Kamu Ekonomisi 2 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
3
A+
A-

Siyasal Süreçte Enformasyon Sorunları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Ekonomisi 2 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Siyasal Süreçte Enformasyon Sorunları

1. Soru

“Asimetrik enformasyon” nedir?

Cevap

Enformasyon akışında ortaya çıkan dengesizliklerin  piyasa
başarısızlığına neden olmasıdır. 


2. Soru

Klasik demokrasi teorisi hangi yy da ortaya çıkmıştır?

Cevap

Klasik demokrasi teorisi hangi 19.yy da ortaya çıkmıştır.


3. Soru

Asimetrik enformasyon sorunu başka hangi sorunlara yol açablir?

Cevap

Asimetrik enformasyon sorunu, piyasa süreci işleyişinde bir başka soruna da yol
açabilir: Ahlaki Sorun. (moral hazard). Buna göre eğer piyasadaki birimler masyona sahip olma yönünden eşit durumda değillerse daha fazla enformasyona sahip olan tarafın gayri-ahlaki davranarak karşı tarafı kandırması söz konusu olabilir. Örneğin; rasyonel davranan satıcı düşük kalitedeki malı alıcıya değerinin üzerindeki fiyattan satabilir.


4. Soru

Klasik demokrasi teorisi hangi  koşullar üzerine kurulmuştur*

Cevap

19. yüzyılda hakim olan Klasik demokrasi teorisi şu koşullar üzerine kurulmuştur
1. Halk kamu işlerine ilgi duyar. 2. Halk olup biten her şeyden haberdardır. 3. Halk akılcı çözümlere varır. 4. Akılcı biçimde oluşan bireysel kanılar toplumun bütünü için de geçerlidir. 5. Halk bir yargıya veya bir sonuca ulaştıktan sonra bunu seçimlerde ortaya koyar. 6. Halkın iradesi ya da hiç değilse çoğunluğun görüşleri yasalaştırılır. 7. Sürekli denetim ve eleştiri aydınlanmış bir kamuoyunun ve buna bağlı olarak da toplumsal ahlak ve adalet ilkelerine dayalı bir kamu siyasetinin sürdürülmesini sağlar.


5. Soru

Demokrasinin işleyişi için gerekli olan tam enformasyon genel olarak hangi tür bilgileri kapsar?

Cevap

Ülkede cereyan eden tüm ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar, tarih, egemenlik kavramı ve kullanım şekilleri, bireysel (ekonomik ve siyasal) hak ve özgürlükler, devletin (ekonomik ve siyasal) hak ve yetkileri, politik kurumlar, hükûmetin amaçları, siyasal sistemin işleyişi, ekonominin temel kavramları, prensipleri, ekonomi politikaları ve sonuçları, diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkiler, sivil toplumun önemi vb. Kısacası tam enformasyon için bilgi sahibi olunması gereken alanlar ekonomiden siyasete, siyasetten tarihe kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu alanlar uzmanlık gerektirirken toplumdaki herkesin tüm bu konularda ayrı ayrı uzman olması beklenemez.


6. Soru

Siyasal süreçte seçmenin  enformasyon kaynakları nelerdir?

Cevap

Siyasal süreçte seçmenin çeşitli enformasyon kaynakları vardır. Seçme yaşına gelen bir vatandaş, tercihte bulunacağı aday, siyasal parti veya politika alternatiflerin konusunda temin ettiği kaynaklardan yararlanabilir. Seçmenin enformasyonu temin için çaba göstermesi gerekebilir fakat bazı bilgiler seçmenlerin özel bir çabasını gerektirmeksizin kendisine ulaşır.


7. Soru

Anthony Downs’a göre siyasal süreçte seçmen için enformasyonu
gerektiren politik kararlar nelerdir?

