denetleme kurulunun görevleri: • MPM’nin gelirlerinin kanuna ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esaslarına göre tahakkuk ve tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek, • MPM’nin giderlerinin bütçedeki esaslara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluklarını araştırmak, • Defterleri ve kayıtları incelemek, • MPM’nin bir yıllık hesapları ve bunlarla ilgili işlemleri hakkında Genel Kurula rapor vermek.


6. Soru

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) hangi organlar kanalıyla yürütülür?

Cevap

MPM, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kurulu kanalıyla yönetilir.


7. Soru

Türk Standartları Enstitüsü hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Türk Standartları Enstütüsü, her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla kurulmuştur.


8. Soru

Türk Standartları Enstitüsünün organları nelerdir?

Cevap

Türk Standartları Enstitüsünün organları, genel kurul, teknik kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile ihtisas kurullarıdır.


9. Soru

Türkiye İstatistik Kurumu hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

2005 yılında 5429 Sayılı Kanun ile Türkiye İstatistik Kurumu kurulmuştur. Kanunun 16. maddesi Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Türkiye İstatistik Kurumu kurulmuştur der.


10. Soru

Türkiye İstatistik Kurumu hangi organlardan oluşur?

Cevap

Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından oluşur.


11. Soru

İstatistik Konseyinin görevi nedir?

Cevap

İstatistik konseyi, programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin oluşturulmasına ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak gibi işlevleri yerine getirir.


12. Soru

Akreditasyon (denklik) nedir?

Cevap

Akreditasyon (denklik) sözcüğü İktisat Terimleri Sözlüğüne göre kuruluşların, üçüncü bir tarafça belirlenen teknik ölçütlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi anlamına gelmektedir


13. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumunun organları nelerdir?

Cevap

Türkiye Akreditasyon Kurumunun organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Sekreterliktir.


14. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda denetleme kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Türk Akreditasyon Kurumu Kanunu’nunda denetleme kavramı bir kuruluşun faaliyetlerinin, kullandığı laboratuvar, sistemler ve personelinin tanımlanmış düzenlemelere ve/veya standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi şeklinde tanımlanmıştır.


15. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda teknik düzenleme kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Bu kavram ürün özelliklerini, işleme veya üretim yöntemlerini, idarî hükümler de dâhil olmak üzere belirten ve uyulması zorunlu olan dokümanı ifade etmektedir.


16. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda kalibrasyon kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Bu kavram belirli koşullar bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya bir ölçüm gereci veya bir referans malzemenin verdiği değerler ve ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisini ifade etmektedir.


17. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda kalite kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Kanunda kalite, bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümü şeklinde tanımlanmıştır.


18. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda işaretleme kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Bu kavram bir ürün veya ürün grubunun ulusal ve uluslararası standartlar ve/veya ilgili mevzuata sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması çerçevesinde uygun olduğunu göstermek için belirli bir işaretin kullanılmasını ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.


19. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumunun başlıca görevi nedir?

Cevap

Türkiye Akreditasyon Kurumunun başlıca görevi, kurum faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, akreditasyon ile ilgili gerekli kriter ve önlemleri belirlemek, bunları uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek, düzeltmek ve yürürlükten kaldırmaktır.


20. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nedir?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ileri teknoloji yardımıyla mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yakınında elverişli bir ortamda yürütebilmelerine ve bu üniversitelerin olanaklarından yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel araştırma siteleridir.


21. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş amacı nedir?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş amacı genel olarak üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile özel sektör alanında faaliyet gösterenler arasında işbirliği sağlayarak; ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilirliğini ve ihracat yapabilme yeteneğini artırmaktır.


22. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin başlıca misyonu nedir?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin başlıca misyonu ülkemizde, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak ve ileri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin sayısının artmasını ve gelişmesini desteklemektir.


23. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin vizyonu nedir?

Cevap

Teknoloji Gelitirme Bölgelerinin vizyonu, küreselleşen dünyada yerini almış ve ekonomik gücü yüksek bir Türkiye, araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi, üniversitelerin sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılması ve akademik bilginin ticarileştirilmesi, yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi şeklinde belirlenmiştir.


24. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgesi nedir?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder.


25. Soru

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) nedir?

Cevap

Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamaları tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları kapsar.


26. Soru

AR-GE Merkez veya Enstitülerini tanımlayınız.

Cevap

Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı mekânları ifade eder.


27. Soru

Üretim Birimlerini tanımlayınız.

Cevap

Bölge içerisinde bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini ifade eder.


28. Soru

Girişimci kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.


29. Soru

Yenilik kavramını tanımlayınız.

Cevap

Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve bu süreçlerin neticelerini ifade eder.


30. Soru

Üründe Yenilik ne demektir?

Cevap

Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü, Üretim Yöntemlerinde Yenilik ise geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.


31. Soru

Üniversite nedir?

Cevap

Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri ifade eder.


32. Soru

Kurucu Heyet nedir?

Cevap

Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketi kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyet demektir.


33. Soru

Yönetici Şirket nedir?

Cevap

Bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi ifade eder.


34. Soru

Yazılım nedir?

Cevap

Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü ifade eden bir kavramdır.


35. Soru

AR-GE personeli kimdir?

Cevap

AR-GE Personeli, AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri tanımlamak için kullanılır.


36. Soru

Araştırmacı kimdir?

Cevap

Araştırmacı, AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları ifade eder.


37. Soru

Teknisyen kimdir?

Cevap

Teknisyen, Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsar.


38. Soru

Destek Personeli kimdir?

Cevap

Destek Personeli, AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli kapsar.


39. Soru

Yazılımcı Personel kimdir?

Cevap

Yazılımcı Personel, Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli kapsar.


40. Soru

Kuluçka Merkezi (İnkübatör) nedir?

Cevap

Kuluçka Merkezi (İnkübatör), Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları ifade eder.


41. Soru

Teknoloji Transfer Ofisi nedir?

Cevap

Teknoloji Ofisi, Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı ifade eder.


42. Soru

Teknolojik Ürün nedir?

Cevap

Teknolojik Ürün. Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürün demektir.


43. Soru

Endüstri Bölgeleri ne amaçla kurulur?

Cevap

Endüstri Bölgeleri, yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artmasını sağlamak amacıyla kurulur.


44. Soru

Küçük Sanayi Sitelerini tanımlayınız.

Cevap

Küçük Sanayi Siteleri; değişik iş kollarında üretim ve tamirat yapan küçük sanayicilerin, ihtiyaç duydukları faaliyetleri sürdürmeye yarayacak yeterli altyapı olanaklarına sahip, daha çok tamir ve bakım gibi faaliyetlerle uğraşan iş merkezleri topluluklarıdır.


45. Soru

Organize Sanayi Bölgelerini tanımlayınız.

Cevap

Organize Sanayi Bölgeleri ise, arsa ve arazi sorununu ortadan kaldırarak daha çok imalata dönük küçük ve orta ölçekli imalat işletmelerinin faaliyette bulundukları işletmeler topluluğunun bulunduğu bölgelerdir.


47. Soru

Küçük Sanayi Sitelerinde yer alabilecek işletmeler hangileridir?

Cevap

Küçük Sanayi Sitelerinde yer alabilecek işletmeler, İmalâtla Uğraşan Küçük Sanayiciler ve Tamiratla Uğraşan Küçük Sanayiciler olmak üzere iki kısma ayrılır.


48. Soru

İmalatla uğraşan küçük sanayiciler hangileridir?

