Kamu Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileri Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
10
A+
A-

Anayasada Düzenlenen İdari Kamu Kurumları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileri Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Anayasada Düzenlenen İdari Kamu Kurumları

1. Soru

İdare hukukunda kamu kurumları nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir kamu idaresi tarafından kurulan ve onun vesayeti altında çalışan, özerkliğe sahip ve belli uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadır.


2. Soru

Kamu kurumlarının örgüt (teşkilât) yapısını oluşturan iki temel faktörü vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bunlardan ilki kamu hizmetlerinin örgütlenmesi, diğeri ise kamu otoritesinin örgütlenmesidir.


3. Soru

Kamu gücünün örgütlenmesinde iki eğilim vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bunlardan biri merkezden yönetim (merkeziyet), diğeri de yerinden yönetim (âdem-i merkeziyet)dir.


4. Soru

Merkezden yönetim sisteminde kamu kurumlarının örgütsel yapısı nasıldır?

Cevap

Hiyerarşi adı verilen hukuksal bağ ile bir zincirin halkaları gibi merkeze bağlanmıştır.


5. Soru

Yerinden yönetim sisteminde ise idare teşkilâtı nasıl yönetilir?

Cevap

Merkez örgütüne ve hiyerarşisine bağlı olmayan yerel organlarla yönetilir.


6. Soru

Tüzel kişiler, bağlı oldukları hukuk kolu bakımından kaça ayrılır?

Cevap

Kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılır.


7. Soru

Çeşitli kaynaklarda tüzel kişiler; idareye özgü bir kuruluş yapısına sahip ve bundan ötürü kuruluşları idare hukukunca düzenlenen tüzel kişileredir şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre kamu tüzel kişi özelleri nelerdir?

Cevap

– İdareye özgü bir teşkilât yapısı vardır, – Yapısı ve görevleri idare hukukuna göre düzenlenir, – Tüzel kişiliğe sahiptirler.


8. Soru

Kamu tüzel kişileri kaça ayrılır?

Cevap

Kamu idareleri ve kamu kurumlarıdır.


9. Soru

Kamu idareleri tanımı nedir?

Cevap

Yerel yönetim ilkesine karşılık olmak üzere, belli bir yerde birlikte oturan insanların, ihtiyaçlarını karşılayan, çeşitli kamu hizmetlerini ve faaliyetlerini gören yerel yönetimi oluşturan teşkilât (örgüt) birimleridir.


10. Soru

Kamu kurumları tanımı nedir?

Cevap

Belirli bir ya da birkaç hizmet ya da faaliyeti yürütmekle görevli birimlerdir.


11. Soru

Kamu kurumları ile kamu idarelerinin ortak noktaları nelerdir?

Cevap

– Faaliyet konularının bir kamu hizmeti olması, – Her ikisinin de tüzel kişiliğe sahip bulunmaları, – Zorunlu bir kuruluş olmalarıdır.


12. Soru

Kamu kurumları ile kamu idarelerinin ayrıldıkları noktalar nelerdir?

Cevap

– Kamu idarelerinin faaliyet alanı belli bir yer ile sınırlı iken, kamu kuramlarının faaliyet alanı belirli bir hizmet ile sınırlandırılmıştır, – Devlet faaliyetlerini ülke geneline yayan bir kamu idaresidir, – Bir kamu idaresi olarak devlet, yasama-yargı


13. Soru

Kamu idareleriyle kamu kurumları arasındaki en önemli ayrım nedir?

Cevap

Kamu idarelerinin (örneğin belediye) faaliyet konuları sınırsız olduğu halde, kamu kurumlarının (örneğin üniversite) faaliyet alanları ve görev tanımları sınırlı ve net olarak belirlenmiştir.


14. Soru

Kamu kurumları tüzel kişiliğe sahip olmalarından dolayı kaynaklanan hangi sonuçları doğurur?

Cevap

– Hak ve fiil ehliyetine sahiptirler. – Mal varlığına sahiptirler. – Kendilerine has bir bütçeye hakları vardır. – Kendi Hak ve borçlarıyla ilgili olarak mahkemeler önünde davacı ve davalı (taraf) olabilirler.


15. Soru

Kamu kurumlan kimler tarafından kurulur?

Cevap

Merkezi idare veya mahalli idareler tarafından kurulurlar.


16. Soru

Kamu kurumlarının özellikleri nelerdir? C

Cevap

Tüzel kişidirler. Kamu tüzel kişisidirler. Devlet veya belediye gibi bir kamu idaresine bağlıdırlar. Özerktirler. Bu kurumlar uzmanlık kuruluşlarıdırlar.


17. Soru

Kamu kuramlarının kamu tüzel kişiliğine sahip olması ne gibi sonuçlar doğurur?

Cevap

– Tek yanlı işlemler yapabilirler. – Re’sen (kendiliğinden) icra yetkisine sahiptir. – Kamu kurumları işlemlerini hukuka uygunluk karine-sinden yararlanarak yerine getirirler. – Kamu kuramlarının malları, kamu malı statüsüne tabidir. – Kamu kurumlarının f


18. Soru

Kamu kurumlarında bağlılık ilkesinden doğan sonuçlar nelerdir?