Cevap

Bunlardan ilki, seçmenin hangi partiye oy vereceği, ikincisi de hükûmet politikalarının oluşumu üzerinde doğrudan etkiye sahip olan politikalar konusunda karar vermesidir. Seçmenin hangi partiye oy vereceğini belirleyebilmesi için toplumda serbest enformasyon akışının olduğunu ve bu enformasyonun tüm vatandaşlara sürekli olarak yayıldığını kabul etmek gerekir.Downs’un işaret ettiği ikinci tür politik karar ise seçmenin bireysel olarak veya bir grup olarak (bir çıkar veya baskı grubu şeklinde) belirli bir çaba harcayarak enformasyon temin etmesini gerektirir.


8. Soru

Kamuoyunun oluşumundaki atamalar nelerdir?

Cevap

Kamuoyunun oluşumunda ilk aşama bilgi iletilmesi olduğu için bu işlevi yerine getiren kitle iletişim araçları büyük önem taşırlar. İkinci aşama ise iletilen bilgilerin alınması ve algılanması safhasıdır. Propaganda bu süreçte önemli bir rol oynar. Kamuoyunu etkilemek ve yönlendirmek isteyenler için propaganda en önemli araçtır ve doğal olarak demokratik sistemlerin siyasetçileri de bu vasıtayı en etkin biçimde kullanmaya çalışır


9. Soru

Aktörlerin rasyonel davranışları dışındaki faktörlerden kaynaklanan enformasyon sorunları nelerdir?

Cevap

Bu sorunlar; doğal bilgisizlik, doğal ilgisizlik, seçmen unutkanlığı
ve seçmen miyopluğudur. 


10. Soru

Seçmen bilgisizliği nedir?

Cevap

Seçmen bilgisizliği, seçmenin eksik enformasyona sahip olmasını ifade eder. Seçmenin kendi tercihi olmaksızın eksik enformasyona sahip olması söz konusu olabildiği gibi, eksik enformasyona sahip olma seçmenin bir tercihi de olabilir.


11. Soru

Bilginin kaynağı üstüne ileri sürdükleri tezlere göre felsefe öğretileri kaç  bölümde toplanır?

Cevap

Bilginin kaynağı üstüne ileri sürdükleri tezlere göre felsefe öğretileri dört bölümde toplanır : 1. Bilginin ustan geldiğini ileri süren bütün öğretiler usçuluk. 2. Bilginin duyumlarla geldiğini ileri süren bütün öğretiler duyumculuk (sansüalizm), 3. Bilginin doğuştan geldiğini, doğduğu anda bütün bilgilerin insanda mevcut bulunduğunu ileri süren bütün öğretiler doğuştancılık (ineizmnativizm), 4. Bilginin sezgilerle elde edildiğini ileri süren bütün öğretiler sezgicilik (entüvizyonizm-mistisizm) adı altında toplanır.


12. Soru

Tabula Rasa nedir?

Cevap

Tabula Rasa, kelime olarak düz levha anlamına gelen ve insan anlığının doğum anındaki durumunu belirtmek için İngiliz aydınlanmasının öncülerinden büyük düşünür John Locke’un (1632-1704) ileri sürdüğü Latince bir deyimdir


13. Soru

bilginin büyümesi fenomeni nedir?

Cevap

İnsanın doğuşundan seçme hakkını elde ettiği erişkin yaşına kadar olan süreçte sahip olduğu enformasyon, bilginin büyümesi fenomenini ifade eder.


14. Soru

Rasyonel bilgisizlik nedir?

Cevap

Rasyonel bilgisizlikte, birey bir olgunun var olduğu bilmekle birlikte bu olgunun detayları hakkında tamamen bilgisiz kalmayı tercih etmektedir. Yani birey bir tür enformasyonun varlığı kabul etmekle birlikte bu enformasyonu elde etmek ve değerlendirmek için herhangi bir çaba harcamaz.


15. Soru

Siyasal etkinlik duygusunun düşüklüğü nedir?

