Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
6
A+
A-

Türkiye’De Kamu Diplomasisi Aktörleri Ve Medyanın Rolü

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De Kamu Diplomasisi Aktörleri Ve Medyanın Rolü

1. Soru

Türkiye’de kamu diplomasisi başlıca hangi kurumlar tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Türkiye’de kamu diplomasisinin doğrudan doğruya söz konusu faaliyetleri koordine etmek üzere kurulmuş Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ve TRT gibi kurumlarca yürütüldüğünü görmekteyiz.


2. Soru

Geleneksel diplomasinin icra ediliş biçimlerinin değişmesinde önemli rol oynayan faktörler nelerdir?

Cevap

Uluslararası ilişkilerin kabaca devletler arası ilişkiler olmanın ötesinde farklı aktörleri içerisine alacak biçimde giderek genişlemesi ve bir taraftan da söz konusu aktörler arasındaki iletişim kanallarının hızla çeşitlenmesi, ilişkileri daha karmaşık aktörleri ise bağımlı hale getirmiştir (Keohane & Nye, 1977; Keohane & Nye, 1987). Kuşkusuz aktörlerin ve kanalların çeşitlenmesine parallellik arz edecek biçimde geleneksel diplomasinin icra ediliş biçimleri de hızlı bir dönüşüm geçirmiştir.


3. Soru

Medya’nın uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisinden kısaca bahsediniz. 

Cevap

Medya’nın uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisi iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim ile birlikte gün geçtikçe daha hissedilebilir bir hal almıştır. Kablolu kanalların giderek yaygınlaşması özellikle CNN veya El Cezire etkisi olarak anılan uluslararası erişime sahip görsel medyanın uluslararası politikayı yönlendirmede sahip olduğu baskın rolü sözkonusu etkiyi çok daha belirgin kılmıştır


4. Soru

Gilboa’nın medyanın kamu diplomasisi üzerindeki etkisini gösteren kamu diplomasisi tanımını belirtiniz. 

Cevap

Gilboa, kamu diplomasisini “yabancı toplumlarda kamuoyunu etkilemek için devlet ve devlet dışı aktörlerin medya veya diğer iletişim kanallarını kullanması” olarak tanımlamaktadır (Gilboa, 2001, s. 4).


5. Soru

Devletlerin marka değerleri hangi boyutlara göre belirlenmektedir? 

Cevap

Devletler (i) ihracat, (ii) yönetişim, (iii) kültürel miras, (iv) toplum, (v) turizm, (vi) yatırım ve göç olarak sıralanan farklı boyutlarına göre değerlendirilmekte ve devletlerin marka değerleri belirlenmektedir (Anholt, 2008: 3-4).


6. Soru

Kültürel diplomasi ve kamu diplomasisi arasındaki bağlantıyı açıklayınız. 

Cevap

Kamu diplomasisinin icra alanlarını yurttaş diplomasisi, inanç diplomasisi, lobicilik ve savunuculuk gibi kompartmalara ayıran Sancar, kültürel diplomasiyi de kamu diplomasisine yönelik söz konusu kompartmanlardan biri olarak kabul etmektedir. (Sancar, 2012, ss.169-185).


7. Soru

Türkiye’nin ortalama internet ve sosyal medya kullanım verileri ne düzeydedir?

Cevap

Türkiye’de yaşanan iletişim devrimi ilerleyen yıllarda internet ve sosyal medya kullanımına da yansımıştır. Bugün Türkiye sosyal medyayı en yoğun biçimde kullanan ülkelerden biri olarak değerlendirilmektedir. Zira Türkiye’de otuz beş milyon internet kullanıcısı bulunmakta ve günde ortalama iki saat otuz iki dakika sosyal medyada harcanmaktadır (Acar, 2015).


8. Soru

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ne zaman ve hangi birime bağlı olarak kurulmuştur? 