Cevap

– Kamu kurumları, ancak bir kamu idaresi tarafından kurulabilir. – Kamu kurumları, kendisini kuran kamu idaresinin idarî vesayetine tabidir.


19. Soru

Kamu kuramlarının özerkliği; karar organları, personeli, mal varlığı ve bütçesi bakımından olabilir. Bu anlamda özerkliğin alt ayrımları nelerdir?

Cevap

– İdarî Özerklik (Karar Alma Özerkliği). – Personel Özerkliği – Mal varlığı ve Bütçe Özerkliği (Malî Özerklik)


20. Soru

Kamu kurumları, faaliyet gösterdikleri coğrafî alan bakımından kaça ayrılır?

Cevap

Millî Kamu Kurumları ve Mahallî Kamu Kurumları olarak ikiye ayrılır.


21. Soru

Kamu kurumları faaliyet alanlarının yanında, bağlı oldukları kamu idaresi yönünden kaça ayrılır?

Cevap

Genel kamu kurumları ve özel kamu kurumları olmak üzere ikiye ayrılır.


22. Soru

Kamu kurumları, hukuksal yapıları ve özerklik dereceleri bakımından kaça ayrılır?

Cevap

1. Devlet daireleri 2. Mesleksel kuruluşlar 3. Ekonomi ve sanayi alanında faaliyet göster


23. Soru

Kamu kurumları faaliyet konuları bakımından kaç grupta incelenebilir?

Cevap

İdarî Kamu Kurumları, İktisâdi Kamu Kurumları, Sosyal Kamu Kurumları ile Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumlandır.


24. Soru

İdarî kamu kurumları nasıl kurumlardır?

Cevap

Devletin yürüttüğü klâsik kamu hizmet ve faaliyetlerini, kamu idarelerinden ayrı bir tüzel kişilik eliyle yürüten kurumlardır.


25. Soru

İktisâdi Kamu Kurumları hangi kurumların ortak adıdır?

Cevap

Kamu İktisâdi Teşebbüsleri (KIT), İktisâdi Devlet Teşekkülleri (Teşekkül), Kamu İktisâdi Kuruluşları (Kuruluş), Müessese, Bağlı Ortaklıklar ve Kamu İştiraklerinin ortak adıdır.


26. Soru

İktisadî devlet teşekkülü tanımı nedir?

Cevap

Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür.


27. Soru

Sosyal Kamu Kurumları kuruluş amacı nedir?

Cevap

İnsanların sosyal güvenlik, çalışma, sağlık, emeklilik gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur.


28. Soru

Sosyal kamu kurumlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

– Zorunlu üyelik esası vardır. – Sosyal kamu kurumlarının gelirleri, üyelerinden yapılan zorunlu kesintiler ile sağlanır. – Sosyal kamu kurumları, karma bir hukukî rejime tabidir. – Sosyal kamu kurumları özerk bütçeli kuruluşlardır.


29. Soru

Sosyal güvenlikte tek çatı amacı ile hangi sayılı kanun çıkarılmıştır?

Cevap

16.05.2006 tarih ve 5502 sayılı kanun çıkarılmıştır.


30. Soru

Bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

Bilim ve kültür alanında faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan kamu kurumlarıdır.


31. Soru

Ülkemizde bilimsel ve teknik kültürel kamu kurumlarına örnek olarak hangileridir?

Cevap

Yükseköğretim Kurumları, Üniversiteler, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Standartlar Enstitüsü, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü örnek olarak gösterilebilir.


32. Soru

Yükseköğretim kurumları nasıl kurumlardır?

Cevap

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Anayasanın 130, 131 ve 132. maddelerine göre düzenlenmiş olan hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarıdır.


33. Soru

Yükseköğretim sistemi üst kuruluşları hangi kurumlardır?

Cevap

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Üniversitelerarası Kuruldan, alt kademede ise üniversitelerden oluşmaktadır.


34. Soru

Yükseköğretim Kurulu nasıl bir kuruluştur?

Cevap

Yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kuramlarının faaliyetlerine yön veren kamu tüzel kişiliğine sahip olan kuruluştur.


35. Soru

Üniversitelerarası Kurul hangi üyelerden oluşur?

Cevap

Üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşur.


36. Soru

Ülkemizde bilimsel, idarî ve malî özerklikle yönetilen üniversiteler ne zaman tüzel kişilik verilmiştir?

Cevap

Tanzimat’tan sonra kurulan darülfünuna 1919 ve 1922 yıllarında bilimsel, idarî ve malî özerklik ve cumhuriyet hükümeti tarafından 21 Nisan 1924 tarihli ve 493 sayılı kanunla tüzel kişilik verilmiştir.


37. Soru

Yükseköğretim Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

Cevap

1981 yılında çıkarılmıştır.


38. Soru

1946 tarihinde ve 1961 Anayasasında üniversitelere bir hak olarak verilen idarî özerklik hangi Anayasa ile yürürlükten kaldırılmıştır?

Cevap

1982 Anayasasıyla kaldırılmıştır.


39. Soru

Devlet üniversitelerinde rektör kim tarafından atanır?