Cevap

Siyasal etkinlik duygusunun düşüklüğü, siyasal bilgisizliğe ve siyasal ilgisizliğe neden olabilen psikolojik bir olaydır.


16. Soru

“Rasyonel seçmen bilgisizliği” ilk kez kim tarafından ele alınmıştır?

Cevap

“Rasyonel seçmen bilgisizliği” olarak bilinen bu durum, ilk kez Anthony Downs tarafından ele alınmıştır.


17. Soru

Downs’a göre eksik enformasyon kaç temel unsuru kapsamaktadır?

Cevap

(1) Partilerin vatandaşların ne istediklerini her zaman tam olarak bilmemeleri; (2) Vatandaşların hükûmetin veya muhalefetin ne yaptığını veya vatandaşların çıkarlarına hizmet etmek için ne yapması gerektiğini her zaman bilmemeleri; (3) Her iki tür bilgisizliği gidermek için ihtiyaç duyulan bilgiyi temin etmenin maliyetli olması yani kıt kaynakların bilgiyi temin etmek için kullanılması gerektiğidir


18. Soru

‘Seçmen bilgisizliği, bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşılmasını engeller.’ ifadesiyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Eksik enformasyona sahip seçmenlerin tercihlerinden yola
çıkarak tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmak mümkün değildir. Çünkü eksik enformasyon nedeniyle seçmenler kendileri için rasyonel olmayan tercihlerde bulunabilir.


19. Soru

Seçmen ilgisizliği nelerden kaynaklanır?

Cevap

Seçmen ilgisizliği, seçmenin rasyonel davranışının bir sonucu olabileceği gibi rasyonel davranış dışı faktörlerden (kişilik yapısı gibi doğal nedenlerden) de kaynaklanabilir.


20. Soru

Tiebout (Ayaklarıyla Oylama) Modeli nedir?

Cevap

Seçmenlerin federal bir sistemde eyaletler ve yerel yönetimlerin uygulamaları hakkında enformasyon sahibi olarak kendi çıkarlarına uygun bir bölgeye yerleşmeleri ve o bölgede oy kullanmaları
esasına dayalı bir modeldir.


1. Soru

“Asimetrik enformasyon” nedir?

Cevap

Enformasyon akışında ortaya çıkan dengesizliklerin  piyasa
başarısızlığına neden olmasıdır. 

2. Soru

Klasik demokrasi teorisi hangi yy da ortaya çıkmıştır?

Cevap

Klasik demokrasi teorisi hangi 19.yy da ortaya çıkmıştır.

3. Soru

Asimetrik enformasyon sorunu başka hangi sorunlara yol açablir?

Cevap

Asimetrik enformasyon sorunu, piyasa süreci işleyişinde bir başka soruna da yol
açabilir: Ahlaki Sorun. (moral hazard). Buna göre eğer piyasadaki birimler masyona sahip olma yönünden eşit durumda değillerse daha fazla enformasyona sahip olan tarafın gayri-ahlaki davranarak karşı tarafı kandırması söz konusu olabilir. Örneğin; rasyonel davranan satıcı düşük kalitedeki malı alıcıya değerinin üzerindeki fiyattan satabilir.

4. Soru

Klasik demokrasi teorisi hangi  koşullar üzerine kurulmuştur*

Cevap

19. yüzyılda hakim olan Klasik demokrasi teorisi şu koşullar üzerine kurulmuştur
1. Halk kamu işlerine ilgi duyar. 2. Halk olup biten her şeyden haberdardır. 3. Halk akılcı çözümlere varır. 4. Akılcı biçimde oluşan bireysel kanılar toplumun bütünü için de geçerlidir. 5. Halk bir yargıya veya bir sonuca ulaştıktan sonra bunu seçimlerde ortaya koyar. 6. Halkın iradesi ya da hiç değilse çoğunluğun görüşleri yasalaştırılır. 7. Sürekli denetim ve eleştiri aydınlanmış bir kamuoyunun ve buna bağlı olarak da toplumsal ahlak ve adalet ilkelerine dayalı bir kamu siyasetinin sürdürülmesini sağlar.