Cevap

İmalâtla Uğraşan Küçük Sanayiciler; makine, elektrik makine ve âletleri, tarım makineleri ve âletleri, madeni eşya imalâtı, mobilyacılar, saraciyeciler, mermerciler (el sanatları ile uğraşanlar), matbaacılar(cilt ve plâstik dosya ve klâsör imalâtçıları, ambalâj sanayicileri, akü plâka imalâtçıları, oto karoseri imalâtçıları, plâstik sanayi, lâstik sanayi, bakır ve alüminyum imalâtçıları, kromajcılar, nikelâjcılar, kaynakçılar, dokumacılar, ayakkabı imalâtçıları, deri ve kösele sanayi, doğramacı ve marangozlar, sabun ve deterjan imalâtçıları, tornacı ve tesviyeciler, dökümcüler, atlı araba imalâtçıları, demirciler (sıcak-soğuk), presçiler, klişeciler ve malzemeleri imalâtçıları), çiniciler ve seramikçiler gibi işlerle uğraşan küçük sanayicilerdir.


49. Soru

Tamiratla uğraşan küçük sanayiciler hangileridir?

Cevap

Tamiratla Uğraşan Küçük Sanayiler; motor tamircileri, oto boyacıları, oto lâstik kaplamacıları, kaportacılar, oto elektrikçileri, presçiler, ziraat âlet ve makine tamircileri, oto döşemecileri, oto camcıları, elektrikli makine ve cihaz tamircileri işiyle uğraşan işletmelerdir.


50. Soru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göre küçük sanayi sitelerinin başlıca amacı nedir?

Cevap

Küçük sanayi sitelerinin başlıca amacı, plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, çevre kirliliği ve plansız kentleşmeye neden olan dağınık şekildeki işyerlerini bir araya toplamak suretiyle, çevre sağlığına ve şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulmasıdır.


51. Soru

Ülkemizde KSS ve organize bölgeleri genel olarak nerede yoğunlaşmıştır? Nedenlerini açıklayınız.

Cevap

Ülkemizde hem KSS hem de organize bölgeleri genel olarak Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bunda altyapı hizmetleri, iklim koşulları, ulaşım imkanları, pazara ve hammede kaynaklarına yakınlık gibi çevresel faktörlerin önemi büyüktür.


52. Soru

Küçük Sanayi Siteleri genel olarak neler üretirler?

Cevap

KSS’leri genel olarak KOBİ’lere yan sanayi (fason üretim) adı verilen ürünler üretmektedir. Ayrıca otomotiv sanayinin bakım-tamir ve servis atölyeleri (tamirhane), bu sitelerde bulunmaktadır.


53. Soru

KSS (Küçük Sanayi Siteleri) uygulamasının amacı nedir?

Cevap

KSS uygulamasıyla, ana sanayi-yan sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha yüksek katma değer yaratılması gibi ana amaçların yanı sıra, yoğun sanayileşmenin ortaya çıkardığı çarpık kentleşme ve çevre kirliliğinin önlenmesi de öngörülmektedir.


54. Soru

Organize Sanayi Bölgesini tanımlayınız?

Cevap

Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.


55. Soru

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) uygulamasının amaçları nelerdir?

Cevap

Girişimcilere uygun ortamlar sağlamak, işletmelerin rekabet güçlerini ve karlılıklarını arttırmak, sanayileşmeye katkıda bulunmak, kontrolsüz kentleşmenin önüne geçmek ve büyük kentlere göçü azaltmak, standardizasyonu sağlamaktır.


56. Soru

Kamu tarafından kurulan organize sanayi bölgeleri nelerdir?

Cevap

Kamu tarafından kurulan organize sanayi bölgeleri şunlardır: • Sadece arazinin satıldığı bölgeler • Hizmetle donatılan arazinin satıldığı bölgeler • Fabrika binalarının hizmete dahil olduğu bölgeler • Şehir planının parçası olarak düzenlenen bölgeler


57. Soru

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle kurulan Organize Sanayi Bölgeleri nelerdir?

Cevap

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle kurulan Organize Sanayi Bölgeleri, özel sektör tarafından kurulan OSB’ler ve özel sektör ve kamunun işbirliğiyle kurulan OSB’lerdir


58. Soru

Organize Sanayi Bölgelerinin Küçük Sanayi Sitelerinden farkı nedir?

Cevap

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitelerinden iki yönden farklılık gösterir. Bunlardan ilki Organize Sanayi Bölgelerinin küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine, Küçük Sanayi Sitelerinin ise, daha çok küçük sanayi işletmelerine hitap etmesidir. Diğer fark ise OSB’lerde işletmelerin edindikleri arazi parçası üzerinde kendi tesislerini kendilerinin inşa etmeleri, Küçük Sanayi Sitelerinde ise, işletme sahiplerine alt yapı kolaylıklarına ilâve olarak, standart işyeri (atölye) sağlanmasıdır.


59. Soru

Organize Sanayi Bölgelerinin işletmelere sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Organize Sanayi Bölgelerinin işletmelere sağladığı yararlar şunlardır: • Alt yapısı hazır ucuz arsa olanağı, • Arsa bedelini taksitle ödeme kolaylığı, • Başka sanayi kuruluşları ile kolayca iletişim kurabilme, • Yapı ruhsatı harcı istisnası ve yapı kullanma izin harcı istisnası, • Beş yıl süreyle (değişebilir) emlâk vergisi muafiyeti, • Her yıl teşvik kararnameleri ile getirilen ek ayrıcalıklar.


60. Soru

Teknoloji Geliştirme Merkezleri hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin amacı; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlayarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarîleştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamaktır.


61. Soru

Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde ne tür destekler sunulmaktadır?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde; mekan desteği, malzeme ve teçhizat desteği, danışmanlık desteği, yurtiçi fuar katılım desteği, yurtdışı fuarları ziyaret desteği, yurtdışı fuar katılım desteği, yazılım ve yayın temini desteği, Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği, tanıtım desteği, istihdam desteği, eğitim desteği, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım desteği, elektronik ticaret-web sayfası hazırlama desteği, Ar-Ge dokümanı hazırlama desteği gibi destekler sunulmaktadır.


62. Soru

Teknopark nedir?

Cevap

Teknopark; yüksek ve ileri teknoloji kullanan ya da teknolojilere yönelik firmaların, üniversitelerin olanaklarından yararlanarak teknolojik bir buluşu ticarî bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterilen, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği, sınırları belirlenmiş alandır.


63. Soru

Teknoloji üretmenin 4 temel öğesi nedir?

Cevap

Teknoloji üretmenin 4 temel öğesi, araştırmacı, nitelikli insan gücü, yeterli bilgi birikimi, yeterli finansal kaynak ve sistemli AR-GE çalışmasıdır.


64. Soru

Teknoparkların ortak amacı nedir?

Cevap

Teknoparkların ortak amacı; Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversite ve Ar-Ge kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü sağlamaktır.


65. Soru

Teknoparkların kurulabilmesi için gerekli 4 temel koşul nedir?

Cevap

Teknoparkların kurulabilmesi için gerekli 4 temel koşul şunlardır: • Gayrimenkulleri değerlendirme amacı olmalı, • Üniversite veya araştırma merkezi ile resmi ilişkisi bulunmalı, Bilgiye dayalı endüstrilerde çalışan yeterli sayıda kiracı şirket olmalı, • Yönetim desteği olmalıdır.


66. Soru

Teknoparkları içerikleri yönünden nasıl sınıflandırabiliriz?

Cevap

Teknoparkları içerikleri yönünden endüstri parkı, iş parkı, araştırma-teknoloji parkı, bütünleşik kampüs ve teknopol (teknokent) olarak sınıflandırabiliriz.


67. Soru

Teknoparklarda girişimcilere ne tür hizmetler sunulabilir?

