Kamu Mali Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Mali Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kamu Borç Yönetimi

1. Soru

Devlet borçlanması piyasada oluşan hangi koşullardan etkilenir?

Cevap

Örneğin devlet borçlanması piyasa faiz oranlarını doğrudan etkilemektedir. Devletin piyasadan borç almak için topladığı miktarlar piyasadaki para miktarında azalmaya, piyasaya olan borcunu ödenmesi ise piyasadaki para miktarında artışa neden olmaktadır.


2. Soru

Konosolidasyon nedir?

Cevap

Kısa ve orta vadeli borçların veya vadeleri gelen borçların uzun vadeli veya süresiz bir borç haline dönüştürülmesi işlemine konsolidasyon denilmektedir.


3. Soru

Moratoryum nedir?

Cevap

Moratoryum ise, bir ülkenin dış borç servisini yerine getiremeyeceğini açıklamasıdır.


4. Soru

Etkin bir kamu borç yönetimiyle hedeflenen amaçlar nelerdir?

Cevap

sürdürülebilir bir borç düzeyinin yakalanmasının; orta vadeli ve ayrıntılı bir borç stratejisinin oluşturulması ve bu stratejinin geliştirmeye çalıştığı dört hedefin var oluşuna bağlı olduğu söylenebilir. Bu hedefler: • Devletin yıllık borçlanma ihtiyacının karşılanması, • Borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi, • Sürdürülebilir bir borç yapısına ulaşılması ve • Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde piyasalara sürekli girişlerin garanti edilmesi şeklinde sıralanabilir.


5. Soru

kamu borç yönetiminde karşılaşılan riskler nelerdir?

Cevap

Borçlanmada piyasa riski, borç çevirebilme riski, likidite riski, kredi riski, ve operasyonel risk temel risk çeşitleri olarak öne çıkmaktadır.


6. Soru

Borç yükünün temel belirleyicisi nedir?

Cevap

Borç yükünün temel belirleyicisi borcun miktarıdır. Borç miktarındaki değişiklikler bütçe finansmanı ile ilgili olup, aynı zamanda borcun bileşimini de etkilemektedir. Borcun bileşimi borcun vade ve faiz yapısıdır.


7. Soru

Zorunlu Konversiyon nedir?

Cevap

Zorunlu Konversiyon: Tahvil sahibinin isteğine bırakılmadan önceden çıkarılmış olan yüksek faizli tahvillerin düşük faizli tahvillerle değiştirilmesidir.


8. Soru

Borç yönetimi nedir?

Cevap

Borç yönetimi, devlet borçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için bir strateji geliştirilmesi ve yürütülmesi sürecidir.


9. Soru

Devletin borçlanma ihtiyacını belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Devletin borçlanma ihtiyacını, çoğunlukla bütçe açıkları belirlemektedir. Bütçe gelir-gider dengesinin sağlanamadığı durumda oluşan açıkların finanse edilmesi de kamu borç yönetiminin öncelikli amacıdır. Hükümetler, devlet faaliyetlerinin devamını sağlamak amacıyla borç yönetiminde önceliği bütçe açıklarının kapatılmasına vermektedirler.


10. Soru

Devletin ihtiyacı olduğunda piyasalardan rahatlıkla borçlanabilmesi neye bağlıdır?

Cevap

Devletin ihtiyacı olduğunda piyasalardan rahatlıkla borçlanabilmesi, piyasaların devlete olan güvenine bağlıdır. Piyasalarda güven oluşturmak kısa sürede sağlanamaz. Bunun için devlet piyasalarda güvensizliğe sebep olacak işlemlerden kaçınmalı, borçlarını mutlaka vadesinde ödemeli ve faiz oranını piyasada oluşan faiz oranına göre makul seviyelerde tutmalıdır. Aksi takdirde yatırımcılar, oluşacak güvensiz bir ortamda getiri oranının düşük olduğu bir yatırım aracını tercih etmeyeceklerdir.