5. Soru

Demokrasinin işleyişi için gerekli olan tam enformasyon genel olarak hangi tür bilgileri kapsar?

Cevap

Ülkede cereyan eden tüm ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar, tarih, egemenlik kavramı ve kullanım şekilleri, bireysel (ekonomik ve siyasal) hak ve özgürlükler, devletin (ekonomik ve siyasal) hak ve yetkileri, politik kurumlar, hükûmetin amaçları, siyasal sistemin işleyişi, ekonominin temel kavramları, prensipleri, ekonomi politikaları ve sonuçları, diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkiler, sivil toplumun önemi vb. Kısacası tam enformasyon için bilgi sahibi olunması gereken alanlar ekonomiden siyasete, siyasetten tarihe kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu alanlar uzmanlık gerektirirken toplumdaki herkesin tüm bu konularda ayrı ayrı uzman olması beklenemez.

6. Soru

Siyasal süreçte seçmenin  enformasyon kaynakları nelerdir?

Cevap

Siyasal süreçte seçmenin çeşitli enformasyon kaynakları vardır. Seçme yaşına gelen bir vatandaş, tercihte bulunacağı aday, siyasal parti veya politika alternatiflerin konusunda temin ettiği kaynaklardan yararlanabilir. Seçmenin enformasyonu temin için çaba göstermesi gerekebilir fakat bazı bilgiler seçmenlerin özel bir çabasını gerektirmeksizin kendisine ulaşır.

7. Soru

Anthony Downs’a göre siyasal süreçte seçmen için enformasyonu
gerektiren politik kararlar nelerdir?

Cevap

Bunlardan ilki, seçmenin hangi partiye oy vereceği, ikincisi de hükûmet politikalarının oluşumu üzerinde doğrudan etkiye sahip olan politikalar konusunda karar vermesidir. Seçmenin hangi partiye oy vereceğini belirleyebilmesi için toplumda serbest enformasyon akışının olduğunu ve bu enformasyonun tüm vatandaşlara sürekli olarak yayıldığını kabul etmek gerekir.Downs’un işaret ettiği ikinci tür politik karar ise seçmenin bireysel olarak veya bir grup olarak (bir çıkar veya baskı grubu şeklinde) belirli bir çaba harcayarak enformasyon temin etmesini gerektirir.

8. Soru

Kamuoyunun oluşumundaki atamalar nelerdir?

Cevap

Kamuoyunun oluşumunda ilk aşama bilgi iletilmesi olduğu için bu işlevi yerine getiren kitle iletişim araçları büyük önem taşırlar. İkinci aşama ise iletilen bilgilerin alınması ve algılanması safhasıdır. Propaganda bu süreçte önemli bir rol oynar. Kamuoyunu etkilemek ve yönlendirmek isteyenler için propaganda en önemli araçtır ve doğal olarak demokratik sistemlerin siyasetçileri de bu vasıtayı en etkin biçimde kullanmaya çalışır

9. Soru

Aktörlerin rasyonel davranışları dışındaki faktörlerden kaynaklanan enformasyon sorunları nelerdir?

Cevap

Bu sorunlar; doğal bilgisizlik, doğal ilgisizlik, seçmen unutkanlığı
ve seçmen miyopluğudur. 

10. Soru

Seçmen bilgisizliği nedir?

Cevap

Seçmen bilgisizliği, seçmenin eksik enformasyona sahip olmasını ifade eder. Seçmenin kendi tercihi olmaksızın eksik enformasyona sahip olması söz konusu olabildiği gibi, eksik enformasyona sahip olma seçmenin bir tercihi de olabilir.

11. Soru

Bilginin kaynağı üstüne ileri sürdükleri tezlere göre felsefe öğretileri kaç  bölümde toplanır?