Cevap

Türkiye’de kamu diplomasisine gerek teorik gerekse de pratik katkılar sunan Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 30 Ocak 2010 tarihinde oluşturulmuştur (http://kdk.gov.tr/faaliyetler/ kurulus/7). Kamu diplomasisi koordinatörlüğü pek çok farklı alanda muhtelif faaliyetlere imza atmaktadır (ayrıntılı bir değerlendirme için bknz. Anaz & Özşahin, 2015).


9. Soru

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün medyaya yönelik faaliyetleri hangi alanlarda yürütülmektedir? 

Cevap

Kamu diplomasisi koordinatörlüğünün geniş bir yelpazede sürdürdüğü faaaliyetleri arasında Medya ve Tanıtım da önemli bir yer işgal etmektedir. Türkiye’de Kamu diplomasisini dizayn etmek üzere faaliyet gösteren Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün medyaya yönelik faaliyetlerini üç başlık altında ele almak mümkündür. (a) Gazeteci heyetleri programı (b) Uluslararası Basını Bilgilendirme (c) Kültür ve Tanıtım Faaliyetleri (http:// www.kdk.gov.tr/).


10. Soru

2000’li yıllarda açılan ve TRT’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında mukim farklı etnik ve dini unsurları hedefleyen farklı kanallarına örnekler veriniz. 

Cevap

TRT farklı kanalları vasıtasıyla yalnızca Türkiye vatandaşlarına yönelik değil Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında mukim farklı etnik ve dini unsurları hedefleyen icraatlara da imza atmaktadır. Kürt coğrafyasına yönelik TRT Kürdi (TRT 6), Orta Asya’ya yönelik yayınlarıyla TRT Avaz ve Arap coğrafyasını hedefleyen TRT Arapça 2000’li yıllara damgasını vuran önemli televizyon kanalları oldular (ayrıntılı bir değerlendirme için bknz. Ekşi, 2014, ss.227-230; Kılıç, 2005, ss.367-390; http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx).


11. Soru

TRT’nin televizyon dışında radyo aracılığyla kamu diplomasisini yürütmesine olanak sağlayan radyo kanalları hangileridir? 

Cevap

TRT radyo yayınları ile de kamu diplomasisi faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR), TRT Radyo 6, TRT-Vot World, TRT-Vot East, TRT-Vot West, bu anlamda TRT bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin radyo kanallarıdır (bkz. Tablo 2).


12. Soru

mevcut lingua franca İngilizceyi kullanarak Türk kamu diplomasisine katkı sağlayan yayın organlarına örnek veriniz. 

Cevap

Türkiye’de devlet dışı kuruluşlar kamu diplomasisinde yazılı medyadan sıklıkla yararlanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de pek çok gazete kamu diplomasisiyle ilişkilendirilebilecek kamu diplomasisi faaliyetlerine imza atmaktadır. Bu yayınların bir kısmının aynı zamanda mevcut lingua franca İngilizceyi kullanması itibariyle ülke dışında geniş kitlelere ulaşabilmeyi sağlamaktadır. Bu çerçevede Hürriyet Daily News, Sabah Daily News gibi İngilizce yayın yapan gazeteler Türkiye’nin sesini uluslararası medyaya duyuran medya organları niteliğini kazandı.


13. Soru

Yeni medyanın ayırt edici özellikleri hangileridir?

Cevap

Lister ve arkadaşlarına göre yeni medyanın ayırt edici özellikleri “dijital, interaktif, hipermetinsel, sanal, ağ tabanlı ve simule edilmiş” olmasıdır (Lister vd. 2009, s.13).


14. Soru

Kamu diplomasisi gelişen iletişim teknolojisi ürünlerinden ne düzeyde etkilenmiştir? 

Cevap

Bu çerçevede geleneksel medya daha çok gazete televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarından faydalanmakta iken yeni medya sosyal medyanın içerisinde yer aldığı internet kullanımına dayanmaktadır (Ekşi, 2014, ss. 114-118; Sancar, 2012, ss. 185-204). Kurumsal ve bireysel nitelikteki sosyal medya hesapları yoluyla iç ve dış kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerden giderek yoğun biçimde faydalanılmaktadır. Genellikle yeni medya veya Web 2.0 olarak adlandırılan sosyal medya kullanımı kamu diplomasisinin taraflarını etkileşime daha açık hale getirmiştir. Kamu diplomasisi bu çerçevede iletişim teknolojisinin bu yeni biçimini kullanabilmektedir (Sancar, 2012, ss. 198-200; ayrıca bknz. Cull, 2011; Cull, 2013).