Cevap

Teknoparklarda girişimcilere sunulabilecek hizmetler şunlardır: danışmanlık hizmetleri, kuruluş danışmanlığı, iş plânları, teknoloji danışmanlığı, malî danışmanlık, hukuk danışmanlığı, muhasebe işlemleri, reklâm ve pazarlama danışmanlığı, teknik hizmetler, lâboratuar ve atölye sağlama, uluslar arası bilgi ağlarına erişim, bilgisayar, fotokopi, daktilo telefon, teleks, faks hizmetleri, yazılım paketleri, konferans ve toplantı salonları, patent katalogları, veri tabanı hizmetleri ve sağlık hizmetleri.


68. Soru

Kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki fark nedir?

Cevap

Kamu yönetimi, kamu hukukuna göre kurulan, mülkiyeti ve kuruluş sermayesinin çoğunluğu kamuya ait olan ve merkezi yönetim, yerinden yönetim ve fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşları gibi çeşitli birimlerden meydana gelir. Özel yönetim ise özel şahıslar tarafından kurulan ve mülkiyeti özel şahıslara ait olan, özel hukuk hükümlerine göre kurulan ve yürütülen kuruluşları kapsar.


69. Soru

Milli Prodüktivite Merkezi hangi kanunla kurulmuş ve nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

1965 yılında yürürlüğe giren 580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu’nun 1. maddesi, Milli Prodüktivite Merkezini: “Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği sahip, bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara’da olmak üzere Milli Prodüktivite Merkezi kurulmuştur” şeklinde ifade etmiştir.


70. Soru

Milli Prodüktivite Merkezinin görevleri nelerdir?

Cevap

580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu’nun 2. maddesi Milli Prodüktivite Merkezinin görevlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir:

 • Yurt ekonomisinin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesine yarayacak tedbirleri araştırmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
 • Resmî ve Özel Sektörlerdeki kurum ve işyerlerinde verimi artıracak ve israfı önleyecek yöntemleri tespit etmek ve bunların uygulama imkanlarını araştırmak, uygulamayı izleyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak,
 • Verimlilik ile ilgili teknik yardımları sağlamak, gerekli eğitim ve istişare çalışmalarında bulunmak,
 • Çeşitli araçlarla verimi artırıcı bilgileri ve modern yöntemleri geliştirmek ve yaymak,
 • Devlet daireleri, resmî ve özel sektör iş yerleri, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları, tüm eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler ve başka bilim kurumları ve yabancı ülkelerde aynı amaçla kurulmuş kuruluşlar ile temas ve işbirliği sağlamak,
 • Milli verimliliği ölçme hususunda gerekli çalışmaları ve bu konu ile ilgili kurum ve kurullar ile işbirliği yapmak ve sonuçlarını yabancı memleketlerin sonuçları ile karşılaştırmak, bunları belirli zamanlarda yayınlamak,
 • Verimlilik ile ilgili dernekler kurulmasını teşvik etmek, kurulan dernekler ile temas ve işbirliği sağlamak.

71. Soru

Milli Prodüktivite Merkezi görevlerini hangi organlar kanalıyla yürütür?

Cevap

Milli Prodüktivite Merkezi görevlerini belli organları kanalıyla yürütür. MPM Kanunu’nun 3. maddesinde bu organlar şu şekilde sayılmıştır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulu.


72. Soru

Türk İstatistik Enstitüsü hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Doğru kararın en güvenilir aracı, doğru bilgidir ve istatistiğin temel amacı da doğru bilgi sağlamaktır. Doğru bilgi, doğru yorum ve doğru karar sürecinde araştırmacılar, politikacılar, karar alıcılar ve tüm bireyler istatistiki bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ülkemizde Türk İstatistik Enstitüsü kurulmuştur.


73. Soru

Türk Standartları Enstitüsü hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Türk Standartları Enstitüsü ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon (ölçümleme) faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamak amacıyla kurulmuştur.


74. Soru

Türk Standartları Enstitüsü’nün görevleri nelerdir?

Cevap

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Türk Standartları Enstitüsü’nün görevleri şunlardır:

 • Her türlü standartları hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek,
 • Kamu ve özel sektörün talebi üzerine standartları veya projelerini hazırlamak ve bu standartlara yönelik mütalaa vermek.
 • Özel ve resmi sektörün talebi üzerine standartları veya projelerini hazırlamak ve mütalaa vermek,
 • Standartlar konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standart kurumları ile ilişki kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak,
 • Üniversiteler ve diğer bilimsel, teknik kurum ve kuruluşları ile iş birliği sağlamak, standardizasyon konularında yayın yapmak, ulusal ve uluslararası standartlardan arşivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak, 
 • Standartlarla ilgili araştırma amacıyla ve ihtiyari standartların uygulanmasında kontrol için laboratuvarlar kurmak, muayene, analiz ve deneyleri, resmi veya özel sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek,
 • Yurtta standart işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek,
 • Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek,
 • Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak. 

75. Soru

Türkiye İstatistik Kurumu ne zaman ve hangi Kanun ile kurulmuştur?

Cevap

“Türkiye İstatistik Kurumu” 2005 yılında 5429 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu kanunun ilga edilen hükümleri yerine 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüktedir.


76. Soru

Akreditasyon (denklik) sözcüğü ne anlama gelmektedir?

Cevap

Akreditasyon (denklik) sözcüğü İktisat Terimleri Sözlüğüne göre “kuruluşların, üçüncü bir tarafça belirlenen teknik ölçütlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi” anlamına gelmektedir. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin  631. maddesinde Akreditasyon sözcüğü “Kurum tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi” şeklinde tanımlanmıştır.


77. Soru

Türk Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda denetleme kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Türk Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda denetleme kavramı “bir kuruluşun faaliyetlerinin, kullandığı laboratuvar, sistemler ve personelinin tanımlanmış düzenlemelere ve/ veya standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi” şeklinde tanımlanmıştır.


78. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile ilgili kanun ne zaman yayınlanmıştır ve amacı ne şekilde belirtmiştir?

Cevap

Üniversite ve sanayi arasında işbirliğini geliştirmek, üniversitenin teknolojik, teknik bilgi ve zihinsel sermayesinden yararlanmak amacıyla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile ilgili kanun 2001 yılında yayınlanmıştır ve Kanunu’nun 1. maddesi TGB’nin amacını şu şekilde belirtmiştir:

Bu Kanunun amacı, “üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlayarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi (know how) üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik yapmak, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.” 


79. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3. maddesi ilgili kanunda geçen Kuluçka Merkezi (İnkübatör) kavramı nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3. maddesi ilgili kanunda geçen Kuluçka Merkezi (İnkübatör) kavramı şöyle tanımlamaktadır:  “Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları” ifade eder. 


80. Soru

Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda endüstri bölgelerinin işleyişiyle ilgili kurallar nasıl belirlenmiştir?  

Cevap

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, endüstri bölgelerinin işleyişiyle ilgili kuralları şu şekilde belirlemiştir: Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığa başvurusu üzerine, ön yer tahsisi yapılır. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) mevzuatına tabi faaliyetlerden ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilerek, yatırımı kabul edilen faaliyetler hakkında gerekli izin, onay ve ruhsatlar verilmeden önce başvuruda bulunan kuruluşun yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarı, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırması zorunludur. ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen faaliyetler hakkında, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde irtifak hakkı dahil, gerekli tüm izin, onay ve ruhsatlar verilir.


81. Soru

Küçük Sanayi Sitelerinde yer alan İmalâtla Uğraşan Küçük Sanayiciler grubuna hangi işkolları dahildir?