Cevap

Bilginin kaynağı üstüne ileri sürdükleri tezlere göre felsefe öğretileri dört bölümde toplanır : 1. Bilginin ustan geldiğini ileri süren bütün öğretiler usçuluk. 2. Bilginin duyumlarla geldiğini ileri süren bütün öğretiler duyumculuk (sansüalizm), 3. Bilginin doğuştan geldiğini, doğduğu anda bütün bilgilerin insanda mevcut bulunduğunu ileri süren bütün öğretiler doğuştancılık (ineizmnativizm), 4. Bilginin sezgilerle elde edildiğini ileri süren bütün öğretiler sezgicilik (entüvizyonizm-mistisizm) adı altında toplanır.

12. Soru

Tabula Rasa nedir?

Cevap

Tabula Rasa, kelime olarak düz levha anlamına gelen ve insan anlığının doğum anındaki durumunu belirtmek için İngiliz aydınlanmasının öncülerinden büyük düşünür John Locke’un (1632-1704) ileri sürdüğü Latince bir deyimdir

13. Soru

bilginin büyümesi fenomeni nedir?

Cevap

İnsanın doğuşundan seçme hakkını elde ettiği erişkin yaşına kadar olan süreçte sahip olduğu enformasyon, bilginin büyümesi fenomenini ifade eder.

14. Soru

Rasyonel bilgisizlik nedir?

Cevap

Rasyonel bilgisizlikte, birey bir olgunun var olduğu bilmekle birlikte bu olgunun detayları hakkında tamamen bilgisiz kalmayı tercih etmektedir. Yani birey bir tür enformasyonun varlığı kabul etmekle birlikte bu enformasyonu elde etmek ve değerlendirmek için herhangi bir çaba harcamaz.

15. Soru

Siyasal etkinlik duygusunun düşüklüğü nedir?

Cevap

Siyasal etkinlik duygusunun düşüklüğü, siyasal bilgisizliğe ve siyasal ilgisizliğe neden olabilen psikolojik bir olaydır.

16. Soru

“Rasyonel seçmen bilgisizliği” ilk kez kim tarafından ele alınmıştır?

Cevap

“Rasyonel seçmen bilgisizliği” olarak bilinen bu durum, ilk kez Anthony Downs tarafından ele alınmıştır.

17. Soru

Downs’a göre eksik enformasyon kaç temel unsuru kapsamaktadır?

Cevap

(1) Partilerin vatandaşların ne istediklerini her zaman tam olarak bilmemeleri; (2) Vatandaşların hükûmetin veya muhalefetin ne yaptığını veya vatandaşların çıkarlarına hizmet etmek için ne yapması gerektiğini her zaman bilmemeleri; (3) Her iki tür bilgisizliği gidermek için ihtiyaç duyulan bilgiyi temin etmenin maliyetli olması yani kıt kaynakların bilgiyi temin etmek için kullanılması gerektiğidir

18. Soru

‘Seçmen bilgisizliği, bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşılmasını engeller.’ ifadesiyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Eksik enformasyona sahip seçmenlerin tercihlerinden yola
çıkarak tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmak mümkün değildir. Çünkü eksik enformasyon nedeniyle seçmenler kendileri için rasyonel olmayan tercihlerde bulunabilir.

19. Soru

Seçmen ilgisizliği nelerden kaynaklanır?

Cevap

Seçmen ilgisizliği, seçmenin rasyonel davranışının bir sonucu olabileceği gibi rasyonel davranış dışı faktörlerden (kişilik yapısı gibi doğal nedenlerden) de kaynaklanabilir.

20. Soru

Tiebout (Ayaklarıyla Oylama) Modeli nedir?

Cevap

Seçmenlerin federal bir sistemde eyaletler ve yerel yönetimlerin uygulamaları hakkında enformasyon sahibi olarak kendi çıkarlarına uygun bir bölgeye yerleşmeleri ve o bölgede oy kullanmaları
esasına dayalı bir modeldir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.