Cevap

Cumhurbaşkanı tarafından atanır?


40. Soru

Üniversite Senatosu kimlerden oluşur?

Cevap

Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.


41. Soru

Vakıf üniversiteleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Malî ve idarî hususlar dışında akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden Yükseköğretim Kanunu’nda gösterilen usul ve esaslara tabidirler.


42. Soru

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1952 yılında kurulmuştur.


43. Soru

TODAİE’nin amaçları nelerdir?

Cevap

– Kamu yöneticilerini yetiştirmek, – Öğretim elemanı yetiştirilmesine yardımcı olmak, – Araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, – Kamu Yönetimi alanında yayın yapmak, – Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde Kamu Yönetimi alanında koordinasyon merkez


44. Soru

TÜBİTAK’ın misyonuna göre temel amaçları nelerdir?

Cevap

– Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak – Bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, – Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek – Bilim ve teknoloji kültürü oluşturmak


45. Soru

TÜBİTAK kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1963 yılında kurulmuştur.


46. Soru

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1983 yılında kurulmuştur.


47. Soru

TÜBİTAK’ın faaliyet alanları nelerdir?

Cevap

– Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturulmak – BTY araştırmalarını desteklemek ve özendirmek, – BTY araştırmaları yapmak, – BTY için gerekli insan kaynağının geliştirmek – Uluslararası BTY işbirliklerini oluşturmak ve yönetmek, – Toplumun genel


48. Soru

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu olan ismi, 7 Temmuz 2005 yılında hangi ismi almıştır?

Cevap

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ismini almıştır.


49. Soru

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1983 yılında kurulmuştur.


50. Soru

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

01 Mayıs 1964’te kurulmuştur.


51. Soru

TRT’nin televizyon yayınları üzerindeki tekeli kaç yılında ortadan kaldırıldı?

Cevap

1990 yılında kaldırıldı.


52. Soru

Devlet Tiyatro ve Operası kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1949 yılında kurulmuştur.


53. Soru

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Teşkilâtı, merkezi bir yapı olarak kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1970 yılında 1309 Sayılı kanunla kurulmuştur.


54. Soru

Bağımsız İdarî Otoritelerin (BİO) ortaya çıkmasının nedeni nedir?

Cevap

Yönetim anlayışının değişmesi ve geleneksel bürokratik kurumların yetersiz kalmasıdır.


55. Soru

BİO’ların ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

Cevap

– Ekonomik alandaki sorunların çözümünü sağlamak – Alınacak kamusal kararların bağımsız ve tarafsız kurumlarca alınmasının tercih edilmesi. – Siyasî iktidarların siyasal nedenlerle alamayacakları kararların alınmasını kolaylaştırmak.


56. Soru

BİO’ların özelliklerini nelerdir?

Cevap

– BİO’lar kanunla kurulur – BİO’lar bir faaliyetin organizasyonu, düzenlenmesi ve denetimi gibi işlevleri yerine getirirler. – BİO’lar faaliyette bulundukları alanlarda düzenleme yetkisini yerine getirirler. – BİO’lar faaliyette bulundukları alanlarla ilg


57. Soru

BİO’ların görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

– Düzenleme Yetkisi – İzleme ve Denetim Yetkileri – Yaptırım Uygulama Yetkileri – Danışma Görevleri – Uyuşmazlık Çözme Yetkisi


58. Soru

BİO’ların kurulma nedeni nedir?

Cevap

Özelleştirme sonucu oluşacak özel tekelleri engellemek amacıyla kurulmuşlardır.


59. Soru

Ülkemizde bulunan bağımsız idarî otorite hangileridir?

Cevap

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rekabet Kurumu (RK), Telekomünikasyon Kurumu (TK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kamu İhale Kurumu (KİK), Şeker Kurumu (ŞK) ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) gösterilebilir


60. Soru

Ülkemizde mahalli idareler hangi kurumlardan oluşur?

Cevap

İl özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.


61. Soru

İl özel idaresi işletmelerinin kurulma nedeni nedir?

Cevap

Özel idarelerine gelir sağlamak için kurulan işletmelerdir.


62. Soru

Bölgesel kamu kurumları ne amaçla kurulur?

Cevap

Kurulduğu bölge halkına hizmet sunmak amacıyla kurulan kamu kurumlarıdır.


63. Soru

Bölgesel Kalkınma Ajansları hangi gerekçelerle kurulmuşlardır?

Cevap

– Yerel girişimciliği desteklemek, – Yerel kaynakların harekete geçirilmesini sağlamak, – Sektörel uzmanlaşmayı sağlamak, – Yerel imkânların rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak, – Girişimci ve KOBİ desteği sağlamak, – Devlet yardımlarını uygulama, – A


64. Soru

Meslek örgütlerinin genel işlevleri nelerdir?

Cevap

– Meslekî dayanışma ve yardımlaşmanın tesisi, – Mesleğin ve meslek mensuplarının çıkarlarının korunması – Meslekî faaliyetlerin belli standartlara uygun yürütülmesi – Meslek ahlâkının korunması, – Meslek mensupları ve toplum arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.