Cevap

Küçük Sanayi Sitelerinde yer alan İmalâtla Uğraşan Küçük Sanayiciler; makine, elektrik makine ve âletleri, tarım makineleri ve âletleri, madeni eşya imalâtı, mobilyacılar, saraciyeciler, mermerciler (el sanatları ile uğraşanlar), matbaacılar (cilt ve plâstik dosya ve klâsör imalâtçıları, ambalâj sanayicileri, akü plâka imalâtçıları, oto karoseri imalâtçıları, plâstik sanayi, lâstik sanayi, bakır ve alüminyum imalâtçıları, kromajcılar, nikelâjcılar, kaynakçılar, dokumacılar, ayakkabı imalâtçıları, deri ve kösele sanayi, doğramacı ve marangozlar, sabun ve deterjan imalâtçıları, tornacı ve tesviyeciler, dökümcüler, atlı araba imalâtçıları, demirciler (sıcak-soğuk), presçiler, klişeciler ve malzemeleri imalâtçıları), çiniciler ve seramikçiler gibi işlerle uğraşan küçük sanayicilerdir.


82. Soru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük Sanayi Sitelerinin kuruluşunun gerçekleşme sürecini nasıl bir prosedüre bağlamıştır?

Cevap

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük Sanayi Sitelerinin kuruluşunun gerçekleşme sürecini aşağıdaki gibi bir prosedüre bağlamıştır:

 • Tamirat ve imalat niteliğindeki meslek gruplarına mensup ortaklardan oluşan küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin kurulması,
 • Bilgilendirme raporu, genel ortak listesi ve kuruluş yerine ilişkin belgeleri içeren başvuru dosyasının Valilikçe Bakanlığa gönderilmesi,
 • Kuruluş yerinin, Bakanlıkça uygun görülmesi ve imar planının ruhsat makamınca onaylanması,
 • Küçük sanayi sitesi uygulama projelerinin, ruhsat makamınca onaylanmasını müteakip kredi şartları açısından Bakanlığımızca vize edilmesi, keşif özetlerinin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığınca onaylandıktan sonra kredilendirmeye esas olmak üzere Bakanlığa sunulması,
 • Küçük sanayi sitesinin, Bakanlığımız yatırım programına alınması,
 • Yatırım programına göre ödenek tahsis edilen küçük sanayi sitesi yapım ihalesinin, Bakanlıkça belirlenen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi,
 • Yapım aşamasında üstyapı inşaatlarının %70’ine kadar olan kısmı, altyapı inşaatlarının tamamının Bakanlığımız kredi desteği ve takibinde tamamlanması,
 • Tamamlanan küçük sanayi sitesi işyerlerinin, Kooperatif Yönetimince kura çekimi yapılarak ortaklara teslim edilmesi,
 • İnşaatının tamamlandığının Bakanlıkça tespit edildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere, Bakanlık kredisinin 11 ila 15 yıl içinde geri ödenmesi, aşamalarının tamamlanması gerekir.

83. Soru

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgelerini nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgelerini “karma ekonomi şartları altında küçük ve orta ölçekli endüstrilerin geliştirilmesi için gerekli olan planlı yerleşme alanlarının, altyapı ve ortak hizmet ihtiyaçlarının inşa edilerek sağlanması yoluyla belli standartlarda geliştirilmesi ve organize edilmesidir” şeklinde tanımlamıştır.


84. Soru

Kamu tarafından kurulan Organize Sanayi Bölgeleri nelerdir?

Cevap

Kamu tarafından kurulan organize sanayi bölgelerini aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

 • Sadece arazinin satıldığı bölgeler
 • Hizmetle donatılan arazinin satıldığı bölgeler
 • Fabrika binalarının hizmete dahil olduğu bölgeler
 • Şehir planının parçası olarak düzenlenen bölgeler.

85. Soru

Organize Sanayi Bölgelerinin temel hedefleri nelerdir?

Cevap

Organize Sanayi Bölgelerinin temel hedefleri aşağıdaki şekildedir:

 • Sınaî üretimini arttırmak ve sanayi yatırımlarını özendirmek,
 • Geri kalmış bölge illerinin kalkınmalarını teşvik etmek ve böylece bölgelerarası eşitsizliği ortadan kaldırarak istihdamı bu alanlara aktarmak,
 • Tarım alanlarının sanayide kullanımını önleyerek sektörler arası dengede disiplini kurmak,
 • Ortak arıtma ve altyapı tesisleriyle çevre kirlenmesini azaltmak veya önlemek,
 • Sanayinin sektörler arası etkileşimini sağlayarak ve geliştirerek kaynak ve finansman kaybını asgari düzeye indirmek,
 • Ulusal düzeyde rekabeti uluslararası (küresel) rekabete dönüştürmek, katma değeri artırmak,
 • Çarpık kentleşmeyi önleyebilecek biçimde sanayi tesislerini bir arada toplamak.

86. Soru

Teknoloji Geliştirme Merkezleri nerede ve ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TGM) Türkiye’de 2001 yılında yürürlüğü giren 4962 sayılı yasa ile uygulamaya konulmuş ve ilk TGM, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 2001 yılında kurulmuştur.


87. Soru

Teknoloji geliştirme bölgelerinin amaç ve hedefleri nelerdir?

Cevap

Teknoloji geliştirme bölgelerinin amaç ve hedeflerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Etkin teknoloji kullanımını tercih edecek yeni firmaların kurulması, mevcut firmaların teknoloji kullanımı konusunda desteklenmesi,
 • KOBİ’lerin Ar-Ge projelerinin desteklenip, bu konuda teknik desteğin daha kolay ve etkin olarak KOBİ´lere sağlanması,
 • Üniversite ile sermaye arasında işbirliğinin sağlanması, bu işbirliğine başka kamu ve özel kurumların katılımıyla üretim, ihracat, kalite ve teknoloji yönetimi konularında bir sinerji yaratılması,
 • Teknolojiye yönelimli girişimcilerle, üretim süreci teknoloji kullanımını gerektiren iş kurma ya da mevcut işlerini geliştirme fırsatı verilmesi,
 • Üniversitelerdeki teknolojik ve bilimsel birikimin, ekonomiye ve üretime yönlendirilmesinin sağlanması. Ayrıca teknolojik gelişme için üniversitelere deneysel bir çalışma alanı yaratılması,
 • KOBİ’lerin yüksek maliyet nedeniyle teknolojik Ar-Ge uygulamalarından finansal destek alarak yararlanmalarının sağlanmasıdır.

88. Soru

Teknoloji üretmenin dört temel öğesi doğrultusunda teknoparkların ortak amacı nedir?

Cevap

Teknoparkların amacı teknoloji üretmektir ve teknoloji üretmenin dört temel öğesi vardır:

 • Araştırmacı, nitelikli insan gücü,
 • Yeterli bilgi birikimi,
 • Yeterli finansal kaynak,
 • Sistemli AR-GE çalışması.

Teknoloji üretmenin dört temel öğesi doğrultusunda teknoparkların ortak amacı; Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversite ve Ar-Ge kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü sağlamaktır.


89. Soru

Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgelerini sıralayınız.

Cevap

Ülkemizdeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri şunlardır: Ankara Cyberpark, Arı Teknokent, Atatürk Üniversite Teknoloji Geliştirme Merkezi, Batı Akdeniz Teknokenti, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gebze GOSB Teknoparkı, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ Teknokent, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, TİBİTAK Marmara Teknokent, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi.


1. Soru

Kamu ve özel kesim yapısı ve ilişkileri hakkında kısaca bilgi veriniz?

Cevap

Kamu ve özel kesim yapısı ve ilişkileri dediğimiz zaman söz konusu kurum ve kuruluşların yapısını, işleyişini ve hukuksal durumunu kastedmiş oluyoruz.

2. Soru

Kamu yönetimi hangi birimlerden meydana gelir?

Cevap

Kamu yönetimi, kamu hukukuna göre kurulan, mülkiyeti ve kuruluş sermayesinin çoğunluğu kamuya ait olan ve merkezi yönetim, yerinden yönetim ve fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşları gibi çeşitli birimlerden meydana gelir.

3. Soru

Özel yönetim hangi birimlerden meydana gelir?