15. Soru

Siyasetçilerin sosyal medya kullanımı kamu diplomasisini ne yönde etkilemiştir? 

Cevap

Pek çok siyasetçi Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal medya platformlarından yoğun biçimde faydalanmaktadır. Bu düzlemde özellikle medyanın çeşitlenmesi vesilesiyle iletişimin yoğunlaşması en genel anlamda siyasetin demokratikleşmesine yönelik dikkat çekici bir adım olarak kabul edilmiştir (Coleman, 1999; Coleman & Blumler, 2009; van Dijk, 2012).


16. Soru

İletişim ve diplomasinin demokratikleşmesi arasındaki bağ nasıl kurulabilir?

Cevap

İletişim ve diplomasinin demokratikleşmesi arasındaki illiyet bağını Grant (2005), şu şekilde kurmaktadır: İletişim ve teknolojide olanakların artışı (a) hızın doğrudan doğruya politikaya yansıması, (b) bilgiye açık erişim sağlanması ve erişimin kolaylaşması, (c) teknolojiye erişimin ucuzlaması ve yaygınlaşması, (d) yurttaşların politika oluşturma sürecine katılım talebinin artması ve (e) devlet dışı örgütlerin daha fazla rol oynamaya başlaması sonucunu doğurmuştur (Grant, 2005, s. 5).


17. Soru

“Diyolojik iletişim” kavramını açıklayınız.

Cevap

Bu çerçevede seçilmiş ve oy veren arasındaki ilişkinin mahiyeti de köklü bir biçimde değişmiştir. Bu minvalde milletvekili ve bakan düzeyinde pek çok siyasetçi gündelik siyasete yönelik mesajlarını sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşmakta ve aynı zamanda bu paylaşımlara yönelik geri bildirim alma imkanına kavuşmaktadır. Bu bağlamda internetin sağladığı “diyolojik iletişim” pek çok açıdan önemli bir devrim niteliğindedir (Kent & Taylor, 1998).


18. Soru

Türkiyede sosyal medyada kurumsal hesap kullanımı gerçekleştiren diplomatik unsurlar arasında hangi kurumlar başı çekmektedir? 

Cevap

Başta Cumhurbaşkanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Kamu diplomasisi koordinatörlüğü (KDK) olmak üzere pek çok kurumun da sosyal medyada kurumsal hesaplara sahip oldukları ifade edilmelidir (Sancar, 2012, ss. 201-203).


19. Soru

Medya imkanlarını kullanmak noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın diğer bakanlıklar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olmasının sebebi ne olabilir? 

Cevap

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın medya imkanlarını kullanmak noktasında diğer bakanlıklar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Zira kamu diplomasisini geleneksel diplomasiden ayıran önemli bir fark kamu diplomasisine konu olan tarih, sanat gibi formel diplomasinin bir parçası olmayan unsurların altının çizilmesidir. Bütün bu unsurları bünyesinde barındıran kültür diplomasisi kamu diplomasinin bir bakıma payandası niteliğindedir (bknz. Ekşi, 2014, ss.132-134; Sancar, ss.169-176). Kültür ve Turizm Bakanlığı da kamu diplomasisinde yukarıda bahsedilen bu işlevi yerine getirmektedir.


20. Soru

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kültür ve turizm portallarında Türkiyenin tanıtılması konusunda sıklıkla hangi figürden yararlanılmaktadır? 