65. Soru

Meslek kuruluşlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

– Kamu Kurumu Niteliğinde Olmak – Kanunla Kurulmuş Olmak – Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmak – Belli Bir Mesleğe Mensup Olanlara Yönelik Olarak Kurul-muş Olmak. – Bazı Amaçlar Doğrultusunda Faaliyette Bulunmak. – Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyet Gösterem


66. Soru

Kamu kurumları hangi amaçla örgütlenmiştir?

Cevap

Kamu kurumları, kamu idaresinin siyasî ve hukukî yapısını oluşturur ve kamu hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla örgütlenmişlerdir. 


67. Soru

Kamu gücünün örgütlenmesi kaça ayrılır?

Cevap

Kamu gücünün örgütlenmesinde iki eğilim vardır. Bunlardan biri merkezden yönetim (merkeziyet), diğeri de yerinden yönetim (âdem-i merkeziyet)dir.


68. Soru

Süje nedir?

Cevap

Süje kamu tüzel kişileridir. 


69. Soru

Tüzel kişiler bağlı oldukları hukuk koluna göre kaça ayrılır?

Cevap

Tüzel kişiler, bağlı oldukları hukuk kolu bakımından ya “kamu tüzel kişileri” veya “özel hukuk tüzel kişileri” olmak üzere ikiye ayrılır.


70. Soru

Kamu tüzel kişilikleri kaça ayrılır?

Cevap

Kamu tüzel kişileri ikiye ayrılır. Bunlar kamu idareleri ve kamu kurumlarıdır.


71. Soru

Kamu kurumu ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Kamu kurumları çoğun­lukla bir amaca yönelik kamu hizmeti gören, tüzel kişiliğe sahip mal topluluğudur.


72. Soru

Kamu kurumlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Kamu kurumları her şeyden önce “tüzel kişi”dirler. İkincisi, kamu kurumları “kamu tüzel kişisi”dirler. Üçüncü özellikleri, kamu kurumları, devlet veya belediye gibi bir kamu idaresine bağlıdırlar. Dör­düncü özellikleri kamu kurumları “özerk”tirler. Kamu kurumlarının diğer bir özelliği ise bu kurumların “uzmanlık kuruluşları” olmalarıdır. 


73. Soru

Kamu kurumlarında vesayet denetimi nedir?

Cevap

Kamu kurumları, kamu idarelerinin vesayet denetimi altındadırlar. Bunlar kendi organları ile kendi kendilerini yönetir ve denetlerler. Buna kısaca özerklik ilkesi denir.


74. Soru

Kamu kurum türleri nelerdir?

Cevap

Kamu Kurumu Türleri şunlardır: 

 • İdari Kamu Kurumu
 • Bilimsel Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları
 • İktisadi Kamu Kurumları
 • Sosyal Kamu Kurumları

75. Soru

Ülkemizdeki Kamu idari kurumlarına örnek veriniz.

Cevap

Ülkemizde, Vakıflar Ge­nel Müdürlüğü, Kara yolları Genel Müdürlüğü (TCK), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünü, idarî kamu kurumlarına örnek olarak verebiliriz.


76. Soru

Sosyal Kamu kurumları hangi denetime tabidir?

Cevap

Sosyal kamu kurumları özerk bütçeli kuruluşlardır. Sayıştayın denetimine tabi de­ğildirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenirler.


77. Soru

Bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumlarının amacı nedir?

Cevap

Bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları, bilim ve kültür alanında faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan kamu kurumlarıdır.


78. Soru

Üniversiteler arası kurul kimlerden oluşur?

Cevap

Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silâhlı Kuv­vetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversite­den dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşur.


79. Soru

TÜBİTAK’ın temel hedefleri nelerdir?

Cevap

TÜBİTAK temel hedeflerini “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma” şeklinde belirlemiştir. 


80. Soru

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezidir.


81. Soru

Bağımsız idari otoriteler ilk olarak nerede çıkmıştır?

Cevap

Bağımsız İdarî Otoriteler ilk olarak Amerika’da ortaya çıkmıştır. 


82. Soru

Ülkemizdeki mahalli idareler nelerdir?

Cevap

Ülkemizde mahalli idareler; il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.


83. Soru

GAP bölge kalkınma ajansının genel hedefi nedir?

Cevap

Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak GAP Bölge Kalkınma İdaresinin genel hedefidir.


84. Soru

Kalkınma ajansları hangi gerekçelerle kurulmuştur?

Cevap

Kalkınma ajansları şu gerekçelerle kurulmuştur;

 • Yerel girişimciliği desteklemek,
 • Yerel kaynakların harekete geçirilmesini sağlamak,
 • Yerel potansiyellere bağlı olarak sektörel uzmanlaşmayı sağlamak,
 • Yerel imkânların rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak,
 • Girişimci ve KOBİ desteği sağlamak,
 • Devlet yardımlarını uygulama, kırsal kalkınma faaliyetlerini desteklemek,
 • Altyapı ve çevre projeleri gerçekleştirmek. 