11. Soru

Vade planlaması yapılırken neler dikkate alınmaldır?

Cevap

Vade planlaması yapılırken, vadesi gelmiş borçların ödenme zamanları ve gerekiyorsa yeni ihalelerle karşılanması gereği dikkate alınmalıdır.


12. Soru

Birincil piyasa ve ikinci el piyasa neyi ifade eder?

Cevap

Devlet iç borçlanma senetlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından ilk kez satışa sunulduğu piyasaya birincil piyasa, daha önce ihraç edilmiş olan devlet iç borçlanma senetlerinin işlem gördüğü piyasalara ise ikinci el piyasa denilmektedir.


13. Soru

Kamusal harcamaların finansmanı amacıyla kullanılan üç yöntem nedir?

Cevap

Bilindiği gibi kamusal harcamaların finansmanı amacıyla başlıca üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlar vergilendirme, borçlanma ve para basmadır.


14. Soru

Zorunlu ve ihtiyari ödeme nedir?

Cevap

Ödemeler zorunlu ve ihtiyari şekilde yapılabilmektedir. Zorunlu ödeme borç sözleşmesi gereği sözleşmede yer alan şartlar dâhilinde yapılan borç ödemesidir. Daha önce yapılan sözleşmelerde borcun hangi tarihte geri ödeneceği hüküm altına alınmıştır ve ilgili tarihte ödeme yapılmaktadır. İhtiyari ödeme ise, devletin mali durumunun iyi olduğu dönemlerde henüz vadesi gelmemiş borçların ödenmesidir.


15. Soru

Olağanüstü Borç Yönetimi nedir?

Cevap

Olağanüstü Borç Yönetimi, hükümetlerin ekonomik açıdan beklenmeyen durumlar ile karşılaşmaları sonucunda ortaya çıkan borç yönetimi işlemleridir


16. Soru

Borçlanma maliyeti denildiğinde akla gelen en önemli unsur nedir ve neden?

Cevap

Borçlanma maliyeti denildiğinde akla gelen en önemli unsur faizdir. Faizler ne kadar yüksek olursa borçlanmanın maliyeti de o kadar artacaktır. Bu nedenle borç yönetiminde maliyetin düşürülmesi amacıyla farklı uygulamalara başvurulmaktadır. Bunun için sıklıkla başvurulan yolların başında borçlanma türleri ve araçlarının mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gelmektedir.


17. Soru

İhtiyari Konversiyon nedir?

Cevap

Devlet iç borçlanma senedi sahiplerinin, teklif olunan yeni senetlerle eski senetlerin değiştirilmesini kabul etmek ya da değiştirmeyi reddetmek arasında seçim yapabilmesine olanak sağlayan konversiyona ihtiyari konversiyon denilmektedir.


18. Soru

Farklı özelliklere sahip borçlanma araçlarına sahip olmanın borç yönetimi açısından avantajları nelerdir?

Cevap

Farklı özelliklere sahip borçlanma araçlarına sahip olmanın borç yönetimi açısından iki önemli avantajı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi borçlanma şartlarının ani ve önemli değişiklikler göstermesi durumunda farklı borçlanma araçları kullanılmasının borçlanma işlemini kolaylaştırmasıdır. İkincisi ise, borçlanma maliyetinin minimize edilmesi ve vade uyumsuzluklarının giderilmesidir. 


19. Soru

Borçların Miktarı Kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Borçların Miktarı Kavramı, devletin amaçlarına en etkin düzeyde ulaşabilmesi bakımından hangi büyüklüklerde borçlanması gerektiğini ve bununla ilgili ayarlama ve düzenlemeleri ifade etmektedir. 


20. Soru

Vadesi gelen devlet borçları ne şekillerde ödenmektedir?

Cevap

Vadesi gelen devlet borçları şu şekillerde ödemektedir; toplu ödeme, kademeli ödeme, Dr Price amortisman fonu aracılığı ile ödeme, bütçe fazlası sağlayarak ödeme.