Cevap

Türkiye özelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kültür ve turizm portallarıyla kültüre ve turizme yapılan vurgu bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Lale figürünün sıklıkla kullanıldığı söz konusu portallarda Türkiye’de gerçekleşen kültürel faaliyetler hakkında bilgi verilmekte ve önemli turizm noktaları tanıtılmaktadır (bkz. Resim 2)


1. Soru

Türkiye’de kamu diplomasisi başlıca hangi kurumlar tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Türkiye’de kamu diplomasisinin doğrudan doğruya söz konusu faaliyetleri koordine etmek üzere kurulmuş Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ve TRT gibi kurumlarca yürütüldüğünü görmekteyiz.

2. Soru

Geleneksel diplomasinin icra ediliş biçimlerinin değişmesinde önemli rol oynayan faktörler nelerdir?

Cevap

Uluslararası ilişkilerin kabaca devletler arası ilişkiler olmanın ötesinde farklı aktörleri içerisine alacak biçimde giderek genişlemesi ve bir taraftan da söz konusu aktörler arasındaki iletişim kanallarının hızla çeşitlenmesi, ilişkileri daha karmaşık aktörleri ise bağımlı hale getirmiştir (Keohane & Nye, 1977; Keohane & Nye, 1987). Kuşkusuz aktörlerin ve kanalların çeşitlenmesine parallellik arz edecek biçimde geleneksel diplomasinin icra ediliş biçimleri de hızlı bir dönüşüm geçirmiştir.

3. Soru

Medya’nın uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisinden kısaca bahsediniz. 

Cevap

Medya’nın uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisi iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim ile birlikte gün geçtikçe daha hissedilebilir bir hal almıştır. Kablolu kanalların giderek yaygınlaşması özellikle CNN veya El Cezire etkisi olarak anılan uluslararası erişime sahip görsel medyanın uluslararası politikayı yönlendirmede sahip olduğu baskın rolü sözkonusu etkiyi çok daha belirgin kılmıştır

4. Soru

Gilboa’nın medyanın kamu diplomasisi üzerindeki etkisini gösteren kamu diplomasisi tanımını belirtiniz. 

Cevap

Gilboa, kamu diplomasisini “yabancı toplumlarda kamuoyunu etkilemek için devlet ve devlet dışı aktörlerin medya veya diğer iletişim kanallarını kullanması” olarak tanımlamaktadır (Gilboa, 2001, s. 4).

5. Soru

Devletlerin marka değerleri hangi boyutlara göre belirlenmektedir? 

Cevap

Devletler (i) ihracat, (ii) yönetişim, (iii) kültürel miras, (iv) toplum, (v) turizm, (vi) yatırım ve göç olarak sıralanan farklı boyutlarına göre değerlendirilmekte ve devletlerin marka değerleri belirlenmektedir (Anholt, 2008: 3-4).

6. Soru

Kültürel diplomasi ve kamu diplomasisi arasındaki bağlantıyı açıklayınız. 

Cevap

Kamu diplomasisinin icra alanlarını yurttaş diplomasisi, inanç diplomasisi, lobicilik ve savunuculuk gibi kompartmalara ayıran Sancar, kültürel diplomasiyi de kamu diplomasisine yönelik söz konusu kompartmanlardan biri olarak kabul etmektedir. (Sancar, 2012, ss.169-185).

7. Soru

Türkiye’nin ortalama internet ve sosyal medya kullanım verileri ne düzeydedir?

Cevap

Türkiye’de yaşanan iletişim devrimi ilerleyen yıllarda internet ve sosyal medya kullanımına da yansımıştır. Bugün Türkiye sosyal medyayı en yoğun biçimde kullanan ülkelerden biri olarak değerlendirilmektedir. Zira Türkiye’de otuz beş milyon internet kullanıcısı bulunmakta ve günde ortalama iki saat otuz iki dakika sosyal medyada harcanmaktadır (Acar, 2015).

8. Soru

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ne zaman ve hangi birime bağlı olarak kurulmuştur? 

Cevap

Türkiye’de kamu diplomasisine gerek teorik gerekse de pratik katkılar sunan Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 30 Ocak 2010 tarihinde oluşturulmuştur (http://kdk.gov.tr/faaliyetler/ kurulus/7). Kamu diplomasisi koordinatörlüğü pek çok farklı alanda muhtelif faaliyetlere imza atmaktadır (ayrıntılı bir değerlendirme için bknz. Anaz & Özşahin, 2015).