85. Soru

Meslek kuruluşlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Meslek kuruluşlarının özellikleri şu şekildedir: 

 • Kamu kurumu niteliğinde olmak
 • Kanunla kurulmuş olmak
 • Belli bir mesleğe mensup olanlara yönelik olarak kurulmuş olmak

1. Soru

İdare hukukunda kamu kurumları nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir kamu idaresi tarafından kurulan ve onun vesayeti altında çalışan, özerkliğe sahip ve belli uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadır.

2. Soru

Kamu kurumlarının örgüt (teşkilât) yapısını oluşturan iki temel faktörü vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bunlardan ilki kamu hizmetlerinin örgütlenmesi, diğeri ise kamu otoritesinin örgütlenmesidir.

3. Soru

Kamu gücünün örgütlenmesinde iki eğilim vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bunlardan biri merkezden yönetim (merkeziyet), diğeri de yerinden yönetim (âdem-i merkeziyet)dir.

4. Soru

Merkezden yönetim sisteminde kamu kurumlarının örgütsel yapısı nasıldır?

Cevap

Hiyerarşi adı verilen hukuksal bağ ile bir zincirin halkaları gibi merkeze bağlanmıştır.

5. Soru

Yerinden yönetim sisteminde ise idare teşkilâtı nasıl yönetilir?

Cevap

Merkez örgütüne ve hiyerarşisine bağlı olmayan yerel organlarla yönetilir.

6. Soru

Tüzel kişiler, bağlı oldukları hukuk kolu bakımından kaça ayrılır?

Cevap

Kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılır.

7. Soru

Çeşitli kaynaklarda tüzel kişiler; idareye özgü bir kuruluş yapısına sahip ve bundan ötürü kuruluşları idare hukukunca düzenlenen tüzel kişileredir şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre kamu tüzel kişi özelleri nelerdir?

Cevap

– İdareye özgü bir teşkilât yapısı vardır, – Yapısı ve görevleri idare hukukuna göre düzenlenir, – Tüzel kişiliğe sahiptirler.

8. Soru

Kamu tüzel kişileri kaça ayrılır?

Cevap

Kamu idareleri ve kamu kurumlarıdır.

9. Soru

Kamu idareleri tanımı nedir?

Cevap

Yerel yönetim ilkesine karşılık olmak üzere, belli bir yerde birlikte oturan insanların, ihtiyaçlarını karşılayan, çeşitli kamu hizmetlerini ve faaliyetlerini gören yerel yönetimi oluşturan teşkilât (örgüt) birimleridir.

10. Soru

Kamu kurumları tanımı nedir?

Cevap

Belirli bir ya da birkaç hizmet ya da faaliyeti yürütmekle görevli birimlerdir.

11. Soru

Kamu kurumları ile kamu idarelerinin ortak noktaları nelerdir?

Cevap

– Faaliyet konularının bir kamu hizmeti olması, – Her ikisinin de tüzel kişiliğe sahip bulunmaları, – Zorunlu bir kuruluş olmalarıdır.

12. Soru

Kamu kurumları ile kamu idarelerinin ayrıldıkları noktalar nelerdir?

Cevap

– Kamu idarelerinin faaliyet alanı belli bir yer ile sınırlı iken, kamu kuramlarının faaliyet alanı belirli bir hizmet ile sınırlandırılmıştır, – Devlet faaliyetlerini ülke geneline yayan bir kamu idaresidir, – Bir kamu idaresi olarak devlet, yasama-yargı

13. Soru

Kamu idareleriyle kamu kurumları arasındaki en önemli ayrım nedir?

Cevap

Kamu idarelerinin (örneğin belediye) faaliyet konuları sınırsız olduğu halde, kamu kurumlarının (örneğin üniversite) faaliyet alanları ve görev tanımları sınırlı ve net olarak belirlenmiştir.

14. Soru

Kamu kurumları tüzel kişiliğe sahip olmalarından dolayı kaynaklanan hangi sonuçları doğurur?

Cevap

– Hak ve fiil ehliyetine sahiptirler. – Mal varlığına sahiptirler. – Kendilerine has bir bütçeye hakları vardır. – Kendi Hak ve borçlarıyla ilgili olarak mahkemeler önünde davacı ve davalı (taraf) olabilirler.

15. Soru

Kamu kurumlan kimler tarafından kurulur?

Cevap

Merkezi idare veya mahalli idareler tarafından kurulurlar.

16. Soru

Kamu kurumlarının özellikleri nelerdir? C

Cevap

Tüzel kişidirler. Kamu tüzel kişisidirler. Devlet veya belediye gibi bir kamu idaresine bağlıdırlar. Özerktirler. Bu kurumlar uzmanlık kuruluşlarıdırlar.

17. Soru

Kamu kuramlarının kamu tüzel kişiliğine sahip olması ne gibi sonuçlar doğurur?

Cevap

– Tek yanlı işlemler yapabilirler. – Re’sen (kendiliğinden) icra yetkisine sahiptir. – Kamu kurumları işlemlerini hukuka uygunluk karine-sinden yararlanarak yerine getirirler. – Kamu kuramlarının malları, kamu malı statüsüne tabidir. – Kamu kurumlarının f

18. Soru

Kamu kurumlarında bağlılık ilkesinden doğan sonuçlar nelerdir?