Cevap

Özel yönetim, özel şahıslar tarafından kurulan ve mülkiyeti özel şahıslara ait olan, özel hukuk hükümlerine göre kurulan ve yürütülen kuruluşları kapsar.

4. Soru

Milli Prodüktivite Merkezi ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

Milli Prodüktivite Merkezi, ülkemizde kalkınmaya destek sağlamak, kurum ve kuruluşların verimliliğini ve etkinliğini arttırmak amacıyla kurulmuştur.

5. Soru

MPM denetleme kurulunun görevleri nelerdir?

Cevap

MPM denetleme kurulunun görevleri: • MPM’nin gelirlerinin kanuna ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esaslarına göre tahakkuk ve tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek, • MPM’nin giderlerinin bütçedeki esaslara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluklarını araştırmak, • Defterleri ve kayıtları incelemek, • MPM’nin bir yıllık hesapları ve bunlarla ilgili işlemleri hakkında Genel Kurula rapor vermek.

6. Soru

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) hangi organlar kanalıyla yürütülür?

Cevap

MPM, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kurulu kanalıyla yönetilir.

7. Soru

Türk Standartları Enstitüsü hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Türk Standartları Enstütüsü, her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla kurulmuştur.

8. Soru

Türk Standartları Enstitüsünün organları nelerdir?

Cevap

Türk Standartları Enstitüsünün organları, genel kurul, teknik kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile ihtisas kurullarıdır.

9. Soru

Türkiye İstatistik Kurumu hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

2005 yılında 5429 Sayılı Kanun ile Türkiye İstatistik Kurumu kurulmuştur. Kanunun 16. maddesi Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Türkiye İstatistik Kurumu kurulmuştur der.

10. Soru

Türkiye İstatistik Kurumu hangi organlardan oluşur?

Cevap

Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından oluşur.

11. Soru

İstatistik Konseyinin görevi nedir?

Cevap

İstatistik konseyi, programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin oluşturulmasına ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak gibi işlevleri yerine getirir.

12. Soru

Akreditasyon (denklik) nedir?

Cevap

Akreditasyon (denklik) sözcüğü İktisat Terimleri Sözlüğüne göre kuruluşların, üçüncü bir tarafça belirlenen teknik ölçütlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi anlamına gelmektedir

13. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumunun organları nelerdir?

Cevap

Türkiye Akreditasyon Kurumunun organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Sekreterliktir.

14. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda denetleme kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Türk Akreditasyon Kurumu Kanunu’nunda denetleme kavramı bir kuruluşun faaliyetlerinin, kullandığı laboratuvar, sistemler ve personelinin tanımlanmış düzenlemelere ve/veya standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi şeklinde tanımlanmıştır.

15. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda teknik düzenleme kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Bu kavram ürün özelliklerini, işleme veya üretim yöntemlerini, idarî hükümler de dâhil olmak üzere belirten ve uyulması zorunlu olan dokümanı ifade etmektedir.

16. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda kalibrasyon kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Bu kavram belirli koşullar bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya bir ölçüm gereci veya bir referans malzemenin verdiği değerler ve ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisini ifade etmektedir.

17. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda kalite kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Kanunda kalite, bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümü şeklinde tanımlanmıştır.

18. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda işaretleme kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Bu kavram bir ürün veya ürün grubunun ulusal ve uluslararası standartlar ve/veya ilgili mevzuata sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması çerçevesinde uygun olduğunu göstermek için belirli bir işaretin kullanılmasını ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

19. Soru

Türkiye Akreditasyon Kurumunun başlıca görevi nedir?

Cevap

Türkiye Akreditasyon Kurumunun başlıca görevi, kurum faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, akreditasyon ile ilgili gerekli kriter ve önlemleri belirlemek, bunları uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek, düzeltmek ve yürürlükten kaldırmaktır.

20. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nedir?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ileri teknoloji yardımıyla mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yakınında elverişli bir ortamda yürütebilmelerine ve bu üniversitelerin olanaklarından yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel araştırma siteleridir.

21. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş amacı nedir?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş amacı genel olarak üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile özel sektör alanında faaliyet gösterenler arasında işbirliği sağlayarak; ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilirliğini ve ihracat yapabilme yeteneğini artırmaktır.

22. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin başlıca misyonu nedir?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin başlıca misyonu ülkemizde, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak ve ileri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin sayısının artmasını ve gelişmesini desteklemektir.

23. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin vizyonu nedir?

Cevap

Teknoloji Gelitirme Bölgelerinin vizyonu, küreselleşen dünyada yerini almış ve ekonomik gücü yüksek bir Türkiye, araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi, üniversitelerin sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılması ve akademik bilginin ticarileştirilmesi, yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi şeklinde belirlenmiştir.

24. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgesi nedir?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder.

25. Soru

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) nedir?

Cevap

Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamaları tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları kapsar.

26. Soru

AR-GE Merkez veya Enstitülerini tanımlayınız.

Cevap

Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı mekânları ifade eder.

27. Soru

Üretim Birimlerini tanımlayınız.

Cevap

Bölge içerisinde bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini ifade eder.

28. Soru

Girişimci kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

29. Soru

Yenilik kavramını tanımlayınız.

Cevap

Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve bu süreçlerin neticelerini ifade eder.

30. Soru

Üründe Yenilik ne demektir?

Cevap

Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü, Üretim Yöntemlerinde Yenilik ise geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.

31. Soru

Üniversite nedir?

Cevap

Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan üniversiteleri ifade eder.

32. Soru

Kurucu Heyet nedir?

Cevap

Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketi kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyet demektir.

33. Soru

Yönetici Şirket nedir?

Cevap

Bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi ifade eder.

34. Soru

Yazılım nedir?

Cevap

Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü ifade eden bir kavramdır.

35. Soru

AR-GE personeli kimdir?

Cevap

AR-GE Personeli, AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri tanımlamak için kullanılır.

36. Soru

Araştırmacı kimdir?

Cevap

Araştırmacı, AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları ifade eder.

37. Soru

Teknisyen kimdir?

Cevap

Teknisyen, Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri kapsar.

38. Soru

Destek Personeli kimdir?

Cevap

Destek Personeli, AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli kapsar.

39. Soru

Yazılımcı Personel kimdir?

Cevap

Yazılımcı Personel, Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli kapsar.

40. Soru

Kuluçka Merkezi (İnkübatör) nedir?

Cevap

Kuluçka Merkezi (İnkübatör), Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları ifade eder.

41. Soru

Teknoloji Transfer Ofisi nedir?

Cevap

Teknoloji Ofisi, Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı ifade eder.

42. Soru

Teknolojik Ürün nedir?

Cevap

Teknolojik Ürün. Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürün demektir.

43. Soru

Endüstri Bölgeleri ne amaçla kurulur?

Cevap

Endüstri Bölgeleri, yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artmasını sağlamak amacıyla kurulur.

44. Soru

Küçük Sanayi Sitelerini tanımlayınız.

Cevap

Küçük Sanayi Siteleri; değişik iş kollarında üretim ve tamirat yapan küçük sanayicilerin, ihtiyaç duydukları faaliyetleri sürdürmeye yarayacak yeterli altyapı olanaklarına sahip, daha çok tamir ve bakım gibi faaliyetlerle uğraşan iş merkezleri topluluklarıdır.

45. Soru

Organize Sanayi Bölgelerini tanımlayınız.

Cevap

Organize Sanayi Bölgeleri ise, arsa ve arazi sorununu ortadan kaldırarak daha çok imalata dönük küçük ve orta ölçekli imalat işletmelerinin faaliyette bulundukları işletmeler topluluğunun bulunduğu bölgelerdir.

47. Soru

Küçük Sanayi Sitelerinde yer alabilecek işletmeler hangileridir?