9. Soru

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün medyaya yönelik faaliyetleri hangi alanlarda yürütülmektedir? 

Cevap

Kamu diplomasisi koordinatörlüğünün geniş bir yelpazede sürdürdüğü faaaliyetleri arasında Medya ve Tanıtım da önemli bir yer işgal etmektedir. Türkiye’de Kamu diplomasisini dizayn etmek üzere faaliyet gösteren Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün medyaya yönelik faaliyetlerini üç başlık altında ele almak mümkündür. (a) Gazeteci heyetleri programı (b) Uluslararası Basını Bilgilendirme (c) Kültür ve Tanıtım Faaliyetleri (http:// www.kdk.gov.tr/).

10. Soru

2000’li yıllarda açılan ve TRT’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında mukim farklı etnik ve dini unsurları hedefleyen farklı kanallarına örnekler veriniz. 

Cevap

TRT farklı kanalları vasıtasıyla yalnızca Türkiye vatandaşlarına yönelik değil Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında mukim farklı etnik ve dini unsurları hedefleyen icraatlara da imza atmaktadır. Kürt coğrafyasına yönelik TRT Kürdi (TRT 6), Orta Asya’ya yönelik yayınlarıyla TRT Avaz ve Arap coğrafyasını hedefleyen TRT Arapça 2000’li yıllara damgasını vuran önemli televizyon kanalları oldular (ayrıntılı bir değerlendirme için bknz. Ekşi, 2014, ss.227-230; Kılıç, 2005, ss.367-390; http://www.trt.net.tr/Kurumsal/Tarihce.aspx).

11. Soru

TRT’nin televizyon dışında radyo aracılığyla kamu diplomasisini yürütmesine olanak sağlayan radyo kanalları hangileridir? 

Cevap

TRT radyo yayınları ile de kamu diplomasisi faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR), TRT Radyo 6, TRT-Vot World, TRT-Vot East, TRT-Vot West, bu anlamda TRT bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin radyo kanallarıdır (bkz. Tablo 2).

12. Soru

mevcut lingua franca İngilizceyi kullanarak Türk kamu diplomasisine katkı sağlayan yayın organlarına örnek veriniz. 

Cevap

Türkiye’de devlet dışı kuruluşlar kamu diplomasisinde yazılı medyadan sıklıkla yararlanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de pek çok gazete kamu diplomasisiyle ilişkilendirilebilecek kamu diplomasisi faaliyetlerine imza atmaktadır. Bu yayınların bir kısmının aynı zamanda mevcut lingua franca İngilizceyi kullanması itibariyle ülke dışında geniş kitlelere ulaşabilmeyi sağlamaktadır. Bu çerçevede Hürriyet Daily News, Sabah Daily News gibi İngilizce yayın yapan gazeteler Türkiye’nin sesini uluslararası medyaya duyuran medya organları niteliğini kazandı.

13. Soru

Yeni medyanın ayırt edici özellikleri hangileridir?

Cevap

Lister ve arkadaşlarına göre yeni medyanın ayırt edici özellikleri “dijital, interaktif, hipermetinsel, sanal, ağ tabanlı ve simule edilmiş” olmasıdır (Lister vd. 2009, s.13).

14. Soru

Kamu diplomasisi gelişen iletişim teknolojisi ürünlerinden ne düzeyde etkilenmiştir? 

Cevap

Bu çerçevede geleneksel medya daha çok gazete televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarından faydalanmakta iken yeni medya sosyal medyanın içerisinde yer aldığı internet kullanımına dayanmaktadır (Ekşi, 2014, ss. 114-118; Sancar, 2012, ss. 185-204). Kurumsal ve bireysel nitelikteki sosyal medya hesapları yoluyla iç ve dış kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerden giderek yoğun biçimde faydalanılmaktadır. Genellikle yeni medya veya Web 2.0 olarak adlandırılan sosyal medya kullanımı kamu diplomasisinin taraflarını etkileşime daha açık hale getirmiştir. Kamu diplomasisi bu çerçevede iletişim teknolojisinin bu yeni biçimini kullanabilmektedir (Sancar, 2012, ss. 198-200; ayrıca bknz. Cull, 2011; Cull, 2013).