Cevap

– Kamu kurumları, ancak bir kamu idaresi tarafından kurulabilir. – Kamu kurumları, kendisini kuran kamu idaresinin idarî vesayetine tabidir.

19. Soru

Kamu kuramlarının özerkliği; karar organları, personeli, mal varlığı ve bütçesi bakımından olabilir. Bu anlamda özerkliğin alt ayrımları nelerdir?

Cevap

– İdarî Özerklik (Karar Alma Özerkliği). – Personel Özerkliği – Mal varlığı ve Bütçe Özerkliği (Malî Özerklik)

20. Soru

Kamu kurumları, faaliyet gösterdikleri coğrafî alan bakımından kaça ayrılır?

Cevap

Millî Kamu Kurumları ve Mahallî Kamu Kurumları olarak ikiye ayrılır.

21. Soru

Kamu kurumları faaliyet alanlarının yanında, bağlı oldukları kamu idaresi yönünden kaça ayrılır?

Cevap

Genel kamu kurumları ve özel kamu kurumları olmak üzere ikiye ayrılır.

22. Soru

Kamu kurumları, hukuksal yapıları ve özerklik dereceleri bakımından kaça ayrılır?

Cevap

1. Devlet daireleri 2. Mesleksel kuruluşlar 3. Ekonomi ve sanayi alanında faaliyet göster

23. Soru

Kamu kurumları faaliyet konuları bakımından kaç grupta incelenebilir?

Cevap

İdarî Kamu Kurumları, İktisâdi Kamu Kurumları, Sosyal Kamu Kurumları ile Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumlandır.

24. Soru

İdarî kamu kurumları nasıl kurumlardır?

Cevap

Devletin yürüttüğü klâsik kamu hizmet ve faaliyetlerini, kamu idarelerinden ayrı bir tüzel kişilik eliyle yürüten kurumlardır.

25. Soru

İktisâdi Kamu Kurumları hangi kurumların ortak adıdır?

Cevap

Kamu İktisâdi Teşebbüsleri (KIT), İktisâdi Devlet Teşekkülleri (Teşekkül), Kamu İktisâdi Kuruluşları (Kuruluş), Müessese, Bağlı Ortaklıklar ve Kamu İştiraklerinin ortak adıdır.

26. Soru

İktisadî devlet teşekkülü tanımı nedir?

Cevap

Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

27. Soru

Sosyal Kamu Kurumları kuruluş amacı nedir?

Cevap

İnsanların sosyal güvenlik, çalışma, sağlık, emeklilik gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur.

28. Soru

Sosyal kamu kurumlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

– Zorunlu üyelik esası vardır. – Sosyal kamu kurumlarının gelirleri, üyelerinden yapılan zorunlu kesintiler ile sağlanır. – Sosyal kamu kurumları, karma bir hukukî rejime tabidir. – Sosyal kamu kurumları özerk bütçeli kuruluşlardır.

29. Soru

Sosyal güvenlikte tek çatı amacı ile hangi sayılı kanun çıkarılmıştır?

Cevap

16.05.2006 tarih ve 5502 sayılı kanun çıkarılmıştır.

30. Soru

Bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

Bilim ve kültür alanında faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan kamu kurumlarıdır.

31. Soru

Ülkemizde bilimsel ve teknik kültürel kamu kurumlarına örnek olarak hangileridir?

Cevap

Yükseköğretim Kurumları, Üniversiteler, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Standartlar Enstitüsü, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü örnek olarak gösterilebilir.

32. Soru

Yükseköğretim kurumları nasıl kurumlardır?

Cevap

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Anayasanın 130, 131 ve 132. maddelerine göre düzenlenmiş olan hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarıdır.

33. Soru

Yükseköğretim sistemi üst kuruluşları hangi kurumlardır?

Cevap

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Üniversitelerarası Kuruldan, alt kademede ise üniversitelerden oluşmaktadır.

34. Soru

Yükseköğretim Kurulu nasıl bir kuruluştur?

Cevap

Yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kuramlarının faaliyetlerine yön veren kamu tüzel kişiliğine sahip olan kuruluştur.

35. Soru

Üniversitelerarası Kurul hangi üyelerden oluşur?

Cevap

Üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşur.

36. Soru

Ülkemizde bilimsel, idarî ve malî özerklikle yönetilen üniversiteler ne zaman tüzel kişilik verilmiştir?

Cevap

Tanzimat’tan sonra kurulan darülfünuna 1919 ve 1922 yıllarında bilimsel, idarî ve malî özerklik ve cumhuriyet hükümeti tarafından 21 Nisan 1924 tarihli ve 493 sayılı kanunla tüzel kişilik verilmiştir.

37. Soru

Yükseköğretim Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

Cevap

1981 yılında çıkarılmıştır.

38. Soru

1946 tarihinde ve 1961 Anayasasında üniversitelere bir hak olarak verilen idarî özerklik hangi Anayasa ile yürürlükten kaldırılmıştır?

Cevap

1982 Anayasasıyla kaldırılmıştır.

39. Soru

Devlet üniversitelerinde rektör kim tarafından atanır?

Cevap

Cumhurbaşkanı tarafından atanır?

40. Soru

Üniversite Senatosu kimlerden oluşur?