Cevap

Küçük Sanayi Sitelerinde yer alabilecek işletmeler, İmalâtla Uğraşan Küçük Sanayiciler ve Tamiratla Uğraşan Küçük Sanayiciler olmak üzere iki kısma ayrılır.

48. Soru

İmalatla uğraşan küçük sanayiciler hangileridir?

Cevap

İmalâtla Uğraşan Küçük Sanayiciler; makine, elektrik makine ve âletleri, tarım makineleri ve âletleri, madeni eşya imalâtı, mobilyacılar, saraciyeciler, mermerciler (el sanatları ile uğraşanlar), matbaacılar(cilt ve plâstik dosya ve klâsör imalâtçıları, ambalâj sanayicileri, akü plâka imalâtçıları, oto karoseri imalâtçıları, plâstik sanayi, lâstik sanayi, bakır ve alüminyum imalâtçıları, kromajcılar, nikelâjcılar, kaynakçılar, dokumacılar, ayakkabı imalâtçıları, deri ve kösele sanayi, doğramacı ve marangozlar, sabun ve deterjan imalâtçıları, tornacı ve tesviyeciler, dökümcüler, atlı araba imalâtçıları, demirciler (sıcak-soğuk), presçiler, klişeciler ve malzemeleri imalâtçıları), çiniciler ve seramikçiler gibi işlerle uğraşan küçük sanayicilerdir.

49. Soru

Tamiratla uğraşan küçük sanayiciler hangileridir?

Cevap

Tamiratla Uğraşan Küçük Sanayiler; motor tamircileri, oto boyacıları, oto lâstik kaplamacıları, kaportacılar, oto elektrikçileri, presçiler, ziraat âlet ve makine tamircileri, oto döşemecileri, oto camcıları, elektrikli makine ve cihaz tamircileri işiyle uğraşan işletmelerdir.

50. Soru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göre küçük sanayi sitelerinin başlıca amacı nedir?

Cevap

Küçük sanayi sitelerinin başlıca amacı, plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, çevre kirliliği ve plansız kentleşmeye neden olan dağınık şekildeki işyerlerini bir araya toplamak suretiyle, çevre sağlığına ve şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulmasıdır.

51. Soru

Ülkemizde KSS ve organize bölgeleri genel olarak nerede yoğunlaşmıştır? Nedenlerini açıklayınız.

Cevap

Ülkemizde hem KSS hem de organize bölgeleri genel olarak Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bunda altyapı hizmetleri, iklim koşulları, ulaşım imkanları, pazara ve hammede kaynaklarına yakınlık gibi çevresel faktörlerin önemi büyüktür.

52. Soru

Küçük Sanayi Siteleri genel olarak neler üretirler?

Cevap

KSS’leri genel olarak KOBİ’lere yan sanayi (fason üretim) adı verilen ürünler üretmektedir. Ayrıca otomotiv sanayinin bakım-tamir ve servis atölyeleri (tamirhane), bu sitelerde bulunmaktadır.

53. Soru

KSS (Küçük Sanayi Siteleri) uygulamasının amacı nedir?

Cevap

KSS uygulamasıyla, ana sanayi-yan sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha yüksek katma değer yaratılması gibi ana amaçların yanı sıra, yoğun sanayileşmenin ortaya çıkardığı çarpık kentleşme ve çevre kirliliğinin önlenmesi de öngörülmektedir.

54. Soru

Organize Sanayi Bölgesini tanımlayınız?

Cevap

Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.

55. Soru

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) uygulamasının amaçları nelerdir?

Cevap

Girişimcilere uygun ortamlar sağlamak, işletmelerin rekabet güçlerini ve karlılıklarını arttırmak, sanayileşmeye katkıda bulunmak, kontrolsüz kentleşmenin önüne geçmek ve büyük kentlere göçü azaltmak, standardizasyonu sağlamaktır.

56. Soru

Kamu tarafından kurulan organize sanayi bölgeleri nelerdir?

Cevap

Kamu tarafından kurulan organize sanayi bölgeleri şunlardır: • Sadece arazinin satıldığı bölgeler • Hizmetle donatılan arazinin satıldığı bölgeler • Fabrika binalarının hizmete dahil olduğu bölgeler • Şehir planının parçası olarak düzenlenen bölgeler

57. Soru

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle kurulan Organize Sanayi Bölgeleri nelerdir?

Cevap

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle kurulan Organize Sanayi Bölgeleri, özel sektör tarafından kurulan OSB’ler ve özel sektör ve kamunun işbirliğiyle kurulan OSB’lerdir

58. Soru

Organize Sanayi Bölgelerinin Küçük Sanayi Sitelerinden farkı nedir?

Cevap

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitelerinden iki yönden farklılık gösterir. Bunlardan ilki Organize Sanayi Bölgelerinin küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine, Küçük Sanayi Sitelerinin ise, daha çok küçük sanayi işletmelerine hitap etmesidir. Diğer fark ise OSB’lerde işletmelerin edindikleri arazi parçası üzerinde kendi tesislerini kendilerinin inşa etmeleri, Küçük Sanayi Sitelerinde ise, işletme sahiplerine alt yapı kolaylıklarına ilâve olarak, standart işyeri (atölye) sağlanmasıdır.

59. Soru

Organize Sanayi Bölgelerinin işletmelere sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Organize Sanayi Bölgelerinin işletmelere sağladığı yararlar şunlardır: • Alt yapısı hazır ucuz arsa olanağı, • Arsa bedelini taksitle ödeme kolaylığı, • Başka sanayi kuruluşları ile kolayca iletişim kurabilme, • Yapı ruhsatı harcı istisnası ve yapı kullanma izin harcı istisnası, • Beş yıl süreyle (değişebilir) emlâk vergisi muafiyeti, • Her yıl teşvik kararnameleri ile getirilen ek ayrıcalıklar.

60. Soru

Teknoloji Geliştirme Merkezleri hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin amacı; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlayarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarîleştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamaktır.

61. Soru

Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde ne tür destekler sunulmaktadır?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde; mekan desteği, malzeme ve teçhizat desteği, danışmanlık desteği, yurtiçi fuar katılım desteği, yurtdışı fuarları ziyaret desteği, yurtdışı fuar katılım desteği, yazılım ve yayın temini desteği, Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği, tanıtım desteği, istihdam desteği, eğitim desteği, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım desteği, elektronik ticaret-web sayfası hazırlama desteği, Ar-Ge dokümanı hazırlama desteği gibi destekler sunulmaktadır.

62. Soru

Teknopark nedir?

Cevap

Teknopark; yüksek ve ileri teknoloji kullanan ya da teknolojilere yönelik firmaların, üniversitelerin olanaklarından yararlanarak teknolojik bir buluşu ticarî bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterilen, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği, sınırları belirlenmiş alandır.

63. Soru

Teknoloji üretmenin 4 temel öğesi nedir?

Cevap

Teknoloji üretmenin 4 temel öğesi, araştırmacı, nitelikli insan gücü, yeterli bilgi birikimi, yeterli finansal kaynak ve sistemli AR-GE çalışmasıdır.

64. Soru

Teknoparkların ortak amacı nedir?

Cevap

Teknoparkların ortak amacı; Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversite ve Ar-Ge kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü sağlamaktır.

65. Soru

Teknoparkların kurulabilmesi için gerekli 4 temel koşul nedir?

Cevap

Teknoparkların kurulabilmesi için gerekli 4 temel koşul şunlardır: • Gayrimenkulleri değerlendirme amacı olmalı, • Üniversite veya araştırma merkezi ile resmi ilişkisi bulunmalı, Bilgiye dayalı endüstrilerde çalışan yeterli sayıda kiracı şirket olmalı, • Yönetim desteği olmalıdır.