15. Soru

Siyasetçilerin sosyal medya kullanımı kamu diplomasisini ne yönde etkilemiştir? 

Cevap

Pek çok siyasetçi Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal medya platformlarından yoğun biçimde faydalanmaktadır. Bu düzlemde özellikle medyanın çeşitlenmesi vesilesiyle iletişimin yoğunlaşması en genel anlamda siyasetin demokratikleşmesine yönelik dikkat çekici bir adım olarak kabul edilmiştir (Coleman, 1999; Coleman & Blumler, 2009; van Dijk, 2012).

16. Soru

İletişim ve diplomasinin demokratikleşmesi arasındaki bağ nasıl kurulabilir?

Cevap

İletişim ve diplomasinin demokratikleşmesi arasındaki illiyet bağını Grant (2005), şu şekilde kurmaktadır: İletişim ve teknolojide olanakların artışı (a) hızın doğrudan doğruya politikaya yansıması, (b) bilgiye açık erişim sağlanması ve erişimin kolaylaşması, (c) teknolojiye erişimin ucuzlaması ve yaygınlaşması, (d) yurttaşların politika oluşturma sürecine katılım talebinin artması ve (e) devlet dışı örgütlerin daha fazla rol oynamaya başlaması sonucunu doğurmuştur (Grant, 2005, s. 5).

17. Soru

“Diyolojik iletişim” kavramını açıklayınız.

Cevap

Bu çerçevede seçilmiş ve oy veren arasındaki ilişkinin mahiyeti de köklü bir biçimde değişmiştir. Bu minvalde milletvekili ve bakan düzeyinde pek çok siyasetçi gündelik siyasete yönelik mesajlarını sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşmakta ve aynı zamanda bu paylaşımlara yönelik geri bildirim alma imkanına kavuşmaktadır. Bu bağlamda internetin sağladığı “diyolojik iletişim” pek çok açıdan önemli bir devrim niteliğindedir (Kent & Taylor, 1998).

18. Soru

Türkiyede sosyal medyada kurumsal hesap kullanımı gerçekleştiren diplomatik unsurlar arasında hangi kurumlar başı çekmektedir? 

Cevap

Başta Cumhurbaşkanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Kamu diplomasisi koordinatörlüğü (KDK) olmak üzere pek çok kurumun da sosyal medyada kurumsal hesaplara sahip oldukları ifade edilmelidir (Sancar, 2012, ss. 201-203).

19. Soru

Medya imkanlarını kullanmak noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın diğer bakanlıklar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olmasının sebebi ne olabilir? 

Cevap

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın medya imkanlarını kullanmak noktasında diğer bakanlıklar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Zira kamu diplomasisini geleneksel diplomasiden ayıran önemli bir fark kamu diplomasisine konu olan tarih, sanat gibi formel diplomasinin bir parçası olmayan unsurların altının çizilmesidir. Bütün bu unsurları bünyesinde barındıran kültür diplomasisi kamu diplomasinin bir bakıma payandası niteliğindedir (bknz. Ekşi, 2014, ss.132-134; Sancar, ss.169-176). Kültür ve Turizm Bakanlığı da kamu diplomasisinde yukarıda bahsedilen bu işlevi yerine getirmektedir.

20. Soru

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kültür ve turizm portallarında Türkiyenin tanıtılması konusunda sıklıkla hangi figürden yararlanılmaktadır? 

Cevap

Türkiye özelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kültür ve turizm portallarıyla kültüre ve turizme yapılan vurgu bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Lale figürünün sıklıkla kullanıldığı söz konusu portallarda Türkiye’de gerçekleşen kültürel faaliyetler hakkında bilgi verilmekte ve önemli turizm noktaları tanıtılmaktadır (bkz. Resim 2)

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.