1. Soru

Devlet borçlanması piyasada oluşan hangi koşullardan etkilenir?

Cevap

Örneğin devlet borçlanması piyasa faiz oranlarını doğrudan etkilemektedir. Devletin piyasadan borç almak için topladığı miktarlar piyasadaki para miktarında azalmaya, piyasaya olan borcunu ödenmesi ise piyasadaki para miktarında artışa neden olmaktadır.

2. Soru

Konosolidasyon nedir?

Cevap

Kısa ve orta vadeli borçların veya vadeleri gelen borçların uzun vadeli veya süresiz bir borç haline dönüştürülmesi işlemine konsolidasyon denilmektedir.

3. Soru

Moratoryum nedir?

Cevap

Moratoryum ise, bir ülkenin dış borç servisini yerine getiremeyeceğini açıklamasıdır.

4. Soru

Etkin bir kamu borç yönetimiyle hedeflenen amaçlar nelerdir?

Cevap

sürdürülebilir bir borç düzeyinin yakalanmasının; orta vadeli ve ayrıntılı bir borç stratejisinin oluşturulması ve bu stratejinin geliştirmeye çalıştığı dört hedefin var oluşuna bağlı olduğu söylenebilir. Bu hedefler: • Devletin yıllık borçlanma ihtiyacının karşılanması, • Borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi, • Sürdürülebilir bir borç yapısına ulaşılması ve • Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde piyasalara sürekli girişlerin garanti edilmesi şeklinde sıralanabilir.

5. Soru

kamu borç yönetiminde karşılaşılan riskler nelerdir?

Cevap

Borçlanmada piyasa riski, borç çevirebilme riski, likidite riski, kredi riski, ve operasyonel risk temel risk çeşitleri olarak öne çıkmaktadır.

6. Soru

Borç yükünün temel belirleyicisi nedir?

Cevap

Borç yükünün temel belirleyicisi borcun miktarıdır. Borç miktarındaki değişiklikler bütçe finansmanı ile ilgili olup, aynı zamanda borcun bileşimini de etkilemektedir. Borcun bileşimi borcun vade ve faiz yapısıdır.

7. Soru

Zorunlu Konversiyon nedir?

Cevap

Zorunlu Konversiyon: Tahvil sahibinin isteğine bırakılmadan önceden çıkarılmış olan yüksek faizli tahvillerin düşük faizli tahvillerle değiştirilmesidir.

8. Soru

Borç yönetimi nedir?

Cevap

Borç yönetimi, devlet borçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için bir strateji geliştirilmesi ve yürütülmesi sürecidir.

9. Soru

Devletin borçlanma ihtiyacını belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Devletin borçlanma ihtiyacını, çoğunlukla bütçe açıkları belirlemektedir. Bütçe gelir-gider dengesinin sağlanamadığı durumda oluşan açıkların finanse edilmesi de kamu borç yönetiminin öncelikli amacıdır. Hükümetler, devlet faaliyetlerinin devamını sağlamak amacıyla borç yönetiminde önceliği bütçe açıklarının kapatılmasına vermektedirler.

10. Soru

Devletin ihtiyacı olduğunda piyasalardan rahatlıkla borçlanabilmesi neye bağlıdır?

Cevap

Devletin ihtiyacı olduğunda piyasalardan rahatlıkla borçlanabilmesi, piyasaların devlete olan güvenine bağlıdır. Piyasalarda güven oluşturmak kısa sürede sağlanamaz. Bunun için devlet piyasalarda güvensizliğe sebep olacak işlemlerden kaçınmalı, borçlarını mutlaka vadesinde ödemeli ve faiz oranını piyasada oluşan faiz oranına göre makul seviyelerde tutmalıdır. Aksi takdirde yatırımcılar, oluşacak güvensiz bir ortamda getiri oranının düşük olduğu bir yatırım aracını tercih etmeyeceklerdir.