66. Soru

Teknoparkları içerikleri yönünden nasıl sınıflandırabiliriz?

Cevap

Teknoparkları içerikleri yönünden endüstri parkı, iş parkı, araştırma-teknoloji parkı, bütünleşik kampüs ve teknopol (teknokent) olarak sınıflandırabiliriz.

67. Soru

Teknoparklarda girişimcilere ne tür hizmetler sunulabilir?

Cevap

Teknoparklarda girişimcilere sunulabilecek hizmetler şunlardır: danışmanlık hizmetleri, kuruluş danışmanlığı, iş plânları, teknoloji danışmanlığı, malî danışmanlık, hukuk danışmanlığı, muhasebe işlemleri, reklâm ve pazarlama danışmanlığı, teknik hizmetler, lâboratuar ve atölye sağlama, uluslar arası bilgi ağlarına erişim, bilgisayar, fotokopi, daktilo telefon, teleks, faks hizmetleri, yazılım paketleri, konferans ve toplantı salonları, patent katalogları, veri tabanı hizmetleri ve sağlık hizmetleri.

68. Soru

Kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki fark nedir?

Cevap

Kamu yönetimi, kamu hukukuna göre kurulan, mülkiyeti ve kuruluş sermayesinin çoğunluğu kamuya ait olan ve merkezi yönetim, yerinden yönetim ve fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşları gibi çeşitli birimlerden meydana gelir. Özel yönetim ise özel şahıslar tarafından kurulan ve mülkiyeti özel şahıslara ait olan, özel hukuk hükümlerine göre kurulan ve yürütülen kuruluşları kapsar.

69. Soru

Milli Prodüktivite Merkezi hangi kanunla kurulmuş ve nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

1965 yılında yürürlüğe giren 580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu’nun 1. maddesi, Milli Prodüktivite Merkezini: “Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği sahip, bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara’da olmak üzere Milli Prodüktivite Merkezi kurulmuştur” şeklinde ifade etmiştir.

70. Soru

Milli Prodüktivite Merkezinin görevleri nelerdir?

Cevap

580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu’nun 2. maddesi Milli Prodüktivite Merkezinin görevlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir:

 • Yurt ekonomisinin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesine yarayacak tedbirleri araştırmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
 • Resmî ve Özel Sektörlerdeki kurum ve işyerlerinde verimi artıracak ve israfı önleyecek yöntemleri tespit etmek ve bunların uygulama imkanlarını araştırmak, uygulamayı izleyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak,
 • Verimlilik ile ilgili teknik yardımları sağlamak, gerekli eğitim ve istişare çalışmalarında bulunmak,
 • Çeşitli araçlarla verimi artırıcı bilgileri ve modern yöntemleri geliştirmek ve yaymak,
 • Devlet daireleri, resmî ve özel sektör iş yerleri, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları, tüm eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler ve başka bilim kurumları ve yabancı ülkelerde aynı amaçla kurulmuş kuruluşlar ile temas ve işbirliği sağlamak,
 • Milli verimliliği ölçme hususunda gerekli çalışmaları ve bu konu ile ilgili kurum ve kurullar ile işbirliği yapmak ve sonuçlarını yabancı memleketlerin sonuçları ile karşılaştırmak, bunları belirli zamanlarda yayınlamak,
 • Verimlilik ile ilgili dernekler kurulmasını teşvik etmek, kurulan dernekler ile temas ve işbirliği sağlamak.
71. Soru

Milli Prodüktivite Merkezi görevlerini hangi organlar kanalıyla yürütür?

Cevap

Milli Prodüktivite Merkezi görevlerini belli organları kanalıyla yürütür. MPM Kanunu’nun 3. maddesinde bu organlar şu şekilde sayılmıştır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulu.

72. Soru

Türk İstatistik Enstitüsü hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Doğru kararın en güvenilir aracı, doğru bilgidir ve istatistiğin temel amacı da doğru bilgi sağlamaktır. Doğru bilgi, doğru yorum ve doğru karar sürecinde araştırmacılar, politikacılar, karar alıcılar ve tüm bireyler istatistiki bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ülkemizde Türk İstatistik Enstitüsü kurulmuştur.

73. Soru

Türk Standartları Enstitüsü hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Türk Standartları Enstitüsü ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon (ölçümleme) faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamak amacıyla kurulmuştur.

74. Soru

Türk Standartları Enstitüsü’nün görevleri nelerdir?

Cevap

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Türk Standartları Enstitüsü’nün görevleri şunlardır:

 • Her türlü standartları hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek,
 • Kamu ve özel sektörün talebi üzerine standartları veya projelerini hazırlamak ve bu standartlara yönelik mütalaa vermek.
 • Özel ve resmi sektörün talebi üzerine standartları veya projelerini hazırlamak ve mütalaa vermek,
 • Standartlar konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standart kurumları ile ilişki kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak,
 • Üniversiteler ve diğer bilimsel, teknik kurum ve kuruluşları ile iş birliği sağlamak, standardizasyon konularında yayın yapmak, ulusal ve uluslararası standartlardan arşivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak, 
 • Standartlarla ilgili araştırma amacıyla ve ihtiyari standartların uygulanmasında kontrol için laboratuvarlar kurmak, muayene, analiz ve deneyleri, resmi veya özel sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek,
 • Yurtta standart işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek,
 • Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek,
 • Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak. 
75. Soru

Türkiye İstatistik Kurumu ne zaman ve hangi Kanun ile kurulmuştur?

Cevap

“Türkiye İstatistik Kurumu” 2005 yılında 5429 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu kanunun ilga edilen hükümleri yerine 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüktedir.

76. Soru

Akreditasyon (denklik) sözcüğü ne anlama gelmektedir?

Cevap

Akreditasyon (denklik) sözcüğü İktisat Terimleri Sözlüğüne göre “kuruluşların, üçüncü bir tarafça belirlenen teknik ölçütlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi” anlamına gelmektedir. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin  631. maddesinde Akreditasyon sözcüğü “Kurum tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi” şeklinde tanımlanmıştır.

77. Soru

Türk Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda denetleme kavramı nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Türk Akreditasyon Kurumu Kanunu’nda denetleme kavramı “bir kuruluşun faaliyetlerinin, kullandığı laboratuvar, sistemler ve personelinin tanımlanmış düzenlemelere ve/ veya standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi” şeklinde tanımlanmıştır.

78. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile ilgili kanun ne zaman yayınlanmıştır ve amacı ne şekilde belirtmiştir?

Cevap

Üniversite ve sanayi arasında işbirliğini geliştirmek, üniversitenin teknolojik, teknik bilgi ve zihinsel sermayesinden yararlanmak amacıyla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile ilgili kanun 2001 yılında yayınlanmıştır ve Kanunu’nun 1. maddesi TGB’nin amacını şu şekilde belirtmiştir:

Bu Kanunun amacı, “üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlayarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi (know how) üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik yapmak, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.” 

79. Soru

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3. maddesi ilgili kanunda geçen Kuluçka Merkezi (İnkübatör) kavramı nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3. maddesi ilgili kanunda geçen Kuluçka Merkezi (İnkübatör) kavramı şöyle tanımlamaktadır:  “Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları” ifade eder. 

80. Soru

Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda endüstri bölgelerinin işleyişiyle ilgili kurallar nasıl belirlenmiştir?  

Cevap

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, endüstri bölgelerinin işleyişiyle ilgili kuralları şu şekilde belirlemiştir: Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığa başvurusu üzerine, ön yer tahsisi yapılır. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) mevzuatına tabi faaliyetlerden ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilerek, yatırımı kabul edilen faaliyetler hakkında gerekli izin, onay ve ruhsatlar verilmeden önce başvuruda bulunan kuruluşun yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarı, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırması zorunludur. ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen faaliyetler hakkında, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde irtifak hakkı dahil, gerekli tüm izin, onay ve ruhsatlar verilir.