Cevap

Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

41. Soru

Vakıf üniversiteleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Malî ve idarî hususlar dışında akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden Yükseköğretim Kanunu’nda gösterilen usul ve esaslara tabidirler.

42. Soru

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1952 yılında kurulmuştur.

43. Soru

TODAİE’nin amaçları nelerdir?

Cevap

– Kamu yöneticilerini yetiştirmek, – Öğretim elemanı yetiştirilmesine yardımcı olmak, – Araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, – Kamu Yönetimi alanında yayın yapmak, – Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde Kamu Yönetimi alanında koordinasyon merkez

44. Soru

TÜBİTAK’ın misyonuna göre temel amaçları nelerdir?

Cevap

– Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak – Bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, – Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek – Bilim ve teknoloji kültürü oluşturmak

45. Soru

TÜBİTAK kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1963 yılında kurulmuştur.

46. Soru

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1983 yılında kurulmuştur.

47. Soru

TÜBİTAK’ın faaliyet alanları nelerdir?

Cevap

– Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları oluşturulmak – BTY araştırmalarını desteklemek ve özendirmek, – BTY araştırmaları yapmak, – BTY için gerekli insan kaynağının geliştirmek – Uluslararası BTY işbirliklerini oluşturmak ve yönetmek, – Toplumun genel

48. Soru

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu olan ismi, 7 Temmuz 2005 yılında hangi ismi almıştır?

Cevap

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ismini almıştır.

49. Soru

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1983 yılında kurulmuştur.

50. Soru

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

01 Mayıs 1964’te kurulmuştur.

51. Soru

TRT’nin televizyon yayınları üzerindeki tekeli kaç yılında ortadan kaldırıldı?

Cevap

1990 yılında kaldırıldı.

52. Soru

Devlet Tiyatro ve Operası kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1949 yılında kurulmuştur.

53. Soru

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Teşkilâtı, merkezi bir yapı olarak kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1970 yılında 1309 Sayılı kanunla kurulmuştur.

54. Soru

Bağımsız İdarî Otoritelerin (BİO) ortaya çıkmasının nedeni nedir?

Cevap

Yönetim anlayışının değişmesi ve geleneksel bürokratik kurumların yetersiz kalmasıdır.

55. Soru

BİO’ların ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

Cevap

– Ekonomik alandaki sorunların çözümünü sağlamak – Alınacak kamusal kararların bağımsız ve tarafsız kurumlarca alınmasının tercih edilmesi. – Siyasî iktidarların siyasal nedenlerle alamayacakları kararların alınmasını kolaylaştırmak.

56. Soru

BİO’ların özelliklerini nelerdir?

Cevap

– BİO’lar kanunla kurulur – BİO’lar bir faaliyetin organizasyonu, düzenlenmesi ve denetimi gibi işlevleri yerine getirirler. – BİO’lar faaliyette bulundukları alanlarda düzenleme yetkisini yerine getirirler. – BİO’lar faaliyette bulundukları alanlarla ilg

57. Soru

BİO’ların görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

– Düzenleme Yetkisi – İzleme ve Denetim Yetkileri – Yaptırım Uygulama Yetkileri – Danışma Görevleri – Uyuşmazlık Çözme Yetkisi

58. Soru

BİO’ların kurulma nedeni nedir?

Cevap

Özelleştirme sonucu oluşacak özel tekelleri engellemek amacıyla kurulmuşlardır.

59. Soru

Ülkemizde bulunan bağımsız idarî otorite hangileridir?

Cevap

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rekabet Kurumu (RK), Telekomünikasyon Kurumu (TK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kamu İhale Kurumu (KİK), Şeker Kurumu (ŞK) ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) gösterilebilir

60. Soru

Ülkemizde mahalli idareler hangi kurumlardan oluşur?

Cevap

İl özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.

61. Soru

İl özel idaresi işletmelerinin kurulma nedeni nedir?

Cevap

Özel idarelerine gelir sağlamak için kurulan işletmelerdir.

62. Soru

Bölgesel kamu kurumları ne amaçla kurulur?

Cevap

Kurulduğu bölge halkına hizmet sunmak amacıyla kurulan kamu kurumlarıdır.

63. Soru

Bölgesel Kalkınma Ajansları hangi gerekçelerle kurulmuşlardır?

Cevap

– Yerel girişimciliği desteklemek, – Yerel kaynakların harekete geçirilmesini sağlamak, – Sektörel uzmanlaşmayı sağlamak, – Yerel imkânların rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak, – Girişimci ve KOBİ desteği sağlamak, – Devlet yardımlarını uygulama, – A

64. Soru

Meslek örgütlerinin genel işlevleri nelerdir?

Cevap

– Meslekî dayanışma ve yardımlaşmanın tesisi, – Mesleğin ve meslek mensuplarının çıkarlarının korunması – Meslekî faaliyetlerin belli standartlara uygun yürütülmesi – Meslek ahlâkının korunması, – Meslek mensupları ve toplum arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.