11. Soru

Vade planlaması yapılırken neler dikkate alınmaldır?

Cevap

Vade planlaması yapılırken, vadesi gelmiş borçların ödenme zamanları ve gerekiyorsa yeni ihalelerle karşılanması gereği dikkate alınmalıdır.

12. Soru

Birincil piyasa ve ikinci el piyasa neyi ifade eder?

Cevap

Devlet iç borçlanma senetlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından ilk kez satışa sunulduğu piyasaya birincil piyasa, daha önce ihraç edilmiş olan devlet iç borçlanma senetlerinin işlem gördüğü piyasalara ise ikinci el piyasa denilmektedir.

13. Soru

Kamusal harcamaların finansmanı amacıyla kullanılan üç yöntem nedir?

Cevap

Bilindiği gibi kamusal harcamaların finansmanı amacıyla başlıca üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlar vergilendirme, borçlanma ve para basmadır.

14. Soru

Zorunlu ve ihtiyari ödeme nedir?

Cevap

Ödemeler zorunlu ve ihtiyari şekilde yapılabilmektedir. Zorunlu ödeme borç sözleşmesi gereği sözleşmede yer alan şartlar dâhilinde yapılan borç ödemesidir. Daha önce yapılan sözleşmelerde borcun hangi tarihte geri ödeneceği hüküm altına alınmıştır ve ilgili tarihte ödeme yapılmaktadır. İhtiyari ödeme ise, devletin mali durumunun iyi olduğu dönemlerde henüz vadesi gelmemiş borçların ödenmesidir.

15. Soru

Olağanüstü Borç Yönetimi nedir?

Cevap

Olağanüstü Borç Yönetimi, hükümetlerin ekonomik açıdan beklenmeyen durumlar ile karşılaşmaları sonucunda ortaya çıkan borç yönetimi işlemleridir

16. Soru

Borçlanma maliyeti denildiğinde akla gelen en önemli unsur nedir ve neden?

Cevap

Borçlanma maliyeti denildiğinde akla gelen en önemli unsur faizdir. Faizler ne kadar yüksek olursa borçlanmanın maliyeti de o kadar artacaktır. Bu nedenle borç yönetiminde maliyetin düşürülmesi amacıyla farklı uygulamalara başvurulmaktadır. Bunun için sıklıkla başvurulan yolların başında borçlanma türleri ve araçlarının mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gelmektedir.

17. Soru

İhtiyari Konversiyon nedir?

Cevap

Devlet iç borçlanma senedi sahiplerinin, teklif olunan yeni senetlerle eski senetlerin değiştirilmesini kabul etmek ya da değiştirmeyi reddetmek arasında seçim yapabilmesine olanak sağlayan konversiyona ihtiyari konversiyon denilmektedir.

18. Soru

Farklı özelliklere sahip borçlanma araçlarına sahip olmanın borç yönetimi açısından avantajları nelerdir?

Cevap

Farklı özelliklere sahip borçlanma araçlarına sahip olmanın borç yönetimi açısından iki önemli avantajı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi borçlanma şartlarının ani ve önemli değişiklikler göstermesi durumunda farklı borçlanma araçları kullanılmasının borçlanma işlemini kolaylaştırmasıdır. İkincisi ise, borçlanma maliyetinin minimize edilmesi ve vade uyumsuzluklarının giderilmesidir. 

19. Soru

Borçların Miktarı Kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Borçların Miktarı Kavramı, devletin amaçlarına en etkin düzeyde ulaşabilmesi bakımından hangi büyüklüklerde borçlanması gerektiğini ve bununla ilgili ayarlama ve düzenlemeleri ifade etmektedir. 

20. Soru

Vadesi gelen devlet borçları ne şekillerde ödenmektedir?

Cevap

Vadesi gelen devlet borçları şu şekillerde ödemektedir; toplu ödeme, kademeli ödeme, Dr Price amortisman fonu aracılığı ile ödeme, bütçe fazlası sağlayarak ödeme.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!