81. Soru

Küçük Sanayi Sitelerinde yer alan İmalâtla Uğraşan Küçük Sanayiciler grubuna hangi işkolları dahildir?

Cevap

Küçük Sanayi Sitelerinde yer alan İmalâtla Uğraşan Küçük Sanayiciler; makine, elektrik makine ve âletleri, tarım makineleri ve âletleri, madeni eşya imalâtı, mobilyacılar, saraciyeciler, mermerciler (el sanatları ile uğraşanlar), matbaacılar (cilt ve plâstik dosya ve klâsör imalâtçıları, ambalâj sanayicileri, akü plâka imalâtçıları, oto karoseri imalâtçıları, plâstik sanayi, lâstik sanayi, bakır ve alüminyum imalâtçıları, kromajcılar, nikelâjcılar, kaynakçılar, dokumacılar, ayakkabı imalâtçıları, deri ve kösele sanayi, doğramacı ve marangozlar, sabun ve deterjan imalâtçıları, tornacı ve tesviyeciler, dökümcüler, atlı araba imalâtçıları, demirciler (sıcak-soğuk), presçiler, klişeciler ve malzemeleri imalâtçıları), çiniciler ve seramikçiler gibi işlerle uğraşan küçük sanayicilerdir.

82. Soru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük Sanayi Sitelerinin kuruluşunun gerçekleşme sürecini nasıl bir prosedüre bağlamıştır?

Cevap

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük Sanayi Sitelerinin kuruluşunun gerçekleşme sürecini aşağıdaki gibi bir prosedüre bağlamıştır:

 • Tamirat ve imalat niteliğindeki meslek gruplarına mensup ortaklardan oluşan küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin kurulması,
 • Bilgilendirme raporu, genel ortak listesi ve kuruluş yerine ilişkin belgeleri içeren başvuru dosyasının Valilikçe Bakanlığa gönderilmesi,
 • Kuruluş yerinin, Bakanlıkça uygun görülmesi ve imar planının ruhsat makamınca onaylanması,
 • Küçük sanayi sitesi uygulama projelerinin, ruhsat makamınca onaylanmasını müteakip kredi şartları açısından Bakanlığımızca vize edilmesi, keşif özetlerinin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığınca onaylandıktan sonra kredilendirmeye esas olmak üzere Bakanlığa sunulması,
 • Küçük sanayi sitesinin, Bakanlığımız yatırım programına alınması,
 • Yatırım programına göre ödenek tahsis edilen küçük sanayi sitesi yapım ihalesinin, Bakanlıkça belirlenen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi,
 • Yapım aşamasında üstyapı inşaatlarının %70’ine kadar olan kısmı, altyapı inşaatlarının tamamının Bakanlığımız kredi desteği ve takibinde tamamlanması,
 • Tamamlanan küçük sanayi sitesi işyerlerinin, Kooperatif Yönetimince kura çekimi yapılarak ortaklara teslim edilmesi,
 • İnşaatının tamamlandığının Bakanlıkça tespit edildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere, Bakanlık kredisinin 11 ila 15 yıl içinde geri ödenmesi, aşamalarının tamamlanması gerekir.
83. Soru

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgelerini nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgelerini “karma ekonomi şartları altında küçük ve orta ölçekli endüstrilerin geliştirilmesi için gerekli olan planlı yerleşme alanlarının, altyapı ve ortak hizmet ihtiyaçlarının inşa edilerek sağlanması yoluyla belli standartlarda geliştirilmesi ve organize edilmesidir” şeklinde tanımlamıştır.

84. Soru

Kamu tarafından kurulan Organize Sanayi Bölgeleri nelerdir?

Cevap

Kamu tarafından kurulan organize sanayi bölgelerini aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

 • Sadece arazinin satıldığı bölgeler
 • Hizmetle donatılan arazinin satıldığı bölgeler
 • Fabrika binalarının hizmete dahil olduğu bölgeler
 • Şehir planının parçası olarak düzenlenen bölgeler.
85. Soru

Organize Sanayi Bölgelerinin temel hedefleri nelerdir?

Cevap

Organize Sanayi Bölgelerinin temel hedefleri aşağıdaki şekildedir:

 • Sınaî üretimini arttırmak ve sanayi yatırımlarını özendirmek,
 • Geri kalmış bölge illerinin kalkınmalarını teşvik etmek ve böylece bölgelerarası eşitsizliği ortadan kaldırarak istihdamı bu alanlara aktarmak,
 • Tarım alanlarının sanayide kullanımını önleyerek sektörler arası dengede disiplini kurmak,
 • Ortak arıtma ve altyapı tesisleriyle çevre kirlenmesini azaltmak veya önlemek,
 • Sanayinin sektörler arası etkileşimini sağlayarak ve geliştirerek kaynak ve finansman kaybını asgari düzeye indirmek,
 • Ulusal düzeyde rekabeti uluslararası (küresel) rekabete dönüştürmek, katma değeri artırmak,
 • Çarpık kentleşmeyi önleyebilecek biçimde sanayi tesislerini bir arada toplamak.
86. Soru

Teknoloji Geliştirme Merkezleri nerede ve ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TGM) Türkiye’de 2001 yılında yürürlüğü giren 4962 sayılı yasa ile uygulamaya konulmuş ve ilk TGM, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 2001 yılında kurulmuştur.

87. Soru

Teknoloji geliştirme bölgelerinin amaç ve hedefleri nelerdir?

Cevap

Teknoloji geliştirme bölgelerinin amaç ve hedeflerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Etkin teknoloji kullanımını tercih edecek yeni firmaların kurulması, mevcut firmaların teknoloji kullanımı konusunda desteklenmesi,
 • KOBİ’lerin Ar-Ge projelerinin desteklenip, bu konuda teknik desteğin daha kolay ve etkin olarak KOBİ´lere sağlanması,
 • Üniversite ile sermaye arasında işbirliğinin sağlanması, bu işbirliğine başka kamu ve özel kurumların katılımıyla üretim, ihracat, kalite ve teknoloji yönetimi konularında bir sinerji yaratılması,
 • Teknolojiye yönelimli girişimcilerle, üretim süreci teknoloji kullanımını gerektiren iş kurma ya da mevcut işlerini geliştirme fırsatı verilmesi,
 • Üniversitelerdeki teknolojik ve bilimsel birikimin, ekonomiye ve üretime yönlendirilmesinin sağlanması. Ayrıca teknolojik gelişme için üniversitelere deneysel bir çalışma alanı yaratılması,
 • KOBİ’lerin yüksek maliyet nedeniyle teknolojik Ar-Ge uygulamalarından finansal destek alarak yararlanmalarının sağlanmasıdır.
88. Soru

Teknoloji üretmenin dört temel öğesi doğrultusunda teknoparkların ortak amacı nedir?

Cevap

Teknoparkların amacı teknoloji üretmektir ve teknoloji üretmenin dört temel öğesi vardır:

 • Araştırmacı, nitelikli insan gücü,
 • Yeterli bilgi birikimi,
 • Yeterli finansal kaynak,
 • Sistemli AR-GE çalışması.

Teknoloji üretmenin dört temel öğesi doğrultusunda teknoparkların ortak amacı; Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversite ve Ar-Ge kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü sağlamaktır.

89. Soru

Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgelerini sıralayınız.

Cevap

Ülkemizdeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri şunlardır: Ankara Cyberpark, Arı Teknokent, Atatürk Üniversite Teknoloji Geliştirme Merkezi, Batı Akdeniz Teknokenti, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gebze GOSB Teknoparkı, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ Teknokent, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, TİBİTAK Marmara Teknokent, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.