65. Soru

Meslek kuruluşlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

– Kamu Kurumu Niteliğinde Olmak – Kanunla Kurulmuş Olmak – Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmak – Belli Bir Mesleğe Mensup Olanlara Yönelik Olarak Kurul-muş Olmak. – Bazı Amaçlar Doğrultusunda Faaliyette Bulunmak. – Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyet Gösterem

66. Soru

Kamu kurumları hangi amaçla örgütlenmiştir?

Cevap

Kamu kurumları, kamu idaresinin siyasî ve hukukî yapısını oluşturur ve kamu hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla örgütlenmişlerdir. 

67. Soru

Kamu gücünün örgütlenmesi kaça ayrılır?

Cevap

Kamu gücünün örgütlenmesinde iki eğilim vardır. Bunlardan biri merkezden yönetim (merkeziyet), diğeri de yerinden yönetim (âdem-i merkeziyet)dir.

68. Soru

Süje nedir?

Cevap

Süje kamu tüzel kişileridir. 

69. Soru

Tüzel kişiler bağlı oldukları hukuk koluna göre kaça ayrılır?

Cevap

Tüzel kişiler, bağlı oldukları hukuk kolu bakımından ya “kamu tüzel kişileri” veya “özel hukuk tüzel kişileri” olmak üzere ikiye ayrılır.

70. Soru

Kamu tüzel kişilikleri kaça ayrılır?

Cevap

Kamu tüzel kişileri ikiye ayrılır. Bunlar kamu idareleri ve kamu kurumlarıdır.

71. Soru

Kamu kurumu ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Kamu kurumları çoğun­lukla bir amaca yönelik kamu hizmeti gören, tüzel kişiliğe sahip mal topluluğudur.

72. Soru

Kamu kurumlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Kamu kurumları her şeyden önce “tüzel kişi”dirler. İkincisi, kamu kurumları “kamu tüzel kişisi”dirler. Üçüncü özellikleri, kamu kurumları, devlet veya belediye gibi bir kamu idaresine bağlıdırlar. Dör­düncü özellikleri kamu kurumları “özerk”tirler. Kamu kurumlarının diğer bir özelliği ise bu kurumların “uzmanlık kuruluşları” olmalarıdır. 

73. Soru

Kamu kurumlarında vesayet denetimi nedir?

Cevap

Kamu kurumları, kamu idarelerinin vesayet denetimi altındadırlar. Bunlar kendi organları ile kendi kendilerini yönetir ve denetlerler. Buna kısaca özerklik ilkesi denir.

74. Soru

Kamu kurum türleri nelerdir?

Cevap

Kamu Kurumu Türleri şunlardır: 

 • İdari Kamu Kurumu
 • Bilimsel Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları
 • İktisadi Kamu Kurumları
 • Sosyal Kamu Kurumları
75. Soru

Ülkemizdeki Kamu idari kurumlarına örnek veriniz.

Cevap

Ülkemizde, Vakıflar Ge­nel Müdürlüğü, Kara yolları Genel Müdürlüğü (TCK), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünü, idarî kamu kurumlarına örnek olarak verebiliriz.

76. Soru

Sosyal Kamu kurumları hangi denetime tabidir?

Cevap

Sosyal kamu kurumları özerk bütçeli kuruluşlardır. Sayıştayın denetimine tabi de­ğildirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenirler.

77. Soru

Bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumlarının amacı nedir?

Cevap

Bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları, bilim ve kültür alanında faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan kamu kurumlarıdır.

78. Soru

Üniversiteler arası kurul kimlerden oluşur?

Cevap

Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silâhlı Kuv­vetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversite­den dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşur.

79. Soru

TÜBİTAK’ın temel hedefleri nelerdir?

Cevap

TÜBİTAK temel hedeflerini “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma” şeklinde belirlemiştir. 

80. Soru

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşları nelerdir?

Cevap

Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezidir.

81. Soru

Bağımsız idari otoriteler ilk olarak nerede çıkmıştır?

Cevap

Bağımsız İdarî Otoriteler ilk olarak Amerika’da ortaya çıkmıştır. 

82. Soru

Ülkemizdeki mahalli idareler nelerdir?

Cevap

Ülkemizde mahalli idareler; il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.

83. Soru

GAP bölge kalkınma ajansının genel hedefi nedir?

Cevap

Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak GAP Bölge Kalkınma İdaresinin genel hedefidir.

84. Soru

Kalkınma ajansları hangi gerekçelerle kurulmuştur?

Cevap

Kalkınma ajansları şu gerekçelerle kurulmuştur;

 • Yerel girişimciliği desteklemek,
 • Yerel kaynakların harekete geçirilmesini sağlamak,
 • Yerel potansiyellere bağlı olarak sektörel uzmanlaşmayı sağlamak,
 • Yerel imkânların rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak,
 • Girişimci ve KOBİ desteği sağlamak,
 • Devlet yardımlarını uygulama, kırsal kalkınma faaliyetlerini desteklemek,
 • Altyapı ve çevre projeleri gerçekleştirmek. 
85. Soru

Meslek kuruluşlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Meslek kuruluşlarının özellikleri şu şekildedir: 

 • Kamu kurumu niteliğinde olmak
 • Kanunla kurulmuş olmak
 • Belli bir mesleğe mensup olanlara yönelik olarak kurulmuş olmak

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.